Hotărârea nr. 8/2018

Hotărârea nr.8 – aprobarea iniţierii procedurii de contractare a unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office&iudbrasov.ro

Website: www.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.8

din data de 30.01.2018

- privind aprobarea inițierii procedurii de contractare a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2018;

Analizând Expunerea de motive precum și raportul de specialitate, înregistrate sub nr. Ad. 1218/25.01.2018, întocmite de către Direcția Economică, Serviciul Buget, prin care se propune aprobarea inițierii procedurii de contractare a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, cu o maturitate de 15 ani, din care o perioadă de grație de 3 ani și perioada de rambursare de 12 ani, pentru finalizarea obiectivului de investiții “Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav”și pentru asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană, proiectele de investiții pentru care au fost semnate sau sunt în curs de semnare contractele de finanțare cu Autoritățile de Management;

Având în vedere dispozițiile art. 20, alin. (1), lit. ,,f’ și „g” și art. 61, alin. (1), Cap. IV -„împrumuturi”, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă inițierea procedurii de contractare a unei/unor finanțări rambursabile interne, în valoare de până la 200.000.000 lei, cu o maturitate de 15 ani, din care o perioadă de grație de 3 ani și perioada de rambursare de 12 ani, pentru finalizarea obiectivului de investiții “Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav” și pentru asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană, proiectele de investiții pentru care au fost semnate sau sunt în curs de semnare contractele de finanțare cu Autoritățile de Management, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dirmbrăveanu

Nr. Crt.

Denumire obiectiv de investiții

HCJ indicatori

Valoare investiție TVA inclus mii RON

Valoare propusa a se utiliza din credit mii RON

1

Aeroport International Brașov -Ghimbav

HCJ BV nr. 202

/06.12.2016

259.309,98

155000,00

2

Modernizare, dotare si eficientizare energetica a corpului S+P+7+M si corp extindere (de legătură) existent intre corpul nou si corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrica - Ginecologie Dr. I.A. Sbarcea Brașov

HCJ BV nr. 230 /

21.06.2017

26.507,92

8697,00

3

Reparații capitale, modernizare si eficientizare energetica a Unitatii de Asistenta Medico - Sociala de Pneumoftiziologie Sanpetru

HCJ BV nr. 277 / 28.06.2017

8.553,69

2365,00

4

Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

HCJ BV nr. 426 /

29.09.2017

30.726,93

1448,00

5

Modernizare drum interjudetean Covasna-Brasov care face legătură intre drumul național DN 12 si drumul național DN 13 - format din DJ131, km 0+000 - km 7+856 si DJ 131 B, km 0+000 - km 12+978

HCJ BV nr. 396 /

06.09.2017

132.583,09

24615,00

6

Modernizare drum interjudetean DJ 104A, DJ 105C si DJ 105P - format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P km 0+000-3+800

HCJ BV nr. 167/

03.04.2017

147.156,41

7875,00

Total

604.838,01

200000,00


Director executiv eci Agafiței Gabriela


:onomic,


Șef serviciu buget,Sandor lldiko