Hotărârea nr. 78/2018

Hotărârea nr.78 – aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MECENA S.R.L. pe traseele: - Dumbrăvița (centru) – Codlea – Hălchiu – Bod – Sânpetru – Brașov - Sânpetru (DN 11 km 5+863, S.C.Stabilus România S.R.L. – parcare incintă) și retur; - Poiana Mărului (centru monument) – Zărnești – Râșnov – Cristian – ocolitoarea Brașov- Sânpetru – Brașov (str.Hărmanului nr.49B, S.C.Stabilus România S.R.L. – parcare incintă) și retur.Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.78

din data de 28.02.2018

privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MECENA S.R.L. pe traseele:

 • -  Dumbrăvița (centru) - Codlea - Hălchiu - Bod - Sânpetru - Brașov - Sânpetru (DN 11 km 5+863, S.C.Stabilus România S.R.L. - parcare incintă) și retur;

 • -  Poiana Mărului (centru monument) - Zămești - Râșnov - Cristian - ocolitoarea Brașov- Sânpetru -Brașov (str.Hărmanului nr.49B, S.C.Stabilus România S.R.L. - parcare incintă) și retur.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară Ia data de 28.02.2018;

Analizând Expunerea de motive, precum și Referatul înregistrate sub nr. ad. 17180 din data de 21.02.2018, întocmite de către Direcția Generală Administrație Publică/Direcția Tehnică/Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice - Autoritatea de Transport Județean de Persoane, prin care se propune atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MECENA S.R.L. pe traseele: Dumbrăvița (centru) - Codlea - Hălchiu - Bod - Sânpetru -Brașov - Sânpetru (DN 11 km 5+863, S.C.Stabilus România S.R.L. - parcare incintă) și retur; Poiana Mărului (centru monument) - Zămești - Râșnov - Cristian - ocolitoarea Brașov- Sânpetru - Brașov (str.Hărmanului nr.49B, S.C.Stabilus România S.R.L. - parcare incintă) și retur;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (1), (4) și art. 38, alin. (7) din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 31, alin.l Al, art. 32 din Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum și art. 91, alin.(l), lit. d și alin. (5), lit. a, pct. 13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MECENA S.R.L. pe traseul: Dumbrăvița (centru) - Codlea - Hălchiu - Bod - Sânpetru - Brașov- Sânpetru (DN 11 km 5+863, S.C.Stabilus România S.R.L. - parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licențelor de traseu până la data de 19.10.2019, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art.2. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MECENA S.R.L. pe traseul: Poiana Mărului (centru monument) - Zămești - Râșnov - Cristian - ocolitoarea Brașov- Sânpetru - Brașov (str.Hărmanului nr.49B, S.C.Stabilus România S.R.L. - parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licențelor de traseu până la data de 19.10.2019, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală Administrație Publică, Direcția Tehnică - Autoritatea de Transport Județean de Persoane.
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

. .                                           ■■■ ' ’...- '. ' ti.P"L' -P1!!. .. '■


Servici i de transport public județeandepersoaneprinCurseregulate speciale

Prezenta licență de traseu ș-aeliberat operatorului de transport rutier: .....Ș;j^. ME.țrifflA ȘM.!*/; .-is.it........,...........^...U.'    J.„..........

■■.■■!■■■■; ' * ■

......

•'•?••*.....’+~y


V. ■


■J» II ;;

■j


■i


■f.


II

^r...^....^.vr^............... _ ...... .f7„^ < , ...^_

Valabilă de la data de......0h0$.-2018-'"- pâDăla data de .49.i#,^*).....,.....


Emitent Consiliul Județean Brașov


1»;


Data eliberăriiOperatorul de trânșpo^-rutierppate efectua        idfefcarisport.. jpdețeah de

persoane prin cursefegulate speciale jpei                               -llurnăi cu

autovehicule având capacitatea Menționată M caietul sarcini anexat și în • confdrmitatecuacesta.                                   ' î ,"'-;"X ..■"


Traseul:

... Dumbrăvița(centru)•-■ WdJea-Hălchiu-BodtW Sânpetru -Brașov - Sânpetru (pNilkmS+SSS^SCStabilus România SRL

Ifi I

rț/

•ir


•H

J     ;<Ș 4 ș: 4 Ț. <11 <1 9 J f 1' <ș >4< ■:■■. <■;; <(■' </ < ț; 4ș 4.1.4 ’i   4:454 "i 41 tfll; 4 -: t ;i ii. 4^ fiș^'ț 4     *‘ 41 ți ii 4 ii ■ :!'ii 4 1 4>ș'4 i; 4 :i țj? 4ș 4 ți4r'• Ș 4i^4^ 4ifcîs 4.1jfll 4:^4 H 4:14114;; 4 :l-4i' 41'414< 4;; 4.1 <1:4 :li>; 4^4 ^41'4 .1 4 -.: 4;. 4 ■; 4   14 -f4J *)<«•.•

■Ar<; ii: 4f 4»<;-4Ș4741’484-ji-V4 si •:'i4’4 ::4i 41   îi 4 ii4ț:414114’ 4S 4“ îs î’ițîf 4țl>    <! 4!l i’.isîșî 4 -44 4’ 4: 4 :ÎȘ 4.Y4'i if țîși 4'j>ț: 4149iți i/Î.Șilfyjlyîi 4:i 41JJ4 Si':|S.ș'îȘ 4.Ș îț'i<4.Ș4■>4:Ș'j4"<\4’i>lî•:4irî 4 JÎ:î[4•.,4'. țșlsi

•i<

;i t.

