Hotărârea nr. 99/2018

Hotărârea nr. 99 – privind aprobarea modificării statului de funcții al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov

România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


E-mail: office@iudbrasov.rv Website: www.judbrasov.ro


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 99

din data de 22.03.2018

privind aprobarea modificării statului de funcții al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22.03.2018;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 4192 din data de 16.03.2018, întocmite de Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea modificării statului de - funcții al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov; în referat se face precizarea că modificările aduse la nivelul statului de funcții se încadrează în bugetul de venituri și cheltuielii aprobat pentru anul 2018;

Văzând adresa nr. 394/16.03.2018 emisă de Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, prin care se propune modificarea statului de funcții în sensul transformării unui post de muzeograf, studii superioare, grad II în muzeograf, studii superioare, gradul I, ca urmare a examenului de promovare în grad profesional superior organizat la nivelul instituției;.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 62 din data de 31.01.2017 privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov;

Ținând cont de dispozițiile Legii-cadru a salarizării nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.91, alin. (1), lit. „a”, alin. (2), lit.”c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE


Art. 1 - Se aprobă statul de funcții al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, modificat, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariate revine conducătorului instituției.

Art. 3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare și Muzeul Casa Mureșenilor Brașov.


PREȘEDINTE Adrian - Io^qJVeștea

MUZEUL CASA MUREȘENILOR BRAȘOV


APROBAT,


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


SECRETAR, MARIA DUMBRĂVEANU J

PREȘEDINTE, ADRIAN IOAN VEȘTEASTAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Grad/      Treapta

Nr. posturi

1

Manager

S

11

1

2

Contabil șef

s

II

1

3

Șef serviciu

s

II

1

4

Muzeograf

s

IA

4

5

Muzeograf

s

1

1

6

Conservator

s

IA

1

7

Gestionar custode

M

IA

1

8

Restaurator

S

IA

1

9

Supraveghetor muzeu

M;G

3

10

Economist

S

IA

1

11

Referent de specialitate

S

III

1

12

Administrator

M

I

1

Total

X

X

17

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.

CONTABIL ȘCT,

TATIANA GHEQRpkE