Hotărârea nr. 77/2018

Hotărârea nr.77 – aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între UAT Judeţul Braşov, UAT Judeţul Sibiu şi UAT Judeţul Argeş în vederea realizării în comun a activităţilor privind promovarea şi dezvoltarea turistică a zonei montane Masivul Făgăraş

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16


HOTĂRÂREA nr.77 din data de 28.02.2018

- privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între UAT Județul Brașov, UAT Județul Sibiu și UAT Județul Argeș în vederea realizării în comun a activităților privind promovarea și dezvoltarea turistică a zonei montane Masivul Făgăraș

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de extraordinară la data de 28.02.2018

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr.Ad. 696 din 26.02.2018 întocmite de Direcția Resurse Programe, Proiecte de dezvoltare/ Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport prin care se propune aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între UAT Județul Brașov, UAT Județul Sibiu și UAT Județul Argeș în vederea realizării în comun a activităților privind promovarea și dezvoltarea turistică a zonei montane Masivul Făgăraș;

Având în vedere prevederile art.14 și art.91 alin.l lit.”e” și alin.6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -1. Se încheie Acordul de parteneriat între UAT Județul Brașov, UAT Județul Sibiu și UAT Județul Argeș în vederea realizării în comun a activităților privind promovarea și dezvoltarea turistică a zonei montane Masivul Făgăraș

  • 2. Se aprobă modelul Acordului de parteneriat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • 3. Acordul de parteneriat se va încheia pe o perioadă de 10 ani pentru a putea implementa politici de dezvoltare.

Art.2. - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Brașov domnul Adrian- Ioan Veștea în vederea semnării Acordului de Parteneriat.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse Programe, Proiecte de dezvoltare.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

U.A.T Nr.U.A.T. JUDEȚUIi SIBIU

Nr.-----------/-------|j----------

, i

iU.A,T. BRAȘOV. Nr.______


ACORD DE PARTENERIAT

Văzând dispozițiile art.91, alin.(6), lit.a) din iLegea nr.


215 din 23 aprilie 20C


(♦♦republicată**) (*actualizată*) a administrației publice locale, coroborat cu dispoziții art.14, alin.(l) H.G. nr558/04.08.2017 privind aproba.'ea Programului pentru dezvoltare investițiilor în turism-Masterplanul investițiilor în tdr: proiectelor de investiții în turim, am convenit următoarele


[sm-și a criteriilor de eligibilitate


1

.e

;i


CAPA PĂRȚILE SEMNATARE


i

Artd U.A.T.- Județul Argeș prin Consiliul Județean Ăigeș, cu sediul în mun. Pitești, Piața Vasile Milea, nr.l, Jud.Argeș, având codul fiscal nr. 422'9512, reprezentat prin Președinte, domnul Constantin Dan MÂNU,                    i

i

■i

U.A.T.-Județul Sibiu prin Consiliul Județean Sibțu, cu sediul în mun.Sibiu, str.General Magheru nr.l4, județul Sibiu, având codul fiscal nr. 440(5223, reprezentat prin Președinte, doamna Daniela CÎMPEAN.                      i

i

Și

U.A.T.-Județul Brașov prin Consiliul Județean Br'așov, cu sediul în Brașov, str.Eroilor

rr.5, județul Brașov, având codul fiscal nr.4384150, reprezentat prin Președinte ,domnul \drian-loan VEȘTEA.                              i

| CAP. II. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

i

i

Art.2. Obiectul acordului de parteneriat îl constituie |realizarea în comun a următoareloi activități:                                                                                                                  I

- promovarea și dezvoltarea turistică a zonei montane a Masivului Făgăraș - zona Bâlea

(U.A.T Sibiu), (UAT Cârțișoara) - Capra (U.A.T. Areful;

-identificarea unor soluții optime pentru crearea infrastructurii și a unui cadru normativ referitor la protecția mediului în zona montană a celor trei județe;

-identificarea nevoilor și a obiectivelor de dezvcltare, precum și concretizarea lor în proiecte cu finanțare internă sau exterpă, de interes județean și regional;

-elaborarea și implementarea în parteneriat a

dezvoltarea infrastructurii turistice;

unor programe și proiecte pentru


-cooperarea și sprijinirea reciprocă în domeniul salvamontului pentru zona montană limitrofa.

JrtJ.Părțile semnatare prin prezentul acord de parteneriat intenționează să implementeze politici de dezvoltare turistică durabilă pe parcursul întregii perioade a acordului de parteneriat, aceste politici pot lua forma unui plan de dezvoltare interregională elaborate și aprobate în comun de autoritățile competente.

IBORARE


CAP. III. MODALITĂȚI DE COL/

semnatare se va concretiza și se va realiza de către


Art. 4. Parteneriatul dintre părțile


Președinții Consiliilor Județene, semnatari ai prezentului acord, prin schimbul permanent de date și informații, precum și prin parteneriate cu alte instituții cu atribuții în gestionarea programelor naționale de dezvoltare.

Art. 5. Planurile de acțiune vor fi elaborate împreună de către părțile semnatare prin consultare reciprocă și vor fi implementate în parteneriat.

i

CAP. IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 6. Obligațiile U.A.T.Județul Argeș prin Consiliul Județean Argeș, U.A.T.Județul Sibiu prin Consiliul Județean Sibip și U.A.T. Brașov prin Consiliul Județean Brașov:

  • a)  să participe, în limita resurșelor proprii disponibile, în vederea pregătirii, promovării, desfășurării și evaluării activităților care fac obiectul prezentului Acord de parteneriat;

  • b) prin grupurile de lucru constituite la nivelul celor trei instituții se vor face întâlniri periodice în cadrul cărora se vor' stabili demersurile necesare ducerii la îndeplinire a prezentului Acord de parteneriat;

  • c) să elaboreze și să afișeze rpateriale promoționale cu privire la obiectul Acordului de

parteneriat, la sediul instituției Consiliului Județean Argeș / Consiliului Județean Sibiu/ Consiliul Județean Brașov, precumiiși la sediile instituțiilor aflate în subordinea celor trei instituții;                                     .

  • d) să promoveze dispozițiile prezentului Acordului de parteneriat prin intermediul paginilor web și prin orice alte mijloace legale de promovare.

CAP. V. DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 7. Prezentul Acord se încheie pe o perioadă de 10 ani pentru a putea implementa politicile de dezvoltare și intră în vigoare începând cu data semnării și înregistrării sale în evidențele specifice ale fiecărei părțiișemnatare.

Art. 8. Părțile semnatare, prin acordul lor de voință pot proceda la prelungirea duratei de executare a prevederilor prezentului Acord, prin Act Adițional, semnat de către părțile semnatare.

CAP. VI ÎNCETAREA ACORDULUI DE PARȚENERIAT

Art. 9 Prezentul Acord poate înceta:

  • a) la termen;

  • b) prin acordul expres și scris al părților;

  • c) în caz de forță majoră astfel cum este definită de lege cu respectarea procedurii de notificare impusă de legislația în vigoare.

CAP. VII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 10. Părțile semnatare ale prezentului Acord în cazul neînțelegerilor ce izvorăsc din interpretarea sau executarea obiectivelor prezentului Acord, vor depune toate diligențele în. vederea soluționării pe cale amiabilă; a acestora, prin mediere.

Art. 11. Prezentul Acord va fi înregistrat în registele speciale ale părților semnatare.

Art. 12. Prezentul Acord s-a încheiat în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași valoare juridică.

Art. 13. Pentru realizarea obiectivelor învederate în prezentul Acord, părțile își vor desemna reprezentanții prin dispoziții interne.

U.A.T.JUDEȚUL ARGEȘ

PREȘEDINTE,

Constantin Dan MÂNU

U.A.T.JUDEȚUL SjBIU

PREȘEDINTE,

Daniela CÎMPEAN

U.A.T.JUDEȚUL BRAȘOV

PREȘEDINTE,

Adrian-Ioan VEȘTEA