Hotărârea nr. 69/2018

Hotărârea nr.69 – aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 69

din data de 28.02.2018

privind aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 28.02.2018;

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive nr. ad. 2793 din data de 23.02.2018, întocmite de către Direcția Generală Administrație Publică - Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 322/31.07.2017 privind aprobarea înființării Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov și stabilirea componenței acesteia, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 390/30.08.2017 privind aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov ;

Văzând adresa nr. 2793/21.02.2018 emisă de Fundația Creștină “Osana”, furnizor acreditat conform deciziei nr. 332/16.04.2014 cu certificate seria A.F.nr. 000345, prin care se desemnează în calitate de membru supleant în Comisia pentru protecția copilului domnul Lupu Silviu Adrian, asistent social în locul doamnei Mătăsaru Lucia Leida;

Având în vedere prevederile 91 alin. (1) lit.“d” și alin. (5) lit. “a” pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. “c” din H.G.R. nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;

A

In temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, prin înlocuirea doamnei Mătăsaru Lucia Leida cu domnul Lupu Silviu Adrian, în calitate de membru supleant desemnat de către Fundația Creștină “Osana”.

Art.2. - Comisia pentru Protecția Copilului Brașov va avea următoarea componență:

Președinte

Maria Dumbrăveanu

Secretarul Județului Brașov

Vicepreședinte

Gheorghe Dumă

Director General, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Membrii

Titulari

Supleanți

Dr. Preda Cristinel-Valeriu

Dr. Ioana Dumitru

Desemnați de Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov

Delia Chivărean

Tamara Brătucu

Desemnați de Inspectoratul Școlar al Județului Brașov

Anamaria Mihaela Covaci

Jolia Toca

Desemnați de Agenția de Plăți și Inspecție Socială a Județului Brașov

Eva Ciurcan

Silviu Adrian Lupu

Fundația Creștină ”Osana”, jud. Brașov

Ligia Luca

Claudia Maria Ferțu

Asociația "Samariteanul Milos” jud. Brașov

Art. 3. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 322/31.07.2017 privind aprobarea înființării Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov și stabilirea componenței acesteia, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 390/30.08.2017 privind aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov se modifică în mod corespunzător.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Comisia pentru Protecția Copilului.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu