Hotărârea nr. 83/2018

Hotărârea nr.83 – aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor sportive, pentru anul 2018 - “Sportul pentru toți”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 83

din data de 9.03.2018

privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive, pentru anul 2018 -"Sportul pentru toți ”

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 9.03.2018;

Analizând expunerea de motive nr. 3557 și referatul nr. 3553 din data de 7.03.2018, întocmite de Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport, prin care se propune aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive, pentru anul 2018 - "Sportulpentru toți ”și anexele la acest ghid;

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 91 alin. (1), lit. ,,f’ și alin. (5), lit. „a”, pct. 6 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile art. 5 și ale art. 8 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 48 din data de 14.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2018;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Ghidul solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive, pentru anul 2018 -"Sportulpentru toți”, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


RomâniaConsiliul Județean Brașov

Programul județean pentru finanțarea nerambursab din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelo sportive pentru anul 2018 -Sportul pentru toți-

GHIDUL SOLICITANTULUI

Autoritatea Finanțatoare: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov

Pentru orice clarificări vă rugăm să vă adresați în scris:

Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare

Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport

B-dul Etoilor, nr. 5, Brașov, Județul Brașov

tel: 0268.410.777/int: 142; fax: 0268.475.576, email: sport@judbrasov.ro

 • •  Informațiile din prezentul ghid au caracter obligatoriu.

 • •  Anunțul privind sesiunea de selecție se va publica pe site-ul www.judbrasov.ro cu cel 30 dc zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea dosarului de finanțare.

Cuprins

Capitolul 1. Informații Generale...............................................................................................

 • 1.1. Cadrul legislativ.............................................................................................................

 • 1.2. Termeni de referință......................................................................................................

 • 1.3. Principii:........................................................................................................................

 • 1.4. Scopul și Obiectivele proiectelor finanțate...................................................................

 • 1.5. Priorități de finanțare.....................................................................................................

Capitolul 2. Eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și financiară a solicitantului.....

 • 2.1. Eligibilitate, înregistrarea solicitantului........................................................................

 • 2.2. Capacitatea tehnică a solicitantului..............................................................................

 • 2.2.1. Experiența solicitantului............................................................................................

 • 2.2.2. Personal de specialitate..............................................................................................

2.3. Capacitatea financiară a solicitantului..........................................................................

Capitolul 3. Eligibilitatea cheltuielilor și bugetul....................................................................

 • 3.1. Participanții la acțiunile sportive..................................................................................

 • 3.2. Categorii de cheltuieli eligibile....................................................................................

 • 3.3. Detalierea cheltuielilor eligibile pe linii de buget.........................................................

 • 3.4. Cheltuieli neeligibile.....................................................................................................

 • 3.5. întocmirea bugetului.....................................................................................................

Capitolul 4. Etapele sesiunii de selecție și evaluare................................................................

 • 4.1. Termene de referință.....................................................................................................

 • 4.2. Documentele dosarului de participare la procedura de selecție....................................

Etapa 1 a procedurii de selecție.......................................................................................

Etapa a 2-a a procedurii de selecție.................................................................................

 • 4.3. Comisia de evaluare și selecție.....................................................................................

 • 4.4. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, evaluarea propunerilor de proiecte

Contestații............................................................................................................................

Capitolul 5. Contractul de finanțare.........................................................................................

 • 5.1. încheierea contractului de finanțare..............................................................................

 • 5.2. Modificarea contractului de finanțare...........................................................................

 • 5.3. Obligațiile beneficiarului..............................................................................................

 • 5.4. Decontarea cheltuielilor................................................................................................

 • 5.5. Efectuarea plăților.........................................................................................................

Anexe.......................................................................................................................................

2 |spl|


Capitolul 1. Informații Generale

 • 1.1. Cadrul legislativ

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov acordă din bugetul propriu tini nerambursabile pentru proiecte sportive ale persoanelor juridice dc drept privat, în limita credl bugetare alocate cu această destinație în anul 2018 și în temeiul următorului cadru legislativ:

hțări

elor

firile

cate

Iii și

liției

Irile


 • •  Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și comple ulterioare;

 • •  Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice al pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Strategia de dezvoltare a sportului în România - perioada 2016 -2032; Ministerul Tinerctu Sportului, București, 2016;

 • •  Hotărârea nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii eduJ fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și complet ulterioare;

 • •  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în cxercijirca demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancțioiBrea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;]

 • •  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completjrile ulterioare;

 • •  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 2634/2015 privind documentele finanlar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunii] de

încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgcnK a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;                 |

 • •   Hotărârea nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțjlor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în ca]rul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap] cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilo] și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corumie;

 • •  Hotărârea nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupții]pe perioada 2016-2020.

 • •  Legea nr. 78 din 24 iunie 2014, actualizată, privind reglementarea activității de voluntarii] in România

3 fsptl

1.2. Termeni de referință

activitate generatoare de profit

activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoan sau juridică

izică

autoritate finanțatoare

UAT Județul Brașov

finanțare neramhursabilă

alocare de fonduri prevăzute distinct în bugetul autorității finar pentru acoperirea parțială a cheltuielilor necesare în \ desfășurării de către persoanele juridice tară scop patrimonial proiecte sportive care să contribuie la realizarea unor acții programe de interes public general, regional sau local

toarc derea unor sau

cerere de finanțare

document completat de către solicitanți în vederea obținerii fu pentru o propunere de proiect

nțării

categorii de cheltuieli eligibile

categoriile de cheltuieli prevăzute în prezentul GIIID, care pot în considerare pentru finanțarea nerambursabilă și cofinanțare ] (cheltuieli eligibile)                                                      |

luate oprie

cheltuieli eligibile

cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finii nerambursabilă                                                  I

țarea

solicitant

organizație neguvernamentală (ONG), structură sportivă de drepții tară scop patrimonial (club sportiv, asociație sportivă, asi județeană pe ramură dc sport, federație, COSR, CNP) care dej] propunere de proiect sportiv având ca obiect desfășurarea de aci sportive

>rivat ciație ane o vități

solicitant eligibil

solicitantul care depune o propunere de proiect în vederea oHI finanțării nerambursabile de la UAT Județul Brașov și îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite de către autoi finanțatoare

inerii

care itatea

beneficiar

solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambun în urma aplicării procedurilor prevăzute de Ghidul solicitai devenind responsabil cu implementarea proiectului

labilă • tului,

contract de finanțare nerambursabilă

contract încheiat, în condițiile legii, între autoritatea finanțați UAT Județul Brașov și beneficiarul finanțării nerambursabile, prii părțile stabilesc condițiile acordării acesteia

lire -

care

cofinanțare

cheltuielile eligibile presupuse de realizarea proiectului, suporți către solicitantul finanțării, din surse proprii sau atrase, în nume procent de minimum 10% din valoarea totală a finanțării solie)

ic dc lir, în |tate

fonduri publice

sume alocate din bugetul UAT Județul Brașov

perioada de desfășurare a proiectului

perioada înscrisă în contractul de finanțare (are ca început începerii primei activități și poate dura, cel târziu, până Noiembrie 2018).

15 Noiembrie 2018 reprezintă data limită până la care trei finalizate activitățile proiectului, inclusiv plățile efectuat beneficiarul finanțării nerambursabile

[data r 15

liiesc

I de

valoarea maximă a finanțării

suma maximă alocată de UAT Județul Brașov pentru un proiect

bugetul proiectului

valoarea totală a costurilor eligibile și neeligibile ale proie sportiv. Costurile eligibile se constituie atât din linai nerambursabilă solicitată cât și din contribuția proprie asigura beneficiar

(Iul ui

■arca

|i c'c

activitate sportivă

complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obi cu caracter sportiv, de agrement, recreative și/sau competiționale

(Btive

competiție sportivă

acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/ sau de alte e competente, în baza unui regulament, care are ca obiective organ unei manifestări sportive în domeniul sportului pentru toți

îl i tați îjarea

4 |spt|


competiție sportivă internațională


competiție sportivă internă


competiție sportivă internă de nivel național


baza sportivă


oficiali sportivi


voluntar


competiție sportivă la care, conform regulamentelor dc deși participanții sunt din mai multe țări

competiție sportivă Ia care, conform regulamentului dc deșt participanții sunt din România

competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabil regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel națioi

amenajare specifică ce cuprinde construcții și instalații d activității de educație fizică și sport

persoanele a căror activitate conduce la organizarea și admir activității sportive de agrement, recreative și competiționalc, ; relație cu structura sportivă aflate în relație cu structura spo baza de contract de muncă, convenție civilă de prestări de ser voluntariat.

persoană care a semnat un contract de voluntariat. în condițiile organizatorul

 • 1.3. Principii:

Principiile care stau la baza sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul judi a proiectelor sportive:

 • •  libera concurență - asigurarea condițiilor pentru ca oricare persoană juridică care dcstăsl activități sportive nonprofit să aibă dreptul de a deveni beneficiar;

 • •  eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial I criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și finanl pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • •  transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoail aplicarea procedurii de finanțare nerambursabilă a ofertelor sportive;

 • •  tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice perși juridică ce desfășoară activități sportive nonprofit să aibă șanse egale de a i se atribui contra respectiv;

 • •  excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes gen| regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finan nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare;

 • •  neretroactivitatea - excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activ a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțai-

 • •  cofinanțarea, în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție din pa beneficiarului de minimum 10% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate;

 • •  nediscriminarea, în sensul că participanții nu pot fi discriminați pe baza de gen, vâi orientare politică, religioasă ori alte criterii pentru deosebire, excludere, restricție sau preferi

Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activități generatoare de profit.

în cazul în care din activitățile proiectului se obțin venituri, acestea se vor folosi obligați) în implementarea proiectului și se vor regăsi în cheltuielile și plățile aferente (cazul venitur obținute din vânzarea de bilete/taxe de participare, închiriere, ctc./drepturi TV etc. - sumele încă: trebuie folosite exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de realizare a proiectului).


Nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastrud solicitantului.

 • 1.4. Scopul și Obiectivele proiectelor finanțate

UAT Județul Brașov va finanța în anul 2018 din bugetul propriu proiectele organizațiill drept privat în cadrul Programului Sportul pentru toți, care organizează competiții pe terii județului Brașov.

ir de priul ră și nțirii nu lății.

Ic în re o liate


Prin Programul Sportul pentru toți se urmărește creșterea gradului de participare act sistematică a populației de toate vârstele la activități sportive, în scopul menținerii/ îmbunai sănătății, al îmbunătățirii integrării și coeziunii sociale.

Programul se adresează sporturilor neolimpice și sporturilor olimpice dacă proiectil vizează performanța.

în respectarea principiului dezvoltării durabile, protejării mediului și a biodivers programul nu se adresează sporturilor auto-moto sau oricăror altor sporturi/ ramuri sportive ca practicarea lor implică utilizarea unui motor cu ardere internă. Excepția de la această preved constituie sporturile de acest tip care se derulează pe piste / trasee oficiale omologate, deja ameii sau/ și pe drumurile publice.

Obiective:

 • a)  creșterea vizibilității naționale și internaționale a județului prin sprijinirea organizării Inor evenimente de mare amploare;

 • b) atragerea populației județului spre un stil de viață activ prin practicarea sportului, plitru creșterea nivelului de educație, de socializării, a stării de sănătate, a atitudinii active și pozlive în societate;

 • c)  crearea unui raport pozitiv între petrecerea timpului în spații destinate activității spolive recreative și alte spații destinate petrecerii timpului liber (baruri, discoteci, restaurante);

 • d) dezvoltarea economică a comunităților locale din județ.

 • 1.5. Priorități de finanțare

Prioritățile de finanțare definite prin prezenul ghid sunt:

J proiecte care vizează organizarea de competiții internaționale și naționale,

J încadrarea: sportul pentru toți

O organizație poade depune mai multe solicitări de finanțare, dar poate primi finanțare pentril un singur proiect.

Prin organizare, în sensul prezentului ghid, se înțelege "organizare în județul Brașov"

Capitolul 2. Eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și financiară a solicitantului

 • 2.1. Eligibilitate, înregistrarea solicitantului                                                      |

Pot depune o cerere de finanțare solicitanții așa cum sunt aceștia definiți în prezentul glid, care depun o propunere de proiect ce prevede organizarea de competiții în județul Brașov.

Autoritatea finanțatoare UAT Județul Brașov, în condițiile legii, va ține cont de următoarele I

• Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursalțllă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a)  nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat;

 • b) furnizează informații false în documentele prezentate;

 • c) a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațlle asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritilea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 • d)  face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în starclle dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Parteneriate și eligibilitatea partenerilor

6

|spt]

Organizațiile solicitante pot acționa individual sau asociate cu alte organizații partener. în cazul depunerii unei oferte culturale în parteneriat se vor avea în vedere următoarele:           |

 • a. Dacă partenerii au o contribuție financiară în proiect, aceștia trebuie să îndeplinBiscă aceleași criterii de eligibilitate ca și solicitanții. Se va completa și depune în original Anex! 1.8. Parteneriat și participare locală.

Partenerii vor depune documentele referitoare la eligibilitate.

Plățile pentru proiect vor fi făcute de fiecare partener, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul acord de parteneriat. Autoritatea finanțatoare va efectua plățile către partenerul Jder, urmând ca acesta să realizeze la rândul său plățile către parteneri.                                 I

Atenție! A nu se confunda un partener eu contribuție financiară cu un sponsor! Sponsorul polc fi oice persoană juridică (ex.: societate comercială, ONG, PFA). Sponsorizarea poate fi inclum la contribuția proprie a solicitantului.

 • b. Dacă partenerii nu au o contribuție financiară în proiect se va completa doar Anexa lm.l. Declarația de parteneriat, fără a se solicita alte documente privind partenerul. Exempll de parteneriate fără contribuție financiară: parteneriate media, acordare de săli pentru evenimente Iară chirie, acces/ permis pe domeniul public fără taxe, parteneriate cu școlile etc.

în scopul demonstrării eligibilității solicitanții vor prezenta următoarele document!

Anexa 1.6. Declarația de eligibilitate (original);

Anexa 1.8. Parteneriat și participare locală - dacă este cazul (original);

Certificatul de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor însoțit de £x/ra.w/l/Zn Registrul Special - nu mai vechi de 30 de zile

SAU                                                                          |

Statut, Act Constitutiv și încheierea Judecătorească ramasă definitivă prin care sunt aprolate ultimele modificări ale actelor constitutive;                                                     I

Certificatul de identitate sportivă - dacă este cazul;

Documente edificatoare care să facă dovada afilierii la federația sportivă națională de speciallate și/ sau la asociația pe ramură de sport județeană, dacă este cazul;

Certificat de înregistrare fiscală;

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general din care să reiasălcă solicitantul nu are datorii;

Certificat fiscal privind taxele și impozitele locale din caic să reiasă că solicitantul nu lire datorii;

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar prececnnt înregistrate la autoritățile competente, cu excepția persoanelor juridice înființate în anul cure!. Regulamentul competiției - avizat de federația de profil/ forul tutelar superior pe rairlira sportivă (dacă este cazul). Toate modificările ulterioare ale regulamentului vor fi avizatalde federația de profil / forul tutelar superior și vor fi aduse la cunoștința autorității finanțatoare. I

 • 2.2. Capacitatea tehnică a solicitantului

 • 2.2.1. Experiența solicitantului

Experiența solicitantului constituie un avantaj pentru proiect dar nu este o condlie obligatorie. Pot aplica pentru finanțare și organizații care nu au mai derulat proiecte de acest fel. I

Pentru a-și demonstra experiența, solicitantul trebuie să facă dovada că în ultimii 3 a! a organizat și derulat cel puțin un proiect sportiv similar celui pentru care solicită finanțare. în a!st sens se va depune Anexa 1.5. Experiența similară.

 • 2.2.2. Personal de specialitate

Solicitanții trebuie să facă dovada că dispun de personal calificat în condițiile legii, în echlxi responsabilă de derularea proiectului: coordonator, responsabil financiar, responsabil cu probleme tehnice (cadre tehnice), alți membri, după caz.

7 lM>'l

In scopul dovedirii se va depune Curriculum Vitae - Anexa 1.7. pentru fiecare penlană nominalizată (semnat și datat de titular). Se poate depune și un alt format de CV cu condiția ca acesta să fie relevant și să aibă inclusă înainte de semnătură secțiunea privind angajamentli de participare. în cazul voluntarilor se va prezenta doar tabelul nominal al volutarilor implicai în proiect.                                                                                                               I

 • 2.3. Capacitatea financiară a solicitantului

Acordarea de finanțări nerambursabile este condiționată de existența surselor de finanlare, proprii ale beneficiarului.

Beneficiarii pot identifica posibilități de atragere a altor surse de finanțare, încljlind contracte în condițiile legii - sponsorizare, scrisori de intenție, donație sau alte forme de sțjlijin financiar din partea unor terți.

Solicitanții trebuie să-și asume contribuția proprie și/ sau atrasă dc minim 10% din vakBrea finanțării nerambursabile solicitate. în acest sens se va depune Anexa 2.1. Angajament pe proBria răspundere privind cofinanțarea însoțită dc un extras de cont în lei sau în valută. Acești va certifica existența unei sume cel puțin egală cu valoarea contribuției proprii a solicitanului.

Nu se acceptă dovada cofinanțării în natură.

în cazul contribuției proprii în valută, cursul pentru care se echivalează cofinanțarea esticei comunicat de Banca Națională a României Ia data publicării anunțului în Monitorul Oficial, lată care va fi menționată în anunțul de participare. în acest sens puteți consulta site-ul oficial http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx.

Capitolul 3. Eligibilitatea cheltuielilor și bugetul

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pentru un proiect sportiv este de:

60.000 lei pentru competițiile internaționale,

30.000 lei pentru competițiile naționale.

 • 3.1. Participanții la acțiunile sportive

în afară de sportivi, sunt considerați participanți și antrenori, medici, asistenți meditlili. arbitri, observatori, voluntari, alți specialiști, precum și alte persoane din cadrul autorit ții. instituției sau structurii sportive participante ori din afara acesteia care contribuie la asigur; ea condițiilor tehnice și administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiție și realizării obiectivelor propuse.

Notă:


ru


în situația implicării voluntarilor în proiect, doar în cazul bugetării de cheltuieli pei aceștia, solicitanții vor depune contractele de voluntariat.

 • 3.2. Categorii de cheltuieli eligibile

Din finanțările nerambursabile se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli:

 • I.      Transport

 • II.     Cazare

 • III.    Masă

 • IV.    închirieri baze sportive

 • V.     Materiale și echipamente sportive

 • VI.    Materiale promoționale (afișe, bilete intrare, imprimare echipamente, etc.).

 • VII.   Premii sportivi

8

!spi|

Sunt considerate eligibile acele cheltuieli care se încadrează în categoriile de mai sus șijl

 • - reflectă costuri necesare și rezonabile;

 • - sunt oportune și justificate;

 • - sunt efectuate pe perioada de desfășurare a proiectului;

 • - sunt legate în mod direct de proiect;

 • - sunt prevăzute în formularul de buget;

 • - sunt identificabile, verificabile și corelate cu cererea de finanțare;

 • - sunt susținute de acte și documente justificative corespunzătoare și care pot fi luai în considerare pentru finanțarea nerambursabilă.

Plafoanele maxime stabilite în prezentul ghid, pentru anumite categorii de chelliieli eligibile, sunt valabile atât pentru finanțarea nerambursabilă, cât și pentru contribuția proprie slsau atrasă.

Valorile care depășesc plafoanele astfel stabilite vor fi trecute în bugetul proiectul! la categoria cheltuieli neeligibile și suportate integral de solicitant.                                    I

 • 3.3. Detalierea cheltuielilor eligibile pe linii de buget

Categoriile de cheltuieli respectă prevederile H.G. nr. 1860/2006, cu modificărijl și completările ulterioare, pe fiecare categorie de cheltuială.

Pentru a fi eligibilă o cheltuială trebuie încadrată în conținutul unei linii bugetare:

 • I.  Transport

Sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli pentru transport:

 • a)  Intern, pentru:

o Transport pentru arbitri, observatori, voluntari și membrii echipei de proiect de la Icul de cazare la locul desfășurării evenimentului.

o Transportul materialelor și echipamentelor necesare organizării și derulării competilei;

 • b)  Internațional - exclusiv pentru arbitri și observatori.

Transportul se poate efectua, după caz:

Pentru voluntari:

•S cu mijloace de transport auto ale entităților organizatoare sau participante, dacă acestei au asemenea posibilități, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potlvit legii.                                                                                                                         I

 • V  cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare și altele asemenea!

Pentru membrii echipei de proiect, arbitri, oficiali din România:

 • V cu mijloace de transport auto ale entităților organizatoare sau participante, dacă acestelau asemenea posibilități, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potlvit legii.

 • V cu autoturismul proprietate personală, în condițiile legii - estimarea cheltuielilor se faci în baza consumului de 7,5 litri de carburant la 100 km. pentru transportul în România.

S cu orice fel de tren, clasa a 11-a pe distanțe de până la 300 km și clasa 1 pe distanțe mai îrliri de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă și se pot deconta cheltuielile alenlite numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanțe mai mari de 300 km și pe timp de noapte:!

Decontarea cheltuielilor cu carburantul se va face la consumul mediu prevăzut în cartea tehnici a autovehiculului (ex.: pentru microbuz se va deconta la 13,5%, dacă așa este specificat în ișa tehnică a vehiculului).

Taxele de parcare și cheltuielile cu transportul în regim de taxi nu sunt eligibile.

 • II. Cazare

Cazarea participanților la activitățile sportive organizate în țară se poate face în pensiilii,

9 hpti moteluri, campinguri sau în hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv.

In cazul în care cazarea se face într-o structură de primire turistică de confort supei oară celei de 3 stele, se decontează 50% din tariful de cazare perceput.

In cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele taxe obligato i pe plan local, precum și costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

III.Masa

Cheltuielile zilnice de masă se vor bugeta la plafonul maxim de 17 lei zi. în această sumă


ot li


incluse: apă, răcoritoare, energizante per sportiv / zi ctc.

Sunt interzise includerea și decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice

 • IV. închirieri baze sportive

Sunt eligibile serviciile de închiriere de baze sportive, săli de conferință, spații, aparftură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor sportive.

 • V. Materiale și echipamente sportive

Se pot efectua cheltuieli pentru achiziționarea de materiale sportive.

Exemple de materiale (tară a fi o enumerare exhaustivă): mingi de joc, numere de conlurs, steaguri, fanioane pentru arbitraj și utilizări oficiale, elemente și materiale consumabile plitru marcarea, delimitarea, evidențierea traseelor sportive ș.a.

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziția de mijloace fixe (bunuri cu o valoare de intrardlnai mare de 2.500 lei cu o durată normală de utilizare mai mare de un an).

Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corțl la încadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set.

 • VI. Materiale promoționale

Pentru achiziționarea de panouri și materiale publicitare se vor prezenta obligatoriu tlate specificațiile tehnice și oferte orientative pentru justificarea prețurilor estimate.

 • VII.   Premii pentru sportivi

Premiile se impozitează potrivit legii. în bugetul proiectului se vor include premiile la valol'ea brută. Solicitantul va atașa regulamentul de concurs din care să reiasă modalitate de acorda® a acestora. în afara premiilor la competițiile sportive, organizatorii pot acorda medalii, diplome, cme. conform regulamentelor competițiilor respective.

Cheltuielile cu premiile pentru sportivi nu pot depăși 30% din valoarea finanftrii nerambursabile acordate.

Decontarea tuturor cheltuielilor se va face conform Anexei 3. Cerințe decont.

 • 3.4. Cheltuieli neeligibile

Nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

 • a) comisioane bancare;

 • b) pierderi de schimb valutar;                                                                    |

 • c)  aporturi de tipul cofinanțării în natură (ex.: teren, proprietate imobiliară, integrală sau parțillă, bunuri de folosință îndelungată, materii prime, munca de binefacere neplătită a unor persome fizice private sau persoane juridice);

 • d) elemente deja finanțate prin alte proiecte/finanțări;

 • e)  transportul intern în regim de taxi;

 • f)  taxele de parcare, în cazul transportului intern;

 • g) cartele de telefon;

10

Ispll

 • h) băuturi alcoolice și tutun, room service și minibar, cu excepțiile prevăzute în prezentul ghil;

 • i)  reparații, întreținerea echipamentelor închiriate.

Atenție: Serviciile pirotehnice nu sunt considerate cheltuieli oportune și eligibile.

A

 • 3.5. întocmirea bugetului

întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli

Bugetul total al proiectului se compune din:

 • a)  cheltuieli eligibile (cofinanțarea + finanțarea nerambursabilă solicitată);

 • b) cheltuieli neeligibile.

Pentru ca o cheltuială să fie aprobată și decontată, trebuie să fie o cheltuială eligmilă, aferentă unei activități/acțiuni menționate în Anexa 1.3. Acțiunile/activitățile din cadrul proiectilul.

Documentul de referință pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor este Anexa 1.2. - Buletul acțiunii/activității din cadrul proiectului, document pus la dispoziția solicitanților în format alicul tabelar, editabil.

La completarea bugetului de venituri și cheltuieli se vor avea în vedere următoarele:

 • a)  cheltuielile sunt aferente perioadei de desfășurare a proiectului sportiv;

 • b) cheltuielile sunt legate în mod direct de obiectul contractului de finanțare și sunt prevăzul? în formularul de buget;

 • c)  reflectă costuri necesare și rezonabile pentru realizarea proiectului sportiv;

 • d) cheltuielile sunt oportune și justificate;

 • e)  sunt identificabile și verificabile;

 • f)  bugetul este detaliat, toate elementele bugetului sunt prezentate în componente individual? și pentru fiecare componentă este specificat numărul de unități de măsură;

 • g) bugetul este întocmit în lei, cu TVA inclus;

 • h) se solicită de la autoritatea finanțatoare numai cheltuieli eligibile;

 • i)  sunt susținute de acte și documente justificative, corespunzătoare (prețurile sunt realiste, a\Bnd la bază oferte aferente).

în vederea completării formularului de buget urmăriți instrucțiunile prezentate în Anexa 1.2. Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului (sheet-ul.,BUGET DEMO & Instrucțiuni").!

Capitolul 4. Etapele sesiunii de selecție și evaluare

4.1. Termene de referință

Nr.

Termen:

Activitate derulată și rezultate:

I.

Depunerea cererilor de finanțare (sesiunea de depunere a proiectelor):

I.I.

30 de zile calendaristice de la data comunicării anunțului public privind sesiunea de selecție

Termenul de depunere a cererilor de finanțare

1.2.

Cu 6 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor

Termenul maxim de depunere a solicitărilor de clarificări asupra ghidului (*)

1.3.

Cu 4 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor

Termenul maxim de răspuns la solicitările de clarificare

II.

Etapa 1 - procesul dc selecție:

Conformitate administrativă, evaluare, lista beneficiarilor înainte de contestații:

11 |s|>t|


II.1.

20 de zile lucrătoare

II. 1.1. - verificarea conformității administrative, îndeplili condițiilor de eligibilitate și înregistrare, capacității tehnl financiare a solicitantului/partenerilor de către Comisie;!

II. 1.2. - evaluarea/punctarea proiectelor selectate (proielt conforme si care îndeplinesc condițiile de eligibilitate șil înregistrare)

■■ii .1

:e și ;

e

II.2.

1 zi lucrătoare

Publicarea listei proiectelor care va include următoarelel secțiuni:

>=> proiectele selectate care pot primi finanțări nerambursabile, punctajul obținut, precum și cuantumul 1 finanțării nerambursabile

proiectele care nu au fost selectate spre finanțare și punctajul obținut

!=> proiectele respinse pentru neconformitate administrat! și/sau necligibilitate

III.

Contestații:

III.l.

3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției - etapa 1

Termenul pentru depunerea contestațiilor

1

III.2.

5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor

Termenul pentru soluționarea contestațiilor

III.3.

1 zi lucrătoare de la finalizarea lucrărilor comisiei de contestații

=i> publicarea listei privind soluționarea contestațiilor publicarea listei proiectelor ce pot fi finanțate / contrai

late

IV.

Etapa a Il-a - procesul de se LISTA FINALĂ, semnarea c

ecție

îontractelor:

IV. 1.

5 zile lucrătoare de la publicarea listei privind soluționarea contestațiilor

Completarea documentației de către solicitanții ale căror proiecte au fost selecționate pentru finanțare

IV.2.

3 zile lucrătoare

Verificarea conformității documentelor depuse conform solicitărilor

IV.3.

1 zi lucrătoare

Comunicarea publică a rezultatului selecției - LISTA FINALĂ a proiectelor ce vor fi finanțate / contractate

IV.4.

7 zile lucrătoare de la publicarea listei finale

Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

Termenele menționate cu excepția celui pentru depunerea contestațiilor pot fi comprimate în fim de numărul de proiecte depuse de solicitanți.


(*) După publicarea Anunțului ele participare orice persoană interesată poate solicita clarifică informații suplimentare asupra Ghidului solicitantului, autoritatea finanțatoare având obligația răspunde solicitărilor de clarificări. Răspunsurile vor fi comunicate solicitanților și vor fi publi pe site-ul www.iudbrasov.ro.


Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea prevăzute în prczei ghid trebuie să se transmită sub formă de document scris.

Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii și al primirii. O document scris trebuie confirmat de primire.


Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme: scrisoare prin po fax, electronică la adresa sport@judbrașov.ro


12

Isptl
 • 4.2. Documentele dosarului de participare la procedura de selecție

Documentele se prezintă în bibilioraft, în ordinea menționată în OPIS (specific fi etape), având lipită pe copertă eticheta completată (etapal_Eticheta biblioraft). Biblioraftul depune sigilat (legat cu sfoară, cu hârtie dc sigilare etc.), la sediul UAT Județul Brașov, Eroilor, nr. 5 Registratura - camera 10, în termenul stabilit în anunțul de participare.

Orice solicitare depusă după data și ora limită de depunere nu va fi luată în consid Riscurile transmiterii acesteia, inclusiv forța majoră, cad în sarcina solicitantului.

Modificarea modelelor standard puse la dispoziție, eliminarea sau renumerotarea secțiuni, omiterea unor date solicitate sau înscrierea de date eronate atrage după sine respin solicitării de finanțare.

întreaga documentație va fi tehnoredactată, cu excepția documentelor emise de autorități. Documentele depuse vor respecta cerințele din prezentul ghid.

înainte de data și ora limită dc depunere a proiectelor, solicitantul are dreptul de modifica proiectul sau de a depune documente suplimentare printr-o solicitare scrisă și motiv* acest sens. Modificările se vor supune aceleiași proceduri ca în cazul primei depuneri (etapa 1 eticheta va avea specificată și mențiunea ‘'Modificări'’.

Selecția proiectelor se realizează în două etape, astfel:

Etapa 1 a procedurii de selecție

Pentru prima etapă a selecției, dosarul de participare trebuie să conțină următo documente, în această ordine - se va utiliza în mod obligatoriu opisul pentru etapa [(etapa 1)_OPIS]:


Nr. Crt.

Tip document

Observații              |

1)

Cererea de finanțare sport (Anexa 1.1.)

semnat, ștampilat                         |

2)

Bugetul acțiunii/acti vității din cadrul proiectului (Anexa 1.2.) însoțit de Documentația privind fundamentarea bugetului proiectului (oferte de preț, etc)

semnat, ștampilat

3)

Acțiunile/activitățile din cadrul proiectului (Anexa 1.3.)

semnat, ștampilat

4)

Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului (Anexa 1.4.)

semnat, ștampilat

5)

Raportul de activitate pentru anul / anii anterior/i

semnat, ștampilat

6)

Experiența similară (Anexa 1.5.)

semnat, ștampilat                            ,|

7)

Declarație de eligibilitate (Anexa 1.6.)

semnat, ștampilat                           |

Partenerii cu contribuție financiară vor depune Anexa 1.6.                         |

8)

CV-uri (Anexa 1.7.)

semnat și datat de titular

9)

Parteneriat și participare locală (Anexa

1.8.)

Original, semnat de titular și asumat prin ștampilă și semnătură de parteneri           |

10)

Certificatul de înscriere în Registrul Asociaților și Fundațiilor însoțit dc extrasul din Registrul Special

SAU

-Statut și Act Constitutiv, ultima versiune

- original sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul” - nu mai vechi de 30 de zile                                       I

-copii lizibile cu mențiunea “Conform cu    |Nr. Crt.

Tip document

Observații

-încheierea Judecătorească prin care sunt aprobate ultimele modificări ale actelor constitutive

originalul’’

11)

Certificat de înregistrare fiscală - C1F

copie lizibilă cu mențiunea "Conform cu 11 originalul”.

- se va depune de fiecare de solicitant sal de fiecare partener                          )

12)

Regulamentul competiției1

original                                          |

13)

Acte doveditoare necesare aplicării criteriilor de evaluare (conform solicitărilor de la Grila de evaluare a proiectelor sportive / 4.4. Verificarea îndeplinirii condicilor de participare, evaluarea propunerilor de proiecte )

confonn precizărilor din prezentul ghid

14)

Tabel nominal voluntari

original                                          |

15)

CD/DVD/stick

să conțină:                                     I

-Anexele 1.1, 1.2, 1.3 și 1.4 - în format electronic editabil1 2

16)

împuternicire (Anexa 1.9.) - (dacă este cazul)

3 exemplare, semnat și ștampilat           1

Toate documentele depuse vor fi ștampilate, asumate prin semnătura reprezentantului legal sau], a împuternicitului                                          j

Etapa a 2-a a procedurii de selecție

Pentru a doua etapă a selecției, dosarul de participare trebuie să conțină următoarele

documente, însoțite de opisul pentru etapa a 2-a, în ordinea de mai jos:

Nr. Crt.

Tip document

Observații

1)

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului    financiar

precedent înregistrate la autoritățile competente

-copie lizibilă cu mențiunea “Confonn cu 1 originalul”

2)

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general

- original sau copie lizibilă cu mențiunea “Confonn cu originalul”

3)

Certificat fiscal privind taxele și impozitele locale (datorii la bugetele locale)

- original sau copie lizibilă cu mențiunea "Conform cu originalul”

4)

Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea - Anexa 2. /.

- original

5)

Dovada existenței surselor de finanțare proprii sau atrase, cum ar fi: extrase de

- original sau copie lizibilă cu mențiunea    j

“Conform cu originalul”                   |

 • 1 Atenție! Modificarea regulamentului în perioada evaluării precum și în implementarea proiectului - în cazul atribuirii unui contract de finanțare - se comunică în cel mai scurt timp autorității finanțatoare. Comunicarea va fi însoțitălde următoarele: regulamentul modificat cu evidențierea tabelară a articolelor și prevederilor modificate.

 • 2 Exemplu format: *.doc. *.docx, *.xls, *.xlsx). Neconcordanța dintre conținutul cererii de finanțare depusă pe suporlde hârtie și cea depusă pe suport electronic conduce la respingerea propunerii de proiect pe motiv de neconformitate ' administrativă.


Nr. Crt.

Tip document

Observații

cont bancar, contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, alte forme de sprijin financiar din partea unor terți

6)

Formular de identificare financiară -Anexa 2.2.

original

7)

Declarația de imparțialitate a beneficiarului (Anexa 2.3. )

Original

Toate documentele depuse vor fi ștampilate, asumate prin semnătura reprezentantului legal sau! împuternicitului


ATENȚIE!


A NU includeți documentele pentru etapa a 11-a în dosarul etape Documentele eliberate de alte instituții pot depăși perioada valabilitate (exemplu: Certificatele fiscale emise de Direcția Fisc ANAF).

A Semnarea contractului este condiționată, conform cerințelor legale, depunerea la dosarul cererii de finanțare (etapa Il-a) a situați financiare aferente anului fiscal anterior.

Toate documentele solicitate pentru a 2-a etapă se vor depune de solicitant și de fi partener care are o contribuție financiară în proiect.

 • 4.3. Comisia de evaluare și selecție

Selecția ofertelor sportive se face de către Comisia de evaluare și selecție a proiec sportive care se va stabili punctajele finale.

Comisia de selecție va fi constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Jude Brașov și va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri. în componența acestei comisii pot int membri supleanți, desemnați a-i înlocui pe titulari, în cazul în care, din motive obiective, acești pot asigura activitatea de evaluare a proiectelor sportive.

Componența nominală a comisiilor va fi adusă la cunoștința publică pe site-ul autori finanțatoare numai după încheierea sesiunii de selecție.

Comisia de evaluare și selecție stabilește pe baza punctajului obținut ierarhia ofert sportive, în funcție de criteriile de evaluare, care trebuie să facă posibilă evaluarea, pe l competitive și concurențiale, a capacității solicitanților de a finaliza activitatea propusă pe finanțare.

4.4. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, evaluarea propunerilor de proiecte

ATENȚIE!


Se vor solicita clarificări - dacă este cazul - exclusiv la documentele depuse, nu la cele lipsă!

Lipsa documentelor solicitate atrage după sine descalificarea solicitantului.

Neasumarea prin semnătură a documentelor depuse reprezentând pă integrante ale contractului atrage după sine descalificarea proiectului.

Este exclus din procedura pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursab respectiv nu este eligibil, solicitantul care nu îndeplinește condițiile de participare.

De asemenea solicitantul va fi exclus din procesul de selecție în cazul în care se doved că acesta:

 • •  se face vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorității finanțatoare sau a comisili de evaluare, prin furnizarea de informații incorecte, ce sunt luate în considerare în procetBl de selecție sau dacă a omis furnizarea acestor informații;

 • •  a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisia de evaluai! sau autoritatea finanțatoare în timpul procesului de evaluare;

 • •  nu a respectat prevederile Ghidului solicitantului sau ale contractelor de finanțări din sesiunile anterioare.

în cazul în care organizațiile sau persoanele se dovedesc a fi vinovate de cele de malsus, autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a le exclude de la finanțările ulterioare.

Atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă se va face în limita fondurilor pullice alocate programelor aprobate anual în bugetele autorităților finanțatoare.                        |

Numărul de participanți la procedura de selecție nu este limitat. în cazul în care exis! un singur participant, procedura de selecție se repetă. în cazul în care, în urma repetării procqlurii numai un participant a depus propunere de finanțare, autoritatea finanțatoare are dreptul de a atlbui contractul de finanțare nerambursabilă acestuia. Dacă în urma repetării procedurii nu rezulți un proiect câștigător, autoritatea va anula procedura de atribuire a fondurilor nerambursabile.

Etapa 1 a procedurii de selecție

Comisiei de selecție și evaluare verifică:

existența și conformitatea documentelor depuse la prima etapă de selecție, confirm solicitărilor de mai sus;

îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și înregistrare, capacitatea tehnică și linanciaBi a solicitantului/partenerilor;

existența și concordanța documentelor depuse în format electronic cu cele depuse pe si!ort hârtie;

corectitudinea întocmirii cererii de finanțare, a bugetului de venituri și cheltuieli și a reslilui documentelor depuse în cadrul acestei etape, în vederea realizării departajării cercilor depuse (punctaj).

Comisia dc evaluare și selecție poate solicita clarificări privind documentele depus! de solicitanți iar aceștia vor trebui să transmită răspunsul la solicitări în condițiile și termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarca acestor condiții duce la respingerea cererii dc finanțare.

Pentru fiecare proiect conform va fi întocmită grila de evaluare conținând punctajul acoilat. Numărul maxim de puncte care poate fi obținut este de 100.

Pentru asigurarea cofinanțării minime obligatorii de 10% din valoarea finanmrii nerambursabile solicitate, punctajul acordat este de 0 pct. Cofinanțarea minimă obligatorie de 11% reprezintă criteriu de eligibilitate.

Criterii de evaluare

Nr. Crt.

Criteriu

Punctaj maxim 100 puncte(*)

Nr. pl

(ma.J

t.

1.

P.l - Numărul dc participanți la competiția sportivă

Pentru fiecare participant - 0,1 pct.

(pentru 300 sau mai mulți participanți - max. 30 pct)

30

2.

P.2 - Anvergura proiectului

Internațional - max. 25 pct., în funcție numărul de țări reprezentate, astfel:

-2...4 țări - 10 pct.

-5...7 țări - 15 pct.

-8... 10 țări - 20 pct.

-peste 10 țări - 25 pct.

25

16

|S|>t|

Nr. Crt.

Criteriu

Punctaj maxim 100 puncte(*)

Mi

(>J

pct.

IX)

3.

P.3 Maturitatea proiectului / număr de ediții realizate cu succes

Ediția 2-5 pct.

Ediția 3 sau mai mult - 10 pct.

)

4.

P.4 Diversitatea participanților și atingerea coeziunii sociale (din total participanți) (*)

Min. 10% cu vârsta mai mică de 18 ani - 5 pct. Min. 10% cu vârsta mai mare dc 50 ani - 5 pct. Organizare probe pentru persoane cu dizabilități (min. 1 probă, cel puțin 10 participanți) -5 pct.

5.

P.5 Măsura în care cofinanțarea proprie a beneficiarului depășește minimul eligibil de 10%

10% - 0 pct.

Pentru fiecare 0,1% contribuție peste 10% se acordă 0,1 pct dar nu mai mult de 20 pct.

(punctajul maxim la acest criteriu se obține pentru o contribuție mai mare sau egală cu 30%)

Puncta j total =P1 + P2 + P3 + P4 + P5

maxim puncte:

1(

1* 1

(*) punctele de la acest criteriu se acordă dacă este atinsă sau depășită ponderea minimă resplctiv organizarea a cel puțin unei probe pentru persoanele cu dizabilități. Punctele se pot cumula pâlă la maximul celor acordate la acest criteriu.

Acte doveditoare necesare pentru aplicarea criteriilor de evaluare

Criteriu:

Acte necesare / act doveditor:

P.l

Raportul de competiție pentru anul anterior susținut prin documente dovedii privind numărul de participanți (liste participanți etc.)

SAU

Document centralizator cu participanții înscriși la competiția pentru care se sol finanțare.

>are

cită

P.2

Anexa 1.1 - Cererea de finanțare și Anexa 1.4 Scopul, obiectivele și indicatori evaluare ai proiectului

de

P.3

Anexa 1.5 - Experiența similară

P.4

Document centralizator cu participanții înscriși la data depunerii cererii de finanțai structura acestora conform criteriului de punctaj (ponderi din total). Se vor corela d de la acest criteriu cu datele menționate în Anexele 1.1. și 1.4.

în situația în care până la data depunerii cererii de finanțare nu au fost tăcute însori sau acest proces este nefinalizat pentru punctaj vor fi luate în calcul ponderile cererea de finanțare (Anexa 1.1.) care automat vor deveni și indicatori (Anexa 1.4.).

L și

lele

Li le

Idin

Ierarhizarea ofertelor sportive se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obțilut, alocarea sumelor tăcându-se în limita bugetului disponibil.

în cazul în care se identifică cheltuieli neeligibile din cofinanțarea proprie sau/și din finanțMea nerambursabilă solicitată, sc va propune prin notificare către solicitant modificarea bugetului ast tl:

 • a) dacă suma neeligibilă a fost identificată la finanțarea nerambursabilă solicitată, suma Iste propusă spre transferare la cheltuieli neeligibile;

 • b) dacă suma neeligibilă a fost identificată la contribuție proprie, suma este propusă Arc transferare la cheltuieli neeligibile. în această situație solicitantul va modifica corespunzalor și valoarea finanțării nerambursabile astfel încât procentul de cofinanțare asumați la depunerea dosarului să nu se modifice. Nu se vor modifica numărul liniilor bugetar» și structura bugetului depus inițial (Anexa 1.2).

Nu se acceptă modificări ale costului total al proiectului.

în cazul acceptării de către solicitant a cheltuielilor constatate neeligibile de către comisia lle selecție și evaluare, se va depune Anexa 1.2. Bugetul acțiunii/activității din cadrul proicctulii, rectificată. Neacceptarea de către solicitant a cheltuielilor neeligibile identificate conduce autoilat la descalificarea proiectului

Contestații

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care, după publicarea rezultatelor de la etajl sesiunii de finanțare se consideră nedreptățit de modul de organizare și desfășurare a selecții proiecte, poate formula o contestație care va fi depusă/' transmisă autorității finanțatoare.        i

Contestațiile se pot depune/transmite la sediul autorității finanțatoare în termen de J lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatelor de la etapa 1 a sesiunii și vor fi soluția de comisia de soluționare a contestațiilor, constituită în baza Dispoziției Președintelui Consil Județean Brașov, în condițiile legii, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data exal termenului pentru depunere.

Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membrii I decât cei care au făcut parte din Comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive.

Membrii comisiilor de soluționare a contestațiilor vor analiza aspectele invocate de I contestatari, coroborate cu informațiile cuprinse în grilele de evaluare întocmite și vor dispui! privire la modalitatea de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției oferte.

în componența acestor comisii pot intra și membri supleanți, desemnați a-i înloctj titulari, în cazul în care, din motive obiective, aceștia nu pot asigura activitatea de soliționa contestațiilor.

Rezultatele privind soluționarea contestațiilor vor fi publicate pe site-ul www.judbrasov.

i I a

i de

zile luate Iul ui rării

lalții

titre t cu I de

I pe le a

»’■


Contestația se formulează în scris și va cuprinde:

 • •  Datele de identificare ale contestatarului;

 • •  Numărul de referință al cererii de finanțare și titlul proiectului;

 • •  Obiectul contestației;

 • •  Motivele de fapt și de drept;

 • •  Dovezile pe care se întemeiază.

Contestația va fi semnată și ștampilată de reprezentantul legal sau împuternicitul acesliia. Dovada calității de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii. în vederea fonnuKrii contestației pot fi solicitate grilele de evaluare.

Etapa a 2-a a procedurii de selecție

Solicitanții ale căror proiecte au fost selecționate în prima etapă de selecție, vor completa documentația, conform prezentului ghid.

Comisia verifică existența, conformitatea și legalitatea documentelor depuse.

Proiectele sunt considerate neeligibile în situația în care solicitantul nu respectă termenulde depunere, documentele sunt incomplete și/sau din conținutul lor rezultă făptui că solicitantullnu îndeplinește condițiile de participare anunțate prin Ghidul solicitantului.

Nu vor putea fi selectate ofertele solicitanților care au conturile bancare blocate, nulau respectat un contract de finanțare ori au prezentat declarații inexacte, de natură să influențlze acordarea finanțării.

Comunicarea publică a rezultatului selecției se va afișa pe site-ul Consiliului JudcțAin Brașov, vvww.judbrasov.ro, după aprobarea acesteia, în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizle. Lista va cuprinde proiectele sportive selectate pentru acordarea finanțărilor și punctajul obținutlde fiecare dintre acestea, precum și proiectele care nu au fost selectate spre finanțare și punctlul obținut de acestea.

Capitolul 5. Contractul de finanțare

 • 5.1. încheierea contractului de finanțare

Solicitanții ale căror propuneri de proiect au fost selectate vor semna contractul de finanțile, în conformitate cu Anexa 4 Contract cadru.

Din partea solicitantului contractul va fi semnat și ștampilat de către reprezentantul legi sau de către un împuternicit al acestuia, în baza unei împuterniciri dată în condițiile legii. (Anexa 1.9. împuternicire).

Contractarea finanțărilor se va face în termen de maximum 7 zile calendaristice Ic la comunicarea rezultatelor finale ale evaluării. Dacă în termenul stabilit solicitantul nu se prmintă pentru încheierea contractului de finanțare, se consideră că oferta Județului Brașov nu alfost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanțare. Locurile acestora vor fi prelual de celelalte proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajelor. La semnarea contractului de finalțarc beneficiarul este obligat să depună Anexa 2.3 Declarația de imparțialitate.                      |

Contractele de finanțare nerambursabile prevăd, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din foncjlrile publice.

 • 5.2. Modificarea contractului de finanțare

 • 5.2.1. Modificările contractului de finanțare nerambursabilă prin act adițional nu pot afecta scojt|i1 și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute Irin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile (critiliilc de punctaj). Solicitările de acest tip pot conduce la rezilierea contractului de finanțare.

 • 5.2.2. în situația în care, din motive obiective, beneficiarul contractului apreciază că se impulc o modificare a contractului dc finanțare, acesta va solicita în scris încheierea actului adițiilial. Solicitarea va include obligatoriu motivarea. însoțită de documente și dc Anexa 1.3 Âcfiutile, activitățile din cadrul proiectului modificată sau/și Anexa 1.2 Bugetul, după caz. Prevederile acmlui adițional devin operabile de drept după semnarea acestuia de către părți.

 • 5.2.3. Prin excepție, pentru modificările care vizează perioada și locul de desfășurare a activităllor tară a modifica data finală de implementare a proiectului, se notifică autoritatea finanțatqlre, nefiind necesară încheierea unui act adițional. Notificarea va fi însoțită de Anexa 1.3 /icțiunle, activitățile din cadrul proiectului modificată.

Tipurile de solicitări menționate la acest subcapitol se depun la Registratura Consiliului Judclan Brașov - camera 10, parter însoțite de un OPIS al documentelor depuse.                        |

 • 5.3. Obligațiile beneficiarului

Beneficiarul are obligația de a implementa proiectul sportiv în conformitate cu prevedilile prezentului ghid și a anexelor la acesta.

Prin semnarea contractului de finanțare, beneficiarul acceptă termenii și condițiile în carlva primi finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze pe propria răspundere proicllul sportiv pentru care primește finanțare, cu respectarea legislației naționale.

Dacă beneficiarul nu reușește să pună în aplicare proiectul în condițiile asumate și stipulat!în contractul de finanțare, autoritatea finanțatoare are dreptul de a întrerupe plățile, notificlnd beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare, beneficiarul nu remedilză situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecită, autoritatea finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

Finanțarea nerambursabilă poate fi redusă și/sau autoritatea finanțatoare poate qlre restituirea, în totalitate sau parțial, a sumelor deja plătite, dacă beneficiarul nu respectă termini contractuali, inclusiv cererea de finanțare. Autoritatea finanțatoare are dreptul de a întrerupe plățle, notificând beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare, beneficiarul liu

remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, tară a fi necesară intervenția instanli de judecată, autoritatea finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

Beneficiarul finanțării nerambursabile este obligat să promoveze denumirea autoltății finanțatoare - Consiliul Județean Brașov - în cadrul proiectelor/ acțiunilor finanțate, astfel:        j

“Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov”

și logo - ul

"Brașov BeLivcIt”                                                       ,|

Logo -ul este pus la dispoziția beneficiarului în format electronic, ca anexă la glidul solicitantului.

Nerespectarea prevederilor privind promovarea denumirea autorității finanțatoare - C'onliliul Județean Brașov - și a logo-ului în cadrul proiectelor/acțiunilor finanțate, se sancționează Imn diminuarea cu 10% a finanțării nerambursabile acordate.                                      I

în situația în care activitățile proiectului se desfășoară într-o zonă clasificată călărie protejată, denumirea acesteia trebuie să fie menționată în materialele de promovare.

Raportările vor fi întocmite în limba română și vor fi depuse la sediul Consiliului Judilean Brașov, la Registratură, cam. 10. însoțite de adresă de înaintare. Termenul limită pentru depuiBrea rapoartelor este cel stipulat în contractul de finanțare.

 • 5.4. Decontarea cheltuielilor

Pentru a fi aprobată la decontare o cheltuială trebuie să fie eligibilă, în conformități cu prevederile prezentului Ghid al solicitantului și cu legislația în vigoare.

Stabilirea eligibilității unei cheltuieli se face luând în considerare următoarele aspecte:

 • •  cheltuiala a fost aprobată în buget;

 • •  cheltuiala a fost realizată pentru proiectul sportiv (este dovedită legătura directă cu proiiBtul sportiv);

 • •  cheltuiala a fost efectuată pe perioada de desfășurare a proiectului sportiv, pentru activitali și plăți realizate după data semnării contractului de finanțare;

 • •  beneficiarul prezintă toate documentele justificative de plată (în original și copie), confirm precizărilor de mai jos, pentru fiecare tip de cheltuială;

 • •  beneficiarul a dovedit realizarea activității pentru care a fost aprobată cheltuială în cauzal

 • •  Pentru a fi aceeptatc la decont, documentele prezentate vor îndeplini următoarele comiții obligatorii:

 • •  Sunt emise pe numele beneficiarului finanțării sau pe numele partenerilor, după caz;

 • •  Sunt emise și plătite în perioada contractuală;

 • •  Sunt completate cu detalierea exactă a produselor sau serviciilor achiziționate în legăturlcu activitățile proiectului sportiv;

 • •  Sunt completate cu toate datele necesare din punct de vedere al formei (numărul și ilita emiterii, emitentul documentului, beneficiarul, semnate și ștampilate);

 • •  Sunt însoțite de dovada plății (chitanță, ordin de plată vizat de bancă, ordin de plită electronic evidențiat în extrasul de cont);

 • •  Fiecare proiect va avea propriile facturi (pentru situația în care un beneficiar arc mai mite contracte semnate în cadrul aceluiași an fiscal cu autoritatea finanțatoare);

 • •  Toate documentele justificative externe emise de un prestator din afara României care beneficiarului finanțării sau către participanții la proiectul sportiv sc vor prezenta la declnt însoțite de traducerea acestora în limba română, efectuată, semnată și ștampilată pe proțaie răspundere de către beneficiar.

20

|S|>«I

Modalitatea de efectuare a decontului:

 • 1. Rapoartele și documentele aferente decontului se depun la Consiliul Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5 Registratura - camera 10, cu adresă de înaintare și opis. Documentele dlpuse vor fi depuse în copie, cu mențiunea "conform cu originalul”. Beneficiarii vor ililiza formatele puse la dispoziție prin prezentul ghid - anexe / părți integrante ale acestuia. I

 • 2.  Dosarul va ti remis serviciului de specialitate care va analiza documentele și, dupilcaz. poate solicita clarificări iar beneficiarii vor trebui să transmită răspunsul la solicitai în condițiile și termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarea ailstor condiții poate duce la diminuarea finanțării cu sumele în cauză sau la luarea altor măștii, în limitele contractului de finanțare.

 • 3.  în etapa finală a analizei decontului, beneficiarii contractelor vor fi informați asupra slmci rămase de plată (tranșa finală). Comunicarea poate fi făcută telefonic sau prin e-mail. I

 • 4.  După comunicarea privind finalizarea analizei decontului, beneficiarii vor remite autoltății finanțatoare factura pentru tranșa finală însoțită de adresa de înaintare (prin Registratura, în original).

 • 5.  Autoritatea finanțatoare, după înregistrarea facturii, va face demersurile în vederea efecraării plății.

înainte de finalizarea verificării decontului, autoritatea finanțatoare va solicita beneficiarul™ să prezinte documentele în original pentru verificarea conformității acestora.                       I

Note:

 • •  Beneficiarii vor utiliza fără excepție formatele puse la dispoziție în anexele prezentului Ihid (secțiunea rambursare), cu respectarea mențiunilor și instrucțiunilor incluse în acestea;

 • •  Regulile privind decontările și raportările se aplică întocmai și pentru raportlrca intermediară;

 • •  Verificarea cheltuielilor se va face pentru valoarea totală a proiectului, nu doar poltru finanțarea nerambursabilă acordată.

în implementarea contractelor atribuite, beneficiarii vor acorda atenție conflictului de interese. în acest sens solicitantă vor depune în original Anexa 2.3. Declarația dc impartialital a beneficiarului.

Se vor avea în vedere prevederile O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundlții, precum și Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupțiolcu modificările și completările ulterioare.

 • 5.5. Efectuarea plăților

Finanțările se acordă în trei tranșe, prin virament bancar în contul beneficiarului pe lilza facturii emise de beneficiar, însoțită de adresa de înaintare.

Cuantumul și eșalonarea tranșelor se stabilesc prin contractul de finanțare.

Prima tranșă se acordă la începutul proiectului, după semnarea contractului de finanțări și nu poate fi mai mare de 30% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

Beneficiarul contractului va întocmi un raport intermediar de activitate, financiar și dealnt pentru justificarea avansului acordat. După validarea rapoartelor beneficiarul poate solilta eliberarea tranșei a doua.

Ultima tranșă se acordă după validarea documentelor justificative și a rapoartelor fiille prevăzute în contract. Ultima tranșă poate fi maximum de 15% din totalul finanțării nerambursallle acordate.

21 |S|>I|

Anexe

Anexa 1.1. Cerere de finanțare

Anexa 1.2. Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului

Anexa 1.3. Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului

Anexa 1.4. Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului

Anexa 1.5. Experiența similară

Anexa 1.6. Declarație de eligibilitate

Anexa 1.7. CV (angajament participare inclus)

Anexa 1.8. Parteneriat și participare locală

Anexa 1.8.1. Declarație de parteneriat

Anexa 1.9. împuternicire

(etapa 1 )_Eticheta biblioraft - SPORT

(etapal) OPIS

Anexa 2.1. Angajament pe propria răspundere cofinanțare

Anexa 2.2. Formular de identificare financiară

Anexa 2.3. Declarația de imparțialitate a beneficiarului

(etapa2) _OPIS

Anexa 3. Cerințe decont

Anexa 4. Contract cadru

Anexa 5. Fișa de monitorizare

Anexa 6. Alerta de neregulă-fraudă

Anexa 7. Bugetul general al competiției (proiecte organizare)

RCO13_Adrcsa inaintare (notificări, informări, solicitări, raport, decont)

RC02_Adresa inaintare FACTURA SPORT

RC03_Formular de raportare Sport

RC04_Fonnular Decont

RC05_Opis dosar de Decont SPORT

Logo "Brașov BeLivelt" (arhivă, conține fișiere format *.cdr și *.png)

Solicilanții / beneficiarii care utilizează alte tipuri ele programe de editare de text / calcul tabaar (Ex.: versiuni mai vechi Office, Open-source software - OSS ele.), doar în situația în twelrnz probleme în completarea formularelor puse la dispoziție, vor comunica în timp util pentru găxilen unor soluții particulare.


Irifoytîiații și date de bază - OBLIGATORII:

integranta a contractului de finanțare)

FINANȚARE - CADRU

Nr. de înregistrare al (țer^rif de Finanțare la solicitant:

Nr. ...

... din data.............

Titlul proiectului (folosiți diacritice):


Nivel internațional


Nivel naționalA. Date privind organizația/ solicitantul:

1. Denumirea completă a organizației:

2. Adresa poștală:

3. Certificat de identitate sportivă - CIS

(nr./data):                    {dacă este cazul)

4. Cont bancar:

1BAN: ....

Deschis la:.....

5. Cod fiscal:

6. Alte date de contact ale organizației:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Web:7. Echipa responsabilă de derularea proie

Poziția

Nume, prenume

Funcția in organizație

Telefon

E-mail

Coordonator

1

Responsabil financiar

Responsabil cu probleme tehnice

Alți membri, după

caz

... // ...B. Date privind proiectul1:

Denumirea proiectului

î | |

Scopul

Obiectiv general

Obiective specifice

1

1 Atenție! Datele din această secțiune a cererii de finanțare se vor corela cu datele integrate în anexele următo Anexa 1.2. - Bugetul (...), Anexa 1.3. - Acțiunile, activitățile (...), Anexa 1.4. - Scopul, obiectivele (...). Aceste an#<e împreună cu Cererea ele finanțare (Anexa 1.1.) sunt părți integrante ale contractului.

pag. 1

Denumirea activității/ acțiunii:

Loc desfășurare(*l)

Perioada de derulare (*2)

Participanți (*3|

(numărul și calitatea

Al - ...

An -...

(*1) - adresa exactă (localitate, str., nr., denumire complex / bază sportivă etc.)

(*2) - perioada acțiunii: explicit zi/ luna calanedaristică sau perioada de la ... zz/11 ... - până la ... zz/ll ...

(*3) - Participanții sunt definiți în Ghidul solicitantului la subcapitolul 3.1 Participanții la acțiunile sportive, trece un număr minim estimat care se va regăsi și în Anexa 1.4. Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare Anexa 1.3. Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului.Denumirea activității/ acțiunii:

(*1) Descrierea pe scurt a activităților / rezultate urmăn

te2:

Al - ...

An - ...

(*1) - în situația în care organizați probe, reuninuni sau concursuri pentru tineri cu vârsta mai mică de 18 ani, per peste 50 de ani sau persoane cu dizabiliăți notați explicit ponderile acestora din numărul total al participa (respectiv numărul persoanelor cu dizabilități pentru probele dedicate acestei categorii de persoane). Aceste po asumate i estimate (nr. persoane) sunt criterii de punctaj și se vor regăsi și la indicatori - Anexa 1.4.


Costurile estimate ale


i (se va detalia)e acțiuni/activități și surse de fina

Nr. crt.

Acțiunea/ activitatea(*):

Valoarea totală (lei)

Din care (lei):       |

Suma solicitată din fonduri publice

Venituri prd ale structul sportive 1

..i nr ui j

1.

Al - Acțiunea/activitatea....................

2

A2 - Acțiunea/activitatea....................

n

An - Acțiunea/activitatea....................

TOTAL:

(*)Atenție: se va corela cu Anexa 1.2 - Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului.


... // ...


C. Resurse umane și financiare ale organizației, angrenate în realizarea acțiuni activităților din cadrul proiectului:


CI - Pentru organizațiile de drept privat (ONG) fără scop patrimonial (care nu sunt organiz / structurije

1. Resurse umane

Categorie

Total

1.1. Număr de personal salariat

1.2. Număr de voluntari

. . » 1

1.3. Alte tipuri de experți

(notați domeniul de expertiză și numărul)

C2-Pentru cluburile sportive (de drept privat fără scop patrimonial)

2. Resurse umane

Categorie

Total

1.1. Număr de personal salariat

.............din care antrenori ......

2 în această secțiune se notează informații relevante, sintetice, orivind: derularea/implementarea activității, eventi riscuri în imolementarc. rezultate urmărite precum si orice alt fel de date considerate importante de solicitant (tehii economice, conjuncturale, procedurale etc.)

pag. 2

Iile

le.1.2. Număr de secții pe ramură de sport

1 |

1.3. Număr de sportivi legitimați pe secții (detaliați pc secții și număr sportivi)

Denumire secție:

Nr. sportivi:

■ 1

Total secții:.....

Total sportivi

1....

C3-Pentru asociațiile județene pc ramură de sport / federații / COSR / CNP:1. Resurse umane

Categorie

Total

1.1. Număr de personal salariat

1.2. Număr de cluburi sportive afiliate la asociație pe ramură de sport județeană / afiliate la federație

1.3. Număr de asociații tară personalitate juridică afiliate la asociație pe ramură de sport județeană/ afiliate la federație

1.4. Număr de sportivi legitimați pe secții / număr de sportivi în evidența federației (cu legitimație vizată la zi)

(detaliați pe secții și număr sportivi)

Denumire secție:

Nr. sportivi:

* • •

....

Total secții:.....

Total sportivi:

1-2. Resurse financiare

Categorie:

2.1.Venituri proprii realizate în anul precedent (lei):

2.2.Venituri proprii i estimate a se realiza în anul curent (lei): 1

-donații, sponsorizări

-venituri din activități economice (*1)

-cotizații, taxe, penalități etc.

-alte venituri

TOTAL:

1

(*l) închirieri, prestări de servicii, reclamă/ publicitate, ctc.

NOTE:e

■/

Este obligatoriu ea toate secțiunile cuprinse în Cererea de finanțare să fie comple cu informații.

Nu se admit cereri de finanțare în care solicitantul a modificat prezentul format. La prezenta cerere de finanțare se anexează în mod obligatoriu documen solicitate prin Ghid - etapa 1.

Solicitant:

Numele și funcția reprezentant legal/ împuternicit

Semnătura și ștampila

Data întocmiriiOrganizația sportiva:

I

A

B

c

D

Total (lei):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul proiectului:

Ponderi eliuibile (%):

100.00

UDIV/01

#D1WO!

Total & (%) eligibile:

0,00

100,00

SDIV/0!

#D1V/O!

Organizația sportiva: -Asociația Club Sportiv Viitorul Brașov____

Titlul proiectului:___Sport olimpic si performanta la Brașov__

I   A   B   CP

Total Buget (tei):      13.610,00           13.400,00             1.407,00               11.993,00             211,00

Ponderi eligibile (%):                          100.00               11.73                 88 27

Total &(%) eligibile:      13.400,00             100,00                10.50                   89,50

Nr. crt. (linia de. buget)

Acțiunea/ activitatea:

Categorie de cheltuieli

Informații privind cheltuiala/ componentele acesteia etc.

Unitatea de măsură -UM

Nr. UM

Valoarea UM Iei

TOTAL (TVA inclus) lei (T):

ELIGIBILE-A.

ELIGIBILE - B. Cofinanțare proprie a structurii sportive -lei

ELIGIBILE-C.

Einaufarc iicranibursabilă solicitată - lei: (A-B)

NEELIGIBILE

Valoare totala (TVA inclus) - lei

- O. Clici țuicii nceligibilc - Ici

transport intern, deplasare la federație

1 Activitatea’       1.transport cu auto personal, Bv-Buc-Bv, (300         litri       20,00       5,00            100,00              .100,00                 7.00                   93,00                0 00           0 00

km x 7,5% x 5.1 lci/litru)

Nr. crt. (linia dc buget)


Acțiunea/ Categoric dc activitatea: cheltuieli


Informații privind cheltuiala/ componentele acesteia etc.


Unitatea de măsură -

UM


Nr.

UM


Valoarea UM Iei


TOTAL(TVA inclus) Ici (T):


ELIGIBILE -A. Valoare totala (TVA inclus) - lei


ELIGIBILE -


B. Cofinanțare proprie a structurii sportive - lei


ELIGIBILE-C. Finanțare nerambursabi lă solicitată -lei: (A-B) • 3

 • 4

 • 5

 • 6

7


0.00

0.00

0,00

0.00

o.oo

0.00

0,00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00Data intocmirii:


Reprezentant legal, Numele și prenumele.............................................

Funcția..............................................................


Semnătura și stampilacazare 25 sportivi pentru pregătire *

Activ i taica 1       2. cazare      10 nopti/pcrsoana - 25 camare singlc

\ 10 nopți = 250 nopți cazare


3 Activitatea 7

5.materiale si echipament sportiv

echipament sportivi. 20 seturi, compuse din: tricou - 5 lei/buc, pantalon trening - 15 Ici.' buc, bluza trening - 20 lei/buc. Preț set - 40 lei

4 Activitatea 5

j.masa

partenri media - neiniplicati in proiect, se asigura pentru fiecare partener media cafea, suc. gustare (pentru 21 pers. 10 lei pers. 1 zi)

5 Activitatea 4

4. închirieri baze sportive

inchrierea sala atletism multifuncționala 5 zile (1000 Ici/zi)


nopți cazare

250,00

30.00

7.500.00

7,500,00

set

20,00

40,00

800,00

800.00

pers

21.00

10,00

210.00

0,00

serviciu

1.00

5.000,00

5.000.00

5.000,00

0,00

0.00


1.000.00

<>.500,00

0.00

0,00

300,00

500,00

0,00

0,00

0.00

0,00

210.00

0,00

100,00

4.900.00

1,00

0,00

0,00
Data întocmirii:


Reprezentant legal, Numele și prenumele.............................................

Funcția..............................................................

Nr. crt. (linia de. buget)

Acțiunea/ activitatea:

Categorie de cheltuieli

Informații privind cheltuiala/ componentele acesteia etc.

Unitatea de măsură -UM

Nr. UM

Valoarea l'M lei

TOTAL (TVA inclus) lei (T):

ELIGIBILE-A. Valoare totala (TVA inclus) - Ici

ELIGIBILE - B. Cofinanțare proprie a structurii sportive -lei

ELIGIBILE-C. Finanțare ncrambursabilă solicitată - lei: (A-B)1/II l II l II1 .

 • 2.1. - Coloana cu denumirea Acțiunea activitatea se completează astfel:

 • a) se alege un câmp predeftnit din lista (sau):

 • b) se alege un câmp predefmit din lista si se completează sau se oferă explicații suplimentare (sau)

 • c) se generează o activitate noua, formulata explicit

 • 2.2. - Pentru coloana Categorie de cheltuieli se alege unul din câmpurile predefinite;

 • 2.3. Pentru coloana Informații privind cheltuiala se completează astfel: se oferă explicații suplimentare (minimale) privind cheltuiala programata.

^.Verificați calculul pe fiecare linie astfel: Finanțarea nerambursabilă solicitata = Taloare Totala Eligibila fTTA inclus) - Co/inanrare propie a structurii sportive /urmăriți capul de tabel) £_ Deasupra capului de tabel, însumarea se face automat pentru pana la 400 linii de buget. De asemeni calculul ponderilor se face automat. NU modificați această insinuare automată: NU insinuați coloanele la sfârșit după ce ați introdus ultima linie de buget - acest lucru se face automat deasupra tabelului! Verificați calculele înainte de printare.

5j.Folo.sili doua zecimale pentru sumele incluse in buget (setare implicita).

«L. Atenție la ponderile pentru cheltuieli eligibile (max. 90% din acestea pot fi solicitate de la UAT Județul Brașov)

Echipamentele prevăzute în buget vor include informații detaliate (nr. buc & preț bucată, inclusiv în cazul seturilor de echipamente, imprimare personalizare echipamente)

Verificați Liniile De Buget După Finalizare. Printati Aceste Pagini Si. Sub Semnătură, Introduceți Paginile In Dosarul Cererii De Finanțare. Atasati Dosarului Si Varianta Editabila A Bugetului (Acest Fișier).

Pentiu orice întrebări nelămuriri privind construcția bugetului - utilizarea formatului curent - sunați la departamentul nostru: 0268 410 777 int. 142 (L-V in intervalul orar 09.00- 15.00) sau utilizați adresa: sport@judbrasov.ro

OPORTUNITATE!

i) Coloana TOTAL (TVA inclus") are formule incluse: daca veți completa Nr. UM si Valoarea UM se generează automat calculul Nr. UM x Valoarea UM

i) Ultima coloana - Verificare are formule incluse. Daca valorile sunt diferite de 0 celula se va inrosi = avertizare ca undeva ati greșit la distribuția sumelor pe linie

 • iii) Urmăriți instrucțiunile de orientare - casetele galbene - care apar in momentul in care va poziționali pe o celula a tabelului.

 • iv) Introducerea unei cifre in coloana "Nr. crt.(linia de buget)" sub ultimul rând completat generează automat o un nou rând al bugetului, cu formule incluse!


( (

Categorii CHELTUIELI             OBS

 • 1. transport

 • 2. cazare

 • 3. masa

 • 4. închirieri baze sportive

 • 5. materiale si echipament sportiv

 • 6. promotionale

 • 7. asigurări accidente

 • 8. premii sportivi                  doar pentru organizarea de competiții oficiale de nivel național și internațional

(Mă-   !

(      H(l$Aa                        (parte ih..grantS a contractului de finanțare)   Anexa 1.3. [spt]

Organizația           /

Acțiunile/ activitățile din cadrul proiectului......................................,

programul “Promovarea sportului pentru toți” în anul 2018

Nr. crt.

Denumirea acțiunii/activității și tipul acesteia (pregătire, participare, organizare)

Locul de desfășurare (*1)

Perioada acțiunii (*2)

Nr. de participanți

Costul acțiunii - lei (RON) -

Alte mențiuni

1

2

3

(*1) - adresa exactă (localitate, str., nr., denumire complex / bază sportivă etc.)

(*2) - perioada acțiunii: explicit zi/ lună /oră și intervalul orar sau perioada (de la ziua .... până la ziua, inclusiv, între orele ....)

Noi, organizația / structura sportivă, ne angajăm ca orice modificare a datelor/ perioadelor de desfășurare și a locațiilor activităților apărută pe parcursul derulării proiectului va fi comunicată Consiliului Județean Brașov astfel:

 • a) Pentru amânarea / schimbarea locației unei activități: înainte cu cel puțin 24 orc față de ora de debut a activității așa cum a fost planificată inițial. Notificarea pentru acțiunile de la sfârșit de săptămână sau/și sărbători legale se înaintează cel mai târziu în ziua lucrătoare dinaintea zilelor libere, până la ora 12°°. Se aplică similar pentru schimbarea locației unei activități (orarului, după caz).

 • b) Pentru devansarea unei activități: cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea desfășurării activității (se menționează în notificare: zi/perioadă, locație, oră de începere).

Data întocmirii............................

Reprezentant legal, Numele și prenumele.............................................................

Semnătura și stampila..............................................................................
ntiflcare proiect și beneficiar:

1

Denumirea completă a organizației:

2

Titlul proiectului:B. Scop și obiective1:

Scop:

Obiectiv general:

Obiective specifice:

1.

2.

C. Indicatori2:

Nr.

crt.

Denumire indicator

Unitate de măsură

Valoare început

Valo sfâr

re it

I.-Indicatori de rezultat OBLIGATORII - vizează proiectul și rezultatele acestuia!

1

Nr. TOTAL participanți:

nr.

2

Nivel competițional:

Național

Internațional

3

3.1-Participanți cu vârsta mai mică de 18 ani (*)

%

3.2-Participanți cu vârsta mai mare de 50 ani

%

3.3-Număr probe pentru persoane cu dizabilități

Nr.

4

Nr. probe, concursuri, reuniuni derulate:

Nr.

5

Nr. zile derulare manifestări:

Nr. zile

IL-Indicatori OBLIGATORII de promovare - vizează promovarea denumirii autorității finanțatoare (conf. art. 4, lit. f. din Contract)

1

... (min. 1 indicator)...

. . .

*

III.-Al

i indicatori (la alegerea solicitantului):

(*) se calculează procent din TOTAL participanți

Data întocmirii............................

Reprezentant legal/împuternicit,

Numele și prenumele.............................................................

Semnătura și stampila..............................................................................

 • 1 Corelați informațiile clin această secțiune cu cele clin Cererea de finanțare

 • 2 Puteți consulta mențiunile din pagina următoare "Explicații (orientative) privind alegerea indicatorilor"

(anexa este parte integrantă a contractului de finanțare) Anexa 1.4Nspt/

"Explicații (orientative) privind alegerea indicatorilor”

NU tipăriți această pagină /

NU o includeți în dosarul cererii de finanțare

 • I.-INDICATORI OBLIGATOTORII___________________________________I__

V Indicatorii obligatorii vor fi menționați în corelare cu datele înscrise în cererea de finalțare (Anexa 1.1.) și în Anexa 1.3.

Acești indicatori vor trebui să vizeaze exclusiv proiectul și rezultatele acestuia!

Il.-Indicatori OBLIGATOTORII de promovare (min. 1 indicator):

Exemple:

o tip materiale de promovare și numărul acestora

o număr de articole de presă sau număr de articole / postări în media socială

o număr de articole postate pe pagina de internet a beneficiarului

în situația în care beneficiarul contractului întocmește un raport final de competiție / de participare Iu o secțiune dedicată promovării / media sau întocmește separa un raport media / de promovare, răpi® în care sunt evidențiate și acțiunile de promovare a finanțatorului poate nota la acest set de indicatori «est unic produs. Raportul definit anterior va fi atașat apoi la raportarea finala.

 • III.-Alti indicatori (la alegerea solicitantului):____________

Exemple de indicatori (orientativi) - tară a fi obligatorii: Indicatori care vizează eficiența economică:

o lei/activitate

o lei/beneficiar

Definirea indicatorilor (note orientative):

Puteți propune indicatori cu următoarele mențiuni:

 • 1.  Să fie realizabili4

 • 2.  Să fie ușor de monitorizat si raportat5

 • 3.  Unitatea de măsură să fie specifică acelui indicator (lei, nr. antrenamente, nr. medalii etc.i

 • 4. Valoarea de început să fie mai mică decât valoarea de sfârșit (exemplu: nr. medalii câștiAte / diplome la începutul proiectului - 0; nr. medalii câștigate/ diplome la sfârșitul proiectul» -2 / în acest exemplu unitatea de măsură este "medalia / diploma / locul ocupat”). Prin valiri se înțelege: „Valoarea de început'' - la data depunerii cererii de finanțare / „Valoarecnde sfârșit" - la sfârșitul implementării proiectului.


  KWq             Anexa /-5|v^/EXPERIENȚA SIMILARĂ

 • 1.  Titlul proiectului

 • 2.  Perioada de derulare a proiectului:

 • 3.  Locația în care s-a derulat proiectul:

 • 4.  Scopul și obiectivele proiectului:

 • 5.  Beneficiarii proiectului:

 • 6.  Impactul proiectului:

Multiplicați formatul de mai sus pentru fiecare dintre proiectele menționate de dvs.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracțiunea de fallîn declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împuternicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................


N


..............................................................................., declar pe propria răspundere, cunoscând prevqlerile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că îndeplinește condițiile de mai jos:

 • a) este oganizație recunoscută în condițiile legii;

 • b) a depus situația financiară la data dc 31 decembrie a anului precedent la organul [scai

competent,

 • c) nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu cu instituția finanțatoare;

 • d) nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • e) informațiile furnizate instituției finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice: I

 • f) nu se află în situația de nerespcctare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutivdlși a regulamentelor proprii;

 • g) se obligă să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea finalțării

nerambursabile;                                                                                    ,1

 • h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu se află în stăm de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i) nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri publice pentru același proieclsau

aceeași activitate nonprofit de la aceeași autoritate finanțatoare în cursul anului fiscal curent, i|r în cazul în care contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare neramburslbilă de la autoritatea finanțatoare, nivelul finanțării nu depășește o treime din totalul fondurilor pullice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare;                              1

 • j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs, de finanțare nerambursabilă de la instiliția

.........................., în sumă de..........................lei (RON).

 • k) în cazul în care, din motive independente, participarea la competiția/ competiții are/ ailloc

după încheierea perioadei contractuale, mă angajez să prezint dovada participării la respectiva competiție, în cel mai târziu la 30 aprilie - anul fiscal umător. Am luat la cunoștință de faptul că neprezentarea dovezii participării atrage după sine recuperarea integrală a finanțării nerambutsamile acordate.                                                                                                              , I

Am luat la cunoștință dc prevederile Anexei 4 - CONTRACT CADRU Privind Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul județean a proiectelor structurilor sponive pentru anul 2018 - Sportul pentru toți și sunt de acord cu propunerea de contract jară obiecțiuni. I

Data întocmirii............................

Reprezentant legal:

Numele și prenumele.............................................................

Semnătura și stampila..............................................................................
Curriculum vitac

Europass


Inserați fotografia (rubrică facultativă)


Informații personale

Nume / Prenume


Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri)


Nume, Prenume

Număr imobil, nume stradă, cod poștal, localitate, țară

Mobil:


Naționalitate(-tăți)

Data nașterii

Sex

Rolul propus in cadrul proiectului

Experiența profesională

Perioada


Menționați separat fiecare experiență profesională relevant; cu cea mai recentă dintre acestea.

începând


Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Educație și formare

Perioada

Menționați separat fiecare forma de învățământ și prograir profesională absolvite, începând cu cel mai recent


e formare


Calificarea / diploma obținută

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Aptitudini și competențe personale

Limba(i) matcrnă(e)


Precizați limba(ilc) maternă(e) (dacă este cazul specificația doua limbă maternă

Limba(i) străină(e)

cunoscută(e)

Autoevaluare           înțelegere                   Vorbire       I Scriere

Nivel european (*) Ascultare        Citire Participare la Discurs orii Exprimai

conversație               I e scrisă

Limba

Limba

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru >/»/?/ Străine

Competențe și abilități

sociale


Competențe și aptitudini organizatorice


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fc|>t dobândite

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au filă dobândite.                                                      I

Competențe și aptitudini tehnice


Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului


Alte competențe și aptitudini


Permis(e) de conducere


Informații suplimentare


Anexe


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au dobândite.


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au dobândite.


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au dobândite.


Menționați dacă dețineți un permis de conducere și categor


Includeți aici orice alte informații utile, care nu au fost mei anterior, de exemplu: persoane de contact, referințe etc.


Enumerați documentele anexate CV-ului.


fost


ost


fost


1.


ionate


Declar că voi fi disponibil/ă pe perioada de implementare pentru poziția de (conform poziții menționate in Cererea de finanțare) .................. la realizarea proiectului (denumire

proiectului)                     .................................................................................................


................................................................................. în  cazul în care acest proiect va implementat de către (denumirea solicitantului)..........................................


Data


Semnătura titularului


Partcneriat și participare locală


jSu.Oă/oba.VPapcf


Partener nr. 1

Numele întreg al partenerului:

Acronim (unde este cazul):

Statut juridic:

Cod fiscal:

Cont bancar/banca/trczoreria

Adresa oficială:

Adresa poștală:

Persoana de contact:

Număr de telefon:

Număr de fax:

Adresa de e-mail:

Web site:

Vă rugăm să multiplicați tabelul pentru flecare partener în parte, dacă este cazul.

Subsemnatul(a).............................................................................................. în calitate

1 de


reprezentant legal / împuternicit al ...........................................................................................1....,

solicitant la procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă pentru proieltele sportive, declar pe proprie răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publici! că informațiile de mai jos sunt reale.

Denumirea liderului......................................................................................................................1

Adresa sediului...............................................................................................................................I


Telefon..............................Fax..............................E-mail.............

Denumirea, adresa și datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociem

 • a)   ..............................................................................................

 • b)  ..............................................................................................

 • c)  ..............................................................................................

Etc...............................................................................................

Semnătura solicitantului sau a reprezentantului solicitantului ..............................................I

Numele și prenumele semnatarului                     ......................................................

Reprezentant legal/împuternicit                          .......................................................

Notă: Acordul de partcneriat, va fi anexat cererii de finanțare și trebuie să conțină obligattviu următoarele informații:


ACORD DE PARTENER1AT

Art. 1 Părțile, constituite din următorii:

 • 1. numele complet al structurii sportive, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal il'ând calitatea de Lider de proiect (Partener 1)

 • 2.  numele complet al structurii sportive, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal     alând

calitatea de Partener 2

 • 3.  numele complet al structurii sportive, cu sediul în adresa sediului, codul lîscal     alând

calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului

au convenit următoarele:

Art. 2 Obiectul

 • 1.  Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția fielărei

părți la cofinanțarea cheltuielilor totale precum și responsabilitățile ce le revin în implemenlirea activităților aferente proiectului sportiv..................................................., care Iste

depus în cadrul sesiunii de selecție nr........... pentru atribuirea contractelor de finanțare

nerambursabilă pentru proiecte sportive.

 • 2.  Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • 1.  Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevedcriloildin cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte!ale parteneriatului:

Organizația                              Roluri și responsabilități

Se vor descrie activitățile și subactivitățile pe care fiecare partener trebuie să le desfășoare, în strânsă corelare cu informațiile furnizate în formularul cererii de finanțare I Lider de proiect (Partener 1)                                                                                                |

Partener 2

Partener n

 • 2.  Partenerii vor asigura contribuția la cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum clic

precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord._____________________________________

Organizația

Contribuția

Valoarea contribuției (în lei și %din valoarea finanțării nerambursabile solicitate )

Lider de proiect (partener 1)

Partener 2

Partener n

Total

 • 3. Plăți

Plățile pentru proiect vor fi făcute de fiecare partener, în conformitate cu obligațiile asunlite prin prezentul acord de parteneriat.

Autoritatea finanțatoare va efectua plățile către partenerul lider, urmând ca acestalsă realizeze la rândul său plățile către parteneri.

AnexArt. 4. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între finanțare) și..............................

................(data depunerii cere


ii de


Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (partenerului 1).

 • 1. Drepturile liderului de proiect

  ăror


 • (1) Liderul de proiect (partener 1) are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea ori informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor finale.

 • 2. Obligațiile liderului de proiect

 • (1) Liderul de proiect (partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare. I

 • (2) Liderul de proiect (partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa dwpre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor pi lind realizarea obiectivelor și indicatorilor și rapoartelor financiare.

 • (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului, trebuie să fie convenit! cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către autoritatea finanțatoare.

 • (4) Liderul de proiect va înainta autorității finanțatoare documentele justificative, rapoaltele finale, centralizat pentru întregul proiect.

 • (5) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de decontare pilitru cheltuielile angajate de către ceilalți parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

 • (6) în cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multuldin obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuile a contractelor de achiziție publică), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații.

 • (7) în cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a

fost cauzat prejudiciul.                                                                          I

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor 2, 3, ..., n

 • 1. Drepturile partenerilor 2, 3,n                                                     .

 • (1) Cheltuielile angajate de partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în același fel ca și cheltuirile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • (2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obținute llin procesul de decontare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificatlca eligibile.

 • (3) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să Iii e informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către lidl ul de proiect copii ale rapoartelor.

 • (4) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de proiect, în privința propunerlor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către autoritatea finanțatoare.

 • 2. Obligațiile partenerilor 2, 3, n                                                          I

 • (1) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de proiect documentațiile elaboratilîn timpul proiectului.

 • (2) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară leglte de proiect, solicitate de către autoritatea finanțatoare sau orice alt organism abilitat »ă verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțatelle autoritatea finanțatoare.

 • (3) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor finale.

 • (4) In cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde sllidar cu liderul de proiect.

Art. 8 Dispoziții finale

 • (1) în timpul implementării proiectului părțile au obligația să se asigure că nu vor desmșura activități economice în scopul obținerii de profit utilizând bunurile achiziționată! prin proiect.

 • (2) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este conveniri de toate părțile.

 • (3) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care plrțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

 • (4) Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

întocmit în număr de exemplare exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare ]lirte, plus un exemplar pentru autoritatea finanțatoare.                                                I

Semnături

Lider de proiect (Partener 1)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al structurii sportive

Semnătura

Data și /oc»| semnării

Partener 2

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al structurii sportive

Semnătura

Data și /ocul semnării

Partener n

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al structurii sportive

Semnătura

Data și semnării


”Explicatii privind alegerea parteneriatul și participarea locală”

NU tipăriți această pagină /

NU o includeți în dosarul cererii de finanțare

Obiectul unui parteneriat este de a implementa împreună proiectul sportiv. Parteneriatuleste o relație între două sau mai multe organizații, care implică distribuirea responsabilităților apăriie în timpul dezvoltării proiectului sportiv. A nu se înțelege relația de parteneriat în sensul încheierii imor acorduri de punere la dispoziție a spațiilor, a resurselor umane voluntare, contracte de sponsorilare, etc.

Organizațiile solicitante pot acționa individual sau asociate cu alte organizații partelerc. Partenerii solicitanților trebuie să satisfacă aceleași criterii de eligibilitate ca și solicit căiții. Solicitantul va fi organizația conducătoare („Lider"), și în cazul selecției, va fi partea contracimtă („Beneficiarul").

Este obligatoriu ca toate secțiunile cuprinse în Anexa 1.9. să fie completata cu informații. Omiterea completării informațiilor solicitate duce automat Ia descalificarea solicitantului.

Partenerii care nu au o contribuție financiară în proiect nu vor depune documeilcle referitoare la eligibilitate, înregistrare, capacitatea financiară și tehnică, cu excepția:

 • - Declarației de eligibilitate - Anexa 1.6.

 • - Certificatul de înscriere în Registrul Asociaților și Fundațiilor, însoțit de extrasulldin Registrul Special sau:

 • •  Statut și Act Constitutiv, ultima versiune

 • •  încheierea Judecătorească prin care sunt aprobate ultimele modifilări ale actelor constitutive

 • - Certificatul de identitate sportivă.

în cazul în care partenerii au o contribuție financiară, plățile pentru proiect vor fi tăcuta de fiecare partener, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul acord de parteneriat.

Autoritatea finanțatoare va efectua plățile către partenerul lider, urmând ca acesta! să realizeze la rândul său plățile către partener.                                                        |

în cazul depunerii unei oferte sportive în parteneriat, cerințele privind capacitatea tehnicii și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor partenerilor. Documenftle emise în altă limbă trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba română.


Mf'coMa l^e.5 / > rolrV

Parteneriat și participare locală


Organizații partenere în realizarea proiectuluiPartener nr. 1

Numele întreg al instituției / organizației:

1

Acronim (unde este cazul):

Statut juridic:

Cod fiscal:

Adresa oficială:

Adresa poștală:

Persoana de contact:

Număr de telefon:

Număr de fax:

Adresa de e-mail:

Web site:

Vă rugăm să multiplicați tabelul pentru fiecare partener în parte, dacă este cazul.


• Activitățile la care participă partenerul


Nume și prenume reprezentant partener:


Data:


Semnătura:


Ștampila:/McVofce Sacurucalitiite


împuternicim prin prezenta pe ______________________

domiciliat în _______________________________________________, identificat cu B.I./C.I. seria

____________, eliberat de ______________. CNP ________________________ având funcții _________________________, să ne reprezinte la procedura de selecție și evaluare nr. proiectelor sportive - Sportul pentru toți organizată de autoritatea finanțatoare Brașov în anul 2018.

Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele rezulta parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii;

Să răspundă solicitărilor de clarificări formulate de către comisia de selecție și evalua timpul desfășurării procedurii.

Să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg participarea la procedură;

Va derula în totalitate procedurile, angajează răspunderea subscrisei în toate actele și fa] ce decurg din implementarea contractului dc la semnare până la finalizarea acestuia.

Notă: împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate a! perso împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).

Consiliul Județean Brașov

500007 - Eroilor nr. 5, cam. 10 - Registratura Brașov, România

Denumirea solicitantului (complet, fără abrevieri):

A nu se deschide înainte de data____________ora______

(conform anunțului publicai cu ocazia lansării selecției de proiecte ale structurilor sportive)

Pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul județean a proiectelor/ acțiunilor

-sportul pentru toți -

pe anul______________

Sec hdcxt)

[spt] Opis etapa 1

K W71 corect O U.

OPIS ETAPA 1        //

Solicitantă

Titlul proiectului:

Nr. crt.

Tip document

De la paji la pag.l

...

1)

Cererea de finanțare (Anexa 1.1.)

1 nl

2)

Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului (Anexa 1.2.) însoțit de documentația privind fundamentarea bugetului proiectului (oferte de preț, etc.)

n+1 - . 1

3)

Acțiunile/ activitățile din cadrul proiectului (Anexa 1.3.)

... - ... 1

4)

Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului (Anexa 1.4.)

... - ...II

5)

Raportul de activitate pentru anul competițional anterior

6)

Experiența similară (în cazul organizării de competiții) (Anexa 1.5.)

7)

Declarație de eligibilitate (Anexa 1.6.)

8)

CV-uri (Anexa 1.7.)

9)

Parteneriat și participare locală (Anexa 1.8.)

10)

Certificatul de înscriere în Registrul Asociaților și Fundațiilor însoțit de extrasul din Registrul Special

SAU

Statut .și Act Constitutiv, ultima versiune + încheierea Judecătorească prin care sunt aprobate ultimele modificări (de actelor constitutive

H)

Certificat de înregistrare fiscală

12)

Certificatul de identitate sportivă

13)

Dovada invitației de participare/' înregistrării/ înscrierii la competițiile sportive județene, naționale sau internaționale oficiale pentru care se solicită finanțarea (numai sporturi olimpice) - în cazul solicitării finanțării pentru participarea la competiții

14)

Lista participanților la acțiunile sportive, aprobată de conducerea organizațiilor sportive - în cazul solicitării finanțării pentru participarea la competiții

15)

Regulamentul competiției, avizat de federația de profil, conform art. 13, alin. 5 din Legea nr. 69/2000 - în cazul solicitării finanțării pentru organizarea de competiții județene, naționale sau internaționale oficiale

16)

Lista participanților la acțiunile sportive, aprobată de conducerea organizațiilor sportive - în cazul solicitării finanțării pentru participarea la competiții

17)

Dovada faptului că acea competiție pe care o va organiza solicitantul este o competiție sportivă oficială, în condițiile legii, pentru o ramură sportivă olimpică - în cazul solicitării finanțării pentru organizarea de competiții sportive județene, naționale sau internaționale oficiale

18)

Acte doveditoare necesare aplicării criteriilor de evaluare (conform


[spt] Opis etapa 1

Nr. crt.

Tip document

De Ia pal la pag]

solicitărilor de la Grila de evaluare a proiectelor structurilor sportive locale/P.I.l......P.I.n)'.

19)

Tabel nominal voluntari

20)

împuternicire (Anexa 1.9) - (dacă este cazul)

21)

CD/DVD/stick6 7

Toate documentele depuse trebuie asumate prin semnătură!Vă recomandăm ca, după finalizarea dosarului cererii de finanțare, să păstrați o copie la sediul organizației dvs. (varianta finală cu semnături, inclusiv opisul completat cu numerele de pagini). Acest lucru poate ajuta la o comunicare eficientă între autoritatea finanțatoare și solicitant / beneficiar de finanțare {în perioada de evaluare / în perioada contractuală și post-contractuală).

A Ncasumarea prin semnătură a documentelor depuse (în parte sau în între conduce automat la descalificarea proiectului.


S-t o.


Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea


Subsemnatul_______________________________________, posesor al actului de identitate__

seria_________, nr.____________, eliberat de_____________________________, la data de______________

cod numeric personal _______________________! pașaport nr. _____________, elibera

___________, în calitate de ____________________________ (reprezentant legal/împuternic ____________________________________ (denumire solicitant), cunoscând că falsul în declarații pedepsit de legea penală, mă angajez să întocmesc și să implementez proi _____________________________________________________ (titlul proiectului) în condițiile descris Ghidul solicitantului și mă angajez la următoarele:

 • 1. să furnizez cofmanțarea în sumă de ........................ lei, reprezentând ..............%

valoarea finanțării nerambursabile acordate aferente proiectului propus spre finanțar

 • 2.  să finanțez toate costurile neeligibile care ne revin, aferente proiectului, în valoare tota

lei.

în sensul demonstrării cofinanțării atașăm următoarele:

o Extras de cont în valoare de......lei;

o Contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, altele, în valoare de......Ici;

Solicitant

Numele și funcția reprezentantului legal/împuternicit

Semnătura și ștampila

Data întocmirii

P v-eseolccrle


& b> v m L.L.O. V Pc<n u Anexa L. z

TITULARUL CONTULUI

Denumire

Adresa

Localitatea/ Județul

Cod poștal

Țara

Persoana de contact

Telefon/ Fax

E-mail

BANCA                              ;l

Denumire*

Adresa

Localitatea/ Județul

Cod poștal

Țara

Cod IBAN

Data** și Semnătura reprezentantului băncii, Ștampila băncii***

Data și Semnătura titularului contului III

*Se va preciza și denumirea sucursalei./ filialei/ agenției etc

**Identificarea financiară trebuie să lîe emisă cu cel mult 30 zile calendaristice înainte u data depunerii proiectului.

***Cont valid la data eliberării

Este de preferat să atașați o copie RECENTĂ a extrasului de cont. Vă atragei atenția asupra faptului că extrasul de cont trebuie să confirme toate informațiile enumerat la rubricile „DENUMIREA CONTULUI”, „CODUL IBAN” și ..DENUMIRE. BĂNCII”.

în cazul unui extras atașat, ștampila băncii și semnătura reprezentantului băncii n sunt necesare. Semnătura titularului de cont și data sunt ÎNTOTDEAUNA obligatorii.

PP co (cl e PpZ

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în ori moment să acționeze în conformitate cu obiectivele U.A.T. Județul Brașov, precum situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implic: în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politi economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ca reprezentant legal sau ca împuternicit al reprezentantului legal organizației solicitante în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau to măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum acesta este defi mai sus și de asemenea, mă oblig să informez U.A.T. Județul Brașov despre orice situație generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Data:______________________________________

Numele și prenumele:________________________________________________

Funcția:___________________________________________________

Semnătura și ștampila:

Anexez prezentei declarații o copie a actului de identitate.

■VV-esecUcrte-2Seo^e-/a<r

G o»Cr<\ &uni^(aV

OPIS ETAPA a 2-a


Titlul proiectului:Nr. Crt.

Tip document

De la pag.. 1. la pag.... 1

1)

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent

--- 1 '

2)

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general

....... ;

3)

Certificat fiscal privind taxele și impozitele locale (datorii la bugetele locale)

- I |

4)

Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea - Anexa 2.1. însoțit de dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase, cum ar fi: extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, alte forme de sprijin financiar din partea unor terți

■■■■■■■

5)

Formular de identificare financiară - Anexa 2.2.

••• ■ ••• 1

6)

Declarația de imparțialitate a beneficiarului (Anexa 2.3)

••• - ••• 1 1^7 f -eo-^o ț-     eocfA' \/

U 1 7

o^/cauia.[spt] An.


Cerințe obligatorii pentru documentele solicitate în vederea decontării cheltuielilor prevăzute în buget

ATENTIE!


Beneficiarii vor utiliza fără excepție formatele puse la dispoziție în anexe prezentului ghid - anexe care la denumire încep cu "(Rambursare & Comunicare)”

Beneficiarii vor raporta și îndosaria documentele care justifică utilzarea sumelor (cheltuielile) în ordinea crescătoae a liniilor de buget, cu marcare distinctă a acestora (separator);

în situația cheltuirii de sume pentru voluntari beneficiarul va atașa dosaru de decont și Contractele de voluntariat încheiate între organizația sa și ac persoane (conf. Legii nr. 78 / 2014, actualizata, privind reglementarea activității de voluntariat in Romania, v. art. 11 și urm.)

ui

le


Categorie buget

Modalitate de decont

CHELTUIELI ELIGIBILE

1. Transport

Transportul rutier cu autoturismul / microbuzul sau alte autovehi

ule

destinate transportului de persoane:

 • - foaia de parcurs (completată cu destinația deplasării, distanța în consumul normat, consumul efectiv)

 • - delegațiile

 • - bonurile de combustibil sau BCF-uri

 • - contract închiriere a autovehiculelor, după caz.

Transport cu autoturismul sau autocarul propriu:

km,

 • - bon de carburant,

 • - ordin de deplasare

 • - copie după pașaport cu viza de intrare și de ieșire din țară (und aplică);

 • - declarație din care să reiasă ruta, datele de călătorie (data intrării și ieșiri țară) și persoanele care au efectuat deplasarea

 • - copie după pașaport cu viza de intrare și de ieșire din țară (unde se aplică);

Transport feroviar și / sau aerian:

 • - delegația;

 • - tichetele / biletele de transport.

Servicii de transport

 • 1. contract sau comandă

 • 2. tabel semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării sau partenerul acest care să cuprindă numele și prenumele persoanelor beneficiare ale transportului și ruta;

 • 3. factura internă sau externă;

 • 4. dovada plății: chitanță pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plata vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont.

 • 5. copie după pașaport cu viza de intrare și de ieșire din țară (unde se apli

  se


  .lin


  ia.


  ă)


[spt] An

a 3

Categorie buget

Modalitate de decont

și / sau tichetele de îmbarcare;                                         i

6. biletele de călătorie (sau copii ale biletelor de avion, tren, autocar de linie);

Cheltuieli conexe transportului internațional de persoane            i

>res irea

lată

ițile

 • - document intern al beneficiarului finanțării prin care se aprobă e:

efectuarea acestor cheltuieli din finanțarea primită, cu nominalii persoanelor care vor efectua deplasarea;                                  ;

 • - factură externă sau internă detaliată;

 • - dovada plății: chitanță pentru plata făcută cu numerar sau ordin de 1 vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru pil electronice) și extras de cont;

 • - copie după pașaport cu viza (unde este cazul);                      1

 • - asigurare medicală;

 • - bonuri taxe autostradă

 • - bonuri taxe parcare (cu excepția transportului intern).

2. Cazare

 • - ordin de deplasare (pentru angajați), referat al managerului de pro pentru alte persoane implicate în proiect (echipă de proiect, invi participanți etc.).

 • - factură internă sau externă de cazare detaliată cu menționarea nuni persoanelor cazate, a duratei cazării și a tarifului pcrceput/noapte/persd și/sau contract de prestări servicii de cazare;

 • - diagrama de cazare. Dacă în factura emisă de unitatea hoteliera menționează numele și prenumele persoanelor care au beneficiat de servi de cazare, perioada și numărul de camere, nu mai este necesară diagram cazare.

 • - dovada plății: factura fiscală, bon fiscal, chitanță (pentru plata făcut numerar) sau ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a acli facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont.

iect

:ați.

Llor

Lină

se iile de

1

1 cu țări

3. Masa

 • - contract de prestări servicii încheiat cu prestatorul sau comandă

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordii plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru pl electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție a serviciului

 • - lista nominală confirmată de persoanele beneficiare.

La acțiunile sportive organizate în străinătate, în cazul în care se aco diurnă:

 • - invitație de participare primită din partea unei organizații sau altor parte externi

 • - lista de participanți aprobată de organizația beneficiară a deplasării

 • - pentru deplasări interne: ordin de deplasare intern semnat și ștampilat cai confirme durata deplasării, completat în conformitate cu prevederile Of* nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

 • - pentru deplasări externe:

tichete de îmbarcare - pentru deplasări cu avionul, trenul declarație pe propria răspundere din care să reiasă intervalul depla (pentru deplasări cu mijloace de transport auto)

1 de

Iile

Idă

Ieri

1 să FP

rii

2

[spt]

a 3

Categorie buget

Modalitate de decont

4. Servicii de închiriere de baze sportive

 • - contract de închiriere cu proprietarul acestora - în care se va pil obligatoriu durata de închiriere raportată la durata evenimentului;

 • - proces verbal de predare-primire a spațiului sau aparaturii;             J

 • - factură internă sau externă detaliată;                                      H

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordl plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru pi electronice) și extras de cont;

fiza

de ițile

5. Materiale și echipament sportiv

 • - contract (după caz)

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție

 • - notă de recepție

 • - bon de consum

 • - declarație a beneficiarului finanțării privind distribuirea materialelor și a echipamentului sportive către membrii echipei

e

6. Materiale promoționale (achiziționarea de panouri și materiale publicitare)

 • - contract (după caz)

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata tăcută în numerar, ordin dl plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție a serviciului/produselor

 • - notă de recepție

 • - bon de consum

7. Premii sportivi

 • a. în natură (obiecte):

 • - documente justificative de achiziție a obiectelor: contractul (după ca factura fiscală detaliată emisă de vânzător;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordii plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru pl electronice) și extras de cont;

 • - tabel cu premiați confirmat cu semnătură de beneficiari.

 • - regulamentul de concurs însoțit de raportul de competiție din care să re rezultatul/rezultatele obținute

 • b. în bani: stat de plată

 • - statul de plată, care să cuprindă numele și prenumele persoanele prem suma acordată, impozitul reținut, suma netă primită, act de identitate, C semnătura beneficiarului, aprobarea de către beneficiarul fînan nerambursabile (persoana care răspunde de implementarea proiectulu dispoziția de plată (în cazul plății în numerar) sau ordinul de plată (în c plății prin bancă)

 • - regulamentul de concurs însoțit de raportul de competiție din care să re | rezultatul/rezultatele obținute

)ȘÎ

1 de

Iile

lisă

|te, |p. ■irii

1 +

i'.ul

lisă

CHELTUIELI NEELIGIBILE

Alte cheltuieli (cheltuieli neeligibile -conform capitolul

 • - document intern al beneficiarului prin care se justifică necesitatea accsto cheltuieli și se va anexa, dacă este cazul, lista nominală semnată de persoa beneficiare

 • - documente justificative privind efectuarea acestor cheltuieli (vezi modali

iile

t|tC :

Categorie buget

Modalitate de decont

3.4. din Ghidul solicitantului)

de decont cheltuieli eligibile)

1
în conformitate cu


HCJ nr............. prin care se aprobă Ghidul solicitantului - Progr;

județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Brașov a proiec sportive - Programul Sportulpenru toți pe anul 2018,


nul plor


Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov, cu sediul în municipiul Brașov E Eroilor nr. 5, tel/fax 0268/410777/475576, având cod fiscal nr. 4384150 și cont bancar nr. R TREZ 24A6 7500 0592 0O0X deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, reprezentată legal Adrian-Ioan Veștea, Președintele Consiliului Județean Brașov, denumită în conții AUTORITATE FINANȚATOARE,


dul )08 prin

are


Și


cu sediul în localitatea ......................,

............................... nr.........,   județul......................,   telefon .................., cont ba .................................., deschis la ..........................................., Certificat de identitate sportiva (dacă este cazul)......................., cod fiscal ..................................... reprezentată

................................................, denumită în continuare BENEFICIAR,


str.

car

hin


au încheiat prezentul Contract de finanțare a proiectului denumit în continuare PROIECT.


CAP. I. OBIECTUL ȘI VALOAREA ȘI DURATA CONTRACTULUI


Art.l. (1) Prezentul contract are ca obiect finanțarea din bugetul propriu al Județului Bra conform H.C.J. nr............, a acțiunilor/activităților pe care Beneficiarul le va desfășura în ca

Proiectului, în conformitate cu cererea de finanțare și cu anexele la aceasta (Anexele 1.1, 1.2, I 1.4.).


pv,

rul

L5


(2) Costul total al Proiectului este:

Costul total al proiectului

- lei -

Cheltuieli eligibile - lei -

ChelJ neclid

-Id

ieli bile

Total cheltuieli eligibile, din care:

- Iei -

Contribuția proprie și/sau atrasă a Beneficiarului

- lei -

Finanțarea nerambursabilă

- lei -

1=2 + 5

2 = 3 + 4

3

4


Art.2. (1) Valoarea contractului este de ...................,  reprezentând finanța

nerambursabilă alocată Proiectului de către Autoritatea Finanțatoare, adică ........% din tot

cheltuielilor eligibile ale acestuia.

(2) Valoarea finanțării nerambursabile nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate în urma implementării proiectu


ca

ul


în lui


crește față de valoarea convenită prin contract, diferența rezultată este suportată în întreginl Beneficiar.                                                                                              !

 • (3) în cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate în urma implcmel proiectului scade față de valoarea convenită prin contract datorită unor economii realizai! anumite categorii de cheltuieli din bugetul proiectului, fără a afecta însă realizarea tul activităților asumate de Beneficiar, precum și scopul, obiectivele și rezultatele proiectului, sul vor fi decontate astfel:

 • a) pe o linie bugetară cu cheltuielile eligibile realizate provenind numai din fmanl nerambursabilă, valoarea finanțării nerambursabile va fi diminuată cu diferența rezultată.

 • b) pe o linie bugetară cu cheltuielile eligibile realizate provenind din fmanl nerambursabilă și din cofinanțarea Beneficiarului, se va deconta cu prioritate valoarea cofinan până la epuizarea sumei, valoarea finanțării nerambursabile fiind diminuată cu diferența rezultan

 • c) în situația în care, la finalul implementării proiectului, Beneficiarul nu reali/ procentul de cofinanțare asumat prin contract, autoritatea finanțatoare va proceda la recalcul finanțării nerambursabile în scopul respectării procentului prevăzut la alin.(l).

 • (4) Finanțarea nerambursabilă nu poate fi utilizată pentru activități generatoare de pion cazul veniturilor obținute din vânzarea de bilete sau din orice alte surse în perioada de implemei a proiectului, sumele încasate se utilizează exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de realizi proiectului.

Art.3. (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și încet odată cu îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în prezentul contract, dar nu mai târziu de de 31.12.2018.

 • (2) Data limită până la care trebuie finalizate activitățile proiectului, inclusiv plățile efect de Beneficiar este.................................., conform cererii de fmațare depuse.

  b de

  nării

  pe Lror bele

  lirea

  lirea larii

  lază |rea

  I în laic le a

  lază lata

  late


CAP. II. VIRAREA SUMELOR REPREZENTÂND FINANȚAREA NERAMBURSABIL

Art.4. Autoritatea Finanțatoare virează direct în contul Beneficiarului sumele reprezenlmd finanțarea nerambursabilă alocată Proiectului în trei tranșe, în baza facturilor emise de Bcnetlliar pentru fiecare tranșă și a solicitării scrise a acestuia, după următoarea procedură:

 • •  Prima tranșă se acordă în avans, în sumă de..................lei (dar nu mult de 30% din valol'ea

totală a finanțării nerambursabile).                                                             H

Decontul pentru această tranșă, atașat la raportul intermediar, se va depune în termen de 10 Iile de la cheltuirea sumei, dar cu cel puțin 45 de zile înainte de data la care se finalizează activitățile.                                                                                                      i

 • •  Tranșa a doua, în sumă de ................... (dar nu mai mult de 55% din valoarea totali a

finanțării nerambursabile), se acordă în termen de cel mult 15 de zile calendaristice dl la depunerea raportului intermediar, dacă acesta este validat de către Autoritatea Finanțatoare. Decontul pentru această tranșă, atașat la raportul final, va fi depus în maximum 10 zile dl la încheierea activităților Proiectului (inclusiv a plăților din cadrul acestuia), dar cu cel puțin 2(lde zile înainte de data la care se încheie contractul.                                                H

 • •  Tranșa finală se acordă după depunerea raportului final. Suma exactă, reprezentând diferdjița

până la valoarea integrală a finanțării nerambursabile justificate, va fi stabilită de cltre Autoritatea Finanțatoare după verificarea decontului și raportului final, și va fi comunilită Beneficiarului pentru a fi facturată, în termen de 15 zile calendaristice de la depunerea acelor documente.                                                                              ;


CAP. III DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 5. Beneficiarul are următoarele drepturi și obligații:

ke în

Ixele arca re.

bază larea laica

Ista

|area


 • (1)    Să i se respecte dreptul la confidențialitate în ceea ce privește informațiile incli

cererea de finanțare.                                                                                    I

 • (2) Să i se vireze în cont sumele aferente celor trei tranșe, în termenii stipulați în contract.

 • (3)    Să implementeze Proiectul așa cum este prevăzut în prezentul contract și an acestuia, să utilizeze sumele primite exclusiv pentru finanțarea activităților, să asigure comuni eficientă și operativă a problemelor tehnice și financiare între Beneficiar și Autoritatea Finanțate;

 • (4)    Să notifice Autoritatea Finanțatoare cu privire la orice modificare pe care intențio să o aducă informațiilor cuprinse în cererea de finanțare în cel mai scurt timp posibil, pentru apro acesteia, în cazul în care Autoritatea o consideră acceptabilă, și pentru a oferi posibil monitorizării activităților de către reprezentanții Autorității.

 • (5) In cazul unei modificări survenite din cauze independente de voința Beneficiarului, ac va anunța Autoritatea Finanțatoare în cel mai scurt timp posibil, iar aceasta va decide conțin sau rezilierea contractului.

 • (6) Să cofinanțeze în procent de................% cheltuielile eligibile din cadrul proiectului

 • (7) Să emită facturi pentru fiecare tranșă pe care o solicită Autorității Finanțatoare.

 • (8) Să întocmească și să transmită Autorității Finanțatoare, în termenele stabilite la Caplolul II, raportul intermediar și cel final (anexe RC01, RC02, RC03. RC04 și RC05), însoțite de decqlituri și documente justificative.

Documentele justificative se depun pentru finanțarea nerambursabilă, contribuția prople și cheltuielile neeligibile.

Raportul final de activitate va cuprinde toate activitățile Proiectului și toate cheltuielile efectuate (înglobându-le și pe cele din raportul intermediar). în formularele de decont RC®3 și RC04 depuse la raportarea intermediară se vor completa în continuare secțiunile pentru rapoilirea narativă a proiectului si cheltuielile efectuate până la finalizarea proiectului.

Beneficiarul va respecta prevederile din Ghidul solicitantului, subcapitolele 5.4. Deconlirea cheltuielilor și 5.5. Efectuarea plăților.                                                               !

 • (9) Să restituie Autorității Finanțatoare, în termen de 15 zile calendaristice de la Uitata comunicării notificării, sumele nejustificate sau justificate necorespunzător. în cazul ncacnltării obligației de plată se vor percepe majorări de întârziere conform art 183, alin 2 din Legea 207/20 it.

 • (10) Să documenteze foto/video/audio activitățile/evenimentele Proiectului într-un mo» din

care să rezulte data și locul desfășurării lor, participanții, publicul și orice alte elemente caii au presupus cheltuieli ce urmează să fie propuse pentru decont și/sau ar putea contribui la valiclirea rapoartelor finale și să Ie atașeze la raportul final (ex: articole de presă, fotografii ale locațiile Proiectului, înregistrări video ale evenimentelor organizate, liste de prezență etc.).                i I

 • (11) Să atașeze la raportul de activitate câte un exemplar/o mostră/o fotografie plitru

materialele publicitare și de promovare care au fost finanțate prin proiect.

 • (12) Să promoveze imaginea și denumirea Autorității Finanțatoare cu prilejul tuiiror

evenimentelor și acțiunilor desfășurate pe durata Proiectului. Orice material publicitar șl de promovare realizat și difuzat în cadrul Proiectului va conține sintagma:

“Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov”

și logo - ul

"Brașov BeLivelt”.

Logo -ul este pus la dispoziția Beneficiarului în format electronic, ca anexă la glldul solicitantului.

Pe echipamentele sportive care permit inscripționarea se va insera denumirea finanțatorllui: "Consiliul Județean Brașov”.

 • (13) în cazul organizării de competiții, să pennită accesul nediscriminatoriu al publil

larg în mod gratuit sau, după caz, pe bază de bilete ce se vor afla în vânzare liberă; în acest I caz, modalitatea de vânzare a biletelor va fi făcută publică de către Beneficiar.                 i

Dacă accesul se face pe bază de bilete, Beneficiarul este obligat să acorde înlesnii] accesului la proiect pentru elevi, studenți, persoane cu dizabilități, veterani de război și văduve război conform legislației în vigoare.

 • (14) Să pennită reprezentanților Autorității Finanțatoare accesul la activitățile, acțiun manifestările proiectului în scopul monitorizării acestuia.

 • (15) să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu, precum și statuj regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată, dacă este cazul;

 • (16) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenii combaterea violenței și dopajului în cadrul acțiunilor finanțate potrivit prezentului contract;

 • (17) Beneficiarul are obligația să asigure serviciile medicale, ordinea publică și să resn normele de pază și protecție contra incendiilor la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

 • (18) să furnizeze Județului Brașov, în maxim 5 zile lucrătoare de la solicitare, <i informație cu privire la derularea proiectului sportiv pe care acesta o solicită;

 • (19) să obțină toate avizele, acordurile, autorizațiile ori asimilate acestora solicitat legislația în vigoare, de regulamente locale ș.a. pentru organizarea unei astfel de competiții.

  ului Ițim

  ale L de le și Iii și la și Icte licc 1 de


Art.6. Autoritatea Finanțatoare are următoarele drepturi și obligații:

 • (1) Să verifice modul în care este utilizată suma acordată pentru realizarea obieclilui contractului.

 • (2) Să i se restituie sumele neutilizate sau justificate necorespunzător, în termen de 15 Iile

calendaristice de la data transmiterii notificării către Beneficiar.                                      ;

 • (3) Să monitorizeze derularea activităților proiectului.                                      I

 • (4) Să procedeze la verificări parțiale sau ale întregii documentații a proiectului atal în

perioada derulării contractului de finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării raportului final în scopul completării dosarului finanțării nerambursabile, dar nu mai târziu de 6 luni de la expirarea termenului prevăzut pentru validare.                                                             j

 • (5) Dacă Beneficiarul nu reușește să pună în aplicare Proiectul în condițiile asumat! și stipulate în contractul de finanțare, Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a întrerupe platlc, notificând Beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare Beneficiaru l nu remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, Autoritatea Finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

 • (6) Finanțarea nerambursabilă poate ti redusă și/sau Autoritatea finanțatoare poate (Ltc restituirea, în totalitate sau parțial, a sumelor deja plătite, dacă Beneficiarul nu respectă terminii contractuali (inclusiv cererea de finanțare). Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a întrerupe plălle, notificând Beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare Beneficiarullnu remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanțeide judecată, Autoritatea Finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

 • (7) Să vireze sumele alocate din bugetul județean pentru finanțarea Proiectului cltre

Beneficiar, în condițiile prevederilor cap. 11 din prezentul contract.                                  i

 • (8) Să urmărească și să verifice conformitatea documentelor depuse de Beneficiar la declnt, atât pentru finanțarea nerambursabilă, cât și pentru contribuția proprie sau atrasă.

 • (9) Să întocmească rapoarte de specialitate, prin Serviciul Relații Externe, Invățămlit,

Cultură, Turism, Sport, privind modul de îndeplinire a activităților proiectului și conformitilea cheltuielilor.                                                                                                          i

CAP. IV. FORȚA MAJORĂ

Art.7. (1) Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. Forța majoră exone părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract.

 • (2) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat mod complet producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în ve< încetării acesteia.

  pază

  li în

  prea


 • (3) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare dl trei luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului con [act, fără ca nici o parte să poată pretinde daune - interese.                                            ;

CAP. V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.8. (1) Contractul de finanțare încetează prin:

-executare;                                                                                      I

-ajungerea la termen                                                                    i

-acordul de voință al părților contractante.

 • (2) In cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin contract, p lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzător clauzelor contractuale.

 • (3) Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile calendaristice de la prin notificării, contractul de finanțare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția inst; de judecată.

  nea

  e a

  rea

  iței


CAP. VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.9. Părțile contractante răspund pentru prejudiciile cauzate prin neîndeplinirea I îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract.                     i

Art.10. (1) Nerespectarea de către Beneficiar a obligațiilor asumate prin prezentul eon i atrage obligarea acestuia la restituirea parțială sau integrală a sumelor primite, la care se adil majorările de întârziere conform art. 183, alin 2 din Legea 207/2015.

 • (2) Pentru nerestituirca sumelor nejustificate sau justificate necorespunzător în termen d<1 zile calendaristice de la data comunicării notificării, se vor percepe majorările de întărzl prevăzute la art. 10(1).

 • (3) Nerespectarea prevederilor de la art. 5 (12) privind promovarea imaginii și denunl Autorității Finanțatoare - Consiliul Județean Brașov - se sancționează prin diminuarea cu 101 finanțării nerambursabile acordate.

 • (4) Nedepunerea raportului final în termen, din vina exclusivă a Beneficiarului, dud rezilierea contractului de finanțare și recuperarea finanțării nerambursabile acordate.

Art.ll. Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile fonduri publice este supus controlului Autorității Finanțatoare, a Curții de Conturi și a orie instituții cu atribuții în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legal vigoare.

Art.12. în cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării Proiecte Beneficiarul are obligația să restituie debitul constatat, precum și majorările de întârziere aferente cazul nerespectării obligației de restituire a debitului. Autoritatea Finanțatoare va sesiza orgai competente în vederea declanșării executării.

sau

act

ligă

15

bre

lirii

r a

I la

llin

Ivi

I ’n lui.

lin

1-lc


CAP. VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.13. (1) Modificările contractului de finanțare nerambursabilă prin act adițional n i pot afecta scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării neramburslbile prevăzute prin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finamării nerambursabile.                                                                                I

 • (2) In situația în care, din motive obiective. Beneficiarul contractului apreciază că se imiune o modificare a contractului de finanțare, acesta va solicita în scris încheiarea unui act adițilnal. Solicitarea va include obligatoriu motivarea, însoțită dc documente justificative și de Anexa 1.3 Acțiunile, activitățile clin cadrul proiectului modificată respectiv Anexa 1.2. Bugetul activității din cadrul proiectului, cu evidențierea clară a liniilor bugetare afectate.

 • (3) Prevederile actului adițional devin operabile dc drept după semnarea acestuia de latre

Părți-                                                                                                                         !

 • (4) Solicitările de acte adiționale care modifică scopul si obiectivele proiectului, rezultilele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract sau factorii de evaluare căit au stat la baza acordării finanțării nerambursabile conduc la rezilierea contractului de finanțare. ■

 • (5) Prin excepție, pentru modificările care vizează modul de organizare - perioada și locil de desfășurare a activităților - fără a modifica data finală de implementare a proiectului, se notlică autoritatea finanțatoare, nefiind necesară încheierea unui act adițional. Notificarea va fi însoțit! de Anexa 1.3 Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului modificată, cu evidențierea clară a acestuia.

CAP. VIII. LITIGII

Art.14. (1) Litigiile izvorâte între părți în legătură cu interpretarea sau derularea prezenlilui contract se vor soluționa pe cale amiabilă.

(2) în cazul în care soluționarea pe această cale nu va fi posibilă, litigiul va fi supus Iprc soluționare instanțelor de judecată competente.

CAP. IX. DISPOZIȚII FINALE

Art.15. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părți și se constitui! în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

Art.16. Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract vi fi transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât șl în momentul primirii.

Art. 17. Prezentul contract se încheie în 3 (trei) exemplare, dintre care 2 (două) exemplire pentru Autoritatea finanțatare și 1 (unul) exemplar pentru Beneficiar.

Autoritatea Finanțatoare,

Beneficiar,B. Fundamentare, descriere, informații complementare:

B. 1. Sursa/ data primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă/ fraudă

AFCJBV/ Beneficiarul Final/ Audi! /Curtea de Conturi /altă instituție abilitată prin lege/ persoană fizică (identitate cunoscută sau necunoscută)/ nr. documentului și data

B.2. Modul de descoperire a unei posibile nereguli/ fraude

Verificări la fața locului

Monitorizare / control

Audit:

Curtea de conturi

Alta instituție/ autoritate:...........................

0

jservații:...

B.3. Tipul neregulii suspectate

Neregulă neintenționată/ intenționată (suspiciune de fraudă)

Individuală/ Cu caracter sistemic

Intenționată (fraudă)

(se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza constatării/identificării neregulii)

B.4. Descrierea neregulii suspectate (inclusiv modul producerii)

Plată în exces/ necuvenită

Plata unei cheltuieli neeligibile

încălcare normative legale în materie de achiziții/ plăți

încălcare proceduri dc lucru, financiar - contabile (referință + scurtă prezentare)

Din neglijență/ datorită definirii neclare sau insuficiente a normativelor legale

(se descrie neregula potrivit documentului care a stat la baza identificării unei posibile nereguli)

 • 1 Asa cum este trecut in contract

 • 2 IDEM 1


A3.Titlul Proiectului2

A4.Contract nr./ data:


Denumire

Adresa

Reprezentant legal


Nr.


A5.Natura cheltuilii afectate de suspiciune de neregulă:Autoritatea Finanțatoare Consiliul Județean Brașov - AFCJBV

Formular Alertă de neregulă / Fraudă

B.5. Natura cheltuielii

Se notează capitolul bugetar / (sub)categoria de cheltuială, linia dc buget afectată dacă este cazul

(se completează în cazul identificării unei cheltuieli neeligibile)

B.6. Suma suspectată a fi plătită necuvenit

(Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza identificării posibilei neregulii, dacă este specificată/ în caz contra, se menționează că valoarea nu a fost cuantificată în document)

Anexe:

(Se anexează documentul care constituie sursa primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciu. de neregulă / se indică nr/data/emitent)

Reprezentant AFCJBV:

(nume, prenume, semnătura)Bugetul general al competiției

-exclusiv pentru proiectele care vizeaza organizarea de competițiile înregistrează la Consiliul Județean Brașov după finalizarea competiției)

1. Date despre beneficiar: Cont bancar nr......................

B enefici ar:___________________

Denumirea proiectului_____

Contract nr.              din

, deschis la Banca


2. Bugetul general al competiției se prezintă după cum urmează:

Nr. crt

Capitol Bugetar

Valoarea (lei)      1

I. Venituri

1

Valoarea finanțării din bugetul Județului Brașov, în conformitate cu plățile efectuate (decont efectiv)

...

Total venituri

II.C

îeltuieli

Total cheltuieli


■S Veniturilor aferente competițitiei pot proveni din bilete, contracte publicitate, drepturi etc., vânzări de produse/ obiecte promoționale, taxe închirieri/ participare, diversc/altelc.

V Cheltuielile se vor detalia în funcție de natura lor.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu pri la falsul în declarații, că în urma finalizării competiției nu a fost generat/ a fost generat un pi în sumă totală de..........................lei și că datele incluse în prezentul raport sunt confo

și reale.

Solicitant

Numele și funcția reprezentant legal/împutcmicit

Semnătura și ștampila

Data întocmirii

ae


fscÂv k <\o - '|a oo vks-kcx

Organizația:................................X.......

Titlul Proiectului:

Contract finanțare neraml/urOPIS Dosar decont


turn

<?a-

:■ J-Nr.

Crt.

Documentul

Linia de BUGET nr.:

De I la pagi .... la...l)ag.

1.

Raportul privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor

și a indicatorilor (RC03_Formular de raportare Sport - partea I și partea Il-a) - in format PRINȚ asumat prin semnătură/ stampila si in format editabil (poate fi adus pe stick/CD sau/si trimis pe email la sport@judbrasov.ro)

-

2.

Formularul de decont (RC04_Formular Decont - calcul tabelar / excel) in format PRINȚ asumat prin semnătură/ stampila si in format editabil (poate fi adus pe stick/CD sau/si trimis pe email la sport@judbrasov.ro)

-

3.

Factură fiscală

1

4.

Notă de recepție

1

5.

Bon de consum

1

6.

Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor

1

7.

Listă de prezență

1

8.

Contract

1

9.

Ordin plată

1

10.

Extrase de conți

1

11.

♦..

12.

Factură fiscală

n

13.

Notă de recepție

n

14.

Bon de consum

n

15.

Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor

n

16.

Listă de prezență

n

17.

Contract

n

18.

Ordin plată

n

19.

Extrase de cont-

n

20.

21.

Copia contractelor de voluntariat, conform cu originalul (daca este cazul)

22.

-Document centralizator cu participanții,

-Document cu evidențierea clară a participanților cu vârste ai mici de 18 ani, peste 50 ani sau persone cu dizabilități (dacă este cazul)


Note:

 • 1.  ATENTIE! Documentele se vor prezenta pentru fiecare linie de buget în parte, în ordincallin crescătoare a liniilor de buget (linia 1, linia 2...) cu marcarea distinctă a acestora (separator) I

 • 2.  Adaugați/ștergeți rânduri din OPIS în funcție de nevoi;

 • 3.  La întocmirea dosarului de plată/ rambursare vă rugăm să vă încadrați în prevederile:

 • a.  Anexa 3 - Cerințe decont                                                              1

 • b.  Ghidul solicitantului                                                                          1


 • 1 Extrasele trebuie să asigure evidențierea plății/ plăților efectuate de beneficiarul contractului / organizație. Sugestii pentru o buna evidențiere notati in dreptul plătii din extras linia de rambursare incidența (cifra)

 • 2 IDEM 1


IDENTIFICARE BENEFICIAR, CONTRACT și PERIOADA DE RAPORTARE:

Beneficiar:

(denumirea completă a organizației)

Titlul Proiectului:

Contract nr./data:

Nr...../.....

Tip raport

Intermediar:

De la ...(zi/luna/an)... până la........

Final

Toată perioada contractuală

Notificări / Informări / Cereri acte adiționale în perioada contractuală:

Tip înscris:

Nr. buc.

Numere de înregistrare la Consiliul Județean Brașov și data:

Notificare

Informare

Cerere act adițional


Formular de raportare

A


CA


I. Raportul privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor

și a indicatorilor

1. Descrierea pe scurt a activităților desfășurate în cadrul proiectului finanțat:

-Se completează la raportarea INTERMEDIARĂ și FINALĂ (la raportarea finală se includ toatl activitățile, inclusiv cele din raportul intermediar)

(Descrierea nu va depăși două pagini și va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamA derulării proiectului finanțat și verificării realității prestațiilor: beneficiari, participanți\ spectatori, dosar de presă, colaborarea cu alți parteneri etc. Se vor anexa: câte un exemplar materialele realizate în cadrul proiectului, copii după articolele de presă, fotografii ale /oct fotografii ale evenimentelor organizate sau Ia care beneficiarul a participat etc.)

zr a

nr. \din 1/eZ,


Denumirea activității/ acțiunii; Perioada de derulare8 9; Loc desfășurare:

Descriere/ rezultate obținute în urma deruliiii proiectului de finanțare:                         |

Al/ ... perioada ... / Loc desfășurare - ...

...

An/ ... perioada ... / Loc desfășurare - ...

1 J

2. îndeplinire SCOP, OBIECTIVE, INDICATORI:

-NU SE COMPLETEAZĂ LA RAPORTAREA INTERMEDIARÂ-

2.1. Scop si Obiective:

Categorie

Descrieți / demonstrați/ argumentați modalitatea de îndeplinire a SCOPULUI și OBIECTIVELOR (pentru fiecare în parte):

Scop:

Obiectiv general:

Obiective specifice:

1. !

2.

2.2. Indicatori:

-NU SE COMPLETEAZĂ LA RAPORTAREA INTERMEDIARĂ-

Datele din aceste coloane sunt cele menționate de beneficiarul contractului de finanțare în Anexa 1.4. - Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului

Nr. crt.

Denumire indicator

Unitate de măsură

Valoare început

Valoare sfârșit

Valoart realizat

1

2

3

J Valoare realizată = valoarea realizată efectiv la finalul proiectului2

 • 3. Promovare si vizibilitate:

(demonstrați / argumentați cum a fost realizată publicitatea proiectului, inclusiv în ceea ce /?r/«?.y/e asigurarea publicității finanțatorului conform prevederilor art. 4, Ut. f) - Contractul de finanțate10 11 / anexați fotografii din care să reiasă respectarea cerințelor de promovare a denumirii auloruălii finanțatoare, copii după publicații, diplome, clasamente, articole Online etc.)

-NU SE COMPLETEAZĂ LA RAPORTAREA INTERMEDIARĂ-                 1

 • 4. Alte comentarii (după caz):

(notați orice alte elemente / argumente /fapte/ dovezi care să susțină și să întărească elementele raportate anterior sau altele apărute pe parcursul derulării proiectului)

5. Anexe (ale Raportului privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor, Anexe:

Nr. crt.

Denumire anexă

Nr. pag.

1

...

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu priviri la falsul în declarații, că datele incluse în prezentul Raport privind realizarea activităților, scoptaui, obiectivelor și a indicatorilor sunt reale.

Solicitant.................................................................... 1

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit.................................................................... i

Semnătura și ștampila............................................

Data întocmirii............................................

II. Raport financiar

Tip raport

Intermediar

Final

 • 1. Date despre beneficiar:

  , deschis la Banca


Cont bancar nr.................................,

Beneficiar:___________________

Denumirea proiectului_____

Contract nr.____________din

 • 2. Date despre finanțare:

  Lei

  Valoarea finanțării din bugetul Județului Brașov, în conformitate cu contractul încheiat:

  Suma primită în cadrul finanțării

  Suma justificată prin documentele atașate:

  tă dovadă considlrată

  Se anexează documentele justificative financiar-contabile (cu opis) și orice a a fi edificatoare.
  Declar pe proprie răspundere următoarele4:

  • 1. Toate datele incluse în prezentul raport financiar sunt reale și conforme;

  • 2.  Veniturile generate în cadrul activităților proiectului sunt în sumă totală de: după cum urmează:

   Nr.

   crt.

   Sursa venitului (* 1)

   Valoarea (lei)

   Documente doveditoare (|2)

   1

  (* 1) - bilete, contracte publicitate, drepturi TV etc., vânzări de produse/ obi||cte promoționale, taxe închirieri/ participare etc., diverse/altele

  (*2) - declarații, contracte, bonuri etc. (se anexează dacă este cazul)Solicitant

Numele și funcția reprezentant legal/împuternicit

Semnătura și ștampila

Data întocmirii

bVco Gxe • 4 în condițiile prevederilor art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații

3

Avans

Tranșa 2

Finală


Nr. înregistrare la solicitant / beneficiar:

Nr.


din


Către Consiliul Județean Brașov

1                         9

Subscrisa, cu datele de mai jos:

Identificare beneficiar.

proiect și contract                                                     \

Beneficiar:

Titlul Proiectului:

Contract nr./data:

Nr........../........ |

Prin prezenta vă înaintăm Factura cu datele de mai jos, in vederea efectuării plății:


FACTURA

Serie:

Nr.

Data:

Suma (lei):


- pe factură menționați:    numărul de contract, titlul proiectului și "avans" sau "tranșa finale

după caz;

- exemplu:


« Finanțare nerambursabila conform contract nr. 111 clin claia

11.01.2018, Proiectul "Sportivi ele performantei ", avans »

Numele și funcția

Calitate (reprezentant legal, împuternicit, responsabil financiar)

Semnătura și ștampila

Data întocmirii (zz-ll-aa)


ian— (sonNr. înregistrare la solicitant / beneficiar:


Nr. ________clin___________________________


(se bifează tipul de către beneficiarul contractului)

Notificare

Informare

Cerere act adițional

înaintare dosar DECONT + RAP

Irt

Justificare avans + Raport intermediar

Final + Raport final


Către Consiliul Județean Brașov,


Subscrisa, cu datele de mai jos:

Identificare beneficiar, proiect și contract


Beneficiar:_______

Titlul Proiectului:

Contract nr./data:


(denumirea completă a organizației)


Nr...../


Prin prezenta vă înaintăm acest înscris având ca obiect și din următoarele motive:

Tip înscris*

Obiectul2

Motivația3

Anexe4/ Opis

Total file"’

(acest inscris + anexe/opis)


Numele și funcția___________________________

(reprezentant legal/împuternicit)

Semnătura și ștampila_______________________

Data întocmirii______________________


 • 1 Sc notcaza una din variantele: Notificare, Informare, Cerere act adiționai. Raport Final, Dosar Decont - ceea ce a fost bifat in I

caseta din drepta sus a paginii. în situația în care înaintați în același dosar atat Raportul Final cât și Dosarul pentru Decont se bifB/ă ambele opțiuni în caseta de sus și sc notează ambele la "Tip înscris"                                                             1

 • 2 Se noteaza solicitarea ca atare, respectiv notificarea, informarea de comunicat sau obiectul cererii de act adițional. Va rccomandBn

sa exprimați acest lucru scurt si concis. Nu se notează nimic in această secțiune pentu Raport Final și Dosar Decont              ,

’ Sc menționează motivul pentru care înaintat notificarea, cererea de act adițional ctc. Oferiți toate detaliile considerate oportune, li ti se notează nimic în această secțiune pentu Raport Final și Dosar Decont

 • 4 Se noteaza anexele care însoțesc prezentul inscris. inclusiv opisul. în cazul existenței opisului nu se notează și documentele inel în acesta (ele fiind implicite, menționate în opis)

 • 5 Se notcaza numărul de file al solicitării / dosarului înaintat, inclusiv cererea/ această adresă de înaintare. Recomandare: pentru evitarea oricăror situații în viitor păstrați la sediul organizației un exemplar integral al solicitării (inclusiv anexe)


kco

O rga n iza tia:______________________________________________________

Nr. Contract:__________din_______________________

TitIuI Proiectului:___________________________________________________


Cheltuieli suplimentare

G

O

O

G


Activitatea:


Categorie de cheltuieli


Activitatea 3


3.masa


SC Masa SRL. factura. BVX. 123456.

7xCpi2017


Activitatea 8


I .transport


121


Instrucțiuni:


SC Transportator SRL. factura. TRNP, 234567. Inov20l7
DECONTUL IN 3 PAȘI:'Z

4)

o

7^


PASUL 1:


Salveaza acest fișier pe calculatorul tau cu următoarea denumire "Nr.Contract_2013.xls", unde "Nr. Contract" - numărul contractului de finanțare pentru acest proiect

(ex.: daca aveți contractul nr. 17.251 / 2018 pentru proiectul dvs. fișierul va avea următoarea denumire după salvare: "17251_2018.xls")


PASUL 2:

Citește si urmeaza instrucțiunile de mai jos:

O - se completeza de către beneficiarul contractului cu datele cerute: denumirea sa / nr. de contract / titlul proiectului

0 - se completează de către beneficiarul contractului cu sumele din bugetul aprobat, pentru fiecare categorie in parte precum si Total General

0 • câmpuri care se calculează automat pe baza valorilor introduse de dumneavoastră (formule incluse)


TOTAL ELIGIBILE Coflnanțarc proprie Finanțare nerambursabilă Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli suplimentare


O rga n iza tia:__

Nr. Contract:_________din_____________________

Titlul Proiectului:____


Buget aprobat (lei):                         1,000.00              150.00                  850.00                     1.00


Plata din linia de bț'JScț.

nr.:

Categoric de cheltuieli

Emitentul. Tip doc. plata (factura, bon etc.). Serie si N'r.. Data

Tip document plata (OP. bon etc.). Scrie si Nr.. Data plătii

T - Valoarea

A - ELIGIBILE -

B- ELIGIBILE-

C- NEELIGIBILE

I) - Cheltuieli

.Activitatea:

PLATIT.A (cu TVA Inclus)- Ici

Cofinanțarc proprie (Ici)

Finanțare nerantbursahilă (lei)

Cheltuieli neeligibile (lei)

suplimentare -lei

.0 . 1

1

400.00

100.00

300.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

o.od

n

..

0.00

- ..

"■«o   ...j

Reprezentanți legali:

Numele și prenumele.............................................

Funcția..............................................................

Plata din linia (Ic buget

Activitatea:

Categoric de cheltuieli

Emitentul, Tip doc. plata (factura, hon etc.). Scrie si Nr.. Data

l ip document plata (OP, bon etc.). Serie si Nr., Data plătii

nr.:

T - Valoarea

PLĂTITĂ (cu TVA

Inclus)- Ici


A - ELIGIBILE» Cofinanțarc proprie (lei)


 • 2. "Acțiunea/ activitatea:"; "Categorie de cheltuieli" - se alege din lista (la fel ca la intocmirea bugetului)

 • 3. "Emitentul, Tip doc. plata (factura, bon etc.). Serie si Nr., Data" si "Tip document plata (OP, bon etc.). Serie si Nr., Data plătii" - completați datele solicitate in celula. Pentru decont urmăriți cerințele din "Anexa 3. Cerințe decont sport";

 • 4. "Valoarea PLĂTITĂ (cu TVA Inclus)- lei" = valoarea menționata in factura, bon consum etc.

 • 5. "A - ELIGIBILE - Cofinanțare proprie (lei); B - ELIGIBILE - Finanțare nerambursabilă (lei); C - NEELIGIBILE Cheltuieli neeligibile (lei)" - reprezintă valorile menționate in bugetul aprobat pentru acea linie bugetara;

 • 6. "D - Cheltuieli suplimentare - lei" - sume cheltuite in plus de beneficiarul contractului, neprevăzute in bugetul aprobat.

 • 7. "VERIFICARE: Valoarea PLĂTITĂ - (A+B+C+D) = 0" - caseta de verificare pe linie. Pentru valori diferite de 0 (zero) celula va afișa culoarea roșie.


B- ELIGIBILE -

Finanțare ncranibursabilă (lei)


C- NEELIGIBILE Cheltuieli nccligibile (Ici)PASUL 3:

ATENTIE!

După finalizare tipariti si semnați. Prezentați pentru decont si varianta editabila (fișierul)

întocmirea acestui formular completeza dosarul cererii de rambursare (Opis, documente de plata in copie etc.) - asa cum sunt mențiunile din Ghidul solicitantului.

Pentru informații suplimentare nu ezitati sa ne contactați, (sugestie: inainte de a ne contacta recitiți prezentele instrucțiuni si mențiunile din Anexa 3 Cerințe decont)

Reprezentanți legali:

Numele șt prenumele...................

Funcția..........................................-7

P

-*7
Secțiupe:A2.Titlul Proiectului

A3.Contract nr./data:

Nr.

/

A4.Data monitorizării:

(zi/luna/an)

Secțiunea B - Activitatea monitorizată:

Pregătire

T B2. Nr. / denumirea activității din cadrul proiectuluilT

B1. Tip activitate

Participare

OrganizareSecțiunea C - Observații / Rezultatele monitorizării: CI. Participanți:


C2. Derularea activității:


C3. Publicitate asigurată autorității finanțatoare:


C4. Fotografii


DA


NU


C5. Anexe


DA


NU


Observații1:


Reprezentații

Autoritatea finanțatoare, prin

(nume, prenume, semnătura)


1 Se pot completa și pagini separate/ suplimentar^, sub semnătură

Ht'cokc-
1

14

2

|spt)                                                                                                        '

3

Secțiunea ’‘Rambursare&Comunicare”, anexe - Ghidul Solicitantului

22

4

Nerealizarea indicatorilor atrage după sine diminuarea sumelor alocate de autoritatea finanțatoare

5

Exemplu de indicatori greu de monitorizat și raportat: nr. de flotări realizate de un sportiv/ antrenament, nr. de ture stadion/ nr km alegați la un antrenament etc.

6

Vă rugăm organizați documentele doveditoare pentru criteriile de evaluare (P.I.l, P.I.2 ... sau P.11.2, P.II.2 ... în ordinea crescătoare a acestora cu evidențierea / delimitarea clară a lor (separator).

7

Cu fișierele format editabil solicitate conf. Ghidului, etapa 1.

8

 • 1 De la ... zi/luna/an ... până la ... zi/luna/an ... - conform Cererii de finanțare / Anexa 1.3

9

10

Poate fi diferită de Valoarea de sfârșii prognozată inițial (la depunerea solicitării de finanțare)

11

Conform contractului: "Nerespectarea prevederilor privind promovarea autorității finanțatoare se sancționează Urin diminuarea cu 10% a finanțării nerambursabile acordate"