Hotărârea nr. 96/2018

Hotărârea nr. 96 – privind aprobarea cofinanţării proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Sibiu-Braşov, în perioada 2014-2020”

România
HOTĂRÂREA NR.96

din data de 22.03.2018

- privind aprobarea cofînanțării proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Sibiu-Brașov, în perioada 2014-2020"

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 22 martie 2018;

Analizând Expunerea de motive, precum și referatul, înregistrate sub nr. 4083/15.03.2018, întocmite de către Direcția Resurse, Programe Proiecte de Dezvoltare - Compartimentul Management de Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune aprobarea cofinanțării proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Sibiu-Brașov, în perioada 2014-2020”; Conform Ghidului Solicitantului POIM 2014-2020 - Axa Prioritară 3 se asigură finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile astfel: 85% Fondul de Coeziune, 14 % buget de stat și 1 % bugetul local;

Văzând Contractul de Finanțare încheiat în anul 2017 de către S.C. APĂ-CANAL S.A. Sibiu și M.D.R.A.P.F.E., aferent acestui proiect, contract nr.109/16.08.2017 în valoare de 10.045.464,80 lei, din care contribuția eligibilă a Beneficiarului prin contribuția autorităților locale este de 83.989,43 lei;luând în considerare adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația de Apă Sibiu nr. 19536/2017;

Suma reprezentând contribuția de 1% a Județului Brașov pentru asigurării cofinanțării acestui proiect este de 1.394,16 lei. aferentă obiectivelor de importanță regională;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 103/18.03.2015, privind aprobarea cofinanțării proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Sibiu-Brașov, în perioada 2014-2020”;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul M.E.F. nr. 911/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare, Legea serviciului de alimentară cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, art.91 alin.l lit."d” și alin.5 lit."a", pct.13 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum Legea finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Județului Brașov la cofmanțarea Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Sibiu-Brașov, în perioada 2014-2020", cu suma de 1.394,16 lei. aferentă investiției de pe raza U.A.T. Județul Brașov, sumă reprezentând contribuție proprie.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe Proiecte de Dezvoltare - Compartimentul Management de Proiecte cu Finanțare Internațională, Direcția Economică și operatorul S.C. APĂ-CANAL S.A. Sibiu.