Hotărârea nr. 82/2018

Hotărârea nr.82 – aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor sportive, pentru anul 2018 -“Programul Sportul de performanță”

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 82

din data de 9.03.2018privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive, pentru anul 2018 -"Programul Sportul de performanță ”

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 9.03.2018;

Analizând expunerea de motive nr. 3556 și referatul nr. 3552 din data de 7.03.2018, întocmite de Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport, prin care se propune aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive, pentru anul 2018 -‘‘Programul Sportul de performanță” și anexele la acest ghid;

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 91 alin. (1), lit. „f” și alin. (5), lit. „a”, pct. 6 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile art. 5 și ale art. 8 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordinului Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și a asociațiilor pe ramură de sport județene, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile cuprinse în Hotărârea Guvernului României nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 48 din data de 14.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2018;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Ghidul solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive, pentru anul 2018 -"Programul Sportul de performanță ”, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare.


Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuConsiliulJudețean Brașov

I w ’a


Programul județean pentru finanțarea nerambursabi din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelo sportive, pentru anul 2018

- Programul Sportul de performanță -

GHIDUL SOLICITANTULUI

Autoritatea Finanțatoare: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov

Pentru orice clarificări vă rugăm să vă adresați în scris:

Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare

Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport

B-dul Eroilor, nr. 5, Brașov, Județul Brașov

tel: 0268.410.777/int: 142; fax: 0268.475.576, email: sport@judbrasov.roInformațiile din prezentul ghid au caracter obligatoriu.

iuțin


Anunțul privind sesiunea de selecție se va publica pe site-ul www.iudbrasov.ro cu cel 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea dosarului de finanțare.

Cuprins


Capitolul 1. Informații Generale...............................................................................................

 • 1.1. Cadrul legislativ.............................................................................................................

 • 1.2. Termeni de referință......................................................................................................

 • 1.3. Principii:........................................................................................................................

 • 1.4. Scopul și Obiectivele proiectelor finanțate....................................................................

 • 1.5. Priorități de finanțare.....................................................................................................

Capitolul 2. Eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și financiară a solicitantului......

 • 2.1. Eligibilitate, înregistrarea solicitantului........................................................................

 • 2.2. Capacitatea tehnică a solicitantului..............................................................................

 • 2.2.1. Experiența similară....................................................................................................

 • 2.2.2. Personal de specialitate..............................................................................................

2.3. Capacitatea financiară a solicitantului..........................................................................

Capitolul 3. Eligibilitatea cheltuielilor și bugetul....................................................................

 • 3.1. Participanții la acțiunile sportive..................................................................................

 • 3.2. Categorii de cheltuieli eligibile.....................................................................................

 • 3.3. Detalierea cheltuielilor eligibile pe linii de buget.........................................................

 • 3.4. Cheltuieli neeligibile.....................................................................................................

 • 3.5. întocmirea bugetului.....................................................................................................

Capitolul 4. Etapele sesiunii de selecție și evaluare................................................................

 • 4.1. Termene de referință.....................................................................................................

 • 4.2. Documentele dosarului de participare la procedura de selecție....................................

Etapa 1 a procedurii de selecție.......................................................................................

Etapa a 2-a a procedurii de selecție.................................................................................

 • 4.3. Comisia de evaluare și selecție.....................................................................................

 • 4.4. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, evaluarea propunerilor de proiecte

Contestații..................................................

Capitolul 5. Contractul de finanțare...............

 • 5.1. încheierea contractului de finanțare...,

 • 5.2. Modificarea contractului de finanțare

 • 5.3. Obligațiile beneficiarului...................

 • 5.4. Decontarea cheltuielilor

 • 5.5. Efectuarea plăților.........

Anexe.......................................

..3 ..3 ..4 „5 ..6 ..7 ..9 ..9

10

10

10

10

11

11

11

. 12 . 14

. 15

. 15

. 15

. 17

. 17 . 19 .20 .20 .24 .25 .25 .25 .26


Error! Bookmark not def ied. Error! Bookmark not def ied. ..............................................28Capitolul 1. Informații Generale

1.1. Cadrul legislativ

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov acordă din bugetul propriu fina țări nerambursabile pentru proiecte ale cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramui sport, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinație în anul 2018 și în temeiul următo ilui cadru legislativ:


de


Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și complet rile ulterioare;

ale :ate


Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

li și


Strategia de dezvoltare a sportului în România - perioada 2016 -2032; Ministerul Tineretul Sportului, București, 2016;

ției


Hotărârea nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii educ fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Agenției Naționale pentru Sport nr. 130 din 28 martie 2006, privind finan rea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat șF asociațiilor pe ramură de sport județene, cu modificările și completările ulterioare;

ale


Hotărârea nr. 1447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea normelor financiare p< îtru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și comple rile ulterioare;

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exerci irea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancțioi irea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare:

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și comple rile ulterioare;

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 2634/2015 privind documentele finar iar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiuni : de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgei ă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată;

Hotărârea nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și institv ilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în c drul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trirr s în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și comple irile ulterioare;

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handica modificările și completările ulterioare;

•r și


Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizi văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;

Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139 din 29/ 995, cu modifică: le și completările ulterioare;

Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de cor oție; Hotărârea nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupi ; pe perioada 2016-2020.

1.2. Termeni de referință

»

activitate generatoare de

activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică : juridică

u

autoritate finanțatoare

UAT Județul Brașov

finanțare

nerambursabilă

alocare de fonduri prevăzute distinct în bugetul autorității finanțate, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor necesare în vederea desfașurî de către persoanele juridice fără scop patrimonial a unor proiecte sport: care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes pub general, regional sau local

■e

ii e ic

cerere de finanțare

document completat de către solicitanți în vederea obținerii finanți pentru o propunere de proiect

ii

categorii de cheltuieli eligibile

categoriile de cheltuieli prevăzute în prezentul GHID, care pot fi luate considerare pentru finanțarea nerambursabilă și cofinanțare prop (cheltuieli eligibile)

n

e

cheltuieli eligibile

cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabi

i

solicitant

structură sportivă de drept privat fără scop patrimonial (club sport asociație județeană pe ramură de sport, federație, COSR, CNP), c: depune o propunere de proiect sportiv având ca obiect desfășurarea activități sportive

f,

e

e

solicitant eligibil

solicitantul care depune o propunere de proiect în vederea obține finanțării nerambursabile de la UAT Județul Brașov și care îndepline criteriile de eligibilitate stabilite de către autoritatea finanțatoare

ii

e

beneficiar

solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă urma aplicării procedurilor prevăzute de Ghidul solicitantului, deveni responsabil cu implementarea proiectului

n

d

contract de finanțare nerambursabilă

contract încheiat, în condițiile legii, între autoritatea finanțatoare - U/ Județul Brașov și beneficiarul finanțării nerambursabile, prin care părț stabilesc condițiile acordării acesteia

e

cofinanțare

cheltuielile eligibile presupuse de realizarea proiectului, suportate de că solicitantul finanțării, din surse proprii sau atrase, în numerar, în proct de minimum 10% din valoarea finanțării nerambursabile solictate

e

it

fonduri publice

sume alocate din bugetul UAT Județul Brașov

perioada de desfășurare a proiectului

perioada înscrisă în contractul de finanțare (are ca început data începe primei activități și poate dura, cel târziu, până la 15 Noiembrie 2018).

15 Noiembrie 2018 reprezintă data limită până la care trebi finalizate activitățile proiectului, inclusiv plățile efectuate beneficiarul finanțării nerambursabile

ii

e

e

valoarea maximă a finanțării

suma maximă alocată de UAT Județul Brașov pentru un proiect

bugetul proiectului

valoarea totală a costurilor eligibile și neeligibile ale proiectului sport Costurile eligibile se constituie atât din finanțarea nerambursab solicitată cât și din cofinanțare (contribuția proprie asigurată beneficiar)

ă

e

activitate sportivă

complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective caracter sportiv. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sporii sunt: acțiunile de pregătire sportivă și competițiile sportive

u

ă

acțiune de pregătire sportivă

acțiune sportivă desfășurată în țară sau în străinătate, realizată în ba unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoa calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului

a e ;i

4

participarea la competiții sportive

competiție sportivă

acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/ sau de alte enti competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliore rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și/sau obținerea victoriei

îți

ea

competiție sportivă internațională

competiție sportivă la care, conform regulamentelor de desfășurare, participa sportivi din cadrul unor organizații sportive din mai multe țări

ot

competiție sportivă internă

competiție sportivă la care, conform regulamentului de desfășurare, participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România

ot

competiție sportivă internă de nivel național

competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulam© acesteia desemnarea unui câștigător la nivel național

ui

competiție sportivă internă de nivel zonal sau interjudețean

competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulam© acesteia desemnarea unui câștigător la nivel zonal ori interjudețean promovarea în eșalonul valoric superior

tul

au

competiție sportivă internă de nivel județean

competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulame acesteia desemnarea unui câștigător la nivel județean sau promovare eșalonul valoric superior

tul în

structuri sportive

organizații de drept privat fără scop patrimonial, constituite în scc organizării și administrării unei activități sportive și care au drept obie promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acesi de membrii lor și participarea la activități și competiții sportive

iul tiv pra

baza sportivă

amenajare specifică ce cuprinde construcții și instalații destinate activii de educație fizică și sport

Iții

registrul sportiv

document care evidențiază situația înregistrării structurilor sportului! ordine cronologică și care are două componente: subregistrul structum sportive fără personalitate juridică și subregistrul structurilor sportivi personalitate juridică

în hor cu

certificat de identitate sportivă

act oficial prin care se atestă calitatea de structură sportivă

oficiali sportivi

persoanele a căror activitate conduce la organizarea și administrj activității sportive, aflate în relație cu structura sportivă pe bazai contract de muncă, convenție civilă de prestări de servicii sau voluntar

rea b

1.3. Principii:

Principiile care stau la baza sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul jud țean a proiectelor sportive:


și a


e la


libera concurență - asigurarea condițiilor pentru ca oricare persoană juridică care desfa oară activități sportive nonprofit să aibă dreptul de a deveni beneficiar;

eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și finai fiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referito; aplicarea procedurii de finanțare nerambursabilă a ofertelor sportive;

tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecți | și criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice pei juridică ce desfășoară activități sportive nonprofit să aibă șanse egale de a i se atribui cont actul respectiv;

a

•ană


ral,


excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes gen regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finai are nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare;

tăți


neretroactivitatea - excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei acth a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțai .

cofinanțarea, în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție din p; tea beneficiarului de minimum 10% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate.

Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activități generatoare de profit.

în cazul în care din activitățile proiectului se obțin venituri, acestea se vor folosi obligai .fiu în implementarea proiectului și se vor regăsi în cheltuielile și plățile aferente (cazul venitu lor obținute din vânzarea de bilete/taxe de participare, închiriere, etc./drepturi TV etc. - sumele înc< ate trebuie folosite exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de realizare a proiectului).

Nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastruc urii solicitantului.

1.4. Scopul și Obiectivele proiectelor finanțate

UAT Județul Brașov va finanța în anul 2018 din bugetul propriu proiecte sportive în c< Irul Programului Sportul de performantă.

Prin Programul Sportul de performanță se urmărește valorificarea aptitudinilor indivic laie într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție având ca scop ameliorarea rezulta dor sportive, realizarea de recorduri și obținerea victoriei. Programul Sportul de performanță se adres

ază


exclusiv sporturilor olimpice asa cum sunt ele prezentate de Comitetul Olimpic și Sportiv Rom 1 și sporturilor paralimpice.

a)


b)


Obiective:

promovarea imaginii județului Brașov ca “județ al spoiturilor” prin susținerea organizăr evenimente sportive de mare amploare susținerea sporturilor olimpice / paralimpice și îmbunătățirea performanței sportive național și internațional


de


la


vel


c)


susținerea pregătirii sportivilor de înaltă performanță din județ și a participării acesto i la competiții

d)


dezvoltarea ofertei sportive și ridicarea standardului de performanță prin susținerea clubi ilor sportive

 • 1.5. Priorități de finanțare

SPORTURI OLIMPICE              SUMA: 960.000 lei

Prioritatea și obiectul / domeniul finanțabil:

Subprioritate

Nivel

Suma maximă / proiect

- lei

Nr. max. proiecte contractate / disciplină sportivă și solicitant

P1. Organizarea de competiții oficiale INTERNAȚIONALE

(jocuri olimpice de tineret, FOTE, campionate mondiale, cupe mondiale, grand prix, campionate europene)

Pl.l

seniori

120.000

2

P1.2

juniori

100.000

2

P2. Organizarea de competiții oficiale NAȚIONALE

P2

seniori

60.000

1

P3. Pregătire și participare la competiții internaționale oficiale (INDIVIDUAL / ECHIPE)

P3

internațional

60.000

1

P4. Pregătire și participare la competiții oficiale naționale- primul eșalon - superior, sporturi olimpice // ECHIPE: prima grupă valorică / divizie / liga etc., sporturi de iarnă și de vară / INDIVIDUAL: sportivi clasați în primele 6 locuri - prima grupă valorică națională a disciplinei sportive

P4

național

60.000

1

P5. Pregătire și participare la competiții oficiale naționale - eșalon secund, sporturi olimpice // ECHIPE - a doua grupă valorică / divizie / ligă, sporturi de iarnă și de vară / INDIVIDUAL - sportivi clasați pe locurile 7... 10, inclusiv - prima grupă valorică națională a disciplinei sportive

P5

național

50.000

1

P6. Pregătire și participare la competiții oficiale naționale - eșalon inferior, sporturi olimpice // ECHIPE: a treia grupă valorică și următoarele, sporturi de iarnă și de vară / INDIVIDUAL - sportivi clasați de la locul 11 până la locul 20 inclusiv - prima grupă valorică națională a disciplinei sportive

P6

național

40.000

1

(*) Sporturi olimpice sunt cele definite de CIO/ COSR, de iarnă sau de vară (sursa: www.cosr.ro). Prioritățile sunt aplicabile tuturor grupelor de vârstă așa cum sunt definite de federațiile de profil, începând de la grupa de vârsta juniori, feminin sau masculin.

Prin organizare, în sensul prezentului ghid, se înțelege "organizare în județul Brașov”.

Modul de distribuire a sumelor alocate programului anual sport 2018:

 • - Primele proiecte contractate vor fi cele ce aparțin Priorității nr. 1, în ordinea subpriorităților, întâi Subprioritatea Pl.l, apoi Subprioritatea PI.2. Solicitările vor fi prioritizate spre contractare în ordinea descrescătoare a punctelor obținute, în interiorul (sub)priorității;

 • - Din suma rămasă se vor contracta proiectele înscrise la Prioritatea 2, în ordine descrescătoare ca mai sus. Se procedează similar până la epuizarea fondurilor sau, după caz, până la finanțarea tuturor solicitărilor (până la P6, inclusiv).

A Nu sunt eligibile proiectele care vizează grupe de vârstă mai mici de juniori așa cum sunt acestea definite de forurile tutelare pe ramură sportivă/ disciplină olimpică.

A Pentru proiectele de organizare - PI și P2 :

o Sunt eligibile doar federațiile sportive, asociațiile județene pe ramură de sport, COSR și CNP (vezi 2.1. Eligibilitate, înregistrarea solicitantului)

ATENȚIE!


o Un solicitant poate obține cel mult două contracte de finanțare /an.

A Pentru proiectele de pregătire si participare P3, P4, P5 și P6:

o Sunt eligibile doar cluburile sportive (vezi 2.1. Eligibilitate, înregistrarea solicitantului)

o In cursul unui an calendaristic un solicitant poate contracta maximum 3 finanțări nerambursabile, fiecare dintre acestea pentru altă disciplină sportivă acreditată conform CIS, in cadrul programelor sportive anuale.

o Pentru prioritățile P3, P4, P5 și P6 pot fi incluse și costurile de participare la Cupa României.

SPORTURI PARALIMPICE              SUMA: 40.00

Hei

Pip. Organizarea de competiții oficiale naționale sau internaționale - SPORTURI PARALIMPICE(*)

Sporturi de iarnă / vară

Pip

40.000

1

(*) Sporturile paralimpice sunt cele definite de Comitetul Național Paralimpic (sursa: http://npc.org.ro).


Nu se poate depune un proiect care vizează atât activități de pregătire sportivă și participa l la competiții sportive oficiale, cât și organizarea în județul Brașov a competițiilor sportive oficiale. ' I

In cazul în care participarea la competiții sau organizarea de competiții are loc dlpă încheierea perioadei contractuale, beneficiarul se va angaja să prezinte dovada participări la respectiva competiție / organizarea competiției, în termen de 30 de zile lucrătoare de la ullma activitate sportivă prevăzută în anexele contractului dar nu mai târziu de data de 30 aprilie a anllui fiscal următor. Neprezentarea dovezii participării/ oganizării atrage după sine recuperarea integrală a finanțării nerambursabile acordate.

Capitolul 2. Eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și financiară a solicitantului

 • 2.1. Eligibilitate, înregistrarea solicitantului

Pot solicita finanțare:                                                                      |

 • 1.  Pentru proiectele care vizează activitatea de pregătire și participare Ia competiții spomve județene, naționale și internaționale oficiale, în condițiile legii, sporturi olimpice / paralimpilL

 • •  cluburile sportive de drept privat, fără scop lucrativ, constituite în condițiile legii ca structuri mono sau polisportive, cu sediul în județul Brașov;

 • 2.  Pentru proiectele care vizează organizarea în județul Brașov a competițiilor spoilve naționale și internaționale oficiale, în condițiile legii, pentru sporturi olimpice/ paralimpice: I

 • •  asociațiile județene pe ramuri de sport din România, persoane juridice de dftpt privat, constituite în condițiile legii;

 • •  federațiile sportive naționale, constituite în condițiile legii;

 • •  Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) și Comitetul Național Paralinwic

(CNP).                                                                           i

Nu sunt eligibile proiectele care vizează grupe de vârstă mai mici de juniori.

Autoritatea finanțatoare UAT Județul Brașov, în condițiile legii, va ține cont de următoarele I

• Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursalllă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a)  nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat;

 • b) furnizează informații false în documentele prezentate;                              |

 • c) a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritlea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 • d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stardlde dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

în scopul demonstrării eligibilității solicitanții vor prezenta următoarele documente: Anexa 1.6. Declarația de eligibilitate (original);

- Certificatul de înscriere în Registrul Asociaților și Fundațiilor însoțit de Extrasul |z/z Registrul Special - nu mai vechi de 30 de zile

SAU

Statut și Act Constitutiv, actualizate; încheierea Judecătorească rămasă definitivă prin qlre sunt aprobate ultimele modificări ale actelor constitutive;

Certificatul de identitate sportivă ;

Documente edificatoare care să facă dovada afilierii la federația sportivă națională de specialiste și/sau la asociația pe ramură de sport județeană;

Certificat de înregistrare fiscală;

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general din care să reiasă [că solicitantul nu are datorii;

Certificat fiscal privind taxele și impozitele locale din care să reiasă că solicitantul nu Ire datorii;

Situațiile financiare anuale Ia data de 31 decembrie a exercițiului financiar preced lut, înregistrate la autoritățile competente, cu excepția persoanelor juridice înființate în anul cureți; în cazul solicitării finanțării pentru participarea la competiții, solicitantul trebuie să facă dovlda înscrierii1 la competițiile sportive județene, naționale sau internaționale oficiale pentru cari se solicită finanțarea;

- în cazul solicitării finanțării pentru organizarea de competiții sportive naționale Iau internaționale oficiale, solicitantul trebuie să facă dovada că acea competiție pe care oiva organiza este o competiție sportivă oficială, în condițiile legii, pentru o ramură sporlvă olimpică;

Regulamentul competiției - avizat de federația de profil / forul tutelar superior pe ramltra sportivă. Toate modificările ulterioare ale regulamentului vor fi avizate de federația de proll / forul tutelar superior și vor fi aduse la cunoștința autorității finanțatoare.

Nu este permisă participarea solicitanților care nu și-au îndeplinit obligațiile asumate «rin contracte de finanțare anterioare.

Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a solicita orice alte documentele pe cari le consideră necesare pentru verificarea respectării condițiilor mai sus menționate.

Documentele emise în altă limbă trebuie să fie însoțite de traducerea în limba română, asumată prin semnătură.

 • 2.2. Capacitatea tehnică a solicitantului

2.2.1. Experiența similară

în cazul solicitării finanțării pentru organizarea de competiții sportive naționale liu intenaționale oficiale, solicitantul trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați de la termalul limită de depunere a ofertelor sportive) a organizat și derulat cel puțin un proiect sportiv similanpe aceeași ramură de sport pentru care se solicită finanțare. în acest sens se va prezenta, în original Anexa 1.5. Experiența similară.

2.2.2. Personal de specialitate

Solicitanții trebuie să facă dovada că dispun de personal calificat în condițiile legii, în echloa responsabilă de derularea proiectului: coordonator, responsabil financiar, responsabil cu probleme tehnice (cadre tehnice), alți membri, după caz.

în scopul dovedirii se va depune Anexa 1.7. Curriculum Vitae pentru fiecare persomă nominalizată (semnat și datat de titular). Se poate depune și un alt format de CV cu condițialta acesta să fie relevant și să aibă inclusă înainte de semnătură secțiunea privind angajamentul lie participare.

2.3. Capacitatea financiară a solicitantului

Acordarea de finanțări nerambursabile este condiționată de existența surselor de finanțele, proprii ale beneficiarului.

Beneficiarii pot identifica posibilități de atragere a altor surse de finanțare, încheind contracte în condițiile legii - sponsorizare, scrisori de intenție, donație sau alte forme de sprijin financiar din partea unor terți.

Solicitanții trebuie să-și asume contribuția proprie și/ sau atrasă dc minim 10% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate. în acest sens se va depune Anexa 2.1. Angajament pe propBa

răspundere privind cofînanțarea însoțită de un extras de cont în lei sau în valută. Acești certifica existența unei sume cel puțin egală cu valoarea contribuției proprii a solicitanului.

Nu se acceptă dovada cofinanțării în natură.


va


în cazul contribuției proprii în valută, cursul pentru care se echivalează cofînanțarea este > comunicat de Banca Națională a României la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, < ită care va fi menționată în anunțul de participare. în acest sens puteți consulta site-ul oficia http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3 544. aspx.


;el


Capitolul 3. Eligibilitatea cheltuielilor și bugetul


Valorile maxime ale finanțărilor nerambursabile acordate pentru proiecte sportive sunt < de


menționate anterior la pct. 1.5 - Priorități de finanțare.


3.1. Participanții la acțiunile sportive

A. La acțiunile de pregătire și participare sportivă internă și internațională:

 • a)  sportivi;

 • b)  antrenori și oficiali;

 • c)  alte persoane care contribuie la realizarea activităților (observatori, personal auxiliar).


B. La acțiunile de organizare a competițiilor sportive:

în afară de sportivi, sunt considerați participanți și antrenori, medici, asistenți medic li,


arbitrii, observatori, alți specialiști, precum și alte persoane din cadrul autorității, instituției


au


structurii sportive participante ori din afara acesteia care contribuie la asigurarea condițiilor tehi ce și administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiție și realiz rii obiectivelor propuse.


Este eligibilă doar organizarea de competiții oficiale definite în conformitate cu art. 13, a 5) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterio e, “Sistemul competițiilor sportive oficiale pe ramuri de sport este elaborat și organizat de federal 'le sportive naționale, potrivit statutelor și regulamentelor acestora”. Pentru competi ile internaționale solicitanții vor face dovada eligibilității prin prezentarea acordului / contractu documentului de la forul tutelar superior.


n.


ui au


3.2. Categorii de cheltuieli eligibile

Din finanțările nerambursabile se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli:


PREGĂTIRE ȘI PARTICIPARE

 • I.      Transport

 • II.     Cazare

 • III.    Masă

 • IV.    închirieri baze sportive

 • V.     Materiale și echipamente sportive

 • VI.    Materiale promoționale.

 • VII.   Asigurări de accidente

Solicitanții vor avea în vedere următoarele:

Masă + transport + cazare se vor bugeta exclusiv pentru cantonamentele efectuate în altă localitate și deplasările echipei /sportivilorpentru participare la meciuri/ concursuri;


ORGANIZARE DE COMPETIȚII

 • I.      Transport

 • II.     Cazare

 • III.    Masă

 • IV.    închirieri baze sportive

 • V.    Materiale și echipamente sportive

 • VI.    Materiale promoționale

 • VII.   Asigurări de accidente

 • VIII.  Premii sportivi

 • IX.    Plăți arbitri - doar pentru proiectele vizează organizarea de competiții oficiale internaționale (indemnizații)


c rc


Ținuta de reprezentare este eligibilă doar înTransportul internațional va fi bugetat pentru persoanele care fac parte din delegație (sportivi, antrenori și oficiali).

cazul competițiilor de nivel internațional. Transportul internațional va fi bugetat excl pentru arbitrii oficiali.

isiv


Sunt considerate eligibile acele cheltuieli care se încadrează în categoriile de mai sus și:

 • - reflectă costuri necesare și rezonabile;

 • - sunt oportune și justificate;

 • - sunt efectuate pe perioada de desfășurare a proiectului;

 • - sunt legate în mod direct de proiect;

 • - sunt prevăzute în formularul de buget;

 • - se referă strict la participanții la acțiunile sportive;

 • - sunt identificabile, verificabile și corelate cu cererea de finanțare;

  în


 • - sunt susținute de acte și documente justificative corespunzătoare și care pot fi luat, considerare pentru finanțarea nerambursabilă.

  IMPORTANT:

  Pe fiecare categorie de cheltuieli, valoarea cumulată a sumelor provenind din finand nerambursabilă și din cofinanțare trebuie să se încadreze în plafonul maxim stabilit prin prevede H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modifica și completările ulterioare.

  Plafoanele maxime stabilite în prezentul ghid, pentru anumite categorii de cheltu eligibile, sunt valabile atât pentru finanțarea nerambursabilă, cât și pentru contribuția proprie și/) atrasă.

  Valorile care depășesc plafoanele astfel stabilite vor fi trecute în bugetul proiectulu categoria cheltuieli neeligibile și suportate integral de solicitant.


  ea ile ile


  bli

  au


  la


3.3. Detalierea cheltuielilor eligibile pe linii de buget

Categoriile de cheltuieli respectă prevederile H.G. nr. 1860/2006, cu modificării completările ulterioare, H.G. nr. 518/1995, cu modificările și completările ulterioare și ale F 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificării completările ulterioare, pe fiecare categorie de cheltuială.

Și


Și


Pentru a fi eligibilă o cheltuială trebuie încadrată în conținutul unei linii bugetare:

I. Transport

Transportul participanților la acțiunile sportive organizate în țară, în altă localitate dq cea în care își au domiciliul aceștia, se poate efectua, după caz:

 • a) cu orice fel de tren, clasa a Il-a pe distanțe de până la 300 km și clasa I pe distanțe n mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă și se pot deconta cheltuielile afere numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanțe mai mari de 300 km și pe timp de noapte;

 • b) cu mijloace de transport auto ale entităților organizatoare sau participante, dacă acestea asemenea posibilități, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii.

Decontarea cheltuielilor cu carburantul se va face la consumul mediu prevăzut în cari tehnică a autovehiculului (ex.: pentru microbuz se va deconta la 13,5%, dacă așa este specificat fișa tehnică a vehiculului).

 • c) cu mijloace de transport în comun;

 • d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare și altele asemene

 • e) cu avionul, clasa economică;

 • f) cu navele de călători, după tariful clasei I;

 • g) cu autoturismul proprietate personală, în condițiile legii - estimarea cheltuielilor se face baza consumului de 7,5 litri de carburant la 100 km, pentru transportul în România.


ât


ai

te


iU


a

'n


■5


în cazul transportului intern, taxele de parcare și cheltuielile cu transportul în regim de nu sunt eligibile.

axi


Sunt eligibile cheltuielile conexe transportului internațional de persoane: cheltuielile cu a asigurare de călătorie, taxe de drum și taxe de parcare.

ză,


Se mai pot efectua cheltuieli privind:

 • a) transportul materialelor și echipamentelor sportive, al aparaturii medicale nece are sportivilor și personalului tehnic participant la competiția sportivă;

 • b) transportul documentațiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acțiunii;

 • c) transportul pe destinația dus-întors dintre aeroport sau gară și locul de cazare;

 • II. Cazare

Cazarea participanților la activitățile sportive organizate în țară se poate face, după caz:

 • a) în unitățile de cazare pentru sportivi;

 • b) în cămine școlare sau studențești;

 • c) în locuințe închiriate în condițiile legii;

 • d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv.

în cazul în care cazarea se face într-o structură de primire turistică de confort superior < :lei de 3 stele, se decontează 50% din tariful de cazare perceput.

în cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele taxe obligatori plan local, precum și costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

pe


Masa


III.

Cheltuielile zilnice de masă prevăzute mai jos reprezintă limite maxime. Cuantumul efect acestora se aprobă de conducerea organizației sportive, în funcție de specificul ramurii de spor valoarea sportivilor, de unitatea la care li se asigură masa, în limita prevederilor bugetare aprol ite. Cheltuielile zilnice de masă pentru acțiunile sportive organizate în țară se diferențiază pe categor dc acțiuni, după cum urmează:


al de


de

Acțiunea

Limite maxime/persoan;

a) Competi{ii sportive interne:

- de nivel județean

până la 50 lei

- de nivel zonal sau interjudețean

până la 60 lei

- de nivel național

până la 70 lei

b) Acțiuni de pregătire sportivă desfășurate în țară, organizate și/sau finanțate, după caz,

de

- cluburile sportive

până la 85 lei

c) Competiții sportive internaționale organizate de:

- asociațiile județene pe ramură de sport

până la 90 lei

- federațiile sportive naționale, Comitetul Național Paralimpic

până la 100 lei

- Comitetul Olimpic și Sportiv Român

până la 110 lei

ive

pe

în cazul deplasării în străinătate cu trenul sau cu mijloace de transport auto delegațiile spo române beneficiază de masă la nivelul limitelor prevăzute mai sus, numai pe durata călătorie teritoriul României.

Sunt interzise includerea și decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice


IV. închirieri baze sportive

Sunt eligibile serviciile de închiriere de baze sportive, săli de conferință, spații, apare ură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor sportive.


V. Materiale și echipamente sportive

Se pot efectua cheltuieli pentru achiziționarea de materiale sportive, echipament sporii1 pregătire și competiție. Ținuta de reprezentare este eligibilă exclusiv pentru proiectele ce viz organizarea de competiții internaționale.

de iză


Exemple de materiale (fără a fi o enumerare exhaustivă): mingi de joc, numere de cont îrs, pc itru

steaguri, fanioane pentru arbitraj și utilizări oficiale, elemente și materiale consumabile marcarea, delimitarea, evidențierea traseelor sportive ș.a.


Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziția de mijloace fixe (bunuri cu o valoare de intrare mare de 2.500 lei cu o durată normală de utilizare mai mare de un an)

nai


la


Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur cor] încadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set.

VI. Materiale promoționale

Pentru achiziționarea de panouri și materiale publicitare se vor prezenta obligatoriu iate specificațiile tehnice și oferte orientative pentru justificarea prețurilor estimate.

VII. Asigurarea de accidente

Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale membrilor delegațiilor sportive, prect i și pentru asigurarea materialelor și echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport și a altor bi iuri necesare realizării acțiunilor sportive pot fi efectuate pentru competițiile prevăzute la lit. b), c), d g), h) și i) ale ari. 25 alin. (1) din HG 1447/2007, exclusiv pe perioada deșfasurării acț inii (competițiile menționate anterior sunt: ”b) Jocuri olimpice de tineret, c) Jocuri paralimpia

f),


d)


Campionate mondiale / Campionate mondiale pentru persoane cu nevoi speciale, ]) Festivalul Oii pic al Tineretului European, g) Jocuri mondiale universitare, Campionate mondiale școlar universitare, militare, ale polițiștilor, feroviare și alte asemenea, h) Campionate europene școla e și universitare, i) Jocurilefrancofoniei")

.w


VIII. Premii pentru sportivi

Premiile se impozitează potrivit legii. în bugetul proiectului se vor include premiile la vait irea brută. Solicitantul va atașa regulamentul de concurs din care să reiasă modalitate de acord; e a acestora. în afara premiilor la competițiile sportive organizatorii pot acorda medalii, diplome, < îpe, conform regulamentelor competițiilor respective.

IX. Plata arbitrilor

Structurile sportive care organizează competiții sportive internaționale pot solicita fina țâre pentru arbitrii care sunt nominalizați la aceste manifestări. Cheltuielile privind indemnizația de ar itraj pentru arbitrii principali sunt în limitele următoare:

Competiții sportive

La discipline individuale:

Federații naționale:

400

;i

internaționale:

La jocuri sportive:

Alte organizații sportive:

200

;i

Indemnizația de arbitraj se poate acorda pe meci sau reuniune, după caz, nivelul acesteia fiind: o pentru arbitrul principal, 100% din sumele prevăzute în tabelele de mai sus; o pentru arbitrul secund, 75% din indemnizația arbitrului principal.

Decontarea tuturor cheltuielilor se va face conform Anexei 3. Cerințe decont.

 • 3.4. Cheltuieli neeligibile

Nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

 • a) comisioane bancare;

 • b) pierderi de schimb valutar;

 • c)  aporturi de tipul cofinanțării în natură (ex.: teren, proprietate imobiliară, integrală sau parț ilă, bunuri de folosință îndelungată, materii prime, munca de binefacere neplătită a unor perși me fizice private sau persoane juridice);

 • d) elemente deja finanțate prin alte proiecte/finanțări;

 • e)  transportul intern în regim de taxi;

 • f)  taxele de parcare, în cazul transportului intern;

 • g) cartele de telefon;

 • h) băuturi alcoolice și tutun, room service și minibar, cu excepțiile prevăzute în prezentul ghid

 • i)  reparații, întreținerea echipamentelor închiriate;

 • 3.5. întocmirea bugetului

întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli

Bugetul total al proiectului se compune din:

 • a)  cheltuieli eligibile (cofinanțarea + finanțarea nerambursabilă solicitată);

 • b) cheltuieli neeligibile.

Pentru ca o cheltuială să fie aprobată și decontată, trebuie să fie o cheltuială eligi aferentă unei activități/acțiuni menționate în Anexa 1.3. Acțiunile/activitățile din ca rul proiectului.

ilă,


Documentul de referință pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor este Anexa 1.2. - Buț :tul acțiunii/activității din cadrul proiectului, document pus la dispoziția solicitanților în format c; tabelar, editabil.

cui


 • a)

 • b)


 • c)

 • d)

 • e)

 • f)


 • g)

 • h)

 • i)


La completarea bugetului de venituri și cheltuieli se va ține cont de următoarele: cheltuielile sunt aferente perioadei de desfășurare a proiectului sportiv; cheltuielile sunt legate în mod direct de obiectul contractului de finanțare și sunt prevăzu : în formularul de buget;

reflectă costuri necesare și rezonabile pentru realizarea proiectului sportiv; cheltuielile sunt oportune și justificate;

sunt identificabile și verificabile;                                                                  i

bugetul este detaliat, toate elementele bugetului sunt prezentate în componente individua ; și pentru fiecare componentă este specificat numărul de unități de măsură;

bugetul este întocmit în lei, cu TVA inclus;

se solicită de la autoritatea finanțatoare numai cheltuieli eligibile;

sunt susținute de acte și documente justificative, corespunzătoare (prețurile sunt realiste, a’ ind la bază oferte aferente);

în vederea completării formularului de buget urmăriți instrucțiunile prezentate în Anexa

.2.


Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului (sheet-ul „BUGET DEMO & Instrucțiuni”)

Capitolul 4. Etapele sesiunii de selecție și evaluare

4.1. Termene de referință

Nr

Termen:

Activitate derulată și rezultate:

I.

Depunerea cererilor de finanțare (sesiunea de depunere a proiectelor):

1.1.

30 de zile calendaristice de la data comunicării anunțului public privind sesiunea de selecție

Termenul de depunere a cererilor de finanțare

1.2.

Cu 6 zile calendaristice

Termenul maxim de depunere a solicitărilor de clarificăr

înainte de data limită de depunere a proiectelor

asupra ghidului (*)

1.3.

Cu 4 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor

Termenul maxim de răspuns la solicitările de clarificare

II.

Etapa 1 - procesul de selecție:

Conformitate administrativă, evaluare, lista beneficiarilor înainte de contestații:

II. 1

20 de zile lucrătoare

II. 1.1. - verificarea conformității administrative, îndeplin condițiilor de eligibilitate și înregistrare, capacității tehni financiare a solicitantului/partenerilor de către Comisie;

II. 1.2. - evaluarea/punctarea proiectelor selectate (proiec conforme si care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și înregistrare).

■ii e și

II.2

1 zi lucrătoare

Publicarea listei proiectelor care va include următoarele secțiuni:

>=> proiectele selectate care pot primi finanțări nerambursabile, punctajul obținut, precum și cuantumul finanțării nerambursabile

!=> proiectele care nu au fost selectate spre finanțare și punctajul obținut

proiectele respinse pentru neconformitate administrați și/sau neeligibilitate

ă

III.

Contestații:

III.l.

3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției - etapa 1

Termenul pentru depunerea contestațiilor

III.2.

5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor

Termenul pentru soluționarea contestațiilor

III.3.

1 zi lucrătoare de la finalizarea lucrărilor comisiei de contestații

■=> publicarea listei privind soluționarea contestațiilor

=> publicarea listei proiectelor ce pot fi finanțate / contra

:ate

IV.

Etapa a Il-a - procesul de se LISTA FINALĂ, semnarea <

ecție

antractelor:

IV. 1.

5 zile lucrătoare de la publicarea listei privind soluționarea contestațiilor

Completarea documentației de către solicitanții ale căror proiecte au fost selecționate pentru finanțare

IV.2.

3 zile lucrătoare

Verificarea conformității documentelor depuse conform solicitărilor

IV.3.

1 zi lucrătoare

Comunicarea publică a rezultatului selecției - LISTA FINALĂ a proiectelor ce vor fi finanțate / contractate

IV.4.

7 zile lucrătoare de la publicarea listei finale

Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

Termenele menționate cu excepția celui pentru depunerea contestațiilor pot fi comprimate în de numărul de proiecte depuse de solicitanți.

fie

(*) După publicarea Anunțului de participare orice persoană interesată poate solicita clari informații suplimentare asupra Ghidului solicitantului, autoritatea finanțatoare având obliga răspunde solicitărilor de clarificări. Răspunsurile vor fi comunicate solicitanților și vor fi p ne site-ul www.iudbrasov.ro.

16

fi CE iți a ubl:

i și e a ate

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea prevăzute în preze tul ghid trebuie să se transmită sub formă de document scris.

Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii și al primirii. C ice document scris trebuie confirmat de primire.

Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme: scrisoare prin p< ;tă, fax, electronică la adresa sport@judbrasov.ro

4.2. Documentele dosarului de participare la procedura de selecție etape), având lipită pe copertă eticheta completată (etapal_Eticheta biblioraft). Biblioraftul s> depune sigilat (legat cu sfoară, cu hârtie de sigilare etc.), la sediul U.A.T. Județul Brașov, B dul Eroilor, nr. 5 Registratura - camera 10, în termenul stabilit în anunțul de participare.

Documentele se prezintă în bibilioraft, în ordinea menționată în OPIS (specific fie< rei va


Orice solicitare depusă după data și ora limită de depunere nu va fi luată în conside ire. Riscurile transmiterii acesteia, inclusiv forța majoră, cad în sarcina solicitantului.

Modificarea modelelor standard puse la dispoziție, eliminarea sau renumerotarea nor secțiuni, omiterea unor date solicitate sau înscrierea de date eronate atrage după sine resping solicitării de finanțare.

rea


întreaga documentație va fi tehnoredactată, cu excepția documentelor emise autorități. Documentele depuse vor respecta cerințele din prezentul ghid.

înainte de data și ora limită de depunere a proiectelor, solicitantul are dreptul modifica proiectul sau de a depune documente suplimentare printr-o solicitare scrisă și moți


de


ilte


de :ivati în acest sens. Modificările se vor supune aceleiași proceduri ca în cazul primei depuneri (etapa 1) eticheta va avea specificată și mențiunea “Modificări”.


i-și


dar


în situația depunerii a două sau mai multe proiecte în cadrul aceleiași ses mi, documentele prin care se demonstrează eligibilitatea, înregistrarea solicitantului se dep n o singură dată, la primul dosar depus (documentele solicitate la punctul 2.1. Eligibilii tea, înregistrarea solicitantului).

Selecția proiectelor se realizează în două etape, astfel:

Etapa 1 a procedurii de selecție

Pentru prima etapă a selecției, dosarul de participare trebuie să conțină următo documente, în această ordine - se va utiliza în mod obligatoriu opisul pentru etapa [(etapa 1)_OPISJ:

Nr. Crt.

Tip document

Observații

O

Cererea de finanțare sport (Anexa 1.1.)

semnat, ștampilat

2)

Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului (Anexa 1.2.) însoțit de Documentația privind fundamentarea bugetului proiectului (oferte de preț, etc)

semnat, ștampilat

3)

Acțiunile/activitățile din cadrul proiectului (Anexa 1.3.)

semnat, ștampilat

4)

Scopul, obiectivele și indicatorii de

evaluare ai proiectului (Anexa 1.4.)

semnat, ștampilat

5)

Raportul de activitate pentru anul competitional anterior

semnat, ștampilat

17


Nr. Crt.

Tip document

Observații

6)

Experiența similară (în cazul organizării de competiții) (Anexa 1.5.)

semnat, ștampilat

7)

Declarație de eligibilitate (Anexa 1.6.)

semnat, ștampilat

8)

CV-uri (Anexa 1.7.)

semnat și datat de titular

9)

Certificatul de înscriere în Registrul Asociaților și Fundațiilor însoțit de extrasul din Registrul Special

SAU

-Statut și Act Constitutiv, ultima versiune -încheierea Judecătorească prin care sunt aprobate ultimele modificări ale actelor constitutive

- original sau copie lizibilă cu mențiunea i “Conform cu originalul” - nu mai vechi de 30 de zile                                  J

-copii lizibile cu mențiunea “Conform cu originalul”

10)

Certificat de înregistrare fiscală - CIF

copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

H)

Certificatul de identitate sportivă - CIS

copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”, față / verso

12)

Dovada invitației de participare/ înregistrării/ înscrierii la competițiile sportive județene, naționale sau internaționale oficiale pentru care se solicită finanțarea - în cazul solicitării finanțării pentru participarea la competiții

- original, copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

13)

Regulamentul competiției2

avizat de federația de profil / structurali sportivă superioară, conform art. 13, alin. 51 din Legea nr. 69/2000 - original, copiei legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea ] “Conform cu originalul”.

14)

Dovada faptului că acea competiție pe care o va organiza solicitantul este o competiție sportivă oficială, în condițiile legii, pentru o ramură sportivă olimpică

- original, sau copie lizibilă cu mențiune; “Conform cu originalul”

i 1

15)

Acte doveditoare necesare aplicării criteriilor de evaluare (conform solicitărilor de la Grila de evaluare a proiectelor structurilor sportive locale / 4.4. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, evaluarea propunerilor de proiecte)

conform precizărilor din prezentul ghid

16)

CD/DVD/stick

să conțină:

-Anexele 1.1, 1.2, 1.3 și J.4- în format electronic editabil32 Atenție! Modificarea regulamentului în perioada evaluării precum și în implementarea proiectului - în cazul atrib unui contract de finanțare - se comunică în cel mai scurt timp autorității finanțatoare. Comunicarea va fi însoțita următoarele: regulamentul modificat (actualizat / republicat), viza obținută pe forma modificată a regulamentului partea forului sportiv superior, anexă a comunicării (adresei) cu evidențierea tabelară a articolelor și prevedei modificate.


rii

Ide lin lor


Nr. Crt.

Tip document

Observații

17)

împuternicire (Anexa 1.8.) - (dacă este cazul)

3 exemplare, semnat și ștampilat

Toate documentele depuse vor fi ștampilate, asumate prin semnătura reprezentantului legal sau a împuternicitului

Etapa a 2-a a procedurii de selecție

Pentru a doua etapă a selecției, dosarul de participare trebuie să conțină următoa ;1 documente, însoțite de opisul pentru etapa a 2-a, în ordinea de mai jos:

Nr. Crt.

Tip document

Observații

1)

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent înregistrate la autoritățile competente

-copie lizibilă cu mențiunea “Conform ci originalul”

1

2)

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general

- original sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

3)

Certificat fiscal privind taxele și impozitele locale (datorii la bugetele locale)

- original sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

4)

Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea - Anexa 2.1.

- original

5)

Dovada existenței cofinanțării, cum ar fi: extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, alte forme de sprijin financiar din partea unor terți

- original sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

6)

Formular de identificare financiară -

Anexa 2.2.

Original

7)

Declarația de imparțialitate a beneficiarului (Anexa 2.3.)

Original

Toate documentele depuse vor fi ștampilate, asumate prin semnătura reprezentantului legal sau t împuternicitului

A NU includeți documentele pentru etapa a Il-a în dosarul etapei

j

Documentele eliberate de alte instituții pot depăși perioad

a

e

valabilitate (exemplu: Certificatele fiscale emise de Direcția Fisca

7

ATENTIE!

ANAF).

A Semnarea contractului este condiționată, conform cerințelor legale,

e

depunerea la dosarul cererii de finanțare (etapa Il-a) a situațiil

r

financiare aferente anului fiscal anterior.

3 Exemplu format: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx). Neconcordanța dintre conținutul cererii de finanțare depusă pe supoi hârtie și cea depusă pe suport electronic conduce la respingerea propunerii de proiect pe motiv de neconformitate administrativă.

4.3. Comisia de evaluare și selecție

:lor


Selecția ofertelor sportive se face de către Comisia de evaluare și selecție a proiec sportive care se va stabili punctajele finale.

Comisia de selecție va fi constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Jude san Brașov și va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri. în componența acestei comisii pot int a și membri supleanți, desemnați a-i înlocui pe titulari, în cazul în care, din motive obiective, acești pot asigura activitatea de evaluare a proiectelor sportive.

nu


ății


Componența nominală a comisiilor va fi adusă la cunoștința publică pe site-ul autor finanțatoare numai după încheierea sesiunii de selecție.

Comisia de evaluare și selecție stabilește pe baza punctajului obținut ierarhia ofer :lor aze


sportive, în funcție de criteriile de evaluare, care trebuie să facă posibilă evaluarea, pe competitive și concurențiale, a capacității solicitanților de a finaliza activitatea propusă pAtru finanțare.

Este exclus din procedura pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursa ilă, respectiv nu este eligibil, solicitantul care nu îndeplinește condițiile de participare.

De asemenea, solicitantul va fi exclus din procesul de selecție în cazul în care se dove< jște că acesta:


de


se face vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorității finanțatoare sau a comisi* evaluare, prin furnizarea de informații incorecte, ce sunt luate în considerare în proces de selecție sau dacă a omis furnizarea acestor informații;

a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisia de evaluare autoritatea finanțatoare în timpul procesului de evaluare;

nu a respectat prevederile Ghidului solicitantului sau ale contractelor de finanțare sesiunile anterioare.


sau


din


4.4. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, evaluarea propunerilor de proiecte

ATENTIE!

A Se vor solicita clarificări - dacă este cazul - exclusiv la documentele depuse, nu la cele lipsă!

A Lipsa documentelor solicitate atrage după sine descalificarea solicitantului.

A Neasumarea prin semnătură a documentelor depuse reprezentând pi integrante ale contractului atrage după sine descalificarea proiectulu

ți

în cazul în care organizațiile sau persoanele se dovedesc a fi vinovate de cele de mai sus, autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a le exclude de la finanțările ulterioare.

Atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă se va face în limita fondurilor pu lice alocate programului aprobat anual în bugetul autorității finanțatoare.

i un iurii


Numărul de participanți la procedura de selecție nu este limitat. în cazul în care exis singur participant, procedura de selecție se repetă. în cazul în care, în urma repetării proce

numai un participant a depus propunere de finanțare, autoritatea finanțatoare are dreptul de a ai ibui contractul de finanțare nerambursabilă acestuia. Dacă în urma repetării procedurii nu rezul proiect câștigător, autoritatea va anula procedura de atribuire a fondurilor nerambursabile.

un


Etapa 1 a procedurii de selecție

Comisia de selecție și evaluare verifică:

existența și conformitatea documentelor depuse la prima etapă de selecție, con orm solicitărilor de mai sus;

•ă a


îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și înregistrare, capacitatea tehnică și financi solicitantului;

existența și concordanța documentelor depuse în format electronic cu cele depuse pe slport hârtie;

corectitudinea întocmirii cererii de finanțare, a bugetului de venituri și cheltuieli și a res ilui documentelor depuse în cadrul acestei etape, în vederea realizării departajării cere lor depuse (punctaj).


Comisia de evaluare și selecție poate solicita clarificări privind documentele depus^ solicitanți iar aceștia vor trebui să transmită răspunsul la solicitări în condițiile și termenul li îită specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarea acestor condiții duce la respingerea cerer finanțare.


de


de


Pentru fiecare proiect conform va fi întocmită grila de evaluare conținând punctajul aco lat. Criteriile de evaluare sunt grupate în subcriterii. Numărul maxim de puncte care poate fi ob este de 100.

Pentru asigurarea cofinanțării minime obligatorii de 10% din valoarea finar|ării nerambursabile solicitate, punctajul acordat este de 0 pct. Cofinanțarea minimă obligatorie de reprezintă criteriu de eligibilitate.


nut


0%


în cazul în care se identifică cheltuieli neeligibile din cofinanțarea proprie sau/și din finanț rea nerambursabilă solicitată, se va propune prin notificare către solicitant modificarea bugetului as

 • a) dacă suma neeligibilă a fost identificată la finanțarea nerambursabilă solicitată suma propusă spre transferare la cheltuieli neeligibile;

 • b) dacă suma neeligibilă a fost identificată la cofinantare proprie suma este propusă transferare la cheltuieli neeligibile. în această situație solicitantul va modifica corespun: itor și valoarea finanțării nerambursabile astfel încât procentul de cofinantare asumat $i nun irul liniilor bugetare la depunerea dosarului să nu se modifice, (din Anexa 1.2).

Nu se acceptă modificări ale costului total al proiectului.

în cazul acceptării de către solicitant a cheltuielilor constatate neeligibile de către comisi selecție și evaluare, se va depune Anexa 1.2. Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiect lui, rectificată. Neacceptarea de către solicitant a cheltuielilor neeligibile identificate conduce aut< nat la descalificarea proiectului.


el:

:ste


pre


de


Criterii de evaluare


I. Proiectele structurilor sportive locale (din județul Brașov) care vizează activitate;


de


pregătire sportivă și participare la competiții sportive județene, naționale și internațio ale oficiale, în condițiile legii, pentru sporturi olimpice4, cu încadrarea în prioritățile stabilit de ghid:


Nr crt.

Criteriu

(P - criteriu punctaj)

Punctaj maxim

STRUCTURA SPORTIVĂ

Maxim 30 puncte

1.

P.I.l - Numărul de secții sportive (sporturi olimpice) afiliate la federația sportivă națională de specialitate și/sau la asociația pe ramură de sport județeană

Punctaj P.I.l - max 30 pct.

Pentru fiecare secție afiliată - 2 pct.

Pentru 15 sau mai multe secții afiliat max. 30 pct.

-

2.

P.I.2 - Numărul de sportivi legitimați -exclusiv sportivii legitimați în cadrul secției/ secțiilor pentru care se solicită finanțarea

Punctaj P.I.2 - max 30 pct.

Pentru fiecare sportiv legitimat - 0,5 pc

Pentru 60 sau mai mulți sportivi legitir

Ll1

4 în situația egalității de puncte pentru ultimii clasați, departajarea se va face prin analizarea criteriilor PI4, PI3, 15 -în această ordine (pozițional superior va fi solicitantul care se departajează la primul/ unul dintre aceste criterii). )aca


nici în urma analizei acestor criterii nu pot fi departajați solicitanții, ultimul criteriu analizat va fi PI7 (va fi de tarat


câștigător solicitantul care asigură o cofinanțare netă mai mare, în lei).Nr crt.

Criteriu

(P - criteriu punctaj)

Punctaj maxim

(sporturi olimpice)

- max. 30 pct.

3.

P.I.3 - Numărul de sportivi convocați la loturile naționale din cadrul secției/ secțiilor sportive pentru care se solicita finanțarea (sporturi olimpice)

Punctaj P.I.3 - max 30 pct.

Pentru fiecare sportiv convocat - 3 pct.

Pentru 10 sau mai mulți sportivi convoc la loturile naționale - max. 30 pct.

ți

4.

P.I.4 - Medalii/ locuri obținute în anul precedent la competiții sportive naționale/ internaționale la sporturi individuale / de echipă, exclusiv sportivii legitimați în cadrul secției/ secțiilor pentru care se solicită finanțarea (sporturi olimpice)

Punctaj P.I.4 - max 30 pct.

(*1) Conf. mențiunilor

5.

P.I.5 - Număr echipe participante în competiții oficiale naționale - pentru sporturi de echipă (*)

SAU

Număr sportivi participanți în competiții oficiale naționale - pentru sporturi individuale (*)

(*) anul competițional anterior

Punctaj P.I.5 - max 30 pct.

 • - pentru sporturi de echipă: câte 3 pun pentru fiecare echipă

 • - pentru sporturi individuale: câte 3 pun pentru fiecare sportiv

(pentru 10 sau mai multe echipe / 10 mai mulți sportivi se obține max. puncte la acest criteriu)

te

te

iu

ie

Ps = (P.I.l + P.I.2 + P.I.3 + P.I.4+P.L5)/5 maxim 30 puncte

PROIECTUL SPORTIV

Maxim 70 de puncte

6.

P.I.6 - Anvergura proiectului, încadrarea pe nivele de importanță, relevanța și gradul de vizibilitate (va fi punctată doar încadrarea de cel mai înalt nivel)

Punctaj P.I.6 - max 50 pct.

Nivel / Nr. pct.:

Județean                      10

Național                      30

Internațional                    50

7

P.I.7 - Măsură în care cofinanțarea proprie a beneficiarului depășește minimul eligibil de 10%:

Punctaj P.I.7 (max 20 pct.)

10% - 0 pct.

Pentru fiecare 0,1% contribuție peste 1 se acordă 0,1 pct dar nu mai mult de pct.

(punctajul maxim la acest criteriu se ob pentru o contribuție mai mare sau egali 30%)

%

20

ne

cu

Pp = P.I.6 + P.I.7          maxim 70 puncte

Punctaj total = Ps + Pp    maxim 100 puncte

(*1) Mențiuni - acordarea punctajelor la criteriul P4:

Nivel competițional

Tip competiție

(locurile de la... până la..., inclusiv):

Pum obțin

:e te

1)

Olimpiada (1 ...6)

IC

2)

Olimpiada de Tineret (1 ...6)

9

3)

Campionate Mondiale (1.. .6)

4)

Campionate Europene (1.. .6)

6,1

5)

FOTE (1...6)

ț

6)

Jocuri Mondiale Universitare (1 ...6)

5,1

7)

Campionate Europene Școlare Universitare (1 ...6)

5

8)

Jocurile Europei (1 ...6)

4,1

9)

Jocurile Francofoniei (1 ...3)

c

10)

Cupe Mondiale Interțări Seniori (1 ...3)

3,5

11)

Cupe Mondiale Seniori (1 ...3)

3

12)

Cupe Europene Interțări (1 ...3)

2,5

13)

Balcaniada (1 ...3)

2

14)

Campionat Național (1...3)

1,5

15)

Cupa României (1.. .3)

1

Punctajul se obține prin cumularea tuturor performanțelor dovedite.

în


Puncte suplimentare acordate proiectelor care la partea de pregătire (activități inclus proiect) au prevăzute cantonamente cu asigurarea a cel puțin trei nopți de cazare:

S Max. 5 puncte - cantonament care are prevăzută cazare în județul Brașov

Max. 3 puncte - cazare în Regiunea Centru (jud: Sibiu, Harghita, Covasna, Mureș, Alba ■S Max. 1 punct - cazare în România, indiferent de regiune.

II. Proiectele structurilor sportive care vizează organizarea în județul Brașov a competiț lor sportive naționale și internaționale oficiale, în condițiile legii, pentru sporturi olimpi e / paralimpice, cu încadrarea în prioritățile stabilite de ghid:

Nr. Crt.

Criteriu

Punctaj maxim 100 puncte(*)

1.

P.II.l - Numărul de participanți la competiția sportivă pentru sporturi individuale, pentru care s-a demonstrat experiența similară

Punctaj P.II.l - max 30 pct.

Pentru fiecare participant - 0,2 pct.

Pentru 150 sau mai mulți de participanți - max. 30 pct

2.

P.II.2 - Numărul de echipe participante la competiția sportivă pentru sporturi de echipă, pentru care s-a demonstrat experiența similară

Punctaj P.II.2 - max 30 pct.

Pentru fiecare echipă participantă -1 pct.

Pentru 30 sau mai multe echipe participante - max. 30 pct

3.

P.II.3 - Anvergura proiectului, încadrarea pe nivele de importanță, relevanța și gradul de vizibilitate

Punctaj P.II.3 - max 50 pct.

Nivel / Nr. pct.:

Național                       30

Internațional                    50

4.

P.II.4 - Măsură în care cofinanțarea proprie a beneficiarului depășește minimul eligibil de 10%:

Punctaj P.II.4 (max 20 pct.)

10% - 0 pct.

Pentru fiecare 0,1% contribuție peste 10% se acordă 0,1 pct dar nu mai mult de 20 pct.

(punctajul maxim la acest criteriu se obține pentru o contribuție mai mare sau egală cu 30%)

Punctaj total =P.II.l + P.II.3 + P.II.4 sau                     maxim 100 puncte

=P.II.2 + P.II.3 + P.II.4

(*) Punctele 1 și 2 se anulează reciproc în funcție de natura disciplinei sportive (spo uri individuale sau sporturi pe echipe).

Acte doveditoare necesare pentru aplicarea criteriilor de evaluare

I. Proiectele care vizează activitatea de pregătire sportivă si participare Ia competiții spor ive județene, naționale și internaționale oficiale, în condițiile legii, pentru sporturi olimpice cu

încadrarea în prioritățile de finanțare:

Criteriu:

Acte neccesare / act doveditor:

P.I.l

Adresă din partea federației de specialitate și/sau din partea asociației pe ramur sport județeană sau alt document prin care se atestă numărul de secții afiliate (orig copie lizibiă conform cu originalul, copie legalizată).

de lai,

P.I.2

Declarație pe propria răspundere cuprinzând numele sportivilor legitimați și nun de legitimație (carnet) vizat de federație. Includeți în dosar doar legitima sportivilor din cadrul secției/ sportului olimpic pentru care se solicită finanțarea

irul iile

P.I.3

Adresă sau „convocator” din partea federației de specialitate prin care se a convocarea la Iot. Includeți în dosar doar înscrisurile sportivilor din cadrul sec sportului olimpic pentru care se solicită finanțarea și care anterior/ în competițional anterior au fost convocați la loturile naționale.

:stă iei/ nul

P.I.4

Raportul de competiție sau alt document specific atestat de un for superior compc care să ateste rezultatul și performanța obținută (sau diplomă).

ent

P.I.5

Raportul de competiție, centralizatoare ale federațiilor, clasamente, înscrisuri elibc de federație/ asociație județeană pe ramură de sport sau alt document specific cai ateste participarea la anul competițional anterior.

ate

II. Proiectele care vizează organizarea în județul Brașov a competițiilor sportive nationa

5 și

internaționale oficiale, în condițiile legii, centru sporturi olimpice / paralimpice, încadrarea în prioritățile de finanțare:

cu

Criteriu:

Acte neccesare / act doveditor:

P.II.l

Raportul de competiție sau alt document specific care să ateste participarea participanți) - sporturi individuale

nr.

P.II.2

Raportul de competiție sau alt document specific care să ateste participarea participanți) - sporturi de echipă

nr.

Ierarhizarea ofertelor sportive se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținu cadrul priorităților / subpriorităților de finanțare, alocarea sumelor făcându-se în limita buge disponibil.

Contestații

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care, după publicarea rezultatelor de la etap; sesiunii de finanțare se consideră nedreptățit de modul de organizare și desfășurare a selecție proiecte, poate formula o contestație care va fi depusă/ transmisă autorității finanțatoare.

Contestațiile se pot depune/transmite la sediul autorității finanțatoare în termen de 3 lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatelor de la etapa I a sesiunii și vor fi soluțio de comisia de soluționare a contestațiilor, constituită în baza Dispoziției Președintelui Consil: Județean Brașov, în condițiile legii, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expi termenului pentru depunere.

Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membrii, decât cei care au făcut parte din Comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive.

Membrii comisiilor de soluționare a contestațiilor vor analiza aspectele invocate de t contestatari, coroborate cu informațiile cuprinse în grilele de evaluare întocmite și vor dispun privire la modalitatea de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecție oferte.

în componența acestor comisii pot intra și membri supleanți, desemnați a-i înlocu titulari, în cazul în care, din motive obiective, aceștia nu pot asigura activitatea de soliționa contestațiilor.

Rezultatele privind soluționarea contestațiilor vor fi publicate pe site-ul www.iudbrasov.

Contestația se formulează în scris și va cuprinde:

24

în ilui

I a de

sile ate ilui îrii

Iții

.trc cu de

pe s a

).

 • •  Datele de identificare ale contestatarului;

 • •  Numărul de referință al cererii de finanțare și titlul proiectului;

 • •  Obiectul contestației;

 • •  Motivele de fapt și de drept;

 • •  Dovezile pe care se întemeiază.

Contestația va fi semnată și ștampilată de reprezentantul legal sau împuternicitul aces jia. Dovada calității de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii. în vederea formi ării contestației pot fi solicitate grilele de evaluare.

Etapa a 2-a a procedurii de selecție

Solicitanții ale căror proiecte au fost selecționate în prima etapă de selecție, vor corn leta documentația, conform prezentului ghid.

Comisia verifică existența, conformitatea și legalitatea documentelor depuse.

Proiectele sunt considerate neeligibile în situația în care solicitantul nu respectă termeni de depunere, documentele sunt incomplete și/sau din conținutul lor rezultă faptul că solicitanti îndeplinește condițiile de participare anunțate prin Ghidul solicitantului.

nu


au


Nu vor putea fi selectate ofertele solicitanților care au conturile bancare blocate, n

respectat un contract de finanțare ori au prezentat declarații inexacte, de natură să influei eze acordarea finanțării.

ean

are.


Comunicarea publică a rezultatului selecției se va afișa pe site-ul Consiliului Jude Brașov, www.judbrasov.ro, după aprobarea acesteia, în termen de 1 zi lucrătoare de la finali Lista va cuprinde proiectele sportive selectate pentru acordarea finanțărilor și punctajul obțin, : de fiecare dintre acestea, precum și proiectele care nu au fost selectate spre finanțare și pune ajul obținut de acestea.

Capitolul 5. Contractul de finanțare

5.1. încheierea contractului de finanțare

are,


Solicitanții ale căror propuneri de proiect au fost selectate vor semna contractul de finar în conformitate cu Anexa 4 Contract cadru.

sau

1.9.


Din partea solicitantului contractul va fi semnat și ștampilat de către reprezentantul lega de către un împuternicit al acestuia, în baza unei împuterniciri dată în condițiile legii. (Anexa împuternicire).

Contractarea finanțărilor se va face în termen de maximum 7 zile calendaristice < ; la comunicarea rezultatelor finale ale evaluării. Dacă în termenul stabilit solicitantul nu se pre pentru încheierea contractului de finanțare, se consideră că oferta Județului Brașov nu a acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanțare. Locurile acestora vor fi prelua celelalte proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajelor. La semnarea contractului de fina țâre beneficiarul este obligat să depună Anexa 2.3 Declarația de imparțialitate.

intă fost ; de


Contractele de finanțare nerambursabile prevăd, sub sancțiunea nulității, calitatea Cur i de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fonc irile publice.

5.2. Modificarea contractului de finanțare

 • 5.2.1. Modificările contractului de finanțare nerambursabilă prin act adițional nu pot afecta sco]|il și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile (crit de punctaj). Solicitările de acest tip pot conduce la rezilierea contractului de finanțare.

  prin riile.


 • 5.2.2. în situația în care, din motive obiective, beneficiarul contractului apreciază că se impu e o modificare a contractului de finanțare, acesta va solicita în scris încheierea actului adițic ii Solicitarea va include obligatoriu motivarea, însoțită de documente și de Anexa 1.3 Acțiu activitățile din cadrul proiectului modificată sau/și Anexa 1.2 Bugetul acțiunii/ activității cadrul proiectului, după caz. Prevederile actului adițional devin operabile de drept după semn rea acestuia de către părți.

  ial. ile, fin


 • 5.2.3. Prin excepție, pentru modificările care vizează modul de pregătire/participare/organizi e -perioada și locul de desfășurare a activităților - fără a modifica data finală de implementa 3 a proiectului, se notifică autoritatea finanțatoare, nefiind necesară încheierea unui act adițic îal. Notificarea va fi însoțită de Anexa 1.3 Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului modificați

Tipurile de solicitări menționate la acest subcapitol se depun la Registratura Consiliului Jude ;an Brașov - camera 10, parter însoțite de un OPIS al documentelor depuse.

5.3. Obligațiile beneficiarului

Beneficiarul are obligația de a implementa proiectul sportiv în conformitate cu preved rile prezentului ghid și a anexelor la acesta.

va


Prin semnarea contractului de finanțare, beneficiarul acceptă termenii și condițiile în cai primi finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze pe propria răspundere proie ;tul sportiv pentru care primește finanțare, cu respectarea legislației naționale.

Dacă beneficiarul nu reușește să pună în aplicare proiectul în condițiile asumate și stipula contractul de finanțare, autoritatea finanțatoare are dreptul de a întrerupe plățile, notifn ind beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare, beneficiarul nu remec iză situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de jude iță, autoritatea finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

Finanțarea nerambursabilă poate fi redusă și/sau autoritatea finanțatoare poate ere restituirea, în totalitate sau parțial, a sumelor deja plătite, dacă beneficiarul nu respectă tern :nii contractuali, inclusiv cererea de finanțare. Autoritatea finanțatoare are dreptul de a întrerupe plî ile, notificând beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare, beneficiaru remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanțe judecată, autoritatea finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

nu de


Beneficiarul finanțării nerambursabile este obligat să promoveze denumirea autor ații finanțatoare - Consiliul Județean Brașov - în cadrul proiectelor/ acțiunilor finanțate, astfel:

“Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov”

iul

D%


Nerespectarea prevederilor privind promovarea denumirea autorității finanțatoare - Cons Județean Brașov - în cadrul proiectelor/acțiunilor finanțate, se sancționează prin diminuarea cu a finanțării nerambursabile acordate.

trie


In situația în care activitățile proiectului se desfășoară într-o zonă clasificată ca protejată, denumirea acesteia trebuie să fie menționată în materialele de promovare.

Raportările vor fi întocmite în limba română și vor fi depuse la sediul Consiliului Jude ;an

rea


Brașov, la Registratură, cam. 10, însoțite de adresă de înaintare. Termenul limită pentru depun rapoartelor este cel stipulat în contractul de finanțare.

5.4. Decontarea cheltuielilor

cu


Pentru a fi aprobată la decontare o cheltuială trebuie să fie eligibilă, în conformități prevederile prezentului Ghid al solicitantului și cu legislația în vigoare.

Stabilirea eligibilității unei cheltuieli se face luând în considerare următoarele aspecte: cheltuiala a fost aprobată în buget;

cheltuiala a fost realizată pentru proiectul sportiv (este dovedită legătura directă cu proi< dul sportiv);

:i și


cheltuiala a fost efectuată pe perioada de desfășurare a proiectului sportiv, pentru activit plăți realizate după data semnării contractului de finanțare;

beneficiarul prezintă toate documentele justificative de plată (în original și copie), con >rm precizărilor de mai jos, pentru fiecare tip de cheltuială;

beneficiarul a dovedit realizarea activității pentru care a fost aprobată cheltuială în cauză

Pentru a fi aceeptate la decont, documentele prezentate vor îndeplini următoarele con obligatorii:

Sunt emise pe numele beneficiarului finanțării sau pe numele partenerilor, după caz;

Sunt emise și plătite în perioada contractuală;

Sunt completate cu detalierea exactă a produselor sau serviciilor achiziționate în legătui| cu activitățile proiectului sportiv;

Sunt completate cu toate datele necesare din punct de vedere al formei (numărul și emiterii, emitentul documentului, beneficiarul, semnate și ștampilate);

Sunt însoțite de dovada plății (chitanță, ordin de plată vizat de bancă, ordin de electronic evidențiat în extrasul de cont);


iții


ata


ată


Fiecare proiect va avea propriile facturi (pentru situația în care un beneficiar are mai n alte contracte semnate în cadrul aceluiași an fiscal cu autoritatea finanțatoare);

Toate documentele justificative externe emise de un prestator din afara României ître beneficiarului finanțării sau către participanții la proiectul sportiv se vor prezenta la de

ont


însoțite de traducerea acestora în limba română, efectuată, semnată și ștampilată pe pr< irie răspundere de către beneficiar.

Modalitatea de efectuare a decontului:

1. Rapoartele și documentele aferente decontului se depun la Consiliul Județean Brașov, E Eroilor, nr. 5 Registratura - camera 10, cu adresă de înaintare și opis. Documentele de vor fi depuse în copie, cu mențiunea „conform cu originalul”. Beneficiarii vor u liza formatele puse la dispoziție prin prezentul ghid - anexe / părți integrante ale acestuia. Dosarul va fi remis serviciului de specialitate care va analiza documentele și, după


dul

use


2.


;az,


3.


4.


5.


poate solicita clarificări iar beneficiarii vor trebui să transmită răspunsul la solicită| în condițiile și termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarea ac condiții poate duce la diminuarea finanțării cu sumele în cauză sau la luarea altor măsu limitele contractului de finanțare.

în etapa finală a analizei decontului, beneficiarii contractelor vor fi informați asupra s rămase de plată (tranșa finală). Comunicarea poate fi făcută telefonic sau prin e-mail. După comunicarea privind finalizarea analizei decontului, beneficiarii vor remite autor ății finanțatoare factura pentru tranșa finală însoțită de adresa de înaintare (prin Registratui original).

Autoritatea finanțatoare, după înregistrarea facturii, va face demersurile în vederea efect plății.


stor , în


:nci


ării


înainte de finalizarea verificării decontului, autoritatea finanțatoare va solicita beneficiarul) i să prezinte documentele în original pentru verificarea conformității acestora.


Note:

• Beneficiarii vor utiliza fără excepție formatele puse la dispoziție în anexele prezentului (secțiunea rambursare), cu respectarea mențiunilor și instrucțiunilor incluse în acestea;

 • •  Regulile privind decontările și raportările se aplică întocmai și pentru rapori rea intermediară;

 • •  Verificarea cheltuielilor se va face pentru valoarea totală a proiectului, nu doar pc îtru finanțarea nerambursabilă acordată.

în implementarea contractelor atribuite, beneficiarii vor acorda atenție conflictulu de interese. în acest sens solicitanții vor depune în original Anexa 2.3. Declarația de impartialit :e a beneficiarului.

Se vor avea în vedere prevederile O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fum iții, precum și Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupți , cu modificările și completările ulterioare.

5.5. Efectuarea plăților

axa


e și


Finanțările se acordă în trei tranșe, prin virament bancar în contul beneficiarului pe facturii emise de beneficiar, însoțită de adresa de înaintare.

Cuantumul și eșalonarea tranșelor se stabilesc prin contractul de finanțare.

Prima tranșă se acordă la începutul proiectului, după semnarea contractului de finanțe nu poate fi mai mare de 30% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

Beneficiarul contractului va întocmi un raport intermediar de activitate, financiar și dițfont cita


pentru justificarea avansului acordat. După validarea rapoartelor beneficiarul poate so eliberarea tranșei a doua.

Ultima tranșă se acordă după validarea documentelor justificative și a rapoartelor 1 îale bile


prevăzute în contract. Ultima tranșă poate fi maximum de 15% din totalul finanțării neramburs acordate.

Anexe

Anexa 1.1. Cerere de finanțare

Anexa 1.2. Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului

Anexa 1.3. Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului

Anexa 1.4. Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului

Anexa 1.5. Experiența similară

Anexa 1.6. Declarație de eligibilitate

Anexa 1.7. CV (angajament participare inclus)

Anexa 1.8. împuternicire

(etapal)_Eticheta biblioraft - SPORT

(etapa 1) OPIS

Anexa 2.1. Angajament pe propria răspundere cofinanțare

Anexa 2.2. Formular de identificare financiară

Anexa 2.3. Declarația de imparțialitate a beneficiarului (etapa2) OPIS

Anexa 3. Cerințe decont

Anexa 4. Contract cadru

Anexa 5. Fișa de monitorizare

Anexa 6. Alerta de neregulă-fraudă

Anexa 7. Bugetul general al competiției (proiecte organizare)

RC012_Adresa înaintare (notificări, informări, solicitări, raport, decont)                          !

RC02_Adresa înaintare FACTURA SPORT

RC03_Formular de raportare Sport

RC04_Formular Decont

RC05_Opis dosar de Decont SPORT

Solicitanții / beneficiarii care utilizează alte tipuri de programe de editare de text / calcul tabular (Ex.: versiuni mai vechi Office, Open-source software - OSS etc.), doar în situația în careiau probleme în completarea formularelor puse la dispoziție, vor comunica în timp util pentru găsmea unor soluții particulare (dacă este cazul).

bi \K-5-xe C\


—C- 'U, u


CERERE DE FINANȚARE


Informații și date de bază - OBLIGATORII:

Nr. de înregistrare al Cererii de Finanțare la solicitant:

Titlul proiectului: (folosiți diacritice)

încadrarea proiectului în funcție de PRIORITATE SUBPRIORITATE și SPORT OLIMPI^

Categorie:

Ce vizează proiectul?

Prioritatea (*1)

SubPrioritatea (*2)

Sportul olimpic vizat (*3)

Grupa de vârstă (*4)
(*1) - notafi PI, ..... Pn - în funcție de Prioritatea vizată de proiect; Prioritățile definanfare se regăsesc în Ghid Solicitantului;

(*2) - notafi PI. I, ..... Pn. 1 - în funcție SubPrioritatea vizată de proiect (dacă este cazul); SubPrioritățile de fina se regăsesc în Ghidul Solicitantului;

(*3) - notafi explicit sportul olimpic vizat folosind prezentarea sporturilor olimpice de pe pagina de internet a Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), respectiv http://www.cosr.ro secțiunea 'Sporturi"

(*4) - Notafi grupa de vârstă așa cum este aceasta definită de forul tutelar superior pe ramura/ disciplina sportiv^ Nu sunt eligibile proiectele care vizează grupe de vârstă mai mici de juniori, așa cum sunt acestea definite de foruril tutelare pe ramură sporivă/ disciplină olimpică.


A. Date privind structura sportivă/ solicitantul:1. Denumirea completă a organizației:

2. Adresa poștală:

3. Certificat de identitate sportivă - CIS

(nr./data):

4. Cont bancar:

IBAN: ...

Deschis la:.....                                          1

5. Cod fiscal:

Telefon:

6. Alte date de contact ale organizației:

Fax:

E-mail:

Web:


7.


ilă de derulareaPoziția

Nume, prenume

Funcția in organizație

Telefon

E-mail

Coordonator

Responsabil financiar

Responsabil cu probleme tehnice

Alți membri, după caz

...

••

...

• ••


... // ___B. Date privind proiectul1:

Denumirea proiectului

Scopul

Obiectiv general

Obiective specifice

va

trece un număr minim estimat care se va regăsi și în Anexa 1.3. Acțiunile, activitatile din cadrul proiectului. Co numărul sportivilor cu datele soliictate mai jos - Tabel "Lista sportivilor implicați în proiec”

lăți

Denumirea activității/ acțiunii:

Descrierea pe scurt a activităților / rezultate urmărite

Al - ...

. ..

An - ...

Denumirea competiției oficiale vizată în cadrul proiectului:

...

Forul tutelar pe ramură/ disciplină sportivă:

Denumirea completă:

, , ,

Pagina de internet:

WWW.....

Lista sportivilor implicați în proiect (pentru proiectele care vizează participarea / pregătirea):

Nr. crt.

Numele și prenumele sportivului

An naștere

încadrarea pe grup; vârstă (*):

de

1

2

...

-încadrarea pe grupe de vârste din tabelul de mai sus a fost făcută conform Regulament lui federației ...(denumirea completă)...., regulament aprobat / adoptat în data de ...(zi/lună/ar .

Denumirea activității/ acțiunii:

Loc dcsfășurare(*l)

Perioada de derulare (*2)

Participanți (*3)

(numărul și calitatea

Al - ...

•. »

An -...

(*1) - adresa exactă (localitate, str., nr., denumire complex / bază sportivă etc.)

(*2) - perioada acțiunii: explicit zi/ luna calanedaristică sau perioada de la ... zz/11... - până la ... zz/11 .

(*3) - Participanții sunt definiți în Ghidul solicitantului la subcapitolul 3.1 Participanții la acțiunile sportive. 5


Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acțiuni/ac Valoarea totală (lei)


ăți și surse de


Nr. crt.


Acțiunea/ activitatea(*):


Din care (lei):

Suma solicitată din fonduri

Venituri pre ale structu

>rii

ii


are:


 • 1 Atenție! Datele din această secțiune a cererii de finanțare se vor corela cu datele integrate în anexele următ Anexa 1.2. - Bugetul (...), Anexa 1.3. - Acțiunile, activitățile (...), Anexa 1.4. - Scopul, obiectivele (...). Aceste < exe împreună cu Cererea de finanțare (Anexa 1.1.) sunt părți integrante ale contractului.

 • 2 în această secțiune se notează informații relevante, sintetice, privind: derularea/implementarea activității, ever tale riscuri în implementare, rezultate urmărite / aștepate precum și orice alt fel de date considerate importante de solii (tehnice, economice, conjuncturale, procedurale etc.)

  tant


  publice

  sportive

  1.

  Al - Acțiunea/activitatea....................

  2

  A2 - Acțiunea/activitatea....................

  n

  An - Acțiunea/activitatea....................

  TOTAL:

(*)Atenție: se va corela cu Anexa 1.2 - Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului

— // ...

C. Resurse umane și financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea acțiun or/ activităților din cadrul proiectului:

Pentru cluburile sportive de drept privat fără scop patrimonial

1. Resurse umane

Categorie

Total

1.1. Număr de personal salariat

............, din care antrenori......

1.2. Număr de secții pe ramură de sport

1.3. Număr de sportivi legitimați pe secții (detaliați pe secții și număr sportivi)

Denumire secție:

Nr. sportivi:

...

....

Total secții:.....

Total sportivi:

...

Pentru asociațiile județene pe ramură de sport / federații / COSR / CNP:

1. Resurse umane

Categorie

Total

1.1. Număr de personal salariat

1.2. Număr de cluburi sportive afiliate la asociație pe ramură de sport județeană / afiliate la federație

1.3. Număr de asociații fără personalitate juridică afiliate la asociație pe ramură de sport județeană/ afiliate la federație

1.4. Număr de sportivi legitimați pe secții / număr de sportivi în evidența federației (cu legitimație vizată la zi)

(detaliați pe secții și număr sportivi)

Denumire secție:

Nr. sportivi:

...

....

Total secții:.....

Total sportivi:

...

2. Resurse financiare

Categorie:

2.1.Venituri proprii realizate în anul precedent (lei):

2.2.Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent (lei):

-donații, sponsorizări

-venituri din activități economice (* 1)

-cotizații, taxe, penalități etc.

-alte venituri

TOTAL:

(* 1) închirieri, prestări de servicii, reclamă/ publicitate, etc.

NOTE:

A Este obligatoriu ca toate secțiunile cuprinse în Cererea de finanțare să fie completate cu informații.

'A Nu se admit cereri de finanțare în care solicitantul a modificat prezentul format.

A La prezenta cerere de finanțare se anexează în mod obligatoriu documentele solicitate prin Ghid - etapa 1.|

Solicitant:

Numele și funcția reprezentant legal/ împuternicit

Semnătura și ștampila

Data întocmirii

v\eseStf\.\e-

(parte integranta a contractului de finanțare)


Organizația sportiva: _Asociatia Club Sportiv Viitorul Bpasov


Titlul proiectului:___Sport olimpic si performanta la Brașov__Anexa 1.2 Bugetul acțiunii, activității din cadrul proiectuluiT

A

B

c

D

Total Buget (lei):

13.610,00

13.400,00

1.107,00

11.993,00

511,00

PUNCTAJ Ponderi eligibile (%):

100,00

90.77

CONTRACT Total & (%) eligibile:

13.100,00

100,00

8,45

91,55


Nr. crt. (linia de buget)

Acfiunea/ activitatea:

Categorie de cheltuieli

Informații privind cheltuiala / componentele acesteia ctc.


Unitatea de măsură -UM

Nr. UM

Valoarea UM lei

TOTAL (TVA inclus) lei (T):

ELIGIBILE-A. Valoare totala (TVA inclus) - lei

ELIGIBILE - B.

Cofinanțare proprie a structurii sportive -lei

Finanțare ncrambursabilă solicitată - lei: (A-B)

ELIGIBILE-C.


NEELIGIBILE - D. Cheltuieli nceligibilc- lei


1 Activitatea 2


1 .transport


transport intern, deplasare la federație cu auto personal, Bv-Buc-Bv, (300 km x 7,5% x 5.1 lei/litru)


litri


20,00


5,00


100,00


100,00


7,00


93,00


0,00 0,00


Activitatea I


cazare 25 sportivi pentru pregătire *

2.cazare

10 nopti/persoana = 25 camare singlc nopți cazare 250.00 x 10 nopți = 250 nopți cazare

30.00


7.500,00


7.5002)0


1.000,00


6.500,00


0,00


0,00


3 Activitatea 7

5.materiale si echipament sportiv

echipament sportivi, 20 seturi, compuse din: tricou - 5 lei/buc, pantalon trening - 15 Ici/ buc, bluza trening - 20 lei/buc. Preț set = 40 lei

4 Activitatea 5

3.masa

partenri media - neimplicati in proiect, se asigura pentru fiecare partener media cafea, suc, gustare (pentru 21 pers, 10 Ici pers, 1 zi)


. .              4.inchirieri inchrierea sala atletism

Activitatea         baze sportive multifuncționala 5 zile (1000 lei/zi)

6

7


set

20,00

40,00

800,00

800.00

0,00

pers

21,00

10.00

210,00

0,00

0,00

serviciu

1,00

5.000.00

5.000,00

0.00

0,00

5.000,00

100,00


500,00


300,00


0,00


0,00


210,00


0,00


4.900,00


1,00

Data întocmirii:


Reprezentant legal. Numele și prenumele.............................................

Funcția..............................................................


(parte integranta a contractului de finanțare)


Anexa 1.2 Bugetul acțiunii, activității din cadrul proiectului

Nr. crt (linia dc buget)

Acțiunea/ activitatea:

Categoric dc cheltuieli

Informații privind cheltuiala / componentele acesteia etc.

Unitatea de măsură -UM

Nr. UM

Valoarea UM lei

TOTAL(TVA inclus) lei (T>:

ELIGIBILE-A. Valoare totala (TVA inclus) - Ici

ELIGIBILE - B. Cofinanțarc proprie a structurii sportive -lei

ELIGIBILE-C. Finanțare nerambursabilă solicitată - lei: (A-B)

NEELIGIBILE

Verificare.

(T-B C-O) -0

- D. Cheltuieli nccligibile - lei

2.1. - Coloana cu denumirea Actiunea/activitatea se completează astfel: a) se alege un câmp predefinit din lista (sau);


 • b) se alege un câmp predefinit din lista si se completează sau se oferă explicații suplimentare (sau)

 • c) se generează o activitate noua, formulata explicit

 • 2.2. - Pentru coloana Categoric dc cheltuieli se alege unul din câmpurile prcdcfmite;

 • 2.3. Pentru coloana Informații privind cheltuiala se completează astfel: se oferă explicații suplimentare (minimale) privind cheltuiala programata.

^.Verificați calculul pe fiecare linie astfel: Finanțarea nerambursabilă solicitata = Valoare Totala Eligibila (TVA inclus) - Cofinantare propie a structurii sportive (urmăriți capul de tabel)

 • 4. Deasupra capului dc tabel, insumarea se face automat pentru pana la 400 linii de buget. Dc asemeni calculul ponderilor se face automat. NU modificați această însumare automată: NU insumati coloanele la sfarsit după ce ați introdus ultima linie dc buget - acest lucru se face automat deasupra tabelului! Verificați calculele înainte dc printarc.

 • 5. Folosiți doua zecimale pentru sumele incluse in buget (setare implicita).

 • 6. Atenție la ponderile pentru cheltuieli eligibile (max. 90% din acestea pot fi solicitate de la UAT Judelui Brașov)

Echipamentele prevăzute în buget vor include infonnații detaliate (nr. buc & prcț/bucată. inclusiv în cazul seturilor de echipamente, imprimare/ personalizare echipamente)

Verificați Liniile Df. Buget După Finalizare. Printati Aceste Pagini Si, Sub Semnătură, Introduceți Paginile In Dosarul Cererii De Finanțare. Atasati Dosarului Si Varianta Editabila a Bugetului (Acest Fișier).

Pentru orice întrebări / nelămuriri privind construcția bugetului - utilizarea formatului curent - sunați la departamentul nostru: 0268 410 777 int. 142 (L-V / in intervalul orar 09.00 - 15.00) sau utilizați adresa: sport@judbrasov.ro

OPORTUNITATE!

i) Coloana "TOTAL (TVA inclus") are formule incluse; daca veți completa Nr. UM si Valoarea UM se generează automat calculul Nr. UM x Valoarea UM

i) Ultima coloana - "Verificare” are formule incluse. Daca valorile sunt diferite dc 0 celula se va inrosi = avertizare ca undeva ati greșit la distribuția sumelor pe linie

 • iii) Urmăriți instrucțiunile de orientare - casetele galbene - care apar in momentul in care va poziționați pe o celula a tabelului.

 • iv) Introducerea unei cifre in coloana "Nr. crt.(linia de buget)" sub ultimul rând completat generează automat o un nou ratid al bugetului, cu formule incluse!


  li)


Data întocmirii:


Reprezentant legal, Numele și prenumele.............................................

Funcția..............................................................

Acțiunile/ activitățile din cadrul proiectului......................................,

programul “Promovarea sportului de performanță” în anul 2018

Nr. crt.

Denumirea acțiunii/activității și tipul acesteia (pregătire, participare, organizare)

Locul de desfășurare (*1)

Perioada acțiunii (*2)

Nr. de participanți

Costul acțiunii

- lei (RON) -

Alte mențiuni

1

2

3

..

(*1) - adresa exactă (localitate, str., nr., denumire complex / bază sportivă etc.)

(*2) - perioada acțiunii: explicit zi/ lună /oră și intervalul orar sau perioada (de la ziua .... până la ziua, inclusiv, între orele ....)


SecțeAaij

Z ........


Anexa 1.3.


Noi, structura sportivă, ne angajăm ca orice modificare a datelor/ perioadelor de desfășurare și a locațiilor activităților apărută pe parcursul derulării proiectului va fi comunicată Consiliului Județean Brașov astfel:

 • a) Pentru amânarea / schimbarea locației unei activități: înainte cu cel puțin 24 ore față de ora de debut a activității așa cum a fost planificată inițial. Notificarea pentru acțiunile de la sfârșit de săptămână sau/și sărbători legale se înaintează cel mai târziu în ziua lucrătoare dinaintea zilelor libere, până la ora 1200. Sc aplică similar pentru schimbarea locației unei activități (orarului, după caz).

 • b) Pentru devansarea unei activități: cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea desfășurării activității (se menționează în notificare: zi/perioadă, locație, oră de începere).

Data întocmirii............................

Reprezentanți legali:

Numele și prenumele.............................................................

Funcția....................................................................................
(anexa este parte integrantă a contractului de finanțare) J/ier*

Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare              (A R.I

Programul “Promovarea sportului de performanță” în anul 20187.4.

UT)


i beneficiar:

1

Denumirea completă a organizației:

2

Titlul proiectului:


B.

i obiective1

Scop:

Obiectiv general:

Obiective specifice:

1.

2.

C. Indicatori2:


Nr. crt. I.-INDDenumire indicator


Unitate de măsură
CATOR1 OBLIGATORII - vizează exclusiv proiectul sportiv și rezultatele acestu a!


Indicatori de eficiență:

......(min. 1 indicator)

Indicatori fizici:

......(min. 7 indicator)

Indicatori de rezultat:

......(min. 7 indicator).
Il.-Indicatori OBLIGATORII de promovare - vizează promovarea denumirii autorității finanțatoare (conf. art. 4, lit. f. din Contract)... (min. I indicator)...


III.-Alți indicatori (la alegerea solicitantului):

Data întocmirii

Reprezentant legal/împutemicit, Numele și prenumele.................

Funcția........................................

Semnătura și stampila................

 • 1 Corelați informațiile din această secțiune cu cele din Cererea de finanțare

 • 2 Puteți consulta mențiunile din din pagina următoare ''Explicații (orientative) privind alegerea indicatorilor”

(anexa este parte integrantă a contractului de finanțare) Anexi

"Explicații (orientative) privind alegerea indicatorilor”

NU tipăriți această pagină /

NU o includeți în dosarul cererii de finanțare

 • I.-INDICATORI OBLIGATOTORII___________________________________

 • V Indicatori de eficiență - min. 1 indicator

 • V  Indicatori fizici - min. 1 indicator

 • V Indicatori de rezultat - min. 1 indicator

Definiți indicatorii de mai sus sau oferiți informații suplimentare privind relevanța acestoi proiectul sportiv.

Acești indicatori vor trebui să vizeaze exclusiv proiectul sportiv și rezultatele acestuia!

IL-Indicatori OBLIGATOTORII de promovare (min. 1 indicator):

Exemple:

o tip materiale de promovare și numărul acestora

o număr de articole de presă sau număr de articole / postări în media socială o număr de articole postate pe pagina de internet a beneficiarului

în situația în care beneficiarul contractului întocmește un raport final de competiție / de participare secțiune dedicată promovării / media sau întocmește separat un raport media / de promovare, rapq care sunt evidențiate și acțiunile de promovare a finanțatorului, poate nota la acest set de indic

1.4.


u o t în rori


acest unic produs. Raportul definit anterior va fi atașat apoi la raportarea finala.


 • III.-Alti indicatori (la alegerea solicitantului):___________

Exemple de indicatori (orintativi) - fără a fi obligatorii: Indicatori care vizează eficiența economică:

o lei/activitate

o lei/beneficiar

-//-

Definirea indicatorilor (note orientative):

Puteți propune indicatori cu următoarele mențiuni (valabile și pentru indicatorii obligaton

 • 1.  Să fie realizabili3

 • 2.  Să fie ușor de monitorizat si raportat4

 • 3.  Unitatea de măsură să fie specifică acelui indicator (lei, nr. antrenamente, nr. medalii etej

 • 4.  Valoarea de început să fie mai mică decât valoarea de sfârșit (exemplu: nr. medalii câști / diplome la începutul proiectului - 0; nr. medalii câștigate/ diplome la sfârșitul proiectul 2 / în acest exemplu unitatea de măsură este "medalia / diploma / locul ocupat"). Prin va se înțelege: „Valoarea de început” - la data depunerii cererii de finanțare / „Valoarea sfârșit” - la sfârșitul implementării proiectului.


Anex.

Secfeiac

VW


7.5

HM uEXPERIENȚA SIMILARĂ

 • 1.  Titlul proiectului____________________

 • 2.  Perioada de derulare a proiectului: _

 • 3.  Locația în care s-a derulat proiectul:

 • 4.  Scopul și obiectivele proiectului:__

 • 5. Beneficiarii proiectului:

 • 6. Impactul proiectului:

Multiplicați formatul de mai sus pentru fiecare dintre proiectele menționate de dvs.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracțiunea de f<


s în


declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.


Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................
Anex

T


1.6


reprezentant lega al pe propria răspun ere, î pe


Subsemnatul ........................................................................................,

structurii sportive ..............................................................................., declar

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că structura sportf care o reprezint îndeplinește condițiile prevăzute de Ordinul președintelui Agenției Naționale p itru Sport nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor clubi sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului Bucu respectiv:

 • a) este structură sportivă recunoscută în condițiile legii;

 • b) a depus situația financiară la data de 31 decembrie a anului precedent la organul scai competent,

 • c) nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu cu instituția finanțatoare;

 • d) nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precu 1 și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • e) informațiile furnizate instituției finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice;

 • f) nu se atlă în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive regulamentelor proprii;

 • g) se obligă să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea tot lă a cheltuielilor eligibile;

 • h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu se află în sta : de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i) nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri publice pentru același proiec aceeași activitate nonprofit de la aceeași autoritate finanțatoare în cursul anului fiscal curent, r în cazul în care contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare neramburs bilă de la autoritatea finanțatoare, nivelul finanțării nu depășește o treime din totalul fondurilor pi >lice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare;

 • j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs, de finanțare nerambursabilă de la inși iuția

.........................., în sumă de..........................lei (RON).

 • k) în cazul în care, din motive independente, participarea la competiția/ competiții are/1 loc după încheierea perioadei contractuale, mă angajez să prezint dovada participării la resp< :tiva competiție / organizării , în cel mai târziu la 30 aprilie anul fiscal următor. Am luat la cunoștir ă de faptul că neprezentarea dovezii participării atrage după sine recuperarea integrală a fina țării nerambursabile acordate.

Am luat la cunoștință de prevederile Anexei 4 - CONTRACT CADRU Privind Prog mul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul județean a proiectelor structurilor sp> live pentru anul 2018 Sportul de Performanță și sunt de acord cu propunerea de contract fără obieci uni


Hor -ști,


și a


sau


Data întocmirii............................


Reprezentant legal:

Numele și prenumele.............................................................


Funcția....................................................................................

Semnătura și stampila..............................................................................

_ r
5e.cceia\ > c7<

Anexa 1.


europass


Curriculum vitae

Europass


Inserați fotografia (rubrică facultativă)


Informații personale

Nume / Prenume

Nume, Prenume

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poștal, localitate, țară

Telefon(oane)

Mobil:


Fax(uri)

E-mail(uri)

Naționalitate(-tăți)

Data nașterii

Sex

Rolul propus in cadrul proiectului

Experiența profesională

Perioada


Menționați separat fiecare experiență profesională relevau î, începând

cu cea mai recentă dintre acestea.

Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Competențe și aptitudini

tehnice

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au 1 dobândite.

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au 1 dobândite.

Alte competențe și aptitudini

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au 1 dobândite.

Permis(e) de conducere


Informații suplimentare


Menționați dacă dețineți un permis de conducere și categori

Includeți aici orice alte informații utile, care nu au fost meni anterior, de exemplu: persoane de contact, referințe etc.

Anexe Enumerați documentele anexate CV-ului.

Declar că voi fi disponibil/ă pe perioada de implementare pentru poziția de (conform poziție menționate în Cererea de finanțare) .................. la realizarea proiectului (denumire^

proiectului)                     .................................................................................................

................................................................................. în  cazul în care acest proiect va 1 implementat de către (denumirea solicitantului)..........................................

Data.............................

Semnătura titularului............................<=se.cxew _


Anexe 1.8


ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa ______________________________________________

, cu se iul


, CUI ______________

______, în calitate


_____>

de


în ___________________________________________________________________

reprezentată legal prin ______________________________

__________________________, împuternicim prin prezenta pe

_________•>

nr.

de

a


domiciliat în _______________________________________________, identificat cu B.I./C.I. seria ___

, eliberat de _____________, CNP _______________________ având funcția

_________________________, să ne reprezinte la procedura de selecție și evaluare nr......... proiectelor ale structurilor sportive organizată de autoritatea finanțatoare U.A.T. Județul Br ;ov în anul 2018.

In îndeplinirea mandatului său, împuternicitul este delegat să aducă la îndepl lire următoarele:

a)


b)


c)


d)


e)


f)


 • g)

 • h)


 • I. ETAPA SELECȚIEI DE PROIECTE:

Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legaturi participarea la prezenta procedură de selecție;

Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele rezultai parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii;

Să răspundă solicitărilor de clarificări formulate de către comisia de selecție și evalua : în timpul desfășurării procedurii.

Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură;

Să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg participarea la procedură;

 • II. ETAPA CONTRACTUALĂ / IMPLEMENTAREA PROIECTULUI:


cu


pe


din


Să semneze contractul de finanțare;

Se va îngriji de ducerea la îndeplinire a obligațiilor contractuale ce ne revin;

Va derula în totalitate procedurile, angajează răspunderea subscrisei în toate actele și fa tele ce decurg din implementarea contractului de la semnare până la finalizarea acestuia.


Notă: împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al perse mei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).


Solicitant........................................................


Numele și funcția reprezentantului legal/împutemicit.............................................................


Semnătura și ștampila

Data întocmirii..........

We se diete'

țXVi - io dvte-VtȘ'TEft

Succeda r | rtwConsiliul Județean Brașov

500007 - Eroilor nr. 5, cam. 10 - Registratura

Brașov, România

Denumirea solicitantului (complet, fără abrevieri):

A nu se deschide înainte de data____________ora

(conform anunțului publicat cu ocazia lansării selecției de proiecte ale structurilor sportive)


Pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă dii bugetul județean a proiectelor/ acțiunilor sportive

Sport de performanță

anulSolicitant: ,

Titlul proiectului:Nr. crt.

Tip document

De la pag la pag..

1)

Cererea de finanțare (Anexa 1.1.)

1 -n

2)

Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului (Anexa 1.2.) însoțit de documentația privind fundamentarea bugetului proiectului (oferte de preț, etc.)

n+1 -..

3)

Acțiunile/ activitățile din cadrul proiectului (Anexa 1.3.)

4)

Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului (Anexa 1.4.)

... - ...|

5)

Raportul de activitate pentru anul competițional anterior

6)

Experiența similară (în cazul organizării de competiții) (Anexa 1.5.)

7)

Declarație de eligibilitate (Anexa 1.6.)

8)

CV-uri (Anexa 1.7.)

9)

Certificatul de înscriere în Registrul Asociaților și Fundațiilor însoțit de extrasul din Registrul Special

SAU

Statut și Act Constitutiv, ultima versiune + încheierea Judecătorească prin care sunt aprobate ultimele modificări ale actelor constitutive

10)

Certificat de înregistrare fiscală - CIF

11)

Certificatul de identitate sportivă

12)

Dovada invitației de participare/ înregistrării/ înscrierii la competițiile sportive județene, naționale sau internaționale oficiale pentru care se solicită finanțarea (numai sporturi olimpice) - în cazul solicitării finanțării pentru participarea la competiții

13)

Regulamentul competiției, avizat de federația de profil, conform art. 13, alin. 5 din Legea nr. 69/2000 - în cazul solicitării finanțării pentru organizarea de competiții județene, naționale sau internaționale oficiale

14)

Lista participanților la acțiunile sportive, aprobată de conducerea organizațiilor sportive - în cazul solicitării finanțării pentru participarea la competiții

15)

Dovada faptului că acea competiție pe care o va organiza solicitantul este o competiție sportivă oficială, în condițiile legii, pentru o ramură sportivă olimpică - în cazul solicitării finanțării pentru organizarea de competiții sportive județene, naționale sau internaționale oficiale

16)

Acte doveditoare necesare aplicării criteriilor de evaluare (conform solicitărilor de la Grila de evaluare a proiectelor structurilor sportive locale/P.I.l......P.I.n)'.

1 Vă rugăm organizați documentele doveditoare pentru criteriile de evaluare (P.I.l, P.I.2 ... sau P.II.2, P.II.2 în ordinea crescătoare a acestora cu evidențierea / delimitarea clară a lor (separator).Opis etapa 1 /

Nr. crt.

Tip document

De la pag la pag..

••

17)

împuternicire (Anexa 1.8) - (dacă este cazul)

18)

CD/DVD/stick5

Toate documentele depuse trebuie asumate prin semnătură!

Vă recomandăm ca, după finalizarea dosarului cererii de finanțare, să păstrați o copie la sediul organizației dvs. (varianta finală cu semnături, inclusiv opisul completat cu numerele de pagini). Acest lucru poate ajuta la o comunicare eficientă între autoritatea finanțatoare și solicitant / beneficiar de finanțare (în perioada de evaluare / în perioada contractuală și post-contractuală).

A Neasumarea prin semnătură a documentelor depuse (în parte sau în întreg conduce automat la descalificarea proiectului.

eecce'W _Subsemnatul________________________________________, posesor al actului de identitate____

seria_________, nr.____________, eliberat de_____________________________, la data de_______

cod numeric personal _______________________/ pașaport nr. _____________, eliberat

_______________, în calitate de ____________________________ (reprezentant legal/împuternicu ____________________________________ (denumire solicitant), cunoscând că falsul în declarații pedepsit de legea penală, mă angajez să întocmesc și să implementez prob (titlul proiectului) în condițiile descriși Ghidul solicitantului și mă angajez la următoarele:

 • 1. să furnizez cofinanțarea în sumă de ........................ lei, reprezentând ..............%

valoarea finanțării nerambursabile acordate aferente proiectului propus spre finanțare

 • 2.  să finanțez toate costurile neeligibile care ne revin, aferente proiectului, în valoare total 

în sensul demonstrării cofinanțării atașăm următoarele:

o Extras de cont în valoare de

o Contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, altele, în valoare de

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentantului legal/împutemicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

TITULARUL CONTULUI

Denumire

Adresa

Localitatea/ Județul

Cod poștal

Țara

Persoana de contact

Telefon/ Fax

E-mail

BANCA

Denumire*

Adresa

Localitatea/ Județul

Cod poștal

Țara

Cod IBAN

Data** și Semnătura reprezentantului băncii. Ștampila băncii***

Data și Semnătura titularului contului


*Se va preciza și denumirea sucursalei/ filialei/ agenției etc

**Identificarca financiară trebuie să fie emisă cu cel mult 30 zile calendaristice înainte de data depunerii proiectului.

***Cont valid la data eliberării

Este de preferat să atașați o copie RECENTĂ a extrasului de cont. Vă atragem atenția asupra faptului că extrasul de cont trebuie să confirme toate informațiile enumerate la rubricile „DENUMIREA CONTULUI”, „CODUL IBAN” și „DENUMIREA BĂNCII”.

în cazul unui extras atașat, ștampila băncii și semnătura reprezentantului băncii nu sunt necesare. Semnătura titularului de cont și data sunt ÎNTOTDEAUNA obligatorii.


SefViqo

HlCOUe'î.ft tODECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orie moment să acționeze în conformitate cu obiectivele U.A.T. Județul Brașov, precum ș situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicat în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ca reprezentant legal sau ca împuternicit al reprezentantului legal a organizației solicitante în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toat< măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum acesta este defini mai sus și de asemenea, mă oblig să informez U.A.T. Județul Brașov despre orice situație c< generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Data:______________________________________

Numele și prenumele:______________________________________________

Funcția:_________________________________________________

Semnătura și ștampila:

Anexez prezentei declarații o copie a actului de identitate.

OPIS ETAPA a 2-a


Solicitant:

Titlul proiectului:&ecveAci<r țMU


Nr. Crt.

Tip document

De la pag.JI la pag....

1)

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent

2)

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general

... - ...

3)

Certificat fiscal privind taxele și impozitele locale (datorii la bugetele locale)

4)

Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea - Anexa 2.1. însoțit de dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase, cum ar fi: extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, alte forme de sprijin financiar din partea unor terți

.......

5)

Formular de identificare financiară - Anexa 2.2.

... - ... 'I

6)

Declarația de imparțialitate a beneficiarului (Anexa 2.3 )^STkltcxU' vucouaft .'laeeș hW


c/J

[spt] Anexa


Cerințe obligatorii pentru documentele solicitate vederea decontării cheltuielilor prevăzute în buget

ATENTIE!

A Beneficiarii vor utiliza fără excepție formatele puse la dispoziție în anexele 1 prezentului ghid - anexe care la denumire încep cu "(Rambursare &        1

Comunicare)”                                                             i;

A Beneficiarii vor raporta și îndosaria documentele care justifică utilzarea sumelor (cheltuielile) în ordinea crescătoae a liniilor de buget, cu marcarea j distinctă a acestora (separator);

A In situația cheltuirii de sume pentru voluntari beneficiarul va atașa dosarului 1 de decont și Contractele de voluntariat încheiate între organizația sa și acele 1 persoane (conf. Legii nr. 78 / 2014, actualizata, privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, v. art. 11 si urm.)

Categorie buget

Modalitate de decont                        |

CHELTUIELI ELIGIBILE                        |

1. Transport

Transportul rutier cu autoturismul / microbuzul sau alte autovehicul! 1

destinate transportului de persoane:                                     1

 • - foaia de parcurs (completată cu destinația deplasării, distanța în ktril

consumul normat, consumul efectiv)                                      J

-delegațiile

 • - bonurile de combustibil sau BCF-uri

 • - contract închiriere a autovehiculelor, după caz.

Transport cu autoturismul sau autocarul propriu:

 • - bon de carburant,                                                      |

 • - ordin de deplasare

 • - copie după pașaport cu viza de intrare și de ieșire din țară (unde s<| aplică);

 • - declarație din care să reiasă ruta, datele de călătorie (data intrării și ieșirii dirl țară) și persoanele care au efectuat deplasarea

 • - copie după pașaport cu viza de intrare și de ieșire din țară (unde se aplică);

Transport feroviar și / sau aerian:

-delegația;                                                                      i

 • - tichetele / biletele de transport.

Servicii de transport                                                        1

 • 1. contract sau comandă

 • 2. tabel semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării sau partenerul acestuiaJI

care să cuprindă numele și prenumele persoanelor beneficiare ale transportului și ruta;                                                                |

 • 3. factura internă sau externă;

 • 4. dovada plății: chitanță pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plată

vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile             ;

electronice) și extras de cont.

 • 5. copie după pașaport cu viza de intrare și de ieșire din țară (unde se aplică)!

Ane.

7 3

Categorie buget

Modalitate de decont

Cheltuieli conexe transportului internațional de persoane

res rea

ată

file

 • - document intern al beneficiarului finanțării prin care se aprobă ex efectuarea acestor cheltuieli din finanțarea primită, cu nominaliz persoanelor care vor efectua deplasarea;

 • - factură externă sau internă detaliată;

 • - dovada plății: chitanță pentru plata făcută cu numerar sau ordin de ț vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru pl electronice) și extras de cont;

 • - copie după pașaport cu viza (unde este cazul);

 • - asigurare medicală;

 • - bonuri taxe autostradă

 • - bonuri taxe parcare (cu excepția transportului intern).

2. Cazare

 • - ordin de deplasare (pentru angajați), referat al managerului de prc pentru alte persoane implicate în proiect (echipă de proiect, invi participanți etc.).

 • - factură internă sau externă de cazare detaliată cu menționarea num persoanelor cazate, a duratei cazării și a tarifului perceput/noapte/pers( și/sau contract de prestări servicii de cazare;

 • - diagrama de cazare. Dacă în factura emisă de unitatea hotelieri menționează numele și prenumele persoanelor care au beneficiat de servi de cazare, perioada și numărul de camere, nu mai este necesară diagram cazare.

 • - dovada plății: factura fiscală, bon fiscal, chitanță (pentru plata făcut: numerar) sau ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a ach facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont.

ect

ați,

lor mă

se iile de

cu :ări

3. Masa

 • - contract de prestări servicii încheiat cu prestatorul sau comandă

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordi plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru pl electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție a serviciului

 • - lista nominală confirmată de persoanele beneficiare.

La acțiunile sportive organizate în străinătate, în cazul în care se ac< diurnă:

 • - invitație de participare primită din partea unei organizații sau altor parte externi

 • - lista de participanți aprobată de organizația beneficiară a deplasării

 • - pentru deplasări interne: ordin de deplasare intern semnat și ștampilat cai confirme durata deplasării, completat în conformitate cu prevederile Ol nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

 • - pentru deplasări externe:

tichete de îmbarcare - pentru deplasări cu avionul, trenul declarație pe propria răspundere din care să reiasă intervalul depla (pentru deplasări cu mijloace de      transport auto)

de file

ieri

: să

FP

arii

4. Servicii de închiriere de baze sportive,

 • - contract de închiriere cu proprietarul acestora - în care se va prc obligatoriu durata de închiriere raportată la durata evenimentului;

 • - proces verbal de predare-primire a spațiului sau aparaturii;

iza

2

Ane:

z 3

Categorie buget

Modalitate de decont

 • - factură internă sau externă detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordii plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru pl electronice) și extras de cont;

de

țile

5. Materiale și echipament sportiv

 • - contract (după caz)

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin c plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție

 • - notă de recepție

 • - bon de consum

 • - declarație a beneficiarului finanțării privind distribuirea materialelor și a echipamentului sportive către membrii echipei

1

6. Materiale promoționale (achiziționarea de panouri și materiale publicitare)

 • - contract (după caz)

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin d< plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție a serviciului/produselor

 • - notă de recepție

 • - bon de consum

7. Asigurarea de accidente

 • - dovada participării la acțiunea/activitatea sportivă

 • - poliță de asigurare

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin ( plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

i

8. Premii sportivi

 • a. în natură (obiecte):

 • - documente justificative de achiziție a obiectelor: contractul (după ca factura fiscală detaliată emisă de vânzător;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordi plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru pl electronice) și extras de cont;

 • - tabel cu premiați confirmat cu semnătură de beneficiari.

 • - regulamentul de concurs însoțit de raportul de competiție din care să r< rezultatul/rezultatele obținute

 • b. în bani: stat de plată

 • - statul de plată, care să cuprindă numele și prenumele persoanele preir suma acordată, impozitul reținut, suma netă primită, act de identitate, ( semnătura beneficiarului, aprobarea de către beneficiarul finai nerambursabile (persoana care răspunde de implementarea proiectulu dispoziția de plată (în cazul plății în numerar) sau ordinul de plată (în < plății prin bancă)

 • - regulamentul de concurs însoțit de raportul de competiție din care să r< rezultatul/rezultatele obținute

)§i

de țile

asă

ate,

'JP, ării

1 +

zul

asă

9. Plata arbitrilor

- contract, stat de plată, care să cuprindă numele și prenumele perso< beneficiare, suma acordată, impozitul reținut, suma netă primită, ac identitate, CNP, semnătura beneficiarului, aprobarea de către benefic

iele de

irul

3

t4h«I

a 3

Categorie buget

Modalitate de decont

finanțării nerambursabile (persoana care răspunde de implemeni proiectului/acțiunii) sau ordin de plată beneficiar, inclusiv obligațiile de | către bugete, vizate de bancă și / sau altă dovadă a plății (pentru pi electronice) și extras de cont.

- contract, factură, ordin de plată beneficiar, inclusiv obligațiile de plată ca bugete, vizate de bancă și / sau altă dovadă (pentru plățile electronice) și extras de cont (în cazul unor prestări de servicii)

irea lată ițile

re

CHELTUIELI NEELIGIBILE

Alte cheltuieli (cheltuieli neeligibile -conform capitolul 3.4. din Ghidul solicitantului)

 • - document intern al beneficiarului prin care se justifică necesitatea acesto cheltuieli și se va anexa, dacă este cazul, lista nominală semnată de persoa beneficiare

 • - documente justificative privind efectuarea acestor cheltuieli (vezi modali de decont cheltuieli eligibile)

lele kte

[y;ecM\

VAV(-O^ekOCONTRACT de finanțare nerambursabilă nr.............din...................

în conformitate cu HCJ nr............, prin care se aprobă Ghidul solicitantului - Progra

județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Brașov a proiect sportive - Programul Sportul (le performanță pe anul 2018,

iul lor


iul

08


Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, B Eroilor nr. 5, tel/fax 0268/410777/475576, având cod fiscal nr. 4384150 și cont bancar nr. R( TREZ 24A6 7500 0592 000X deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, reprezentată legal rin Adrian-Ioan Veștea, Președintele Consiliului Județean Brașov, denumită în contini u AUTORITATE FINANȚATOARE,

ire


Și

;tr.

;ar


.......................................................,   cu sediul în localitatea ......................, ............................... nr.........,   județul......................,   telefon ..................,   cont bai4; .................................., deschis la..........................................., Certificat de identitate sportivă - < IS nr..................,  cod fiscal ....................,  reprezentată prin

denumită în continuare BENEFICIAR,

au încheiat prezentul Contract de finanțare a proiectului continuare PROIECT.

, denumi


în


CAP. I. OBIECTUL ȘI VALOAREA ȘI DURATA CONTRACTULUI

Art.l. (1) Prezentul contract are ca obiect finanțarea din bugetul propriu al Județului Bra: conform H.C.J. nr............, a acțiunilor/activităților pe care Beneficiarul le va desfășura în cai

Proiectului, în conformitate cu cererea de finanțare și cu anexele la aceasta (Anexele 1.1, 1.2, i 1.4.).

'V,

■ul

3.,


(2) Costul total al Proiectului este:

Costul total al proiectului

- lei -

Cheltuieli eligibile - lei -

Chelt neelij

- le

ieli jile

Total cheltuieli eligibile, din care:

- lei -

Contribuția proprie și/sau atrasă a Beneficiarului

- lei -

Finanțarea nerambursabilă

- lei -

1=2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

Art.2. (1) Valoarea contractului este de ...................,  reprezentând finanț;

nerambursabilă alocată Proiectului de către Autoritatea Finanțatoare, adică ........% din tot

cheltuielilor eligibile ale acestuia.

ea

ul


în


 • (2) Valoarea finanțării nerambursabile nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate în urma implementării proiecti lui crește față de valoarea convenită prin contract, diferența rezultată este suportată în întregime Beneficiar.

  de


 • (3) în cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate în urma implemen irii proiectului scade față de valoarea convenită prin contract datorită unor economii realizate anumite categorii de cheltuieli din bugetul proiectului, fără a afecta însă realizarea tut ror activităților asumate de Beneficiar, precum și scopul, obiectivele și rezultatele proiectului, sur sie vor fi decontate astfel:

  pe


 • a) pe o linie bugetară cu cheltuielile eligibile realizate provenind numai din finanț -ea nerambursabilă, valoarea finanțării nerambursabile va fi diminuată cu diferența rezultată.

 • b) pe o linie bugetară cu cheltuielile eligibile realizate provenind din finanț -ea nerambursabilă și din cofinanțarea Beneficiarului, se va deconta cu prioritate valoarea cofinan irii până la epuizarea sumei, valoarea finanțării nerambursabile fiind diminuată cu diferența rezultat:

 • c) în situația în care, la finalul implementării proiectului, Beneficiarul nu realizi iză procentul de cofinanțare asumat prin contract, autoritatea finanțatoare va proceda la recalcul -ea finanțării nerambursabile în scopul respectării procentului prevăzut la alin.(l).

  în


 • (4) Finanțarea nerambursabilă nu poate fi utilizată pentru activități generatoare de profi

cazul veniturilor obținute din vânzarea de bilete sau din orice alte surse în perioada de implemen ire a proiectului, sumele încasate se utilizează exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de realiza ; a proiectului.

Art.3. (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și încet^ iză ata


odată cu îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în prezentul contract, dar nu mai târziu de de 31.12.2018.

ate


 • (2) Data limită până la care trebuie finalizate activitățile proiectului, inclusiv plățile efect de Beneficiar este.................................., conform cererii de finațare depuse.

CAP. II. VIRAREA SUMELOR REPREZENTÂND FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ

Art.4. Autoritatea Finanțatoare virează direct în contul Beneficiarului sumele reprezen înd finanțarea nerambursabilă alocată Proiectului în trei tranșe, în baza facturilor emise de Benef :iar pentru fiecare tranșă și a solicitării scrise a acestuia, după următoarea procedură:

lei (dar nu mult de 30% din valo


rea


Prima tranșă se acordă în avans, în sumă de totală a finanțării nerambursabile).

Decontul pentru această tranșă, atașat la raportul intermediar, se va depune în termen de 10 de la cheltuirea sumei, dar cu cel puțin 45 de zile înainte de data la care se finaliz iză activitățile.

Tranșa a doua, în sumă de


file


(dar nu mai mult de 55% din valoarea totqp a la


finanțării nerambursabile), se acordă în termen de cel mult 15 de zile calendaristice d depunerea raportului intermediar, dacă acesta este validat de către Autoritatea Finanțați ire. Decontul pentru această tranșă, atașat la raportul final, va fi depus în maximum 10 zile ( : la încheierea activităților Proiectului (inclusiv a plăților din cadrul acestuia), dar cu cel puțin 2 zile înainte de data la care se încheie contractul.


de


Tranșa finală se acordă după depunerea raportului final. Suma exactă, reprezentând difei nța până la valoarea integrală a finanțării nerambursabile justificate, va fi stabilită de < itre Autoritatea Finanțatoare după verificarea decontului și raportului final, și va fi comun :ată Beneficiarului pentru a fi facturată, în termen de 15 zile calendaristice de la depunerea ac< ;tor documente.

CAP. III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 5. Beneficiarul are următoarele drepturi și obligații:

 • (1) Să i se respecte dreptul la confidențialitate în ceea ce privește informațiile inclu ; în cererea de finanțare.

 • (2) Să i se vireze în cont sumele aferente celor trei tranșe, în termenii stipulați în contract.

 • (3)    Să implementeze Proiectul așa cum este prevăzut în prezentul contract și ane acestuia, să utilizeze sumele primite exclusiv pentru finanțarea activităților, să asigure comunic r< eficientă și operativă a problemelor tehnice si financiare între Beneficiar și Autoritatea Finantatoai .

 • (4) să o aducă informațiilor cuprinse în cererea de finanțare în cel mai scurt timp posibil, pentru aprob acesteia, în cazul în care Autoritatea o consideră acceptabilă, și pentru a oferi posibilit ti monitorizării activităților de către reprezentanții Autorității.

 • (5) în cazul unei modificări survenite din cauze independente de voința Beneficiarului, ace ti va anunța Autoritatea Finanțatoare în cel mai scurt timp posibil, iar aceasta va decide conținu sau rezilierea contractului.

 • (6) Să cofinanțeze în procent de................% cheltuielile eligibile din cadrul proiectului.

 • (7) Să emită facturi pentru fiecare tranșă pe care o solicită Autorității Finanțatoare.

 • (8) Să întocmească și să transmită Autorității Finanțatoare, în termenele stabilite la Capit II, raportul intermediar și cel final (anexe RC01, RC02, RC03, RC04 și RC05), însoțite de decor și documente justificative.

Documentele justificative se depun pentru finanțarea nerambursabilă, contribuția propr: cheltuielile neeligibile.

Raportul final de activitate va cuprinde toate activitățile Proiectului, respectiv t ite cheltuielile efectuate (înglobându-le și pe cele din raportul intermediar). în formularele de de< )l RC03 și RC04 depuse la raportarea intermediară se vor completa în continuare secțiunile pe ti raportarea narativă a proiectului si cheltuielile efectuate până la finalizarea proiectului.

Beneficiarul va respecta prevederile din Ghidul solicitantului, subcapitolele 5.4. Decont: •< cheltuielilor și 5.5. Efectuarea plăților.

 • (9) Să restituie Autorității Finanțatoare, în termen de 15 zile calendaristice de la comunicării notificării, sumele nejustificate sau justificate necorespunzător. în cazul neachi ii obligației de plată se vor percepe majorări de întârziere conform art 183, alin 2 din Legea 207/20li

 • (10) Să documenteze foto/video/audio activitățile/evenimentele Proiectului într-un mod care să rezulte data și locul desfășurării lor, participanții, publicul și orice alte elemente cari presupus cheltuieli ce urmează să fie propuse pentru decont și/sau ar putea contribui la valid: rapoartelor finale și să le atașeze la raportul final (ex: articole dc presă, fotografii ale loca ile Proiectului, înregistrări video ale evenimentelor, liste de prezență etc.).

 • (11) Să atașeze la raportul de activitate câte un exemplar/o mostră/o fotografie pe tru materialele publicitare și de promovare care au fost finanțate prin proiect.


ele

ea


Să notifice Autoritatea Finanțatoare cu privire la orice modificare pe care intenționa îză rea :ea


:a

■ea


Iul uri


Și


•nt

:ru


•ea


ata trii


lin

au

•ca


(12) Să promoveze imaginea și denumirea Autorității Finanțatoare cu prilejul tutțj’or de


evenimentelor și acțiunilor desfășurate pe durata Proiectului. Orice material publicitar și promovare realizat și difuzat în cadrul Proiectului va conține sintagma:


“Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov” .


Pe echipamentele sportive care permit inscripționarea se va insera denumirea finanțatori |ui: 'Consiliul Județean Brașov”.

 • (13) în cazul organizării de competiții, să permită accesul nediscriminatoriu al public larg în mod gratuit sau, după caz, pe bază de bilete ce se vor afla în vânzare liberă; în acest u caz, modalitatea de vânzare a biletelor va fi făcută publică de către Beneficiar.

Dacă accesul se face pe bază de bilete, Beneficiarul este obligat să acorde înlesniri accesului la proiect pentru elevi, studenți, persoane cu dizabilități, veterani de război și văduvei război conform legislației în vigoare.

 • (14) Să permită reprezentanților Autorității Finanțatoare accesul la activitățile, acțiuni manifestările proiectului în scopul monitorizării acestuia.


”,


lui im


il c dc


Și


iar

cu


 • (15) în cazul în care finanțarea se acordă pentru activități de organizare a unei competiți aceasta se desfășoară după finalizarea contractului, Beneficiarul va anunța Autoritatea în legătur data exactă a desfășurării competiției, va invita reprezentanții acesteia să ia parte și va furniza: rapt tul final al competiției, Anexa 7. Bugetul general al competiției și dovezi foto/video până cel târziu la

  ata


de 30 aprilie a anului următor. Neprezentarea acestor documente atrage după sine recuperarea inteț ală a finanțării nerambursabile acordate.

la


 • (16) în cazul în care finanțarea se acordă pentru activități de pregătire și participar competiții, iar competiția are loc după finalizarea contractului, Beneficiarul va anunța Autoritate în legătură cu data exactă a desfășurării acesteia și va prezenta dovada participării sportivilor ciul ilui (raport de competiție/clasament/altele) până cel târziu la data de 30 aprilie a anului urmă r . Neprezentarea dovezii atrage după sine recuperarea integrală a finanțării nerambursabile acordate.

 • (17) să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu, precum și statut 1 și regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată;

 • (18) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenir i și combaterea violenței și dopajului în cadrul acțiunilor finanțate prin prezentul contract;

  irul

  de


 • (19) în cazul organizării unor competiții sportive oficiale, organizatorul (Benefic finanțării) are obligația să asigure serviciile medicale, ordinea publică și să respecte normei pază și protecție contra incendiilor la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

 • (20) să furnizeze Județului Brașov, în maxim 5 zile lucrătoare de la solicitare, < ice informație cu privire la derularea proiectului sportiv pe care acesta o solicită.

  Art.6. Autoritatea Finanțatoare are următoarele drepturi și obligații:

  • (1) Să verifice modul în care este utilizată suma acordată pentru realizarea obiec contractului.

  • (2) Să i se restituie sumele neutilizate sau justificate necorespunzător, în termen de 15 calendaristice de la data transmiterii notificării către Beneficiar.

  • (3) Să monitorizeze derularea activităților proiectului.

  • (4) Să procedeze la verificări parțiale sau ale întregii documentații a proiectului at perioada derulării contractului de finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării raportului fin scopul completării dosarului finanțării nerambursabile, dar nu mai târziu de 6 luni de la expi termenului prevăzut pentru validare.


  ilui


  zile


  ; în

  l,în

  irea


  (5) Dacă Beneficiarul nu reușește să pună în aplicare Proiectul în condițiile asume e și țile,


  stipulate în contractul de finanțare, Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a întrerupe pl notificând Beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare Beneficiari nu remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanț judecată, Autoritatea Finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

  • (6) Finanțarea nerambursabilă poate fi redusă și/sau Autoritatea Finanțatoare poate


  i de


  cere


restituirea, în totalitate sau parțial, a sumelor deja plătite, dacă Beneficiarul nu respectă terr enii contractuali (inclusiv în cererea de finanțare). Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a într upe plățile, notificând Beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare Beneficiai 1 nu remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instani judecată, Autoritatea Finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

ii de


:ătre


 • (7) Să vireze sumele alocate din bugetul județean pentru finanțarea Proiectului Beneficiar, în condițiile prevederilor cap. II din prezentul contract.

 • (8) Să urmărească și să verifice conformitatea documentelor depuse de Beneficiar la di :ont, atât pentru finanțarea nerambursabilă, cât și pentru contribuția proprie sau atrasă.

 • (9) Să întocmească rapoarte de specialitate, prin Serviciul Relații Externe, învăță îânt, Cultură, Turism, Sport, privind modul de îndeplinire a activităților proiectului și conform tatea cheltuielilor.

CAP. IV FORȚA MAJORĂ

Art.7. (1) Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. Forța majoră exonereliză părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract.

 • (2) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat șl în mod complet producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vedlrea încetării acesteia.

 • (3) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare delrei

luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contlict, fără ca nici o parte să poată pretinde daune - interese.

CAP. V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 8.(1) Contractul de finanțare încetează prin:

-executare;

-ajungerea la termen

-acordul de voință al părților contractante.

 • (2) în cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin contract, pitea

lezată va notifica păiȚii în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

 • (3) Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile calendaristice de la pririirea

notificării, contractul de finanțare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instlnței de judecată.                                                                                             1

CAP. VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.9. Părțile contractante răspund pentru prejudiciile cauzate prin neîndeplinireal sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Art.10. (1) Nerespectarea de către Beneficiar a obligațiilor asumate prin prezentul coilract atrage obligarea acestuia la restituirea parțială sau integrală a sumelor primite, la care se acliugă majorările de întârziere conform art. 183, alin 2 din Legea 207/2015.                             i1

 • (2) Pentru nerestituirea sumelor nejustificate sau justificate necorespunzător în termen le 15

zile calendaristice de la data comunicării notificării, se vor percepe majorările de întăldere prevăzute la art.10 (1).                                                                                 1

 • (3) Nerespectarea prevederilor de la art. 5 (12) privind promovarea imaginii și denjlnirii Autorității Finanțatoare - Consiliul Județean Brașov - se sancționează prin diminuarea cu 11% a finanțării nerambursabile acordate.

 • (4) Nedepunerea raportului final în termen, din vina exclusivă a Beneficiarului, diKe la rezilierea contractului de finanțare și recuperarea finanțării nerambursabile acordate.

Art.ll. Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabil: din fonduri publice este supus controlului Autorității Finanțatoare, a Curții de Conturi și a oilcărei instituții cu atribuții în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legile în vigoare.

Art.12. în cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării Proieltului, Beneficiarul are obligația să restituie debitul constatat, precum și majorările de întârziere aferente. în cazul nerespectării obligației de restituire a debitului, Autoritatea Finanțatoare va sesiza organele competente în vederea declanșării executării.

ane:

CAP. VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.13. (1) Modificările contractului de finanțare nerambursabilă prin act adițional nulpot afecta scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursalile prevăzute prin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării fmanmrii nerambursabile.

 • (2) în situația în care, din motive obiective, Beneficiarul contractului apreciază că se immine

o modificare a contractului de finanțare, acesta va solicita în scris încheiarea unui act adițional. Solicitarea va include obligatoriu motivarea, însoțită de documente justificative și de Anexa 11.3 Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului modificată respectiv Anexa 1.2. Bugetul acțMnii activității din cadrul proiectului, cu evidențierea clară a liniilor bugetare afectate.                i

 • (3) Prevederile actului adițional devin operabile de drept după semnarea acestuia de cltre

  părți.


 • (4) Solicitările de acte adiționale care modifică scopul si obiectivele proiectului, rezultaftle, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract sau factorii de evaluare cari au stat la baza acordării finanțării nerambursabile conduc la rezilierea contractului de finanțare.

 • (5) Prin excepție, pentru modificările care vizează modul de organizare - perioada și locul de desfășurare a activităților - fără a modifica data finală de implementare a proiectului, se notifică autoritatea finanțatoare, nefiind necesară încheierea unui act adițional. Notificarea va fi însoțitâde Anexa 1.3 Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului modificată, cu evidențierea clară a acestora.

CAP. VIII. LITIGII

Art.14. (1) Litigiile izvorâte între părți în legătură cu interpretarea sau derularea prezentllui contract se vor soluționa pe cale amiabilă.                                                           1

(2) în cazul în care soluționarea pe această cale nu va fi posibilă, litigiul va fi supus ®re soluționare instanțelor de judecată competente.

CAP. IX. DISPOZIȚII FINALE

Art.15. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părți și se constitui® în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

Art.16. Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract va fi transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât șl în momentul primirii.

Art.17. Prezentul contract se încheie în 3 (trei) exemplare, dintre care 2 (două) exempftre pentru Autoritatea Finanțatare și 1 (unul) exemplar pentru Beneficiar.                            i

Autoritatea Finanțatoare,                                      Beneficiar,‘decktic.io |


Secțiunea B - Activitatea monitorizată:


Nr. / denumirea activității din cadrul proiectului:C3. Publicitate asigurată autorității finanțatoare:C4. Fotografii


DA


NU


C5. Anexe


DA


NU


Observații1:


Pentru DA, notati locația pe server unde au fost descărcate fotografiile:


*=> Pentru DA enumerati anexele sau notati locația pe server unde au fost salva (daca sunt in format electronic):Reprezentați:

Autoritatea finanțatoare, prin

(nume, prenume, semnătura)


Beneficiar contract, prin (nume, prenume, semnătura)1 Se pot completa și pagini separate/ suplimentare, sub semnătură


6e^ ^vyicau______

CO lEt R i        a

A
A. Elementele notificării:

Al. Identificarea programului anual de finanțare

A2.Beneficiar1:


Denumire

Adresa


A3.Titlul Proiectului2

Reprezentant legal

A4.Contract nr./ data:


Nr.


/ Data:


A5.Natura cheltuilii afectate de suspiciune de neregulă:

B. Fundamentare, descriere, informații complementare:

B.l. Sursa/ data primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă/ fraudă

AFCJBV/ Beneficiarul Final/Audit / Curtea de Conturi /altă instituție abilitată prin lege/ persoană fizică (identitate cunoscută sau necunoscută)/ nr. documentului fi data

B.2. Modul de descoperire a unei posibile nereguli/ fraude

Verificări la fața locului

Monitorizare/ control

Audit:

Curtea de conturi

Alta instituție/ autoritate:...........................

O

>servații:...

B.3. Tipul neregulii suspectate

Neregulă neintenționată/ intenționată (suspiciune de fraudă)

Individuală/ Cu caracter sistemic

Intenționată (fraudă)

(se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza constatării/identificării neregulii)

B.4. Descrierea neregulii suspectate (inclusiv modul producerii)

Plată în exces/ necuvenită

Plata unei cheltuieli neeligibile

încălcare normative legale în materie de achiziții/ plăți

încălcare proceduri de lucru, financiar - contabile (referință + scurtă prezentare)

Din neglijență/ datorită definirii neclare sau insuficiente a normativelor legale

(se descrie neregula potrivit documentului care a stat la baza identificării unei posibile nereguli)

 • 1 Asa cum este trecut in contract

 • 2 IDEM 1

B.5. Natura cheltuielii


Se notează capitolul bugetar / (sub)categoria de cheltuială, linia de buget afectată dacă este cazul

(se completează în cazul identificării unei cheltuieli neeligibile)


B.6. Suma suspectată a fi plătită necuvenit


(Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza identificării posibilei neregulii, dacă este specificată/ în caz contrar\ se menționează că valoarea nu a fost cuantificată în document) |


Anexe:______________________

(Se anexează documentul care constituie sursa primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciun de neregulă/se indică nr/data/emitent)

Reprezentant AFCJBV:

(nume, prenume, semnătura)■^rcjecft'n-kNr. inregistr la solicitant / beneficiar:


Nr.


din


Către Consiliul Județean Brașov,


Subscrisa, cu datele de mai jos:

Identificare beneficiar, proiect și contract


Beneficiar:_______

Titlul Proiectului:

Contract nr./data:


(denumirea completă a organizației)


Nr...../Prin prezenta vă înaintăm acest înscris având ca obiect și din următoarele motive:

Tip înscris1

Obiectul2

Motivația3

Anexe4/ Opis

Total file5

(acest inscris + anexe/opis)


Numele și funcția


(reprezentant legal/împuternicit)


Semnătura și ștampila


Data întocmirii • 1 Se noteaza una din variantele: Notificare, Informare, Cerere act adițional. Raport Final, Dosar Decont — ceea ce a fost bifat in caseta din drepta sus a paginii. în situația în care înaintați în același dosar atat Raportul Final cât și Dosarul pentru Decont se bit ambele opțiuni în caseta de sus și se notează ambele la "Tip înscris"

 • 2 Se noteaza solicitarea ca atare, respectiv notificarea, informarea de comunicat sau obiectul cererii de act adițional. Va rccomaix sa exprimați acest lucru scurt si concis. Nu se notează nimic în această secțiune pentu Raport l-inal și Dosar Decont

Se menționează motivul pentru care înaintat notificarea, cererea de act adițional ctc. Oferiți toate detaliile considerate oportune, se notează nimic în această secțiune pentu Raport Final și Dosar Decont

 • 4 Se noteaza anexele care însoțesc prezentul înscris, inclusiv opisul. In cazul existenței opisului nu se notează și documentele inel în acesta (ele fiind implicite, menționate în opis)

 • 5 Se noteaza numărul de file al solicitării / dosarului înaintat, inclusiv cererea/ această adresă de înaintare. Recomandare: pentru evitarea oricăror situații în viitor păstrați la sediul organizației un exemplar integral al solicitării (inclusiv anexe)

^Ăonîii Ntcokc                      lur&i Nico^ta.


//â


ni


*c

(se bifează tipul de către beneficiarul contreFactura

Avansj|

Tranșa 2||

Finală)


Nr. înregistrare la solicitant / beneficiar:


Nr.


din


Către Consiliul Județean Brașov

9


Subscrisa, cu datele de mai jos:

Identificare beneficiar, proiect și contract


Beneficiar:_______

Titlul Proiectului: Contract nr./data:Prin prezenta vă înaintăm factura cu datele de mai jos, in vederea efectuării plății:


FACTURA

Serie:

Nr.

Data:

Suma (Iei):


- pe factură menționați:    numărul de contract, titlul proiectului și "avans" sau "tranșa finala

după caz;

« Finanțare nerambursabila conform contract nr. III din data 11.01.2018, Proiectul "Sportivi de performanță”avans >>


- excmlu:


Numele și funcția__________________

Calitate (reprezentant legal, împuternicit, responsabil financiar)_____________________

Semnătura și ștampila________________________

Data întocmirii (zz-ll-aa)_____________Vei k o-

>

Formular de raportare


IDENTIFICARE BENEFICIAR, CONTRACT și PERIOADA DE RAPORTARE:

Beneficiar:

(denumirea completă a organizației)

Titlul Proiectului:

Contract nr./data:

Nr...../.....

Tip raport

Intermediar:

De la ...(zi/luna/an)... până la........

Final

Toată perioada contractuală

Notificări / Informări /

Tip înscris:

Nr. buc.

Numere de înregistrare la Consiliul Județean Brașov și data:

Cereri acte adiționale în

Notificare

perioada contractuală:

Informare

Cerere act adițional

 • I. Raportul privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor

 • 1. Descrierea pe scurt a activităților desfășurate în cadrul proiectului finanțat: -Se completează la raportarea INTERMEDIARĂ și FINALĂ (la raportarea finală se includ toate activitățile, pentru toată durata contractuală) (Descrierea nu va depăși două pagini și va cuprinde datele necesare unei evaluări de anscim lu a

derulării proiectului finanțat și verificării realității prestațiilor: beneficiari, participanți spectatori, dosar de presă, colaborarea cu alți parteneri etc. Se vor anexa: câte un exemplu materialele realizate în cadrul proiectului, copii după articolele de presă, fotografii ale loc fotografii ale evenimentelor organizate sau la care beneficiarul a participat etc.)

nr. din (iei,


Denumirea activității/ acțiunii; Perioada de derulare’; Loc desfășurare:

Descriere/ rezultate obținute în urma derul proiectului de finanțare:

rii

Al /... perioada ... / Loc desfășurare -...

...

An/ ... perioada ... / Loc desfășurare - ...

2. îndeplinire SCOP, OBIECTIVE, INDICATORI:

-NU SE COMPLETEAZĂ LA RAPORTAREA INTERMED1ARĂ-

2.1. Scop si Obiective:

Categorie

Descrieți / demonstrați/ argumentați modalitatea de îndeplinire a SCOPULUI și OBIECTIVELOR (pentru fiecare în parte):

Scop:

Obiectiv general:

Obiective specifice:

1.

2.

1 De la ... zi/luna/an ... până la ... zi/luna/an ... - conform Cererii de finanțare / Anexa 1.3 1

Formular de raportare ? >


ort


2.2. Indicatori:

-NU SE COMPLETEAZĂ LA RAPORTAREA INTERMED1ARÂ-

Datele din aceste coloane sunt cele menționate de beneficiarul contractului de finanțare în Anexa 1.4. - Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului

Nr. crt.

Denumire indicator

Unitate de măsură

Valoare început

Valoare sfârșit

Valoare realizat:

1

2

3

...

Z Valoare realizată = valoarea realizată efectiv la finalul proiectului2


3. Promovare si vizibilitate:


(demonstraii / argumentați cum a fost realizată publicitatea proiectului, inclusiv in ceea ce pri este asigurarea publicității finanțatorului conform prevederilor ari. 4, lit.fi — Contractul de finanțe -e3 /


anexați fotografii din care să reiasă respectarea cerințelor de promovare a denumirii autoi


tății


finanțatoare, copii după publicații, diplome, clasamente, articole Online etc.) -NU SE COMPLETEAZĂ LA RAPORTAREA 1NTERMED1ARĂ-


4. Alte comentarii (după caz):

(notați orice alte elemente /argumente/fapte/dovezi care să susțină și să întărească clementei raportate anterior sau altele apărute pe parcursul derulării proiectului)


5. Anexe (ale Raportului privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor Anexe:

Nr. crt.

Denumire anexă

Nr. pag.

1

...


Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privi e la falsul în declarații, că datele incluse în prezentul Raport privind realizarea activităților, scoj: lui, obiectivelor și a indicatorilor sunt reale.


Solicitant....................................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit....................................................................

Semnătura și ștampila............................................

Data întocmirii............................................


 • 2 Poate ti diferită de Paloarea de sfârșit prognozată inițial (la depunerea solicitării de finanțare)

 • 3 Conform contractului: “Nerespectarea prevederilor privind promovarea autorității finanțatoare se sancționea: diminuarea cu 10% a finanțării nerambursabile acordate"


prin


Formular de raportare yort

II. Raport financiar

Tip raport

Intermediar

Final

 • 1. Date despre beneficiar:

Cont bancar nr................................., deschis la Banca............................/ (denumirea și sediul)

Beneficiar:_______________________________________________

Denumirea proiectului___________________________________

Contract nr.____________din__________________________

 • 2. Date despre finanțare:

  Lei

  Valoarea finanțării din bugetul Județului Brașov, în conformitate cu contractul încheiat:

  Suma primită în cadrul finanțării

  Suma justificată prin documentele atașate:

Se anexează documentele justificative financiar-contabile (cu opis) și orice a tă dovadă considwată a fi edificatoare.

Declar pe proprie răspundere următoarele4:

 • 1. Toate datele incluse în prezentul raport financiar sunt reale și conforme;

 • 2.  Veniturile generate în cadrul activităților proiectului sunt în sumă totală de:___________lei,

după cum urmează:

Nr. crt.

Sursa venitului (* 1)

Valoarea (lei)

Documente doveditoare (1

r

1

(*1) - bilete, contracte publicitate, drepturi TV etc., vânzări de produse/ obi&te promoționale, taxe închirieri/ participare etc., diverse/altele

(*2) - declarații, contracte, bonuri etc. (se anexează dacă este cazul)

Solicitant....................................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împuternicit....................................................................

Semnătura și ștampila............................................

Data întocmirii............................................O rganizatia:____________________________________________________________

Nr. Contract:__________din_______________________

TitluIProiectului:._____________________________________________________________

Cheltuieli suplimentareData întocmirii:


Reprezentanți legali:

Numele și prenumele.........................................

Funcția.........................................................
Plata *Hn linia dcJliigei nr.:

Categorie de cheltuieli

Emitentul, Tip doc. plata (factura, bon etc.). Seric si Nr.. Data

Tip document plata (OP. bon etc.). Serie si Nr.. Data plătii

T - Valoarea

A-ELIGIBILE-

B - ELIGIBILE -

C- NEELIGIBILE

1) - Cheltuieli

Activitatea:

PLĂTITĂ (cu TVA Inclus)- lei

Cofinanțare proprie (Id)

Finanțare nerambursabilă (lei)

Cheltuieli neeligibile (Iei)

suplimentare -lei

,'Y        ‘ ”■ >

.....k

400.00

100.00

300.00

0.00

0.00

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

«1

(1.00

_

- ... —

0.00      i

o

0 rganizatia:_____________________________________________________________

Nr. Contract:__________din_______________________

TitluI ProiectuIui:__________________________________________________________________________

Buget aprobat (lei):

TOTAL ELIGIBILE

1,000.00

Cofinanțarc proprie

150.00

Finanțare nerambursabilă

850.00

Cheltuieli neeligibile

1.00

Procent finanțare CONTRACT (%)

15.00

85.00

Cheltuieli suplimentare o

o

0

00

Plata din linia, de buget

Activitatea:

Categorie de cheltuieli

Emitentul. Tip doc. plata (factura, bon ctc.). Seric si Nr., Data

Tip document plata (OP, bon etc.). Scrie si Nr„ Data plătii

'1’ - Valoarea

PLĂTITĂ (cu TVA

Inclus)- Ici

A - ELIGIBILE-

B- ELIGIBILE-

C-NEELIGIBILE

1) - Cheltuieli suplimentare -lei

Cofinanțarc proprie (Ici)

Finanțare nerambursabilă (lei)

Cheltuieli neeligibile (lei)

nr.:

1

Activitatea 3

3.masa

SC Masa SRL. factura, BVX, 123456. 7scpt2OI7

OP. 87. IOiun2OI7

400.00

100.00

300.00

0.00

0.00

0.00

2

Activitatea 8

1 .transport

SC’ Transportator SRL factura. TRNP. 234567. Inov20l7

OP. 99. IOaug2OI7

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

.....U.

0.00

L«J

J

....... — ...........—-

_______

0.00

Instrucțiuni:

DECONTUL IN 3 PAȘI:

PASUL 1:

Salveaza acest fișier pe calculatorul tau cu următoarea denumire "A/r. Controct_2018.xls", unde "Nr. Contract" - numărul contractului de finanțare pentru acest proiect

(ex.: daca aveți contractul nr. 17.251/2018 pentru proiectul dvs. fișierul va avea următoarea denumire după salvare: "17251_2018.xls")

PASUL 2:

Citește si urmeaza instrucțiunile de mai jos:

O - se completeza de către beneficiarul contractului cu datele cerute: denumirea sa / nr. de contract / titlul proiectului

O - se completează de către beneficiarul contractului cu sumele din bugetul aprobat, pentru fiecare categorie in parte precum si Total General

© - câmpuri care se calculează automat pe baza valorilor introduse de dumneavoastră (formule incluse)

INTRODUCEREA UNEI CIFRE IN COLOANA "Plata din linia de buget nr.:" SUB ULTIMUL RÂND COMPLETAT GENEREAZĂ AUTOMAT O NOUA LINIE A CERERII DE RAMBURSARE!


Reprezentanți legali:

Numele și prenumele.............................................

Data întocmirii;


Funcția..............................................................

Semnătura și stampila

Activitatea:


Categorie de cheltuieli


Emitentul. Tip doc. plata (factura, bon etc.). Serie si Nr.. Dala


Tip document plata (OP. bon etc.). Seric si N’r.. Data plătii


T - Valoarea

PLĂTITĂ (cu TVA

Inclus)- lei


A - ELIGIBILE -

Coflnan(arc proprie

(Iei)


B- ELIGIBILE -Finanțare nerambursabila (lei)


C-.NEELIGIBILE Cheltuieli neeligibile (lei)


 • 1. "Plata din linia de buget nr.:” - notati din ce linie de buget a fost făcută plata;

 • 2. "Acțiunea/ activitatea:"; "Categorie de cheltuieli" - se alege din lista (la fel ca la intocmirea bugetului)

 • 3. "Emitentul, Tip doc. plata (factura, bon etc.). Serie si Nr., Data" si "Tip document plata (OP, bon etc.). Serie si Nr., Data plătii" - completați datele solicitate in celula. Pentru decont urmăriți cerințele din "Anexa 3. Cerințe decont sport";

 • 4. "Valoarea PLĂTITĂ (cu TVA Inclus)- lei " = valoarea menționata in factura, bon consum etc.

 • 5. "A - ELIGIBILE - Cofinanțare proprie (lei); B - ELIGIBILE - Finanțare nerambursabila (lei); C - NEELIGIBILE Cheltuieli neeligibile (lei)” - reprezintă valorile menționate in bugetul aprobat pentru acea linie bugetara;

 • 6. "D - Cheltuieli suplimentare - lei" - sume cheltuite in plus de beneficiarul contractului, neprevăzute in bugetul aprobat.

 • 7. "VERIFICARE: Valoarea PLĂTITĂ - (A+B+C+D) = 0" - caseta de verificare pe linie. Pentru valori diferite de 0 (zero) celula va afișa culoarea roșie.

PASUL 3:

ATENTIE!

După finalizare tipariti si semnați. Prezentați pentru decont si varianta editabila (fișierul)

întocmirea acestui formular completeza dosarul cererii de rambursare (Opis, documente de plata in copie etc.) - asa cum sunt mențiunile din Ghidul solicitantului.

Pentru informații suplimentare nu ezitati sa ne contactați, (sugestie: înainte de a ne contacta recitiți prezentele instrucțiuni si mențiunile din Anexa 3 Cerințe decont)Organizația:........

Titlul Proiectului:

Contract finanțare nerambursabilă nr.

...............«e.........


VW


OPIS

Dosar decont

Nr. Crt.

Documentul

Linia de BUGET nr.:

De 1 pagl la..J|

la

jag.

1.

Raportul privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor (RC03_Formular de raportare Sport - partea I și partea Il-a) - in format PRINȚ asumat prin semnătură/ stampila si in format editabil (poate fi adus pe stick/CD sau/si trimis pe email la sport@judbrasov.ro)

-

2.

Formularul de decont (RC04_Formular Decont - calcul tabelar / excel) in format PRINȚ asumat prin semnătură/ stampila si in format editabil (poate fi adus pe stick/CD sau/si trimis pe email la sport@judbrasov.ro)

-

3.

Factură fiscală

1

4.

Notă de recepție

1

5.

Bon de consum

1

6.

Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor

1

7.

Listă de prezență

1

8.

Contract

1

9.

Ordin plată

1

10.

Extrase de conU

1

11.

«• .

• • •

« « •

12.

Factură fiscală

n

13.

Notă de recepție

n

14.

Bon de consum

n

15.

Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor

n

16.

Listă de prezență

n

17.

Contract

n

18.

Ordin plată

n

19.

Extrase de cont 2

n

Note:

 • 1. ATENTIE! Documentele se vor prezenta pentru fiecare linie de buget în parte, în ordilea din crescătoare a liniilor de buget (linia 1, linia 2...) cu marcarea distinctă a acesAra (separator)

 • 2.  Adaugați/ștergeți rânduri din OPIS în funcție de nevoi;

 • 3.  La întocmirea dosarului de plată/ rambursare vă rugăm să vă încadrați în prevederile:

 • a.  Anexa 3 - Cerințe decont

 • b.  Ghidul solicitantului

 • 1 Extrasele trebuie să asigure evidențierea plății/ plăților efectuate de beneficiarul contractului / organizație. Sugestii pentru o buna evidențiere notati in dreptul plătii din extras linia de rambursare incidența (cifra)

 • 2 IDEM 1                                                                                  . ,

ÎStfedoV, _                                             ceț5e.€v(ic\Qi
Anexa 7 - Bugetul general al comp

bob

Bugetul general al competiției

usiv pentru proiectele care vizează organizarea de competițiile înregistrează la Consiliul Județean Brașov după finalizarea competiției)

1. Date despre beneficiar: Cont bancar nr......................

Beneficiar:__

Denumirea proiectului_____

Contract nr.              din

, deschis la Banca


2. Bugetul general al competiției se prezintă după cum urmează:

Nr. crt

Capitol Bugetar

Valoarea (Iei)

I. Venituri

1

Valoarea finanțării din bugetul Județului Brașov, în conformitate cu plățile efectuate (decont efectiv)

...

...

Total venituri

II.C

îeltuieli

Total cheltuieli


J Veniturilor aferente competițitiei pot proveni din bilete, contracte publicitate, drepturi etc., vânzări de produse/ obiecte promoționale, taxe închirieri/ participare, diverse/altele. V Cheltuielile se vor detalia în funcție de natura lor.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu pri la falsul în declarații, că în urma finalizării competiției nu a fost generat/ a fost generat un pr în sumă totală de..........................lei și că datele incluse în prezentul raport sunt confo

și reale.

Solicitant

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit

Semnătura și ștampila

Data întocmirii............

Se.w.tdtk


1

în situația în care la depunerea cererii de finanțare solicitantul nu poate prezenta dovada înscrierii sau/ și calendalul competițional din motive obiective care nu țin de voința sa, va explica acest lucru în cererea de finanțare (Anexai, mia Secțiunea B - Dale privind proiectul) și va indica un interval de timp în care se face înscrierea (sau intervalul de tilip pentru obținerea/ publicarea oficiala a calendarului competițional). în cazul atribuirii contractului beneficiarul Ire obligația prezentării acestor documente către autoritatea finanțatoare în cel mai scurt timp posibil de la obținerea lor (adresă de înaintare la care se anexează înscrierea/ calendarul competițional).                                          !

2

Secțiunea ”Rambursare&Comunicare”, anexe - Ghidul Solicitantului

29

3

Nerealizarea indicatorilor atrage după sine diminuarea sumelor alocate de autoritatea finanțatoare

4

Exemplu de indicatori greu de monitorizat și raportat: nr. de flotări realizate de un sportiv/ antrenament, nr. de ture

stadion/nr km alegați la un antrenament etc.                                                                     ,

5

Cu fișierele format editabil solicitate conf. Ghidului, etapa 1.