SeriaBVNr. 0210

lir

Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. MECENA SJLL.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr.0210

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Dumbrăvița (centru) - Codlea - Hălchiu - Bod - Sânpetru - Brașov -Sânpetru (DN 11 km 5+863, SC Stabilus România SRL - parcare incintă) și retur

  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  05:15

  13:15

  21:15

  1

  Dumbrăvița (centru)

  08:00

  16:00

  00:00

  05:28

  13:28

  21:28

  10

  2

  Codlea (Colorom)

  07:47

  15:47

  23:47

  05:31

  13.31

  21:31

  11

  3

  Codlea (Primărie)

  07:44

  15:44

  23:44

  05:34

  13:34

  21:34

  12

  4

  Codlea (Lidl)

  07:41

  15:41

  23:41

  05:46

  13:46

  21:46

  23

  5

  Hălchiu (str. Morii nr. 126)

  07:29

  15:29

  23:29

  05:53

  13:53

  21:53

  29

  6

  Bod Colonie (parcare cantina Fabricii de Zahăr)

  07:22

  15:22

  23:22

  05:58

  13:58

  21:58

  -

  31

  7

  Bod Sat (parcarea școala gimnaziala Bod sat)

  07:17

  15:17

  23:17

  -

  06:04

  14:04

  22:04

  -

  39

  8

  Sânpetru (str. Republicii nr. 165)

  07:11

  15:11

  23:11

  -

  06:14

  14:14

  22:14

  -

  45

  9

  Brașov (str. H armanul ui nr. 49B, SC Stabilus România SRL -parcare incintă)

  07:01

  15:01

  23:01

  -

  06:20

  14:20

  22:20

  -

  49

  10

  Sânpetru (DN 11 km 5+863, SC Stabilus România SRL - parcare incintă)

  06:55

  14:55

  22:55

  -

Emitent:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/ B-l 11-DNV

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria III

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                   Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Dumbrăvița

  5773/06.12.2017

  2

  Codlea

  16338/03.08.2017

  3

  Hălchiu

  7110/26.10.2017

  4

  Bod

  14629/27.10.2017

  5

  Sânpetru

  3100/13.03.2017

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. MECENA S.R.L

Data emiterii:


CONSILIULJWEȚEANBRAȘOV


R’,:


Si


!<•

Hi


r.


;;


j

! ..

.................. «>.&.............. .£.. .

s.


,z

Valabilă de la data de..;....^o».-201'8......până la data de >»49^20$9**7......

Emitent

Cdnșiliul Județean Brașov

h'


Data eliberării..........

persoane prin curse reglate ^eșiale pe traseul menționat; W vei?so puinai cu autovehicule avândcapacitatea tneîiționată în1’ caietul’ t$h sarcini' anexat și în conformit ătecuacesta.                              :         •.       .....•

t.i


Traseul:

_ PoiânaMăruIui (centru mohuincnQ -Zărnești Râșnov - Cristian - oeolitoarea Brașov-îSânpetru -Brașov (str. Hărmamilui nr. 49B,                              •

parcare incintâ)șiretur ,a                        7       .. ,t[                                     ’

t.^.ț ■ ].

'j'țț

ti


t^j

ih
Consiliul Județean Brașov

9


Operatorul de transport rutier

S.C. MECENA S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr.0211

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Poiana Mărului (centru monument) -Zărnești - Râșnov - Cristian -ocolitoarea Brașov - Sânpetru -Brașov (str. Hărmanului nr. 49B, SC Stabilus România SRL -parcare incintă) și retur

  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  05:05

  13:05

  21:05

  -

  0

  1

  Poiana Mărului (centru monument)

  08:10

  16:10

  00:10

  -

  05:22

  13:22

  21:22

  -

  11

  2

  Zărnești (zona CEC)

  07:53

  15:53

  23:53

  -

  05:42

  13:42

  21:42

  -

  ZI

  3

  Râșnov (str. I.L. Caragiale-în apropierea stațiilor publice)

  07:33

  15:33

  23:33

  -

  05:49

  13:49

  21:49

  -

  33

  4

  Cristian (Piața Libertății nr. 1)

  07:26

  15:26

  23:26

  -

  06:15

  14:15

  22:15

  -

  55

  5

  Sânpetru (DN 11 km 5+863, SC Stabilus România SRL - parcare incintă)

  07:00

  15:00

  23:00

  -

  06:20

  14:20

  22:20

  -

  58

  6

  Brașov (str. Hărmanului nr. 49B, SC Stabilus România SRL -parcare incintă)

  06:55

  14:55

  22:55

  -

Emitent:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/ B-l 10-DNV

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria III

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                   Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. ort.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Poiana Mărului

  6739/25.10.2017

  2

  Zămești

  16692/11.12.2017

  3

  Râșnov

  17237/01.11.2017

  4

  Cristian

  11359/2/08.12.2017

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. MECENA S.R.L

Data emiterii: