Hotărârea nr. 93/2018

Hotărârea nr. 93 – privind intabularea parcelei de teren în suprafaţă de 4951 mp, înscrisă în CF nr. 152055 Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov, pe care sunt edificate construcţii componente ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.93

din data de 22.03.2018

- privind intabularea parcelei de teren în suprafață de 4951 mp, înscrisă în CF nr. 152055 Brașov, în domeniul public al județului Brașov, pe care sunt edificate construcții componente ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 22.03.2018

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr.Ad.4160/10.01.2018 întocmite de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu prin care se propune intabularea parcelei de teren în suprafață de 4951 mp, înscrisă în CF nr. 152055 Brașov, în domeniul public al județului Brașov, pe care sunt edificate construcții componente ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov (corp B+C - anexe gospodărești, corpul D - centrală termică, corpul E -atelier întreținere, corpul J- cabină poartă 2);

Ținând cont de documentația topografică de indentificare a suprafeței de teren pe care sunt edificate construcțiile, întocmită de S.C. Advaita SRL;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „c” și art.120 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 din HG nr. 867/2002, Anexa nr.19 la HG nr. 867/2002, art. 41 alin5 din Legea nr.7/1996 și ale art. 55, alin.l din Ordinul nr.700/2014 al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, actualizată privind proprietatea publică, în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă intabularea parcelei de teren în suprafață de 4951 mp, înscrisă în CF nr. 152055 Brașov, în domeniul public al județului Brașov, pe care sunt edificate construcții componente ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov (coip B+C - anexe gospodărești, corpul D - centrală termică, corpul E - atelier întreținere, corpul J- cabină poartă 2), conform documentației topografice de indentificare, întocmită de S.C Advaita SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR


Mar ia Dtunbrăveanu


DOCUMENTAȚIE TOPOGRAFICA DE IDENTIFICARE

• Adresa imobilului: UAT Brașov

Adresă imobil

Nr. CF/ Nr. cad (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Brașov

-

-

-

-

-

-

152055

• Proprietari:

Nume

Prenume

GNP/CIF

Judetu

Brașov

4

3

8

4

1

5 | 0 | -

-

-

-

-

• Persoană autorizată:

Nume (denumire PJA)

Prenume

GNP/CUI

Advaita SRL

3

1 | 5 | 8    0

0

8

0

- ) - -

• Număr pagini documentație:
• Numărul de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor: 2 / 2018
• Conținutul documentației:
 • ■  borderou;

 • ■  memoriu tehnic;

 • ■  plan de situație;

 • ■  copie a extrasului de carte funciară;

 • ■  copia actelor depuse pentru inscrierea construcțiilor;

 • ■  planul de amplasament si delimitare;

 • ■  inventar de coordonate;

 • ■  calculul suprafețelor;


Semnătura și ștampila (persoană autorizată)


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Mun. Brașov, jud Brașov

 • 2. Tipul lucrării: identificare construcții

 • 3. Scurta prezentare a situației din teren

Proprietarul a pus la dispoziție extras CF pentru imobilul identificat prin nr. cad. 152055 inscris in CF 152055 Brașov. Baza de date grafice Eterra a fost cercetata folosind aplicația informatica, constatandu-se ca imobilul care face obiectul prezentei documentații are geometrie asociata in sistemul integrat de cadastru si publicitate imobiliara.

Imobilul se afla in intravilanul municipiului Brașov si a fost identificat pe baza planurilor avizate cu ocazia dezmembrării imobilului.

/

Prin cererea cu nr. 20662 / 10.08.1999 OCPI Brașov a admis cererea Spitalului Județean Brașov de inscriere a construcțiilor aferente spitalului pe imobilul identificat prin nr. top. 7468/2/c, 7468/2/d, 7468/2/e, 7466/5/1, 7466/6/1, inscris in CF 112123 Brașov (actualmente identificat prin nr. cad. 112123).

In fapt o parte dintre construcții se afla edificate pe imobilul care face obiectul prezentei documentații, după cum urmeaza:

 • •  Corpul B + C - anexe gospodărești, grup social,regim S + P parțial, cu suprafața construita de 979,2 m.p., avand la subsol : depozit cartofi, depozit conserve, 2 camere frigorifice, casa lift, camera tranșat came, bucătărie, statie pompe si ventilație, vestiar, dezinfectare - inmuiere, spălătorie; parter parțial : 4 magazii, 1 caserie, 2 contabilitate, 1 birou jurist, arhiva, birou aprovizionare, 1 serviciu tehnic, depozit pâine, alimente, 3 grupuri sanitare, birou asistente, birou primire alimente, camera tablou electric, depozit ambalaje, vestiar, hol (C2 in Planul de Situație)',

 • •  Corpul D - centrala termica, regim parter, cu suprafața construita de 489,4 m.p. avand: centrala termica, crematoriu, aer comprimat, hidorfor, depozit, atelier (C3 in Planul de Situație)',

 • •  Corpul E - atelier intretinere, regim parter, cu suprafața construita de 272,75 m.p., avand: atelier tamplarie, atelier geamuri, atelier mecanic, magazie, atelier tinichigerie, atelier zugravi, grup sanitar, servicii funerare (C4 in Planul de Situație)',.

 • •  Corpul J - cabina poarta 2, regim parter, cu suprafața construita de resp. 30,15 m.p., avand: cabina poarta, camera, depozit, grup sanitar (CI in Planul de Situație).

Alte construcții se afla edificate pe alte imobile:

 • •  Corpul I - statie oxigen, regim parter, cu suprafața construita de 91,62 m.p., avand: statie oxigen, depozit butelii oxigen - edificata pe imobilul cu nr. top. 7468 / 2 / L / 2 / 1;

 • •  rezervor apa, împrejmuire - edificate pe imobilulele cu nr. top. 7468 / 2 / B / 1, nr. top. 7468 / 2/K/l sinr. top. 7468/2/L/2/1.

Pentru corectrea situației a fost solicitata Primăriei Municipiului Brașov o adeverința care sa ateste situația constatata iar OCPI Brașov a admis - in baza aceste adeverințe - radierea construcțiilor de pe

imobilul identificat prin nr. cad. 112123.


Având in vedere ca pe imobilul identificat prin nr. cad. 112123 se afla edificate construcțiile menționate mai sus care sunt aferente Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov, terenul va trece in proprietatea Județului Brașov in baza prevederilor art. 1 din HG 867 / 2002. Situația juridica a clădirilor va fi ulterior clarificata in baza prevederilor Legii 7 /1996.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele măsurate au fost determinate cu aparatura Stonex S9 echipat cu soft compatibil Transdat 4, folosind date preluate in timp real din rețeaua ROMPOS.

Punctele radiate au fost determinate prin măsurători directe cu statia totala Stonex R5 din punctele rețelei de ridicare. Măsurătorile au fost efectuate in Sistemul National de Referință (elipsoidul Krassovski 1940, planul de proiecție stereografic 1970 și sistemul de referință altimetric Marea Neagră 1975).

Precizia de determinare a punctelor rețelei de indesire cu aparatura STONEX S9III combinata cu corecțiile din rețeaua ROMPOS si gridul de distorsiuni implementat de Transdat converg către o precizie de +/- 0.05 m (pentru planul X0Y) si +/- 0.09 m (pentru Z)

Calculul suprafețelor măsurate s-a efectuat analitic pe baza coordonatelor punctelor de contur.

Data intocmirii: martie 2018


Semnătură si stampila mg. TOFAN Nicu-Adrian

\!j


SPITALUL JUDEȚEAN BRAȘOV

W / h w-w-


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Șiasov

Nr.lnregl            --luna-----anu^AjB

Copie txmformcu exemplari! din arhiva B.C.P.I. Brașov Tariful de_______Jei.achilal cu chitanța nr._________/

Eliberat la data____________________________________________

Nume prenume: BUGA GHE0RJ3HIJĂ


SERVICIUL DE CAB3Efe)FUN(A5$HĂ BRAȘOVtasov.^—eu sediul în Brașov, str. rest! nr. 25-27, pr£n reprezentantul său legal - Director Dr. Marius Tecau - solicită următoarele:Calea Bucu-

General
 • - schimbarea ramurii de cultură din teren arabil.în teren de construcție a terenurilor înscrise în C.F. nr. 16891 la nr.topb 7466/5/lîsi 7466/6/1.

