Hotărârea nr. 75/2018

Hotărârea nr.75 – aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, modificate, ale Muzeului de Etnografie Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.75

din data de 28.02.2018

Brașov


- privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, modificate, ale Muzeului de Etnografie

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 28 februarie 2018;

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. ad. 2502/22.02.2018, precum și Expunerea de motive, înregistrată cu nr. 2502/22.02.2018, întocmite de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare, prin care se propune spre aprobare modificarea organigramei, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 334/31.07.2017, precum și a statului de funcții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.559/ 15.12.2017, ale Muzeului de Etnografie Brașov; în conformitate cu cele propuse, se majorează numărul de posturi aprobat de la 26 posturi, la 27 posturi, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit. ”a” și alin.(2), lit. ”c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In conformitate cu art.6, alin (1) din O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, în subordinea Consiliului Județean;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl.- Se aprobă organigrama și statul de funcții, modificate, ale Muzeului de Etnografie Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL2.- Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariale revine conducătorului instituției.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Muzeul de Etnografie Brașov și Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare- Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare.


PREȘEDINTE, Adrian -Ioan VeșteaContrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


ORGANIGRAMĂPers, conducere : 5 persoane

Pers.executie :22 persoaneMUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAȘOV

B-dul Eroilor nr.21A

CUI 4317789STAT DE FUNCȚII

Nr.

crt.

Funcția

Nivel studii

Gfâd/t reapta

Nr.posturi

1

Director manager

S

II

1

2

Contabil Sef

S

II

1

3

Sef serviciu

S

II

1

4

Sef birou conservare -restaurare

S

II

1

5

Sef birou PR,Marketing cultural

S

I

1

6

Cercetător CP I

S

I

1

7

Cercetător CP III

S

III

1

8

Muzeograf

s

IA

1

9

Muzeograf

s

I

1

10

Muzeograf

s

II

1

10

Muzeograf

SSD

I

1

11

Conservator

s

II

1

12

Restaurator

s

n

1

13

Gestionar custode

M

ii

2

14

Gestionar custode

M

IA

2

15

Supraveghetor muzeu

M/G

-

5

16

Referent de specialitate

S

i

2

17

Referent de specialitate

s

ii

1

18

Șofer

M

i

1

19

Muncitor calificat

M

i

1

TOTAL POSTURI

27

Funcții conducere: 5 posturi

Funcții execuție : 22 posturi


Răspundem pentru legalitatea si corectitudinea datelor transmise prin prezentul documentCONTABIL SEF Ec.Lucia Urdea