Hotărârea nr. 98/2018

Hotărârea nr. 98 – privind modificarea şi completarea Anexelor nr.1 si nr.2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.11 din 30.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, începând cu data de 3.04.2018

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.98

din data de 22.03.2018

- privind modificarea și completarea Anexelor nr.l si nr.2 ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.l 1 din 30.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 3.04.2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 22.03.2018

Analizând raportul de specialitate si expunerea de motive înregistrate cu nr.4102/16.03.2018 întocmite de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare-Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare prin care se propune aprobarea modificării și completării Anexelor nr.l si nr.2 ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.l I din 30.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 3.04.2018;

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean nr. 73/28.02.2018, 72/30.01.2018, 11/30.01.2018, 15/30.01.2018;

în conformitate prevederile Legii nr.24/2000, republicată si actualizată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare și Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonsuri publice;

în temeiul art. 97 și art.103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 03.04.2018 se aprobă Anexele nr.l si nr.2 ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 11 din 30.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, modificate si completate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare-Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare


Contrasemnează, SECRETAR Maria Diunbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Anexa nr. 1Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Coeficient

Salariul de bază 01 ianuarie 2018

Grad I

Grad II

Grad 1

Grad II

1

Secretar al unitatii administrativ-tcritoriale

S

5.70

6.27

10830

11913

2

Arhitect $ef

S

5.70

6.27

10830

11913

3

Director Executiv

s

5.70

6.27

10830

11913

4

Director Executiv Adjunct

S

4.80

5.28

9120

10032

5

Sef Serviciu

s

4.20

4,62

7980

8778

6

Șef Birou Audit

s

4.20

4,62

7980

8778

7

Șef Birou

s

4.15

4.50

7885

8550

Notă:

I Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul 11 cuprind sporul de vechime in muncă la nivel maxim.

2. Funcții publice de execuție specifice

Nr. crt

Funcția

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Coeficient

Salariul de bază - lei , Gradația 0 la 1 ianuarie 2018

1

Manager public

Superior

S

4.72

8968

3. Funcții publice de execuție

Nr. crt

Funcția

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Coeficient

Salariul de bază -lei Gradația 0 01 ianuarie 2018

1

Auditor

Superior

S

3,18

6042

Principal

S

2.49

4731

Asistent

s

2.35

4465

Debutant

s

2.20

4180

2

Consilier/ consilier juridic/ inspector

Superior

s

2.91

5529

Principal

s

2,38

4522

Asistent

s

1.85

3515

Debutant

s

1,48

2812

3

Referent de specialitate

Superior

SSD

1,70

3230

Principal

SSD

1.58

3002

Asistent

SSD

1.47

2793

Debutant

SSD

1.35

2565

4

Referent

Superior

M

1.59

3021

Principal

M

1.49

2831

Asistent

M

1.32

2508

Debutant

M

1.20

2280

Notă:

1 Salariile de bază prevăzute la lit.A. pct.2 și pct.3 s-au stabilit pentru grada|ia 0 Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină

prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit art. 10 din Legea nr. 153/2017.

2. Anexa se va modifica și completa in urma promovării personalului în grade și trepte profesionale și a modificărilor legislative .Șef Serviciu SRUSSI Duicu Claudia Wdo


1. Funcfii de conducere

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Coeficient

Salariul de bază lei 01 ianuarie 2018

Grad 1

Grad 11

Gradl

Grad 11

1

Administrator public

S

6.27

8

11913

15200

2.

Șef serviciu

S

3,96

4.30

7524

8170

3.

Șef Birou Cabinet Președinte

S

3.60

3.96

6840

7524

4.

Șef Birou

s

3.60

3,96

6840

7524

Aprobat cf. HCJBV: in $edin|a din data de:


Președinte Adrian -loan Veștea


Secretar,
Notă'

  • I .Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime in muncă la nivel maxim.

2. Funcții de execuție

Nr. Crt.

Denumire funcție

Grad/treaptă profesională

Nivel studii

Coeficienți

Salariu de bază -gradația 0 la 01 ianuarie 2018

1

Consilier, consilier juridic, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier

IA

S

2,38

4522

I

S

2,12

4028

II

S

1,85

3515

debutant

S

1,32

2508

2

Referent, inspector, arhivar, referent - casier

IA

M

1,55

2945

I

M

1,32

2508

II

M

1,30

2470

Debutant

M

1,25

2375

3

Casier, magaziner, funcționar

M;G

1,32

2508

debutant

M;G

1,22

2318

4

Șofer

I

M;G

1,59

3021

II

M;G

1,50

2850

5

Muncitor calificat

I

M;G

1,52

2888

II

M;G

1,49

2831

III

M;G

1,45

2755

IV

M;G

I.35

2565

6

7

Salvator montan

I

M/G

I.64

3II6

Salvator montan

iii

M/G

1.05

I995

8

îngrijitor

M:G

1.27

24I3

9

Paznic

M;G

1.27

2413

Notă

  • 1 Salariile de bază prevăzute la lit.B. pct.2 sunt pentru gradația 0 Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit art. 10 din Legea nr 153/2017

  • 2 .Anexa se va modifica și completa in urma promovării personalului în grade și trepte profesionale și a modificărilor legislative .

  • 3 Salariul individual de bază al administratorului public s-a stabilit de președintele consiliului județean în funcție de atribuțiile stabilite prin contractul încheiat și fișa postului, cuprins între salariul de bază al secretarului județului ca limită minimă și indemnizația vicepreședintelui ca limită maximă


Director Execuți Săcuiu Nicol


Șef Serviciu SRUSSI Duicu Claudia


Redactat, Neamfu Paula