 • - comasarea terenurilor din C.F. nr. 168Ș1 ou nt. topo. 7468/2/c; 7468/2/d; 7468/2/e| 7466/5/1$ 7466/6/1.

 • - înregistrarea construcției»,

Anexăm prezentei adrese următoarele acte:

 • 1. Copie legalizată după Certificatul de urbanism pentru dare în folosință definitivă construcții;

 • 2. Copie după adresa noastră nr. 4496 din o9.o7.1999 către Primari Brașov prin care solicităm eliberarea unei Adeverințe pentru schimbarea ramurii de cultură;

5® Copie după răspunsul dat de Primăria Brașov prin adcesa nr. 22.532 din 21.o7.1999;

4. Plan de situație;

5- Chitanțele nr. 4^03               j *3 3) O__________________ din

&5. €>£ -          prin care s-a achiata taxa judiciară de timbru la

Trezoreria Brașov si ^7

1.5oo lei.ROMÂNIA JUDECĂTORIA Brașov Județul Brașov Dos.nr.20662/1999 c.f.


încheiere fii.ra.i8i7


JUDECĂTORIA BRAȘOV - CARTEA FUNCIARĂ , văzând adresa

nr. 5078/4.08.1999 a Spitalului Județean Brașov, prin care se solicită schimbare ram cultura, comasare terenuri precum si înregistrare construcții in C.F. 16891 aloc.Brasov;

Având în vedere : copia xerox a adresei nr.4496/99 Spitalul jud.Brasov,copia xerox a adresei nr.T.22532/1999 Primăria mun.Brasov - Direcția Arhitectura Urbanism si copia legalizata a Certificatului de urbanism ptr.dare in folosința definitiva construcții nr.204/1999, precum si planul de situație, anexate la dosar;

Văzând că pentru efectuarea lucrării de carte funciară s-a achitat suma de 30.000 lei, conform chitanță trezorerie nr.49309-49311/ 05.08.1999, precum si taxa de timbru judiciar mobil în valoare de 4500 lei, anulate pe încheiere, conform Legii nr. 146/1997 si Ordonanța nr..32/1995,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 si a Decretului - lege nr. 115/1938, In baza celor de mai sus:

DISPUNE

 • 1.  Se noteaza schimbarea ramului de cultura in ce privește terenurile inscrise in C.F. nr. 16891, loc. Brașov, sub nr. top 7468/2/c, 7468/2/d, 7468/2/e, 7466/5/1, 7466/6/1,inscrise sub A+4-8, proprietatea Statului Roman sub B.19,21, din Loc de clădire si Loc arabil, in cel real de TEREN DE CONSTRUCȚIE,sub B.22.

 • 2. Apoi,terenurile de construcție la A+4-8, proprietatea celui de subB. 19,21, se comaseaza intr-un singur corp funciar la A+ 4, subB.23.

3 . ,In fine, in baza Certificatului de urbanism ptr.dare in folosința definitiva construcții nr.204/1999 eliberat de Primăria mun.Brasov, asupa terenului de construcție de la A+4, nr.top 7468/2/c, 7468/2/d, 7468/2/e, 7466/5/1, 7466/6/1, proprietatea Statului Roman prin drept naționalizare, sub B.19,21,si aflat in administrarea operativa a Cons.Pop.jud.Brasov-Directia Sanitara-Spitalul Unificat ptr.adulti nr. 1,respectiv Direcția Sanitara jud.Brasov,Spitalul Județean,sub C.2,3,se ÎNREGISTREAZĂ CONSTRUCȚIILE, situate in str.Calea București nr.25-27,dupa cum urmeaza:

CORPUL-A- CLĂDIRE SPITAL:

Regim construcție Ș+P+6 E,cu suprafața construita de 1562,7-mp,avand:

Subsol: 8 magazii,7 vestiare,2 garderobe,4 zone ALA,4 depozite,2 birouri dezinfectie,4 casa lift,4 ateliere,coridor circulație,casa scării;

Parter: 8 saloane,2 grupuri sanitare,4 bai,6 birouri,1 sala de așteptare,3 camere radiologie,2 urgente chirurgie,2 sala ortopedie, 1 sala interne,secretariat,frizerie,2 cabinete • ^asistente,2 cabinet medici, 1 vestiar; •

‘1. Etaj I: Y1 saloane, 8 grupuri sanitare,3 cabinete medici,5 cabinete asistente,oficiu,2 /vestiare,sala de ședințe,sala de gimnastica,sala pansament,hol,casa scarii,casa lift;

Etaj II: 28 saloane,8 grupuri sanitare,sala de mese,oficiu,sala pansament,5 ^magazii,coridor,casa scării,casa lift;

Etaj HI; 26 saloane,9 grupuri sanitare,3 cabinete medici,sala de mese, 2 săli §|Jj¥1.sament>coridor,casa lift,casa scării;

Etaj IV; 19 saloane, 4 cabinete asistente,4 cabinet medici, 1 camera ecograf, 2 camere |fij®ȚU0r»8 Șipuri sanitare,3 magazii,EKG,casa lift,casa scării;

Etaj V: 21 saloane,4 cabinete medici,5 cabinete asistente,sala de mese,8 grupuri sanitare,3

Etaj VI : sef secție interne, ascutitorie, 2 grupuri sanitare, croitorie, sala ședințe, anexa.

CORPUL -B+C- ANEXE GOSPODĂREȘTI,GRUP SOCIAL:

Regimul construcției:S+P-partial,cu suprafața construita de 979,2-mp,avand : Subsol : depozit cartofi,depozit conserve,2 camere frigorifice,casa lift,camera tranșat came,bucătărie,statie pompe si ventilație,vestiar,dezinfectare-inmuiere,spălătorie; Parter parțial: 4 magazii, 1 caserie,2 contabilitate, 1 birou jurist,arhiva,birou aprovizionare, 1 serviciu tehnic,depozit paine-alimente,3 grupuri sanitare,birouri asistente,birou primire alimente,camera tablou electric,depozit ambalaje,vestiar,hol;

CORPUL-D. - CENTRALA TERMICA:

Regimul construcției parter,cu suprafața construita de 489,4-mp,avand: centrala termica,crematoriu,aer comprimat,hidrofor,depozit,atelier;

CORPUL-E. -ATELIER ÎNTREȚINERE:

Regimul construcției parter,cu suprafața construita de 272,75-mp,avand: atelier tamplarie,atelier geamuri,atelier mecanic,magazie,atelier tinichigerie,atelier zugravi,grup sanitar,servicii funerare;

CORPUL -1. - STATIE OXIGEN:

Regimul construcției parter,cu suprafața construita de 91,62-mp,avand statie oxigen,depozit butelii oxigen;

CORPUL - F. - POST TRAFO:                          ț f

Regimul construcției parter,cu supraf.construita de 142,71-mp,avand:grup electrogen 0 & înalta tensiune,3 trafo joasa, tensiune;

CORPUL- J+K-CABINA POARTA 1,2:        A J         .

Regimul construcției parter,cu supraf. construita de 24,06-mp,resp.30,15-                    / /QQl

mp,avand: 1 .cabina poarta,grup sanitar,2. cabina poarta,camera,depozit,grup sa dtajl ^C^asjptși PubiicîSe Imobiliară Rra« ALTE ANEXE: rezervor apa, împrejmuire ; NrinfegOtoJ§iiziua____luna____anJiJCORPUL -H- POLICLINICA JUDEȚEANĂ:

Regimul tehnic S+P+3E,cu supraf. construita de 1956,6-mp,avand:

Subsol : statie pompe ventilație,subsol tehnic,casa scării;

Parter : fișier,sala gimnastica,bai galvanice,fizioterapie,7 camere. săli tomograf,2 săli mamograf,l ecograf,4 depozite,! cabinet stomatologic^ camere cardiologie,2 camere ortopedie - gips, administratia,sala consiliu,sterilizare,citologie,disecție,camera frigorifîca,grupuri sanitare,coridoare,casa lift;

Etaj-I : 11 laboratoare,9 cabinete medici,2 cabinete neurologie,endocrinologie,audiometrie,ecograf,chirurgie,interne,6 radioscopie,3 radiografîi,sala pansament,2 sala tratament,fișier,grupuri sanitare,hol,casa scării;

Etaj-H : 14 săli de operatii,5 săli reanimare,5 cabinete asistente,depozite,2 săli neuro,sala sterilizare,grupuri sanitare,casa scării,hol;

Etaj-HI parțial: statie de apa sterila,

ce constituie proprietatea prin drept construire, in favoarea:


STATULUI ROMAN, pentru Spitalul Județean si Policlinica JudeteanaJBrasov, sub B.24.

