Hotărârea nr. 71/2018

Hotărârea nr.71 – iniţierea procedurii, în vederea radierii poziţiei nr. 115 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 71 din data de 28.02.2018

- privind inițierea procedurii, în vederea radierii poziției nr. 115 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 28 februarie 2018;

Analizând expunerea de motive, înregistrată sub nr. 2899/22.02.2018, precum și referatul, înregistrat sub nr. ad. 2899/22.02.2018, întocmite de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune radierea poziției nr. 115 din inventarul bunurilor, care aparțin domeniului public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov; poziția nr. 115 reprezintă Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov, situată în Brașov, str. Cuza Vodă, nr. 28 (în prezent nr. 30), P+3 cu subsol și lift, 2 intrări, C.F. 23951, nr. top. 5851/2, 5852 și teren de 1027,83 m.p.; vecinătăți: secțiile O.R.L. și Oftalmologie ale Spitalului Județean Brașov, str. Al. Davila;

Văzând adresa nr. 1024/12.02.2018 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, dispozițiile din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă inițierea procedurii, în vederea radierii din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, a poziției nr. 115, reprezentând Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov, situată în Brașov, str. Cuza Vodă, nr. 28 (în prezent nr. 30), P+3 cu subsol și lift, 2 intrări, C.F. nr. 23951, nr. top. 5851/2, 5852 și teren de 1027,83 m.p.; Vecinătăți: secțiile O.R.L. și Oftalmologie ale Spitalului Județean Brașov, str. Al. Davila.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Patrimoniu și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, MariaJMftn bră vea n u