Hotărârea nr. 79/2018

Hotărârea nr.79 – aprobarea Regulamentului Consiliului Judeţean Braşov de acordare a unui sprijin financiar unităţilor de cult din judeţul Braşov, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, pe anul 2018

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 79

din data de 28.02.2018


- privind aprobarea Regulamentului Consiliului Județean Brașov de acordare a u financiar unităților de cult din județul Brașov, aparținând cultelor religioase recunoscute di pe anul 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 28.02.2018;

Analizând referatul înregistrat cu nr. 3097 din data de 27.02.2018, întocmit de căt Generală Administrație Publică - Direcția Tehnică, prin care se propune aprobarea Regu Consiliului Județean Brașov de acordare a unui sprijin financiar unităților de cult din jude aparținând cultelor religioase recunoscute din România, pe anul 2018;

Având în vedere dispozițiile O.G.R. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de spriji pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, aprobată pri 125/2002, H.G.R. nr. 313/2006 privind modificarea Normelor metodologice pentru prevederilor O.G.R. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unită aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin H.G.R. nr. 1470/2002, 984/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea preve

anciar ea nr. licarea de cult .R. nr. rO.G


nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparțină religioase recunoscute din România, aprobate prin H.G.R. nr. 1470/2002, dispozițiile 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu mo completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”d” și alin. (5) lit.”b’' administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterio

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale n republicată cu modificările și completările ulterioare


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul Consiliului Județean Brașov privind acordarea financiar pe anul 2018 unităților de cult din județul Brașov, aparținând cultelor religioase din România, conform anexei, care face parte inegrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire hotărâri prin Direcția Generală Administrație Publică, Direcția Tehnică și Direcția Economi


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

T)


Secretar

Maria Dumbrăve;

REGULAMENT CULTE

PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PE ANUL 2018, UNITĂȚILOR DE CULT DIN JUDEȚUL BRAȘOV APARTINAND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUT DIN ROMANIA.

lăcașelor de cult st


Unitățile de cult care solicită fonduri pentru construcția și repararea pentru activități de asistență socială trebuie să transmită documentația necesară, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sp financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Român republicată, H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodo prevederilor O.G. nr. 82/2001, republicată.


ogice pentru aplic:


ti


 • I. Cadrul legislativ

  Guvernului nr. 82/20C


  0/2002 pentru aproba ată cu modificările ci


Acordarea sprijinului financiar se va face în temeiul art. 3 din Ordonanța privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase] recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 147 Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, republic completările ulterioare (anexată).

 • II. Activitati eligibile:

1. Completarea fondurilor proprii necesare funcționării unităților de cult cu ve: insuficiente pentru:

ișului de cult (imobil ) respetiv: biserica, ca :apelă, ansamblu moi ■pendințe asimilate


lucrări de întreținere, reparații, amenajări și finisaje în cadrul lac care se oficiază servicii religioase sau care deservește acestui scop' rugăciune, templu, moschee, geamie, sinagogă, casă de adunare, clopotniță, arhondaric, trapeză, paraclis, chilie și alte clădiri și de acestora.

•î


introducere utilități, inclusiv utilităti noi, reabilitare utilităti existente, reparații curent' lucrări de întreținere și reparații curente: zugrăveli, izolație tennii recondiționare sau înlocuire pardoseală achiziționare materiale de construcții, achiziționare echipamente inventar: candelabre, aplice, becuri, întrerupătoare, prize, scaune reparaț i i în vel i toare: instalații de ventilație și condiționare a aerului; instalații de încălzire; reparații la instalațiile interioare și racordurile exterioare;

că, înlocuire tâmplari


electrice și obiecte de -bănci;


lucrări de pictură:

orice alte necesități legate de cele enumerate mai sus; desfășurarea unor activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult;

. Construirea și executarea de reparații capitale la lăcașurile de cult care ap cultelor religioase din România

II


 • •  construirea, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum ăi reparării lăcașurilor de cult;

 • •  conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase;

 • •  amenajarea si întreținerea muzeelor culrural-religioase:

 • •  construirea, amenajarea și repararea clădirilor având destinația de așezăminte de asiste| socială și medicală ale unităților de cult;

  proprietate a culteloi


 • •  construirea și repararea sediilor unităților de învățământ teologic, recunoscute:

  ale centrelor de cult;


 • •  construirea și repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau

 • III. Elementele necesare întocmirii unui dosar

a) cerere-tip; (Anexa 1)

b) devizul de lucrări pentru construcții și reparații. întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, pentri lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs și vizat de diriginții de special

tate;


 • c) documente care dovedesc proprietatea asupra imobilului care face obiectul lucrărilor;

  d autorizarea execută :au legislației aplicabili

  România;


 • d) copie de pe autorizația de construire eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privim lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s țara pe teritoriul căreia se află lăcașul de cult aparținând cultului recunoscut din

 • e) în cazul monumentelor istorice și al bunurilor din patrimoniul cultural național, se va prezenta și o 1 a avizului eliberat de instituțiile specializate în domeniul patrimoniului cultural național, potrivit legisi în vigoare privind restaurarea și conservarea monumentelor istorice și a bunurilor din patrimoniul cui național:

  Române, se va preze


f) în cazul lucrărilor de pictură a lăcașurilor de cult aparținând Bisericii Ortodoxe copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;

• jspective, inclusiv dev


g) în cazul solicitărilor privind asistența socială, se va depune proiectul acțiunii r aferent: h) pentru celelalte necesități ale unităților de cult, cererea de sprijin financiar va specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea:

fi însoțită de documei


i) avizul cultului sau al unității centrale de cult, pe anul în curs, pentru obținerea j) copia certificatului de înregistrare fiscală;

sprijinului financiar


1) adeverință certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este pri codul IBAN al unității de cult solicitante;

m) documente care să ateste dreptul de a desfășura activități sociale sau medicale, după caz;

n) declarație pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pen realizarea lucrărilor menționate în documentația atașată cererii-tip (Anexa 2);

o) acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfășoară activităii sociale, medicale și învățământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar;

p) documente care sa ateste faptul ca solicitantul nu are obligații de plata eligibile privind impozitele si taxele către stat precum si contribuțiile către asigurările sociale de stat;

r) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se soli sprijin financiar;

s) dosar de încopciat.

IV. Pașii întocmirii dosarului


Cererea tip.

o

o


Se ia în considerare doar acest model (Anexa 1).

Toate rubricile sunt obligatorii, in afară de rubricile Avizul de specialitate pentru Monumentele istorice” și .Avizul Comisiei de pictură bisericeasc cazul, se pune o cratimă.

Rubrica .Autorizația de constucție” este obligatorie, cu excepția lucrărilor de pictură și] celor de reparații curente.

La rubrica „Motivarea cererii"se detaliază obiectul cererii și felu solicitat sprijinul financiar.

Valoarea devizului lucrărilor (după devizul anexat) rămase de exo Stadiul lucrărilor pentru construcții: organizare de șantiere, cota finisare etc. Stadiul lucrărilor pentru pictură: în procent din totalul suprafeței de pictat Dacă sumele primite anterior nu au fost justificate în totalitate de: considerare.

Semnătura și ștampila solicitantului este obligatorie.

Se bifează la anexe actele care au fost atașate dosarului.


■â”, unde, dacă nu este


de lucrări pentru cari


cutat cuprinde și TVA o, cota 4, cota io, în n


sarul nu se ia în


o o

Declarația pe propria răspundere                                             I

o Se ia în considerare doar acest model (Anexa 2).

Autorizația de construcție, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea exec lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare se va atașa în xerox, semnată și ștampilată de solicitant, cu mențiunea „conform cu originalul”. în cazul monumentelor istorice și al bunurilor din patrimoniul cultural național se va pre] și o copie a Avizului de specialitate al Ministerului Culturii și Patrimoniu în cazul lucrărilor de pictură a bisericii sau al paraclisului se va eliberat de Comisia pentru pictură bisericească, precum și proiectul de pentru pictură bisericească a Bisericii Ortodoxe Române. Se vor atașa


i ui Național, prezenta și copia avi

; deviz aprobat de Co în copie xerox, semn; ștampilate de solicitant, cu mențiunea „con/orm cu originalul”. De asi devizul semnat cu pictorul, datat, pe lucrările rămase de executat, in lei, părți (pictorul și preotul sau consiliul parohial).

Devizul de lucrări

o


emenea se va prezei și semnat de către an


Este la prețuri actualizate (în lei) și potrivit reglementărilor în vig valoarea adăugată, pentru lucrările rămase de executat.

