Proces verbal din 10.09.2018

Proces verbal din 10 septembrie 2018

Consiliul Județean

i

Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.293

din data de 27 septembrie 2018

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 10 septembrie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27 septembrie 2018

Analizând procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 10 septembrie 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.5 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103, alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 10 septembrie 2018.CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 10 septembrie 2018

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește domnul consilier județean Băbuță Claudiu, doamna consilier județean Femolend Caroline, domnul consilier județean Mitric Radu-Teodor, domnul consilier județean Nicoară Lucian Florin, domnul consilier județean Noaghea Nelu Petru și domnul consilier județean Veștea Mihail. La lucrările ședinței de astăzi, în locul secretarului județului, participă doamna director executiv Crăciun Claudia.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Din 35 de consilieri județeni suntem prezenți 29, deci ședința este statutară. Voi supune la vot ordinea de zi după ce vă voi propune, la solicitarea colegilor noștri care au întocmit materialele, punctul 4 cu punctul 5 se vor comasa și o să vă spun exact cum va suna noua hotărâre. Deci în loc de 8 puncte cât avem pe ordinea de zi vom avea 7 puncte. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 august 2018. Dacă aveți de făcut modificări sau observații? Neavând vă supun la vot. Cine este A

pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Consiliului Județean Brașov a cheltuielilor pentru servicii și lucrări pentru obiectivul de investiții: REABILITARE - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - corp B). Săptămâna trecută am fost din nou la Compania Națională de Investiții, am prezentat hotărârea și au vrut să trecem și din punct de vedere valoric, să trecem și valoarea pe care am implementat-o noi din proiect și ce rămâne de implementat. Au vrut să dăm o hotărâre, am prins ocazia, am introdus-o pe ordinea de zi, să sperăm ca va fi ultima și că ulterior vom încheia contractul cu compania în așa fel încât să deruleze proiectul până la sfârșit. După cum v-am zis și data trecută, este vorba de 11 milioane cam 2 milioane de euro. Dacă aveți de făcut vreo observație? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?

A

In unanimitate cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind rectificarea Programului de investiții cu finanțare din bugetul local pe anul 2018 la cap.84- Transporturi. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 și punctul nr. 5, o să o rog pe doamna Crăciun să vă spună cum va suna hotărârea de consiliu județean a celor două puncte comasate. Vorbim de un drum pe care urmează să îl depunem pe Programul Operațional Regional, e vorba de drumul Hălchiu-Satu Nou-Dumbrăvita-Vlădeni.

»

Dna. Crăciun Claudia

Practic inițial pe ordinea de zi au fost propuse două materiale, aprobarea proiectului modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C Hălchiu-Satu Nou -Dumbrăvița - Vlădeni. în conformitate cu prevederile POR și urmare a discuțiilor cu colegii din aparatul de specialitate și cu cei care au făcut ghidul, forma agreată este să trecem într-o singură hotărâre și proiectul și acordul de parteneriat pe care îl avem cu u.a.t.-urile respective și atunci am făcut proiectul de hotărâre într-un singur material.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

Mai sunt clarificări? Nemaifiind vă supun la vot. Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat ”Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km.2+755-14+425” în conformitate cu prevederile POR 2014-2020. Cine este pentru? Voturi împotrivă?

A

Abțineri? In unanimitate cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem al punctul nr. 6 care devine punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind abrogarea poziției nr.81 din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin HGR nr.972/2002. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine

A

este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului B, din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr.86. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind aprobarea raționalizării numărului de paturi de spitalizare continuă și trecerea unor servicii de specialitate în regim ambulatoriu, în vederea depunerii proiectului: "Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performantă a Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov". Pentru a putea fi eligibili este necesar să dăm o astfel de hotărâre referitor la raționalizarea numărului de paturi. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Vă mulțumesc pentru prezență, ședința a luat sfârșit.

Președinte, Adrian-Ioan Vestea


Secretar, Dumbrăvea Maria