Hotărârea nr. 74/2018

Hotărârea nr.74 – aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.74

din data de 28.02.2018


- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 28.02.2018

Analizând raportul de specialitate si expunerea de motive înregistrate cu nr. 1759/15.02. de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare- Serviciul Resurse Umane, Salariza Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama, statul de funcții și Regulamentul d funcționare, modificat al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, astfel;

La nivelul organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare au avut loc înființarea unei Secții externe a Scolii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braș Dumbrăvița. aprobată prin HCJ Brașov nr. 287/28.06.2017;

La nivelul statului de funcții au avut loc modificări prin transformarea unui post d patrimoniu, S, gradul II în administrator patrimoniu, S, gradul I, urmare examenului de pro profesional;

Ținând cont de Nota de fundamentare a Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberi Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit. ”a” și alin.(2), Iit. ”c” din Legea administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare. Legea - cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare în conformitate cu art.6, alin (1) din OUG nr. I 18/2006 privind înființarea, organizarea activității așezămintelor culturale. în subordinea Consiliului Județean;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/200 cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organigrama Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Bredice conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2. - Se aprobă statul de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Bredic conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Populare de A „Tiberiu Brediceanu” Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov și Direcția Resurse, Program Dezvoltare - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează,

SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

T


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


CONTABIL SEF (ADMINISTRATOR FINANCIARI

-

COMPARTIMENT

DIDACTIC

45,56

SECȚIE EXTERNĂ

DUMBRAVIȚA

1,44


TOTAL POSTURI APROBATE : 58 Posturi de conducere              3

Posturi de execuție               55


iuo^^DIRECTOR

^scoCAI^ȚEN MORUZ


CONTABIL SEF


MIRCEA ANGELA-ELENA
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "TIBERIU BREDICEANU” BRAȘOV

STRADA LUNGA, NR.l


STAT DE FUNCȚIIPERSONAL DIDACTIC

FUNCȚIA DIDACTICA SI GRADUL

Nr.

Posturi

Nivelul studiilor

Grad didactic

PROFESOR

5,33

S

1

PROFESOR

2,94

S

II

PROFESOR

6,56

S

Definitiv

PROFESOR

23,40

S

Debutant

PROFESOR

6,83

S

-

PROFESOR

1,44

M

-

MAISTRU INSTRUCTOR

0,50

M

1

TOTAL POSTURI PERSONAL DIDACTIC

47,00PERSONAL DE CONDUCERE, DIDACTIC AUXILIAR Și NEDIDACTIC

FUNCȚIA DIDACTICA SI GRADUL

Nr. Posturi

Nivelul studiilor

Grad/Treaptă

Manager (director)

1

S

II

Contabil șef (administrator financiar)

1

S

II

Secretar șef

1

S

II

Administrator patrimoniu

1

s

I

Administrator financiar

1

s

III

Analist

1

s

II

Referent de specialitate

1

s

III

Casier-magaziner

1

M

îngrijitor

2

M,G

Muncitor calificat IV

1

M

1 O 1 Al PUS I URI PERSONAL Ut CONDUCERE, DIDACI IC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

11

TOTAL POSTURI:

58

___________________________________________________________________________________I

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII „TIBERIU BREDICEANU" BRAȘOV

Str. Lunga , nr. 1, Brașov , jud. Brașov, cod. 500035

tel/fax: 0268413965

C.U.I. 4646854

e-mail:brasovarte@yahoo.roPreședinte, Adrian-Ioan Ye

Aprobat:


Secretar, ia Dumbra


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 2018

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE


Art.l.Prezentul regulament conține norme privind organizarea și funcționarea așez culturale, respectiv ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII ”TIBERIU BREDI BRAȘOV.

activități în domeniul educației permanente, organizate în afara sistemului național de îi


Așezămintele culturale, în sensul legii, sunt instituții publice de cultură care formal, în colaborare cu acesta, avînd drept scop păstrarea și formarea culturii tradiționale .

Așezămintele culturale funcționează în subordinea autorităților administrației publil Consiliul Județean Brașov.

Activitățile specifice așezămintelor culturale se desfășoară în temeiul prevederilor vigoare, în conformitate cu regulamentul cadru și normele metodologice aprobate prin ministrului culturii și cultelor.

Acreditarea așezămintelor culturale pentru a desfășură activități de formare prq continuă se face conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind profesională a adulților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.375/2002 republiJ Activitățile pentru păstrarea și promovarea culturii tradiționale, precum și cel formarea unor deprinderi și abilități se finalizează cu obținerea unor diplome de absolvire c girul Consiliului Județean Brașov, cu menționarea în mod distinct a denumirii programului.

Activitatea așezămintelor culturale (Școala Populară de Arte și Meserii BREDICEANU” Brașov) este asigurată de către personalul de specialitate al instituției orgai cu statut de angajat permanent, personal de conducere, personal didactic suplinitor, de didactic asociat, didactic auxiliar, nedidactic sau după caz de experți din țară sau din străinătai

Personalului de specialitate precum și personalului didactic care desfășoară act] educație permanentă în școala populară de arte și meserii li se stabilește nivelul de salarizare I prevederilor: OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanța de urgență privind înființarea, organ] desfășurarea activității așezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioa] 53/2003-Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 153/28.06.2017 -| cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice , modificată și completată nr.91/06.12.2017 ; Legea nr.1/2011-Legea Educației Naționale cu modificările și con ulterioare; OUG nr.82/08.11.2017 pentru modificarea și completarea unor acte normativa nr.79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal nr.90/06.12.2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare , modificarea și completarea u


Coordonarea și îndumarea metodologică a activităților se fac de către Ministerul Cull Comisiilor de Cultură din cadrul Consiliului Județean Brașov.

Școala Populară de Arte și Meserii ”TIBERIU BREDICEANU” Brașov, este instituț de cultură cu personalitate juridică, cu profil de învățământ artistic și de însușire a meșteșugi tradiționale, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Brașov.

Școala populară funcționează, în conformitate cu prevederile legislației române în ale Normelor didactice elaborate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, de Culturii, cu prevederile propriului regulament de organizare și funcționare, conform pi\ Hotărârilor și Dispozițiilor Consiliului Județean.

Art.2.Respectarea Regulamentului este obligatorie pentru specialiștii din cadri populare de arte și meserii, pentru directori, personalul didactic de predare și instruire personalul didactic auxiliar și nedidactic, elevi și părinți, (tutori legali) care vin în contact ( de învățământ.


și a


iblică

ir


igoare, fișierul [terilor


colilor actică, piitatea


CAPITOLUL II. SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE


Art.3.Școala populară de arte și meserii funcționează, potrivit, OUG. 118/28 decern] Ordonanța de urgență privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așe] culturale, precum și a Hotărârilor Consiliului Județean Brașov.

Școala populară inițiază și desfășoară programe de învățământ în domeniul] permanente, culturii tradiționale și al creației populare, urmărind cu consecvență:

 • •  păstrarea prin programele de școlarizare, a specificului zonal și al cerințelor populaț] o deservește;

 • •  conservarea, valorificarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale c] locale, precum și ale patrimoniului cultural național și universal;

 • •  stimularea creativității și talentului;

 • •  învățarea și promovarea meșteșugurilor și îndeletnicirilor tradiționale;

 • •  cultivarea valorilor și autenticității creației populare contemporane și artei intel neprofesioniste în toate genurile-muzică, coregrafie, teatru, etc;

 • •  dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean, național și internațional;

Art.4.Pentru îndeplinirea obiectivelor sale Școala populară are următoarele,! principale:

 • a) organizează și desfășoară activități de învățământ artistic, în toate domeniile (muzical, arta coregrafie, etc.) și de însușire a meșteșugurilor tradiționale:

-întocmește și asigură îndeplinirea planurilor anuale de școlarizare, în concordanță cu I analitică elaborată de Ministerul Culturii;

-planifică activitatea instructiv-educativă a școlii;

 • b) organizează și desfășoară activități cultural-artistice (spectacole, expoziții, tabere de creației schimburi culturale, etc.);

 • c) promovează obiceiurile și tradițiile populare specifice zonei, precum și creația populară contemporană;

 • d) promovează tinere talente din rândul propriilor cursanți;

c)inițiază, organizează, participă la concursuri și festivaluri județene, interjudețene și internai poate avea propriile formații artistice;

 • f) asigură participarea la proiecte și schimburi culturale interjudețene, naționale, internaționala

 • g) organizează și realizează și alte activități în conformitate cu obiectivele instituției și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.5.Prezentul regulament stimulează unitățile de învățământ pentru a-și responsabilități în diferite domenii de activitate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru ex atribuțiilor care îi revin și realizarea activităților specifice, școala populară colaborează cu de specialitate, organizații neguvemamentale, persoane juridice de drept public sau privat, p cu persoane fizice, în vederea pregătirii, prin programul propriu de șco de populație, indiferent de sex, vârstă, religie, etc.

Art.6.Activitatea de instruire și educație din cadrul unităților


arizare, a diferitelor


de învățământ se di potrivit principiilor Declarației Universale a Drepturilor Omului, ale Convenției cu p


2006-intelor


icației


ie care


inității


itative


ibuții


istică,


.rama


ale și


suma .tarea tituții lim și gorii


șoară

re la


Drepturile Copilului și potrivit actelor normative generale și speciale.

Art.7.(l)Școlile populare de arte și meserii sunt organizate și funcționează în baza generale și speciale, O.U.G. 118/28 decembrie 2006-Ordonanța de urgență privind I organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, O.G. 129/2000-0rdonanța d privind formarea profesională a adulților; Legii 53/2003-Codul Muncii cu modl completările ulterioare, Legea nr.l53/28.06.2017 - Legea -cadru privind salarizarea pJ plătiti din fonduri publice , modificată și completată de OUG nr.91/06.12.2017 ; Legea Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare ;OUG nr.82/08.11.2^

 • 1.2017 pentru mod

 • 12.2017 privind unJ


Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare modificarea și completarea unor acte normative ; OUG nr.79/08.1 completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal , OUG nr.90/06. fiscal-bugetare , modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termenel 846/29.11.2017 privind stabilirea salariului de bază minim brut

H.G.nr.286/23.03.2011 Regulament-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupi post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de pro grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul buj] din fonduri publice (actualizată), Regulamentului de organizare și funcționare al unității C'nncilml            Rracnv a impnfplaknrnfa rlo Ă/fîvii vt/wi tl 17      iști cî            7


pe țară garantat n


Consiliul Județean Brașov, a documentelor elaborate de Ministerul Educației și Cercetării de Ministerul Culturii, a Deciziilor și Hotărârilor Consiliului Județean B: ordine interioară al unității.

(2)Regulamentul de ordine interioară va cuprinde prevederile specifice personalității învățământ și condițiilor concrete de desfășurare a activității în concordanță cu normele materie. Acesta este avizat de Consiliul profesoral. După aprobare el trebuie respectat de tot j| unității de învățământ, de elevi și părinți.

Art.8.învățământul școlilor de artă se organizează, potrivit legii,

Art.9.Modalitățile de înființare și desființare ale școlilor populare de arte și mesd formele și nivelurile de învățământ ale acestora sunt stabilite potrivit OUG. 118/28 decemli Ordonanța de urgență privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așez turii.

Art.lO.Potrivit legii, în incinta școlii populare de arte și meserii sunt interzise ) de propagandă pi e de moralitate și ce


brașov și a Regulam


cu frecvență de zi.


culturale, Hotărârilor Consiliului Județean precum și ale Ministerului Cu

____                    :_____ * ...J °     .   . T r r         .7.1

funcționarea oricăror formațiuni politice, desfășurarea activităților prozelitism religios, orice formă de activitate ce încalcă normele genera pericol sănătatea fizică sau psihică a elevilor.

Art.ll.(l)Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 următor.


august din anul caL


 • (2) Prin Ordin al Ministerul Educației și Cercetării Științifice se stabilește anului școlar (perioadele cursurilor,vacanțelor).

 • (3) în situații obiective, bine întemeiate (epidemii, calamități naturale, etc) școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.

 • (4) Suspendarea cursurilor școlare, se poate face dup; învățământ, la cererea directorului cu aprobarea Consiliului Județean Bra;

 • (5) Suspedarea temporară a cursurilor va fi urmată de integrală a programei școlare. Aceste măsuri vor fi stabilite prin decizia directorului ui învățământ și vor fi controlate de Consiliul Județean Brașov.

Art.l2.Planurile de învățământ pentru disciplinele care se prezentate în anexă, care fac parte integrantă din prezentul Regulament sunt aprobate de Consiliul Județean Brașov conform Hotărârii Nr.92/21.1

Art.13.Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu

Str.Lungă nr.l.


ă caz: la nivelul u 1ȘOV.

: măsuri privind pa:


predau în școlile I de organizare și fui 0.2004.

i” are sediul în


CAPITOLUL III. ORGANIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ( Școala Populară de Arte și Meserii "Tiberiu Brediceanu”)


De regulă, unitatea de învățământ își recrutează cursanții din intelectualilor, muncitorilor și alte categorii sociale, în limita planului d maxime pe clasă stabilite de lege.


•ândul elevilor, st;

3 școlarizare și al e


jislației nțarea, ernului rile și naiului /2011-pentru krea si

> măsuri I.G. nr. Mată ; p unui [vare în r plătit Hbat de rc/z/zce, ului de

lății de llale în Konalul


cât și 2006-ntelor

Irea și că și pun în [kristic

■ictura

Hsurile

Iții de

Igerca

Iții de nu! are Ipnarc Ipșov.


ților, yelor


Art.l4.(l)în învățământul școlii populare de arte și meserii grupe, clase sau ani de studiu conform planurilor de învățământ e Brașov sau de Ministerul Culturii.

’ormațiunile de stud aborate de Consiliu


uprind

idețean


, ___________1 de artă se realizeazl

DE ÎNVĂȚĂMÂNT aprobate conformi Nr.92/21.10.2004 de Consiliul Județean Brașov sau a altor criterii stgbilite de Ministerul I ețean Brașov a fosl înființarea unei secții externe a Școlii Populare de Arte și Meserii ”Tiberiu Brediceanu ” H comuna Dumbăvița cu disciplinele de dans popular și artă populară ( curs țesut , ceramici lemn , cojocărit, arta metalului, pictură populară )

Art.l5.Consiliul Județean Brașov - Comisia de cultură poate stabili, prin rel ;rupe sau individual.

Art.l6.(l)Clasele din cadrul școlilc>r populare de arte și mesejrii se constituie în alte criterii proprii c


 • (2)Studiul disciplinelor de specialitate din învățământul sau individual potrivit PLANURILOR ]

  : grupe otarîrii [urii.

  probată Iov , în Lplit în


 • (3)Prin Hotărârea nr.287/28.06.2017 a Consiliului Judi

  entări


specifice și alte discipline de învățământ la care predarea se va face pe gi

A       1 /Z Z \                   z4 4     ZW ZX zJ » 1  Z-. Z» ZX, 1 ’ 1 zC —     zv. — - - 1 z^—z Z. zl *  «-U. —  _ î__— -1

:ție de inse în


cerința educațională a unității de învățământ, de opțiunile elevilor și de < regulamentul de ordine interioară.

(2)Numărul de elevi din clasele colective și individuale sunt stabilite de pil învățământ, elaborate de Ministerul Culturii, aprobate de Consiliul Județean Brașov Hotărârii Nr.92/21.10.2004.

file de nform


e cu o


Art.l7.(l)Pentru clasele de învățământ colectiv și individual ora de curs este de 50 m| pauză de 10 minute.

rata orelor de curs pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea Comisiei de Cultură din cacrul Consiliului Juc propunerea Consiliului de administrație al unității de învățământ.

Art.18.Regulile privind organizarea activității și disciplina în muncă în Școala Pc Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” din Brașov se stabilesc conform Legii 53/2003-Codi , organizarea și de:


(2)In situații speciale și pe o perioadă determinată dw

lurata in la


iră de uncii, irarea [zarea Legea OUG [2017 12017 jgarea ff tara ele de lor de «torul [barca llnânt, lețean


Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” din Brașov se stabilesc conform ] OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanța de urgentă privind înființarea, activității așezămintelor culturale; Legea nr. 153/28.06.2017 - Legea -cadru privind s) personalului plătiti din fonduri publice, modificată și completată de OUG nr.91/06.12.201' nr. 1/2011-Legea Educației Naționale cu modificările și comp' nr.82/08.11.2017 pentru modificarea și completarea unor acte normat pentru modificarea și completarea Legii nr/ privind unele măsuri fiscal-bugetare , modificarea și completarea unor unor termene ; H.G. nr.846/29.11.2017 privind stabilirea salariului garantat în plată , H.G.nr.286/23.03.2011 Regulament-Cadru privind stabilirea principiilor gel ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a crit promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din bugetar plătit din fonduri publice (actualizată), Ordinului nr.5559/ 07.10.2011 - ordin pentru a Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului din în\ Legea nr.273/29.06.2006-Legea finanțelor publice locale, Hotărârile și Deciziile Consiliului Brașov, dispozițiile și indicațiile Comisiei Județene pentru Cultură.

etările ulterioare npletarea unor acte normative ; OUG nr.79/0H .227/2015 privind Codul fiical ; OUG nr.9O/oJ

acte normative și p de bază minim bru


ilizei


Art.l9.Planul de școlarizare va fi elaborat de către directorul școlii în urma rezultatelor obținute în anul școlar anterior cât și în funcție de cerințele elevilor pentru anul în Planul de școlarizare va fi aprobat de Consiliul Județean Brașov.

Ticul


In cadrul planului de școlarizare se vor putea face modificări pe specialități ținând cont de s școlii ( respectiv în urma rezultatelor examenului de admitere ).

ar cu respectarea ri


să a


Definitivarea catedrelor pe specialități se va face până în 13 septembrie c: numărului de norme didactice aprobate prin statul de funcții.

eserii „Tiberiu Bre*


anu”

siliul


Art.20.Structura organizatorică a Școlii Populare de Arte și M Brașov este reflectată în: Organigramă și Statul de funcții. Acestea vor fi aprobate de Județean Brașov.

Ț Brașov este condu Către Președintele Cc Județean Brașov conform O.U.G. 118/28 decembrie 2006-Ordonanța di urgență privind înl organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, O.U.G. 189/25 noiembrie 200? managamentul instituțiilor publice de cultură.


e un iului area, vind


Art.21.Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu’ manager (director) numit cu respectarea prevederilor legale în vigoare de i

Școala populară de arte și meserii are în structura sa: persoi Managerul (director), un birou financiar contabil-administrativ, c<Li (administrator financiar), un birou secretariat condus de un secretar șef , numiți pl directorului școlii și compartiment didactic respectiv personalul didactic suplinitor de predJ

Salarizarea se face conform Legea nr.153/28.06.2017 - Legea -cadru privind personalului plătiti din fonduri publice , modificată și completată de CUG nr.91/06.12.201 nr. 1/2011-Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare; OUG nr.82/t pentru modificarea și completarea unor acte normative ; OUG nr.79/08 completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal , OUG nr.90/06 fiscal-bugetare , modificarea și completarea unor acte normative și pron _ 846/29.11.2017 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată .

Art.22.în exercitarea atribuțiilor sale managerul (directorul) școlii populare este aj contabil șef (administrator financiar), numit cu acordul autorității tutelare, conform legii ș de Administrație al școlii.

Art.23.Persoanele numite în funcțiile de conducere menționat adoptarea deciziilor în Consiliul de Administrație al școlii.

Art.24.In baza actelor normative prevăzute la articolul 18, personalul de conducere didactic auxiliar și nedidactic, în raport cu atribuțiile ce le revin prin contractul individual d< fișa postului, precum și elevii au obligația de a respecta cu strictețe regalile și disciplina m contribui la instaurarea unui climat sănătos de muncă, pe toată durata anului școlar.


naiul de conducere ndus de un Conta


.11.2017 pentru mod

12.2017 privind un ogarea unor termene


mai sus se reune:


CAPITOLUL IV: BAZA ECONOMICO-FINANCI


ARĂ


Art.25.Școala Populară de Arte și Meserii "Tiberiu Brediceanu” este o instituț: cultural-educativă, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județeai Cheltuielile sale de funcționare și investiții se finanțează de la bugetul de Școala Populară de Arte și Meserii "Tiberiu Brediceanu” dispune ds un sediu propriu, adecvate activităților specifice, precum și de dotările aferente (mobi vizuală, instrumente muzicale etc.) corespunzătoare unităților învățământului artistic.

Art.26.Patrimoniul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu netransmisibil și garantat de lege.


stat și din venituri p


ier, aparatură tehni


Brediceanu” este ii


(l)Patrimoniul școlii populare este alcătuit din drepturi și obligații asupra unor bunuri .rativ teritoriale, pe iei.


