Hotărârea nr. 67/2018

Hotărârea nr.67 – desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, precum și avizarea componenței comisiei de concurs/examen

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 67

din data de 28.02.2018

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, precum și avizarea componenței comisiei de concurs/examen

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 28.02.2018;

Analizând expunerea de motive nr. ad. 2554 din data de 21.02.2018 și raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad. 2554 din data de 21.02.2018, întocmite de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și în comisia de soluționare a contestațiilor, precum și avizarea componenței comisiei de concurs/examen și comisiei de soluționare a contestațiilor;

Văzând adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov nr. 1296/15.02.2018 prin care se solicită desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs și cea de soluționare a contestațiilor;

Având în vedere dispozițiile art. 181 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, precum și prevederile art. 2 alin. (2) și (4) din Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 284/2007, actualizat, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl..- Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov: Văsioiu Adelina, conf. univ. dr. Lorena Dima, Borteș Didona.

Art.2- Se avizează Comisia de concurs pentru ocuparea funcției de conducere vacante de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, după cum urmează:

Comisia de concurs:

Președinte: Văsioiu Adelina


- Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

Membru:

conf. univ. dr. Dima Lorena         - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

Membru:

Borteș Didona                      - Reprezentant Consiliul Județean Brașov

Secretar:

Popescu Marta                      - Referent de specialitate

Observator:

dr. Costandis Felicia                 - Reprezentant Colegiul Medicilor Brașov

As. med. Simionel Marian           - Reprezentant sindicat Medisan-Sanitas

Art.3. - Comisia prevăzută în art. 2 își va desfășură activitatea în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director aprobat la nivelul unității sanitare publice, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, în conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și membrii comisiilor prevăzute la art. 2.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan Vestea


7^

f •

o

&


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu