Hotărârea nr. 7/2018

Hotărârea nr.7 – utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în anul 2018

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.7

din data de 30.01.2018

- privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.01.2018

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr. 1073/22.01.2018 întocmite de către Direcția Economică - Compartimentul Venituri prin care se propune utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2018;

Având în vedere dispozițiile art.70 alin.(2), art.71 alin.(4), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.20 alin (I), art.44 alin.(l) și art.57 alin.(l) din O.M.F.P. nr.720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice peri vi nd execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, O.M.F.P. nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Anexa 1 la Hotărârea

CJBv nr.___________


SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


UTILIZAREA EXCEDENTULUI

GETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII ÎN ANUL 2018

DIRECȚIA ECONOMICĂ,


Instituția publică

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli în anul 2018

Excedentul anului precedent (lei)

din care:

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare, cod indicator: 40.10.15.01

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare, cod indicator: 40.10.15.02

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

4.276.205,98

3.798.205,98

478.000,00

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

270.011,82

220.010,38

50.001,44

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

4.754.786,90

3.546.286,90

1.208.500,00

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

6.188.409,17

5.602.909,17

585.500,00

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

40.559,19

40.559,19

0,00

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov

4.844.166,37

4.030.886,37

813.280,00

Școala Profesională Specială Codlea

4.072,11

4.072,11

0,00

Serviciul Public Județean de

Protecție a Plantelor

25.514,67

25.514,67

0,00

Direcția de Pază și Ordine

1.021.519,16

1.021.519,16

0,00

Muzeul Județean de Istorie Brașov

1.404,37

1.404,37

0,00

Total

21.426.649,74

18.291.368,30

3.135.281,44

Dir. Exec. GabrieLa Agafiței

1


întocmit, coord. Comp. Venituri Enikd Both