Hotărârea nr. 85/2018

Hotărârea nr.85 – desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și avizarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 85

din data de 9.03.2018

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și avizarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9.03.2018;

Analizând expunerea de motive nr. ad. 2554 din data de 05.03.2018 și raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad. 2554 din data de 05.03.2018, întocmite de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și avizarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor;

Văzând adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov nr. 1296/15.02.2018 prin care se solicită desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs și cea de soluționare a contestațiilor;

Având în vedere dispozițiile art. 181 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, precum și prevederile art. 2 alin. (2) și (4) din Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 284/2007, actualizat, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l..- Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în comisia de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov: șef lucrări dr. Alexandrescu Dana, Sibiescu Monica, Kope Attila.

Art.2- Se avizează Comisia de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea funcției de conducere vacante de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, după cum urmează:

Comisia de soluționare a contestațiilor: Președinte: șef lucrări dr. Alexandrescu Dana


- Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

Membru:

Sibiescu Monica                    - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

Membru:

Kope Attila                         - Reprezentant Consiliul Județean Brașov

Secretar:

Vlad Nicoleta                      - Economist

Observator:

Dr. Sucaciu Dan Mirell              - Reprezentant Colegiul Medicilor Brașov

As. med. Cioacă Liliana             - Reprezentant sindicat Medisan-Sanitas

Art.3-Comisia prevăzută la art. 2 își va desfășura activitatea în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director aprobat la nivelul unității sanitare publice, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, în conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și membrii comisiei prevăzute la art. 2.


PRFSFDINTF AdlContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu