Hotărârea nr. 97/2018

Hotărârea nr. 97 – privind aprobarea participării Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 97

din data de 22.03.2018

privind aprobarea participării Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național’’

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 22.03.2018;

Analizând Expunerea de motive și Referatul nr. Ad.4097/16.03.2018 întocmite de către Direcția Generală Administrație Publică/Direcția Tehnică/Compartimentul Investiții, Urmărire Contracte și Lucrări prin care se propune aprobarea participării Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”, respectiv casarea unui autoturism și achiziționarea unui autoturism nou;

Având în vedere dispozițiile art.31 și anexa nr.6 la Ordinul Ministerului Mediului nr.661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”.

Art.2. - Se aprobă casarea unui autoturism ai Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, cu următoarele date de identificare:

Nr. crt.

Categoria de folosință, marca și modelul

Număr de înmatriculare

Număr identificare

Anul primei înmatriculări în România

Anul fabricației

Numărul seria certificatului de înmatriculare

Număr inventar

1.

Autoturism marca Renault Kangoo

BV-12-EVP

VF1KCE8CF34916952

2006

2005

Certificat nr. B00219316V Seria 005754653

23002

Art.3.- Valoarea totală a finanțării este reprezentată de prima de casare corespunzătoare autoturismului uzat și este de 6.500 lei/autoturism, urmând ca diferența să fie asigurată din bugetul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, aprobat prin Hotărârea nr.48/2018 adoptată de Consiliul Județean Brașov, privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2018 și în care este prevăzută suma de 84,6 mii lei pentru achiziționarea unui autoturism.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală Administrație Publică - Direcția Tehnică și Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan Veșfe:


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumkr^veanu