Hotărârea nr. 94/2018

Hotărârea nr. 94 – privind reglementarea modului de utilizare de către S.C. Consilprest S.R.L. Brașov a imobilului situat în Brașov, str. G. Coșbuc nr.2, în perioada 01.04.2018-31.03.2019, prin încheierea unui contract de asociere între Judeţul Braşov și S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, pentru practicarea activităţii de tenis pe perioada verii şi extinderea funcţionării patinoarului pe perioada iernii, în Baza Sportivă Olimpia

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F- 16

HOTĂRÂREA NR.94

din data de 22.03.2018

privind reglementarea modului de utilizare de către S.C. Consilprest S.R.L. Brașov a imobilului situat în Brașov, str. G. Coșbuc nr.2, în perioada 01.04.2018-31.03.2019, prin încheierea unui contract de asociere între Județul Brașov și S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, pentru practicarea activității de tenis pe perioada verii și extinderea funcționării patinoarului pe perioada iernii, în Baza Sportivă Olimpia

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 22 martie 2018;

Analizând Expunerea de motive și referatul, înregistrate sub nr.3994/16.03.2018 întocmite de Direcția Juridică și Relații cu Publicul, Serviciul Juridic Contencios, având ca obiect reglementarea modului de utilizare de către S.C. Consilprest S.R.L. Brașov a imobilului situat în Brașov, str. G. Coșbuc nr.2, în perioada 01.04.2018-31.03.2019, prin încheierea unui contract de asociere între Județul Brașov și S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, pentru practicarea activității de tenis pe perioada verii și extinderea funcționării patinoarului pe perioada iernii, în Baza Sportivă Olimpia, cu menționarea condițiilor de utilizare a terenului pus la dispoziție de Județul Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 499/28.11.2017 privind reglementarea modului de utilizare de către S.C. Consilprest S.R.L. Brașov a imobilului situat în Brașov, str. G. Coșbuc nr.2, în perioada 01.12.2017-31.03.2018 prin încheierea unui contract de asociere între Județul Brașov și S.C. Consilprest S.R.L. Brașov pentru montarea unui patinoar în Baza Sportivă Olimpia;

Văzând adresa înregistrată sub nr. Ad. 3994/13.03.2018 a S.C. Consilprest S.R.L. Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit.’V și lit/’e" și alin.(6), lit.”a” din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor 97 alin. (I) și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă utilizarea de către S.C. Consilprest S.R.L. Brașov a imobilului situat în Brașov, str. G. Coșbuc nr.2, în perioada 01.04.2018-31.03.2019, prin încheierea unui contract de asociere între Județul Brașov și S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, pentru practicarea activității de tenis pe perioada verii și extinderea funcționării patinoarului pe perioada iernii. în Baza Sportivă Olimpia, cu menționarea condițiilor de utilizare a terenului pus la dispoziție de Județul Brașov.

Art.2. - Prin contractul de asociere se va stabili că:

  • - Județul Brașov va pune la dispoziție terenul necesar desfășurării activităților, care fac obiectul asocierii;

  • - S.C. Consilprest S.R.L. Brașov va suporta costurile privind montarea, mentenanța și utilitățile pentru realizarea obiectului asocierii;

  • - Pentru sumele rezultate din activitatea de tenis și de exploatare a patinoarului, S.C. Consilprest S.R.L. Brașov va ține evidență contabilă separată;

- O cotă de 51% din profitul realizat prin desfășurarea activităților, care fac obiectul asocierii, va reveni Județului Brașov.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu