Hotărârea nr. 86/2018

Hotărârea nr. 86 – privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 22 martie 2018 Pentru – 21

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 86

din data de 22.03.2018

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 22 martie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 22 martie 2018;

Analizând Dispoziția nr. 369/16.03.2018, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 22 martie 2018, ora 1200, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 4 propuneri la punctul nr. 17 - „ Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 22 martie 2018.

Art. 2. - Se aprobă amânarea punctului nr. 9 din ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 22 martie 2018.

Art. 3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 22 martie 2018, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 369/16.03.2018.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-05

PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA NR.369

din data de 16.03.2018

- privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 22.03.2018 ora 1200, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (1) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Artunic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 22.03.2018, ora 1200, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.02.2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 09.03.2018.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018.

 • 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Județul Brașov și S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr. 5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 01.09.2018.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune încheiat între Județul Brașov și dr. Constantinescu Constanța Lucia, pentru cota de Vi din cabinetul medical stomatologic nr. 10, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, până la data de 01.09.2018.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune încheiat între Județul Brașov și dr.Roșianu Carmen Nina, pentru cabinetul medical stomatologic nr. 12, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, până la data de 01.09.2018.

 • 7. Proiect de hotărâre privind intabularea unei parcele de teren înscrisă în CF nr. 152055 Brașov, în suprafață de 4951 mp, în domeniul public al județului Brașov, pe care sunt edificate construcții componente ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 8. Proiect de hotărâre privind reglementarea modului de utilizare de către SC CONSILPREST SRL a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc nr.2.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării a poziției nr. 182 și radierea pozițiilor nr. 183, 185, 186, 187 - din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 - Anexa nr. 1.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a mijlocului de transport (autobuz turistic), marca AYATS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB, aflat în proprietate privată a Județului Brașov, precum și aprobarea caietului de sarcini.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, din regiunea Sibiu-Brașov, în perioada 2014-2020”.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național14.

 • 13. Proiect de hotărâre privind completarea Anexelor nr.l și 2 la Hotărârea nr.l 1/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 1.01.2018.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de modificare a denumirii instituției din Muzeul Casa Mureșenilor Brașov în Casa Mureșenilor - Muzeul Imnului Național.

 • 17. Diverse.


Vizat pentru legalitate. SECRETAR

Maria Dumbrăveanu
Consiliul Județean Brașov

Propuneri pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a

Consiliului Județean Brașov din data de 22.03.2018

 • 1. Proiect de hotărâre privind încetarea raportului de muncă al domnului Pais Ciprian, director al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, după expirarea perioadei de preaviz, începând cu data de 06.04.2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei, unității administrativ teritoriale Comăna, din fondul de rezervă al Consiliului Județean Brașov, pentru decontarea operațiunilor de îndepărtare a plutitorilor și igienizării zonei din proximitatea podului peste râul Olt - DJ 104K.

 • 3. Proiect de hotărâre privind trecerea suprafeței de teren înscris în CF nr. 101122 Șoarș, de 14907mp, având categoria de folosință de drum, din domeniul public al UAT Comuna Șoarș în favoarea Județului Brașov, ca domeniu public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov.

 • 4. Proiect de hotărâre privind încadrarea drumului județean DJ 102 C Breaza (DJ 103 F) -Mănăstirea Breaza, km 0+000 - 3+700 în categoria funcțională de drum comunal.