Este analitic și cuprinde detaliat lucrările care vor fi efectuate și cantitățile de materialei model se poate folosi formularul F3 sau listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de Iu din Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instrucțiuni prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobaiea conținutului-cadru| documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, p metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de intervenții").

Trebuie semnat, datat și ștampilat de către solicitant, de ofertant specialitate, cu mențiunea „conform cu originalul'’, dacă este în copie.

Certificatul de înregistrare fiscală (GIF) este necesar pentru identificarea persoanei juridic Extrasul de cont bancar este necesar pentru evidențierea codului IBAN.

Din fotografii trebuie să rezulte stadiul actual al lucrărilor. Pe verso se datează și vor fi ștamț și semnate de solicitant.


.oare privind taxa pe


Ei

e


ii

a

;i

;i


or de aplicare a unor


i 'ecum și a structurii și investiții și lucrări de


cât și de dirigintele d'


Proiectul de asistență socială cuprinde detalierea activității, programul, necesitatea, scopul, g ținta și obiectivele. Se sprijină doar activitățile și evenimentele organizate de cultele religioase.

Se recomandă ca cererile să fie incluse intr-un dosar de încopciat.


:l


Toți pașii de mai sus sunt obligatorii pentru ca dosarul să fie e.ligibi transmise prin fax.


Nu se admit dorm


NOTA:


în cazul în care reparațiile capitale necesită expertize, studii de rezistență sau documente tehnice acestea vor fi prezentate ca acte doveditoare pentru necesi intervențiilor.


inute toate avize


Pentru bisericile monumente (biserici de lemn), vor fi ob

acordurile prevăzute de Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările și complet ulterioare.


>i

e


Documentațiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 de zi la data depunerii cererii; în caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alo< fondurilor solicitate. O nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar va mai put depusă numai în anul calendaristic următor, conform art. 14 alin. ( 2 ) și ( 3 ) din H.( 1470 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor nr. 82 / 2001, republicată.


Cererile de alocare a sprijinului financiar se depun anual.


V. Alocarea sprijinului financiar - Criteriile si Condițiile dc evaluare si selecție

Din bugetul local al județului se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale uni de cult destinate realizării activităților prevăzute la Punctul II din prezentul regulament.

Cererile de acordare a sprijinului financiar insotite de documentele prevăzute la Pct. I i Municipiul Brașov,


>r


prezentul regulament, se vor depune la sediul Consiliului Județean Brașov, di Eroilor nr.5 la cam. 9 - Registratura.

Cererile vor fi centralizate prin grija, Direcției Tehnice din cadrul Consi

le va verifica sub aspectul depunerii tuturor documentelor necesare.

Î11 situația în care sunt documente lipsă, Direcția Tehnică va solicita unității de cult compl cererii, în termen de 30 de zile.

Centralizatorul cuprinzând cererile întocmite cu respectarea dispozițiilo


iului .Județean Brașo’


r prezentului regulam fi transmis comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Județean Brașov care vor îi propunerile pentru alocarea sumelor către unitățile de cult, avand in vedere următoarele ci proporțional cu numărul de adepți ai fiecărui cult potrivit datelor ultimului recensământ al popi starea tehnică a clădirilor sau stadiul construcțiilor, clădiri de patrimoniu național, avizul unității ce de cult, unități de cult cu venituri insuficiente.

Membrii comisiilor de specialitate 1. 4 și 5 ale Consiliului Județean Brașov care înto propunerile pentru alocarea sumelor către unitățile de cult, vor completa o declarație de confidenți și imparțialitate conform cu Legea nr. 161/2003 (anexa 7)


in

al


■a


ra ri ii: ■i. le


se

teîn baza propunerilor primite. Direcția Tehnică va întocmi referatul pentru adoptarea hot Consiliului .Județean Brașov de alocare a sumelor reprezentând sprijin financiar.


ii


După aprobarea alocării fondurilor. Direcția Tehnică va comunica un contractul de cofinanțare, modelul de raportare și documentele pe baza cărora se acordă sprijinul fim) aprobat, precum și cele referitoare la justificarea sumelor cheltuite.


ităților de cult bene:


■e ir


Sumele acordate vor fi virate în contul instituției solicitante, integral sau eșalonat. Î11 cazul îi contul este trecut greșit, sumele se vor vira în conturile eparhiei aparținătoare sai unității centrale de J


•e


NOTĂ:


Sumele alocate ca sprijin financiar conform art.3 din ordonanța solicitantului, integral ori eșalonat, cu informarea unității centrale de cult, sau vor fi transmise J unității centrale de cult, după caz.

Pentru acordarea tranșei a doua și a următoarelor tranșe este obligatorie justificarea sumei pi anterior.


vor fi transmise


?t ?t


:e


VI. încheierea contractului de acordare a banilor


Unitățile de cult ale căror cereri au fost aprobate vor încheia un contract prezentul regulament. Contractul se încheie între Județul Brașov și beneficiarul fiecare pagină. Acesta se va întocmi în trei exemplare, unul pentru beneficiar finanțatoare.


de finanțare (Anexa finanțării și va fi semi și două pentru autor


Contractul se va semna în termen de maximum 15 zile calendaristice de la comunicarea aprobării d de finanțare. Va pierde finanțarea solicitantul care nu se prezintă, în acest termen, la sem contractului.


la

>e

■a

ii

a


Valoarea finanțării nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia decât ci altă finanțare aprob; comisii. Î11 cazul în care valoarea totală a lucrării crește față de valoarea sumei din contract, dira rezultată față de finanțarea aprobată este suportată în întregime de beneficiar.


le

a


VI. Obligațiile beneficiarului


Prin semnarea contractului, beneficiarul acceptă termenii și condițiile în care va primi finanțarea și d angajează pe proprie răspundere să utilizeze ajutorul financiar în scopul pentru care a fost solicitat și sl justifice integral, în condițiile legii.


VII. Justificarea sprijinului financiar


 • 1.

 • 2.

3-


4-


5-

6.


7-


8.


9-

 • 10.

 • 11.


Dosarul de justificare pentru sprijinul financiar acordat trebuie să cuprind i următoarele dosar de încopciat;

adresă de înaintare (Anexa 4)

centralizatorul documentelor anexate care trebuie să cuprindă facturile și dovada plății ace (ordin de plată, chitanțe sau bonuri fiscale) (Anexa 5);

extrasul de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor de la Consiliul Județean Braso chitanța de înregistrare în evidența contabilă a unității de cult;

facturile fiscale, însoțite de chitanțe sau ordine de plată sau bon de casă;

prenumele vânzătoru


de la Consiliul Jud


pentru lucrări de pictură sau procurări de materiale de la particulari, chitanțele de mână prii se atestă plata acestor servicii vor cuprinde in mod obligatoriu numele și clar, precum și dalele de identitate. Chitanțele vor fi certificate, obligatoriu, de primar sau < împuternicit al acestuia;

raportul de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar

Brașov (Anexa 6):

facturile aferente executării lucrărilor de construcție, reparație, pictură vor fi însoțite, după ct situații de lucrări, contracte, acte adiționale, anexe contract/contncte, note privind s lucrărilor, vizate de diriginții de specialitate;

facturi si chitanțe care conțin achiziții de materiale de construcții;

facturile de avans vor fi însoțite de facturi de regularizare a avansului;

actele justificative vor fi însoțite de fotografii care atestă stadiul lucrărilor executate, la

justificării.

de plată și o copie a


Pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului ordinului de plată prin care s-au viral impozitul pe venit, contribuțiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și asigurări de șomaj, conform legii, în cazul în care executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bi o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la

ucrările de pictură su contract de prestări d fericească executate c

it. d).


Mențiune importanta:

11 cu originalul";

urinăto


i:


toate documentele justificative, prezentate in copii xerox, vor fi certificate obligatorii aplicarea ștampilei și a semnăturii beneficiarului, cu specificarea „confor chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu în conținutul lor scopul plătii, operațiunea pentru care se face plata, numărul și data elibe rării: documentele justificative trebuie sa fie lizibile și să NU prezinte ștersătui nu se admit documente trimise prin fax: facturile aferente executării lucrărilor de construcție, reparație, vor fi insotite, după caz. de s de lucrări, contracte, acte adiționale, anexe contract/contracte, note priv de dirigintii de specialitate sau reprezentantul unitatii de cult, după caz;

Dosarele înaintate de unitățile de cult in vederea justificării sumelor primite, vor conține oblig un OPIS al documentelor existente;

nd stadiul lucrărilor.


Nu se vor admite la justificare:


 • •   nu se admit la justificare facturi plătite înainte de primirea sprijinului

precedenti acordării sprijinului financiar, chiar daca acestea au fost plătite după primirea acești » documente care conțin prestări de servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat spn financiar. Se vor lua în calcul doar cele care sunt prevăzute în devizul prezent dosarul de acordare.

 • •  facturi emise sau plătite înainte de primirea sprijinului financiar;

 • •  obiectele considerate mijloace fixe cu durata de utilizare mai mare de un an și preț unitar inc TVA mai mare de 2.500 Iei (ex. centrală termică, cazan, aparat de aer condiționat, d mobilier, calculator, fax. telefon, imprimantă, copiator, obiecte sanitare.

de telefon, transportul în regim de taxi etc.).

 • •   facturi pentru lucrări de reparații sau de altă natură în cadrul casei parohiale

 • •   achiziții de clădiri, mijloace de transport, terenuri

 • •   onorarii plătite de beneficiar către executant, persoană fizica către a

procurare de alimente, băuturi, tutun etc.


inanciar sau emise ii


sisteme de alarma, c;


ta persoană fizică, p


Data limită a justificării:


stificative vor fi trcin


Potrivit prevederilor cap.4, art.15, litera i) din H.G. 1470/2002 , „documentele ju până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. în cazul primirii sprijinului final începând cu trimestrul IV justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia".Unitățile de cult care nu justifică sprijinul financiar conform termenelor precizate la (1) lit. i), art.15 sunt obligate să restituie sumele rămase nejustificate în maximum 30 di de la expirarea termenului de justificare.
OPIS ANEXE:

Anexa nr. 1 - Cerere pentru acordarea sprijinului financiar (se completează de către solicitant)

Anexa nr. 2 - Declarație pe proprie răspundere a solicitantului (reprezentatul legal al instituției)

Anexa nr. 3 - Contract de finanțare (Convenție)

Anexa nr. 4 - Adresa de înaintare a documentelor justificative

Anexa nr. 5 - Centralizator privind justificarea sprijinului acordat

Anexa nr. 6 - Raport de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar de la Consili

Județean Brașov

Anexa nr. 7 - Declarație de confidențialitate și imparțialitate

Vicspr

Adrial


Dir. General Direcția General; : Administrație Publica

Mihai'Pascu

Vizat: Dir. Executiv Direcția Tehnică: Andreea Radulea întocmit: Consilier Cristina Benta

Nr.        /Data_________________ l l

CERERE                          ! J

pentru acordarea sprijinului financiar conform Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, cu modifiHIle și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările și completărileMBerioare

Unitatea de cult solicitantă:..............................................................................................

Cultul sau Eparhia:............................................................................................................

Adresa completă a unității de cult solicitante:.............................................................

..........................................................................................................................r................... Adresa completă a obiectivului (în cazul în care diferă de adresa unității de cult):

Hramul (dacă este cazul):.................................................................................................

Numele și prenumele reprezentantului:.........................................................................

Funcția:...........................................Telefon:.....................................................................

Email:.................................................................................. ...............

Număr de cod în cazul monumentelor istorice:...........................................................

Cod IBAN:              |    |    |    |    [    |    |    |    |    |~ |    |    |    |    |    |    |    |     ~

deschis la.....................................................................Cod Fiscal:...................................

Obiectul cererii:..................................................................................................................

Motivarea cererii:

Numărul și data autorizației de construire:.......................Data expirării:................................

Numărul și data avizului Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.............................

Numărul și data avizului Comisiei de pictură bisericească:.............................................

Data începerii lucrărilor:..................................................................................................................

Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat:......................................................................

Stadiul lucrărilor:..............................................................................................................................

în ce ani a mai primit sprijin financiar de la CJ Bv:.....................................................................

în ce valoare:......................................................................................................................................

Dacă au fost justificate în totalitate sumele primite:...................................................................

CERTIFIC exactitatea datelor de mai sus pentru care răspund conform prevederilor legale și mă oblig s. sumele primite, conform normelor legale

SEMNĂTURA și ștampila solicitantului

ANEXE:

 • □ Declarație pe propria răspundere

 • □ Avizul unității de cult centrale

 • □ Autorizația de construcție (dacă este cazul)

 • □ Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este cazul)

 • □ Devizul lucrărilor rămase de executat

 • □ Autorizația Comisiei de pictură bisericească (dacă este cazul)

 • □ Copie atestat pentru activități sociale (dacă este cazul)

 • □ Adeverință IBAN

 • □ Copie C1F

 • □ Extrasul de C.F. ale imobilelor în care se desfășoară activități sociale, medicale sau de învățământ teologic

 • □ Fotografii cu stadiul actual al lucrărilorDECLARAȚIE

r

Subsemnatul,.............

identitate seria......nr........

reprezentant legal al

//


posesor al buletinului/ către.....

cult


ii de


.........elibera t/ă de parohiei/unității de ..." (dacă este cazul) din localitatea.....................

str.....................................................nr.........,județul/sectorul .......................................

C1F.............................................. cunoscând prevederile din Codul penal privind

declarații, îmi asum pe propria răspundere următoarele:


cu


imul


ând ii în


datele, informațiile și documentele prezentate în dosarul de solicitare a sj financiar sau în dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realității parohia nu are datorii și obligații neachitate la scadență către persoane juJ bunuri urmărite în vederea executării silite;

mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat parohiei/unității .............................să-l utilizez în scopul pentru care a fost solicitat și să integral, în condițiile legii; în documentele justificative nu voi prezenta chitanțe pentru mijloace fixe a căror valoare depășește 2.500 lei, inclusiv TVJ documentele depuse la Consiliul Județean Brașov în scopul justificării alocate unității de cult nu au mai făcut obiectul justificării către alte instituții Certificatul de înregistrare Fiscală și contul bancar aparțin unității de cd solicitat sprijinul financiar.

riului

pe ori

cult kstific [uri și

pnelor blice; are a


Reprezentantul unității de cult solicitante,

Semnătură

Ștampilă

Data


CONTRACT DE FINANȚARE NR.


din data de


în temeiul art. 3 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea uno sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin.2 aplicare a prevederilor O.G. nr. 82/2001, aprobate prin H.G. 1470/2002, republicată, cu m și completările ulterioare și în baza Hotărârii Consiliului Județean B prezentul contract.


rașov nr.


I. PĂRȚILE CONTRACTULUI


Art. 1. Părțile contractului sunt:


1.Județul Brașov, reprezentat legal prin Președintele Consiliului Ju

sediul în municipiul Brașov b-dul Eroilor nr.5, tel/fax 068/410777/475576, având cod fisc și contul IBAN nr. R024TREZ24A670600591200X deschis la Trezoreria Municipiul denumit în continuare finanțator


dețean Adrian loan


Și


2.____________________, cu sediul în _

Brașov, reprezentată legal prin preot

______________și contul IBAN nr.__

Beneficiar


, comuna_____

_________, telefon ______, deschis la


II OBIECTUL CONTRACTULUI


Art.2. (l).Obiectul contractului îl constituie acordarea unui sprijin financiar în sumă de de către finanțator, pentru..............................

Suma reprezentând sprijinul financiar se va vira într-o singură tranșă/în tranșe.


III. DOCUMENTE PE BAZA CĂRORA SE ACORDĂ SPRIJINUL FINANCIAR

Art.3. Pentru obținerea sprijinului financiar, Beneficiarul prezintă următoarele documente:

• -Cererea tip nr.______________

» -devizul de lucrări pentru construcții și reparații. întocmit potrivit reglementărilor î datat pe anul în curs și vizat de diriginții de specialitate:

« -documente care dovedesc proprietatea asupra imobilului care


-copie de pe autorizația de construire eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind a executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioar
- în cazul monumentelor istorice și al bunurilor din patrimoniul cultural națio, prezenta și o copie a avizului eliberat de instituțiile specializate în domeniul patrimoniul național, potrivit legislației în vigoare privind restaurarea și conservarea monumentelor is bunurilor din patrimoniul cultural național:

în cazul lucrărilor de pictură a lăcașurilor de cult aparținând Bisericii Ortodoxe R va prezenta și copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească: avizul cultului sau al unității centrale de cult, pe anul în curs, pentru obținerea : financiar

-copia certificatului de înregistrare fiscală;

-adeverință certificată de bancă sau copia unui extras bancar, o este precizat codul IBAN al unității de cult solicitante:

-declarație pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul exclusiv pentru realizarea lucrărilor menționate în documentația atașată cereri i-tip;

-fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea care se solicită sprijin financiar;

onform cu originalul


11 nane ia


de luci


 • IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.4 Finanțatorul:

 • a) se obligă să pună la dispoziția beneficiarului sumele reprezentând sprijinul financiar

 • b) are dreptul să solicite rapoarte privind derularea obiectului contractului;

 • c) să efectueze controale și să verifice modul de utilizare a fondurilor ce constitui financiar acordat.

Art.5.Beneficiarul:

a)

are dreptul să primească sumele reprezentând sprijinul financiar, în condițiile pr contract;

se obligă să utilizeze sprtijinul financiar numai în scopul realizării obiectului c prevăzut la art. 2;

se obligă să întocmească și să depună raportul de justificare pentru modul de sumelor reprezentînd sprijinul financiar, odată cu documentele justificative prevă 6;

să restituie, în termen de 15 zile de la data stabilită în contract pentru justificarea financiar, sumele necheltuite sau nejustificate;

se obligă să accepte controlul și verificările organului de control al finanțatorului î cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie sprijinul financiar primit.


b)


c)


c)


d)


V.JUSTIFICAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

Art.6.(l) Pentru justificarea sprijinului financiar, Beneficiarul va depune ur documente:

data


 • a. adresa de înaintare, care poate fi găsită la anexa 4 din Regulamentul pentru Culte site-ul Consiliului Județean Brașov, secțiunea Hotarari cu nr.


 • b. extrasul de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor de la Consiliul Brașov sau chitanța de înregistrare în evidența contabilă a unității

 • c. centralizatorul documentelor anexate care trebuie să cuprin

acestora (ordin de plată, chitanțe sau bonuri fiscale). Poate fi gas: pentru Culte afișat pe site-ul Consiliului Județean nr........./....................

de cult:

ndă facturile și dov it la anexa 5 din Reg Brașov, secțiunea


 • d. raportul de justificare; anexa 6 din Regulamentul pentru Culte afișat pe site-ul C Județean, secțiunea Hotarari cu nr.........data...........

  gatoriu numele și |


 • e. lacturilc fiscale. însoțite de chitanțe sau ordine de plată sau bon de casă;

 • f. pcnlru lucrări de pictură sau procurări de materiale de la particulari, chitanțele de i care se atestă plata acestor servicii vor cuprinde în mod obl vânzătorului în clar, precum și datele de identitate.

 • g. facturile aferente executării lucrărilor de construcție, reparație, pictură vor fi însoțite, de situații de lucrări, contracte, acte adiționale, anexe contract/ lucrărilor, vizate de diriginții de specialitate:

 • h. facturi si chitanțe care conțin achiziții de materiale de constructi ;

  contracte, note privi


 • i.facturile de avans vor fi însoțite de facturi de regularizare a avansului:

1.actele justificative vor fi însoțite de fotografii care atestă stadi justificării.

 • (2) Toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, ștampilei și a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar.

  ui lucrărilor executa


  vor fi certificate pri


 • (3) Nu se vor admite la justificare documente care conțin achiziții de materiale altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar.

 • (4) Documentele justificative trebuie să fie lizibile și să nu prezinte ștersături; documente trimise prin fax.

Art.7. (1) Raportul de justificare și documentele justificative vor fi depuse la Consiliului Județean Brașov până la data de 31.12. a anului în care s-a

acordat spriijinul fi


(2) Documentele justificative vor fi verificate de Direcția Tehnică și Direcția Econ

VI. CLAUZE SPECIALE

Art.8 (1). în situația în care beneficiarul nu prezintă


documente justific documentele prezentate nu respectă condițiile de la art. 6 din prezenta convenție, acesta s restituie sumele nejustificate în termen de 15 zile de în termenul stabi în caz contrar, Județul Brașov își rezervă dreptul de a acționa recuperarea acestor sume.

it la art.7 din contrac Beneficiarul în insta


(2) Pentru sumele nejustificate sau justificate necorespunzător, beneficiarul majorări de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se f bugetul Județului Brașov.

VII. Dispoziții finale:

Art.9.(l) Comunicările între părți în legătură cu executarea prezentului contract vor numai în scris.

acute


(2) Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor codului ci

Prezentul contract s-a încheiat, în trei exemplare, două exemplare pentru Finanțați


unul


pentru Beneficiar.


JUDEȚUL BRAȘOV


Parohia,


PREȘEDINTE,

Adrian Ioan Vestea


Prci


ot paroh,


SECRETAR

Maria Dumbrăveanu


Direcția Juridică și Relații cu Publicul Director executiv

Claudia Crăciun


Direcția Economică Director executiv Gabricla Agafitei


Director General DGAP

Mihai Pascu


Direcția Tehnică

Director executiv

Andreea Radulea


Vizat CFPP


Vizat juridic,


Către,


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Tehnica

ită ca sprijin financi


Vă trimitem alăturat documentele justificative pentru suma prim documentelor justificative anexate.

în sumă de


lei, primită în data de.


Menționez că justific suma de


.....(ziua, luna, anul).

lei, conform centralizatorului


Semnătură și ștampila beneficiarului

CENTRALIZATOR

PRIVIND JUSTIFICAREA SPRIJINULUI ACORDAT PENTRU (construcții, reparații, etc)..................................................

LA LĂCAȘUL DE CULT (Parohie, Mănăstire etc.).........................

UNITATEA CENTRALĂ DE CULT (Arhiepiscopie, Epicopie etc)..................................................................

DIN DATA DE..................................

ÎN SUMA DE....................................

Nr. Cri.

Unitatea furnizoare

Factura

Achitat

Numărul facturii

Data facturii

Valoarea fără TVA

Valoare cu TVA

Valoare totală (inclusiv TVA)

Nr OP/ Chitanța

Data

Suma plătită

1.

2.

3.

4.

TOTAL

DATA ÎNTOCMIRII


întocmit (nume, prenume, funcția) Ștampila Unității

RAPORT DE JUSTIFICARE PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR

 • I. DATE GENERALE

1. Datele de identificare ale unității de cult:

Unitatea centrală de cult

Hramul

Denumirea unității de cult

Poziția și pagina din statul de funcții și personal

Localitatea

orașul sau comuna

satul sau sectorul

Adresa unității de cult

Județul

Cod Fiscal

2. Datele de identificare ale reprezentantului:

Numele reprezentantului:

Date personale (CNP):

Telefon:

II. JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE 1. Suma primită în anul în curs

1

Suma primita

2

Valoarea devizului din dosarul de cerere

3

Scopul pentru care a fost solicitată suma1

 • 2. Scurtă descriere a lucrărilor efectuate (maxim 20 de rânduri)

 • 3. Finanțări primite de la Consiliul Județean Brașov in perioada 2012 - 2017 unitatea de cult


  Nr. crt.

  Anul

  Suma (lei)

  1.

  2.

  3.

  4.

  ...


Declar pe propria răspundere că facturile și chitanțele prezent justificare în dosarul prezentat nu au fost folosite la alte instituții ale statul justificarea unor sume primite.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, c completă și corectă.

spre ntru


Anfl

DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE

- pentru membrii comisiei de evaluare-

Subsemnatul ......................................, domicialiat în localitatea

str....................., nr......................, bl................., ap......, et......., sc........, sectorul/județul

poștal..........., posesor al actului de identitate...... seria......... nr..................... codul nuni

personal........................................................................................, membru în Comisia de evalua]

selecție a cererilor privind repartizarea unor sume din fondurile alocate conf. OG 82/1 referitoare la stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unități de cult și ale HG 313/2ol Modificarea Normelor metodologice de aplicare a OG 82/2001 aprobate prin HG 1470/1 pentru Unități de Cult solicitante, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în dedal următoarele:                                                                                       J

 • a) nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia di] solicitanții de finanțare;

 • b) nu am calitatea de soț/soție, rudă sau fin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu soliciți

de finanțare;                                                                                             I

 • c) nu am niciun interes de natură să afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului evaluare a cererilor.

 • d) nu mă aflu într-un conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea! 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publid funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificării completările ulterioare.

în cazul în care, pe parcursul procedurii de selecție și evaluare, mă voi afla în una situațiile menționate mai sus, mă oblig să anunț această situație imediat ce a apărut.

Totodată, mă angajez că voi păstra confidențialitatea asupra conținutului cererilor finanțare, precum și asupra altor informații prezentate de către solicitanții de finanțare a ci dezvăluiure ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și proteja proprietatea intelectuală secretele comerciale, precum și asupra lucrărilor comisiei de evaluare.

înțeleg că în cazul în care voi divulga aceste informații sunt pasibil de încălca prevederilor legislației civile și penale.

Data                                                Semnătura.................