Hotărârea nr. 72/2018

Hotărârea nr.72 – reorganizarea activităţii Serviciului Public Județean Salvamont Brașov

România

Consiliul Județean Brașov

Cod F- 16

HOTĂRÂREA NR.72

din data de 28.02.2018

privind reorganizarea activității Serviciului Public Județean Salvamont Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 28.02.2018;

Analizând Expunerea de motive nr. 3093/26.02.2018 și raportul de specialitate nr.Ad 3093/26.02.2018 întocmite de Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, Serviciul Resure Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare, Direcția Economică privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de prevenire a accidentelor montane și de salvare în munți a persoanelor accidentate și a bolnavilor, la nivelul Consiliului Județean Brașov;

Văzând dispozițiile H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți, precum și ale art. 250 și 251 din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit?'a”și alin.2 lit. “b” din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor 97 alin. (1) și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Serviciul Public Județean Salvamont Brașov, organizat ca instituție publică de interes județean cu personalitate juridică, prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.75/2001, se desființează cu data de 6.04.2018.

Art.2. - Se înființează în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov Compartimentul Salvamont, care va avea ca atribuție principală coordonarea din punct de vedere administrativ și organizatoric a activității de salvare montană din județ desfășurată de serviciile locale Salvamont, cu un număr de 11 funcții contractuale de execuție salvator montan.

Art.3. - Funcția de director ocupată de dl. Pais Ciprian se desființează, urmând ca acesta să beneficieze de un preaviz de 20 de zile lucrătoare.

Art.4. - Funcția de contabil șef ocupată de dl. Petrușca Nicolae se desființează, urmând ca acesta să beneficieze de un preaviz de 20 de zile lucrătoare.

Art.5. - Funcția de inspector de specialitate, nivel studii superioare, gradul IA, ocupată de dna Ciocan Mariana se desființează, urmând ca aceasta să beneficieze de un preaviz de 20 de zile lucrătoare.

Art.6. - Funcțiile contractuale de execuție vacante se desființează.

Art.7. - Personalul de execuție din cadrul Serviciul Public Județean Salvamont Brașov va fi preluat în cadrul Compartimentului Salvamont, nou înființat, după aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, cu menținerea drepturilor salariale aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.15/30.01.2018.

Art.8. - Sumele neutilizate din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 aprobat pentru Serviciul Public Județean Salvamont Brașov, prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 48/14.02.2018 vor fi preluate în bugetul Consiliului Județean Brașov începând cu data de 6.04.2018.

Art.9. - Bunurile utilizate de Serviciul Public Județean Salvamont Brașov vor fi preluate prin Protocol de predare - primire de Consiliul Județean Brașov, până la data de 6.04.2018.

Art.10. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, Direcția Economică și Serviciul Public Județean Salvamont Brașov.


Contrasemnează SECRETAR Maria Dumbrăveanu