Hotărârea nr. 73/2018

Hotărârea nr.73 – aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, modificate, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&îudbrasov.ro Website: www.judbrasov.roCONoiCTvluliDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.73

din data de 28.02.2018

- privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, modificate, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 28 februarie 2018;

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. ad. 2941/23.02.2018, precum și Expunerea de Motive, înregistrată sub nr. 2941/23.02.2018, întocmite de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea modificării organigramei, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 513/28.11.2017, precum și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 560/15.12.2017, începând cu data de 03.04.2018; această propunere are ca scop eficientizarea activităților privind aparatului de specialitate și a serviciilor publice de interes județean, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate și pentru creșterea capacității instituționale;

Ținând cont de Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7313 conexat cu nr. 69669/2018, înregistrat sub nr. 2940/23.02.2018;

Având în vedere dispozițiile art. III din O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ar. 5, alin. (1) și (2) din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 99, art. 100, art. 107, art. 107Al, alin. (1), art. 112, alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. III din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, punctul 25 al art. 1 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dispozițiile art. 91, alin.(l), lit. ”a” și alin.(2), lit. ”c", art. 104, alin. (2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organigrama și statul de funcții, modificate, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 03.04.2018 .

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare.Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu

J7CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVNr. crt

Funcția de conducere

Funcția da execuția

Grad profesional/ grad salarizare

Nivel Studii

Nn posturi

Func

ii de demnitate publică

3

1

Președinte

S

1

2

Vicepreședinte

s

2

Aparat de Specialitate

3

Administrator public

S

1

Total

funcții publice

159

4

Secretar

II

s

1

5

Manager Public

superior

s

2

Func

ii publice de conducere

23

6

Arhitect sef

II

s

1

7

Director executiv

II

s

6

8

Director exec adjunct

II

s

2

9

Șef serviciu

II

s

10

10

Șef birou Audit

II

s

1

11

Șef birou

II

s

3

Func

ii publice de execuție

133

12

Consilier

superior

s

97

13

Consilier

principal

s

8

14

Consilier

asistent

s

2

15

Consilier

debutant

s

2

16

Auditor

superior

s

4

17

Auditor

principal

s

1

18

Consilier juridic

superior

s

13

19

Referent de specialitate

superior

SSD

2

20

Referent

superior

M

2

21

Referent

principal

M

1

22

Referent

asistent

M

1

Posturi in regim contractual

59

23

Șef Birou Cabinet Președinte

II

S

1

24

Șef Birou

II

s

1

25

Consilier

IA

s

12

26

Consilier

I

s

3

27

Consilier

II

s

4

28

Consilier

D

s

1

29

Inspector de specialitate

IA

s

1

30

Inspector de specialitate

I

s

2

31

Inspector de specialitate

II

s

1

32

Inspector de specialitate

D

s

1

33

Referent

IA

M

2

34

Referent

I

M

1

35

Casier

M/G

1

36

Șofer

I

M/G

5

37

Muncitor calificat (telefonistă)

II

M/G

2

38

Muncitor calificat (legator manual)

II

M/G

1

39

Muncitor calificat

II

M/G

1

40

Funcționar

M/G

1

41

Salvator montan

I

M/G

8

42

Salvator montan

III

M/G

3

43

îngrijitor

M/G

3

44

Paznic

M/G

4

APARAT DE SPECIALITATE

219

TOTAL DE APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

222

Director executiv, Săcuiu Nicolae

Vizat: Șef Serviciu SRUSSI, Duicu Claudia întocmit: Consilier, SRUSSI-Neamțu Paula^^^

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

SERVICIUL BUC^T

4---

CCOMPARTWENT CFPP

4----

BIROU ADMINISTRATIV

4---
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

g gjD-*

BIROU CENTRALIZARE ACHIZIȚII

8 <» §■£

PUBLICE Șl STRATEGII


—-T?

L-||

cn g
CABINET PREȘEDINTESECRETARIAT ADMINISTRATOR PUBLIC
4-COMPARTIMENTUL MANAGERI PUBLICI SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ Șl RELAȚII CU PUBLICUL


COMPARTIMENTUL INFORMARE [T RELAȚII CU PUBLICUL,     J


SECRETARIAT ATOP


COMPARTIMENT SALVAMONT


8? «•ff

UNITATEA JUDEȚSWĂ PENTRU MONITORIZAREA OVICLLOR COMUNITARE OE UTILITĂȚI PUBLICE- AUTORITATEA DE TRANSPORT JUDEȚEAN DE PERSOANE

3 “

3-b

COMPARTIMENTUL EXECUȚIE Șl EXPLOATARE ORUTSUR1 JUDEȚENE


5 t

8-ff

COMPARTIMENTUL GESTIONARE, URMĂRIRE DECONTARE CONTRACTE

DE LUCRĂRI

COMPARTIMENTUL GESTIONARE.

URMĂRIRE DECONTARE CONTRACTE

SERVICII PUBLICE


Ifb2

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ

2 ■‘S s

S'gg-F

COMPARTIMENTUL ASISTENȚA SOCIALĂ Șl MEDICO-SOCIALĂhJ -*•

H

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL BRAȘOV

Q G» as

COMPARTIMENTULIMPLEMENTARE PROIECTE


<■


4-