;țrat iției


proprietatea publică sau privată a statului sau a unității adminis administrează în condițiile legii precum și în proprietatea privată a instituț

(2)Patrimoniul școlii populare poate fi îmbogățit și completat p in achiziții, donații prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părților de bunuri din p; instituții publice ale administrației publice centrale sau locale, a unc public și/sau privat, a unor persoane fizice din țară sau din străinătate.


r persoane juridice


(3)Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea școlii populare se gestioneaz aplice măsurile de


dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

Art.27.Pe firma școlii populare de arte și meserii este menționat și forul tutelar) aplicată pe fațada clădirii în care funcționează școala.

Art.28.Titulatura școlii populare de arte și meserii este: CONSILIUL JUDEȚEAN E - ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII ’TIBERIU BREDICEANU” BRAȘOV.


CAPITOLUL. V. PERSONALUL ȘI CONDUCEREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMĂ


Art.29.în cadrul școlii populare funcționează personal de conducere, personal de spe n țară și din strainăt;


personal didactic din învățământul preuniversitar și universitar, experți d caz, precum și personal didactic auxiliar și nedidactic.


Conducerea Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” este asigurată) Nr.l89/2008 -Ordonanța privind managementul instituțiilor de spectacole sau < de drept public, apr<


O.U.G. ]

muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale

modificări și completări prin Legea 269/2009, precum și art.104 alin.l lit.(a) din Legea nr.2 republicată cu modificările și completările ulterioare, de către un direcor în condițiile sta


spectiv șef decizia


rizarea

Legea

1.2017 area și măsuri .G. nr.


de un msiliul


pentru


dactic, pncă și [i, de a


ablică rașov.

ii.

spații ludio-


izibil,


iate în ire le


um și unor drept


itrivit tecție


este


ȘOV


itate, [după


baza :erte, ă, cu

001, te de


Consiliul Județean Brașov, Legea nr.544/12 oct. 2001 privind liberul public;


acces la informații!


interes


CAP.V.l. MANAGER (DIRECTOR)

Art.30.Școala Populară de Arte și Meserii ,,'T"1   ' ”  ’’

director numit prin concurs organizat de Consiliul Județean în baza G privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, mu bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, aprobată cu


.Tiberiu Brediceapu” Brașov este cond ».U .G. 189/2008 -:eelor și colecțiilor modificări și comp Legea 269/2009 cu titulatura de manager și cu un proiect aprobat coniorm legilor sus men eliberează din funcție de către Consiliul Județean Brașov în condițiile legii. Directorul Școli predare la clasă în


de arte și meserii este degrevat parțial sau total de norma didactică de predare la clasă în numărul de clase. Pentru o clasă se calculează 20 elevi, la efectivul cursurilor permanente, 1 care numărul de clase este mai mare de 20, directorul poate fi degrevat total de predarea la Directorul Școlii Populare de Arte și Meserii are următoarele atribuții:

 • a) asigură conducerea curentă a instituției;

 • b) elaborează programele de activitate prin programe de management pe perioada determinata] (3- 5 ani);

 • c) este ordonator de credite;

 • d) stabilește măsuri disciplinare sau de recompensare, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • e) reprezintă instituția în raporturile cu persoanele juridice și fizice, jurisdicționale;

 • f) prezintă anual un raport de activitate în fața Consiliului Județean in vederea evaluării,! criteriilor de evaluare din O.U.G. 189/2008 cu modificările și comp privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muz< bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, aprobată cu Legea 269/2009.

 • g) decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituției, con de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator terțiar

 • h) adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anua instituției, pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri reglementărilor legale în vigoare;

 • i) selectează, angajează, promovează, sancționează și concediază personalu

 • j) negociază clauzele contractelor de muncă, în condițiile legii;

 • k) dispune, în funcție de rezultatele evaluării performanțelor profesiona diminuarea sau creșterea drepturilor salariale ale acestora, precum și alte măsuri legale care se

 • l) stabilește atribuțiile de serviciu pe compartimente ale personalului angaj ' ~ c        1

organizare și funcționare a instituției, precum și obligațiile profesiona: personalului de specialitate,aprobate prin fișele de post;

 • m) reprezintă instituția în raporturile cu terții

 • n) încheie acte juridice de conservare, administrare sau dispoziție în numele și pe seama ins condițiile legii;

 • o) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor Codului legilor speciale;

 • p) alte competențe încredințate prin ordin/hotărâre a ordonatorului principa

 • •  este ordonator terțiar de credite al bugetelor prevăzute la art. 1 < " este autorizat să angajeze, să lichideze și să ordonanțeze cheltuieli pe pai limita creditelor aprobate;

 • •  numește, suspendă, destituie sau schimbă persoana care desfășoară activități dd financiar preventiv propriu;

 • •  încheie angajamente legale cu terțe persoane doar cu viza de control financiar r propriu în condițiile acordate de lege;

 • •  aprobă angajamente legale cu asigurarea că au fost rezevate și fondurile publice neces; acestora în exercițiul bugetar;

 • •  angajează prin semnătura sa Școala Populară de Arte și Meserii în relații cu terții, în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;


precum și în fața


stările ulterioare -( eelor și colecțiilor modificări și comp!


?orm prevederilor co de credite;

de venituri și chd extrabugetare, în


salariat în condiții!


ale salariaților, mi


at,conform regulam^ e individuale de n


civil sau, după caz,


de credite al autorita

l lin(2) din Legea nr.lj cursul exercițiului ba


al

arc


Tiberiu Brediceanu’


de un onanța pblice, ri prin late. Se Ipulare IPție de Izul în


inelor


aform manța iblice, prin


ctului


:li al lițiile


.ii;


aerea, bn;

lui de ă ale


iei,în


iform


2002

ar, în


ntrol


:ntiv


alății


așov


 • •  răspunde de organizarea și desfășurarea activităților de învățământ artistic în toat (muzical, arte plastice, coregrafie, etc.)

 • •  planifică activitatea instructiv - educativă a școlii;

 • •  atribuie, prin decizie internă, personalului pensionate, în regim de cumul sau plata cu ora, orele disponibile în dosare);

angajează, conform cerințelor și cu respectarea legislației îr contracte individuale de muncă cu personalul angajat;

în baza propunerilor primite numește șefii catedrelor și șefii


eniile


suplinitor, așociat sau cadrelor urma concursului s

materie, personal


compartimentelor


asigură, prin șefii catedrelor aplicarea planurilor de învățământ, a programelor și


lonform legii și Ci


cativelor anuale,


:e, precum și respon:


încheie

școlii;

metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;

 • •  răspunde de corectitudinea încadrării personalului și de întocmirea la termen a stati de plată a drepturilor salariale;

 • •  vizează fișele posturilor pentru personalul din subordine, o colectiv de muncă;

 • •  întocmește fișele de evaluare și supune la început de an școlar spre dezbaterea profesoral, criteriile de evaluare a activității cadrelor didactice, întocmește fișele de e personalului didactic auxiliar și nedidactic, în vederea acordării calif primelor trimestriale;

 • •  stabilește atribuțiile șefilor catedrelor și ale comisiilor metodic membrilor consiliului de administrație;

 • •  consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzieri curs ale personalului didactic de predare precum și ale personalului didactic auxiliar și nedi| la programul de lucru;

 • •  aplică sancțiuni conform Regulamentului de ordine interioară;

 • •  deleagă autoritatea sa cadrelor de conducere aflate la nivelele pentru decizii sectoriale sau de rutină;

 • •  aprobă măsurile de perspectivă pentru asigurarea continuității, pentru perfecții specializarea personalului;

 • •  aprobă eșalonarea concediilor legale ale întregului personal al școlii;

 • •  aprobă sau respinge pentru întregul personal compensarea cu zile libere, orele sup efectuate anual conf. Legii 53/2003 -Codul Muncii;

 • •  aplică în activitatea școlii documentele de stat, Ordinele și instrucțiunile Ministerulu organizarea și des

uncii, Hotărârile și e pentru Cultură, pi

ile profesorilor de 1


ierarhice imediat i


prevederile OUG.l 18/2006-Ordonanța de urgență privind înființarea, activității așezămintelor culturale, prevederile Legii 53/2003-Codul M Consiliului Județean Brașov, dispozițiile și indicațiile Comisiei Județen Legii nr. 153/28.06.2017 - Legea -cadru privind salarizarea personalului plătiti din fondun modificată și completată de OUG nr.91/06.12.2017 ; Legii nr.1/2011-Legea Educației Naț| modificările și completările ulterioare, OUG nr.82/08.11.2017 pentru mo acte normative ; OUG nr.79/08.11.2017 pentru modificarea și completar

Codul fiscal, OUG nr.90/06.12.2017 privind unele măsuri fiscal -bugetare , modificarea și coi unor acte normative și prorogarea unor termene; H.G. nr 846/29.11.2017 privind stabilirea sal bază minim brut pe țară garantat în plată .

administrație;

 • •  este președintele Consiliului de administrație și al Consiliului profesoral;

 • •  propune Consiliului Județean proiectul planului de școlarizare,

de consiliul profesoral și aprobate de Consiliul de administrație;

 • •  asigura îndeplinirea planului de școlarizare;

 • •  verifică modul de completare a documentelor școlare, cataloage,


dactice fie (de polii și kionale

re și a ^lunare pctului jtiliului are a llum și luitățilc lele de liic de


ioare,

rea și


iificarea și complet ea Legii nr.227/201

mtare

[hurii, ararea biziile perile ublice 11 e cu I unor tivind Starea lui de


întocmește împreună cu contabilul șef planul de venituri și cheltuieli al școlii; întocmește concluzii referitoare la Programul anual de achiziții pu alice; aprobă toate documentele financiar contabile-care necesită semnătura sa;

ține registrele de inspecție și de procese verbale ale Consiliului profesoral și ale Cons

ui de


taxele de școlarizar


izate


foi matricole etc.;


lamentul de ordine i


 • •  întocmește și propune spre avizarea consiliului profesoral regul

  hoară;

  ral


 • •  aprobă graficul desfășurării examenelor semestriale prin consultarea Consiliului pro

 • •  stabilește comisiile pentru examenele de admitere, de sfârșit de an și de diplomă;

 • •  organizează și desfășoară activități cultural - artistice cu expoziții);

  caracter metodic (:


  lacole,


 • •  coordonează comisia de întocmire a schemelor orare și a orarului;

 • •  efectuează asistențe la ore ;

 • •  stabilește acțiuni permanente pentru dezvoltarea și perfecționarea bazei didacțico- m;

  ale; insiliul lor lor


  are să facă parte din semnarea reprezentl prevederilor lega r • 11

  în școală, etc;

  de învățământ;

  lentru perioada când


 • •  propune spre aprobare Consiliului profesoral cadre didactice ci de administrație al școlii și după caz poate solicita Consiliului Județean de: în Consiliul de administrație al unității de învățământ;

 • •  aprobă concedii fără plată și zilele libere plătite, conform contractului colectiv de muncă aplicabil pentru întreg personalul, în condițiile asigurării activității acestora;

  și ale

  jlinirii


  urmărește respectarea normelor privind disciplina administrativă coordonează activitatea serviciilor secretariat și contabilitate; semnează toată corespondența școlii;

  este direct responsabil de calitatea educației furnizate de unitatea asigură instituirea unui climat normal de lucru în cadrul școlii; sigiliul unității școlare este păstrat în condiții de securitate, iar p


  iste în


școală acesta este predat unei persoane autorizate;

 • •  în exercitarea atribuțiilor sale, directorul emite decizii și note de serviciu cari realizarea obiectivelor politicii educaționale și de dezvoltare instituțională;

  zează


 • •  este degrevat total de norma didactică de predare la clasă;

  2008-

  itatea


 • •  anual directorul elaborează un raport de activitate conform prevederilor O.U.G, nr.l (managamentul instituțiilor publice de cultură) privind starea și calitate; școlară pe care o conduce care va fi prezentat Consiliului Județean-Comis ia de Cultură.

  a învățământului di


  naiului din cadrul


  ciilor


 • •  controlează activitatea personalului didactic de predare, perse ] secretariat, contabilitate, administrativ;

  itie al


 • •  în exercitarea atribuțiilor sale este ajutat de un contabil șef, și de Consiliul de admi școlii;

  vor fi executate de


  ioana


 • •  pe perioada absentei din unitate (concediu de odihna) atribuțiile desemnată de aceasta cu acordul ordonatorului principal de credite;

  ului


 • • răspunde în fața organului ierarhic, pentru activitatea școlii și pentru îndeplinirea pr< propriu de management general al școlii;

  ov și Comisiei de Comisiei de cultură, ătre Consiliul Judi

  a de Președintele C<


  iltură


Art.31.(l)Directorul este subordonat Consiliului Județean Braș< reprezentate prin Președintele Consiliului Județean Brașov și Președintele Fișa Postului și Fișa de Evaluare ale directorului sunt elaborate de c; aprobate de acesta.

Și


iului


 • (2) Perioada concediului de odihna anual al directorului se aprob; Județean Brașov.

  ite în ierea iptim


 • (3) Directorul trebuie să manifeste loialitate față de școală, credibilitate și responsatl deciziile sale, încredere în capacitățile angajaților, să încurajeze și sa susțină colegii înl motivării pentru formare continuă și pentru creearea în unitatea de învățământ a unui climl desfășurării procesului de învățământ.

  itară, ile și le și tiliza ire o hale.


  500/2002 cu modi


 • (4) în Școala populară de arte și meserii care este centru financiar de execuție directorul este ordonator terțiar de credite în conformitate cu Legea nr. 500/2002 cu modifl completările ulterioare -Lege privind finanțele publice și Legea 273/2006 cu modifi completările ulterioare-Legea privind finanțele publice locale potrivit că'ora are obligația de creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai pentru realizarea saicinilor instituției pJ conduce, potrivit prevederilor din bugetele aprobate și în condițiile stabilite prin dispozițiil Ordonatorul de credite răspunde potrivit legii de:

  :elor bugetare repai


  ic și

  cgea


angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita credit aprobate potrivit art. 21 din Legea nr. 500/2002 cu modificările și completările hlterioa:

privind finanțele publice și Legea 273/2006 cu modificările și privind finanțele publice locale;

completările


ulterio;


Legea


 • -   realizarea veniturilor;

  ciare;


 • -  angajarea și utilizarea creditelor bugetare pe baza unei gestiuni finapi

 • -   integritatea bunurilor încredințate instituției pe care o conduce; organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen situației patrimoniului aflat în administrare și execuției bugetare;

  a situațiilor


  financi


  asupra


 • -   organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziți publice și a progrl lucrări de investiții publice;

  lui de


 • -   organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora; organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevec erilor legale: aprobă toate documentele financiar - contabile care necesită semnătura sa;

  al școlii;


 • -  întocmește împreună cu contabilul șef planul de venituri și cheltuieli verifică statele lunare de plată și corectitudinea întocmirii acestora;

 • -  elaborează și propune spre avizarea consiliului profesoral Regulamentul de Ordine (ROI) care cuprinde numai prevederi specifice condițiilor concrete

  de desfășurare a ac concordanță cu dispozițiile legale în vigoare și orice alte norme privind disciplina

  ntregului personal :


  irioară ății în hnică,


1 . w          1 •        •.••11      1             •              •      •         < .            I

ecologică, sanitară, administrativă, etc și asigură respectarea acestora:

■iat al


 • (5) Directorul are drept de îndrumare și control asupra activității unității de învățământ.

  ie din


 • (6) Vizitarea unității de învățământ, asistența la ore sau activități extrașcolare de către pe: afară unității școlare nu se face decât numai cu aprobarea directorului.

  admini


  ie în


Art.32.(l)Directorul este președintele Consiliului profesoral, Consiliului de fața cărora prezintă rapoarte anuale.

 • (2) în cazul în care hotărârile acestor organisme încalcă prevederile legale, dire drept de veto, informând în acest sens Consiliul Județean Brașov.

  ul are


 • (3) Directorul numește prin decizie componența comisiil )r de examene. Prei acestor comisii este directorul.

  ite al


  •arele


Art.33.In realizarea funcției de conducere, directorul cu calitatea de manager are uri atribuții:

, respectiv a Școlii pe termen mediu, cafe, alături de planuri


iulare nuale


 • (1) Elaborează proiectul de management a așezământului cultura' de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov stabilește politica educațională a unității de învățământ. Poate lansa proiecte de parteneriat cu școli similare din țară,din Uniunea ]

  Europeana sau din al1 sistemelor de


  jne. mtrol trelor erial,


 • (2) Dispune măsurile necesare pentru elaborarea și dezvoltarea managerial ale instituției inclusiv a procedurilor personalizate pe activități și actualizarea r< de riscuri conform OSGG nr.400/12.06.2016 pentru aprobarea Codului Controlului intern/mt cu modificările și completările ulterioare ;

  lâgement si proiectul


  tului


 • (3) Propune spre aprobare Consiliului Județean proiectul de man; de școlarizare aprobat de Consiliul de administrație

  .le și


 • (4) Emite decizii și note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educai de dezvoltare educațională.

  ierformanțelor edui


  hale;


 • (5) Numește profesorii potrivit principiului continuității și n< stabilește componența formațiunilor de studiu.

  facă pai


  :tice care să :)prezentanților lor în


  in

  siliul


 • (6) Poate propune spre aprobare consiliului profesoral cadre didac consiliul de administrație și solicită Consiliului Județean desemnarea re de administrație al unității de învățământ.

  e învățământ


 • (7) Numește echipa de întocmire, verifică și aprobă orarul unității c

  funcți


  î, ai e de


 • (8) Numește șefii catedrelor și ai comisiilor metodice, ai compartimentelor comisiilor și colectivelor pe domenii, în baza propunerilor cadrelor didactice și aprobă progr; activitate ale acestora.

  și Co:


  ului


 • (9) Vizează fișele posturilor pentru personalul din subordine conform legii colectiv de muncă, ordinelor și dispozițiilor în vigoare.

  3, ai colectivelor pe


  enii,


 • (10) Stabilește atribuțiile șefilor catedrelor și ai comisiilor metodic precum si responsabilitățile membrilor consiliului de administrație;

  ii de


 • (11) Răspunde și asigură prin șefii catedrelor și ai comisiilor metodice aplicarea plai

  învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare.

  • (12) Elaborează instrumente interne de lucru utilizate în îndrumarea, controlul și întregii activități desfășurate în unitatea de învățământ.

  • (13) Controlează calitatea procesului instructiv educativ. în cursul unui an școlar, di] participa la cel puțin o oră susținută de fiecare cadru didactic din școală.

  • (14) Monitorizează activitatea de formare continuă a personalul ii didactic, d: nedidactic.

  • (15) Aprobă graficul desfășurării activităților cultural artistice dir

  • (16) Aproba transferarea elevilor.

  Art34.Directorul în calitate de angajator, are următoarele atribuții:


  luarea


  irul va


  idactic


  iliar și


  școală.


  ale personalului

  acestora,conform Legii 53/2003-Codul Muncii, Contractului colectiv ramură-învătămănt, OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonar


  de muncă ta de iii înființarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, Legea nr. Legea -cadru privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice , modificată OUG nr.91/06.12.2017 ; Legea nr.1/2011-Legea Educației Naționale cu modificării ulterioare ; OUG nr.82/08.11.2017 pentru modificarea și completarea unor acte n<


  ientru


 • 1. încheie contracte de muncă individuale cu personalul angajat si aprobă concediile I i didactic, didactic auxiliar și nedidactic pe baza solicitărilor I

unic lai irgenta I 153/28.1 și corn] e și col ormatiu nr.79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fisc] nr.90/06.12.2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare , modificarea și completarea d normative și prorogarea unor termene; H.G. nr.846/29.11.2017 privind stabilirea salariulu) minim brut pe țară garantat în plată ; Ordinului nr.5559/7 octombrie 201 l-ordin pi Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului din învățăm'

 • 2. aprobă concediu fără plată și zilele libere plătite, conform prev personalul, în condițiile asigurării suplinirii acestora;

 • 3. consemnează în condica de prezență absențele și întîrzierile personalului di și instruire practică de la ore și ale personalului didactic auxiliar și nedidactic de lucru.

 • 4. atribuie prin decizie internă, orele rămase neocupate peni personalului didactic asociat sau cadrelor didactice pensionate, în regim de cumul conform Legii 1/2011-Legea educației naționale.

