Hotărârea nr. 84/2018

Hotărârea nr.84 – aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă în anul 2018 din bugetul propriu al judeţului Braşov pentru activităţi nonprofit de interes judeţean în domeniul asistenţei sociale

RomâniaConsiliul Județean BrașovCod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 84

din data de 9.03.2018


privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare neram anul 2018 din bugetul propriu al județului Brașov pentru activități nonprofit de interes județean i asistenței sociale


ursabilă în

i domeniul


Consiliul Județean Brașov. întrunit în ședință extraordinară ia data de 9 martie 2018;


Analizând expunerea de motive și referatul, înregistrate sub nr. ad. 3497/06.03.2018, întocmite de Direcția ime pentru ontractclor t de interes


Generală Administrație Publică/ Direcția de Sănătate și Asistență Medicală - Compartimentul Progi ti Incluziune Medico-Socială. prin care se propune aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii de finanțare nerambursabilă în anul 2018 din bugetul propriu al județului Brașov pentru activități nonpro județean în domeniul asistenței sociale;

Având în vedere Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioai 17/2000, republicată, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completării Legea nr. 197/2012 privind asighurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și ulterioare, H.G.R. nr. 118/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completării precum și ale art. 91 alin. (1), lit. ,,f’ și alin. (5), lit. „a", pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației pt republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile art. 2, lit."b", art. 5 și art. 8 din Legea nr. 350/2005 priv finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 48 din data de 14.02.2018 privin bugetului general al Județului Brașov pe anul 2018;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, reț modificările și completările ulterioare.


•. Legea nr. ulterioare, jmpletările • Legii nr. ulterioare, ■lice locale.


id regimul todificări le


aprobarea


îblicată. cu


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 - Se aprobă Ghidul solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare neram anul 2018, din bugetul propriu al județului Brașov, pentru activități nonprofit de interes județean asistenței sociale, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei f Direcția Generală Administrație Publică - Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.                    >


ursabilă în

domeniul

târâri, prinContrasemenează, SECRETAR


Maria Dum


brăveanu
Consiliul Județean Brașov


Director executiv, Adeliriă Văsioiu ț

Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov proiectelor de asistență socială în anul 2018

GHIDUL SOLICITANTULUI

Autoritatea Finanțatoare: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov

Pentru orice clarificări vă rugăm să vă adresați în scris:

Consiliul Județean Brașov - B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, Județul Brașov tel: 0268.410.777; fax: 0268.475.576, email: proiectsocial@judbrasov.ro;

 • •  Informațiile din prezentul ghid au caracter obligatoriu.

 • •  Anunțul privind sesiunea de selecție se va publica pe site-ul www.iudbrasov.ro cu cel puțin 3 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea dosarului de finanțare.

Cuprins:

Temeiul legal și domeniul de aplicare

Legislația Aplicabilă

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

 • 1.1. Scop și definiții

 • 1.2. Atribuirea contractelor

 • 1.3. Termeni de referință

 • 1.4. Solicitanți eligibili

 • 1.5. Prevederi bugetare

 • 1.6. Principii de atribuire ale contractelor de finanțare nerambursabilă

CAPITOLUL II - Procedura de solicitare a finanțării

 • II. 1 Procedură

 • 11.2 Documente necesare - etapa 1 a procedurii de selecție............

 • 11.3 Documente necesare - etapa a 2-a a procedurii de selecție.......

 • 11.4 Termene de referință...............................................................

CAPITOLUL III - Criterii de selecție..............................................

 • III. 1. Capacitatea tehnică a solicitantului.......................................

 • 111.2. Capacitatea financiară a solicitantului...................................

 • 111.3. Grupuri țintă.........................................................................

 • 111.4. Activități eligibile..................................................................

 • 111.5. Cheltuieli eligibile.................................................................

 • 111.6. Cheltuieli neeligibile.............................................................

 • 111.7. întocmirea bugetului.............................................................

CAPITOLUL IV - Etapele procedurii de selecție și evaluare...........

 • IV. 1. Organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare și selecție

 • IV.2. Comisia - Etapa 1 a procedurii de selecție...........................

1V.3. Grilă de evaluare.................................................................

 • IV.4. Contestații...........................................................................

 • IV. 5. Comisia- Etapa a 2-a a procedurii de selecție.......................

CAPITOLUL V - Contractul de finanțare.......................................

 • V. l. încheierea contractului de finanțare......................................

 • V.2. Regimul actelor adiționale....................................................

 • V.3. Obligațiile beneficiarului......................................................

 • V.4. Decontarea cheltuielilor........................................................

  1

  1'

  1

  1

  1

  1

  1


  T L

  1

  1

  1

  1

  1


  MMM


 • V.5. Efectuarea plăților.....................................................................................................................

V.6. Dispoziții finale.........................................................................................................................

Anexe...................................................................................................................................................

Temeiul legal și domeniul de aplicare

Prevederile prezentului Ghid se aplică pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabllă de la bugetul Consiliului Județean Brașov, în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind reginlil finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, Iu modificările și completările ulterioare.

Domeniul pentru care se aplică prezentul Ghid este: asistența socială.                         j

Pentru același domeniu, un beneficiar poate contracta maxim două finanțări nerambursabile In decursul unui an, cu condiția să nu depășească o treime din totalul fondurilor publice alocate Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov |i proiectelor de asistență socială în anul 2018.                                                             II

Legislația Aplicabilă

 • •  Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completării:

ulterioare;

 • •  Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice aloca®

pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale cu modificările I

completările ulterioare;                                                                                j j

 • •  Hotărârea Guvernului Nr. 978/2015 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelcl

minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie îl baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali a| persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.                                                    I|

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 1

prevederilor Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale ci| modificările și completările ulterioare;                                                            i

 • •  Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;                       i

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice da hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistența socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice; j

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferenta

drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovare» drepturilor copilului;

 • •  Legea nr. 448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cui

handicap, cu modificările și completările ulterioare ;

 • •  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată cu modificările!

și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale cu modificările șil

completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 17/2000 republicată privind asistența socială a persoanelor vârstnice cu modificările și

completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările I

  Și


completările ulterioare.                                                                           i

 • •  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completări

  le


ulterioare;                                                                                                    |

 • •  Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și pil în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată;

 • •  Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele fmanciar-contabile; I

  ;i


 • •  Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, q modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile si obligațiile personalului autorităților instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazi deplasării în cadrul localității în interesul serviciului;

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 264 din 13 martie 2003 (republicată, actualizată) privind stabilire acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea c plăți în avans din fonduri publice republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrare datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei național anticorupție pe perioada 2016-2020.

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

 • 1.1. Scop și definiții

Prezentul Ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru atribuire; contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, acordate din bugetul Județului Brașopentru activități non-profit în domeniul asistenței sociale.

 • 1.2. Atribuirea contractelor

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face în concordanță cu Programul Anual, îrl limita fondurilor publice alocate de către Consiliul Județean Brașov pentru activitățile de asistența socială. Susținerea financiară din partea Consiliului Județean Brașov se ridică la maximum 85% di™ valoarea cheltuielilor eligibile din bugetul total al unui proiect depus.

Denumirea autorității finanțatoare: Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov.

Procedura aplicată: selecție publică de proiecte.

Obiectiv: îmbunătățirea calității vieții locuitorilor județului Brașov, prin susținerea proiectelor del asistență socială sustenabile.                                                                               ;

 • 1.3. Termeni de referință

în înțelesul prezentului Ghid, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • •  activitate generatoare de profit - activitatea care produce un profit în mod direct pentru ol persoană juridică;

 • •  autoritate finanțatoare - Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov;

 • •  finanțare nerambursabilă - alocare de fonduri, prevăzute distinct în bugetul autorității finanțatoare, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor necesare în vederea desfășurării de către persoane juridice fără scop patrimonial a unor activități nonprofit care să contribuie la realizarea] unor acțiuni sau programe de asistență socială de interes public general, regional sau local;

cerere de finanțare - document completat de către solicitanți în vederea obținerii finanța] pentru o propunere de proiect;                                                                I

solicitant - persoană juridică fără scop patrimonial, asociație sau fundație constituită confort legii, cu sediul în județul Brașov, acreditată ca furnizor de servicii sociale în baza Legii 197/201 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completării ulterioare, și cu servicii sociale pentru care se solicită finanțarea licențiate;

solicitant eligibil - solicitantul care depune o propunere de proiect în vederea obținerii finanțăi nerambursabile de la UAT Județul Brașov și care îndeplinește criteriile de eligibilitate stabili de către autoritatea finanțatoare;

li


beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urrr aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

cofinanțare - contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile, care pot proveni din surse proptii sau atrase, în numerar, în procent de minimum 15% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile; I cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă li cofinanțare proprie;                                                                               II

contract de finanțare nerambursabilă - contract încheiat, în condițiile legii, între Unitate® Administrativ-Teritorială Județul Brașov, în calitate de autoritate finanțatoare și beneficiar® finanțării nerambursabile, prin care părțile stabilesc condițiile acordării acesteia;

categorii de cheltuieli eligibile - categoriile de cheltuieli prevăzute în prezentul GHID, care p<| fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă și cofinanțare proprie (cheltuiel eligibile);                                                                                                             II

fonduri publice - sume alocate din bugetul județului de către Consiliul Județean Brașov;

perioada de desfășurare a proiectului - perioada înscrisă în contractul de finanțare (are cl început data începerii primei activități și poate dura, cel târziu, până la 15 Noiembrie 2018). 11 Noiembrie 2018 reprezintă data limită până la care trebuie finalizate activității] proiectului, inclusiv plățile efectuate de beneficiarul finanțării nerambursabile;            |

valoarea maximă a finanțării - suma maximă alocată de UAT Județul Brașov pentru ul proiect;

bugetul proiectului - valoarea totală a costurilor eligibile și neeligibile ale proiectului. Costurill eligibile se constituie atât din finanțarea nerambursabilă solicitată, cât și din cofinanțarl (contribuția proprie asigurată de beneficiar);                                                      I

activitate de asistență socială - complex de măsuri și acțiuni care au ca scop prevenirea! limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot generi marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților în înțelesul prezentului ghid;                                                                         I

Comisia de selecție și evaluare - comisie constituită dintr-un număr de 5 membri în scopul | selecționării și evaluării proiectelor propuse.

 • 1.4. Solicitanți eligibili

Solicitanții eligibili sunt persoane juridice fără scop patrimonial, asociații sau fundații constituite conform legii, cu sediul în județul Brașov, acreditați ca furnizori de servicii sociale în baza Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, și cu servicii sociale pentru care se solicită finanțarea licențiate.

Pentru a fi eligibili pentru o finanțare nerambursabilă solicitanții trebuie să îndeplinească cumulați' condițiile prevăzute în Declarația de eligibilitate - Anexa 1.6.

Contribuția nerambursabilă trebuie însoțită de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 15*> din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Aparatul propriu al Consiliului Județean Brașov va avea atribuții de verificare și control pentn proiectele selectate și finanțate. Aceste proiecte vor fi monitorizate și se va avea în vedere respectare: standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale.

1.5. Prevederi bugetare

Proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitelor ur ii program anual aprobat de către Consiliul Județean Brașov, stabilit potrivit prevederilor legale re ’eritoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului județean.

Valoarea unui proiect propus pentru finanțare se va încadra între valoarea minimă de ).000 lei și valoarea maximă de 50.000 lei. Susținerea financiară din partea Consiliului Județean Brașov se ridică la maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile din bugetul total al unui proiect depus.       i

referință, juvernului


La estimarea bugetului proiectului se vor avea în vedere, ca termeni d< STANDARDELE MINIME DE COST/AN pentru serviciile sociale prezentate în Hotărârea Nr. 978 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru servil iile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuți întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențial

lunară de


1.6. Principii de atribuire ale contractelor de finanțare nerambursabilă

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă sunt:


libera concurență - asigurarea condițiilor pentru ca persoana juridică fără scop patri: îonial care desfășoară activități nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, beneficii eficacitatea utilizării fondurilor publice - folosirea sistemului concurențial și a criter ilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentr contractului de finanțare nerambursabilă;

transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

tratamentul egal - aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice perso; fără scop patrimonial ce desfășoară activități nonprofit să aibă șanse egale de a contractul respectiv;

excluderea cumulului - în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui inte regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte d nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare;

neretroactivitatea - excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile une cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de fin cofinanțarea - în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuți beneficiarului de minimum 15% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiec


atribuirea


a aplicarea


criteriilor nă juridică se atribui


es general, finanțare


activități a nțare;

din partea îlui;


Finanțarea nerambursabilă se acordă pentru acoperirea parțială a cheltuielilor eligib proiect în baza unui contract încheiat între părți.

e ale unui


Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activități generatoare de profit.

în cazul în care din activitățile proiectului se obțin venituri, acestea se vor folosi ol igatoriu în implementarea proiectului și se vor regăsi în cheltuielile și plățile aferente.

Nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea ir rastructurii solicitantului.

le subvenții iersonalitate


Programul/proiectul și acțiunile pentru care se acordă finanțare nu poate/pot beneficia conform Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

CAPITOLUL II - Procedura de solicitare a finanțării
II.l Procedură

publice de lin fonduri


Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecție proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă publice, prin selectarea acestuia de către o comisie.

în cursul anului bugetar se va organiza cel puțin o sesiune de selecție a proiectelor.

Documentele se prezintă în bibilioraft, în ordinea menționată în OPIS (specific fiecărei etăți), având lipită pe copertă eticheta completată (etapal_Eticheta biblioraft). Biblioraftul se va depune sigțat (legat cu sfoară, cu hârtie de sigilare etc.), la sediul U.A.T. Județul Brașov, B-dul Eroilor, m|5 Registratura - camera 10, în termenul stabilit în anunțul de participare.                                j |

Orice solicitare depusă după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Risculle transmiterii acesteia, inclusiv forța majoră, cad în sarcina solicitantului.                                i

Modificarea modelelor standard puse la dispoziție, eliminarea sau renumerotarea unor secțiuni, omiterea unor date solicitate sau înscrierea de date eronate atrage după sine respingerea solicitării lle finanțare.                                                                                                              I

Toate costurile privind întocmirea, redactarea și expedierea documentelor vor fi suportate lle solicitant fără a putea emite pretenții autorității finanțatoare în acest sens.                               I

întreaga documentație va fi tehnoredactată, cu excepția documentelor emise de autorități. Documentele depuse vor respecta cerințele din prezentul ghid.

te


;a st :a k


înainte de data și ora limită de depunere a proiectelor, solicitantul are dreptul de a-și modifi proiectul sau de a depune documente suplimentare, numai printr-o solicitare scrisă și motivată în aci sens. Modificările se vor supune aceleiași proceduri ca în cazul primei depuneri (etapa 1), dar etichi va avea specificată și mențiunea “Modificări”. După data și ora limită de depunere a proiectel solicitantul nu mai are dreptul de retragere sau modificare a proiectului.

în situația depunerii a două sau mai multe proiecte în cadrul aceleiași sesiuni, documentele pi care se demonstrează eligibilitatea, înregistrarea solicitantului se depun o singură dată, la primul do< depus.

Propunerea de proiect are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului li trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către reprezentantul legal al solicitantului sau de cătrelo persoană împuternicită legal de acesta.

a

ii


Bugetul proiectului va fi prezentat în lei și va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire contractului de finanțare nerambursabilă. Pentru fiecare activitate bugetată se vor oferi informe suplimentare și cuprinzătoare în cererea de finanțare la activitatea respectivă (detaliere a cheltuiei însoțită de documente justificative, dacă este cazul).

în vederea participării la competiția de selecție, documentațiile prevăzute la punctul următor ghid se vor depune în termenul stabilit de către autoritatea finanțatoare prin anunțul de participare.

Selecția proiectelor se realizează în două etape astfel:

 • II.2 Documente necesare - etapa 1 a procedurii de selecție

Pentru prima etapă a selecției, dosarul de participare trebuie să conțină următoarele documenil, în această ordine - se va utiliza în mod obligatoriu opisul pentru etapa 1 - [(etapal)_OPISj:            '

Nr. Crt.

Tip document

Observații

1)

Cererea de finanțare (Anexa 1.1.)

Original, semnat, datat + pe CD/DVD/stick, în format electronic editabil (*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx)

2)

Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului (Anexa 1.2.) însoțit de Documentația privind fundamentarea bugetului proiectului (oferte de preț, etc)

Original, semnat, datat + pe CD/DVD/stick, în format electronic editabil

3)

Plan de activități (Anexa 1.3.)

Original, semnat, datat + pe CD/DVD/stick, în format electronic editabil

4)

Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare

Original, semnat, datat + pe CD/DVD/stick,

Nr. Crt.

Tip document

Observații

ai proiectului (Anexa 1.4.)

în format electronic editabil

5)

Raportul de activitate pentru anul anterior

Original, semnat, datat

6)

Declarație de eligibilitate (Anexa 1.6.)

Original.

7)

CV-uri pentru echipa de management a proiectului și personalul specializat (Anexa 1.7.)

Original. Semnat și datat de titular.

8)

Declarația pe propria răspundere (Anexa 1.8)

Original.

9)

Certificatul de înscriere în Registrul Asociaților și Fundațiilor însoțit de extrasul din Registrul Special

SAU

-Statut și Act Constitutiv, ultima versiune -încheierea Judecătorească prin care sunt aprobate ultimele modificări ale actelor constitutive

- original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul” - nu mai vechi de 30 de zile,.

W)

Dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv copie lizibilă conform cu originalul a certificatului de acreditare, licența de funcționare obținută conform legislației în vigoare pentru serviciul socia pentru care se solicită finanțarea;

- original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”.

U)

CD/DVD/stick

Atașat dosarului

12)

împuternicire (Anexa 1.5) - (dacă este cazul)

Original

Toate documentele depuse vor fi ștampilate, asumate prin semnătura reprezentantului legal sau a împuternicitului.

 • II.3 Documente necesare - etapa a 2-a a procedurii de selecție

Pentru a doua etapă a selecției, dosarul de participare trebuie să conțină următoarele documente, în această ordine - se va utiliza în mod obligatoriu opisul pentru etapa a 2-a - [(etapa2)_OPISj:

Nr. Crt.

Tip document

Observații

1)

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent, înregistrate la autoritățile competente .

- original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

2)

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general

- original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

3)

Certificat fiscal privind taxele și impozitele locale (datorii la bugetele locale)

- original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

4)

Angajament pe propria răspundere privinc cofinanțarea Anexa 2.1.

- original

5)

Stat de funcții privind personalul ce urmează a-și desfășura activitatea în proiect, alături de fișa postului pentru fiecare funcție, precum și criteriile de selecție a acestora (calificări experiență, etc.)

original

6)

Dovada existenței cofmanțării, cum ar fi extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, alte forme

- original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

Nr. Crt.

Țip document

Observații

de sprijin financiar din partea unor terți.

7)

Formular de identificare financiară - Anexa

2.2.

Original

8)

Certificat de înregistrare fiscală

 • - original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”.

 • - se va depune de fiecare de solicitant sau de fiecare partener

9)

Declarația de imparțialitate a beneficiarului (Anexa 2.3.)

Original

Toate documentele depuse vor fi ștampilate, asumate prin semnătura reprezentantului legal sau a împuternicitului.

ATENȚIE!


A NU includeți documentele pentru etapa a II-a în dosarul etapei I! Semnarea contractului este condiționată, conform cerințelor legale, de depunerea la dosarul cererii de finanțare (etapa II-a) a situațiilor financiare aferente anului fiscal anterior.

II.4 Termene de referință

Nr

termen:                      [Activitate derulată și rezultate:

I.

depunerea cererilor de finanțare (sesiunea de depunere a proiectelor):

1.1.

10 de zile calendaristice de la iata comunicării anunțului oublic privind sesiunea de selecție

Termenul de depunere a cererilor de finanțare .

1.2.

Cu 6 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor

Termenul maxim de depunere a solicitărilor de clarificări asupra ghidului [*1*].

1.3.

Cu 4 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor

Termenul maxim de răspuns la solicitările de clarificare.

EL

Etapa 1 - procesul de selecție:

Conformitate administrativă, evaluare, lista proiectelor înainte de contestații:

II.l

20 de zile lucrătoare

11.1.1. - verificarea conformității administrative, îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și înregistrare, capacității tehnice și financiare a solicitantului de către Comisie;

II. 1.2. - evaluarea/punctarea proiectelor selectate (proiecte conforme si care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și înregistrare).

II.2

1 zi lucrătoare

Publicarea listei proiectelor care va include următoarele secțiuni:

proiectele selectate care pot primi finanțări nerambursabile, punctajul obținut, precum și cuantumul finanțării nerambursabile

proiectele care nu au fost selectate spre finanțare și punctajul obținut

<=> proiectele respinse pentru neconform itate administrativă și/sau neeligibilitate

III.

Contestații:

III.l.

3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a

Termenul pentru depunerea contestațiilor

rezultatului selecției - etapa I

III.2.

5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor

Termenul pentru soluționarea contestațiilor                    j

III.3.

1 zi lucrătoare de la finalizarea lucrărilor comisiei de contestații

publicarea listei privind soluționarea contestațiilor

O publicarea listei proiectelor ce pot fi finanțate / contractate 1

IV.

Etapa a Il-a - procesul de selecție LISTA FINALĂ, semnarea contractelor:

IV.l.

5 zile lucrătoare de Ia publicarea listei privind soluționarea contestațiilor

Completarea documentației de către solicitanții ale căror       1

proiecte au fost selecționate pentru finanțare                     1

1V.2.

3 zile lucrătoare

Verificarea conformității documentelor depuse conform        ’ 1

solicitărilor

IV.3.

1 zi lucrătoare

Comunicarea publică a rezultatului selecției - LISTA FINALĂI 1 a proiectelor ce vor fi finanțate / contractate                      '

IV.4.

5-7 zile lucrătoare de la publicarea listei finale

Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

(*) Termenele menționate cu excepția celui pentru depunerea contestațiilor pot fi comprimate în funcții de numărul de proiecte depuse de solicitanți.

[*1 *] După publicarea Anunțului de participare orice persoană interesată poate solicita clarificări


informații suplimentare asupra Ghidului solicitantului, autoritatea finanțatoare având obligați de a răspunde solicitărilor de clarificări. Răspunsurile vor fi comunicate solicitantului Răspunsurile la solicitările de clarificări, însoțite de întrebările aferente, vor fi publicate și p| site-ul www.iudbrasov.ro, fără a fi dezvăluită identitatea persoanei interesate care a solicita clarificările sau informațiile suplimentare respective.

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea prevăzute în prezentul ghil trebuie să se transmită sub formă de document scris.

Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii și al primirii. Orice documenl scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea.

Autoritatea finanțatoare are obligația de a nu face nici o discriminare între solicitanți din punctul! de vedere al formei în care aceștia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicări.

CAPITOLUL III - Criterii de selecție

 • III.l. Capacitatea tehnică a solicitantului

Personal de specialitate

Solicitanții trebuie să demonstreze că dispun de personal de specialitate pentru implementarea proiectului propus spre finanțare.

 • •  în acest sens se vor prezenta următoarele documente:

Curriculum Vitae - pentru fiecare persoană propusă în echipa de implementare (semnat și datat în! original de titular). (Anexa 1.7)

 • •  Angajamentul de participare al persoanelor responsabile pentru îndeplinirea proiectului

în original, semnat și datat (inclusiv pentru persoanele care nu sunt angajate în cadrul! solicitantului) (Anexa 1.4).

 • •  Solicitantul va depune un stat de funcții privind personalul ce urmează a-și desfășura]

activitatea în proiect, alături de fișa postului pentru fiecare funcție, precum și criteriile de| selecție a acestora (calificări, experiență, etc.)

UI.2. Capacitatea financiară a solicitantului

Acordarea de finanțări nerambursabile este condiționată de existența surselor de finanțare, proprii sau atrase de beneficiar, în condițiile stabilite de autoritatea finanțatoare.

Beneficiarii pot identifica posibilități de atragere a altor surse de finanțare, încheind contracte în condițiile legii - sponsorizare, scrisori de intenție, donație sau alte forme de sprijin financiar din partea unor terți.

Solicitanții trebuie să-și asume contribuția proprie și/ sau atrasă de minim 15% din vale cheltuielilor eligibile aferente proiectului propus spre finanțare. în acest sens se va prezenta un ai! propria răspundere din partea reprezentantului legal al solicitantului sau împuternicitului - Anexa 2. semnată și datată.

Sursele de finanțare proprii sau atrase ale beneficiarului finanțării vor fi în numerar. Nu se ac eptă dovada cofmanțării în natură.

în cazul dovedirii contribuției proprii în euro (sau altă valută), cursul pentru care st cofmanțarea este cursul lei/euro comunicat de Banca Națională a României la data publicării Monitorul Oficial, dată care va fi menționată în anunțul de participare.

Documentele emise în altă limbă trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba româ i; Vor fi supuse evaluării numai propunerile de proiecte care întrunesc următoarele criterii de sele ;ț


rea totală a ’ajament pe în original,


echivalează inunțului în


lă. ;ție:


documentația este completă și a fost depusă în termenul stabilit de către autoritatea fina anunțul de participare;

solicitantul este o asociație sau fundație constituită conform legii, acreditată ca furnizor de se vicii sociale cu sediul social și activitate socială pe teritoriul județului Brașov și cu t______________

solicită finanțarea licențiate;

solicitantul să nu aibă obligații de plată exigibile pe anul anterior la instituția publică căr atribuirea unui contract de finanțare;

solicitantul nu se află în litigiu pe rolul instanțelor judecătorești cu instituția publică căn atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă;

solicitantul să nu aibă obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele locale, către si contribuțiile către asigurările sociale de stat;

solicitantul a prezentat un program detaliat de intervenții și servicii sociale adecvate, în func în care se desfășoară;


țatoare prin


servicii sociale p itru


care se


a îi


a îi


solicită


solicită


it precum și


e de locația


serviciile sociale oferite respectă standardele minime de calitate stabilite de legislația în vigot e;

solicitantul nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor cc îstitutive, a reglementărilor proprii, precum și a legii.                                                     i

Nedepunerea tuturor documentelor solicitate duce la respingerea proiectului propus.

circumscrie


Programele/proiectele și acțiunile pentru care se acordă finanțare nerambursabilă trebuie să sc următoarelor:

 • III.3. Grupuri țintă

Beneficiarii serviciului social:

 • 1. Copii

  • 1.1. Copii: 0-3 ani

  • 1.2. Copii: 3 ani-18ani

 • 2. Tineri

 • 2.1 Tineri: peste 18 ani-26 ani

 • 2.2 Tineri: peste 26 ani-35 ani

 • 3. Adulți

 • 4. Vârstnici

 • 5. Familie

 • 6. Grup

 • 7. Comunitate

  Aceste grupuri țintă se referă la persoanele aflate în dificultate care din cauza unor moți 'e de natură economică, socio-culturală, biologică sau psihologică nu au posibilitatea de a realiza pri eforturi proprii, un mod normal, decent de viață. Grupurile țintă sunt definite confo n Hotărârii


  mijloace și


Guvernului nr.l 18/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a preve erilor Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale cu modificările și lompletările ulterioare.

ni.4.Activități eligibile

îngrijire și asistență pentru persoanele vârstnice;

îngrijire și asistență pentru copiii cu dizabiiități;

îngrijire și asistență pentru persoanele adulte cu dizabiiități;

îngrijire și asistență pentru copiii aflați în sistemul de protecție specială;

îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie (domestice);

îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost;

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabiiități, persoai aflate în situație de dependență;

îngrijire și asistență pentru copiii separați sau în risc de separare de părinți; îngrijire, asistență și suport pentru persoanele aflate în situații de nevoie;

îngrijire și asistență pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție; Activități de abilitare/reabilitare /recuperare pentru persoanele cu dizabiiități; Prepararea și distribuirea hranei pentru persoane în risc de sărăcie/sărace;

îngrijire și asistență pentru persoanele defavorizate;

Servicii integrate de informare, conștientizare, orientare, mediere, consiliere și îndrumare; Alte tipuri de activități cu impact semnificativ demonstrabil.

 • III.5.Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanțare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate și oportune și au fost contractate în anul bugetar în care se desfășoară contractul.

Următoarele categorii de cheltuielile sunt eligibile:

a) cheltuieli cu personalul calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv lă acordarea serviciului de asistență socială; cheltuieli cu personalul angajat pentru proiect! corespunzător salariilor actuale plus taxele cu asigurările sociale și alte costuri aferenta salariilor. Cheltuielile de personal se vor include în bugetul proiectului la valoarea bruta (inclusiv contribuții angajator). Contractele de muncă vor fi însoțite de dovada înregistrării în Revisal;

b)


c)


d)


e)


heltuieli pentru hrana beneficiarilor direcți ai proiectului și pentru încălzirea și preparare; hranei (excepție unitățile de asistență socială care fac asistență la domiciliu); conform H( 903/2014 și HG 904/2014);

cheltuieli administrative (iluminatul, apă, canal, salubrizare, închiriere spații, aparatură (excepție unitățile de asistență socială care fac asistență la domiciliu); cheltuielile administrative trebuie să aibă legătură directă cu proiectul (numai pentru locațiile unde au loc activitățile proiectului) și numai aferente perioadei de realizare a acestuia;

I cheltuielile de realizare a proiectului (obiecte inventar, echipamente, dotare spațiu) și servicii, închirieri de spații și aparatură, onorarii, prestări servicii și altele asemenea;

cheltuieli de transport (pentru beneficiari, însoțitori, persoane implicate în desfășurarea proiectului);

-Se va deconta în limita a 7,5 l/100km în baza unui referat de consum combustibil, a bonului fiscal pentru carburantul procurat cu datele de identificare ale solicitantului, ordin de deplasare, foaie de parcurs, pe trasee reale și directe;

-Decontarea cheltuielilor cu carburantul se va face la consumul mediu prevăzut în cartea tehnb autovehiculului (ex.: pentru microbuz se va deconta la 13,5% dacă așa este specificat în ca tehnică a autovehiculului).

i a

ea


r pe


:1


f)


g)


h)


cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

cheltuieli cu materialele sanitare/ pentru curățenie pentru persoanele asistate;

cheltuieli pentru promovarea și vizibilitatea proiectului (banner finanțator, roll-up, f pliante, panouri publicitare, în condițiile în care, prin proiect, se realizează acest tip materiale).

ATENȚIE

Activitățile de promovare și vizibilitate a proiectului sunt obligatorii.

Bunurile și echipamentele achiziționate prin proiect trebuie să rămână în proprietatea beneficiarului puțin 5 ani după încetarea finanțării.

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziția de mijloace fixe (bunuri cu o valoare de intrare mai m; de 2.500 lei cu o durată normală de utilizare mai mare de un an).

Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, la încadrarea lor mijloace fixe se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set.

Din finanțarea nerambursabilă se pot acoperi numai categoriile de cheltuieli eligibile.

Sunt considerate eligibile acele cheltuieli care:

 • - reflectă costuri necesare și rezonabile;

 • - sunt oportune și justificate;

 • - sunt efectuate pe perioada de desfășurare a proiectului și după semnarea contractului;

 • - sunt legate în mod direct de proiect;

 • - sunt prevăzute în formularul de buget și să fie în conformitate cu principiile unui managemen financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a banilor și un raport optim cost/beneficiu;

 • - sunt identificabile, verificabile și corelate cu cererea de finanțare;

 • - sunt susținute de acte și documente justificative corespunzătoare și care pot fi luate în considera^ pentru finanțarea nerambursabilă.

Decontarea cheltuielilor reglementate prin prezentul ghid se realizează conform Anexei 3 - Cerinți decont (Cerinfe obligatorii pentru documentele solicitate în vederea decontării cheltuielilor prevăzute » buget.).

 • III.6.Cheltuieli neeligibile

Finanțările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ah beneficiarilor.

ATENȚIE - Nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

 • a)

 • b)

 • c)


 • d)

 • e)

 • f)

 • g)

 • h)


comisioane bancare;                                                                            |

pierderi de schimb valutar;                                                                          j

aporturi de tipul cofinanțării în natură (ex.: teren, proprietate imobiliară, integrală sau parțială; bunuri de folosință îndelungată, materii prime, munca de binefacere neplătită a unor persoane fizice private sau persoane juridice);

elemente deja finanțate prin alte proiecte/finanțări;

transportul intern în regim de taxi;

taxele de parcare, în cazul transportului intem;

cartele de telefon;

băuturi alcoolice și tutun, cheltuieli protocol;

i) reparații, întreținerea echipamentelor închiriate.

UI.7. întocmirea bugetului                                                                         !

Bugetul total al proiectului se compune din:

 • •  cheltuieli eligibile: contribuția proprie și/sau atrasă(cofinanțare) + finanțarea nerambursabiE

solicitată;                                                                                                                     |

 • •   cheltuieli neeligibile.

Pentru ca o cheltuială să fie aprobată și decontată, trebuie să fie o cheltuială eligibilă, aferent

unei activități/acțiuni menționate în Planul de activități. Documentul de referință pentru stabiliri eligibilității cheltuielilor este Bugetul de venituri și cheltuieli - Anexa 1.2.

La completarea bugetului de venituri și cheltuieli se vor avea în vedere următoarele:

 • •  bugetul este detaliat, toate elementele bugetului sunt prezentate în componente individuale 1

pentru fiecare componentă este specificat numărul de unități de măsură;

 • •  bugetul este întocmit în lei, cu TVA inclus;

 • •  se solicită de la autoritatea finanțatoare numai cheltuieli eligibile;

 • •  sunt susținute de acte și documente justificative, corespunzătoare (prețurile sunt realiste, avânl

la bază oferte aferente);

In vederea completării formularului de buget urmăriți instrucțiunile prezentate în Anexa 1.3

(sheet-ul „BUGET DEMO & Instrucțiuni”).

CAPITOLUL IV - Etapele procedurii de selecție și evaluare

 • IV.l. Organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare și selecție

Selecția ofertelor se face de către Comisia de evaluare și selecție a proiectelor care va stabil punctajele finale.

Comisia de selecție va fi constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov și va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri. în componența acestei comisii pot intra ș membri supleanți, desemnați a-i înlocui pe titulari, în cazul în care, din motive obiective, aceștia nu pol asigura activitatea de evaluare a proiectelor.

Componența nominală a comisiilor va fi adusă la cunoștința publică pe site-ul autorități: finanțatoare numai după încheierea sesiunii de selecție.

Comisia de evaluare și selecție stabilește pe baza punctajului obținut ierarhia ofertelor, în funcție de criteriile de evaluare.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, evaluarea propunerilor de proiecte

ATENTIE!

A Se vor solicita clarificări - dacă este cazul - exclusiv la documentele depuse, nu la cele lipsă!

A Lipsa documentelor solicitate poate atrage după sine descalificarea solicitantului.

A Neasumarea prin semnătură a documentelor depuse reprezentând părți integrante ale contractului, conduce automat la descalificarea proiectului.

Este exclus din procedura pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil, solicitantul care nu îndeplinește condițiile de participare.

Solicitantul va fi exclus din procesul de selecție pentru acordarea finanțării și cererea de finanțare respinsă, în cazul în care se dovedește că acesta:

 • •  se face vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorității finanțatoare sau a comisiei de evaluare, prin furnizarea de informații incorecte, ce sunt luate în considerare în procesul de selecție sau dacă a omis furnizarea acestor informații;

 • •  a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisia de evaluare sau autoritatea finanțatoare în timpul procesului de evaluare;

 • •  nu a respectat prevederile Ghidului solicitantului.

In cazul în care organizațiile sau persoanele se dovedesc a fi vinovate de cele de mai s|s, autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a le exclude de la finanțările ulterioare.                  i j

Atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publle alocate programelor aprobate anual în bugetele autorităților finanțatoare.                               j I

Numărul de participanți la procedura de selecție nu este limitat. în cazul în care există un singlr participant, procedura de selecție se repetă. în cazul în care, în urma repetării procedurii numai jn participant a depus propunere de finanțare, autoritatea finanțatoare are dreptul de a atribui contractul le finanțare nerambursabilă acestuia. Dacă în urma repetării procedurii nu rezultă un proiect câștigăt®, autoritatea va anula procedura de atribuire a fondurilor nerambursabile.                               I I

 • IV.2. Comisia - Etapa 1 a procedurii de selecție

Comisia de selecție și evaluare verifică:

existența și conformitatea documentelor depuse la prima etapă de selecție, conform solicitărillr de mai sus;                                                                                             j j

 • -   îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și înregistrare, capacitatea tehnică și financiară li

solicitantului;

existența și concordanța documentelor depuse în format electronic cu cele depuse pe supo! hârtie;                                                                                                                 1

 • -   corectitudinea întocmirii cererii de finanțare, a bugetului de venituri și cheltuieli și a restulil

documentelor depuse în cadrul acestei etape, în vederea realizării departajării cererilor depus! (punctaj).

Comisia de selecționare și evaluare are dreptul sa respingă propunerea de proiect în oricare j dintre următoarele cazuri:

 • a) propunerea de proiect pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila nu respectă I

cerințele prevăzute în Ghidul Solicitantului;

 • b) propunerea de proiect conține propuneri referitoare la clauzele contractuale, care sunt în mod I evident dezavantajoase pentru autoritatea finanțatoare.

Comisia de evaluare și selecție poate solicita clarificări privind documentele depuse da solicitanți, iar aceștia vor trebui să transmită răspunsul la solicitări în condițiile și termenul limita specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarea acestor condiții duce la respingerea cererii da finanțare.

Pentru fiecare proiect va fi întocmită grila de evaluare conținând punctajul acordat. Criteriile da evaluare sunt grupate în subcriterii. Numărul maxim de puncte care poate fi obținut este de 100.        I)

Pentru asigurarea contribuției minime obligatorii de 15% din totalul cheltuielilor eligibilei punctajul acordat este de 0 pct. Contribuția minim obligatorie de 15% reprezintă criteriu de eligibilitate. I în cazul în care se identifică cheltuieli neeligibile din cofinanțarea proprie sau/și din finanțarea! nerambursabilă solicitată, se va propune prin notificare către solicitant modificarea bugetului astfel:

 • a) dacă suma neeligibilă a fost identificată la finanțarea nerambursabilă solicitată - cheltuielii eligibile: suma este propusă spre transferare la cheltuieli neeligibile;

 • b) dacă suma neeligibilă a fost identificată la cofinanțare proprie - cheltuieli eligibile: suma este!

propusă spre transferare la cheltuieli neeligibile. în această situație solicitantul va modificai corespunzător și valoarea finanțării nerambursabile astfel încât procentul de cofinanțare asumat și numărul liniilor bugetare la depunerea dosarului să nu se modifice, (din Anexa 1.2).           I

Nu se acceptă modificări ale costului total al proiectului.

în cazul acceptării de către solicitant a cheltuielilor constatate neeligibile de către comisia de selecție și evaluare, se va depune Anexa 1.2. Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului, rectificată. Neacceptarea de către solicitant a cheltuielilor neeligibile identificate conduce automat la descalificarea proiectului.

Criteriile de evaluare sunt grupate în subcriterii.

Fiecare evaluator completează câte o grilă de evaluare pentru fiecare propunere de proiect, acordând fiecărui subcriteriu punctaje. Punctajul final al unei propuneri de proiect se obține prin calcularea mediei aritmetice a punctajelor acordate de către fiecare expert în parte, pentru fiecare criteriu de evaluare. Numărul maxim de puncte care poate fi obținut este de 100.

DE REȚINUT:

Punctajul

Criteriile de evaluare sunt împărțite în secțiuni și subcriterii. Fiecărui subcriteriu i se va acorda punctaj între 0 și punctajul maxim prezentat în grila de evaluare.

,n


 • IV.3. Grilă de evaluare

Stabilirea punctajului conform criteriilor de evaluare

 • 1. Relevanță și coerență - 10 puncte (justificarea proiectului în raport cu necesitățile și priorități de asistență socială ale comunității)

  3.Capacitate financiară și operațională de realizare - 15 puncte (resurse materiale și umane adecvate tipurilor de servicii de asistență socială)

  Indicatori

  Punctaj maxim

  Solicitantul are experiență în managementul proiectelor

  3

  Solicitantul are experiență tehnică (cunoștiințe privind problemele care trebuie rezolvate)

  3

  Solicitantul are capacitate managerială (personal (personal specializat), echipamente, capacitate de a gestiona bugetul destinat activităților proiectului)

  5

  Solicitantul are surse de finanțare stabile

  4

  Total

  15

  4. Bugetul proiectului - 30 puncte  Indicatori

  Punctaj maxim

  Relevanța obiectivelor proiectului propus

  2

  Concordanța dintre necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității și obiectivele proiectului

  3

  Claritatea definirii grupurilor țintă aferente proiectului

  5

  Total

  10

2.

;ie - 30

Indicatori

Punctaj maxim

în ce măsură activitățile propuse sunt potrivite, practice și corespund obiectivelor și rezultatelor așteptate?

10

Cât de coerent și de realizabil este planul de activități al proiectului?(reflectă analiza problemelor implicate, ia în considerare factorii externi și anticipează o evaluare)

6

Persoanele asistate sunt selecționate pe baza unor criterii concrete (raportate la activitățile eligibile)

4

Sunt utilizate instrumente de lucru standardizate (anchete sociale,planul individualizat pentru acordarea serviciilor, fișă de evaluare etc.)

10

Total

30

Indicatori

Punctaj maxim

Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială acordate în raport cu celelalte cheltuieli din cadrul proiectului

7

Datele privind bugetul au fost completate corespunzător. Bugetul este clar, realist și detaliat pe capitole de cheltuieli cu încadrarea corectă în categoria celor eligibile sau neeligibile, pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate.

10

Cheltuielile propuse sunt în concordanță cu activitățile eligibile pentru îndeplinirea scopului proiectului.


10


în ce măsură raportul dintre costurile estimate și rezultatele 3 așteptate este satisfăcător


Total


30


5. Participarea părților - 10 puncte

Indicator


Gradul de acoperire a costurilor proiectului de către solicitant (exceptând cofinanțarea obligatorie)


Punctajul maxim


Până la 10% 5 Peste 10%    10


Total


10


6. Durabilitate si sustenabilitate - 5 puncte

Indicatori

Punctaj maxim


Capacitatea beneficiarului finanțării de a continua activitățile 3 proiectului pe viitor

în ce măsură este posibil ca proiectul să aibă un impact tangibil/semnificativ/pozitiv asupra grupurilor țintă


Total


Proiectele stabilite ca fiind câștigătoare sunt acelea care întrunesc un punctaj minim de 65 q puncte. în cazul în care mai multe proiecte au același punctaj, va fi declarat câștigător solicitantul can asigură o cofinanțare netă mai mare, în lei.

Ierarhizarea ofertelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în cadril priorităților de finanțare, alocarea sumelor făcându-se în limita bugetului disponibil.

în cazul în care în cursul aceluiași an calendaristic, mai multe proiecte ale aceluiași solicitați sunt selectate pentru a primi finanțare nerambursabilă de la UAT Județul Brașov, iar nivelul finanțările! depășește o treime din totalul fondurilor publice alocate programului pentru activități nonprofit pentrl anul în curs, în bugetul autorității finanțatoare, comisia va propune înainte de publicarea anunțulu privind rezultatele sesiunii de selecție, prin notificare către solicitantul respectiv, reducerea valon finanțării nerambursabile solicitate pentru unul dintre proiectele în cauză, la alegerea solicitantului, d diferența până la maxim o treime din totalul fondurilor publice alocate. Suma rezultată va fi trecută u bugetul rectificat al proiectului la categoria cheltuieli neeligibile și suportată integral de solicitări Neacceptarea de către solicitant a reducerii finanțării nerambursabile cu suma identificată, precum și. trecerii acesteia pe cheltuieli neeligibile, conduce automat la descalificarea proiectului respectiv. □ asemenea, în cazul în care solicitantul aflat în această situație nu decide prin răspuns scris în termeni specificat în notificare asupra unui proiect pentru care finanțarea nerambursabilă să fie redusă, comisi va decide respingerea proiectului cu valoarea finanțării nerambursabile cea mai ridicată.

 • IV.4. Contestații

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care se consideră nedreptățit de modul de organizare ■ desfășurare a selecției de proiecte, după publicarea rezultatelor de la etapa I a sesiunii de finanțări poate formula o contestație care va fi depusă autorității finanțatoare.

Contestațiile se pot depune la sediul autorității finanțatoare în termen de 3 zile lucrătoare de 1 data aducerii la cunoștință a rezultatelor de la etapa I a sesiunii și vor fi soluționate de comisia c soluționare a contestațiilor, constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov, 1 condițiile legii, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunere.

Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membrii, alț decât cei care au făcut parte din Comisia de evaluare și selecție a proiectelor de asistență socială.

Membrii comisiilor de soluționare a contestațiilor vor analiza aspectele invocate de căti contestatari, coroborate cu informațiile cuprinse în grilele de evaluare întocmite și vor dispune cu privii la modalitatea de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției de oferte.

în componența acestor comisii pot intra și membri supleanți, desemnați a-i înlocui pe titulari, cazul în care, din motive obiective, aceștia nu pot asigura activitatea de soliționare a contestațiilor.

Rezultatele privind soluționarea contestațiilor vor fi publicate pe site-ul www.judbrasov.ro.

Contestația se formulează în scris și va cuprinde:

 • •  Datele de identificare ale contestatarului;

 • •  Numărul de referință al cererii de finanțare și titlul proiectului;

 • •  Obiectul contestației;

 • •  Motivele de fapt și de drept;

 • •  Dovezile pe care se întemeiază.

Contestația va fi semnată și ștampilată de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia. Dovacm calității de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii. în vederea formulării contestației pot li solicitate grilele de evaluare.                                                                                  I i

IV.5. Comisia- Etapa a 2-a a procedurii de selecție

Solicitanții ale căror proiecte au fost selecționate în prima etapă de selecție, vor complei documentația, conform prezentului ghid.

Comisia verifică existența, conformitatea și legalitatea documentelor depuse.                  |

Proiectele sunt considerate neeligibile în situația în care solicitantul nu respectă termenul d depunere, documentele sunt incomplete și/sau din conținutul lor rezultă faptul că solicitantul n îndeplinește condițiile de participare anunțate prin Ghidul solicitantului.

Nu vor putea fi selectate ofertele solicitanților care au conturile bancare blocate și care a prezentat declarații inexacte, de natură să influențeze acordarea finanțării.

Comunicarea publică a rezultatului selecției se va afișa pe site-ul Consiliului Județeai Brașov, www.judbrasov.ro, după aprobarea acesteia, în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizare. List va cuprinde proiectele selectate pentru acordarea finanțărilor și punctajul obținut de fiecare dintr acestea, precum și proiectele care nu au fost selectate spre finanțare și punctajul obținut de acestea.

CAPITOLUL V - Contractul de finanțare

Finanțarea nerambursabilă a proiectelor se aprobă pentru proiecte care urmează a se derula îrl intervalul de la data semnării contractului de finanțare până la data de 15.11.2018.                       j

Proiectele selectate vor fi finanțate în limita sumei alocate prin bugetul propriu al Județului Brașov, respectiv 302,4 mii lei conform HCJ nr.48 /14.02.2018.                                       j

Dacă în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor selecției, solicitantul nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanțare, se consideră că oferta Județului Brașov nu al fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanțare, locurile acestora fiind preluate del celelalte proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

 • V.l. încheierea contractului de finanțare

Solicitanții ale căror propuneri de proiect au fost selectate vor semna contractul de finanțare, înl conformitate cu Anexa 4 Contract cadru.                                                       I

Contractarea finanțărilor se va face în termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea! rezultatelor finale ale evaluării. La semnarea contractului de finanțare beneficiarul este obligat să semneze declarația de imparțialitate (Anexa 2.3).

Contractele de finanțare nerambursabile prevăd, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fondurile publice.

 • V.2. Regimul actelor adiționale

Modificările contractului de finanțare nerambursabilă prin act adițional nu pot afecta scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile (criteriile de punctaj). Solicitările de acest tip pot conduce la rezilierea contractului de finanțare.

în situația în care, din motive obiective, beneficiarul contractului apreciază că se impună o modificare a contractului de finanțare, acesta va solicita în scris încheierea actului adițional. Solicitata va include obligatoriu motivarea, însoțită de documente și de Anexa 1.3 Plan de activități modificltă sau/și Anexa 1.2 Bugetul, după caz. Prevederile actului adițional devin operabile de drept dilă semnarea acestuia de către părți.                                                                        11

Tipurile de solicitări menționate la acest subcapitol se depun la Registratura Consiliului JudețAn Brașov - camera 10, parter, asumate prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiaruBi. Solicitările vor fi însoțite de un OPIS al documentelor depuse.                                        !

 • V.3. Obligațiile beneficiarului

Beneficiarul are obligația de a implementa proiectul în conformitate cu prevederile prezentului ghid și a anexelor la acesta.

Prin semnarea contractului de finanțare, beneficiarul acceptă termenii și condițiile în care la primi finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pențu care primește finanțare, cu respectarea legislației naționale.

Beneficiarul finanțării nerambursabile este obligat să promoveze denumirea autori tai i finanțatoare - Consiliul Județean Brașov - în cadrul proiectelor/ acțiunilor finanțate, astfel:

“Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov”.

Raportările vor fi întocmite în limba română, și vor fi depuse, la sediul Consiliului Județeln Brașov, prin Registratură, cam. 10, însoțite de adresă de înaintare. Termenul limită pentru depuneila rapoartelor este cel stipulat în contractul de finanțare.

 • V.4. Decontarea cheltuielilor

Pentru a fi aprobată, o cheltuială trebuie să fie eligibilă, în conformitate cu preveder|e prezentului Ghid al solicitantului și cu legislația în vigoare.

Stabilirea eligibilității unei cheltuieli se face luând în considerare următoarele aspecte:

 • •  cheltuiala a fost aprobată în buget;

 • •  cheltuiala a fost realizată pentru proiect (este dovedită legătura directă cu proiectul);

 • •  cheltuiala a fost efectuată pe perioada de desfășurare a proiectului de asistență socială, penau

activități și plăți realizate după data semnării contractului de finanțare;

 • •  beneficiarul prezintă toate documentele justificative de plată (în original și copie), confomn

precizărilor de mai jos, pentru fiecare tip de cheltuială;

 • •  beneficiarul a dovedit realizarea activității pentru care a fost aprobată cheltuială în cauză. iI

Pentru a fi aprobate, documentele prezentate vor îndeplini următoarele condiții obligatorii pentfi stabilirea eligibilității cheltuielii:

 • •  Sunt emise pe numele beneficiarului finanțării;

 • •  Sunt emise și plătite în perioada contractuală;

 • •  Sunt completate cu detalierea exactă a produselor sau serviciilor achiziționate în legătură (L activitățile proiectului;

 • •  Sunt completate cu toate datele necesare din punct de vedere al formei (numărul și data emiteri,

emitentul documentului, beneficiarul, semnate și ștampilate);

 • •  Sunt însoțite de dovada plății (chitanță, ordin de plată vizat de bancă, ordin de plată electronic

evidențiat în extrasul de cont);                                                                        j j

 • •  Sunt interzise facturile comune / pentru mai multe proiecte ale aceluiași beneficiar, emise/ plătit

pentru servicii / bunuri de același tip. Fiecare proiect va avea propriile facturi, specifici, individuale / individualizate (pentru situația în care un beneficiar are mai multe contracle semnate în cadrul aceluiași an fiscal cu autoritatea finanțatoare);                                 |

Modalitatea de efectuare a decontului:                                                         |

 • 1. Rapoartele și documentele aferente decontului se depun la Consiliul Județean Brașov, B-J Eroilor, nr. 5 Registratura - camera 10, cu adresă de înaintare și opis. Documentele depuse voii asumate de beneficiar în copie conform cu originalul, pentru fiecare în parte. Beneficiarii J utiliza formatele puse la dispoziție prin prezentul ghid - anexe / părți integrante ale acestuia. I

 • 2.  Dosarul va fi remis serviciului de specialitate care va analiza înscrisurile și, după caz, poa solicita clarificări privind documentele depuse de beneficiari, iar aceștia vor trebui să transml răspunsul la solicitări în condițiile și termenul limită specificate în solicitarea de clarifica Nerespectarea acestor condiții poate duce la diminuarea finanțării cu sumele în cauză sau a măsuri în limitele contractului de finanțare.

 • 3.  In etapa finală a analizei decontului beneficiarii contractelor vor fi informați asupra suni rămase de plată (tranșa finală). în această situație comunicarea poate fi făcută și telefonic s prin e-mail.

 • 4. După comunicarea privind finalizarea analizei decontului beneficiarii vor remite autorită finanțatoare factura pentru tranșa finală însoțită de adresa de înaintare (prin Registratură, original).

 • 5. Autoritatea finanțatoare, după înregistrarea facturii, va face demersurile în vederea efectua plății.

Autoritatea finanțatoare va solicita beneficiarului să prezinte documentele în original pent verificarea conformității acestora.

Pentru informații suplimentare se va consulta Anexa 3 - Cerințe decont.

 • •  Beneficiarii vor îndosaria documentele în ordinea activităților și a prezentării lor în raport.

 • •  Documentațiile de decont vor conține, în mod obligatoriu, elementele de identificare proiectului: nume beneficiar, denumire proiect, titlu proiect, nr. contract finanțare etc.

 • •  Dosarele de decont vor include un opis al documentelor depuse, semnat și ștampilat de căi beneficiar.

  hi fi

  Pr

  re

  r

  li.

  re

  r'

  Iu

  li

  li • •  Documentele justificative se vor îndosaria în ordinea liniilor bugetare.                         I

 • •  Documente aferente decontului se depun la Consiliul Județean Brașov, Direcția de Sănătate li

Asistență Medicală - Str. Diaconu Coresi nr. 1, unde se va verifica conformitatea documentel®-în copie cu originalul acestora și conținutul opisului, în prezența reprezentantului beneficiarului. După verificare, documentele originale vor fi retumate beneficiarului, în aceeași zi, iv documentele în copie vor fi înregistrate la Registratura Consiliului Județean Brașov din B-dil Eroilor nr 5, Brașov, jud. Brașov cu specificarea: „în atenția Direcției de Sănătate și Asistent Medicală”.                                                                                   I

Note:

 • •  Beneficiarii vor utiliza fără excepție formatele puse la dispoziție în anexele prezentului ghi (secțiunea rambursare), cu respectarea mențiunilor și instrucțiunilor incluse în acestea;

 • •  Verificarea cheltuielilor se va face pentru valoarea totală a proiectului, nu doar pentru finanțart nerambursabilă acordată.

în implementarea contractelor atribuite, beneficiarii vor acorda atenție conflictului de interese, acest sens solicitanții vor depune în original Anexa 2.3. Declarația de imparțialitate a beneficiarului.

Se vor avea în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, precum Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările completările ulterioare.

V.5. Efectuarea plăților                                                                             |

Finanțările se acordă în două tranșe, prin virament bancar în contul beneficiarului pe baz facturii emise de beneficiar, însoțită de adresa de înaintare.

Cuantumul și eșalonarea tranșelor se stabilesc prin contractul de finanțare.

Prima tranșă se acordă la începutul proiectului, după semnarea contractului de finanțare și n poate fi mai mare de 30% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

Ultima tranșă se acordă după validarea documentelor justificative finale și a rapoartela prevăzute în contract, după finalizarea tuturor acțiunilor/activităților din proiect.

Validarea se va face în termen de cel mult 15 de zile de la depunerea de către beneficia! raportului final de activitate și a raportului financiar.                                                       I

a

iii

jl pr

e

le

la


Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a face verificări atât în perioada derula contractului de finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării celor două rapoarte, în scon completării dosarului finanțării nerambursabile, dar nu mai târziu de 3 luni de la validarea rapoarte! depuse de beneficiar.

Autoritatea finanțatoare nu va elibera beneficiarului ultima tranșă a finanțării nerambursab mai înainte de validarea raportului final de activitate și a raportului financiar, pe care beneficiarul es obligat să le depună la sediul autorității finanțatoare în termen de 7 zile de la data de terminare activităților proiectului.

V.6. Dispoziții finale

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecție sau derularla contractelor de finanțare se va transmite de către solicitanții finanțării sub formă de document seri. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul predării la Registratura Consiliului Județean Brașov din B-dul Eroilor nr 5, Brașov, jud. Brașov cu specificarea: „în atenția Direcției de Sănătate li Asistență Medicală”. Adresa de email care se poate utiliza pentru proiectele sociale estl: proiectsocial@judbrasov.ro.                                                                       11

Prezentul ghid se completează cu prevederile legale în vigoare.

Prevederile prezentului ghid vor fi aplicate finanțărilor nerambursabile acordate din bugetll județean în anul 2018.

Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul ghid:

Anexe

Anexa 1.1. Cerere de finanțare

Anexa 1.2. Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului

Anexa 1.3. Plan de activități din cadrul proiectului

Anexa 1.4. Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului

Anexa 1.5. împuternicire

Anexa 1.6. Declarație de eligibilitate

Anexa 1.7. CV (angajament de participare inclus)

Anexa 1.8. Declarația pe propria răspundere

(etapal)_Eticheta biblioraft -

(etapal) _OP1S

Anexa 2.1. Angajament pe propria răspundere cofinanțare

Anexa 2.2. Formular de identificare financiară

Anexa 2.3. Declarația de imparțialitate a beneficiarului

(etapa2) _OP1S

Anexa 3. Cerințe decont

Anexa 4. Contract cadru

Anexa 5. Fișa de monitorizare

Anexa 6. Alerta de neregulă-fraudă

Anexa 7. Justificări financiare

Anexa 8. înaintare rapoarte

RC01 l_Adresa înaintare (notificări, informări, solicitări, raport, decont) RC02_Adresa înaintare factură

RC03_Formular de raportare

RC04_FormuIar Decont

RC05_Opis dosar de Decont

Solicitanții / beneficiarii care utilizează alte tipuri de programe de editare de text / calcul tabelar (Ex. I versiuni mai vechi Office, Open-source software - OSS etc.), doar în situația în care au probleme în completarea formularelor puse la dispoziție, vor comunica în timp util pentru găsirea unor soluții\ particulare (dacă este cazul).

1 Secțiunea "Rambursare&Comunicare", anexe-Ghidul Solicitantului

Numele legal complet:

Adresă:

Adresă de corespondență:

Cod fiscal:

Telefon:

Fax :

E-mail:

2. Date bancare:

Denumirea băncii:

Codul 1BAN:

Titular:

3. Datele președintelui/reprezentantului legal al organizației:

Nume complet: Tel ./Fax: E-mail: Semnătura:

4. Responsabilul financiar al organizației:

Nume complet: Tel./Fax:

E-mail:

Semnătura:

Orice modificare in textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii

Page 1 of 4


5. Coordonatorul proiect

Nume:

Tel./Fax:

E-mail:

Semnătura:

5. a) Fișa de post a coordonator proiect

5. b) CV coordonator proiect (modelul european)

6. Dreptul de a acorda servicii sociale:

Certificat de acreditare: seria............numărul...............................data.............................

Licență de funcționare: seria............numărul...............................data.............................

B. CAPACITATEA OPERAȚIONALĂ (max. o pagină)

a. Descrierea solicitantului (5-10 rânduri)

Vă rugăm să oferiți o scurtă descriere a organizației dumneavoastră (obiective, activități ctcl. Activități principale în ultimii 3 ani.

b. Experiența relevantă în domeniu (10 rânduri)

Vă rugăm să menționați unul sau mai multe proiecte ale organizației dumneavoastră p< considerați relevante pentru tema proiectului.

c. Echipa responsabilă de derularea proiectului:

Echipa propusă pentru implementarea proiectului: enumerați componența echipei di precizând în linii mari responsabilitățile pentru fiecare funcție.

Poziția

Nume, prenume

Funcția in organizație

Telefon/email

Responsa

lilități

Coordonator

Responsabil financiar

Personal de specialitate

Alți membri, după caz

...

••

...

...d. Descriere detaliată a resurselor la care are acces organizația:

 • - totalul veniturilor pentru anul precedent;

 • - numărul total al membrilor organizației, din care: salariați, colaboratori, voluntar legitimați, etc;

 • - echipamente, spații de birouri și alte resurse;

 • - finanțări nerambursabile, contracte sau împrumuturi obținute în ultimii trei ani (titlul p suma, finanțatorul, rezultatul proiectului).

  care le


  proiect,


  sportivi


  •iectului,


C. PROIECTUL

1 .Titlul proiectului și domeniul pe care se aplică:

 • 2. Locul desfășurării proiectului (localitate):

 • 3. Durata proiectului: de la...........până la............

 • 4. Rezumatul proiectului (max. 30 de rânduri), structurat astfel:

 • - scopul;

 • - obiectivele proiectului;

 • - grupuri țintă, beneficiari;

 • - activitățile principale;

 • - rezultatele estimate; ________________________________________________________________

 • 5. Justificarea proiectului (max !4 pagina )::

Prezentați următoarele informații:

 • (a) modul în care proiectul intenționează să continue un proiect anterior, dacă e cazul;

 • (b) relevanța proiectului pentru obiectivele programului de finanțare;

Corelați scopul și obiectivele proiectului dumneavoastră cu obiectivul general și obi divele domeniului în care se încadrează proiectul dumneavoastră.

 • (c) identificarea problemelor și necesităților legate de grupul țintă/zonă precum și numărul de beneficiari direcți și indirecți.

1. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acțiuni/activități și surse de finai

are):

Nr. crt.

Acțiunea/ activitatea(*):

Valoarea totală (lei)

Din care (lei):

Suma din publice

solicitată fonduri

Venituri ale solicit

proprii

ntului

1.

Al - Actiunea/activitatea....................

2

A2 - Actiunea/activitatea....................

n

An - Actiunea/activitatea....................

TOTAL:

(*)Atenție: se va corela cu Anexa 1.2 - Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectt ui.

 • 2. Descrierea activităților:

Descrierea detaliată a activităților se face după următoarea structură, activitățile fiind subordonate obiectivelor:

Obiectivul nr..:................

Activitatea nr....

Denumire:................

Descrierea :..........

Responsabil (funcția din echipa de proiect sau partener de proiect):

Planul activităților:

Planul de activități trebuie să ofere imaginea succesiunii derulării fiecărei activități.

Planul proiectului nu trebuie să conțină descrierea detaliată a activităților, ci doar titlurile i >r (vă rugăm să verificați ca acestea să corespundă cu cele din Anexa 1. 3Plan de activități). Inclu iv lunile fără activități trebuie cuprinse în acest plan și reflectate în durata totală a proiectului Toate activitățile trebuie implementate în perioada de valabilitate a proiectului/contractului. proiectului și a fazelor sale trebuie să fie realiste.

•urata


enelor


Atenție ! Atunci când planificați activitățile, vă rugăm să acordați atenție deosebită terii contractuale pentru plata tranșelor.

 • 3. Rezultatele scontate: ținând cont de caracterul proiectului dumneavoastră, vă rugăm! specificați:

- Proceduri de evaluare:

Enumerați și descrieți procedurile pe care intenționați să le folosiți pentru evaluarea internă a proiectului, pentru a se putea măsura gradul de atingere a obiectivelor.

Vor fi cuantificate rezultatele și impactul activităților.(maxim 5 rânduri)

 • - Beneficii: situația grupurilor țintă/beneficiarilor

Vă rugăm să prezentați în mod clar beneficiile la nivelul grupurilor țintă .

 • 4. Mediatizare: Prezentați modul de mediatizare pentru derularea și realizările proil publicații și alte elemente de publicitate. Prezentați modul în care se va asigura viziț contribuției Autorității Finanțatoare.

 • 5. Responsabilitate socială (indicați măsurile prin care proiectul respectă și promovt comportament responsabil față de toate categoriile de beneficiari de servicii sociale - cu aplicate în < economică și incluziune socială).

 • 6. Ordinea de prioritate (în cazul în care ați depus mai multe proiecte pentru sesiune, vă rugăm să precizați ordinea importanței lor pentru dumneavoastră).

 • 7.  Continuitatea și sustenabilitatea proiectului de asistență socială (maxim 1 pagină Prezentați succint posibilitățile de continuare/repetare a proiectului de asistență socia:

terminarea finanțării. Descrieți în ce măsură proiectul generează dezvoltarea/îmbun serviciilor sociale și consolidează incluziunea socială.


.ceastă


ctului, litatea


iză un

_______r____________._________ ____o______ __ _____________________________ 1 sunt

activitățile prevăzute principii precum: transparența, comportament etic, efu icitate


i după tățirea


Note:
 • 1. Indicațiile explicative nu se vor trece în Cererea de finanțare înaintată Consiliului Județean Brașov^

 • 2. Este obligatoriu ca toate secțiunile cuprinse în Cererea de finanțare să fie completate cu informații !

 • 3. Orice modificare în textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

Atenție! Datele cererii de finanțare se vor corela cu datele integrate în anexele următoare 1.2. - Bugetul (...), Anexa 1.3. - Planul de activități (...), Anexa 1.4. - Scopul, obiective

Anexa

?(...).


Aceste anexe împreună cu Cererea de finanțare (Anexa 1.1.) sunt părți integrante ale contra tului.SECRETAR,
Maria Dumbrăveanu

Director executiv,

Adeliriâ MihaelaVasioiu

Denumire organizație Titlu Proiect

T   A   B   CD

Total (lei):               0.00                   0.00                    0.00                     0.00                   0.00

Ponderi eligibile (%):                              100.00                UD/l'/O!                #DIt70!

Nr. crt. (linia de buget)

Activitatea:

Categorie de cheltuieli

Unitatea de măsură UM

Nr. UM

Valoarea UM - lei

TOTAL lei £Q:

ELIGIBILE-A.

Valoare totala (TVA INCLUS) - lei

ELIGIBILE-B. Cofinanțare proprie a organizației - lei

ELIGIBILE - C.

Finanțare nerambursabilă solicitată - lei: (A-B)

NEELIGIBILE-

Verificare (T-A-D)=0

D. Cheltuieli neeligibiie - lei

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denumire organizație

T

A

B

c

D

Titlu Proiect

Total (lei):

486.50

427.50

12.50

415.00

59.00

Ponderi eligibile (%):

100.00

97.08

Nr. crt.

(linia de buget)

zf a ivita tea:

Categorie de cheltuieli

Unitatea de măsură

UAf

Nr. UM

Valoarea UM - lei

TOTAL lei (Ți:

ELIGIBILE-A. Valoare totala (TVA INCLUS)-lei

ELIGIBILE-B. Cofinanțarc proprie a organizației - Ici

ELIGIBILE-C. Finanțare nerambursabilă solicitată - lei: (A-B)

NEELIGIBILE-

Verificare (T-A-D)=0

D. Cheltuieli neeligibilc - Ici

|

Activitatea 1

b-chcltuieli hrana

zile

12.00

15.75

189.00

180.00

9.00

171.00

9.00

0.00

2

Activitatea 6

f-materialclc didactice

buc

1.00

200.00

200.00

£50.00

0.00

150.00

50.00

0.00

3

Activitatea 10

f-matcrialele didactice

buc

15.00

1.00

15.00

15.00

1.00

14.00

0.00

4

Activitatea 4

c-transport

litri

15.00

5.50

82.50

82.S0

2.50

80.00

0.00

0.00

5

0.00

0.00

0.00

Atenție!

Exemplul de mai sus a fost realizat cu SCOP INFORMATIV SI DE ORIENTARE!

Scopul acestui exemplu este de a oferi o imagine a ceea ce se asteapta de la un buget proiectat de solicitanti. *preturile (cost/buc.; închirieri; etc.) incluse in coloana specifica nu au legătură cu piața, sunt doar exemple; **folositi aceasta pagina pentru exerciții preliminare si/sau acomodare cu modalitatea de introducere de date.

I\SI Kt CTIt.M Pl.NTKt ÎNTOCMIREA Bl GI Tl LI I:

1. Toate câmpurile coloanelor de la A la K inclusiv se completează OBLIGATORIU pentru fiecare linie de buget (condiție de eligibilitate/ conformitate).

La introducerea unei noi linii de buget - ex. linia de buget 5 - tabelul generează automat o nouu linie de calcul cu formule incluse.

Pentru fiecare activitate bugetata oferiți informații suplimentare si cuprinzătoare in cererea de finanțare la activitatea respectiva (la ce folosește cheltuiala, detaliere cheltuiuala)

L-Completarea bugetului:

2.1. - Coloanele cu denumirea Acțiunea activitatea si ( alegorie dc cheltuieli se completează astfel:

- se alege un câmp predefinit din lista:

L-Vcrificati calculul pe fiecare linie astfel: furmariți capul de tabel):

TOTAL lei - Valoare totala eligibila - Cheltuieli neeligibilc = 0 / (T-A-D)=0

4. Deasupra capului de tabel, insumarea se face automat pentru pana la 392 linii de buget. De asemeni calculul ponderilor se face automat. NIJ modificați această in«imare automată: NI însumați coloanele (la sfarsit) după ce a|i introdus ultima linie de buget - acest lucru se face automat deasupra tabelului!

S^Folositi doua zecimale pentru sumele incluse in buget (setare implicita).

(LATENTIE! - NU includeți cheltuieli neeligibile la "Finanțarea ne rambursabilă solicitata"!

LAtenție la ponderile pentru cheltuieli eligibile (max. 85% din acestea pot fi solicitate dc la UAT Județul Brașov)

Verificați Liniile De Buget După Finalizare. Printati Aceste Pagini Si. Sub Semnătură. Introduceți Paginile In Dosarul Cererii De Finanțare. Atasati Dosarului Si Varianta Editabila A Bugetului (Acest Fișier).

la departamentul nostru:............ (L-V / in intervalul orar 09.00 - 15.00) sau utilizați adresa:

........(a'j udbrasov.ro


Reprezentanți legali:


Numele și prenumele.............................................

Funcția..............................................................

Nr. crt.

(linia de buget)

Activitatea:

Categorie de cheltuieli

Unitatea de măsură UM

Nr. UM

Valoarea UM - Ici

TOTAL lei

ELIGIBILE-A. Valoare totala (TVA INCLUS)-lei

ELIGIBILE - B. Cofinanțare proprie a organizației - lei

ELIGIBILE-C. Finanțare ncrambursabilă solicitată - Ici: (A-B)

NEELIGIBILE

Verificare (T-A-D)=O

D. Cheltuieli necligibile- lei

OPORTUNITATE!

i) Foaia dc calcul / pagina de buget este pregătită sa va ajute astfel:

-TOTAL lei (T):, ELIGIBILE - C. Finanțare nerambursabilă solicitată - Ici: si Verificare (T-A-D)=0 au formule incluse;

iii) Urmăriți instrucțiunile de orientare - casetele galbene - care apar in momentul in care va poziționați pe o celula a tabelului dc la "Activitate** si "Categoric dc cheltuieli"

Reprezentanți legali:

Numele și prenumele.............................................

Funcția..............................................................

a-cheltuieli personal b-cheltuieli hrana c-administrative d-cheltuielile realizare e-transport f-materialele didactice g-materialele sanitare h-promovare


 • a) cheltuieli cu personalul calificat

 • b) cheltuieli pentru hrana beneficiarilor direcți ai proiectului și pentru încălzirea și prepararea hranei

 • c) cheltuieli administrative - iluminatul, apă, canal, salubrizare (...)

 • d) cheltuielile de realizare a proiectului (...)

 • e) cheltuieli de transport (pentru beneficiari, însoțitori, persoane implicate în desfășurarea proiectului)

 • f) cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

 • g) cheltuieli cu materialele sanitare/ pentru curățenie (...)

 • h) cheltuieli pentru promovarea și vizibilitatea proiectului

  Activitatea 1

  Activitatea 2

  Activitatea 3

  Activitatea 4

  Activitatea 5

  Activitatea 6

  Activitatea 7

  Activitatea 8

  Activitatea 9

  Activitatea 10


Note:

l*-la realizarea bugetului/ decontului folosiți codificările de mai sus in coloana dedicata 2*-cititi instrucțiunile specifice (pentru Buget / pentru Rambursare)

3*-in paralel urmăriți descrierea completa a Cap. III din Ghidul solicitantului

4*-la realizare bugetului puteti consulta (orientativ) si anexa privind deconturile/ rambursarea. Aceasta anexa este importanta (si se recomanda consultarea) la momentul realizării decontului/ solicitarea de rambursare.

Anexa 1.3. Plan de activități

Plan de activități

Beneficiar.......................................

Titlul proiectului.............................................................

Se vor detalia activitățile proiectului în corelare cu cele descrise în Cererea de finanțare.

Activitatea

Luna 1

2

3

4

Responsabili

Activitatea 1 (titlul)

Activitatea 2 (titlul)

Activitatea n (titlul)

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

PREȘEDINTE,

Adrian—loanJVeșt ca

SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu

Director general, Mihai Pascu

Director executiv, Adelina MihaelaVqs^oiu

* lAA /vv

1

(anexa este parte integrantă a contractului de finanțare) Anexa 1.4.

Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare

A. Identificare proiect și beneficiar:

1

Denumirea completă a organizației:

2

Titlul proiectului:

B. Scop și obiective1:

Scop:

Obiectiv general:

Obiective specifice:

1.

2.

C. Indicatori2:

Nr. crt.

Denumire indicator

Unitate de măsură

Valoare început

Vah sfâ

lare

Ișit

I.-INDICATORI OBLIGATORII - vizează exclusiv proiectul și rezultatele acestuia!

1

Indicator 1

2

Indicator 2

3

Indicator 3

Il.-Indicatori OBLIGATORII de promovare - vizează promovarea denumirii autorității finanțatoare (Contract finanțare)

1

• • •

III.-Alti indicatori (la alegerea solicitantului):

~1

...

1

Notă: Proiectele vor cuprinde informații despre scopul, obiectivele specifice, activitățile, costurile asociate și rezultatele urmărite, evaluabile pe baza unor indicatori preciși, a căror alegere este I justificată                                                                                                   j

Data întocmirii

Reprezentant legal/împutemicit,

Numele și prenumele.............................................................

Funcția

Semnătura și stampila

 • 1 Corelați informațiile din această secțiune cu cele din Cererea de finanțare

 • 2 Puteți consulta mențiunile din din pagina următoare "Explicații (orientative) privind alegerea indicatorilor"

(anexa este parte integrantă a contractului de finanțare) Anexa

1.4.

"Explicații (orientative) privind alegerea indicatorilor”

NU tipăriți această pagină /

NU o includeți în dosarul cererii de finanțare

I.-INDICATORI OBLIGATOTORII

Se vor avea în vedere indicatorii din grila de evaluare prezentată în Ghidul solicitantului

Definiți indicatorii de mai sus sau oferiți informații suplimentare privind relevanța acestora pe proiect.

Acești indicatori vor trebui să vizeaze exclusiv proiectul și rezultatele acestuia!

îtru

IL-Indicatori OBLIGATOTORII de promovare (min. 1 indicator):

Exemple:

o tip materiale de promovare și numărul acestora

o număr de articole postate pe pagina de internet a beneficiarului

III.-AIti indicatori (la alegerea solicitantului):

Exemple de indicatori (orintativi) - fără a fi obligatorii:

Indicatori care vizează eficiența economică:

o lei/activitate

o lei/beneficiar

-//-

Definirea indicatorilor (note orientative):

Puteți propune indicatori cu următoarele mențiuni (valabile și pentru indicatorii obligato

 • 1.  Să fie realizabili3

 • 2.  Să fie ușor de monitorizat si raportat

 • 3.  Unitatea de măsură să fie specifică acelui indicator

 • 4.  Valoarea de început să fie mai mică decât valoarea de sfârșit

ii):

PREȘEDINTE, ;                        SECRETAR,

X.A\va\\                                          Maria Ihțmbrăveanu

Directppțțeneral,                                          Director executiv,

Mihai Pascu                                     Adelina MihaelaVăsioiu x

Oaa.

3 Nerealizarea indicatorilor atrage după sine diminuarea sumelor alocate de autoritatea finanțatoare

2

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa __________________________________________________________________________, cu sediul |i

____________________________________________________________________,             înmatriculată             la __________________________, cu nr..............................., CUI__________________________, atribut fiscal ________I, reprezentată legal prin_______________________________________, în calitate de___________________________I,

împuternicim prin prezenta pe ________________________________, domiciliat li

_________________________________________________, identificat cu B.I./C.I. seria____nr.______________, eliberat le _____________, CNP_______________________având funcția de_________________________, să ne reprezinte la procedura de selecție și evaluare nr......... organizată de autoritatea finanțatoare U.A.T. Județul Brașov In

anul 2018.

în îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații:

 • I. ETAPA SELECȚIEI DE PROIECTE:

 • a)  Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participareala

prezenta procedură de selecție;

 • b)  Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele rezultate le parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii;

 • c)  Să răspundă solicitărilor de clarificări formulate de către comisia de selecție și evaluare în timlul

desfășurării procedurii.

 • d)  Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură;

 • e)  Să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participareala procedură;

 • II. ETAPA CONTRACTUALĂ / IMPLEMENTAREA PROIECTULUI:

 • f)  Să semneze contractul de finanțare;

 • g)  Se va îngriji de ducerea la îndeplinire a obligațiilor contractuale ce ne revin;

 • h)  Va derula în totalitate procedurile, angajează răspunderea subscrisei în toate actele și faptelelce

decurg din implementarea contractului de la semnare până la finalizarea acestuia.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscriselcu

privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate).

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

SECRETAR,


Maria Dumbrăveanu

$Director general, Mihai Pascu


Director executiv,

Adelina MthaelaVăsioiu

ANEXA nr 1


DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE


Subsemnatul _______________________, domiciliat în localitatea _______________________, Itr.

nr. __________, bl. ____________, ap. ____________, jud


seria


nr.


, codul poștal______________, posesor al actului de identitate

__________, cod numeric personal ______________________

calitate de reprezentant/împutemicit al solicitantului__________________________________, declar că Iun

luat cunoștință de:                                                                                          I

 • - prevederile Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publce alocate pentru activitățile nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare; j I

 • - prevederile Ghidului solicitantului.

Declar pe propria răspundere că persoana juridică pe care o reprezint:

 • a.  a prezentat declarația menționată la art. 12 alin. 3 din Legea 350/2005.

 • b.  și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către bugetul de slit,

bugetele locale, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat, în conformitatelcu prevederile legale în vigoare în România;

 • c.  nu a comis o gravă greșeală în materie profesională și și-a îndeplinit obligațiile asumate priJtr-

un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare polte aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 • d.  nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu este deja în stare de dizolvlre

sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • e.  reprezentantul legal/împutemicitul nu a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instalțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea ulei greșeli în materie profesională sau pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciulc, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;!

 • f.  nu are conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;

 • g.  nu se află în incapacitate de plată;

 • h.  nu furnizează informații false în documentele prezentate.

Am luat la cunoștință de prevederile Contractului de finanțare nerambursabilă - și sunt lle acord cu propunerea de contract fără obiecțiuni.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracțiunea de fals |n declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Solicitant

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit

Semnătura și ștampila

Data întocmirii

SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

Director general.

Mihai Pascu


Director executiv, Adelina MihaelaVasioiu

Page 1 of 1X
europass

Curriculum vitae

Europass


Inserați fotografia (rubrică facultativă)

Informații personale

Nume / Prenume

Nume, Prenume

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poștal, localitate, țară

Telefon(oane)

Mobil:


Fax(uri)

E-mail(uri)

Naționalitate(-tăți)

Data nașterii

Sex

Rolul propus in cadrul proiectului

Experiența profesională

Perioada


Menționați separat fiecare experiență profesională


:ă, începând


cu cea mai recentă dintre acestea.

Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Educație și formare

Perioada


Menționați separat fiecare forma de învățământ și prograrr profesională absolvite, începând cu cel mai recent

de formare


Calificarea / diploma obținută

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Aptitudini și competențe personale

Limba(i) matemă(e)


Precizați limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specific: ți a doua limbă maternă

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare

Nivel european (*)


înțelegere

Ascultare        Citire


Vorbire

Participare la conversație


Discurs ( ral


Scriere

Exprimai e scrisă


Limba


Limba

(*) Nivelul Cadrului European Comun ele Referință Penii


i Limbi


Străine


Competențe și abilități

sociale


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care a


dobândite


fost


Competențe și aptitudini organizatorice


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care a i fost


dobândite.


Competențe și aptitudini

tehnice


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au dobândite.


ost


Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au dobândite.


ost


Competențe și aptitudini

artistice


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au dobândite.


ost


Alte competențe și aptitudini


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au dobândite.


ost


Permis(e) de conducere


Menționați dacă dețineți un permis de conducere și categor a.


Informații suplimentare

Includeți aici orice alte informații utile, care nu au fost mer ionate


anterior, de exemplu: persoane de contact, referințe etc.


Anexe Enumerați documentele anexate CV-ului.


Declar că voi fi disponibil/ă pe perioada de implementare pentru poziția de (conform poziți ■/ menționate în Cererea de finanțare) .................. la realizarea proiectului (denumir\ a

proiectului)                        ...............................................................................................i .,

................................................................................. în  cazul în care acest proiect va '1 implementat de către (denumirea solicitantului)..........................................

Data.............................

Semnătura titularului............................SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu


Director general, Mihai Pascu


Director executiv,

Adelina MihaelaVăsioiu


ANEXA nt 1.8.


DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata...................................................................,

identificat/identificată cu actul de identitate ........ seria  .........., nr............

CNP:................................


cu domiciliul în localitatea


str....................................................

ap........., județul.............................


nr......., bl.........


sc


în calitate de reprezentant lega


al


declar


pe


propria răspundere, conform prevederilor art. 12 alin.(3) din Legea nr.350/2005 privind re pmul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de i iteres

general, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, că respect preve art.12 alin.(l) și (2) din Legea nr.350/2005.

erile


bține


înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii.

Numele și prenumele în clar................................................

(al reprezentantului legal al personei juridice sau al persoanei fizice după caz)

Semnătura autorizată și ștampila solicitantului.......................................

Data..................................


SECRETAR,

Maria Dumbrăveai u


Director executiv Adelina MihaelaVăs oiu

■AAV /K v

Opis etapa 1 i


OPIS ETAPA 1

Solicitant:

Titlul proiectului:

Nr. crt.

Tip document

De la paj la pag.

1)

Cererea de finanțare (Anexa 1.1.)

1 -n

2)

Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului (Anexa 1.2.) însoțit de documentația privind fundamentarea bugetului proiectului (oferte de preț, etc.)

n+1 -.

3)

Plan de activități (Anexa 1.3.)

4)

Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului (Anexa 1.4.)

... - ..|

5)

Raportul de activitate pentru anul anterior

6)

Declarație de eligibilitate (Anexa 1.6.)

7)

CV-uri Echipa proiect(Anexa 1.7.)

8)

Declarație pe propria răspundere (Anexa 1.8.)

9)

Certificatul de înscriere în Registrul Asociaților și Fundațiilor însoțit de extrasul din Registrul Special

SAU

Statut și Act Constitutiv, ultima versiune + încheierea Judecătorească prin care sunt aprobate ultimele modificări ale actelor constitutive

10)

Certificatul de acreditare și licență de funcționare

H)

împuternicire (Anexa 1.5) - (dacă este cazul)

12)

CD/DVD/stick 1.

_

Toate documentele depuse trebuie asumate prin semnătură!

l.Cu fișierele format editabil solicitateconf. Ghidului, etapa 1.

Vă recomandăm ca, după finalizarea dosarului cererii de finanțare, să păstrați o copie la sediul organizației dvs. (varianta finală cu semnături, inclusiv opisul completat cu numerele de pagin Acest lucru poate ajuta la o comunicare eficientă între autoritatea finanțatoare și solicitant / benefic: de finanțare (în perioada de evaluare / în perioada contractuală și post-contractuală).

i.

ir

A

Neasumarea prin semnătură a documentelor depuse (în parte sau în întreg) condi automat la descalificarea proiectului.

ce


SECRETAR,
Maria Dumbrăvean i


Anex


2.1.


Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea

Subsemnatul___

seria__________, nr.___

cod numeric personal


, posesor al actului de identitate _ ___________, la data de_____________ , eliberat de________________, în călit

____________________________ (reprezentant            legal/împuternicit)


eliberat de


____________________________________ (denumire solicitant), cunoscând că falsul în declarați pedepsit de legea penală, mă angajez să întocmesc și să implementez pro ______________________________________________________ (titlul proiectului) în condițiile descri Ghidul solicitantului și mă angajez la următoarele:


te de

al

este ectul e în


 • 1.  să furnizez cofinanțarea în sumă de ........................ lei, reprezentând ..............°/

  din


valoarea finanțării nerambursabile acordate aferente proiectului propus spre finanțe e;

 • 2.  să finanțez toate costurile neeligibile care ne revin, aferente proiectului, în valoare tot

  lă de


lei.

în sensul demonstrării cofinanțării atașăm următoarele:

o Extras de cont în valoare de......lei;

o Contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, altele, în valoare de......lei;

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentantului legal/împuternicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................


SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu

Director executiv, Adelina MihaelaVăsioiu

Anexa 1

IDENTIFICARE FINANCIARĂ

2

TITULARUL CONTULUI

Denumire

Adresa

Localitatea/ Județul

Cod poștal

Țara

Persoana de contact

Telefon/ Fax

E-mail

BANCA

Denumire*

Adresa

Localitatea/ Județul

Cod poștal

Țara

Cod IBAN

Data** și Semnătura reprezentantului băncii, Ștampila băncii***

Data și Semnătura titularului contului

*Se va preciza și denumirea sucursalei/ filialei/ agenției etc

**Identificarea financiară trebuie să fie emisă cu cel mult 30 zile calendaristice înainte de d depunerii proiectului.

***Cont valid la data eliberării

Este de preferat să atașați o copie RECENTĂ a extrasului de cont. Vă atragem ater asupra faptului că extrasul de cont trebuie să confirme toate informațiile enumerate la rubric „DENUMIREA CONTULUI”, „CODUL IBAN” și „DENUMIREA BĂNCII”.

în cazul unui extras atașat, ștampila băncii și semnătura reprezentantului băncii nu s necesare. Semnătura titularului de cont și data sunt ÎNTOTDEAUNA obligatorii.

PREȘEDINTE.^--—)                   SECRETAR,

Adrian -loan Vestea                         Maria Dunibrăveanu

Director_gdneral,                                        Director executiv,

Mihai Pascu                                 Adelina MihaelaVăsioiu

ta

ia

le

nt

Anexa 2


3.


DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în or :e moment să acționeze în conformitate cu obiectivele U.A.T. Județul Brașov, precum situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implic; te în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politi economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Ș>


c,


Subsemnatul, ca reprezentant legal sau ca împuternicit al reprezentantului legal organizației solicitante în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau to te măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum acesta este defi mai sus și de asemenea, mă oblig să informez U.A.T. Județul Brașov despre orice situație generează sau ar putea genera un asemenea conflict.


al


lit


:e


Data:

Numele și prenumele:______________________________________________

Funcția:_________________________________________________
Semnătura și ștampila:

Anexez prezentei declarații o copie a actului de identitate.


SECRETAR, Maria Dumbrăveam

Director executiv,

Adelina MihaelaVăsioi

C

OPIS ETAPA a 2-a


Solicitant:

Titlul proiectului:......................................................................................................................

Nr. Crt.

Tip document

De la pag? la pag....

••

1)

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent

... - ...

2)

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general

... - ... |

3)

Certificat fiscal privind taxele și impozitele locale (datorii la bugetele locale)

4)

Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea - Anexa 2.1. însoțit de dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase, cum ar fi: extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, alte forme de sprijin financiar din partea unor terți

5)

Formular de identificare financiară - Anexa 2.2.

.......

6)

Certificat de înregistrare fiscală

7)

Declarația de imparțialitate a beneficiarului (Anexa 2.3 )

.......

PREȘEDINTE, Adrian -Ioan Veștea

SECRETAR,

Maria DumbrăveanuDirector executiv, Adelina MihaelaVăsioiu


Director general,

Mihai Pascu

cO

An

Cerințe obligatorii pentru documentele solicitate în vederea decontării cheltuielilor prevăzute în buget

3

Categorie buget

Modalitate de decont

CHELTUIELI ELIGIBILE

a). Cheltuieli cu personalul

 • - contract, stat de plată, care să cuprindă numele și pren persoanelor beneficiare, suma acordată, impozitul reținut, netă primită, act de identitate, CNP, semnătura benefici aprobarea de către beneficiarul finanțării nerambui (persoana care răspunde de implementarea proiectului/ac sau ordin de plată beneficiar, inclusiv obligațiile de plată bugete, vizate de bancă și / sau altă dovadă a plății (pentru electronice) și extras de cont;

 • - contract, factură, ordin de plată beneficiar, inclusiv obligai plată către bugete, vizate de bancă și / sau altă dovadă ( plățile electronice) și extras de cont (în cazul unor prest servicii).

listă de prezență/pontaj asumat prin semnătură de coordoi de proiect

Imele fcuma ■ului, labile funii) I către llățile

Iile de lentru Iri de

ptorul

b).    Cheltuieli    pentru    hrana

beneficiarilor direcți ai proiectului și pentru încălzirea și prepararea hranei

 • - contract de prestări servicii încheiat cu prestatorul sau corn

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în nu ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări 1 (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție a serviciului;

 • - lista nominală confirmată de persoanele beneficiare.

 • - listă de prezentă asumată prin semnătură de coordonate proiect

Indă;

[nerar, nețuri i

rul de

c). Cheltuieli administrative -iluminatul, apă, canal, salubrizare

 • - contract utilități pentru spațiul unde se desfășoară proiectul

 • - factură

 • - dovada plății: chitanță

 • - dovada dreptului de folosință a spațiului

 • - PV de citire a contoarelor de consum

d). Cheltuieli de realizare a proiectului

 • - contract de închiriere cu proprietarul acestora - în cârd preciza obligatoriu durata de închiriere raportată la evenimentului;

 • - proces verbal de predare-primire a spațiului sau aparaturii

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în ni ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării (pentru plățile electronice) și extras de cont.

1 se va

durata

merar, acturii

e). Cheltuieli de transport (pentru beneficiari,    însoțitori,    persoane

implicate în desfășurarea proiectului)

Transportul rutier cu autoturismul / microbuzul sd autovehicule destinate transportului de persoane:

 • - foaia de parcurs (completată cu destinația deplasării, dia km, consumul normat, consumul efectiv);

 • - delegațiile;

 • - bonurile de combustibil sau BCF-uri;

 • - contract închiriere a autovehiculelor, după caz.

Transport cu autoturismul sau autocarul propriu:

 • - bon de carburant;

 • - ordin de deplasare.

Servicii de transport:

1. contract sau comandă

j alte

anța în

1 !

An

xa 3

Categorie buget

Modalitate de decont

 • 2. tabel semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării sau partenerul acestuia, care să cuprindă numele și prenumele persoanelor beneficiare ale transportului și ruta;

 • 3. factura fiscală detaliată;

 • 4. dovada plății: chitanță pentru plata făcută cu numerar sau de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • 5. biletele de călătorie.

rdin

f). Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

 • - contract (după caz);

 • - factură fiscală detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în nur ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării f (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție;

 • - notă de recepție;

 • - bon de consum;

 • - declarație a beneficiarului finanțării privind distribuirea materialelor didactice către beneficiari.

erar, eturii

g). Cheltuieli cu materiale sanitare/ pentru curățenie

 • - contract (după caz);

 • - factură fiscală detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în nui ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării 1 (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție;

 • - notă de recepție;

 • - bon de consum;

 • - declarație a beneficiarului finanțării privind distribuirea materialelor didactice către beneficiari.

ierar, cturii

h). Cheltuieli pentru promovarea și vizibilitatea proiectului

 • - contract (după caz);

 • - factură fiscală detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în nu ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor;

 • - notă de recepție;

 • - bon de consum.

ierar, icturii

CHELTUIELI NEELIGIBILE

Cheltuieli neeligibile

 • - document intern al beneficiarului prin care se justifică necesitatea acestor cheltuieli și se va anexa, dacă este cazul nominală semnată de persoanele beneficiare

 • - documente justificative privind efectuarea acestor cheltuit modalitate de decont cheltuieli eligibile)

lista

i (vezi

PREȘEDINTE,

Adrian -IoanVeștea ")

SECRETAR,

DirectOT-general,

Mihai Pascu

UZ)

Director executiv, Adelina MihaelaVăsioi A A

2

CONTRACT
nr................................din......................

CAP. I Părțile

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov, cu sediul în municipiul Brașov B-dul Eloilor nr. 5, tel/fax 0268/410777/475576, având cod fiscal nr. 4384150 și cont bancal nr. .................................................................. deschis la Trezoreria Municipiului Bjișov, reprezentată legal prin Adrian-Ioan Veștea, Președintele Consiliului Județean Brașov, denumită în continuare autoritate finanțatoare,

.......................................................,   cu sediul în localitatea ......................, I str. ............................... nr........., județul......................, telefon .................., cont bancar ..................................,  deschis la ..........................................., Certificat de acreditări nr. .................licența nr., CUI/CIF____________________reprezentată prin.......................................1......., denumită în continuare beneficiar,

în baza dispozițiilor:

 • - Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate

pentru activități nonprofit de interes general

 • - HCJ nr..........................privind aprobarea finanțării nerambursabile din fonduri puliicc a

proiectelor de asistență socială, au convenit încheierea prezentului contract.

CAP. II Obiectul și valoarea contractului

Art. 1. (l)Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea proiifctului ................................................................., respectiv a acțiunilor/activităților, în cadrul progrlnului județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială în anul 2018- conform cererii de finanțare și anexele la prezentul coltract (Anexele 1.1,1.2,1.3. și 1.4.).                                                                      |

 • (2) Costul total al proiectului:________________________________________________________________ '

Art. 2. (1) U.A.T. Județul Brașov acordă beneficiarului finanțării suma de..............I ... lei

pentru finanțarea acțiunilor/activităților proiectului, reprezentând .........% din totalul chelliielior

eligibile de.................lei.                                                                                 I

 • (2) Valoarea finanțării nerambursabile nu poate fi modificată în sensul majorării aceștia. în cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate în urma implementării proiectului crește față de valoarea convenită prin contract, diferența rezultată este suportată în întregime de benlficiar.

 • (3) în cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate în urma implenlentării proiectului scade față de valoarea convenită prin contract datorită unor economii realizate pe anumite categorii de cheltuieli din bugetul proiectului, fără a afecta însă realizarea tuturor activităților alumate de beneficiar, precum și scopul, obiectivele și rezultatele proiectului, sumele vor fi decontate listfel:

 • a) pe o linie bugetară cu cheltuielile eligibile realizate provenind numai din finlnțarea nerambursabilă, valoarea finanțării nerambursabile va fi diminuată cu diferența rezultată. !

ane: :a 4

 • b) pe o linie bugetară cu cheltuielile eligibile realizate provenind din finan nerambursabilă și din cofmanțarea beneficiarului, se va deconta cu prioritate valoarea cofina țării până la epuizarea sumei, valoarea finanțării nerambursabile fiind diminuată cu diferența rezulta

 • c) în situația în care, la finalul implementării proiectului, beneficiarul nu realizează proc :ntul de cofinanțare asumat prin contract, autoritatea finanțatoare va proceda la recalcularea fina nerambursabile în scopul respectării procentului prevăzut la alin.(l), astfel UAT Județul Braș' diminua finanțarea acordată astfel încât contribuția proprie a beneficiarului să se mcnți ă în procentul asumat.


area


ă.


țării

v va

 • (4) Finanțarea nerambursabilă nu poate fi utilizată pentru activități generatoare de pro cazul veniturilor obținute în perioada de implementare a proiectului, sumele încasate se utili exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de realizare a proiectului.

  t. în

  ează


  CAP. III Durata contractului
  Art. 3.

  (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil îi 2018, iar data de 15 Noiembrie 2018 reprezintă dată limită până la care trebuie finalizate activ tățile proiectului, inclusiv plățile efectuate de beneficiarul finanțării nerambursabile (dar nu mai târziu Noiembrie 2018).

  (2) Data limită pentru depunerea raportului final însoțit de documentele justificative est, de zile calendaristice de la data limită prevăzută la alin. (1).


  anul


  le 15


  de 7


  CAP. IV Drepturile și obligațiile părților
  Art. 4. Beneficiarul finanțării are următoarele drepturi și obligații:

  • a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor afi rente acțiunilor/activităților prevăzute în cererea de finanțare și anexele la prezentul contract (Ar axele 1.1,1.2,1.3. și 1.4.), potrivit destinației stabilite prin contract și în conformitate cu dispozițiile egale în vigoare;

  • b) să contribuie cu suma de .. cheltuielilor eligibile ale proiectului;


  lei, reprezentând


  % din valoarea to ală a


  • c) să realizeze acțiunile/activitățile prevăzute la art. 1, obiectivele și indicatorii prevăd iți în Anexa nr. 1.4.;

  • d) să întocmească și să transmită instituției finanțatoare, în termen de 7 zile calendaristici data încheierii acțiunilor/activităților, documentele prevăzute ca anexă la Ghidul soliciți îtului (anexele pentru raportare însoțite de opis și adresa de înaintare). Acestea vor fi însoț


  de la


  :e de


  documentele justificative de cheltuieli în copie lizibilă, purtând mențiunea "conform cu origii aiul”, semnate și ștampilate de beneficiar.

  Documentele justificative se depun pentru finanțarea nerambursabilă, contribuția pro cheltuielile neeligibile.

  Beneficiarul contractului va întocmi un raport de activitate, financiar și decont


  trie și


  entru


  justificarea avansului acordat, înainte de solicitarea ultimei tranșe. După validarea a< ăstora beneficiarul poate solicita eliberarea ultimei tranșe.

  Raportul final de activitate va include raportare pentru toate activitățile, respecta cheltuielile efectuate.

  Evidențierea cheltuielilor pentru decont se va nota în continuare în fișierul anexă de tabelar (formular decont), prin completarea celui depus la raportare.

  Procedurile obligatorii pentru întocmirea deconturilor și efectuarea plăților se vc conform cu prevederile din Ghidul solicitantului.


  toate


  :alcul


  face


  data


e) să documenteze activitățile/ evenimentele proiectului într-un mod din care să rezulți și locul desfășurării lor, participanții și orice alte elemente care au presupus cheltuieli ce urme, ză să fie propuse pentru decont și/sau ar putea contribui la validarea raportului final

prin


 • f) să promoveze denumirea instituției finanțatoare în cadrul acțiunilor/activităților finanțat expunerea denumirii instituției pe: banner finanțator, roll-up, afișe, pliante, panouri publicitai ;, (în

  condițiile în care, prin proiect, se realizează acest tip de materiale), astfel: “Proiect cofinani it de Consiliul Județean Brașov”.

  • g) să permită reprezentanților autorității finanțatoare accesul neîngrădit la activitățile, acțiui manifestările proiectului (în spații publice deschise, imobile în proprietate sau închiriate) în s :opul monitorizării acestuia;

  • h) în vederea realizării monitorizării beneficiarul finanțării are obligația să notifice, în Consiliului Județean Brașov orice modificare apărută în derularea activităților menționate în co - Anexa 1.3. Notificarea va fi explicită, asumată prin semnătură de către reprezentantul le beneficiarului, înregistrată prin Registratura Consiliului Județean Brașov, însoțită de Anexa original.

  • i) să restituie, în situația nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului contr termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea organului de control, s


  ile și


  scris, itract ;al al .3 în


  ct, în mele


  primite, precum și penalitățile aferente acestora. în cazul neachitării obligației de plată se vor pi 'cepe majorări de întârziere conform art. 183, alin 2 din Legea nr. 207/2015;

  j) să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu,

  k) dacă beneficiarul finanțării nu reușește să pună în aplicare proiectul în condițiile asun ite și stipulate în contractul de finanțare, acesta trebuie să își asume eșecul parțial sau total în real


  zarea


  obligațiilor. în acest caz, Județul Brașov are dreptul de a întrerupe plățile, de drept, fără so îație, punere în întârziere sau judecată, fiind exonerat de plata oricărei despăgubiri de orice fel;

  • l) contribuția din fondurile publice poate fi redusă și autoritatea finanțatoare poate cere resti lirea, în totalitate sau parțial, a sumelor deja plătite, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractu: i sau nu realizează în totalitate acțiunile/ activitățile, atingerea obiectivelor, indicatorii, de drep somație, punere în întârziere sau judecată, autoritatea finanțatoare fiind exonerată de plata oi despăgubiri de orice fel;


  fără căror


m) să furnizeze Județului Brașov, în maxim 5 zile lucrătoare de la solicitare, orice inform: :ie cu privire la derularea proiectului de asistență socială, pe care acesta o poate solicita.

Art. 5. Autoritatea finanțatoare are următoarele drepturi și obligații
 • a) să plătească suma prevăzută la art. 2, în tranșe, astfel:

  nțării


 • •  prima tranșă, suma de .................. lei (dar nu mult de 30% din valoarea totală a fin

nerambursabile);-

 • •  ultima tranșă, în sumă de....................Ultima tranșă se acordă în termen de cel mult 30 de

zile calendaristice de la validarea raportului final de activitate, a celui financiar și a decc itului pentru prima tranșă.

 • •     Sumele se vor achita în baza facturii emise de beneficiarul finanțării nerambursa >ile și a solicitării scrise a acestuia.

 • b) să monitorizeze implementarea proiectului;

  are a


 • c) să controleze modul de utilizare a sumei alocate, precum și modul de respec dispozițiilor legale;

 • d) în cazul în care beneficiarul finanțării nu respectă prevederile prezentului contract, ini tituția finanțatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum și sistarea viră ii sau diminuarea sumei repartizate, după caz.

(e) Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a face verificări atât în perioada deru îrii contractului de finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării raportului, în scopul complet: rii dosarului finanțării nerambursabile, dar nu mai târziu de 3 luni de la expirarea termenului de validare.

CAP. V Răspunderea contractuală

prin


Art. 6. (1) Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prezentul contract din partea beneficiarului atrage obligarea acestuia la restituirea parțială sau int< grală a sumelor primite, la care se adaugă majorările de întârziere conform art. 183, alin 2 din 207/2015.

egea


(2) Nerespectarea prevederilor privind promovarea denumirii autorității finanțator e se sancționează prin diminuarea cu 10% a finanțării nerambursabile acordate.

(3) Nedepunerea raportului final de activitate, a celui financiar și a documentelor ț mtru ierea


decont, în termenul și în forma solicitată, din vina exclusivă a beneficiarului, duce la rezi contractului de finanțare și recuperarea finanțării nerambursabile acordate

•e au


Ambele părți au obligația să respecte confidențialitatea în ceea ce privește datele ce conform legii caracter privat.

Art. 7. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii.

CAP. VI. Modificarea Contractului

Art. 8. (1) Modificările contractului de finanțare nerambursabilă prin act adițional n i pot afecta scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambur abile prevăzute prin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării fine ițării nerambursabile. O astfel de solicitare poate conduce la rezilierea contractului de finanțare.

 • (2) în situația în care, din motive obiective, beneficiarul contractului apreciază că se in pune o modificare a contractului de finanțare, acesta va solicita în scris încheiarea actului adiț onal. Solicitarea va include obligatoriu motivarea, însoțită de documente justificative și de Anexa 1 de activități modificată respectiv Anexa 1.2. Bugetul acțiunii activității din cadrul proiectul evidențierea clară a liniilor bugetare afectate.

  Plan

  i, cu


Solicitarea de încheiere a unui act adițional (însoțită de OPIS al documentelor depu e) se depune la Registratură - camera 10, parter, asumată prin semnătură de către reprezentantul le ;al al beneficiarului.

către


 • (3) Prevederile actului adițional devin operabile de drept după semnarea acestuia de părți.

  ul de


 • (4) Prin excepție, pentru modificările care vizează modul de organizare - perioada și lo<

desfășurare a activităților - fără a modifica data finală de implementare a proiectului, se n< tifică autoritatea finanțatoare, nefiind necesară încheierea unui act adițional. Notificarea va fi însoț tă de Anexa 1.3 Plan de activități modificată, cu evidențierea clară a acestora.

CAP. VII Litigii face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. în situația în care aceasta nu s-a realizat, nemulțumită se poate adresa instanței de judecată competente, în condițiile legii.

Art. 9. Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul derulării prezentului contra 1 vor artea


CAP. VIII Dispoziții finale

Art. 10. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părți și se constit ie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

Art. 11. Cererea de finanțare și Anexele nr. 1.1, 1.2. 1.3. și 1.4. fac parte integranti din prezentul contract. Prevederile procedurale incluse în Ghidul solicitantului și anexele acestuia sunt obligatorii pentru ambele părți.                                                                   I

Art. 12. Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabill din fonduri publice este supus controlului autorității finanțatoare, al Curții de Conturi și al oricărei insltuții cu atribuții în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale în vigol'e.

Art. 13. în cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării proiectului de asilență socială, beneficiarul are obligația să restituie debitul constatat, precum și majorările de întâLiere aferente. în cazul nerespectării obligației de restituire a debitului, autoritatea finanțatoare va ®siza organele competente în vederea declanșării executării.

Art. 14. Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a face verificări atât în perioada derlilării contractului de finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării raportului final de activitate! și a raportului financiar final, în scopul completării dosarului finanțării nerambursabile, dar nu mai ®rziu de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut pentru validare.                                   i

Art. 15. Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare plntru U.A.T. Județul Brașov și un exemplar pentru beneficiarul finanțării.

Autoritatea Finanțatoare,                                      Beneficiar,

Reprezentant legal / împuternicit

SECRETAR,


Director general, Mihai Pascu

Maria DumbrăyeanuFișă monitoi zare

Fișă monitorizare

PROIECTE

Secțiunea A - Informații despre beneficiar și contract:             __________ _______

Al.Benefici ar:

A2.Titlul Proiectului

A3 .Contract nr./data:__Nr.__/_

A4.Data monitorizării:     (zi/luna/an)

SECRETAR,


Maria Dumbrăveanu
Secțiunea B - Activitatea monitorizată:

Nr. / denumirea activității din cadrul proiectului:

Secțiunea C - Observații / Rezultatele monitorizării:

CI. Participanți:

C2. Derularea activității:

C3. Publicitate asigurată autorității finanțatoare:

C4. Fotografii

■=> Pentru DA, notati locația pe server unde au fost descărcate fotografiile:

DA

NU

C5. Anexe

■=> Pentru DA enumerati anexele sau notati locația pe server unde au fost sa

vate

DA

NU

(dacă sunt în format electronic):

Observații1:

Reprezentati:

Autoritatea finanțatoare, prin                               Beneficiar contract, prin

(nume, prenume, semnătura)                                  (nume, prenume, semnături

1 Se pot completa și pagini separate/ suplimentare, sub semnătură

Director executiv,

Adelina NJițaelaVăsi

iiu


/1/V

Nr./ data înregistrare

(la AFCJBV)

Alertă de neregulă / fraudă

A. Elementele notificării:

Al. Identificarea programului anual de finanțare

A2.Beneficiar1:

Denumire

Adresa

Reprezentant legal

A3.Titlul Proiectului2

A4.Contract nr./ data:

Nr.           / Data:

A5 .Natura cheltuilii afectate de suspiciune de neregulă:

B. Fundamentare, descriere, informații complementare:

B.l. Sursa/ data primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă/ fraudă

AFCJB V/ Beneficiarul Final/ Audit / Curtea de Conturi / altă instituție abilitată prin lege/ persoană fizică (identitate cunoscută sau necunoscută)/ nr. documentului și data

B.2. Modul de descoperire a unei posibile nereguli/ fraude

Verificări la fața locului

Monitorizare/ control

Audit:

Curtea de conturi

Alta instituție/ autoritate:...........................

0

bservații: ...

B.3. Tipul neregulii suspectate

Neregulă neintenționată/ intenționată (suspiciune de fraudă)

Individuală/ Cu caracter sistemic

Intenționată (fraudă)

(se completează în conformitate cu documentul care a stat la bazi constatării/identificării neregulii)

B.4. Descrierea neregulii suspectate (inclusiv modul producerii)

Plată în exces/ necuvenită

Plata unei cheltuieli neeligibile

încălcare normative legale în materie de achiziții/ plăți

încălcare proceduri de lucru, financiar - contabile (referință scurtă prezentare)

Din neglijență/ datorită definirii neclare sau insuficiente a normativelor legale

(se descrie neregula potrivit documentului care a stat la baza identificării unei posibile nereguli)

 • 1 Asa cum este trecut in contract

 • 2 IDEM 1

B.5. Natura cheltuielii


B.6. Suma suspectată a fi plătită necuvenit


Se notează capitolul bugetar / (sub)categoria de cheltuială, linia di buget afectată dacă este cazul

(se completează în cazul identificării unei cheltuieli neeligibile) (Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza identificării posibilei neregulii, dacă este specificată/ în caz contra se menționează că valoarea nu a fost cuantificată în document)

Anexe:

(Se anexează documentul care constituie sursa primei informații care a condus la concluzia că există o suspicit. te

de neregulă / se indică nr/data/emitent)


Reprezentant AFCJBV:

(nume, prenume, semnătura)


SECRETAR,
Maria Dumbrăveani

Director executiv, Adelina MihaelaVăsioi

ZIAC Ha     1

Anexa nr. 7


Antet aplicant


Către:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Alăturat vă înaintăm documentele financiare justificative pentru perioada

privind cheltuielile efectuate în cadrul proiectul cu titlul.................................

..................................................Contract de finanțare nr............. /......

Data

Reprezentant legal


Coordonator proiect

Numele, prenumele, semnătura și ștampila

Numele, prenumele și semnăturaSECRETAR, Maria Dumbrăvea u


Director executiv, Adelina MjhaelaVăsii


u

L_


Anexa


ir. 8


Antet aplicant


Către:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Alăturat vă înaintăm raportul final privind proiectul cu titlul .................................................................................................. Contract de fine ițare nr................. /........................., pentru perioada................................

Data

Reprezentant legal

Coordonator proiect

Numele, prenumele, semnătura și ștampila

Numele, prenumele și semnătura


SECRETAR,
Maria Dunjbrăvear 1

Director executiv,

Adelinș MihaelaVăsio i

OAA- %

DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE
- pentru membrii comisiei de evaluare-

Subsemnatul ....................................... domiciliat   în localitatea............

str....................., nr......................, bl................., ap......, et......., sc........, sectorul/județul

5

, codul numlric

are


cod poștal..........., posesor al actului de identitate......seria.........nr,

personal......................................................................................... membru în Comisia de evali

și selecție a proiectelor de asistență socială, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea fals ilui în declarații următoarele:

itre


 • a) nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia di solicitanții de finanțare nerambursabilă;

 • b) nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizai ; al unuia dintre solicitanții de finanțare nerambursabilă;

  cu are


 • c) nu am calitatea de soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv persoanele care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervi al unuia dintre solicitanții de finanțare nerambursabilă;

  de


 • d) nu am niciun interes de natură să afecteze imparțialitatea pe parcursul procesulr selecție a proiectelor de asistență socială.

  nr. ilor cu


 • e) nu mă aflu într-un conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Lege 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnită publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupție: modificările și completările ulterioare.

  din


în cazul în care, pe parcursul procedurii de selecție și evaluare, mă voi afla în uns situațiile menționate mai sus, mă oblig să anunț această situație imediat ce a apărut.

Totodată, mă angajez că voi păstra confidențialitatea asupra conținutului proiectele • de țâre teja de


asistență socială, precum și asupra altor informații prezentate de către solicitanții de fina nerambursabilă a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și pr proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum și asupra lucrărilor comisie selecție.

înțeleg că în cazul în care voi divulga aceste informații sunt pasibil de încăl< area prevederilor legislației civile și penale.

DataSemnătura

SECRETAR,


Maria DuDirector executiv, Adelina MihaelaVăsio a

Nr. înregistrare la solicitant / beneficiar:

Nr.


din


^Idenițfica^-bdnefi

Beneficiar:________
Titlul Proiectului:
Contract nr./data:


(se bifează tipul de către benefic contractului)

lirul

Notifij

pre

Inforn

ere

Cerere act adiții

pal

înaintare dosar DECONT -n

[RAPORT

Justificare avans + Raport intermd

Biar

Final + Raport I

nai


Către Consiliul Județean Brașov,


(denumirea completă a organizației)


Nr...../vadnaintamacest înscris având: ca obiect și diii urinătbarelemotive:

Tip înscris1

Obiectul2

Motivația3

Anexe4/ Opis

1

Total file5

(acest inscris + anexe/opis)


Numele și funcția


(reprezentant legal/împuternicit)


Semnătura și ștampila


Data întocmirii • 1 Se noteaza una din variantele: Notificare, Informare, Cerere act adițional, Raport Final, Dosar Decont - ceea ce aj caseta din drepta sus a paginii. în situația în care înaintați în același dosar atat Raportul Final cât și Dosarul pentru ambele opțiuni în caseta de sus și se notează ambele la 'Tip înscris’’

 • 2 Se noteaza solicitarea ca atare, respectiv notificarea, informarea de comunicat sau obiectul cererii de act adițional, sa exprimați acest lucru scurt si concis. Nu se notează nimic în această secțiune pentu Raport Final și Dosar Decont

 • 3 Se menționează motivul pentru care s-a înaintat notificarea, cererea de act adițional etc. Oferiți toate detaliile cons Nu se notează nimic în această secțiune pentu Raport Final și Dosar Decont

 • 4 Se noteaza anexele care însoțesc prezentul înscris, inclusiv opisul. In cazul existenței opisului nu se notează și doc în acesta (ele fiind implicite, menționate în opis)

 • 5 Se noteaza numărul de Iile al solicitării / dosarului înaintat, inclusiv cererea/ această adresă de înaintare. Recoman evitarea oricăror situații în viitor păstrați la sediul organizației un exemplar integral al solicitării (inclusiv anexe)SECRETAR, Maria Duifibrăve

ifector general, Mihai Pascu


Director executiv, Adelina rMihaelaVă


/VA


Factura

Tranșa 1

Tranșa 2

Nr. înregistrare Ia solicitant / beneficiar:

Nr.______din______________

Către Consiliul Județean Brașov

9                       9

Subscrisa, cu datele de mai jos:

Identificare beneficiar, proiect și contract

Beneficiar:

Titlul Proiectului:

Contract nr./data:

Nr........../


Prin prezenta vă înaintăm factura cu datele de mai jos, in vederea efectuării plății:

FACTURA

Serie:

Nr.

Data:

Suma (lei):

 • - pe factură menționați:    numărul de contract, titlul proiectului și "Tranșa 7” sau "Tranșa 2

după caz;

 • - exemplu:                « Finanțare nerambursabilă conform contract nr. din data

/2018, Proiectul, Tranșa 1..»

Numele și funcția__________________

Calitate (reprezentant legal, împuternicit, responsabil financiar) ____________________

Semnătura și ștampila________________________

Data întocmirii (zz-ll-aa)_____________


SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu

Director executiv, Adelina MihaelaVăsioiu

Formular de raportare

IDENTIFICARE BENEFICIAR, CONTRACT și PERIOADA DE RAPORTARE:

Beneficiar:

(denumirea completă a organizației)

Titlul Proiectului:

Contract nr./data:

Nr...../.....

Raport

De la ...(zi/luna/an)... până la........

Toată perioada contractuală

Notificări / Informări / Cereri acte adiționale în perioada contractuală:

Tip înscris:

Nr. buc.

Numere de înregistrare la Consiliul

Județean Brașov și data:       1 2

Notificare

Informare

Cerere act adițional

I. Raportul privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor

1. Descrierea pe scurt a activităților desfășurate în cadrul proiectului finanțat:

-Se completează la raportare...........................

(la raportarea finală se includ toate activitățile, pentru toată durata contractuală)

(Descrierea nu va depăși două pagini și va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansan du a derulării proiectului finanțat și verificării realității prestațiilor: beneficiari, participanți, etc. , e vor anexa: câte un exemplar din materialele realizate în cadrul proiectului)

Denumirea activității/ acțiunii; Perioada de derulare2; Loc desfășurare:

Descriere/ rezultate obținute în urma derii proiectului de finanțare:

ării

Al/... perioada ... / Loc desfășurare -...

• • »

An/ ... perioada ... / Loc desfășurare -...

2. îndeplinire SCOP, OBIECTIVE, INDICATORI:

2.1. Scop si Obiective:

Categorie

Descrieți / demonstrați/ argumentați modalitatea de îndeplinire a SCOPULUI și OBIECTIVELOR (pentru fiecare în parte):

Scop:

Obiectiv general:

Obiective specifice:

1.

2.

2.2. Indicatori:

Datele din aceste coloane sunt cele menționate de beneficiarul contractului de finanțare în Anexa 1.4. - Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului

Nr. crt.

Denumire indicator

Unitate de măsură

Valoare început

Valoare sfârșit

Valoare realizat:

1

2

3

•« •

J Valoare realizată = valoarea realizată efectiv la finalul proiectului2

 • 3. Promovare si vizibilitate:

(demonstrați / argumentați cum a fost realizată publicitatea proiectului, inclusiv în ceea ce priește asigurarea publicității finanțatorului conform prevederilor art. 4, lit. f) - Contractul de finantVre^ / anexați documente din care să reiasă respectarea cerințelor de promovare a denumirii autorității finanțatoare).

 • 4. Alte comentarii (după caz):                                                            i

(notați orice alte elemente / argumente/fapte/ dovezi care să susțină și să întărească elementele raportate anterior sau altele apărute pe parcursul derulării proiectului)

5. Anexe (ale Raportului privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorii^)'. Anexe:                                                                                       I

Nr. crt.

Denumire anexă

Nr. pag

1

...

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu priiire la falsul în declarații, că datele incluse în prezentul Raport privind realizarea activităților, scOpului, obiectivelor și a indicatorilor sunt reale.

Solicitant....................................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit.................................................................... I

Semnătura și ștampila............................................ I

Data întocmirii............................................


II. Raport financiar

 • 1. Date despre beneficiar:

Cont bancar nr........................

Beneficiar:_______

Denumirea proiectului Contract nr.____________din

 • 2. Date despre finanțare:


, deschis la Banca


./ (denumirea și sediul)


Lei

Valoarea finanțării din bugetul Județului Brașov, în conformitate cu contractul încheiat:

Suma primită în cadrul finanțării

Suma justificată prin documentele atașate:

Se anexează documentele justificative financiar-contabile (cu opis) și orice a' a fi edificatoare.

tă dovadă consiArată


lei,

Declar pe proprie răspundere următoarele4:

 • 1. Toate datele incluse în prezentul raport financiar sunt reale și conforme;

 • 2.  Veniturile generate în cadrul activităților proiectului sunt în sumă totală de: după cum urmează:

  Nr. crt.

  Sursa venitului

  Valoarea (lei)

  Documente doveditoare

  1*1)

  1

  ...

(*1) - declarații, contracte, bonuri etc. (se anexează dacă este cazul)


Solicitant


Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit


Semnătura și ștampila


Data întocmirii


1 în condițiile prevederilor art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarațiiSECRETAR,


ibrăveanu

Maria Duml
f

Director executiv,

Adelina MihaelaVăsioiu


R4_Formulare rambursare ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Organizația:________________________________________________________

Nr. Contract:__________din______________________

Titlul Proiectului:_______________________________________________________________


Buget aprobat (lei): Procent finanțare ONTRACT (%)

TOTAL ELIGIBILE

1,000.00

Cofinanțarc proprie Finanțare nerambursabilă

Cheltuieli nceligibilc

1.00

Cheltuieli suplimentare

150.00

15.00

850.00

8S.00

Cheltuieli efectuate (lei):

900.00

100.00

800.00

■■■Eoim

Procent (co)finantare cheltuit (%)

| 11.11

88.89


Plata din linia de buget nr.:

Activitatea:

Categorie de cheltuieli

Emitentul, Tip doc. plata (factura, bon ctc.). Scrie si Nr., Data

Tip document plata (OP. bon etc.). Scrie si Nr., Data plătii

T - Valoarea PLĂTITĂ (cu TVA Inclus)- lei

A-ELIGIBILE-

B-ELIGIBILE-

C - NEELIGIBILE

1) - Cheltuieli suplimentare -lei

VERIFICARE rr-(A+b+c+ih =

Cofinanțare proprie (Ici)

Finanțare nerambursabilă (lei)

Cheltuieli neeligibile (lei)

1

400.00

100.00

300.00

0.00

0.00

0.00

2

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reprezentanți legali:

Numele și prenumele.............................................

Data întocmirii:

■— .---:---------


Funcția..............................................................

Semnătura și stampila

PREȘEDINTE, Adrian-loanVeștea


Director general,
SECRETAR,

Maria Dumbr^vgai

Director executiv, Adelina Mihaela-Văsioiu-^ /Ut <2


inu


O

Organizația:


Nr. Contract:


din


Titlul Proiectului:.


Buget aprobat (lei):

Procent finanțare CONTRACT (%)

TOTAL ELIGIBILE

1,000.00

Cofînanțarc proprie Finanțare ncrambursabilă

Cheltuieli nccligibile

1.00

150.00

15.00

850.00

85.00

Cheltuieli efectuate (lei):

900.00

100.00

800.00

0.00

Procent (co)flnantare cheltuit (%)

11.11

88.89

Cheltuieli suplimentare
Plata din linia dc buget nr.:

Activitatea:

Categorie de cheltuieli

Emitentul. Tip doc. plata (factura, bon etc.), Serie si Nr., Data

Tip document plata (OP. bon etc.). Serie si Nr.. Data plătii

T - Valoarea PLĂTITĂ (cu TVA Inclus)- Ici

A - ELIGIBILE-

B-ELIGIBILE-

C-NEELIGIBILE

D - Cheltuieli suplimentare -lei

(A+B+c+n) = ; 0;

Cofinanțare proprie (lei)

Finanțare nerambursabilă (lei)

Cheltuieli neeligibile (lei)

1

Activitatea 3

2. cheltuieli hrana

SC Hrana SRL. factura. BVX, 123456. 7sept2OI7

OP.Nr.87.10iun20l8

400.00

100.00

300.00

0.00

0.00

0.00

2

Activitatea 8

5. transport

SC Transportator SRL factura. TRNP. 234567,Inov20l7

OP. 99. IOaug2OI8

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

n

0.00

0.00
Instrucțiuni:

DECONTUL IN 3 PAȘI:


PASUL 1:

Salveaza acest fișier pe calculatorul tau cu următoarea denumire "Nr.Controct_2018.xls", unde "Nr. Contract" - numărul contractului de finanțare pentru acest proiect

(ex.: daca aveți contractul nr. 17.251 / 2018 pentru proiectul dvs. fișierul va avea următoarea denumire după salvare: "17251_2018.xls")


PASUL 2:

Citește si urmează Instrucțiunile de mai jos:

0 - se completeza de către beneficiarul contractului cu datele cerute: denumirea sa / nr. de contract / titlul proiectului

0 - se completează de către beneficiarul contractului cu sumele din bugetul aprobat, pentru fiecare categorie in parte precum si Total General

0 - câmpuri care se calculează automat pe baza valorilor introduse de dumneavoastră (formule incluse)Plata din linia dc buget nr.:


Activitatea:


Categoric de cheltuieli


Emitentul, Tip doc. plata (factura, bon ctc.), Seric si Nr., Data


Tip document plata (OP, bon ctc.). Serie si Nr., Data plătii


T - Valoarea

PLĂTITĂ (cu TVA

Inclus)- Ici


A-ELIGIBILE -Cofinanțarc proprie (lei)


B-ELIGIBILE -Finanțare nerambursabilă (lei)


C - NEELIGIBILE Cheltuieli neeligibile (lei)


D - Cheltuieli suplimentare -Iei


CUIl ipicldl Cd vampui livi UIII iviinuiai țvi 11101 iu           uu w.i / ............. .... v

 • 1. "Plata din linia de buget nr.:" - notati din ce linie de buget a fost făcută plata;

 • 2. "Acțiunea/ activitatea:”; "Categorie de cheltuieli" - se alege din lista (la fel ca la intocmirea bugetului)

 • 3. "Emitentul, Tip doc. plata (factura, bon etc.), Serie si Nr., Data" si "Tip document plata (OP, bon etc.). Serie si Nr., Data plătii" - completați datele solicitate in celula. Pentru decont urmăriți cerințele din "Anexa 3. Cerințe decont sport”;

 • 4. "Valoarea PLĂTITĂ (cu TVA Indus)- lei ”= valoarea menționata in factura, bon consum etc.

 • 5. "A - ELIGIBILE - Cofinanțare proprie (lei); B - ELIGIBILE - Finanțare nerambursabllă (lei); C - NEELIGIBILE Cheltuieli neeligibile (lei)” - reprezintă valorile menționate in bugetul aprobat pentru acea linie bugetara;

 • 6. "0 - Cheltuieli suplimentare - lei” - sume cheltuite in plus de beneficiarul contractului, neprevăzute in bugetul aprobat.

 • 7. "VERIFICARE: Valoarea PLĂTITĂ - (A+B+C+D) = 0" - caseta de verificare pe linie. Pentru valori diferite de 0 (zero) celula va afișa culoarea roșie.


PASUL 3:

ATENȚIEI

După finalizare tipariti si semnați. Prezentați pentru decont si varianta editabila (fișierul)

întocmirea acestui formular completeza dosarul cererii de rambursare (Opis, documente de plata in copie etc.) - asa cum sunt mențiunile din Ghidul solicitantului.


Pentru informații suplimentare nu ezitati sa ne contactați, (sugestie: inainte de a ne contacta recitiți prezentele instrucțiuni si mențiunile din Anexa 3 Cerințe decont)


Data intocmirii:


Reprezentanți legali:

Numele și prenumele.............................................


Funcția........................

Semnătura și stampila


PREȘEDINTE, Adrian-loanVeștea


Director general, Mihai PascuSECRETAR,


Maria Dumbjăveanu


Director executiv, Adelina Mihaela Văsioiu


Orgai

Titlul

Contr

lizatia:.......................................................................................

-

Proiectului:..................................................................................................................

act finanțare ncrambursabilă nr......................../............................................

OPIS

Dosar decont

Nr. Crt.

Documentul

Linia de BUGET nr.:

De

pag la...

la

>ag.

1.

Raportul privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor (RC03 Formular de raportare) - in format PRINȚ asumat prin semnătură/ stampila și în format editabil (poate fi adus pe stick/CD sau/si trimis pe email la proiectsocial@judbrasov.ro)

-

2.

Formularul de decont (RC04_Formular Decont - calcul tabelar / excel) în format PRINȚ asumat prin semnătură/ stampilă si în format editabil (poate fi adus pe stick/CD sau/și trimis pe email proiectsocial@judbrasov.ro)

-

3.

Factură fiscală

1

4.

Notă de recepție

1

5.

Bon de consum

1

6.

Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor

1

7.

Listă de prezență

1

8.

Contract

1

9.

Ordin plată

1

10.

Extrase de conți

1

11.

Factură fiscală

n

12.

Notă de recepție

n

13.

Bon de consum

n

14.

Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor

n

15.

Listă de prezență

n

16.

Contract

n

17.

Ordin plată

n

18.

Extrase de cont^

n

 • 1 Extrasele trebuie să asigure evidențierea plății/ plăților efectuate de beneficiarul contractului / organizație. Sugest pentru o bună evidențiere notați în dreptul plății din extras linia de rambursare incidența (cifra)

 • 2 IDEM 1

Note:

 • 1.  ATENTIE! Documentele se vor prezenta pentru fiecare linie de buget în parte, în ordinea cresca a liniilor de buget (linia 1, linia 2...) cu marcarea distinctă a acestora (separator)

 • 2.  Adăugați/ștergeți rânduri din OPIS în funcție de nevoi;

 • 3.  La întocmirea dosarului de plată/ rambursare vă rugăm să vă încadrați în prevederile:

 • a.  Anexa 3 - Cerințe decont

 • b.  Ghidul solicitantului

PREȘEDINTE, ^  —;                      SECRETAR,

Adrian -Ioan Vestea   /L—--—                  Maria Dumbrăveanu

■<<^7        jp

Director general,                                       Director executiv,

Mihai Pascu                                Adelina MihaelaVăsioiu

oare

1

De la ... zi/luna/an ... până la ... zi/luna/an ... - conform Cererii de finanțare/ Anexa 1.1

2

 • 2 Poate fi diferită de Valoarea de sfârșit prognozată inițial (la depunerea solicitării de finanțare)

 • 3 Conform contractului: “Nerespectarea prevederilor privind promovarea autorității finanțatoare se sancțion diminuarea cu 10% a finanțării nerambursabile acordate"