Hotărârea nr. 92/2018

Hotărârea nr. 92 – privind prelungirea contractului de concesiune nr. 2153/2005, încheiat între Județul Brașov și Dr. Roșianu Carmen Nina., pentru Cabinetul medical nr. 12, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 31.12.2018

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 92

din data de 22.03.2018

privind prelungirea contractului de concesiune nr. 2153/2005, încheiat între Județul Brașov și Dr. Roșianu Carmen Nina., pentru Cabinetul medical nr. 12, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 31.12.2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 22.03.2018;


Analizând expunerea de motive nr. 1841 din data de 15.03.2018 și referatul înregistrat cu nr. ad. 1841 din data de 15.03.2018, întocmite de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul, Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune prelungirea contractului de concesiune nr. 2153/2005, încheiat între Județul Brașov și Dr. Roșianu Carmen Nina, pentru Cabinetul medical nr. 12, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 01.09.2018;

Luând în considerare solicitarea doamnei dr. Roșianu Carmen Nina înregistrată cu nr. 1841 din data de 02.02.2018, de prelungire a contractului de concesiune cabinetul medical mai sus menționat;

Ținând cont de propunerea formulată de Comisia de specialitate nr. 7 pentru sănătate, protecția copilului și a persoanelor adulte de prelungire a contractului de concesiune până la data de 31.12.2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 544 din data de 15.12.2017 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere încheiat între Județul Brașov și dna. dr. Roșianu Carmen Nina, pentru Cabinetul medical nr. 12, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 31.03.2018, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 196/2012 privind recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetele medicale stomatologice situate în imobilul - Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, concesionate în baza HG nr. 884/ 2004, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “c”, precum și cele ale alin. (4), lit “b” și art. 123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 4, alin. (3) din H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, actualizată;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă prelungirea contractului de concesiune nr. 2153/2005, încheiat între Județul Brașov și dna. dr. Roșianu Carmen Nina, pentru Cabinetul medical nr. 12, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 31.12.2018.

Art.2. - în cazul achiziționării spațiului prevăzut la art. 1 conform O.U.G. nr. 68/2008, contractul de concesiune va înceta unilateral și titularul contractului de concesiune va proceda în regim de urgență la predarea spațiului.

Art»3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul și Direcția Economică.