Prezenta se va comunica Spitalului Județean Brașov,str. Calea București nr.25-27. Data in Brașov, la data de 10 august 1999.
JUDEȚUL BRAȘOV


^idȚcadasirușrPublicitaie lifiîară Brașov

NdnreoâS^Slziua.___luna--

Copie conform cu exemplarul din arhiva B.C.P.I. Brașov Tariful de_______Jei,achitai cu chitanța nr.---------/------


Eliberat la data.______________

Nume prenume: B U GA          IȚĂ

Semnătura:               //


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV


Certificat de urbanism


0 8 Mty. 21)17


pentru DARE ÎN FOLOSINȚĂ definitiva


Nr. oW   din^ OCi99          .

cod_________________

Ca urmare a cererii adresate de____ _________STATUL ROMAN pentru

________SPITATUL JUDEȚEAN si POLICLINICA JUDEȚEANĂ________

cu domiciliul / sediul în județul_________BrasOV_______municipiul / orașul / comuna_____Brașov__________

sectorul / satul_________________________ cod postai 2200 strada___________Calea București_________

nr.______25-27 țq_____________________sc._________________ap.______________________________________

înregistrat la nr.________T.16.734 din_______________________21 mai 1999______________________

în baza prevederilor Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcțiilor si unde masuri pentru realizarea locuințelor, se

CERTIFICA:

Pentru        legalizare Spital si Policlinica Județeană Brașov._________________________t

din municipiul Brașov cod postai 2200 strada______________Calea. București_______________nr. 25-27

Nr. fisa cadastrala / Nr. carte funciara          looyi          nr. topografic al parcelei ______________

---------------------- 746872/e;7466/5/T;

----------------------7166/6/1-,------------- sau identificat prin planuri de situație__

1. REGIMUL JURIDIC

Intravilan,proprietate Statul Roman, drept naționalizare conform extras CF actualizat cu nr.5990/11.03.1999.

2. REGIMUL ECONOMIC

Teren de 12944,82 mp.

3. REGIMUL TEHNIC

- i          • Conform listei anexai-"":    Ț-:*.?

 • - regînrnl construcției:_______________________________________________________

 • - suprafața construita:____________________

 • - suprafața utila:___________________________

-suprafața locuibila:______________________

 • - număr de camere:___________________

 • - dependințe (nominalizare prin descriere)

  l'î^y.6116*G

  I semnfoufă'C B 2517

4. DOTĂRI instalații sanitare:___________________________________________________,___________________

instalații electrice: da               ____________________________________________________________

instalații de încălzire: da_____________________________________________________________________

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, conform cererii pentru mtabulare_______________

_____________________nu tine loc de autorizație de construire si are valabilitate_______luni de la data emiterii.

t.Secretar,         Tehnician urbanism si

Razvonfi^taveanu     amenajarea teritoriului.

U 4 ,UN-        Sefserviciu

Ariritect-Sef,        tng.MariaT)unntrescu


on t

Nota: Documentația tehnica pe baza careia se va solicita elin >! î U J. 11


armatoarele avize si studii:autorizației de construcție va fi insolita de


NOTA: Conform Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.62/1998pentru modificarea art.27din Legea nr.27/1994 nu se datoreaza taxe in cazul construcțiilor ai căror beneficiari sunt instituții publice. Numerele tDoogrefice se vor comas intr-un singur corp de avere


dact Klara Szabo 01.06.99/ex. 2[ Transmis solicitantului la data de____

PRELUNGIT VALABILITATEA CUComple Secret Razvan


direct/prin posta.


Primar,


întocmit,

Data emiterii


199


Achitat taxa de


lei cu chitanța nr.


Transmis solicitantului la data de


199


S-a taxai fiscal și cu timbra judiciar, confonn legii

Secretara um'n,"ul * -fi?         «.hi

MORARU/LUCIANA

din__ ^x.199

_ direef/fc njjosta.


ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAS'b^

DIRECȚIA ARHITECTURA URBANISM                lV 31

Serviciul Disciplina in Construcții

Nr. intrare / ieșire :  T.16.734

Data intrării: 21 mai 1999_________

Data ieșirii:_____________________________

B- du!. M. Kogalniceanu nr. 23, bloc C 7 Brașov - 2200 Tel: (068) 414192 Fax: (068) 415800

LISTA ANEXA LA CERTIFICATUL DE URBANISM PENTRU DARE IN FOLOSINȚA NR        DIN      O 6 tyj

 • 3.Regimul tehnic: Corpul A - CLĂDIRE SPITAL

 • - regimul construcției S+P+6E

 • - suprafața construita 1562,7 mp.

  111092^


 • -  suprafața utila : subsol:1028 mp;porter:1028 mp.; etaj.1.1092, etaj mp.etaj.III. 1265 mp,etajIV1265 mp etaj V.1265 mp.etaj.V1.149 mp. -suprafața locuibila -nr.camere -dependinte(nominalizareaprin descriere)

Subsol:8 magazii, 7 vestiare,2 garderobe/! zone ALA, 4 depozite,2 birouri dezinfectie, 4 casa lift,4 ateliere, coridor circulație, casa scării.

Parter:8 saloane,2 grupuri sanitare, 4 bai,6 birouri,1 sala de așteptare,3 camere radiologie,2 urgente chirurgie,2 sala ortopedie,! sala interne,secretariatfrizerie,2 cabinete asistente,2 cabinet medici, 1 vestiar.

Etaj 1:17 saloane, 8 grupuri sanitare, 3 cbinete medici, 5 cabinete asistente,oficiu,2 vestiare,salo de ședințe,sala de gimnastica, sala pansament, hol, casa scării, casa lift.

Etaj II: 28 saloane, 8 gr.sanitare, sala de mese,oficiu, sala pansament,5 magazii, coridor, casa scării,casa lift.

Etaj.III - 26 saloane, 9 gr.sanitare, 3 cabinete medicinala de mese, 2 sol^ pansament,coridor, casa lift, casa scorii.

Etaj TV -19 saloane, 4 cabinet asistente, 4 cabinet medici,! camera ecograf,2 camere monitor,8 gr.sanitare, 3 magazii,EKG, cosa lift,casa scării.

Etaj V - 21 saloane, 4 cabinete medici, 5 cabinete asistente,sala de mese,8 gnsonitare,3 magazii,coridor, 4 oficii, casa scării, casa lift.

Etaj VI. - sef secție interne, oscutitorie, 2 gr.sanitare,croitorie, sala ședințe,anexa. 3.Regimul tehnic Corp B+C - Anexe gospodărești,grup social.

 • - regimul construcției:S+P-parțial

 • - suprafața construita: 979,2 mp.

 • - suprafața utila: 1192,4 mp.

 • - suprafața locuibila:-

 • - nr.camere  tryjși Publicitate Imobiliară Brașov _____kino_____anurTQy/

  Copie conform cu exemplarul din arhiva B.C.P.I. BrașX

  Tariful do__.lei,achitat cu chitanța nr.__________/

  Obefâl la data____

  Nume« prenume: BUG Semnătura: • - nr.dependeinte(nomTnalizate prin descriere).Subsol: depozit carton,d^o^^^e^f&i 2 camere frigorifice,casa lift,camera tranșat came,bucatariesWi^^^^ip^ ventilație,vestiar,dezinfectare - innumiere.spalatorie.

Parter pariat: 4, magazii,! caseriefl contabilitate, 1 birou Ju^^^ai4ti^,bi^bu aprovizionare,! serviciu tehnic,depozit pâine - alimente,3 grupuri sărS&i^bfrouri asistente, birou primire alimente, camera tablou electric, depozit ambalaje, vestiar,hol.

3.Regimul tehnic: Corp D - Centrala termica

 • - regimul construcției: parter

 • - suprafața construita: 489,4 mp

 • - suprafața utila: 402,35 mp

 • - suprafața locuibila -

 • - nr.camere: -

-dependeinte(nominalizate prin    descriere)'.centrala    termica,crematoriu,aer

comprimat,hidrofor, depozit, atelier.

3.Regimul tehnic: Corp E -Atelier intratinere

 • - regimul construcției: parter

 • - suprafața construita:272,75 mp.

 • - suprafața utila: 242,31 mp.

 • - suprafața locuibila: -

 • - nr.de camere:-

-dependintef                          nominalizat                           prin

descriere) :at. tamplarie, atgeamuri, at. mecanic, magazie, at. tinichigerie,at.zugravi,grup sanitar,serviciifunerare.

■ ^6^2 /vold-


3.Regimul tehnic: Corp I. - Static oxigen.

Oficiul de Ca^astnLși Publicitate Imobiliară Brașov

Nr.lnreg23_(S3S_ziua-----luna-----amAflufa

Copie conform cu exemplarul din arhiva B.C.P.I. Brașov

Tariful de________lei,achitat cu chitanța nr._________L

Eliberat la data_____________

Nume prenume: BUGA GH Semnătura


 • - regimul construcției: parter

 • - suprafața construita:91,62 mp.

 • - suprafața utila: 59,42 mp.

 • - suprafața locuibila


 • - nr.de camere:-                       o ; 1

-dependinte( nominalizat prin descriere) .statie oxigen,depozit butelii oxigen.

3.Regimultehnic: Corp F. -Posttrafo

 • - regimul construcției: parter

 • - suprafața construita: 142,71 mp.

 • - suprafața utila: 115,18 mp.

 • - suprafața locuibila: -

 • - nr.de camere:--dependinte( nominalizat prin descriere):grup electrogen, inalta tensiune, 3 trcfo Joasa tensiune.

3.Regimul tehnic: Corp J+K - cabina poarta 1,2

 • - regimul construcției: parter

 • - suprafața construita:24,06 mp; 30,15 mp.

 • - suprafața utila: 11,97 mp; 29,12 mp.

 • - suprcfata locuibila: -

 • - nr.de camere:-

-dependintef nominalizat ' prin      descriere):l.cab.poarta, ^.-.^gr.sanitar;

2. cab.poarta, camera, depozit,gr. sanitar.

Alte anexe: rezervor apa, împrejmuire.


CORP H. 'POLICLINICA JUDEȚEANĂ :■*»

3. Regimul tehnic: S+P+3E

 • - suprafața construita: 1956,6MP.

 • - suprafața utila: S= 776,45,P=987,88 mp, Et.l =1062 mp. Et.II.978,52 mp.Et.HI.= 52,57 mp.

 • - suprcfata locuibila: -

 • - nr.de camere:-

-dependinte(nominalizat prin descriere):Su = 776,45 mp. SUBSOL: stafie pompe ventilație, subsol tehnic, casa scării.

PARTER: fișier,sala de gimnastica, bai galvanice fizioterapie,7 camere medici, 6 laboratoare, 2 săli tomograf, 2 săli mamografil ecogrcf, 4 depozite, 1 cabine*, stomatologic, 3 camere cardiologie, 2 camere ortopedie -gips,administrația, sahN consiliu,sterizare, citologie,disecție,cam.frigorifica, prupuri sanitare,coridoare, casa lift.

ETAJ.L :    11 laboratoare, 9 cabinete medici, 2 cabinete

neurologie,endocrinologie,audiometrie,ecogrcf,chirurgie, interne,6 radioscopie, 3 rajigrafij sala pansament, 2 sala tratament, fișier, grupuri sanitare, hol, casa scării. EETAJ.IL : 14 săli de operații, 5 săli reanumare, 5 cabinete asistente, depozite, 2 săli neuro, sala sterilizare.grupuri sanitare, casa scării hol.

ETAJ IU: parțial - stafie de apa sterila.apa sterila.

Ofidiul dpXadastnLși Publicitate Imo

n g Mny 2017       Nr.înregQG331Lziua--luna—

UO iWV. ZUI/         Copie conform cu exemplarul din arhiva B.C.P.I. Brașov

Tariful de________lei,achitat cu chitanța nr._________/

Eliberat la data_________________ ?     _______________

Nume prenume: BUGA GHJz^GHțȚÂ Semnătura:        7Jv ~/)            i

Funcționar public


1.


2.


3.


4.


5.PRIMAR


SECRETAR


Vizat Director DA U


Se f serviciu


întocmit


Dactilografiat


Numele si

(citet si de tipar) Ioan Ghise


Razvan Tutoveanu


arh. Daniel Cincu


ingMtaria Dumitrescu snig.Klara Agoston


Klara Szabo


Nr. Nr. bag. 4 ex. 2
nr. top. 7468/2/a /112 Colegiul de Științe Grigore Antipa


autorizare

fSenaRo^Mr.W/1702 . punct de statie cămin apa semn circulație hidrant stâlp de metal stâlp de beton pluvial stâlp de susținere număr administrativ copertina gard din zidărie gard din plasa de sarma gard de lemn

ADWUTASR!


Advaita SRC^gi^EGO^»^ str. Babe Novac 15A/aiJ. 14

Tel.: (*4)0769 267 465

Msli: sdvalta.brasoviaflmatl.com

Web: https://tidvaita.sr1 Aut. ANCPI dasa III seria R

O-B-Jnr. 1067/2017

Proiectat

Desenat

Coja Artdrei-Radu

4

Verificat

Tofan Nlcu-Adrian

*

1:500

Control STAS

Tofan Nlcu-Adrian

Aprobat

Județul Brașov

Recepționat

m8r.2O18PLAN


DE


clădire spital județean anexe gospodărești sala de mese,grup social centrala terniai ateliere grup oxigen post trufo clafre poGcfrfca.judetecna irirare 1 intrare 2 corp L-rezervor


corp F • corp H corp J corp K ■ perimetru Împrejmuire = 689,5m ----------împrejmuire plasă = 307,Om

■----------: împrejmuire gard prefabricate=342,5 m

SUPRAFAȚA ÎMPREJMUIRE = 21.418,13 mp.


DOCUMENTARE LEGALIZARE SHIAL JUDEȚEAN BRAȘOV ^"SPWJl JUDEȚEAN BRAStN PIAN CE SnUW1E;t<aEMIRE___________s

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1:1000

ANEXA NR.11

Nr. cadastral

| Suprafața masurata

Adresa imobilului

i       4951

1

loc. BRAȘOV, jud. BRAȘOV

Cartea Funciara nr.|

103317

 • •                                               i

 • •  UAT j   BRAȘOV

z-

•'                                                                                                      .   3(U29Centrul \ medica] \ HIPERDIA \\ /'


X / ./ io/ / / / / / ..

■>> / .

he>x17


38


52 \5lz


.40


% /Î2/Z3

» c

-f


18'


41


'23


fi a

r*


02423

■ 22


21


Nr.       Categoria de

parcela      1 folosința

l

Total


Cc


A. Date referitoare la teren

j Suprafața j Valoarea de

!  [mp]    impozitare [leii >__________________________

|    4951   ;

I   4951    j


Mențiuni


I Imoixtil este parțial împrejmuit. mlattulare drept do administrare operativa Directa Sanitara Ardeleana Brașov


B. Date referitoare la construcții

Cod | Suprafața construita la soli  .Valoarea de     j                                     Mențiuni

. constr.- J______[mp]__:   impozitare [lei]    ._________________Mentluni

CI j         _____25_________L_ _____ ______________| Cabinapoarta; ncinscrisa in CF;; Suprafața construita desfășurată- 25 mp.

C2 i        _ JPOO___    1   _                  I Spălătorii si cantina; neinșcrisa in CF; Suprafața construită desfășurată- 10005 mp.

£3               _ 4 j'i     _                      ___^_CCTtrăia femicăfneîi«cns^n'CHSupraImâ’construiiâ desfășurată -~41Firip. ’ _X~

C4                   290                                    ; Clădirea pompe fiinebre; neinscrisa in CF; Suprafața construita desfășurată- 290 mp.

Total.......      1726             ' ""      " ~          __“ .......


INVENTAR DE COORDONATE

"Sistem de Proiecție Stereografica 1970"

Pct.; E(m) | N(m)

Pct.i E(m) , N(m)

Pct. j E(m) i N(m)

Pct.; E(m) i N(m)

 • 1 ‘ 548487 06746112915"

 • 2 . 548492.65 1 461122.74

 • 3   548497.55 '461117.13

 • 4 ' 548487.66 461108 29

 • 5 ! 548484.91 461105.83

 • 6 ! 548483.51 461107.42

 • 7 : 548482.07 i 461106.05

 • 8 ' 548479.41 >461108.76

 • 9   548472 86 |461091.79 32 ' 548491.72 ' 461070 56

! 1

 • 33 1548504.77 j 461079.13

 • 34 '548509.83:461083.04

 • 35 ' 548525.87'461095.91

 • 36 ; 548571.03'461144 27

 • 26  548576.50 461150.13

 • 27 ; 548560.32 461169.66

 • 28 ‘ 548552.99 461178.11

 • 29 ! 548549.86 *461180.81

 • 30 i 548548 89'461180.58

 • 31 '548544 29.461176 63

1                                     1

i                              !

i

i w

i

Parafa

Stampila B.C.P.l.

Semnătura și data

Executant:       / /li

TrettRazvan /

SemnSWftplf Ștampila

__Data: j 4 WM. 20U'

Se conC-nna suprrtata din m&sufOlcn si Introducerea imobil

Suprafața totala masurata = 4951 mp Suprafața din act = 4951 mpX-i


/V


Sistem de proiecție STEREO'70


Județul: Brașov UAT: Brașov

Punct | Nord |


Cod


Cod


1002  461072.587  548539.763  579.862 STATIE

;   <d03:               L5jt8586;35||j~ ■Ș^MIȘTllIE:


1004  460985.152  548547.386  580.790 STATIE

; Foosj MtcstiW LsWtfrszeib) ^2§^îjSTATlf

1006  461065.712  548545.436  579.966 STATIE

1008^  461085.995  548477.665  579.465 STATIE

1010  461117.542  548562.720  579.496 GARD

1012  461132.717  548576.379  579.385 GARD

r.-im •aai&wM-.îagaM'

1014  461100,196  54B531.100  579,326 STATIE

I UOJSj

1016  461105.769  548516.551  576.836 STATIE

i w                wiojtgismie

1018  461132.829  548495.524  578.493 STATIE

F W'

1020  461182.753  548574.326  579.184 STATIE

r Oi

1022  461070.852  548491.589  579.380 borura

1024  461080.443  548484.514  579.300 borura

ț țijogsy

1026  461082.625  548482.686  579.317 borura

1028  461084.800  548480.686  579.264 borura

1030  461086.926  548478.821  579.279 borura

1032  461089.063  548476.897  579.183 borura

1034  461091.212   548474.997  579.171 borura

1036  461093.433  548473.078  579.155 borura

1038  461095.546  548471.199  579.178 borura

1040  461097.694  548469.206  579.095 borura

Punct | Nord [

1061   461078.213  548504.937  580.704 CONR

j 1Ț0621  <4^1086^750}  '5W(fr<8i5j

1063  461081.911   548501.723  580.625 CONR

1065  461062.135  548484.320  579.719 B

i iiam         (SMawKi wrssm-.


1067  461070.753  548497.414  579.634 B

1069  461074.509  548497.620  579.682 POARTA

1071   461105.789  548509.840  580.349 CTC

1073  461093.454  548495.868  579.311 CABINA

1075  461091.344  548493.657 579.316 CABINA

1077  461086.231   548487.503 579.332 GARD

1079  461093.216  548479.097 579.334 GARD

1081  461105.723  548467.821  579.248 GARD

1083  461162.804  54858B.517  579.165 GARD

........

1085  461141.360  548568.714  579.071 GARD

1087  461108.685  548538.293  579.354 GARD

1089  461100.222  548531.122  579.370 STATIE

1 qȘL JSS8?;0?!            58001iG^^D,

1093  461054.043  548458.757  579.910 GARD

1095  461203.128  548537.576  578.799 STATIE

1097 ffiiggjșo 84.8862i4,885I9.-3?I,g.AlDg.AZ!N

1099  461179.870  548569.931  579.380 GARDBAZIN

1042  461100.133  548461.619  578.855 borura

------------------------------------------1

1044  461100.377  548454.661  578.876 borura

n

1046  461100.376  548454.599  578.809 borura

W smwKKsaMH  !

1048  461100.360   548454.572 578.834 borura

I

1050  461101.267  548454.700 578.981 borura

1052  461105.583  548484.779 600.596 SEMNC

1054  461114.346  548469.048 579.249 BOR

1056  461101.717  548484.074 579.810 CONT

n

1058  461096.885  548491.425  579.660 CONTAUTORIZARE

Seria RO-6V-F,

Pdr.0122 / 03.06.2011 J MICII - ADRIAN

TOFAN

-


Punct | Nord |

.     " tr \46J085.969F'LMg47r7;635; -5.Z9.522 ,Stationațr ~

2  461174.464  548496.512  578.778 Stationat

i #■ /4jB.1456YooIJ6^ &4BW2T& 590?^T6;Statîonatr~

4  461090.457  548445.773  579.330 Stationat


Cod


Punct | Nord "*Ț


Cod


6  461028,997  548535.526  581.362 Stalionat

>■ 3 -w.» «ma; WtHMf ...........

8   461085.969  548477.635  579.522 Stationat

K-K   #6105^^^^

10  461132.753  548495.473  578.465 Stationat

.1 >   ;46~|J203Lt681  54853^5'55)  Ls.t8:803^rS'tatlonaV    'T-51

12  461183.359   548533.682  578.966 Stationat

14  461149.088   548571.532  578.861 Stationat

r                                                                                                                                i


16  461098.590  548478.776  579.266 Stationat


62  461079.88*1   548527.823  580.791 ALEE ”

l',,''" r63). <6lO88^8j j^WaW.WW^EE-!: L?;

64  461080.587  548527.438  580.671 ALEE

66  461083.469  548530.189  580.657 ALEE ........

I.                   ^6|943iY580;5^^LEE;. : .~

68  461078.467  548527.183  580.907 ALEE

70  461079.449  548525.898  580.380 ALEF

72  461109.140  548475,310  581.678 ANEXA

74  461091.555  548493.395  580.933 ANEXA

76  461095.332  548489.591  580.951 ANEXA

I-----------------

I______________


20  460985.125 548547.361  582.140 Stationat

22  461065.692 548545.430 580.906 Stationat


:

78  461101.757  548484.088  580.877 ANEXA

ZZZ

80  461037.160  548584.177  583.341 ANEXA

82  461034.211   548580.124  583.398 ANEXA

84  460977.309  548547.153  585.317 BALC

i /W                                 ■/

86  460981.439  546552.683  585.309 BALC

88  460985.226  548558.304  582.343 BALC

90  460989.576  548563.567  585.273 BALC

92  461014.719  548597.026  585.099 BALCON

94  461017.103  548602.217  585.054 BALCON


38  460998.248  548565.371  582.130 ALEE

40  460988.852  548552.840  582.187 ALEE

42  461072.699  548550.161  580.765 ALEE

44  461073.813  548549.668  580.745 ALEE

46  461071.551   548540.248  580.649 ALEE

48  461072.566  548539.910  580.650 ALEE

50  461068.574  548535.018  580.879 ALEE

52  461068.645  548537.110  580.634 ALEE


54  461079.530  548544.099  580.626 ALEE

56  461082.765  548541.607  580.601 ALEE

•£                   syiS^iEEr

60  461083.783  548530*798  580.517 ALEE


98  461148.599  548495.673 578.590 BETON


102  461107.660  646482.904  590.069

104  461076.041   548440.406  581.610

106  461076.014  548440.062  581.564Rtjf/caț


a

•»


AUTORIZARE | Seria RO-BV-F, Mr.0122 / 03.06.2011 & NICU - ADRIAN .<?


AUTOR/^ade-


Punct | Nord Ț


Est


Cod


1 “111: 46102^^7/“' §4.8552i428j‘ r.5.8.4.908;;BLQGj“^^

112  461033.505  548544.191  584J14

I '*        

114  461042.607  548537.422  584.385

l. .'115; ASIOZM 54S55«IZS SatfefiBt» X...

116  460986.849  548534.815  583.440

I. ,-<e»

118  460983.319  548529.212  587.673

120  460987.231   548534.729  583.394

i.....■ :w                                                       ...... • j

122  460995.418  548528.529  582.927 BLOC

124  460986.194  548561.288  585.940 BLOC

|   Î125J >0^0^

126  460978.564  548551.020  585.175 BLOC


IZZ^Z^^SZ^^MESSSZZZZH

128  460999.468  546579.037  583.820 BLOC

ezzhz^^k^skimkzzzzzzz

130 460995.138 548586.271 592.116 BLOC

EZMZI^^SZ^^MZ^S^KZZ

132 461015.397 548559.006 584.162 BLOC

iz^^^hz^§™™®kzzzzzz

zz

162  461007.407  548558.963  582.107 BORD

164  y 1003.876  548558.589_ 582.081 BORD

166  460997.186  548549.439  582.101 BORD

168  460994.099  548545.465  582.095 BORD

ZI


Punct | Nord "Ț


Cod

172  460979.374  548541.011  582.305 BORD

■                 ' '5&te98ff :58WOBD; .

174  460996.766  548527.149  581.872 BORD

czwzs^»i^sz^»®gEzz

176  461009.132  548517.642  581.888 BORD

178  461013.574  548586.758  582.063 BORD

!ZZ®^S»S^SZ^SSEZ

180  461014.798  548586.902  582.088 BORD

!'......

182  461024.841   548591.045  581.959 BORD

184  461027.400  548588.996  581.899 BORD

186  461171.632  548521.754  578.653 BORDURA

i

188  461175.005  546522.099  580.408 BORDURA

I

190  461035.612  548533.662  581.100 BORDURA

192  461012.349  548587.751  582.109 BORDURA

I

194  461007.530  548583.775  582.105 BORDURA

i X        . saTmu9! iSflabRnR0^

198  461023.270  548598.529  582.142 BORDURA

200  461023.200  548570.673  581.832 BORDURA

^^1013.757  5^574.747 562.168 BORDURA

204  461016.202  548578.310  582.003 BORDURA

206  461013.950  548579.175  582.000 BORDURA

208  460990.413  548548.354  582.109 BORDURA

210  460984.230  548543.262  582.089 BORDURA

EZZlBISfflll^SMMS^^SZZZ

212  461038.778  548575.276  581.586 C-PARCARE

214  461032.938  548579.809  581.681 C_PARCARE

216  461035.108  548583.411  581.737 C PARCARE

218  461055.421   548456.942  580.002 Cămin

ZZ

220  4fiX06?»4Qt 548455.159 579.928 Cămin

CERTIF|CAT<^Xntocmit

______DE      MaitaSRL

Idriar/f


o • BAUT0K,ZAf^.Nic^

uena RO-B-J Mr. 1067/17.02.2017T

; ADVAITASRL ;«/

J/

x ^y

III


JFAN        ~

certificat DE

SenaRO-BV-F, g (*.0122 / §1 va. nicu_3^ // 11 v* tw** ^y


ro


Punct | Nord | Est | Cota |

_ "2F2 Sl O34.1o7^ 548537.612 " 5^.032 C^min

224  461036.054  548535.323  580.936 Cămin

226  460980.740  548543.256  582.316 Cămin

atașa»» MteaBaFiasate».

228  461035.947  548535.366  581.124 Cămin

230  461000.274  548528.501  581.480 Cămin

Cod


Punct | Nord |

no4î -^“jieaa CftetEO

m___,r           i

282  461174.463  548519.570  581.461 CC

284  461176.564  548544.443  580.984 CC

~~1 igrn’EawtgBw.r-......• • t

232  461021.174  548513.445  581.453 Cămin

{MsWCarfiîS


234  461051.574  548521.273  581.333 Cămin

[ :^8507i95y ,

236  461056.234  548495.778  579.889 Cămin

238  461135.146  548527.284  578.989 Cămin

«MMM
310  461080.066  548506.564  579.808

F.

312  461176.573  548544.475  579.245

314  461172.227  548550.604  581.579

316  461167.912  546546.311  581.581326  461191.308  548571.556  579.122

328  461074.487  548497.566  579.794

" V '""'Ti

330  461196.619  548565.527  579.052

întocmit


____AdvaitaSRL

/<o\Tă execu/eui&sNicu-Adrian /& CerTIFICAT Vk dAUTOri^R?

^OVA/LA SRL

X


CERTIFICAT Ț K      v

AUTORIZARE \ Seria R0- ,.V-F,     ?

Wr.0122 / 03 06.2CI1 '■ NICU - ADRIAÂs

TOFAN /


Punct | Nord | Est | Cota |


Cod 46118O.8O.9J~ ^4Q54Ș>^r^^^: • ~ ~ 332  461180.948  548550.251  579.848 CG

334  461150.203  548524.177  580.545 ColtCons

336  461090.220  548445.571  579.405 ColtCons

336  461086.745  548448.449  583.616 ColtCons

340  461070.407  548455.890  584.178 C°!tC°_ns

342  461073.360  548459.688  584.173 ColtCons

344  461075.684  548456.607  585.512 ColtCons

■1


346  461073.376  548457.556  587.195 ColtCons

ezzmz^^k^^mf^SsSZZ

348  461067.159  548453.066  579.903 ColtCons

350  461071.077  548458.316  579.994 ColtCons

352  461079.480  548465.078  581.883 ColtCons

l

354  461044.881   548535.728  583.628 ColtCons

t ">

356  461040.006  548501.587  584.933 ColtCons

l.........te •

358  461040.963  548500.622  583.564 ColtCons

I

360  461046.138  548495.242  581.084 ColtCons

362  461021.831   548508.623  582.771 ColtCons

364  461040.966  546500.632  582.228 ColtCons

366  461039.749  546501.167  581.868 ColtCons

Punct | Nord "7

392  461145.636  548518.998  578.843 ColtCons

k" .!5^85M8S3j L5WÂWtCdns. _

394  461132.165  548531.025  578.931 ColtCons

396  461116.735  548497.665  584.283 ColtCons

398  461119.135  548516.572  579.094 ColtCons

400  461116.654  548517.006  580.642 ColtCons

402  461095.999  548498.525  581.032 ColtCons

404  461063.231   548503.892  5B0.467 ColtCons

406  461061.902  548502.389  581.360 ColtCons

I." W—șMfc^MSZ

408  461082.939  548509.857  581.866 ColtCons

i.......

410  461119.348  548514.543  579.864 ColtCons

412  461118.234  548515.511  579.021 ColtCons

414  461122.087  548512.098  579.911 ColtCons

416  461114.879  548520.296  579.943 ColtCons

418  461113.921   548502.611  580.078 ColtCons

420  461042.726  548580.810  581.392 ColtGard

422  461077.498  548554.519  580.973 ColtGard

■ ...

424  461057.854  548502.295  584.052 ColtGard

426  461061.855  548507.741  583.733 ColtGard

F’—' Z

428  461064.040  548512.727  583.063 ColtGard

430  461067.527  548517.548  582.019 ColtGard

432  461074.455  548497.555  581.295 ColtGard

I".-' ■»_z

434  461069.742  548490.486  581.455 ColtGard

436  461066.256  548485.311  581.525 ColtGard

........Z

438  461062.774  548480.154  581.551 ColtGard

388  461079.047  548505.232 580.888 ColtCons


390  461134.401   548554.892  580.687 ColtCons
f Scris RO-B-J Nr. 1067/17.02.2017

3


AffcERTIFÎCAT <?>\ oe      Tț

AUTORIZARE    g

Seria RO-BV-F,ter.0122 / 03.C6.20H & NICU -ADRIAN ȚOFAN


Punct | Nord [


Cod


Punct | Nord |


Est | Cota |


Cod


~ ^4Wf"~:46.t055.95^~~;548469.Z84 ,5AQ;082;LColtGardfr ~~

442  461054 758  548468.097  580.022 ColtGard

■jPljȘ! i46!i0j53..fejB8^ (SME^S^SST' 5^

444  461052.330  548464.531  580.070 Co1tGard

~~ M; WsM '5Om iWJt^cBlGăiC77

446

461087.708

548489.206

581.141 ColtGard

! W

WliO

■’saiWGWaW

448

461091.567

548493.450

581.152 ColtGard

< w

'«S43»

■ |

450

461082.148

548439.484

580.181 CONS

i

WBWJ1ȘJ

452

461080.512

548440.931

580.010 CONS

L453'

4^0$i;835g

'SBjiîOOBfGONS1

454

461084.278

548440.517

580.961 CONS

«mo  I

456

461086.239

548442.332

581.147 CONS

. -as?

458

461086.002

548442.052

581.156 CONS

!64$a$.iwi

i5.8^rm»sj

460

461085.776

548447.276

582.357 CONS

1     461'

462

461087.560

548445.671

582.092 CONS

I

■ W7$jQ»

MMHS'

’^1W WS ■

464

461087.743

548444.373

582.079 CONS

rw

aniMMi'

466

461086.121

548442.228

582.093 CONS

I tw

«S5M9M

■!5]®)37â7A©]0ifiiSj

“]

468

461176.697

548517.625

560.802 CONS

r w

WWM

feWlBMIȘ}

470

461152.398

548540.613

562.308 CONS

rw

5485361377/ WSOJWSj

■ |

472

461158.217

548537.291

581.032 CONS

MO

{ȘgOlBW^Sj   "

474

461157.445

548534.382

581.079 CONS

L

476

461185.405

548531.855

581.095 CONS

I w

:g.4S5S6ÎȘ®;

478

461175.946

548518.265

583.477 CONS

I .

54B525;i130) LSSWJS-GGNS-

480

461135.407

548507.453

579.856 CONS

I

Mmm

■.(SS^^WSi

1

482

461158.264

548501.171

ÎB2J27CONS-----

j     483J

~Wî^094r

■1

484

461125.645

548489.790

582.829 CONS

h; W)

ggl

486

461118.881

548472.066

583.652 COPERTINA

KMMW

4*1

488

461179.568

548543.203

580.458 DIR

! %

490

461053.176

548452.651

579.803 DRUM

>■ ......■ jii i

492

461077.746

548507.318

579.657 DRUM

f ■ ■ w:

$081355}

494

461082.052

548512.975

579.516 DRUM

l ’W

"^E®9B2®W

496

461120.934

548552.642

579.079 DRUM

1

eW37/

'.54B5B7Z928J

gSgșgșșgWi,

498

461151.076

548580.858

579.064 DRUM

ÎS ■

! w

' W65»

<ESBȚ7<5j

'5W«iipWWi

500

461071.305

548511.171

579.693 DRUM


T -5PJJ ~ ^1P_55iSL65T J.5J849.3JW 579.806,DRUM*  2

502  461051.955  548490.544  579.805 DRUM

^504  461156.220  548595.523  579J50DRUM   ~

508  461092.147  548534.940  579.488 DRUM

' *"'                                         j '579^5*


510  461145.499  548547.073  586441 FURNAL

512  461146.643  546566.966  580.655 GARD

i w

514  461053.991  548456.675  680.096 GARD

i                                l580;o»jSffiiD1~

516  461052.332  548464.582  580.110 GARD

i g» ■ waitasg '5aB553i9ra !5zaw«3^BB

518              548556i'^

520  461200.782  548542.765  579.015 GARD ~

522  461025.708  548593.170  581.958 GARD

524  461001.064  548597.672  582.091 GARD

526  461132.754  548576.464  580.971 GARD

528  461198.997  548563.594  578.992 GARD

530  461168.966  546581.170  579.659 GARD

532  461167.462  548578.526  579.403 GARD


■i


534  461186.254  548543.787  561.059 GARD_0.15

!!:■>

536  461196.773  548527.111  578.534 GARDA

538  461131.651   548484.986  578.616 GARDA

540  461146.564  548488.229  578.503 GARDA.’.Jl

.</


Sistem de proiecție STEREO'70 Județul: Brașov UAT: Brașov

Est | Cota |


Punct | Nord |

552  461110.491   548490.408  588.891 GEAM

Cod


554  461015.223  548577.847  581.168 HIDRANT

|   jj&5i 46102^1!  S^jBOBW gÎB^bJNT^ ,

556  461080.353  548466.010  579.286 MgDrum

I " [55Zi ^e'ioyș2^: WBTa&ț'

558"  461050.347  548460.664  579.848 MgDrum

560  461051.789  548467.897  579.827 MgDrum

562  461060.779  548482.270  579.822 MgDrum

i '.șea Mmw. BsmiaHSMaaiiaEaffi:

564  461071.042  548497.601  579.753 MgDrum

566  461072.303  548497.812  581.466 MgDrum

568  461022.309  548587.276  581.886 PARCARE

570  461031.199  548488.119  58,2-488 PAR£AR^

572  461037.771  548489.639  581.419 PARCARE

574  461044.108  548491.462  581.338 PARCARE

576  461045.581  548495.280  581.449 PARCARE

578  461045.872  548527.574  581.223 PARCARE

580  461043.036  548493.145  581.447 PARCARE

f

582  461038.400  548496.948  581.547 PARCARE

I'

584  461038.896  548500.106  581.857 PARCARE

586  461036.795  548499.680  581.807 PARCARE

588  461035.674  548500.345  581.770 PARCARE

590  460990.525  548534.546  581.544 PARCARE

592  461000.359  548538.992  581.751 PARCARE

594  461007.567  548533.260  581.641 PARCARE

I                                                                                                                                                                                                                                       ---------------------------i

Punct | Nord *Ț


Cod


612  461064.301   548546.604  580.761 PARCARE

614  461063.767  548530.205  581.115 PARCARE

616  461065.449  548531.604  ,^1'IL8P^?£AREt

618  461064.670  548532.338  581.051 PARCARE

620  461064.502  548532.405  580.903 PARCARE

622  461061.875  548543.653  580.839 PARCARE

624  461058.125  548533.603  581.014 PARCARE

626  461052.143  548549.059  581.109 PARCARE

628  461047.144  548528.994  580.933 PARCARE

630  461048.231   548528.480  581.115 PARCARE

632  461038.648  548561.015  581.152 PARCARE

634  461042.081  548578.282  581.155 PARCARE

636  461039.562  548575.249  581.122 PARCARE

638  461076.761  548553.853  581.158 PARCARE

640  461039.192  548574.684  581.102 PARCARE

642  461072.409  548549.769  580.756 PARCARE

644  461181.398  548582.761  580.046 PE CLĂDIRE

646  461078.478  548439.130  583.402 PE.CONS

648  461079.618  548439.845  583.380 PE_CONS

650  461081.826  548442.514  583.842 PE.CONS

652  461085.518  548446.966584.225 PE_.CONS

654  461165.706  548488.820  579.304 PE_CONS

I' ■                                                                                                                                                                                                                 r

656  461175.493  548503.623  579.315 PE_CONS

I —1     ~J

658  461164.993  548540.362  578.900 PE_CONS


Seria RO-BM-F


Punct | Nord |


Est


Cod


__662  461125,740  548545.524  581.479 PeCons_______

664~~461133^ 181 "5484B3.231  592.834 PeCons

!■- ZF                             > "F' S

666   461116.666   548497.613  584.284 PeCons

668  461076.392  548461.353  580~400 PeCons

670  461066.882  548449.763  583.303 PeCons


aj


P Ă7J              WWAgQSS

672  461077.846  548453.861  568.208 PeCons

674  461076.195  548457.221  583.855 PeCons

L             - W»Wsi

676  461086.760  548459.028  580.490 PeCons

678  461080.243  548464.439  580.696 PeCons

La.te                ^203^tes)

680  461018.243  548555.582  584.467 PeCons

682  461046.771   548508.516  585.279 PeCons

684  461046.709  548496.026  581.071 PeCons

A- ' te

686  461031.380  548559.198  582.737 PeCons

688  461042.093  548551.212  582.271 PeCons

690  461064.357  548513.178  581.613 PeCons

692  461050.644  548494.578  581.938 PeCons

694  461162.239  548547.403  579.730 PeCons

696  461152.317  548556.588  580.098 PeCons

698  461134.308  548555.188  581.484 PeCons

700  461083.121   548510.340  583.124 PeCons

702  461138.319  548494.323  578.375 PLUV

704  461145.668   548509.368  578.509 Pluvial

708  461020.355   548512.669  581.388 Pluvial

bZ W.

