Hotărârea nr. 95/2018

Hotărârea nr. 95 – privind respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a mijlocului de transport (autobuz turistic), marca AYATS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB, aflat în proprietatea privată a Județului Brașov, precum și a caietului de sarcini

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 95

din data de 22.03.2018

privind respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a mijlocului de transport (autobuz turistic), marca AYATS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB, aflat în proprietatea privată a Județului Brașov, precum și a caietului de sarcini

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 22.03.2018;

Analizând expunerea de motive înregistrată cu nr. 712 din data de 16.01.2018 și referatul cu nr. ad. 712 din data de 16.01.2018, întocmite de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul prin care se propune aprobarea vânzării prin licitație publică a mijlocului de transport (autobuz turistic), marca AYATS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB, aflat în proprietatea privată a Județului Brașov, precum și aprobarea caietului de sarcini; în referat se menționează că aprobarea vânzării prin scoatere la licitație a bunului este determinată de faptul că la licitațiile precedente nu a participat niciun cumpărător;

Având în vedere discuțiile purtate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov și rezultatul votului, potrivit căruia în favoarea adoptării hotărârii a fost exprimat un număr de numai 20 de voturi din cele 24 de voturi necesare pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 97, art. 98 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic - Se respinge proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a mijlocului de transport (autobuz turistic), marca AYATS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB, aflat în proprietatea privată a Județului Brașov, precum și a caietului de sarcini.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Durrfbrăveanu