Hotărârea nr. 68/2018

Hotărârea nr.68 – aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 68

din data de 28.02.2018

privind aprobarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 28.02.2018;

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate sub nr. ad. 2942 din data de 23.02.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în sensul transformării unor posturi vacante și al aprobării unor promovări, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018; în referat se propune, totodată, încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 517/28.11.2017 și se face precizarea că managerul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în calitate de ordonator de credite va respecta prevederile corespunzătoare din legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cele care reglementează stabilirea numărului maxim de posturi;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 517/28.11.2017 privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 15, lit “b” și “c” din Anexa la H.G.R. nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

Având în vedere dispozițiile din Legea -Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dispozițiile art. 180 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Ordinului nr. 244 din 7 martie 2017 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1224/2010 pentru aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum și funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază, prevederile art. 91 alin. (1), lit. “a” și alin. (2), lit. “c” , precum și dispozițiile art. 104, alin. (1) lit. “a” și alin. (2), lit. “a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă statul de funcții pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Managerul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în calitate de ordonator de credite, va respecta prevederile corespunzătoare din legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cele care reglementează stabilirea numărului maxim de posturi.

Art.3, - începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 517/28.11.2017, privind aprobarea statului de fimcții modificat pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

PREGfnTM'TE’ AdrianContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV, .-Spitalul Clinic de Psihiatrie șiiNeyn str. Prundului nr. 7-9, BrasoT.SOOl tel. 0268511481, fax. 511609
Anexa la HCJBV nr.


Din data de........Secretar,Nr. crt

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Urâd profesional/gra d salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cu an tu m post

0

1

2

3

4

5       6

A. Finanțare din venituri proprii

1

Manager

ll

s

1

2

Director Medical

II

s

1

3

Director financiar contabil

ll

s

1

4

Director îngrijiri

ll

5

1

5

Șef secție- medic primar

neurologie

S

2

6

Șef secție- medic primar

II

psihiatrie

S

5

7

Șef secție- medic primar

II

balneofizioterapie

S

1

8

Șef secție- medic primar

II

laborator

S

1

9

Farmacist - sef

Farmsdst specialist

specialist

farmacie

S

1

10

farmscist primar

primar

farmacie

S

1

11

farmscist specialist

specialist

farmacie

s

1

12

medic primar

primar

neurologie

s

5,5

13

medic primar

primar

psihiatrie

s

10

14

medic primar

primar

anatomie patologica

s

1

15

medic primar

primar

medicina generala

s

1

16

medic primar

primar

balneofizioterapie

s

1.5

17

medic primar

primar

laborator

s

1

18

medic specialist

specialist

neurologie

s

6

19

medic specialist

specialist

psihiatrie

s

6

20

medic specialist

specialist

epidemiolog

s

2

21

medic specialist

specialist

radiologie si imagistica

s

1

22

medic specialist

specialist

medicina generala

s

2

23

psiholog principal

principal

psihologie

S

5

24

psiholog specialist

principal

psihologie

S

2

25

psiholog

psihologie

S

2

26

logoped principal

principal

logopedie

S

1

27

biolog principal

principal

laborator

S

2

28

profesor Kinetoterapeut

recuperare

S

2

29

asistent social principal

principal

sociopsihopedagogie

S

1

30

asistent social

sociologie

S

1

31

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

principal

mediana generala

S

2

32

Asistent medicalpr.sef

asistent medical principal

principal

medicina generala

PL

6

33

asistent medical principal

principal

medicina generala

S

17

34

asistent medical principal

principal

laborator

S

2

35

asistent medical principal

principal

balneofizioterapie

S

4

36

asistent medical

medicina generala

S

8

37

asistent medical

balneofizioterapie

S

1

38

asistent medical principal

principal

mediana generala

SSD

4

39

asistent medical principal

principal

mediana generala

PL

82

40

asistent medical principal

principal

balneofizioterapie

PL

5

41

asistent medical principal

principal

balneofizioterapie

M

1

42

asistent medical principal

principal

balneofizioterapie si masaj

PL

5

43

asistent medical principal

principal

balneofizioterapie si recuperare

PL

1

44

asistent medical principal

principal

laborator

PL

9

45

asistent medical principal

principal

farmacie

PL

5

46

asistent medical principal

principal

Radiologie

PL

2

47

asistent medical principal

principal

igiena

PL

1

48

asistent medical

medicina generala

PL

51

49

asistent medical

farmacie

PL

2

50

asistent medical

laborator

PL

1

51

asistent medical debutant

debutant

medicina generala

PL

26

52

asistent medical debutant

debutant

farmacie

PL

3

53

asistent medical debutant

debutant

radiologie

PL

3

54

autopsier

M

1

55

registrator medical

M

2

56

infirmiera

G

110

57

infirmiera debutanta

debutant

G

6

58

ingrijitoare

G

76

59

spălătorese

G

10

60

brancadier

G

15

61

paznic

G

12

62

Șef serviciu

II

S

3

63

Șef birou

II

S

5

64

consilier juridic IA

IA

consilier juridic

S

1

65

auditor grad 1

IA

economist

S

2

66

economist IA

IA

economist

S

7

67

economist 1

1

economist

S

7

68

economist II

II

economist

S

3

69

referent de specialitate 1

1

inginer

S

4

70

referent specialitate II

II

economist

S

1

71

referent specialitate II

II

jurist

S

3

72

magaziner 1

1

M

1

73

arhivar 1

1

M

1

74

muncitor calificat 1

1

zugrav

G

1

75

muncitor calificat 1

1

timplar

G

1

76

muncitor calificat 1

1

lacatus mecanic

G

1

77

muncitor calificat 1

1

electrician

G

2

78

muncitor calificat 1

1

instalator

G

2

79

muncitor calificat 1

1

fochist

G

5

80

muncitor calificat 1

1

lenjeresa

G

3

81

muncitor calificat II

II

fochist

G

1

82

muncitor calificat II

II

telefonista

G

5

83

muncitor calificat III

III

instalator

G

1

84

muncitor calificat IV

IV

fochist

G

2

85

șofer 1

1

G

1

86

șoferii

II

G

3

Total Venituri Proprii

608

B. Finanțare de la bugetul de stat

1

Șef secție- medic primar

II

psihiatrie

S

1

2

medic primar

primar

psihiatrie

S

5

3

medic specialist

specialist

psihiatrie

S

2

4

psiholog principal

principal

psihologie

S

1

5

psiholog specialist

specialist

psihologie

S

3

6

psiholog

psihologie

S

1

7

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

principal

medicina generala

S

1

8

asistent medical principal

principal

medicina generala

PL

4

9

asistent social principal

principal

PL

1

10

registrator medical

M

1

11

infirmiera

G

1

12

ingrijitoare

G

2

13

medic rezident anul 1

neurologie

S

1

14

medic rezident anul 1

psihiatrie

S

3

15

farmacist rezident anul II

farmacie

S

1

16

medic rezident anul II

neurologie

S

1

17

medic rezident anul II

psihiatrie

S

4

18

medic rezident anul III

neurologie

S

2

19

medic rezident anul III

psihiatrie

S

6

20

medic rezident anul IV

neurologie

S

1

21

medic rezident anul IV

psihiatrie

S

8

Total Buget de Stat

50

TOTAL GENERAL

658

33


Total posturi aprobate - 658 din care:


conducere


execuție


625


Total posturi aprobate - 658 din care:


venituri proprii bugetul de stat


608

50


Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.DIRECTOR FINANCJAf^CONTABIL,

ec. Aurelia POP          /


întocmit,