708  461196.041  548545.771  578.975 POARTA

710  461076.510  548495.882  579.684 POARTA

712  461171.119  548578.529  582.198 REZE

714  461171.222  548577.056  581.942 REZE

716  461137.726  548512.582  582.945 ROST

718  461129.723  548519.944  583.222 ROST

720  461130.434  548520.878  582.713 ROST


sF


ir


Punct | Nord [ Est | Cota |

‘ “      '^^125^122 548521^1^^82.905^^      _

~724  461126.148  548522.408  582^989 ROST         "

726  461125.968  548522.893  583.177 ROST

728  461121.070  548527.553  583.180 ROST ‘

^bS'Sr^?”*'ith'

732  461115.505  548521.057  583.179 ROST

f .. W                                   z. j

734 460995.788 548568.632 582.429 SCARDI

l • ■.


Est


Cod


gfj


736 461085.237 548444.640 580.702 SCĂRI

738  461173.004  548498.978  579.048 SCĂRI

740  461177.881   548576.907 579.321 SCĂRI

742  461084.120  548443.317  581.003 SCĂRI

744  461086.169  548445.511  579.466 SCĂRI

746  461181.223  548515.546 578.723 SCĂRI

748  461161.854  548535.820 578.776 SCĂRI

750  461148.865  548480.240  578.624 SCĂRI

752  461034.112  548539.398  581.122 SCĂRI

754  461018.735  548550.910 581.380 SCĂRI

756  461021.053  548548.600 581.330 SCĂRI

758  460986.782  548557.047  582.567 SCĂRI

760  461020.150  548603.539  582.022 SCĂRI


768 461176.974  548553.030 579.401 SCĂRI

770 461037.360  548502.338 583.184 SEMN CIRCAUTORI™ c

fseriaRO-B-JNr.WliîilT02^.<


Ci AS ACERTIFICAT DE AUTORIZARE Soia RO-BV-F, BJr.0122 / 03.0&2rr NICU - ADRIAN TOFAN

c


Punct | Nord | Est

~ 77-1;  46.1013:2301 J5485M157- ȘBSilSQ.SEMMaCJBSfT^

772  461053.128  548547.609  582.870 SEMN_CIRC

773;                                                              I

774  461071.472  548539.179  582.234 SEMNCIRC

---- _ ---- ----- ------------

îi:,. /’[


| Cota |


Cod


776  461049.860  548479.900  580.528 SEMN CIRC

778 ^461089.358  548537.686  581.201 SEMN CIRC


JȘ5


780  461054.770  548498.160  581.869 SEMN CIRC

782  461156.002  548497.219  590.388

r

784  461065.695  548545.439  580.005


Punct | Nord | Est | Cota | wf“461090^462^ MW5?75/" Y7^327^tatte^

834  461090.462   548445.752  579.325 Statie

836   461122.761   548547.439  578.801 Statie

838   461183.359   548533.682  578.966 Statie

840   461089.315   548446.318  579.411 Statie

~

642  461083.848  548500.880  579.541 Statie

844   461203.171   548537.566  578.799 Statie

846  461132.753  548495.473  578.465 Statie

I"                                                                                                           -

848  461030.898  548507.699  581.449 Statie

850  461028.989  548535.528  580.660 Statie

852  461029.010  548535.567  581.362 Statie

854  461065.692   548545.430  581.152 Statie

856  461083.661   548530.666  580.525 Statie

858   461071.799   548515,716  580.737 Statie

860   461100.222   548531.054  579.338 Statie

862  461085.693  548545.422  580.906 Statie

864  461083.847  548500.879  579.538 Statie

866  461183.353  548533.681  578.970 Statie 14

868  461051.128  548458.432  579.998 STATIE 20

870  461085.962  548477.682  579.520 STATIE_25

872  461030.874  548507.762  580.303 STATIE 4

874  461122.779  548547.430  578.866 STATIE_8

876  461019.762  548455.035  583.664 STB

878  461024.794  548485.131  582.714 STB

880  461044.767  548474.526  582.787 STB


Cod


828   461080.011   548551.627 582.591 Stâlpii

830  461060.739  548567.243 582.927 Stâlpiig Seria RO-BJNr. 1087117 92.20 i ÎS •re                                                —

Q                                                          ft-

ADVAITA SRL A \                           -O*/

__

V

sena kv-o* •. g

Mr.0122 / O3.(to-2O11 S. HICU-ADRIAN

% TOFAN .4/


CERTIFICAT DE autorizare Seria RO-BV-F,


Punct |    Nord |     Est     | Cota |       Cod

882  461075.412  548436.225  580.892 STB

884  461047.207  548439.526  582.890 STMJL

886  461079.201   548484.424  583.428 STM IL

l:    «wsza- «Mwafc-aMBKaMt-

888  461184.118  548546.955  584.700 STS

890  461166.999  548523.904  581.088 STS

. -i

892  461102.264  548512.458  579.565 Tarus

FTWWwIBIWWI’  I

894  461104.239  548514.709  579.515 Tarus

: i

896  461106.203  548516.879  580.659 Tarus

898  461074.005  548434.841  579.448 TROT

r~i

900  461036.373  548536.977  581.034 TROT

902  461033.014  548537.175  581.039 TROT

I

904  461021.836  548602.948  582.212 TROT

906  460981.770  548539.270  582.256 TROT

908  461155.983  548497.235  590.394

LJM.                       _____:___J


CERTIFICAT

AUTORIZARE hJ Seria RO-BV-F, W Mr.0122 / 03.06.20 nicu-adrian \V TOFÂW ,

Calculul Suprafeței imobilului cu nr. cad. 152055

Zv' CERTIFICAT ^ocmit

/£»       DE

.£ autorizare

" ?)C. ■ WB-J fir. iwg^fcw^ian T^ĂN

».^2 703^“U


AdVaka SRL rjRTlFlCAT nc


advaitasrl !]

x>/


0£ , AUTORIZĂ Seria RO-BV+.


^țCU-ADRIAM

ȚOFfcN c£


Nr. pct.

Coordonatele punctelor de contur

Lungimi laturi

D(l,i+1)

Nord

Est

1

461180.810

548549.860

4.13

2

461178.110

548552.990

11.19

3

461169.660

548560.320

25.36

4

461150.130

548576.500

8.02

5

461144.270

548571.030

66.17

6

461095.910

548525.870

20.56

7

461083.040

548509.830

6.39

8

461079.131

548504.771

15.61

9

461070.561

548491.724

28.40

10

461091.790

548472.860

18.19

11

461108.759

548479.415

3.80

12

461106.049

548482.075

1.99

13

461107.419

548483.515

2.11

14

461105.831

548484.906

3.69

15

461108.289

548487.657

13.27

16

461117.129

548497.552

7.45

17

461122.742

548492.655

8.50

18

461129.150

548487.065

74.36

19

461176.630

548544.290

6.06

20

461180.580

548548.890

1.00

Suprafața = 4951.148 mp

Perimetrul =

326.248 m

BRAȘOV

r

CUI 31580080 J 08/696/2013

Brașov, str. Baba Novac nr. 15A, ap. 14

Email: advaita.brasov@gmail.com Web: http://www.advaita.ro.im

Program cu publicul: luni - vineri

9:00 -15:00

ing. Tofan Nicu Telefon: 0769 267 465

1

239) .Wl31^6ț '54^30:5^9j 57^W]Oâm1h'

2