Hotărârea nr. 70/2018

Hotărârea nr.70 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.1 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Republicii, nr.8, înscris în CF nr.377 Braşov, nr. topografic/cadastral 5431/3/1


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.70

din data de 28.02.2018

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 1 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Republicii, nr.8, înscris în CF nr.377 Brașov, nr. topografic/cadastral 5431/3/1

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 28.02.2018;

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr.ad.2398/19.02.2018 întocmite de către Compartimentul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.l din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Republicii, nr.8, înscris în CF nr.377 Brașov, nr. topografic/cadastral 5431/3/1.

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr.2398/13.02.2018 a doamnei Neguț Mirela-Bebi, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 1 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Republicii, nr.8, înscris în CF nr.377 Brașov, nr. topografic/cadastral 5431/3/1, la un preț de 150.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr.64/10/07.02.2018 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din mun. Brașov, str.Republicii, nr.8, apartamentul nr.l, casă monument istoric, datare secolul XVIII-XIX, poziția 397 , cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11538;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.l lit.(c) coroborat cu art.l 15 alin.l lit.(c), alin.4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.l03, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.l din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11538, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 397, situat în municipiul Brașov, str. Republicii, nr.8, înscris în CF nr.377 Brașov, nr. topografic/cadastral 5431/3/1.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Patrimoniu.