Hotărârea nr. 89/2018

Hotărârea nr. 89 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. BrașovConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.89

din data de 22.03.2018

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 22.03.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate nr. 4070/15.03.2018 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018, Nota nr.Ad.4070/21.03.2018 prin care se propune suplimentarea sumelor alocate pentru lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă pentru anul 2018 cu suma de 2.000 mii lei, precum și referatul nr.3732/21.03.2018 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică-Direcția Tehnică privind modificarea listelor de investiții;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Județean Brașov, precum și de discuțiile și propunerile din plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018,

în temeiul art. 97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă rectificarea listelor de investiții ale bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3. - Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) - buget local, sursa 02, pe anul 2018, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Generală Administrație Publică.

PREȘEDINTE Adrian - IoanVeștea

Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dtnnbrăveanu

c-

ANEXA nr. 1

A) Secțiunea de funcționare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

259.504,54

-253,74

259.250,80

Varsaminte din SF pentru finanțarea SD

37.02.03

0,00

-253,74

-253,74

TOTAL CHELTUIELI

259.504,54

-253,74

259.250,80

Titlul - Bunuri și servicii

20

37.315,09

2.199,82

39.514,91

Titlul - Dobânzi

30

2.847,00

-453,56

2.393,44

Titlul - Fonduri de rezerva

50

0,00

300,00

300,00

Titlul- Alte cheltuieli

59

18.952,26

-300,00

18.652,26

Titlul - rambursări de credite

81

16.646,00

-2.000,00

14.646,00

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

28.458,37

-300,00

28.158,37

Titlu- Alte cheltuieli

59

3.225,34

-300,00

2.925,34

CAP 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

2.912,71

300,00

3.212,71

Titlul - Fonduri de rezerva

50

0,00

300,00

300,00

CAP 55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

2.949,00

-453,56

2.495,44

Titlul - Dobânzi

30

2.847,00

-453,56

2.393,44

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

14.466,00

445,82

14.911,82

Titlul - Bunuri și servicii

20

1.909,00

445,82

2.354,82

Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Brașov

1.026,00

72,00

1.098,00

Titlul - Bunuri și servicii

20

365,00

72,00

437,00

Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Făgăraș

1.107,00

100,10

1.207,10

Titlul - Bunuri și servicii

20

590,00

100,10

690,10

Școala Profesională Specială Codlea

1.076,00

131,30

1.207,30

Titlul - Bunuri și servicii

20

375,00

131,30

506,30

Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Bradet-Săcele

306,00

69,32

375,32

Titlul- Bunuri și servicii

20

214,00

69,32

283,32

Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Victoria

345,00

23,00

368,00

Titlul - Bunuri și servicii

20

121,00

23,00

144,00

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov

293,00

50,10

343,10

Titlul- Bunuri și servicii

20

244,00

50,10

294,10

CAP. 66 - SĂNĂTATE

0,00

0,00

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

140.248,28

-246,00

140.002,28

Titlul - Bunuri și servicii

20

14.529,69

-246,00

14.283,69

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului din care:

136.258,26

-246,00

136.012,26

Titlul - Bunuri și servicii

20

14.529,69

-246,00

14.283,69

68.02.05.02 -Asistență socială în caz de invaliditate

97.994,62

-46,00

97.948,62

Titlul- Bunuri și servicii

20

4.237,31

-46,00

4.191,31

68.02.06- Asistență socială pentru familie și copii

27.700,97

-180,00

27.520,97

Titlul - Bunuri și servicii

20

8.436,90

-180,00

8.256,90

68.02.50.50-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

9.318,50

-20,00

9.298,50

Titlul - Bunuri și servicii

1.230,41

-20,00

1.210,41

CAP.74.02 PROTECȚIA MEDIULUI

291,30

0,00

291,30

Titlul - Bunuri și servicii

20

291,30

0,00

291,30

Cap. 74.02.03 -Reducerea și controlul poluării

20

291,30

-289,80

1,50

Cap. 74.02.05.02 - Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

20

0,00

289,80

289,80

CAP.84.02 -TRANSPORTURI

29.996,00

0,00

29.996,00

Titlul - Bunuri și servicii

20

13.350,00

2.000,00

15.350,00

Titlul - Rambursări de credite

81

16.646,00

-2.000,00

14.646,00

DRUMURI Șl PODURI (84.03.01)

20.006,00

348,00

20.354,00

Titlul - Bunuri și servicii

20

12.950,00

2.000,00

14.950,00

Titlul - Rambursări de credite

81

6.345,00

-1.652,00

4.693,00

AEROPORT (84.06,02)

9.990,00

-348,00

9.642,00

- rambursări de credite

81

9.590,00

-348,00

9.242,00

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

24.809,57

633,00

25.442,57

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0,00

253,74

253,74

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42,02,69

3.225,24

50,31

3.275,55

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si preflnantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48,02

21.584,33

328,95

21.913,28

Fondul Social European (FSE)

48,02,02

0,00

328,95

328,95

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48,02,02,01

0,00

328,95

328,95

TOTAL CHELTUIELI

169.157,50

633,00

169.790,50

Titlul - Cheltuieli de capital

70

127.932,41

246,00

128.178,41

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

25.315,90

387,00

25.702,90

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

2.609,53

387,00

2.996,53

Programe din Fondul Social European FSE

58.02

0,00

387,00

387,00

Finanțarea națională

58,02,01

0,00

50,31

50,31

Finanțare externă nerambursabilă

58,02,02

0,00

328,95

328,95

Cheltuieli neeligibile

58,02,03

0,00

7,74

7,74

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1.685,50

246,00

1.931,50

Titlul - Cheltuieli de capital

70

1.588,50

246,00

1.834,50

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului din care:

648,50

246,00

894,50

Titlul • Cheltuieli de capital

70

648,50

246,00

894,50

68.02.06 -Asistență Socială pentru Familie și Copii

402,00

246,00

648,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

402,00

246,00

648,00

CAP.74.02 PROTECȚIA MEDIULUI

2.837,00

0,00

2.837,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

2.837,00

0,00

2.837,00

Cap. 74.02.03 -Reducerea și controlul poluării

70

2.837,00

-2.837,00

0,00

Cap. 74.02.05.02 - Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

70

0,00

2.837,00

2.837,00

DEFICIT

-144.347,93

0,00

-144.347,93

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

GABRIELA AGAFIȚEl/J

%


Vizat: Șef Serviciu: Sândor lldikd Vizat: Coord. Comp. Venituri: Both

Președinte Adrian IoanSecretar

Maria Dumbraveanu

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL - ANUL 2018

Anexa 2

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 14.02.2018

Valoarea propusă martie 2018

Influențe

+/-

Capitolul 67

80,00

80,00

0,00

CJBRAȘOV

80,00

80,00

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

80,00

80,00

0,00

1

DALI Complex Agrement TÂMPA

80,00

40,00

-40,00

2

Expertiză tehnică Complex Agrement TÂMPA

0,00

40,00

40,00

Capitolul 68

210,00

456,00

246,00

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

210,00

456,00

246,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

210,00

456,00

246,00

1

DALI pentru un centru de recuperare - proiect pentru închiderea Centrului de Plasament "Ghiocelul Brădet

15,00

0,00

-15,00

2

DALI pentru un centru DVI - proiect pentru închiderea Centrului de plasament "Aurora" Codlea

15,00

0,00

-15,00

3

DALI pentru un centru de recuperare - proiect pentru închiderea Centrului de reabilitare Școlară" Albina" Codlea

15,00

0,00

-15,00

4

Cazan cu gazeifîcare,combustibil solid 35 kw — Ibuc.

0,00

26,00

26,00

5

SF pentru construirea a 2 case de tip familial - în vederea închiderii C.P. „Azur” Victoria

25,00

40,00

15,00

6

DALI pentru un centru DVI - CP Azur Victoria

15,00

60,00

45,00

7

SF pentru construirea a 2 case de tip familial - proiect pentru închiderea CRS „Floare de Colt Fagaras”

25,00

40,00

15,00

8

DALI pentru un centru de recuperare - proiect pentru închiderea CRS" Floare de Colț"

15,00

100,00

85,00

9

SFpentru construirea unei case de tip familial - proiect pentru închiderea Centrului de plasament „Ghiocelul” - Brădet

15,00

30,00

15,00

10

SF pentru construirea a 2 case de tip familial - proiect pentru închiderea Centrului de Plasament „Alice” Codlea

25,00

40,00

15,00

11

DALI pentru un centru DVI - proiect pentru închiderea Centrului de plasament "Alice" Codlea

15,00

60,00

45,00

12

SF pentru construirea unei case de tip familial - proiect pentru inchiderea Centrului de Plasament „Aurora” Codlea

15,00

30,00

15,00

13

SF pentru construirea unei case de tip familial - proiect pentru inchiderea Centrului de Reabilitare Școlară „Albina” Codlea

15,00

30,00

15,00


Secretar

■■■J......

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 2018

BUGET LOCAL SURSA 02

Anexa 3

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 14.02.2018

Valoarea propusă martie 2018

Influențe +/-

Capitolul 51

1

Sistem de management Integrat la standarde europene pentru administrația județului Brașov

0,00

387,00

387,00

Vicebr

AdriDirector Generalii

Mihai Pîntocmit: Bortes Didona
întocmit: Bortes Didona