Hotărârea nr. 90/2018

Hotărârea nr. 90 – privind prelungirea contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Județul Brașov și S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr. 5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 31.12.2018


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 90

din data de 22.03.2018

privind prelungirea contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Județul Brașov și S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr. 5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 31.12.2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 22.03.2018;

Analizând expunerea de motive nr. 2007 din data de 15.03.2018 și referatul înregistrat cu nr. ad. 2007 din data de 15.03.2018, întocmite de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul, Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune prelungirea contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Județul Brașov și S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr. 5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 01.09.2018;

Luând în considerare solicitarea S.C. RX GROUP S.R.L. înregistrată cu nr. 2007/7.03.2018 de prelungire a contractului de închiriere pentru cabinetul medical mai sus menționat;

Ținând cont de propunerea formulată de Comisia de specialitate nr. 7 pentru sănătate, protecția copilului și a persoanelor adulte de prelungire a contractului de închiriere până la data de 31.12.2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 542/15.12.2017 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Județul Brașov și S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr. 5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 31.03.2018, precum și Hotărârea Consiliului Județean nr. 76/28.02.2018 privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autoriațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale și a altor tarife pe anul 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “c”, precum și cele ale alin. (4), lit “b” și art. 123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Județul Brașov și S.C. RX GROUP S.R.L., prin administrator dr. Gămulescu Alina Claudia, pentru Cabinetul medical nr. 5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 31.12.2018.

Art.2. - în cazul achiziționării spațiului prevăzut la art. 1 conform O.U.G. nr. 68/2008, contractul de concesiune va înceta unilateral și titularul contractului de concesiune va proceda în regim de urgență la predarea spațiului

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul și Direcția EconQmică.