 • 5. numește și eliberează din funcție personalul didactic auxiliar și în vigoare;

 • 6. coordonează comisia de salarizare și aprobă trecerea personalului salari

  ederilor legale, pe:


  dactic < la pro


  onalului didactic s sau plai


  nedidactic conform


  it al ui învățământ de la o gradație salarială la alta în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

  Art.35.Directorul realizează funcția de evaluare prin:

  1 .prezentarea Ia începutul anului școlar, spre avizarea, Consiliu ii administrai de evaluare a activității personalului didactic de predare și instruire, a personalului di nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale, a primelor lunare sau anuale.

  propunerea din Legea nr. 1/201


  pdihnă te ale l/el de jrivind |oi7-ată de stările

  OUG

  OUG

  ■ acte bază

  I ibarea


  întreg


  edare iul de


  nitor,

  |i ora,


  lației


  ii de


 • 2. aprecierea rezultatelor de excepție ale personalului didactic ș conferirea distincțiilor și premiilor conform Statutul personalului didactic educației naționale.

  ale personalului, prevederilor legale și ale elevilor conform prevederilor prezentului regulament si ale


  tiv , a dactic


  riilor iar și


  acesto:


  întru

  ,egea


  Regula


  form îtului


 • 3. aplicarea sancțiunilor prevăzute pentru abateri disciplinare de ordine interioară.

Art.36.(l)Numește și controlează personalul care răspunde de s giliul școlii,

de con actelor de studii și a Registrului general de evidenta a Contractelor indivic uale de muncă (RE\ de corectitudinea co:


 • (2) Răspunde de respectarea regimului actelor de studii și documentelor școlare.

 • (3) Asigură păstrarea arhivei unității de învățământ, numește și contro care răspunde de aceasta.

Art.37.(l) în calitate de ordonator terțiar de credite răspunde venituri și cheltuieli, de execuția bugetară pe parcursul întregului a evidenței contabile și de protejarea patrimoniului școlii, este ordonai conformitate cu Legea nr. 500/2002 cu modificările și completările ulteri publice cu modificările și completările ulterioare și Legea 273/2006 cu

de întocmir a financiar, tor terțiar oare -Lege privind modificările


ează pi


și co:


tarea kL). ptării


talul


ii de sarea e în ntele ările


ea bugi de orj de ci


ulterioare -Legea privind finanțele publice locale potrivit cărora are obligația de a utilid bugetare ce i-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituției pe care o condu prevederilor din bugetele aprobate și în condițiile stabilite prin dispoziți ile legale. Ordonatorul de credite răspunde potrivit legii de:

 • -  angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare rej) aprobate potrivit art. 21 din Legea nr. 500/2002 cu modificările și completările Legea privind finanțele publice și Legea 273/2006 cu modificările și completările Legea privind finanțele publice locale;

 • -  realizarea veniturilor;

 • -  angajarea și utilizarea creditelor bugetare pe baza unei gestiuni f

 • -  integritatea bunurilor încredințate instituției pe care o conduce;

 • -  organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la terme situației patrimoniului aflat în administrare și execuției bugetare,

 • - organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizi lucrări de investiții publice;

 • -  organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

 • -  organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor leg:

 • (2) Răspunde de utilizarea, păstrarea și modernizarea bazei materi;

 • (3) Se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare (taxe, sponsorizări, donații, sl închirieri etc,)

 • (4) Răspunde de angajarea și de eliberarea din funcție a perse: întocmirea, la termen a statelor lunare de plata a drepturilor salariale.

 • (5) Răspunde de asigurarea cu cărți de specialitate și partituri a bibliotecii pei| desfășurare a procesului de învățământ.

 • (6) Răspunde de respectarea normelor de igiena școlară, de protecția muncii,


obligația de


nanciare;


a utili


•editele potrivit


zate și rioare-rioare-


i a situațiilor financi


ții publice și


ale a unității


asupra


a progf


ale de învăl


naiului stabilit de 1


protecți


PSI.

 • (7) Aprobă sau respinge pentru întregul personal dreptul k suplimentare conf. Legii 53/2003 - Codul Muncii cu modificările și c nr. 153/28.06.2017 - Legea -cadru privind salarizarea personalului modificată și completată de OUG nr.91/06.12.2017 ; Legea nr.1/2011-modificările și completările ulterioare; OUG nr.82/08.11.2017 pentru modificarea și complei acte normative ; OUG nr.79/08.11.2017 pentru modificarea și completa Codul fiscal ; OUG nr.90/06.12.2017 privind unele măsuri fiscal completarea unor acte normative și prorogarea unor termene ; stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

 • (8) în exercitarea atribuțiilor sale directorul școlii populare administrație și contabilul șef, numit cu acordul autorității tutelare, profesoral are rol consultativ.

 • (9) Directorul va putea delega din atribuțiile sale unui alt administrație, prin decizie scrisă.


■. cumul sau ompletările ulterioar plătiti din fonduri

■ ^egea Educației Nai


lui de


ânt.

acole,


și de


buna


ilă și


la pl


rea Legii nr.227/201|

- bugetare

H.G


nr. 846/29


modf

11.201


este ajutat de coi conform legii, iar


membru al


Consi


CAP.V.2. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

I

Art.38.Activitatea directorului școlii este sprijinită de Consiliul de administrați^ colectiv de conducere cu caracter deliberativ.

Consiliul de administrație funcționează conform prevederilor O JG.l 18/2006 cu mo organizarea și des


și completările ulterioare- Ordonanața de urgență privind înființarea, activității așezămintelor culturale și ale prezentului regulament.

Consiliul de administrație are rol de decizie în domeniul organizat Art.39.Componența consiliului de administrație este următoarea:

 • •  Președinte - directorul școlii

 • •  Secretar - secretara școlii

 • •  Membrii - contabil șef, reprezentanți dintre șefii catedrelor Profesoral.


)ric și administrativ.


didactice aleși de


orelor Legea lice , ale cu i unor •ivind lea și tivind


i de


irgan


ările

rarea


iliul


Angajatorul poate invita sindicatul reprezentativ la nivel de unitate să paticipe în Administrație sau alt organ asimilat acestuia, la discutarea problemelor de interes economic și social.

L.

3ri este nevoie, la


iliul de sional,


Art.40 .Consiliul de administrație își desfășoară activitatea după cum urmează:

 • a) se întrunește la sediul școlii populare trimestrial sau ori de cîte președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi;

  ocarea


  râri cu


 • b) este legal întrunit în prezenta a două treimi din numărul total al membrilor săi și ia 1 majoritate simplă din numărul total al membrilor prezcnți;

 • c) consiliul de administrație este prezidat de președinte;

  comunicată


  membi


  săi cu


 • d) dezbaterile consiliului de administrație au loc potrivit ordinii de zi.

cel puțin 3 zile înainte, prin grija secretarului;

c)dezbaterile se consemnează în procesul verbal de ședință de secretarul Consiliului de adnl inserat în registrul de ședințe, semnat de toți cei prezenti la ședință;

itrație,


f)procesul verbal de ședință se semnează de toți participanții la lucrările Consiliului de adiJ Art.41.ConsiliuI de administrație are următoarele atribuții principale:

itrație.


 • •  asigură respectarea prevederilor legislației în vigoare, ale ectelor normative I Ministerul Culturii, Ministerul Educației și Cercetării Științifice și ale deciziilor Consiliului Brașov.

  i populare, h


  otărâm


  se de dețean


 • •  analizează și aprobă programele de activitate și repertoriile școl : de dezvoltare a acesteia;

  aprobă colaborările școlii populare cu alte instituții din țară și din străinătate;

  i i vederea av


  ecțiile


  îzării ad către ordonatorul principal de credite, iar după avizarea lui, defalcarea pe activități specifice ;-u angajații școlii; s privind înființarea,oii Muncii și salarizați ui plătiti din fondui


 • •  aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției, î

  iia de


  na de zarea îform jblice ile cu i unor rivind starea riului


 • •  analizează politica managerială a școlii; fișele posturilor pent salarizare conform: 0UG.118/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgenta și desfășurarea activității așezămintelor culturale, Legii 53/2003-Codu Legea nr. 153/28.06.2017 - Legea -cadru privind salarizarea personalii modificată și completată de OUG nr.91/06.12.2017; Legea nr.1/2011-Legea Educației Națl modificările și completările ulterioare, OUG nr.82/08.11.2017 pentru modificarea și complet] acte normative ; OUG nr.79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/201 Codul fiscal; OUG nr.90/06.12.2017 privind unele măsuri fiscal-bugetar s, modificarea și coJ unor acte normative și prorogarea unor termene ; H.G. nr.846/29.11.20 de bază minim brut pe țară garantat în plată

  7 privind stabilirea


 • •  analizează propunerile de casare care trebuiesc aprobate de Consiliul Județeari;

  mv^vjI de funcții , regular

  de scopul, obiectivele și atribuțiile prim


  ui de le ale


 • •  supune anual aprobării Consiliului Județean organigrama, statui organizare și funcționare al instituției, ținînd seama < acesteia;

  țentru


 • •  propune spre aprobare Consiliului Județean Brașov planuiile de învățământ disciplinele care se predau în școlile populare de arte și meserii;

  majorarea numărului cordul profesorului


  elevi îterea ursul


 • •  poate stabili, în vederea creșterii veniturilor pentru autofinanțare, la clasele colective pe norma didactică iar la clasele individuale, cu a numărului de elevi peste încadrare; aceasta se face avîndu-se în vedere retragerea unor elevi anului școlar, situație în care profesorul riscă să rămână sub încadrare;

 • •  aprobă Regulamentul de ordine interioară al instituției;

  ; mizare și funcționa


  ;i ale


 • •  analizează și propune modificări ale Regulamentului de org structurii organizatorice ale instituției și îl înaintează spre aprobare Consiliului Județean;

  și promovarea sal


  ți lor,


 • •  analizează și aprobă măsuri pentru perfecționarea, încadrarea potrivit legii;

  stabilește structura și numărul posturilor pentru personalul didactic, didactic ai ației și Cercetării Ș


 • ar și ifice,


nedidactic conform criteriilor de normare elaborate de Ministerul Edud; aprobate de Consiliul Județean pentru fiecare categorie de personal;

a de


 • •  hotărăște organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și aprobă tei concurs;

  onalului didactic îi rm O.M.E.C;


  s la


 • •  aprobă criteriile și punctajele pentru evaluarea dosarelor perji concursul specificțde dosare) în vederea ocupării catedrelor vacante confo

 • •  stabilește componența si atribuțiile comisiilor de lucru din uni atea de învățământ;

I                                          ’l                    7

financiare ale instit ministrare și, după <


 • •  urmărește buna gospodărire și folosire a mijloacelor materiale și măsurile necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului din ad recuperarea pagubelor pricinuite;

  , luând pentru


 • •  analizează orice alte probleme care privesc administrarea școlii;

  de acordare a reco)

  poate să aprobe plata eșalonată a taxelor de școlarizare în cel mult doua rate ui arie, iar în cazuri e>


 • •  aprobă criteriile de acordare a salariului de merit precum și ajutoarelor materiale pentru elevi;

  nselor,


  ichitată lionale


până la data de 22 septembrie și a doua rata până la data de 27 ianu reduceri ale acestora sau scutirea totală;

:olarizare, pentru a


 • •  avizează proiectele de plan anual de școlarizare, taxele de șc Consiliului Județean Brașov spre aprobare;

  aintate


 • •  aprobă criteriile de acordare a calificativelor anuale;

 • •  stabilește modul în care se utilizează bugetul și sunt orientate sumele realizate d: extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

  enituri


  încă și


 • •  aprobă măsurile de asigurare a protecției muncii și de îmbunăti țire a condițiilor d( analizează aplicarea acestora;

 • •  alte atribuții, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.42.în exercitarea atribuțiilor sale, consiliul de administrație adoptă hotărâri.

CAP.V.3. ATRIBUȚIILE, COMPETENȚELE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI DIDACTIC

instruire practică


Art.43.Normarea personalului didactic și a personalului de populară de arte și meserii se face conform Planurilor de învățământ pentru disciplinei predau în școlile populare de arte și meserii aprobate conform Hotărârii Nr.92 din 2| de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV.

?coala ire se ■2004


Art.44.Predarea disciplinelor de studiu în școlile populare de aite și meserii se faci profesori calificați în specialitatea respectivă.

către


iști cu ar, iar îform

irarea i zarea

.egea .2017 rea și I îăsuri 13. nr. I H.G. Iacant le sau | nduri


Cadrele didactice pentru școlile populare de arte și meserii se recrutează dintre spe pregătire artistică corespunzătoare scopului și profilului învățământului artistic și artistic pq acestea sunt încadrate și retribuite potrivit reglementărilor stabilite pentru învățământ licea OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgenta privind înființarea,organizarea și des activității așezămintelor culturale, Legea nr. 153/28.06.2017 - Legea -cadru privind s personalului plătit din fonduri publice modificată și completată de OU

r_____________r_________________r__________________7______r__________1G nr.91/06.12.2017

nr. 1/2011-Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.82/0S

 • 1.2017 pentru modj

 • 2.2017 privind une


pentru modificarea și completarea unor acte normative ; OUG nr.79/08. completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal ; OUG nr.90/06/ fiscal-bugetare , modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 846/29.11.2017 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ară garantat în plai nr.286/2011 Regulament-Cadru privind stabilirea principiilor generale ce ocupare a unui pq sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit di publice, cu modificările și completările ulterioare.

re nu etice,

5, CU nivel


La școlile populare de arte și meserii se pot încadra, la disciplinele specifice și cadr îndeplinesc condițiile stabilite de Statutul personalului didactic pentru ocuparea unor funcții J acestea urmând a fi încadrate în condițiile prevăzute de Legea 1/2011-Legea educației nația studii de nivel liceal, fara pregătire de specialitate (profesor, maistru instructor; cu studii liceal, fără pregătire de specialitate) .

îtudii liului mânt


școlii cu acordul Ci


încadrarea pe posturi a profesorilor suplinitori, cu studii superioare de specialitate sau medii, din școlile populare de arte și meserii se face de către directorul de administrație al școlii, în urma concursului specific (de dosare) organizat de unitatea de înl respectivă pentru ocuparea locurilor, pe o durată de un an școlar, pe cel mult doua norme didac Punctajul dosarelor se va face după criteriile și punctajele pentru evaluarea per didactic aprobat în Consiliul de Administrație.

lului


Pentru profesorii care au funcționat în anul școlar anterior în șc oală, o pondere foaJ acordarea calificativului o va avea faptul de a fi pierdut sau nu elevi. Acest lucru este foartJ tinînd cont că elevii școlii vin dintr-o dorință expresă de a urma cursurile și sunt plătitori școlarizare.

înți la clasele indii .onalism din partea pi


nare în portant țaxe de


Pierderea elevilor peste un număr minim admis (2-3 cursa maximum 5 la clasele colective) se consideră lipsă de interes sau profesa ducând la concluzia că acesta nu poate îndeplini sarcinile impuse de activitatea școlii. I

pale și porului


In vederea ocupării unui post de profesor suplinitor pentru mul școlar 2017-201

domnii/doamnele profesori/profesoare care își vor depune dosare dar nu au funcționat în 2016-2017 în cadrul Școlii Populare de arte și Meserii ”Tiberiu următoarele :

Condițiile de participare: cetățenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene; studii superioare de specialitate, studenți în specialitatea solicitată; modul pedagogic;


pentru școlar vor fi


Brediceanu” Brașoj

UNUI PROIECT D în școlile populare


Examenul constă în: 1.


PROBA PRACTICĂ :

 • • MICRORECITAL ÎN SPECIALITATEA SOLICITATĂ;

 • • PREDAREA UNEI ORE DE SPECIALITATE PE BAZA ELABORAT;

  2.

  3.


  CTIC


INTERVIU.

PREZENTAREA UNUI PORTOFOLIU DE ACTIVITATE.

Suplinirile pe o durată care nu depășește 30 zile se aprobă de directorul școlii.

Personalul didactic salarizat prin plata cu ora sau prin cumul,

meserii, este încadrat de directorul școlii pe durata unui an școlar pe cel mult două norme respectând criteriile și condițiile de angajare menționate mai sus.

în ceea ce privește încadrarea, prioritate vor avea persoanele AC’ muncă și numai pe posturile vacante vor fi încadrați pensionari și necalifi

Art.45.Contractele de muncă cu personalul didactic, pe perioad; încheie de către conducerea școlii populare de arte și meserii.

Drepturile și obligațiile cadrelor didactice ale școlilor populare prevăzute în fișa postului.

Art.46.Personalul didactic are obligația să respecte cu strictețe programul de lucru st: orarul școlii;


irte și ictice,


oc de


TIVE neîncadrate în câți.

■ii) se


ia determinată (suplii

de arte și meserii

cele


. . .

prin


vel științific coresp


să țină regulat cursurile, respectând orarul școlii și asigurând un ni

:or; nânt,


să respecte și să îndeplinească prevederile programei analitice și planul de îmi întocmind și realizând planificările calendaristice ale materiei;

ească


să mențină la clasă, numărul de elevi conform planului de ș colarizare și să ur frecvența lor la cursuri pe toată perioada de școlarizare;

de învățământ, reali


să se încadreze cu activitatea didactico-pedagogică în procesul

d cu riale,


elevii toate etapele unui an școlar (examene de admitere, audiții sau expoziții se! examene de sfârșit de an și de diplomă, producții artistice semestri;

ale și de sfârșit de ai materiei predate, îi


nirea

îației


să țină la zi evidența școlară: frecvența elevilor și consemnarea planificărilor calendaristice, a planurilor sau schițelor de plan de lecție, încheierea școlare semestriale și anuale.

să controleze și să aprecieze just cunoștințele elevilor, notând aprec ierile prin note în c< să faca parte din comisiile de admitere, absolvire să participe activ la producțiile sem anuale precum și la toate manifestările culturale organizate de școa să-și ridice nivelul profesional, să fie la curent cu toate problemei publicate în presă și în literatura de specialitate;

i.ă; disciplinei pe care

IL .     .            .


g;

ile șisă pregătească temeinic lecțiile aplicând cele mai bune procedee șî metode de predare I ușura astfel posibilitatea de înțelegere și însușire a materialului de c ătre elevi;

:e cu


să participe la consiliile profesorale și la cursurile de perfecționare și consfătuiri orgai cadrele didactice;

să respecte și să aplice în practică ordinele, sarcinile și orientările date de ConsiliJ prin Comisia pentru cultură din cadrul Consiliului Județean Brașov;

să colaboreze cu contabilitatea în vederea achitării taxelor de șcc larizare de către curJ să execute întocmai și la timp toate sarcinile de serviciu stabilite de conducere] colectivului de catedră, să aibă o comportare corectă în colec întrajutorare cu toți membrii colectivului și să ia atitudine de c necorespunzatoare;

se interzice cu desăvârșire consumul băuturilor alcoolice în șc stare de ebrietate. Această abatere poate duce direct la desfacerea Contractului conform legilor în vigoare;

să-și întocmească la fiecare început de an școlar fișa medicală ci analizele corespun: NU POT FOLOSII ELEVII ÎN ACȚIUNI DESTINATE INTERE]: în incinta școlii este interzisă prestarea oricărei alte activități


:iv, să promoveze ra ombatere față de mi]

:oală și prezentarea


SULUI PERSONAI

,                      2 _________ ______________ ________în afară de cea ci

programa școlii, iar dacă acest lucru este totuși necesar se v]a face obligatoriu c


conducerii școlii, în caz contrar se aplica sancțiuni;

să se ocupe de antrenarea elevilor la producții, spectacole, concursuri pe specialități, valorificarea elevilor talentați;

să participe la organizarea de spectacole și acțiuni culturale, concursuri, recitaluri etc;

să respecte prevederile Regulamentului de ordine interioară al școlii;

să întocmească cu responsabilitate documentele școlare: cataloa verbale absolvire;

neîntocmirea documentelor școlare: cataloage, registre matricole, duce la diminuarea punctajului în urma evaluării la fine calificativului;

să îndeplinească sarcinile prevăzute în fișa postului.


|ge, registre matricol procese verbale de e anului școlar și


CAP.V.3.a CONSILIUL PROFESORAL


malului didactic de ] învățământ poate p;


Art.47(l)Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea perso instruire practică (suplinitori). Personalul didactic auxiliar al unității de ședințele Consiliului profesoral atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acești ate invita repreze . . _ I.


 • (2) La ședințele Consiliului profesoral, directorul pc;

Consiliului Județean-Comisia de Cultură;

 • (3) Consiliul profesoral se întrunește la începutul și la sfârșitul fiecărui seme: de câte ori directorul unității de învățământ consideră necesar;

 • (4) Consiliul profesoral poate fi convocat în ședința

Consiliului Județean sau a minimum 1/3 din numărul membrilor săi;

 • (5) Participarea la Consiliul profesoral este obligatorie pentru cadrele c nemotivată de la ședințele consiliului se consideră abatere disciplinară.

Art.48.Consiliul profesoral, cu rol de decizie în procesul instructiv -educativ are ui atribuții:

 • 1. Dezbate, avizează și propune spre aprobare Consiliului de activitate și programele semestriale și anuale de activitate;

 • 2. Numește comisiile de cercetare a abaterilor personalului didact


extraordinar


idactici


administrație rapo;


ic din unitatea de în' conform Statutul personalului didactic la recomandarea directorului;


 • 3. Decide asupra sancțiunilor disciplinare pentru elevi;

 • 4. Dezbate și propune spre avizare Consiliului de administrație Regulamentul interioară al instituției de cultură. La ședință participă și personalul didactic nedidactic;

 • 5. Analizează nivelul învățământului desfășurat în școală, calitatea producțiilor spectacolelor și expozițiilor organizate de aceasta;

 • 6. Analizează propunerile Directorului privind taxele școlare.

Art.49(l)Dezbaterile din Consiliul profesoral sunt consemnate procese-verbale de secretarul școlii;


într-un registru


dețean


:olii și uri de pstările


asă în muncă


ire;


isă în :ordul


•ozitii


►oziții


•ocese


olvire ptarea


ire

pa


Și la


ai


și ori


irerea


sența


tarele


e de


ânt


d.

ai


ai


Si


•dine ar și


ce a


(2)Hotărârile se iau prin vot deschis cu cel puțin jumătate plus membrilor Cosiliului profesoral și sunt obligatorii pentru întregul persor al al unității


unu di de învă


nnărul int.


CAPITOLUL V.4. ATRIBUȚIILE,COMPETENȚELE ȘI R ESPONSABILITĂ

PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDAC1


Art.50 (1) BIROUL -SECRETARIAT

1.Biroul secretariat este subordonat directorului unității de învățământ; 2.Secretariatul funcționează pentru, elevi, părinți, personalul unității persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director;


de învățământ și


tu alte


*                                     'A                        i                                    X                                  7                                            I

3.Secretariatul asigură permanența pentru întreaga perioadă de desfășurare a orelor de curs;

 • 4. Procurarea,completarea și evidența actelor de studii se fac în conformitate cu prevederi 118/28 decembrie 2006-Ordonanța de urgență privind înființarea, organizarea și dei activității așezămintelor culturale și ale Regulamentului de Organizare ș funcționare al instit

 • 5. Evidența, selecționarea, păstrarea și depunerea documentelor școlare expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de Naționale în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale ulterioare;

Funcția Secretar șef (secretar) îndeplinește următoarele sarcini:

Postul presupune studii superioare.

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului'.

 • •  Coordonează întreaga activitate de secretariat;

 • •  Este responsabil cu evidența personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic;

 • •  întocmește documente de personal (adeverințe, copii, etc.), pentiu angajații unității solicitarea scrisă a acestora aprobată de director și în termenul stabilit o de exactitatea datelor înscrise în aceste documente;

 • •  Contribuie la implementarea standardelor de management cuprin >e în Codul Controh întocmește progra:


118/28 decembrie 2006-Ordonanța de urgență privind înființarea,


la Arhivele păstrare, aprobat di

nr. 16/1996,


Națio:


cu mi


).U.G. urarea i;

după pivele icările


Gata cu aprobarea.


ire, la >unde


aprobat prin OSGG 400/2015 cu modificările și completările ulterioare și de perfecționare profesională;

 • •  Răspunde pentru implementarea și utilizarea programului de salarii pe calculator

 • • întocmește complet statele de plată, certifică R.R.L. și BUN DE PLATA;

 • •  întocmește statele pentru concedii medicale, de maternitate;

 • •  Operează în programul de calcul salarii, salariile corespunzăto sporurile aferente acordate conform prevederilor: Legea nr. 153/28.06.


iire grilelor .2017 - Legea-cadrl salarizarea personalului plătiti din fonduri publice , modificată și completată a nodificările și con


de sal


nr.91/06.12.2017; Legea nr.1/2011-Legea Educației Naționale cu

ulterioare, OUG nr.82/08.11.2017 pentru modificarea și completarea mor acte normativi nr.79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 ] nr.90/06.12.2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare , modificarea normative și prorogarea unor termene ; H.G. nr.846/29.11.2017 privinc minim brut pe țară garantat în plată .

• Operează imediat și cu exactitate în REVISAL, toate modificările privind sal gradele, treptele, gradațiile, sporurile conform legilor speciale: Legea ir. 153/28.06 icată și completată nr.1/2011-Legea Educației Naționale cu modificările


privind Codul fisca și completarea u stabilirea salariului


2017 -


cadru privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice modi nr.91/06.12.2017; Legea

ulterioare, OUG nr.82/08.11.2017 pentru modificarea și completarea unor acte normativi nr.79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 nr.90/06.12.2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare , modificarea normative și prorogarea unor termene ; H.G. nr.846/29.11.2017 privind minim brut pe țară garantat în plată precum și celelalte date prevăzute în normativele de corn] acestor documente, pe baza deciziilor emise de directorul unitatii școlar privind Contractele individuale de munca ale salariatilor respectiv ,începerea și încetarea activității conform articolelor din Legea 53/2003-C I.T.M Brașov;


și co:


privind Codul fisca și completarea ui stabilirea salariului


î, datele cerute de numele,prenumele; udul muncii și se trai


ntern anual


re și ivind OUG țările DUG DUG acte bază


;area, gea -DUG țările DUG DUG acte bază lare a gram J.P.U1 ite la


 • •  Face parte din Comisia de monitorizare în calitate de secretar sistemelor de control managerial, având în vedere prevederile i modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Codului controlului intern ;

 • •  întocmește procedurile de lucru pentru activitatea de secretari către director;

 • •  Certifică R.R.L., centralizatorul statelor de plată în vederea vize de control financiar propriu (CFPP), a ordonanțării de plată a salariilor și altor drepturi;

 • •  Coordonează activitatea de înscriere și admitere precum și examenele de absolvire cu imprimatele corespunzătoare buna desfășurare a acestor activități;


în vederea imn

drt.3 din. OSGG 40


at în vedere


a aprob


In urma examenelor de admitere înaintează Consiliului Județear Brașov realizarea p miterii Hotărârii de


școlarizare în cadrul normelor aprobate prin statul de funcții în vederea c:

 • •  Eliberează adeverințe la solicitarea elevilor și personalului școlii:

 • •  Se ocupă de verificarea completării registrelor matricole, a cataloagelor și procesell de la examenele de absolvire care atestă dreptul de eliberare a acestor documente;

 • •  întocmește și trimite, în termenele stabilite, situațiile statistice școlare solicitate del Județean și Comisia pentru cultură din cadrul Consiliului Județean Brașov;

 • •  Completează și eliberează diplomele de absolvire și foile matricole nu înainta înregistrate și semnate de director în baza registrelor matricole, în baza c ererilor solicitanțiloi

 • •  întocmește și înaintează Consiliului Județean Brașov propuneiea de Taxe de școl proiectul planului de școlarizare cu specializările ce se vor organiza în anul școlar următor n emiterii hotărârii de plen;


• Completează situațiile statistice ale elevilor și claselor pe specialități la începutul anu și la sfârșitul semestrelor pe baza datelor înregistrate în cataloage, foile matricole;

certificatelor compi


 • •  Păstrează securitatea documentelor de secretariat, diplomelor, necompletate, registrelor matricole;

 • •  întocmește graficul desfășurării examenelor semestriale prin consultarea consi

 • •  Este secretara Consiliului de administrație și a Consiliului profe >oral și înto< verbale de la ședințele acestora:


iului pi

icmește


Se îngrijește de procurarea și păstrarea:

documentelor privind legislația școlară (legi, decrete, ordine, regulamente, instrucția documentelor școlare: cataloage, registre matricole;

imprimatelor tipizate;

produselor software, de birotică, rechizitelor școlare necesare desfășurării actii secretariat;

imprimatelor necesare examenelor de admitere și absolvire;

necesarul întocmit este supus aprobării directorului; întocmește dosarele de pensionare de toate tipurile; întocmește contractele individuale de muncă și fișele de post pentru profesorii sup


personalului nou angajat;

 • •  întocmește contractele individuale pentru profesorii suplinitori angajați cu plata cu ora;

 • •  întocmește și înaintează Consiliului Județean Brașov la începutul anului: Regular Organizare și Funcționare al instituției, Organigrama și Statul de funcții oentru a se emite H aprobare;

 • •  Face parte din comisiile constituite în vederea organizării concuri personal didactic auxiliar și nedidactic și întocmește documentația;

 • •  Face parte din Comisia de verificare a dosarelor cadrelor did specific (de dosare ) în vederea ocupării catedrelor vacante pentru noul an școlar și în documentația corespunzătoare angajării conform Legii 53/2003 Codul Muncii și a H.G.nr.2 Regulament-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a uiui post vacant sau 1 vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de pronv profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectoru publice, Regulamentului de organizare și funcționare al instituției;


și cadrele didactice


surilor privind ang;


lactice înscrise la


ovare în grade sa

1 bugetar plătit din


entării

115 cu


lor de


iventiv


jurând


ilui de


erbale


isiliul


a fi


are și îderea


școlar


e sau


;oral;

:esele


ii de


ii și


iciate


.1 de e de


:a de


irsul lește >011 io rar ■epte iduri


 • •  Completează dosarele personale ale personalului încadrat cu actele necesare îj participă permanent la instruirile cu aceasta tematică, organizate de întocmește situațiile solicitate de acestea ;

 • •  întocmește note de fundamentare sau referate privind încadrare; de sporuri (în cursul anului) pentru acordarea drepturilor salariale și actului intern de decizie, certifică RRL și prezintă pentru viză CFPP;

 • •    Face propuneri pentru programul anual al achizițiilor p materiale, obiecte inventar și tipizate specifice activității de secretariat;

 • •    Conduce registru de evidență a deciziilor și dispozițiilor emise

 • •    Gestionează colecția de decizii și dispoziții emise anual în școală;

 • •   Redactează documentele necesare pentru angajarea în muncă;

 • •    Cooperează cu contabilul șef la întocmirea și depunerea fiși Finanțelor Publice, fișele fiscale pentru impozitarea globală;

secretariat;

 • •    Identifică în funcție de specificul și particularitățile acestuia, obiectivele cores activității de secretariat;

 • •    Identifică riscurile inerente care pot afecta desfășurarea activită.

 • •    Utilizează produsele software din dotarea unității, întocmi procesului instructiv -educativ și activităților de secretariat;

 • •    Asigura comunicarea telefonică la nivelul unității școlare;

 • •  Verifică cu atenție locul de muncă înainte de părăsirea acestuia și ia toate eliminarea cauzelor de incendiu.

 • •  Verifică e-mailul școlii și anunță conducerea de lucrările ce ti repartizate pe compartimente;

 • •  Verifică legisul și scoate la imprimantă legile, ordinele, ordonanțele care sunt în necesare instituției;

 • •   Se preocupă de permamenta perfecționare și îmbunătățire a pregătirii profesi aplicării corecte și complete a reformei învățământului;

 • •   Respectă Regulamentul de ordine intern;

 • •    Păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;

 • •  pe perioada absenței din unitate (concediu de odihna) atribuțiile desemnată de aceasta cu acordul ordonatorului de credite;


Consiliul Județean


a, salarizarea sau sporurilor în vederi


iiiblice, privind nei


în instituție;

■5


;elor fiscale


la Adi


Respectă normele PSI și PM ;

Respectă disciplina la locul de muncă - Codul Muncii;

Orice nereguli privind unele sustrageri din patrimoniu școlii, vor fi semnalate direcț Rezolvă prin consultare cu conducerea unității toate problemele ce revin compari


ii de secretariat; nd diverse


situații


măsur


rebuie executate pi


onale îi


vor fi executate de


(2).Functia Analist (programator) îndeplinește următoarele sarcini: Postul presupune studii superioare

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului:

 • • Asigură întreținerea calculatoarelor din școală: clasa de arte vizu

canto, bibliotecă, direcțiune, secretariat, contabilitate;

 • • Asigură salvarea săptămânală a datelor pe CD-uri sau DVD-uri de pe calculate: secretariat, contabilitate și bibliotecă în vederea protejării datelor existent

 • • Participă la realizarea bazei de date a școlii;

 • • Realizează cursuri de instruire cu angajații școlii pentru a puți calculator;

 • • Participă la realizarea de negative pentru toate clasele de canto din școală;

 • • Realizează afișe, invitații și material didactic pentru spectacolele organizate, conform de activități culturale aprobate de Consiliul Județean precum și pentru po

 • • Răspunde de transferul informațional de pe casete video pe CD-uri în vederea d acestora la direcțiune;

 • • Colaborează la orele de grafică la solicitarea profesorilor în vederea realizării lucn calculator;


ale, clasa de


grafică,


uri

ite;


ea personalul să lu


pularizarea școlii;


•ării si șov și


lificări initerii


ui de


strația


*5 intului


atoare


;esare


ientru


a fi


ire și


derea


ioana


:a de


din


:e pe


iului


inerii


>r pe


 • • Colaborează la orele de artă fotografică la solicitarea profe elevilor la procesarea fotografiilor pe calculator;

 • • Colaborează cu secretariatul, contabilitatea și administrativul în de salarii, fișe fiscale, programe de contabilitate, situații statistice, respective;

 • • Transmite electronic diferitele situații solicitate de instituțiile lo

 • • Participă la redactarea unor lucrări de secretariat, contabilitate, a

 • • Colaborează cu conducerea școlii la buna desfășurare a festi tradiții, obiceiuri și meșteșuguri populare, festivaluri de muzică ușoară, expoziții de art| workshop-uri;

 • • Respectă regulile de protecție a muncii specifice postului;

 • • Se ocupa de organizarea unui punct de informare -documentare

nr.544/2001 în colaborare cu Compartimentul informare relații cu publ cui și secretariat A.i cadrul Consiliului Județean Brașov și de buna desfășurare a activității privind liberii informații de interes public conform prevederilor Legii 544/2001;

 • • Asigură completarea blogului școlii cu datele curente în orice moment și colabl directorul în vederea actualizării lui;

 • • Verifică e-mailul școlii și anunță conducerea de lucrările ce trebuie executate pl repartizate pe compartimente;

 • • Verifică legisul și scoate la imprimantă legile, ordinele, ordonanțele care sunt în necesare instituției;

 • •  Păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;

 • • în funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, se obligă să îndeplineasd sarcini repartizate de directorul școlii în condițiile legii sau stipulate expres în acte normali^

 • •  Face parte din comisia de monitorizare în vederea implementării sistemelor de co

managerial având în vedere prevederile art.3 din OSGG 400/201 c —----’-----

controlului intern, cuprinzând standardele de control intern și pentn control managerial în conformitate cu prevederile art.3,4 din OG. Nr.l 19/1999 privind intern;


sorului în vederea


vederea instalării p ijută la executareg


>:ale;

ie conducerii

i valurilor naționale


școlii;


potrivit art.4 lit.(b)


5 pentru aprobare; u dezvoltarea sist<


(3). Funcția REFERENT de SPECIALITATE-îndeplinește următoarele

Postul presupune studii superioare

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului'.

 • •  Răspunde de organizarea și popularizarea activităților cultural-Artistice organizate spectacole, concursuri, aniversări școlare cu caracter metodic;

 • •  Promovează obiceiurile și tradițiile populare specifice zonei contemporană;

 • •  Colaborează cu conducerea școlii la buna desfășurare a festi


sarcini:


, precum și


valurilor de


umăr ii


amelor brărilor


tuzică,

astice,


Legea

P. din

:ces la


iză cu


u a fi


iare și


:i alte


)dului ior de trolul


:oală:


creația


muzică


obiceiuri și meșteșuguri populare, festivaluri de muzica ușoara, expoziț i de arte plastice, vJ uri;


 • •  Se ocupă de înregistrările profesionale audio ale elevilor în studioul școlii;

 • •  Promovează tinere talente din rândurile propriilor cursanți concursuri și expoziții interjudețene, naționale și internaționale;

 • •  Stabilește acțiuni permanente pentru păstrarea prin programele de școlarizare a spd zonal, conservarea, valorificarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale co locale, precum și ale patrimoniului cultural național și universal;

 • •  Urmărește cultivarea valorilor și autenticității creației popul neprofesioniste în muzică populară;

 • •  Se ocupă de dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean

 • •  Se ocupa de organizarea unui punct de informare -documentare ootrivit art.4 lit.(b) d ui și secretariat A.T. Ații privind liberul


asigurând


pârtiei


are contemporane


i național;


nr.544/2001 în colaborare cu Compartimentul informare relații cu public cadrul Consiliului Județean Brașov și de buna desfășurare a activit informații de interes public conform prevederilor Legii 544/2001;


iulară


idiții,

;hop-


:a la


cului

Lității


artei


,egea . din es la


 • •  Asigură completarea blogului școlii cu datele curente în ori analistul programator în vederea actualizării lui;

 • •  Se ocupă de înregistrarea negativelor pentru elevii școlii în cadril studioului ele înred

 • •  la măsuri de popularizarea cursurilor organizare de școală în rândul populației! rurale în vederea bunei desfășurări a examenelor de admitere prin afișe, fluturași/flyere și M

 • •  Răspunde de filmarea spectacolelor care se organizează de școală conform listei a cultural artistice înaintată Comisiei de cultură din cadrul Consiliului Județean Brașov;

 • •  Atragerea și coordonarea proiectelor de finanțare din Fonduri El i

 • •  Răpunde de activitățile de PR, de promovare a instituției în rr; internet, inițiere în tehnica audio-video necesară secției de arte vizuale a

 • •  Colaborează cu instituții de media la realizarea de clipuri și filme video pentru îm imaginii școlii;

 • •  Inițiază relații profesionale cu persoanele interesate să participe la programele cadrul așezământului cultural;

 • •  Să le orienteze spre activitățile cele mai indicate, în funcție de comeniul de interes și aptitudinile demonstrate;

satisfacerea cerințelor beneficiarilor;


ce moment și colal


' *1 " fluturași/flyere și M!


ropene;

ass-media locală, n; școlii;


Să elaboreze proiecte și/ sau programe cultural-artistice și de ed Să analizeze fezabilitatea acestora;

Să pregătească implementarea lor;

Să asigure derularea fiecărei etape în conformitate cu graficul


ucație permanentă;


prestabilit, având

Participă la identificarea programelor europene prin care se pot a rage fonduri; Participa la seminarii de pregătire în vederea perfecționării profet: Implementează proiectele cu finanțare din fonduri locale sau internaționale ; Ține o legătură directă cu Agenția Națională de Tineret; Păstrează confidențialitatea datelor la care are acces.


ionale;


Art. 51. BIROUL FINANCIAR CONTABIL ADMINISTRATIV

(l)Funcția Contabil șef (Administrator Financiar) îndeplinește următoarele sarcini: Postul presupune studii superioare

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului'.

 • •  Angajează școala, alături de director, în orice acțiune patrimonial i;


 • •  Reprezintă școala, alături de directorul acesteia, în relațiile cu agenții economici încheierii contractelor economice, în conformitate cu legislația în vigoare:

 • •  Coordonează și îndrumă întreaga activitate financiar-contabilă a u

 • •  Răspunde pentru implementarea și utilizarea programului de contț bilitate pe câlculato:

 • •  Organizează și exercită viza de control financiar preventiv prevederile legale și conform cadrului general al operațiunilor supuse CP.P.P. în baza O.G. aprobată, modificată și completată cu Legea 84/2003, OMFP. 923/11.07.2014 modificată și cc de OMFP nr.2332/30.08.2017 , Adresa nr.10831/30.08.2016 a C.J.Brasov -Direcția Ec Decizia nr.240/02.10.2017, întocmește registru CFFP și răspunde de țineu

 • •  întocmește cadrul specific al operațiunilor supuse controlului conform cu OMFP. 923/11.07.2014 modificată și completată de OG.119/1999 cu modificările și completările ulterioare, OMFP.1792/24. procedurii de control intern privind circuitului documentelor;

 • •  întocmește acte justificative și documente contabile cu respectare întocmire și completare în vigoare;

 • •  Răspunde pentru implementarea și utilizarea programului de

conform Normelor aprobate prin OMFP nr. 1792/24.12.2002 cu ulterioare, îndeplinește atribuții pe linia organizării și conducerii evidenței angajamentelor | și legale și principalele atribuții ale acestora;                                                       |

 • •  întocmește declarațiile pentru datorii către bugetul de stat și buget al de asigurări social

 • •  Ține legătura cu casierul având în vedere că achitarea taxehr de școlarizare concordanță cu norma, orarul și plata salariilor profesorilor;


inității;


propriu în conforn


ea lui la zi; financiar preventiv^ OMFP nr.2332/30. 12.2002 în scopul e


a formularelor și re;


contabilitate pe c; nodificările și cor


iză cu


ri;

ine și A;

ităților


ală și


.ățirea


ate în


estoracazul


e cu 1999 letală mică,


ipriu

017, irării


ator, ările ptare


în


olii pe termene de


 • •  Clasează și păstrează fișe și balanțe de verificare în arhiva ști întocmește liste de inventar cu documentele contabile aflate în arhivă;

  rare și


 • •  întocmește și răspunde de organizarea circuitului documentelor

  conform legislației; r .. iute în vederea imp avînd în vedere prevederile t rt.3 din OSGG 40 rontrolului intern, c


 • •  Face parte din Comisia de monitorizare în calitate de președi

  lentării

  [15 cu inzând mi tale


sistemelor de control managerial ; modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Codului c< standardele de control intern și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial în col cu prevederile art.3,4 din OG. Nr. 119/1999 privind controlul intern;                         |

 • •  întocmește registrele contabile obligatorii: registru jurnal, registru inventar, regia mare (fișe pentru operațiuni diverse );

  cartea


 • •  întocmește bugetul de venituri și cheltuieli bugetare, extrabugeiare la termene și înl stabilite de lege și le trimite spre aprobare ordonatorului principal de credite;

  idițiile


 • •  Urmărește încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificației bi|

  are; k toate


 • •  Organizează și conduce operațiunile contabile ale unității, atât sintetic cât și analitic măsurile ca evidența să fie ținută la zi;

 • •  Se preocupă de pregătirea aplicării în școală începând cu anul 2006 nr. 1917/12.12.2005 cu modificările și completările ulterioare, cu normele metodologic organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de co nturi pentru instituții și instrucțiunile de aplicare a acestora;

  •MFP ■ivind îblice


  ;derea


 • •  Organizează inventarierea valorilor materiale și bănești, instruirea personalului îi efectuării corecte a operațiunii de inventariere;

  bunurilor;

  I                     ’

  în evidențele contai )ri materiale; unitate;


  Verifică centralizatorul de inventariere, documentația de transfer și casarea

  Verifică și regularizează diferențele de inventar și le înregistrează Instruiește și controlează periodic personalul care gestionează val Urmărește modul de aprovizionare și distribuire a materialelor în întocmește și fundamentează bugetul previzional de salarii al unității, în conformități


  statul


de funcții;

isciplinară și admiri:


tivă a


 • •  Duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, c: salariațiilor;

  turile


 • •  Urmărește aplicarea și respectarea tuturor dispozițiilor legale privind salarizarea și personalului didactic, didactic-auxiliar și nedidactic;

 • •  întocmește situațiile financiar-contabile (bilanț) și cele statistice, bugetară lunar, trimestrial și anual;

  precum și contul di


  icuție


  ițiilor


  odul de formare a g|

  Verifică aplicarea respectării dispozițiilor legale privind salarizarea și alte

  ; e de plată, indemni:


 • •  Constituie contracte de garanții pentru gestionari și urmărește m materiale;

  dreptu:


ale personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic și verifică state

inești le de ul pe State, tuției


concediu de odihnă, indemnizațiile de concediu medical, legalitatea reținerilor privind imp| salarii, contribuția la fondul de asigurări sociale, contribuția la fondul de contribuția la fondul de șomaj, declarațiile privind contribuția de mai aferente drepturilor salariale(CAS,CASS,ȘOMAJ);

asigurări sociale de sus și viramentele :


epție


onența comisiilor d< lanțare, donații, etc.;


 • •  întocmește referat și-l supune aprobării directorului privind comp* pentru toate bunurile intrate în unitate , prin dotări de la buget, din autofin

 • •  Fundamentează necesarul de credite anual și trimestrial;

  celelat<


  :țiuni


 • •  Efectuează demersurile pentru fondurile necesare plății salariihr și pentru finanțate de la buget de stat sau local;

  irilor executorii în


 • •  Primește și execută formele de poprire și asigură realizarea titlui

  legale;

  lege;


  ițiile


  :e de


  Verifică legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, în limitei


; de competență st;

întocmește lunar balanțe de verificare pe rulaje și solduri și executa bugetară lunară; întocmește balanța analitică trimestrială pentru mijloace fixe, obiecte de inventar și i

•iale,


lunar pentru materiale de curățenie și anual pentru mijloacele fixe;


șelor fiscale la Ad


Semnează fișele de lichidare a celor ce părăsesc instituția, nur nai după o


atentă


întocmește adeverințele solicitate de salariații cu veniturile realizate de aceștia

>


cu privire la întO'


Organizare și Func


 • •  Cooperează cu secretarul șef la întocmirea și depunerea fi

Finanțelor Publice, fișele fiscale pentru impozitarea globală;

or și arhivarea lor


 • •  Răspunde de securitatea datelor financiar-contabile din calculați

sau CD;

 • •  Clasează și păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fi] de verificare în arhiva școlii pe termene de păstrare și întocmește liste de inventar cu do| contabile aflate în arhivă;

 • •  Răspunde de adunarea taxelor de școlarizare și verifică registrul de taxe;

 • •  Răspunde și controlează direct activitatea casierului-magazinerului și financiar cu atribuții de contabil;

  adm ini


 • •  Conform Legii nr.500/2002 privind finanțele publice , controlează ordonanțarea plățil|

  și raportarea angaj


 • •  Supraveghează organizarea și ținerea evidenței, actualizarea bugetare și legale;

 • •  întocmește situația privind execuția cheltuielilor angajate ( ane: componentă din structura “ Situațiilor financiare “ trimestriale și anuale;

  xa 7), situație care


 • •  Rezolvă prin consultare cu conducerea unității toate problemele ce revin compai financiar-contabil;

răspunde pecuniar de respectarea acestei îndatoriri;

.* J---------T-----------1----------------------" -----------

instituției, necesare băncilor în vederea acordării împrumuturilor bancare

 • •  Elaborează împreună cu conducerea instituției fișa postului pentru personalul din sub*

 • •  Asigură respectarea normelor emise de Ministerul Finanțelor utilizarea documentelor justificative pentru toate operațiunile patrimoniale și înregistrări contabilitate în perioada la care se referă;

 • •  Respectă Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de școlii, aducându-1 și la cunoștința personalului din subordine;

 • •  Elaborează proceduri de lucru pentru activitatea financiar-contabilă specifice școlii și aprobării ordonatorului de credite;

 • •  întocmește liste de control intern, realizând supervizarea activității financiar co: asigură controlul respectării procedurilor prin supervizare și formalizare (

 • •  Se preocupă de perfecționarea continuă a pregătirii profesionale c e specialitate și a pel din subordine ;

 • •  Avizează programul anual de achiziții publice;

 • •  Face propuneri conducătorului școlii privind îmbunătățirea activității economico-fir| ori de câte ori este necesar;

 • • Respectă normele PSI și PM;

 • •  Respectă disciplina la locul de muncă - Codul Muncii;

 • •  Orice nereguli privind unele sustrageri din patrimoniul școlii, vor

  î semnalate direcțiui


 • •  Analizează fișele posturilor aferente personalului din subordine;

 • •  întocmește în două exemplare o listă cu activitățile desfășurate conform modelului din Anexa 3( la registrul de riscuri);

 • •  Identifică în funcție de specificul și particularitățile acestuia, subordine , obiectivele corespunzătoare activităților înscrise în Anexa 3;

 • •  Analizează obiectivele cuprinse în R.O.F. al școlii, stabilite pemru domeniul care răspunde;

 • •  Identifică împreună cu personalul din subordine, riscurile inerente care pot afecta des: activităților din domeniul de activitate de care răspunde și implicit realizarea obiectivelor spei acestuia, având în vedere faptul că fiecare activitate este supusă unor evenimente, aci amenințări din interiorul ori exteriorul nivelului ierahic respectiv, iar fiecare obiectiv specific la îndeplinire prin desfășurarea uneia sau mai multor activități;

 • •  Elaborează în două exemplare un Tabel cuprinzând obiectivele specifice și riscurile conform modelului din Anexa 4( la registrul de riscuri);

 • •  Ajută directorul în exercitarea atribuțiilor acestuia;

  iciar coi data și semnătura);


  de personalul din s


  împreună cu persoi


  de acti


  istrația schetă jalanțe

  lentele

  torului

  Intelor

  | parte

  Intului ficare, cadrul ne;

  rea și

  Ilor în ■are al llipune Iile și linelor

  Biare ,

  ■dine,

  lll din

  ■te de ■rarea

  lle ale

  I sau

  ■ adus Imtora.


 • •  Respecta Regulamentul Intern;

 • •  Îndeplinește orice sarcini cu caracter contabil-financiar date dc expres în acte normative ;

 • •  In lipsa acesteia va fi înlocuită de administratorul financiar (c

de CFPP cu numărul 2;

 • •  Verifica e-mailul școlii și anunță conducerea de lucrările ce repartizate pe compartimente;

 • •  Verifică legisul și scoate Ia imprimanta legile, ordinele, ordon necesare instituției;

 • •  Păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;

 • •  Răspunde de întocmirea , aprobarea și depunerea situațiilor financiare în sistemul di - Forexebug


directorul școlii sa


ontabil) care va aco


:rebuie executate


lanțele care sunt în


(2).Funcția Administrator financiar (contabil) îndeplinește următoarele sarcini: Postul presupune studii superioare

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului'.

întocmire și completare în vigoare;

 • •  întocmește documentele pentru efectuarea încasărilor și plăților în numerar bancare și pentru urmărirea debitorilor și creditorilor;

 • •  efectuează înregistrările contabile în fișele de cont analitice furnizori;

 • •  clasează și păstrează fișe și balanțe de verificare în arhiva șcclii pe termene de întocmește liste de inventar cu documentele contabile aflate în arhivă;


ir      ....

întocmește acte justificative și documente contabile cu respectarea formulare or și n


sau pr


la evidența mate:


răspunde pentru implementarea și utilizarea programului de contabilitate pe calculator] folosește programul de contabilitate parolat SICO,WORD,EXCE

efectuează controlul de gestiune lunar prin punctaj cu fișele de magazie ale gestionarul valorifică inventarele anuale și cele inopinante, trecând stocul pe listele de inventar f de comisia de inventariere pentru materiale,âobiecte de inventar,âmijloace fixe și alte valori;

 • •  participă la centralizarea planului anual de achiziții în urma necesarelor prim: compartimentele de specialitate pe bunuri, lucrări și servicii;

 • •  înlocuiește administratorul financiar (contabilul șef) în lipsa acest aia și acordă numărul 2;

 • •  ține evidența garanțiilor material ale gestionarilor;

 • • Conform Normelor aprobate prin OMFP


viza de


nr. 1792/2002 îndeplinește atribuții organizării și conducerii evidenței angajamentelor bugetare și legale și principalele atribuții aL privesc:

 • • întocmește Anexa 3 = ORDONANȚARE DE PLATĂ;

 • • Ține registrul la zi cu operațiunile din notele de mai sus;

 • • Ține la zi evidența conturilor din afara bilanțului 8060-credite bugetare angajamente bugetare, 8067-angajamente legale, 8071-credite de angajament aprobate, angajament angajate;


aprobau

8072-c


a nivel


ipulate


și viza


a fi


iare și


iortare


lor de


inturi


or și


.re și


colii;

entate


e la


P cu


linia

:stora


066-te de


atribuții:


Face parte din echipa de gestionare a riscurilor în vederea gestionării riscurilor Face parte din comisia de etică și integritate stabilită prin decizie internă ;

Este desemnată prin decizie ca responsabil cu riscurile din cadrul școlii , având un


;olii


arele


Consemnează în procesul-verbal al ședinței toate hotărârile luate

Transmite formularele ” alertă la risc ” și documentația aferertă pentru riscurile e: responsabililor cu riscurile la nivelele de competență la care s-i

Transmite persoanelor responsabile cu implementarea măsurilor de cont măsurilor sau a termenlor pentru riscurile aflate deja în faza de implementare a de control intern;

îndosariază formularele ” Alertă la risc” pentru care s-a luat decizia de "clasare' riscurilor nerelevante ) , precum și pe cele aferente riscurilor


a convenit


rol, mo


pentru care s-a luat


idate


:area

irilor


azul ria ”


reținere pentru gestionare ”

 • -  Completează , respectiv actualizează , după caz, registrul reglementărilor legale )

 • -  Completează formularul Fișa de urmărire a riscului

Se ocupă și răspunde de organizarea, arhivarea documentelor contabile con:


riscurilor (


întocm


inform


orm le


vigoare,

• Verifică e-mailul școlii și anunță conducerea de lucrările ce repartizate pe compartimente;

Verifică legisul și scoate la imprimanta legile, ordinele, ordonanțele care sunt în instituției;

Verifică monitoarele oficiale și le repartizează pe compartimente;

Păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;

Respecta Regulamentul Intern.


:rebuie executate


necesare


(3).Funcția Casier-magazincr școală îndeplinește următoarele sarcini:

Postul presupune studii medii

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului'.

 • •  efectuează încasările și plățile necesare legate de activitatea școlii;


 • •  răspunde pentru implementarea și utilizarea programului de încasări taxe pe calculato:

 • •  depune zilnic sumele încasate la trezorerie și la băncile cu care in:

 • •  ridică permanent de la trezorerie și băncile cu care instituția lucre; privind instituția (extrasul de cont împreuna cu anexele);

 • •  nu are voie să păstreze în casa de bani a instituției numerar și valori străine fără preci: și semnate de director;

 • •  efectuează plata în numerar pe baza documentelor aprobate (disp

 • •  toate plățile sunt personale și confidențiale, astfel încât nu are informații profesionale fără aprobarea directorului;

 • •  ține evidența încasărilor și plăților efectuate;

 • •  colaborează cu profesorii în vederea încasării taxelor de la elevi și ține la zi Registrul

 • • operează în Registrul de taxe în urma consultării cu profesor retrași din diferite motive;

 • • colaborează cu administratorul patrimoniu în vederea întocmirii plătitori pe profesori și specialități;


istitutia lucrează; ază documentele de


• oziție de plată);

voie să comunici


i a elevilor neprezi


orarului, a evidențe

respectă disciplina de casă, înregistrând zilnic încasările și plățile în Registrul de greșit trecută se ban


corecturi, ștersături sau tăieturi, iar dacă se fac totuși, din greșeală, suma linie și se semnează de către casierul care a efectuat corectura și întocmește registrul de casa;

 • • predă zilnic în contabilitate al doilea exemplar din Registrul de casă, pentru operarea îr în programul de contabilitate, împreună cu documentele de casa;

 • • răspunde de exactitatea calculelor din documentele întocmite;

 • • are obligația de a permite efectuarea controlului și de a pune la dispoziția organului de tuturor documentelor contabile, evidențelor și a oricăror altor elemente materiale sau valorice pe care le deține, în vederea cunoașterii realității obiectelor și surselor impe:

 • • în urma facturilor intrate întocmește NIR-uri conform factn întocmește fișe de magazie cu materialele intrate în gestiune;

 • • primește și eliberează materiale ce le păstrează în magazie;

 • • sesizează instituția în momentele în care nu sunt condiții suficiente de securitai materialele aflate în gestiune;

 • • răspunde direct de pagubele produse în cazul recepționării unor m

 • • înregistrează și ține evidența la zi, în fișele de magazie, a materialelor pe baza docume] evidență primară și a bonurilor de ieșire;

 • • eliberarea materialelor din magazie se face prin cântărire, măsui; natura valorilor ce se eliberează. La eliberare se completează bonul de exemplare din care: originalul bonului se predă la contabilitate, al doilea e:


zabile sau taxabile. rilor, bonuri de o


ateriale degradate:


are, numărare, în re materiale întocmit ixemplar rămâne la b<


ției în


u a fi


iare și


intare


I seri se


lănui


:axe;

li sau


ivilor


fără

cu o


arilor


rol a :itate


m și


intru


ir de


k de două r;


 • • nu admite intrarea în gestiune a unor persoane străine sau r.< contabilul șef;

 • •  In lipsa acesteia va fi înlocuită de administratorul patrimoniu;


leautorizate de dire.


sau de


Alte sarcini de serviciu - dc secretariat :


 • •  face parte din comisia de întocmire a schemelor orare și a orarului;

 • •  colaborează cu administratorul patrimoniu și profesorii în ceea

de școlarizare în vederea întocmirii orarului si a pontajului pentru plata profesorilor; I

 • • Scrie condicile de prezență ale personalului didactic, persor aiului de conducere auxiliar și nedidactic, operează concediile medicale, învoirile, suplinir le întâmplătoare ș! de completarea și de semnarea acestora la zi;

 • • Urmărește orarul profesorilor ținând legătura permanent cu aceștia și operează modi condică;

 • • întocmește pontajele personalului didactic, de conducere, didactic

 • • Ține evidența plății cu ora a profesorilor și a orelor suplimentare efectuate de J

didactic auxiliar și nedidactic;                                                                      I

 • • Prezintă secretarului șef prezența lunară în vederea întocmirii staielor de salarii ale pe

instituției;                                                                                                              |

 • • Verifica e-mailul școlii și anunță conducerea de lucrările ce trebuie executate pi repartizate pe compartimente;

 • • Verifică legisul și scoate la imprimantă legile, ordinele, ordonai necesare instituției;

 • • Păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;


ce privește


achitai


laxelor


idactic ipunde


ile în


auxiliar și nedidact


înțele care sunt în


Art. 52.(l)Funcția Administrator patrimoniu îndeplinește următoarele sti Postul presupune studii superioare

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului:


rcini:


întocmește nota pentru propunerea unui proiect de angajament le

Se ocupă de achiziții directe conform L 98/2016; întocmește procedurile de achiziții publice;

Centralizează necesarul anual pentru fundamentarea planului ani întocmește Anexa 1 = PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI; întocmește Anexa 2= ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL; întocmește planul anual de achiziții , în luna decembrie pentru a iul următor și până


!gal individual (MO


mal de achiziții publi


în luna noiembrie a anului în curs actualizarea planului anual de achiziții

 • •  Are obligația înființării și completării Registrului de evidență al achizițiilor directe de servicii/lucrări conform anexei nr.l în comformitate cu art. 14 din HG nr.î

 • •  întocmește strategia anuală a achizițiilor publice, după care o înaintează spn


95/2016 ;


conducătorului compartimentului financiar contabil și spre aprobare directorului.

 • •  Face parte din comisia de monitorizare în calitate de coordonab implementării sistemelor de control managerial având în vedere prevederile art.3 di: 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de control pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial în conformitate cu Nr.l 19/1999 privind controlul intern;

 • •  Se ocupă de realizarea achizițiilor prin cumpărare directă în L98/2016 privind achizițiile publice și prevederile art. 19 normele HG.nr.395/2016, folosind sistemul electronic de achiziții publice(SEAP);

 • •  Completează cele doua registre cu numărul de intrare pentru cheltuielilor și angajamente bugetare;

•  certifică realitatea, regularitatea și legalitatea și BUN DE


.or compartiment îi


prevederile art.3,4


conformitate cu pr< de aplicare aprob


propuneri de ani


PLATA a docuJ justificative pe care le întocmește (legate de achiziții de bunuri,servicii și lucrări) și care s CFPP conform OMFP 923/2014 aprobată, modificată și completată priri OMFP nr. 2332/30


'naiul


laiului


a fi


,are și


1)


ârziu


duse/


izare


derea

[SGG trn și

OG.


erile

prin


dor

pun

>017


pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exerciiarea CFP și a codul de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de CFP și a dispoziției i

pecific rne; care Ie


 • •  Gestionează și răspunde de păstrarea bunurilor mobiliare și de inventar ale instituției repartizează pe subgestiuni și ține evidența acestora;

 • •  Predă la începutul anului școlar, pe bază de proces verbal, inventarul cu obiecte d fiecărui profesor;

  iventar


 • •  Asigură întreținerea clădirii, depozitelor, atelierelor, etc. în condiții de folosință, iluminat și încălzire adecvate;

  lățenie,


 • •  întocmește formularul de comandă pentru orice cheltuială care materiale sau prestări servicii;

  reprezintă orice a<


  iție de


  . ale salariaților; ea pentru a le efect;

  Echipamentului de


 • •  Se preocupă de asigurarea corespunzătoare a condițiilor de munca

 • •  Stabilește cheltuielile administrativ-gospodarești și obține aprobar<

 • •  Urmărește asigurarea bunei întrețineri a mobilierului, și a întregului inventar administrativ al instituției;

  tecție,


 • •  Controlează modul în care se asigură paza și siguranța instituției ziua și noaptea, ! cu promptitudine direcțiunii orice nereguli;

  •alând


  ientru


 • •  Este reprezentantul instituției fată de controalele PSI, întocmește formele neces; autorizare, organizează și controlează masurile PSI;

 • •  înaintează documentația pentru eliberarea autorizației sanitare;

  fișele individuale di


  •lecția


 • •  Instruiește personalul conform normelor în vigoare și întocmește muncii:

  :i ale


 • •  Se îngrijește de procurarea și ridicarea la timp a materialelor necesare diferitelor actil școlii, aprovizionarea cu material gospodăresc;

 • •  Ține evidența reparațiilor, contractelor și livrărilor;

  irii cu


 • •  Ține evidența comenzilor către furnizori și completează toate actele necesare aproviz materiale:

  cu toate articoleL


  litare


 • •  Urmărește dotarea punctelor de prim ajutor în caz de accident necesare;

 • •  întocmește planul de reparații pentru mijloacele fixe și răspunde

  ie executarea acesto:


  [ferite


 • •  Controlează periodic prezența și starea de conservare a mijloacelor fixe depozitate îl locuri sau predate în subgestiuni;

  (este interzis cu des;


  șire a br, în


 • •  Asigură evidența operativă scriptică și faptică a mijloacelor fixe se introduce și depozita mijloace fixe achiziționate sau transferate la școală fără înregistrare! gestiunea mijloacelor fixe;

 • •  înregistrează mijloacele fixe pe baza documentației legale;

 • •  Ține la zi evidența registrului de inventar al mijloacelor fixe și verfică inscrij numărului de inventar pe fiecare mijloc fix, având obligația de a marca fiecare valoare în site împrumut de mijloace fixe, predarea se face numai cu aprobarea director; va încheia la efectuarea mișcărilor în cadrul inventarului se vor spe valoarea și starea în care se afla mijloacele fixe, precum și durata pentru care se împru: restituire, verificarea mijloacelor fixe va fi făcută de o comisie din care va face parte și gestii

  ului (în procesul vei cifica denumirea, c


  narea le de ce se Latea, ă. La

  pi);


 • •  Răspunde de extinctoarele instituției, să fie funcționabile pe perioada de vara și iarnă;

 • •  Răspunde de funcționarea instalațiilor de la hidranți, electrice, gaz

  apașsi scurgere;


 • •  Răspunde de instalațiile de avertizare anti- furt;

  e și


 • •  Colaborează cu profesorii pentru asigurarea materialelor necesare pentru prodiJ examenele elevilor școlii;

  •ășite


 • •  Face propuneri de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar ieșite din uz și ca termen de folosință;

  vederea bunei desfț ^primește fișele de n


  ări a iere, zării


 • •  colaborează cu conducerea școlii și profesorii coordonatori în festivalurilor, concursurilor și acțiunilor culturale organizate de școală ține legătură cu participanții la manifestările organizate de școala și se preocupă de asigurare! ....etc;)

  • îre.


 • •  Răspunde și controlează direct activitatea personalului de întrețin

Alte sarcini dc serviciu- pentru exercitarea atribuțiilor dc secretariat:

 • •  Se ocupă de operațiunile de înscriere, reînscriere ale elevilor ve -ificând actele acest< înscriere-reînscriere, copia actului de identitate, contractul de școlarizare);

 • •  Este secretara comisiei de admitere asigurând cu imprimatele corespunzăt< desfășurare a acestor activități;

 • •  Completează cataloagele de admitere și afișează rezultatele;

 • • Dă profesorilor pe specialități la începutul anului școlar tabele n elevilor și anul de studii, specialitatea pentru definitivarea orarului;

 • •  păstrează și actualizează dosarele cu actele elevilor și ține la zi mișcarea elevilor;

 • • verifică corectitudinea completării registrelor matricole cu datele personale și medii elevilor, participă alături de director la preluarea documentelor școl

anului școlar;

 • • Se ocupă și răspunde de organizarea, arhivarea tuturor do legislației în vigoare, de evidența, inventarierea, selecționarea, păstrare școlare la Arhivele Naționale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite termenelor de păstrare, aprobat de Arhivele Naționale( Legea 16/1996-

 • • Colaborează cu conducerea școlii și profesorii coordonatori în vederea bunei des| festivalurilor, concursurilor și acțiunilor culturale organizate de școală ține legătura cu participanții la manifestările organizate de școală și se preocupă de asigurai —.etc;)


i iminale cu numele,


are de la profesori 1


îumentelor școlare, :i și depunerea doc] prin 11 Legea Arhivelor Nați


(primește fișele de


Alte sarcini dc serviciu- pentru exercitarea atribuțiilor dc bibliotecar :

 • •  Organizează activitatea bibliotecii și asigură funcționarea acesteia în cadrul pn stabilit de directorul școlii;

 • •  Se îngrijește de completarea rațională a fondului de publicații, respectând normele el; Ministerul Educației și Cercetării Științifice și Ministerul Culturii;

 • •  Pune la îndemâna cititorilor instrumente de informare care să în

colecțiile bibliotecii;

 • •  întocmește necesarul de cărți, publicații, obiecte de inventar p anual de achiziții publice;

 • •  Răspunde pentru implementarea și utilizarea programului de evidență elevi;

 • •  înregistrează în programul de bibliotecă fondul de carte pe specialități cu numere dq conform programului;

 • •  Sprijină informarea și documentarea cadrelor didactice;

 • •  Se îngrijește de legislația școlii (monitoare oficiale, colecția de dispoziția direcțiunii ori de câte ori e nevoie;

 • •  Ține evidența împrumuturilor la bibliotecă și ia măsuri pentru recuperarea împrumutate;

 • •  Verifică cu atenție locul de muncă înainte de părăsirea acestuia, eliminarea cauzelor de incendiu;

 • •  Ține la zi registrul de mișcare a fondului de carte, inventarul, catal

 • •  Verifica e-mailul școlii și anunță conducerea de lucrările ce trebuie executate pe! repartizate pe compartimente;

 • •  Verifică Legisul și scoate la imprimanta legile, ordinele, ordona necesare instituției;

 • •  Redactează lucrările privind activitatea secretariatului și administrației școlii;

 • •  Utilizează produsele software din dotarea unității, întocmind diverse situații procesului instructiv educativ și activităților de secretariat;

 • •  Se preocupă permanent de perfecționarea și îmbunătățirea pregătirii profesionale;

 • •  Păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;


esnească orientarea


i întru întocmirea pr<


bibliotecă pe caL


legi și decrete și 1


și ia toate măsuri


oagele;


nițele care sunt în v


(2)Funcția muncitor calificat îndeplinește următoarele sarcini: Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului'.

• își desfășoară activitatea conform programului stabilit de responsabilul compartii


fișa de


buna


urnele


ârșitul


nform intelor atorul fe);

rări a criere, lazarii


iului


ite de


dă în


iului


ior ȘÎ


entar


ne la


;telor


:ntru


a fi


ire și


sareadministrativ și aprobat de director;

 • • efectuează lucrări de întreținere, reparații și modernizare a bazei

 • controlează zilnic spațiul școlii, constată defecțiunile apărute și propune respons; compartiment măsurile corespunzătoare de remediere, conform mijloacelor existente;

 • • Execută lucrări de igienizare la nivelul școlii, în perioada vacanelor sau când este < responsabilul compartimentului administrativ;

 • •  îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în grijă;

 • •  Se îngrijește de afișarea, păstrarea și respectarea întocmai a instrucțiunilor privim muncii și a celor privind prevenirea și stingerea incendiilor;

 • • Asigură buna funcționare a instalațiilor din centrala termică;

 • • Ține permanent sub observație aparatura de control aferentă centralei termice;

 • •  în cazul apariției unor dereglări în funcționarea instalațiilor ia normele legale;

 • •  Efectuează lucrări de întreținere și mici reparații la nivelul centra

 • •  Efectuează zilnic curățenie în spațiul destinat centralei;

A               *                                                                                                                                                                                                                                   I

 • • In perioadele în care centrala termică nu este în funcțiune îndep inește atribuțiile nu de întreținere;

 • • îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în gri

 • • Va respecta normele P.M. și P.S.I. specifice locului de muncă;

 • •  Se va îngriji de afișarea și păstrarea instrucțiunilor de P.M. și P.S.I. specifice C| Termice pe gaz metan;

 • • Se va indica traseul de alimentare cu gaz metan prin culoarea caldă prin săgeți;

 • • Prin tăblițe se vor marca robineți principali, gaz metan, apa rece, apa caldă;

 • • Nu va putea părăsi locul de muncă decât numai cu avizul șefului

 • •  îndeplinește orice alte sarcini date de administrator și direcțiune;


materiale a școlii;


urgent măsurile pre


ei;


ă;


3)Funcția Personal de îngrijire (curățenie) îndeplinește următoarele sarcini: Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului'.


galbenă, traseul de de compartiment;

iponsabilul comparti


își desfășoară activitatea conform programului stabilit de res administrativ și aprobat de director;

Asigură curățenia locațiilor și curții școlii în conformitate cu repartiția făcută de respl compartimentului administrativ;

Activitatea zilnică cuprinde:

 • • Verificarea stării generale de curățenie - înainte de începerea orelor de curs;

 • • Curățirea grupurilor sanitare, a coridoarelor și scărilor - după fiecare pauză;

 • •  Golirea coșurilor și îndepărtarea gunoaielor mari din sălile de curs - la sfârșitul


schimb al elevilor;

 • •  Curățirea tuturor sălilor, a căilor de acces și a grupurilor sanitare - la sfârșitul orelorî

 • •  Urmărește starea bunurilor aflate în sălile de clasă, cabinete, laboratoare și ini responsabilul compartimentului asupra stricăciunilor constatate;


Când este necesar în timpul zilei aprind și sting focul în sălile de curs și c;


respectând normele de protecția muncii și P.S.I;

 • • în perioada vacanțelor sau la solicitarea responsabilului de compartiment, conduce: efectuează curățenie generală;

 • •  încuie/verifică sălile de curs și școala la terminarea programului elevilor. în tim] sălile neocupate conform graficului se păstrează încuiate. în caz de necesitate sala se descuie prezența profesorului;

 • • îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în grijă;

 • • Răspunde de activarea alarmei la plecarea din școala după terminarea programului;

 • •  îndeplinește orice alte sarcini date de administrator și direcțiune;


lui de


itat de


itecția


ite de


orilor


ilelor


rece-


itului


ibilul


nului


iează


darii,


:olii,


zilei,

ai în


CAP.V.5. Drepturile și obligațiile angajatorului


Art.53. Angajatorul are dreptul să-și stabilească strategia de dezvoltare de dezvoltare stabilite de organele de conducere.

A rt.54. Angajatorul are dreptul să-și stabilească schema de persona legale și în concordanță cu obiectivele stabilite prin strategia de dezvoltare

Art.55.Angajatorul are dreptul să controleze felul în care angajatul respectă programul dcl îndeplinește sarcinile de serviciu și respectă disciplina în muncă.

Art.56.Angajatorul are dreptul să sancționeze angajații pentru neresp neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, pentru abateri disciplinare, precum reglemantările în vigoare.

Art.57.Angajatorul are dreptul să modifice fișa postului, în funcție necesitățile instituției, cu respectarea prevederilor legale.

Art.58.Angajatorul are obligația să aducă la cunoștința angajaților atribuțiile ce le revin, cerute de îndeplinirea acestora, sancțiunile pentru abaterile constatate prscum și căile de co acestor sancțiuni.

Art.59.Angajatorul are obligația de a stabili clar sarcinile fiecărui angajat, de a dota corc locurile de muncă, de a asigura echipamentul de lucru conform prescripțiilor legale, precui asigura condițiile impuse de reglementările privind respectarea normelor d

Art.60.Angajatorul are obligația să acorde angajatului contractul colectiv de muncă și de contractul individual de muncă.

Art.61.Angajatorul are obligația să asigure confidențialitatea datelor excepțiile prevăzute de lege.

Art.62.Angajatorul are obligația de a soluționa și înștiința petenții, în termenul prevăzi asupra modului de rezolvare a sesizărilor, reclamațiilor și contestațiilor depuse de angajați, cu respectarea prevederilor legale, se vor soluționa în termen de 30 zile calei Pentru situații de urgență cererile se vor soluționa în termen de 14 zile calen


în concordanță cu


, cu respectarea p:


setarea programulu ?i în alte situații pr<


de strategia de de:


e protecția și igiena toate drepturile prevăzute de


personale ale anga


depuse de angajat


idaristice.


CAP.V.5.a Regulile privind respectarea principiului ncdiscriminării și a înlă oricăror forme de încălcare a demnității


Art. 63.în cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov relațiile dintre angajator și angajați, precum și relațiile dintre angajați funcționează pe principiul eg tratament, cu respectarea autorității conferite de lege structurilor administrative și de conducere:

Art.64.Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă și a profesiei, meseriei sau pe care urmează să o presteze. Nimeni nu poate fi obligat să muncească anumit loc de munca ori într-o anumită profesie oricare ar fi aceasta.


sau să nu munceas*


Art.65.Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, legată pe criterii de sex,| sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenen ă ori activitate sindj interzisă.

Art.66.Orice salariat care prestează o muncă, beneficiază de condiții desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum a conștiinței sale, fără nici o discriminare.


de muncă adecvate și de respectarea de:


CAP.V.5.b Reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă


Art.67.Școala populară de Arte și Meserii va lua măsuri pentru asigurarea securității și salariaților în toate aspectele legate de muncă, inclusiv pentru activități profesionale, de informare și pregătire precum și pentru punerea în aplicare j și mijloacele necesare acesteia.

 • (1) Este strict interzisă atingerea firelor și conductorilor electrici. Pentru administratorului școlii.

 • (2) La nici un loc de muncă nu se va începe activitatea până când flecar; angajat nu a fost i: linia protecției muncii de către șeful ierarhic și nu a semnat fișa de instructaj întocmai normele de tehnică a securității muncii.


e de prevenire a organizării protecții


orice reparații vă v<


Angajatul trebuie si


ctivele


derilor


ncă își


lucru, iute de


tare și


idițiile

;tare a


nzător i de a icii.

ke, de


•r, cu


lege, ererile istice.


rii


nuncă iții de Mii.

vității ntr-un


mtare litică, i este


ității iții Și


lătății arilor luncii


resa


lit pe ice


(3) La locul de muncă, angajatul trebuie să fie disciplinat și atent în timpul folosească dispozitivele, materialele și echipamentul de protecție sau de luc

 • (4) Ordinea și curățenia la locul de muncă sunt obligatorii.

 • (5) Este interzis dormitul, fumatul în timpul serviciului, introducerea sau consumarea alcoolice în incinta unității. Persoanele în stare de ebrietate nu

(6) Fiecare angajat trebuie să cunoască modul de a proceda în cazul accidentării lui sau al c< muncă (primul ajutor, anunțarea șefilor ierarhici etc.)

Activitățile privind protecția, igiena și securitatea în muncă sunt c școlii care va avea următoarele atribuții:

• Organizează controlul permanent al stării materialelor, echipamentelor și substanțell în procesul muncii, în scopul asigurării sănătății și securității salariaților;

Urmărește modul în care se aplică reglementările legislative privind protecția munc Analizează factorii de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională existenți la 1


lucrului. El este obli :ru din dotare.


vor fi primite la


«ordonate de Admi


iturilor rviciu. ilor de

patorul

plosite


muncă;


Promovează inițiative proprii sau ale celorlati angajați vizând prevenirea accidJ muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, precum și pe cele privind îmbunătățirea condițiilor dd de muncă sau al ap


 • •  Efectuează cercetări proprii în cazul producerii unor accidente îmbolnăviri profesionale;

 • •  Realizează cadrul de participare a salariaților la luarea unor hotărâri care vizază sch procesului organizatoric cu implicații în domeniul protecției muncii.


bile de

lor de

ncă;

ei de

pri ale


CAP.V.6. Drepturile și obligațiile angajaților


Art.68.Angajarea tuturor categoriilor de personal se face în baza unei metodologii de conducerea școlii conform Legii 53/2003-Codul Muncii, O.U.G. 118/28 decembrie 2006-( de urgentă privind înființarea,organizarea și desfășurarea activității a: nr. 153/28.06.2017 - Legea -cadru privind salarizarea personalului modificată și completată de OUG nr.91/06.12.2017 ; Legea nr. 1/2011-Legea Educației Nai modificările și completările ulterioare, OUG nr.82/08.11.2017 pentru modificarea și compled acte normative ; OUG nr.79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/201 Codul fiscal ; OUG nr.90/06.12.2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, madificarea și co unor acte normative și prorogarea unor termene ; H.G. nr.846/29.11.2017 privind stabilirea de bază minim brut pe țară garantat în plată, H.G.nr.286/2011 Regulament-Cadru privind principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profes: personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și coi ulterioare ; Ordinului nr.5559 / 07 octombrie 2011-ordin pentru aprobarea Normelor met privind efectuarea concediului de odihnă al personalului din învățământ, Regulamentului de c și funcționare al instituției, Hotărârilor și Deciziile Consiliului Județean Brașov.

Art.69.Angajatul are toate drepturile salariale, profesionale și personale ce decurg din pi legale, Regulamentului de Organizare și Funcționare al Unității, contr prezentul regulament.

Art.70.Angajatul are dreptul la concedii, repaus zilnic și săptămâni evenimente familiare deosebite, precum și la zile libere de sărbători legat vigoare, contractului colectiv de muncă și contractului individual de muică.

Art.71.Angajatul poate beneficia la cerere, de concediu fără plată, conform legii și pre contractului colectiv de muncă.

Art.72.Angajatului i se asigură toate drepturile legale impuse de respectarea normelor de muncii și igiena muncii.

Art.73.Angajatul are dreptul de a fi informat, consultat și cooptat, di deciziilor importante privind activitatea societății în care iși desfășoară a

Art.74.Angajații au dreptul la libera asociere cu respectarea prevederi

Art.75.Angajații au dreptul să-și apere interesele individuale și colective, în raporl angajatorul, cu respectarea prevederilor legale, a normelor interne, precum și a condițiilor îi contractul colectiv de muncă la nivel de ramură învățământ precum și


sezămintelor culturi plătiti din fondui


donale imediat sup


rasov.


actul individual de


lai, zile libere plăti e conform reglemei


rect sau indirect, în :tivitatea. or legale.


a celor înscrise în


jorate manța Legea ublice ale cu i unor rivind etarea riului pilirea pțiilor are a ptările ogice nizare

cerile rică și

ientru ilor în

erilor tecția

I ilirea


e cu se în actul


individual de muncă.

Art.76.Angajații au dreptul de a sesiza, reclama sau contesta faptele sau deciziile conduc, școlii care le încalca demnitatea,drepturi le sau autoritatea.

Art.77.Angajații au obligația de a respecta programul de lucru, normele de protecții muncii, de a-și îndeplinii sarcinile ce le revin și de a respecta normele de disciplina muncii.

Art.78.Angajații au obligația de a respecta prevederile Regulamentul al unității, regulamentului intern, contractului colectiv de muncă contractului individual de muncă, precum și dacă este cazul, preve instrucțiuni specifice unor locuri de muncă.

Art.79.Angajații au obligația de a respecta secretul de serviciu și angajator.

normele de fideliti


ui de organizare și 1 unic pe ramura îi :derile din regulan


CAP.V.6.a Procedura de soluționare a cererilor sau rcclamațiilor individua salariaților

școlii va dispune


de

iii nefavorabilă. Cînd


igiena

ionare amânt, p sau [ață de

Be


Art.80.Fiecare salariat are dreptul de a adresa conducerii școlii petiții formulate în nui Pentru soluționarea legală a petițiilor ce sunt adresate, conducerea cercetare și analiza detaliată a tuturor aspectelor sesizate.

Art.81.Școala are obligația să comunice petiționarului în termenul de 30 zile înregistrării petiției răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabilă sa sesizate prin petiție necesită o cercetare mai amănunțită conducătorul unității poate prelungi de soluționare cu încă 15 zile.

Art.82.Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție cu același conținut, clasează la numărul inițial, facându-se mențiune despre faptul că s-a răspuns.

Art.83.Petițiile anonime sau cele care nu sunt trecute datele de identificare a petiționar iau în considerare și vor fi clasate.

Art.84.în cazul în care prin petiție sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei aceasta nu poate fi soluționată de persoana în cauză sau de către un subordonat al acesteia.

opriu. uri de

i data tectele menul

sta se nu se soane,


CAP.V.6.b Reguli privind protecția maternității la

ocul de muncă


Art.85.în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă a salariatelor gravide și/sa lăuze sau care alăptează, angajatorul va asigura la locul de muncă măsuri privind igiena! sănătății și securitatea în muncă a acestora conform prevederilor legale.

Art.86.Salariatele gravide și/sau mamele lăuzele sau care alăptează pentru a beneficia I măsuri trebuie să informeze în scris angajatorul asupra stării lor fiziologice astfel:

ajsalariata gravidă va anunța în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de gravidl anexa un document medical eliberat de medicul de familie sau de medical specialist care si această stare;

bjsalariata lăuză, care și-a realuat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie \| angajatorului în scris măsurile de protecție prevăzute de lege, anexând un document medica de medical de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut;

cjsalariata care alăptează, la reluarea activității după efectuarea concediului de lăuzie, I angajatorul în scris cu privire la începutul și sfirșitul prezumat al perioadei de alăptare, documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens;

Art.87.Salariatele prevăzute în O.U.G.96/2003 cu modificările și completările uite următoarele obligații:

ajsalariata mamă are obligația să efectueze, în cadrul concediului pentru sarcină și lăuzie totală de 126 zile, concediul postnatal obligatoriu de 42 de zile, după

bjSalariatele gravide și /sau mamele, lăuzele sau care alăptează au medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care să le at

naștere;

obligația de a se pi ;ste starea.


nr.l din OUG


Art.88.Pentru toate activitățile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere procedee și condiții de muncă, a căror listă este prevăzută în anexa angajatorul este obligat să evalueze anual și să întocmească rapoarte scrise, cu participarea 1 de medicina muncii, cu privire la natura, gradul și durata de expunere a angajatelor în unitate] depista orice risc pentru sănătatea și securitatea angajatelor și orice efe alăptării și pentru a stabili măsurile care trebuie luate.

ct posibil asupra sal


name, itecția

aceste

și va ateste

plicită iberat

[nunța pxând

re au

fiurata

anta la

[genți,

K2003, [icului itru a ii sau


5

■5 sănătății sau stă:


a procesului de mu


să li se asigure, la respective, pentru n


, constând în ore libd timpul programului


Art.89.(l)Angajatorii sunt obligați ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii I să înmâneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentanților salariațilbr.                 I

(2)Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind 1 care pot fi supuse la locurile lor de muncă, precum și asupra drepturilor care decurg din ordonanță de urgență.

Art.90.In termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunțat în scrisl salariată că se află în una dintre situațiile prevăzute în OUG.96/2003, acesta are oii înștiințeze medicul de medicina muncii, precum și inspectoratul teritorial de muncă pe a căii desfășoară activitatea.

Art.91.Angajatorului îi revin următoarele obligații:

 • a) să prevină expunerea salariatelor prevăzute în OUG.96/2003 la riscuri ce le pot afecta și securitatea, în situația în care rezultatele evaluării evidențiază astfel de riscuri

 • b) să nu constrîngă salariatele să efectueze o muncă dăunătoar graviditate ori copilului nou-născut, după caz;

 • c) să păstreze confidențialitatea asupra stării de graviditate a salariatei și nu va anunța al decât cu acordul scris al acesteia și doar în interesul bunei desfășurări starea de graviditate nu este vizibilă;

 • d) să modifice locul de muncă al salariatelor prevăzute în OUG.96/2003 care își activitatea numai în poziția ortostatică sau în poziția așezat, astfel încî. regulate de timp, pauze și amenajări pentru repaus în poziție șezândă sau, recomandarea medicului de medicina muncii;

 • e) să acorde salariatelor gravide dispensă pentru consultații prenatale salariatei, în cazul în care investigațiile medicale se pot efectua numai în

 • f) să acorde salariatelor care alăptează pause de alăptare de câte o oră fiecare, î| programului de lucru/să reducă durata timpului de muncă cu 2 ore zilni< salariale;

  c, fără diminuarea d


 • g) să transfere la un alt loc de muncă, cu menținerea salariului d prevăzute în OUG.96/2003 care desfășoară în mod curent muncă cu car

Art.92.Pentru salariatele prevăzute în OUG.96/2003 care desfășoară riscuri pentru sănătate sau securitate ori cu repercursiuni asupra sar trebuie să modifice în mod corespunzător condițiile și/ sau orarul de muncă ori, să repartiz< loc de muncă, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de fi menținerea veniturilor salariale.

Art.93.(l)în cazul în care angajatorul, din motive justificate în îndeplinească obligația prevăzută în OUG.96/2003, salariatele prevăzute în OUG.96/2003 au concediu de risc maternal, după cum urmează:

 • •  înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit p privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări OUG.96/2003;

 • •  după data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele prevăzute în OUG.I în cazul în care nu solicită concediul și indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copiluluj împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 a

(2)Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracționat, pe o pel specialist, care va e alte concedii prev

le bază brut lunar, d ■acter insalubru sau p activitate care •finii și alăptării, an


mod obiectiv, nu


’Otrivit reglementării! sociale, salariatele prev


mi.


nu poate depăși 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul certificate medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Art.94.(l) Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreatul la indemnizații maternal, care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) Cuantumul indemnizației prevăzute la alin (1) este egal cu 75% din media v< lunare în cele 10 luni anterioare solicitării, pe baza cărora s-a achitat contribuția de asigurăi de stat și se achită la lichidarea drepturilor salariale.


>rtului, irile la ezenta

:ătre o iția să iză își

 • I ătatea lor de Bgajați

 • II când

Eșoară lervale Ihre, la

Inlătite ■lucru; ■impui

Burilor

li ațele

Iii;

Ifczintă latorul 1 la alt lic, cu

lite să ■tul la

legale Bite în

ir003, Mnă la rauă ce lira un |Be c'|B risc Ittuirilor Hei ale


CAP.V.6.C Abateri disciplinare și sancțiuni


Art.95.Incălcarea cu vinovăție a obligațiilor de muncă, inclusiv a normelor de o constituie abatere disciplinară sancționată ca atare, indiferent de funcția savârșit-o.

Art.96.Se consideră abatere disciplinară săvârșită de un angajat o faptă în legătură cu n| constă din încălcarea normelor referitoare la îndeplinirea sarcinilor de serviciu, disciplina și la locul de muncă, prevăzute de reglementările în vigoare și contractul individual de munci și nerespectarea ordinelor și dispozițiilor legale ale șefilor ierarhic superiori.

Art.97.încălcarea cu vinovăție a obligațiilor înscrise atrage după sine sancțiuni discijJ profesionale.

Art.98.Sancțiunea disciplinară se stabilește de conducerea școlii pe baza constatărilon acesta. Sancțiunile disciplinare care se pot aplica salariaților, în conformitate cu prevederii Muncii sunt:

ajavertisment scris;

bjsuspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depa lucrătoare;

cjretrogradarea din funcție cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s retrogradarea pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;

djreducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5%-l 0%; ejreducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației 1-3 luni cu 5-10%;

fjdesfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art.99.împotriva sancțiunilor disciplinare se poate face plîngere termen de 30 zile calendaristice de la comunicarea deciziei de sancționare.                  I

Art. 100.Aplicarea sancțiunilor disciplinare se face gradat, cu excepția abaterilor grai care se vor lua măsuri deosebite.

 • •  angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potn sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit disciplinară.

 • •  la stabilirea sancțiunii se vor avea în vedere cauzele, gravitatea faptei comise, împre care a fost săvârșită, gradul de vinovăție, antecedentele disciplinare, precum și consecințe) abateri.

Art. 101.Recompensele și sancțiunile disciplinare se stabilesc de școlii.


pe care o are angaj


de conducere pe o pi


a instanța judecăto:


Consiliul de admi


CAPITOLUL VI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI


Art.l02.(l)Școala populară este finanțată din venituri proprii local.


și din alocații de 1


cheltuieli, care se e


(2)Școala populară are un buget propriu de venituri și anual și se aprobă de către Consiliul Județean.

Art. 103.Veniturile extrabugetare se pot obține din activități populară, și anume din:

 • •  taxele de înscriere și de școlarizare ce se percep pentru frecventarea cursurilor Școliil de arte și meserii;

 • •  difuzarea unor publicații, din domeniul culturii populare, educației permanente, | literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • •  editarea și comercializarea pe orice fel de suport a albumelor cu lucrările reprezent] înregistrărilor celor mai talentați elevi ai școlii populare;

 • •  încasări de la spectacole, festivaluri și concursuri cultural-artistice, expoziții, pred filme, videoteci prezentate de elevii școlii etc;

 • •  valorificarea unor lucrări realizate în cadrul cursurilor de elevii școlii;

 • •  procente din beneficii în urma organizării în comun a unor manifestări cu divei


realizate direct


>ortare, care a

pa care muncă

recum [re sau ute de

pdului

10 zile depus

ndă de că în pentru

I legii, ■batere

Brile în Bcestei

Ikție al

Bugetul

Brează

Kcoala

Inul are

Iței și le și a liri de

ligenți


economici, instituții de spectacole și concerte, cinematografice, fundații, asociații, ligi șl culturale, etc. în condițiile legii;

 • •  închirieri de spații și bunuri, contracte de asociere, etc. în condițiile legii;

 • •  editarea și difuzarea unor publicații, casete, etc. cu profil cultural-artistic, în condițiilel

 • •  prestarea altor servicii ori activități, servicii culturale, publicitate, tipărituri, multipl în conformitate cu obiectivele și atribuțiile instituției și cu respectarea dispozițiilor vigoare;

 • •  încasări valutare și în lei realizate din turnee cultural-artistice organizate în țară și pesi Art.104.Bugetul de venituri și cheltuieli al Școlii populare de arte și meserii se ver

aprobă potrivit legii finanțelor publice, de către organele ierarhic superioare, respectiv Județean Brașov.

Consiliul Județean va aproba prin Hotărâri efectuarea unor cheltuieli de funcționa de sub autoritatea C


ci etăți


fi;

i, etc. ale în


4are. și se isiliul


Școala populară de arte și meserii ca și pentru celelalte instituții publice

Județean Brașov, cheltuieli care vor fi cuprinse în condițiile identificării de economii la Cap. ] materiale.

Art.lO5.Taxele de școlarizare sunt propuse de Consiliul de administrație al școlii a Consiliul profesoral, urmând a fi aprobate de către Consiliul Județean Brașov.

Art.106.Fondurile extrabugetare realizate de Școala populară de arte și meserii a exclusivitate acesteia și pot fi folosite pentru întreținerea și dezvoltarea bazei materiale, aprobării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul Județean (reparații, în sediului, achiziții de mobilier, aparatură tehnică, obiecte de practică culturală, instrumente] adecvate formațiunilor artistice, mijloace de transport, etc.)în condițiile legii.                 I

Art.l07.Școala populară de arte și meserii poate primi donații și poate fi sponsq condițiile legii.

Art.108.Se interzice schimbarea destinației spațiilor aflate în administrarea școlii po arte și meserii.


lentru liului Ituieli


ite de


țin în urma inerea stume


tă, în


re de


CAPITOLUL VII

CURSANȚI -ELEVI


Art.109.Are calitatea de cursant orice persoană indiferent apartenență politică sau religioasă care este înscrisă în unitatea de activitățile organizate de aceasta.

în Școala populară de arte și meserii, cursantul se va înscrie în primul regulamentului de admitere, în limita numărului de locuri din planul de școlarizare.

Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor de studiu.

Elevii retrași sau exmatriculați au drept de reînscriere la cerere în următorii redobândind calitatea de elev. Calitatea de cursant se exercită prin frecventarea cursurile participarea la toate activitățile existente în programul fiecărei unități de învățământ.

Evidența prezenței elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor care con: obligatoriu fiecare absență. Absențele motivate cu certificat medical sunt considerate motivau Art.llO.Calitatea de cursant în Școala populară de arte și m< obligativitatea achitării taxei școlare.

Art. 111.Plata taxelor de școlarizare se face integral la începutul

conducerii școlii plata se poate face și eșalonat în două tranșe una pînă la data de 22 septe: cealaltă pînă la data de 27 ianuarie. în cazuri excepționale în baza unei foarte clar precizate și justificate în ce privește amânarea parțială a taxei în afara termenelor conducerea școlii poate aproba aceste cereri.

Conducerea școlii poate aproba reducerea parțială sau totală a taxelor de școlar valoarea cea mai mică a cursului) pentru următoarele categorii de elevi:

 • •  elevii minori aflați în întreținerea părinților, care frecventează două specialități (în cua 25% -pentru un singur curs);

 • •  elevi minori - 2 frați aflați în întreținerea părinților (în cuantum de 25 %-pentru u


de sex ,rasă, învățământ și


naț pai


an


eserii este strîns 1


anului școlar. Cu


cereri scrise și cu ai


curs);


ilitate pă la


iform


ani prin


ează


ă de


barea pe și nente plite,


(la


de


ngur• elevi minori - 3 frați aflați în întreținerea părinților ( la al doi pentru un curs, iar la al treilea de 50 %-pentru un curs).

ea reducere de tax


Reducerea se aplică ori pentru doi frați minori aflați în întreținere ori pentru un cursant i în întreținerea părinților care urmează două specialități. în nici un caz nu se aplică reducer ori.

Salariații școlii cu carte de muncă, precum și copii lor minori aflați în întreținere, p de taxe de școlarizare pentru un curs.

Salariații școlii cu carte de muncă dar care s-au pensionat din cadrul școlii pot fi scutiți Pot fi scutiți de taxa de școlarizare elevii școlii care sunt în evidența DGASPC precum și c în centre specializate.

în situația în care unii cursanți urmează la mai mult de 3 specialități, conducerea școlii după caz, o reducere de 25% la una din specialități.

Pot fi scutiți de la plata taxei de școlarizare cursanți foarte talentați, dar lipsiți de materiale conform unor criterii de evaluare în baza Hotărârii Consiliului Județean Brașov.

Art,112.Elevii care săvârșesc fapte prin care încalcă dispozițiile legale în vigoar regulamentele școlare în vigoare, vor fi sancționați în funcție de gravitat

Sancțiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate elevilor, în ca: obligațiile sau pentru abateri disciplinare, sunt următoarele:

 • •  mustrare

 • •  avertisment

 • •  exmatriculare

  Ll<


  .ea acestora.

  zul în care nu-și îi


  și evaluare a corn


  icție de vârsta și a


(1) EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR

Art.ll3.Evaluarea rezultatelor se realizează în mod ritmic pe parcursul semestrelo examenele (producțiile) semestriale sau de sfârșit de an.

Art.ll4.Fiecare semestru cuprinde și perioade de consolidare dobândite de elevi, stabilite de directorul școlii în consiliul profesoral.

Art.ll5.Evaluările în cadrul școlii de arte se stabilesc în fun artistice ale elevilor și de specificul fiecărei discipline.

Art.ll6.în învățământul Școlii populare de arte și meserii, evaluările se concret regulă prin note de la 10 la 1. Nota minimă de promovare la fiecare disciplină este 6. Elevii la fiecare obiect cu cel puțin 2 note pe semestru, exprimând nive deprinderile practice dobândite.

Nota examenului final reprezintă media dintre notele examenelor de verificare sem Mediile semestriale și anuale se încheie prin rotunjire.

Media finală, este media dintre media anuală și media examenu Notele acordate se comunică elevilor și se trec în catalog și profesorul care le acordă.

ul cunoștințelor te


ui, care se face cu în foaia matricolă


(2 )ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI ȘCOLARE

Art.117.La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar profesorii au o încheie situația școlară a elevilor care au frecventat cursurile.

Art. 118.Diploma de absolvire se eliberează de către Școala populara de arte și m secretariatul acesteia.

(3). EXAMENE

Art.ll9(l) Promovarea în anul superior de studii se face pe verificare semestrială prin care s-a verificat însușirea de către elevi deprinderilor practice. Elevii care în urma rezultatelor examenului de sfirșit de an specialitate, media sub 6,00 sunt considerați necorespunzători, neavând dreptul să repete an

?aza mediei exam a cunoștințelor teor


Consiliul de administrație al școlii poate aproba, pentru motive întemeiate (boală, deplasare de serviciu, etc.) amânări de examene.

(2)Elevii având vârsta de până la 13 ani în momentul începerii c vor urma în cad


(corespunzător claselor I-VI ale învățământului primar și gimnazial).

Populare de Arte doar cursuri de Teoria muzicii (1 ora /săptămână) timp de 2 ani.

Peste această limită de vârstă, respectiv începând cu ciclul gimnazial (clas 35

vârsta de 14 ani) al învățământului de stat, elevii Școlii Populare de Arte vor urma obligatd de Teoria muzicii (1 ora/săptămână) timp de 3 ani și Istoria muzicii (1 ora /săptămâna) timp

(3)în ceea ce privește orele de Istoria artelor, elevii având vârsta de până 1J momentul începerii cursurilor, (corespunzător claselor I-VI ale învatamantului primar și gin vor urma cursurile de istoria artelor. Peste această limită de vârstă respectiv începînd gimnazial (clasa a Vll-a vârsta de 14 ani) al învățământului de stat, elevii Școlii Populare d urma obligatoriu cursuri de Istoria artei (1 ora /saptamana) timp de 3 ani.

Art.l20.Elevii care au absolvit cursurile teoretice și practice ale ultimului an de susțin în termen de cel mult doi ani de la absolvire, examenul de diplomă.

Examenul de diplomă constă dintr-o probă practică la specialitatea respectivă, susținută i spectacol, recital sau expoziție în cadrul școlii.

Art.121.Comisiile de examinare (admitere, promovare, diplomă) sunt propuse de școlii și aprobate de Consiliul de administrație.

Comisia de examinare pentru admitere și diplomă se compune din 3-5 membrii directorul școlii -președinte, profesori de specialitate.

Comisia de examinare pentru promovare se compune din 3 specialități apropiate, președinte fiind directorul școlii.


profesori de speci


Art.122.Perioada examenelor de restanță se stabilește de către directorul școlii îi profesoral la propunerea profesorilor de specialitate înaintea începerii nc

Art.123.La cursurile școlilor populare de arte și meserii se categoriile sociale, fără deosebire de naționalitate, care au evidente calități sau predispo: opțiunea făcută la o disciplină artistică.

Art.l24.Vîrstele candidaților pentru concursul de admitere la c populare de arte și meserii sunt, în funcție de specificul disciplinelor de Muzică:

• canto: 5-6 ani;

acordeon,instrumente de suflat,chitară,instrumente de percutie(baterie),nai:10- ani pian,vioară,orga electronic,instrumente populare:7- ani contrabas: 14 ani improvizație jazz: 14 ani

Actorie :12- ani

Teatru păpuși: 14 ani


ului an școlar, pot înscrie cetățeni


ursuri permanente a studiu, următoarele:


Arte plastice:

 • •  toate disciplinele: de la 8 ani

 • •  Design vestimentar: 15 ani

  Artă decorativă:

  14 ani

  Coregrafic:

  balet:

  6-12 ani

  dans modern:

  11-25 ani

  dans popular:

  6 ani

  Arte vizuale :

  artă fotografică:

  14- ani


 • •  artă cinematografică:     14- ani

 • •  Artă populară(cusut-țesut, ceramică, cioplit în lemn, cojocărit, arta mi ani

 • •  Secție externă în comunat Dumbrăvița cu disciplinele de dans popular și artă populară ( ceramic, cioplit în lemn , cojocărit, arta metalului, pictură populară ).


letalului, pictură po


La toate disciplinele prevăzute în planul de școlarizare pot fi primiți candidați ce dep: împlinesc limitele de vârstă de mai sus numai în cazul în care aceștia posedă lor de dezvoltare. E


nu

interpretativă și de creație avansată, ținîndu-se seama de posibilitățile de vârstă se acordă de conducerea școlii și comisia de admitere .

Școala populară de arte și meserii poate organiza cursuri de solicitanți sau “an de pcrfectionare”(maxim 2 ani) pentru absolvenți.


“an pregătitor” pe:


Elevii din anul pregătitor vor fi reînscriși în anul I fără susținerea testelor de aptitud


cursuri t ani.

ani în rial) nu ciclul rte vor


irizare


ncert,


ictorul


mume:


te sau


msiliul


k toate pentru


miilor


ă) 14-


esut,


c sau bhnică pnsele


elevii


Art.125.Sesiunea concursurilor de admitere pentru cursurile permanente are loc într iulie cu posibilitatea organizării unei noi sesiuni între 26 septembrie - 28 septembrie. Cererile de înscriere se depun la Comisia de înscriere în perioada 19 iunie - 7 iulie.

Art.126.Candidații înscriși la concursul de admitere sunt supuși următoarelor specialitate:


și 12


ie de


TESTE DE ADMITERE


CLASELE CANTO ( CLASIC, POPULAR ȘI MUZICA UȘOARA )

Test de aptitudini melodico-ritmice (VOCE, testarea auzului muzical, a simțului ritmic, muzicală)

Candidații vor prezenta:- 2 piese :una lentă și una rapidă

- 1 poezie


morie


INSTRUMENTE: Test de aptitudini melodico-ritmice (testarea auz memorie muzicală)


ului muzical a simți


itmic,


ARTE VIZUALE (artă fotografică,cinematografică)-Chestionar cultură general practică de aptitudini în domeniul artelor vizuale.


proba


COREGRAFIE- Test de auz muzical și ritm -calități fizice.


DANS POPULAR - Test de auz muzical și ritm -calități fizice.


ARTE PLASTICE- Test care constă în desen de redare a unor obiecte (memorie vizuală, imaginație, culoare , percepție tridimensională).


DESIGN VESTIMENTAR-Crochiuri( după model viu) și probă desen (testarea aptitud


r)


ACTORIE- Test care constă din recitarea unei poezii și o improvizație


ARTĂ POPULARĂ-Test de îndemânare


Pentru examenul de la secțiile :

ARTE PLASTICE ȘI DESIGN VESTIMENTAR candidații au nev desen mare și o gumă.

Art.l 27. Admiterea în școală se face în ordinea mediilor obținute la concurs, în limite prevăzute în planul de școlarizare.

în cazul în care candidații dovedesc cunoștințe teoretice și practice avansate în spec care concurează, comisia de examen îi va putea înscrie direct în anul II.

Rezultatele concursului de admitere se afișează în termen de cel mult 3 zile lucrăt terminarea examenului, iar listele cu rezultatele vor cuprinde candidații admișii în ordinez obținute.


oie de un creion, o


ișă de


murilor


ițea în


de la :diilor


CAPITOLUL VIII: ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU DIN Ș POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII “Tiberiu Bre

LA


diceanu” BRAȘOV


Art.128.Programul personalului de conducere, didactic auxiliar s șef, secretar șef, administrator financiar, administrator patrimoniu, anali -magaziner, personal de întreținere ) este de 8 ore pe zi.

Art.l29.Programul de lucru al instituției începe la orele 7,00 și se t programului stabilit de conducerea școlii.

Art.l30.Evidența prezenței personalului, în cadrul programului d de prezență.


i nedidactic (directo st programator, refer


îrmină la orele 21.o<

; activitate, se ține


mtabil

casier


inform


indica


CAPITOLUL IX: RECOMPENSE

Art.l31.Angajații care își îndeplinesc la timp și în bune condiții sarcinile ce le n propuși să li se acorde, potrivit dispozițiilor legale, următoarele recompense:


pot fi


mulțumire verbală sau în scris din partea organelor de conducere; acordarea de trepte sau gradații superioare la salarizarea tarifară; premii :

o trimestriale (care vor fi pierdute în cazul absi trimestrului),

o anuale

salariu de merit


.ențelor nemotivate


cadrul


Recompensele acordate sunt cuprinse în dosarul personal al angajatului


CAPITOLUL X: DISPOZIȚII FINALE

Art.132 în raporturile de muncă stabilite între Școala Populară


de Arte și Meserii șl săi se aplică dispozițiile Legii 53/2003-Codul Muncii, OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordl urgență privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor cultura nr. 153/28.06.2017 - Legea -cadru privind salarizarea personalului plătiti din fondul modificată și completată de OUG nr.91/06.12.2017 ; Legea nr.1/2011-Legea Educației Nai modificările și completările ulterioare, OUG nr.82/08.11.2017 pentru modificarea și complel acte normative ; OUG nr.79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/201 Codul fiscal ; OUG nr.90/06.12.2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare , modil completarea unor acte normative și prorogarea unor termene ; H.G. nr.846/29.11.2017] stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ; H.G.nr.286/2011 Regulam privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporJ corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte prl imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; nr.5559/ 07 octombrie 2011- Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind J concediului de odihnă al personalului din învățământ, care se întregesc cu celelalte dispoziți în legislația muncii și în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor prevăzute de prezentul cod, cu dispozițiile legislației civile.

Art.l33.Prezentul Regulament va fi actualizat în funcție de reglementările legale ulteri adoptării.

Art.134.Prezentul Regulament a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Nr._ data de

gajații nța de Legea ublice ale cu p unor Irivind Lea și Irivind Cadru vacant lionale linului Ituarea «prinse muncă

li datei

din


DIRECTOR,

CARMEN MORUZ

populară Ăț 1

DE ARTE       r

II Șl MESERII IIII \\ TIBERIU BREDICEANU * j* brașov /


Anexa I


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ȘCOALA POPULARA DE ARTE ȘI MESERII „TIBERIU BREDICEANU” BRAȘOV


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DIN CADRUL ȘCOLII POPULARE DE ARTE ȘI MESERII “TIBERIU


BREDICEANU”


șov


Președinte : Secretar : Membrii:


Carmen MORUZ -director


_________________ - secretar șef Mircea Angela -Contabil șef Gliga Ovidiu Cristian -profesor ico Năfureanu Alexandra-profesor


nografieAnexa II


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII „TIBERIU BREDICEANU” BRAȘOV

PERSON

N VEDEREA (.)(


CRITERIILE ȘI PUNCTAJELE PENTRU EVALUAREA DOSARELOR

DIDACTIC ÎNSCRIS LA CONCURSUL SPECIFIC(DE DOSARE)------

CATEDRELOR VACANTE ÎN CADRUL ȘCOLII POPULARE DE ARTE ȘI MESERII B

 • 1. NIVELUL STUDIILOR

 • A. Absolvenți ai școlii normale(liceu) sau ai școlilor postliceale cu diplomă/certificat de absolvire

 • B. Absolvenți în specialitate,ai învățământului superior sistem BOLOGNA

 • C. Absolvenți în specialitate, ai învățământului superior de lungă durată, cu diplomă de licență

 • D. Studenți în specialitate cu adeverința de la facultate

 • E. Maiștrii instructori, absolvenți de: liceu + școala de maiștrii cu diplomă

certificat de absolvire/certificat de competențe profesionale

 • 2. GRADUL DIDACTIC

 • a) Definitivat

 • b) Gradul didactic II

 • c) Gradul didactic I

 • 3. MEDIA ABSOLVIRE DIPLOMĂ

  Media 10

  Media 9-9,99

  Media 8-8,99

  Media 7-7,99

  Media 6-6,99


 • 4. Masterat, Studii postuniversitare, Doctorat

 • 5. Rezultatele obținute în activitatea didacticățcalificative & rezultatul examenului )

 • • FOARTE BINE

 • •  BINE

  ULUI

  ĂRII

  DV

  6p

  8 P

  10 p ?P

  5p

  6p

  10 p

  12 p

  5 p 4p

  3 p 2p lp 5p

  10 P Pp • • SATISFĂCĂTOR

 • • NESATISFACATOR

6. Criterii de vechime

 • •  vechime recunoscută în învățământ

 • •  vechime învățământ pensionari(personal din alte instituții de cultură)

7. Continuitate în Școala Populară de Arte și Meserii „Tibcriu Brediceanu”Brașov

 • •  an de activitate

Profesorii cu continuitate în Școala Populară de Arte și Meserii au prioritate la angajare. Nota: Criteriile și punctajele au fost adaptate la specificul Școlii Populare de Arte „TIBERIU BREDICEANU”Brașov de Consiliul de administrație.


DIRECTOR,

CARMEN MORUZ

O' ȘCOALA

° populara Îs. OH ARTE _ meserii TIBERIU BREDICEANU" Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII „TIBERIU BREDICEANU” BRAȘOV

COMISIILE DE SPECIALITATE ÎN VIGOARE

I.Comisia de încadrare și promovare în grade și trepte profesionale. Președinte: Secretar: Membrii:

Moruz Carmen - Director

Mircea Laura Ioana - Administrator financiar Mircea Angela - Contabil șef

Muram George Daniel- Profesor

Gliga Ovidiu         - Profesor


 • II. Comisia de recepție a lucrărilor de investiții, reparații capitale, reparații cure Președinte:   Profesor - Școala Populară de Arte și Meserii ”Ti

Mcmbrii:Administrator patrimoniu - Școala Populară de Arte și Muncitor calificat - Școala Populară de Arte și Meserii Referent specialitate - Școala Populară de Arte și Meserii ”Tiberiu Bredice Responsabil din cadrul Direcției Tehnice a Consiliului Județean Brașov

:nte și mijloace fixe, beriu Brediceanu” Meserii ”Tiberiu Br i ”Tiberiu Bredicean


Mircea Angela

Postovar Rodica Ciocodeică Cecilia Marinoiu Bogdan


Președinte: Membrii:


IlI.Comisia de casare a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe.

- Contabil șef -Casier, magaziner -Administrator patrimoniu -Analist

IV.Comisia pentru achiziționarea bunurilor materiale.

Președinte:         Mircea Laura - Administrator financiar

Membrii:           Ciocodeică Cecilia          -Administrator patrimoniu

Postovar Rodi ca

Marinoiu Bogdan


-Casier, magaziner

-Analist


V. Comisia de recepție rechizite, materiale didactice, obiecte de inventar, material de curățenie, materiale pentru reparații.

Președinte: Muraru Daniel George - Profesor

-Analist -Profesor -Personal de


Membrii:    Marinoiu Bogdan

Năfureanu Alexandra

întreținere


Sohodoleanu Ecaterina

VLComisia de selectare a ofertelor privind achizițiile publice Președinte: Mircca Laura - Administrator financiar Membrii:    Postovar Rodica -Casier, magaziner

-Admminist

-Analist


xator patrimoniu


Ciocodeica Cecilia Marinoiu Bogdan

VlI.Comitetul de securitate si sănătate în muncă

Responsabil comitet - Carmen Moruz

Responsabil cu protecția muncii -Ciocodeică Cecilia- Administrator patrimoni Secretar:

Membrii:


-Dir


cotor


Postovar Rodica

Ciocalau Monica Muraru Daniel George


-Casier, magaziner

-Profesor

-Profesor


VlII.Comisia tehnică de apărare împotriva incendiilor.

Președinte: Carmen Moruz-Dircctor

-Contabil șef -Administrator patr: -Muncitor


Membrii:    Mircea Angela

moniu


Ciocodeica Cecilia Olteanu Dorin

DIRECTOR

CARMEN MORUZAnexa IVI

PLANURILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Pentru disciplinele care se predau în Școala Populară de Arte si Meser ”TIBERIU BREDICEANU” Brașov,

I Disciplinele cu predare individuala

Nr

Crt

DISCIPLINA

Durata cursului (ani)

Număr ore /săptamăna

Număr săptama ni/an școlar

Număr ore/an școlar

Băr llevi

Inorma

Ictică

An

I

An

II

An

III

An IV

An

V

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Canto clasic

3

1

1

1

36

36|

36

11

2

Canto muzica ușoara

3

1

1

1

3'6

36-36

11

3

Canto muzica populara

3

1

1

1

3',6

36-36

1||

4

Pian

5

1

1

1

1

1

36-

36

11

5

Vioara

5

1

1

1

1

1

3'6

36-

36

11

6

Violă

5

1

1

1

1

1

36

36-36

11

7

Violoncel

4

1

1

1

1

3'6

36-36

11

8

Acordeon

3

1

1

1

36

36-36

11

9

Chitara

3

1

1

1

36

36-36

11

10

Mandolină

3

1

1

1

36

36-36

11

11

Contrabas

3

1

1

1

36

36-36

11

12

Țambal

3

1

1

1

36

36-36

11

13

Nai

3

1

1

1

36

36-36

11

14

Flaut

3

1

1

1

36

36-36

11

15

Blockflote

3

1

1

1

36

36-36

11

16

Clarinet

3

1

1

1

36

36-36

îl

18

Oboi

3

1

1

1

36

36-36

11

19

Trompeta

3

1

1

1

36

36-36

11

20

Trombon

3

1

1

1

36

36-36

11

21

Saxofon

3

1

1

1

3(

36-36

11

22

Taragot

3

1

1

1

3i

36-36

11

23

Orgă

3

1

1

1

3(

36-36

11

24

Orgă electronică

3

1

1

1

31

5

36-36

11

25

Instrumente de percuție (baterie)

2

1

1

3>

5

36-

■36

11

26

Instrumente     populare

(fluier, caval, cobză, cimpoi, bucium, ocarină etc.)

2

1

1

3

5

36-

•36

11

27

Improvizație jazz

3

1

1

1

3

5

36

-36

11

28

Corepetitie

2-3

72

7i

72

3

6

18

31

II Disciplinele cu predare colectiva

Nr. Crt

DISCIPLINA

Durata cursului (ani)

Număr ore /săptamăn a

Număr săptamani/a n școlar

Număr ore /an școlar

Nui gru stuc

năr pe de liu

Număr elevi pe grupa de studiu

dl

dl

Mar

M vi

1 orma Mtică

0

1

2

3

4

5

6

7

8I

1

Artevizuale    (artă

fotografică,     artă

cinematografică)

2

6

36

216

3

8-10

2-12

Dans          clasic

intcrpreti (Balet)

5

3

36

108

6

8-10

3

Dans popular

2

4

36

144

5

5-7

4

Dans modern

2

4

36

144

5

5-7

5

Dans contemporan

2

4

36

144

5

5-7

6

Dans de societate

2

4

36

144

5

8-10

7

Balet contemporan

2

4

36

144

5

5-7

8

Stepp-ritm

2

4

36

144

5

5-7

9

Arta mișcării

1

4

36

144

5

7-10

10

Pictură

3

5

36

180

4

6-8

11

Sculptura

3

5

36

180

4

6-8

12

Grafică

3

5

36

180

4

6-8

13

Grafică și design

WEB

3

5

36

180

4

6-8

14

Scenografic

3

5

36

180

4

6-8

15

Butaforic

2

4

36

144

5

5-7

16

Ipsoserie

2

4

36

144

5

5-7

17

Artă decorativă

3

5

36

180

4

6-8

18

Pictura decorativă

3

5

36

180

4

6-8

19

Iconografie

3

5

36

180

4

6-8

20

Ceramica

3

5

36

180

4

6-8

21

Arta lemnului

3

5

36

180

4

6-8

22

Arta sticlei

3

5

36

180

4

6-8

23

Desing vestimentar

3

4

36

144

5

5-7

24

Desing arhitectural

2

4

36

144

5

5-7

25

Sculptura decorativă(lemn, metal, piatra)

3

4

36

144

5

5-7

26

Imprimerie textile

3

4

36

144

5

5-7

27

Confecții artistice

3

4

36

144

5

5-7

28

împletituri din diferite materiale

3

4

36

144

5

5-7

29

Turnătorie metal

3

4

36

144

5

5-7

30

Tapiserie

3

4

36

144

5

5-7

31

Compactorie artistica

2

4

36

144

5

5-7

32

Vitrinierie

2

4

36

144

5

5-7

33

Machiaj

2

4

36

144

5

5-7

34

Reparații instrumentale

2

4

36

144

5

5-7

35

Actorie

2

5

36

180

4

5-7

36

Teatru păpuși

2

5

36

180

4

5-7

37

Teatru folcloric

2

4

36

144

5

5-7

38

Pantomimă

2

4

36

144

5

5-7

39

Inițiere corală

2

5

36

180

4

10-12

40

Inițiere fanfară

3

5

36

180

4

8-l(

41

Ansamblul instrumental(muzică ușoară,muzică populară,cameră)

3

3

36

108

6

4-6

42

Ansamblul coral

2

3

36

108

6

6-8

43

Inițiere folclor

2

4

36

144

5

5-7

44

Artă populară (cusut-

tesut,       ceramică,

cioplit    în    lemn,

cojocărit,          arta

metalului,     pictură

populară)

2

3

36

108

8

3-5


45

Artizanat(confectii, cusături       artistice,

obiecte    decorative,

ceramică, împletituri)

2

3

36

108

8

3-5

46

Teorie si solfegii

3

1

36

36

18

8-10

11

47

Istoria muzicii

2

1

36

36

18

8-10

48

Istoria teatrului

2

1

36

36

18

8-10

11

49

Istoria artelor

3

1

36

36

18

8-10

11

50

Cultură cinematografică

2

4

36

144

5

5-7

51

Estetică

2

3

36

108

5

5-7

52

Retorică

2

3

36

108

5

5-7

53

Tehnică        literar

artistică        (proză,

poezie,            artă

dramatică)

2

3

36

108

5

5-7

54

Corepetitie

5

4

36

144

5

8-10


Nr. Crt

DISCIPLINA

Durata cursulu i

(ani)

Număr ore /săptamăn a

Număr săptămâni/ an școlar

Număr ore /an școlar

g d

s

îumăr rupe e tudiu

Număr   N

elevi pe K grupa de W studiu     p

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Dirijat cor

2

6

36

216

3

8-l(

i a

2

Regie teatru

2

6

36

216

3

8-10        |Z

3

Regie formații de satiră si umor

2

6

36

216

3

8-l(

)

4

Dans popular

2

6

36

216

3

8-io

5

Dans contemporan

2

6

36

216

3

8-10       Z

6

Corepetitie

2

6

36

216

3

8-io      h

2.Cursuri periodice pentru instructorii de formații artistice de la sate.

Nr Cr t

DISCIPLINA

Durata cursului (zile)

Număr ore /zi

Număr ore/curs

Număr Grupe < studiu

le

Număr Elevi ] grupe c studiu

ie

le

Nuri x(ml de pe d

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Dirijat cor

30

8

240

1

12-15

12 1

2

Regie teatru

30

8

240

1

12-15

12 1

3

Regie formații de satiră si umor

30

8

240

1

12-15

12 I

4

Coregrafie

30

8

240

1

12-15

12 1

5

Artă păpușerească

30

8

240

1

12-15

12 1

6

Artă cine-foto

30

8

240

1

12-15

12 1

7

Inițiere             muzică

instrumentală

30

8

240

1

12-15

12 1

8

Inițiere folclor

30

8

240

1

12-15

12 |

9.     Corepetiție             după normarea de la

Jisciplinele cu predare colectivă.

x)Cifra de la acestă rubrică reprezintă numărul minim.obligatoriu.de elevi pe norma didactici Consiliul de administrație al școlii de arte poate stabili, în vederea creșterii venituri! autofinanțare, majorarea numărului de elevi la clasele colective pe norma didactică.

44

orma etică


Tn cazul maiștrilor instructori: didactică pentru aceștia este :


meșteri, meșteșugari, interpreți etc. Fără studii licea


orma


 • •  Durata cursului de la specialitatea respectivă

 • •  Număr ore/săptamână: 24

 • •  Număr săptămâni an școlar: 36

 • •  Număr ore an școlar: 864

 • •  Număr elevi pe grupă de studiu: 3-5

 • •  Număr minim de elevi /normă didactică: 24


PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE

A. PROFESORUL:

 • •  18 ORE PE SĂPTĂMÂNĂ LA TOATE DISCIPLINELE CUPRINSE ÎN PLa| ȘCOLARIZARE (TEORETICE ȘI PRACTICE);

B. PROFESORUL COREPETITOR

 • •  18 ORE PE SĂPTĂMÂNĂ LA TOATE DISCIPLINELE DIN ȘCOLARIZARE PENTRU CARE SUNT PREVĂZUTE ORE DE COREPET


pla: IȚIE.


PERSONALUL DE INSTRUIRE PRACTICĂ:

A. MAISTRUL INSTRUCTOR :

• 24 ORE DE INSTRUIRE PRACTICĂ, PE SĂPTĂMÂNĂ LA

ARTĂ POPULARĂ (ȚESUT-CUSUT, CERAMICĂ, CIOPLlV ÎN LEMN, COJ ETC.) DANS POPULAR, INSTRUMENTE POPULARE (f----- -----

CIMPOI, OCARINĂ) S-AU RAPSOZI POPULARI, CINEMATOGRAFICĂ, ARTĂ FOTOGRAFICĂ), DESIGN VE


TOATE DISCIPLIN


LUIER, COBZA, ARTE VIZUALE STIMENTAR.


DE


DE


l DE

Irit,

ERA,

iRTĂ


DIRECTOR

CARMEN MORUZ