Hotărârea nr. 66/2018

Hotărârea nr.66 – aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 66

din data de 28.02.2018

- privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 28 februarie 2018 ;

Analizând Referatul și Expunerea de motive înregistrate sub nr. ad. 13133/13.02.2018, întocmite de către Direcția Generală Administrație Publică/Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov;

Văzând adresa nr. 8074/2017, prin care conducerea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov transmite propunerea de modificare a structurii organizatorice, pentru diversificarea serviciilor medicale furnizate, care să facă față cerințelor populației;

Luând în considerare adresa nr. XI/A/50800, 67740/FB/738/23.01.2018 a Ministerului Sănătății, prin care s-a avizat această modificare a structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 60/30.08.2016 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 15, lit „d“ din H.G.R. nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, dispozițiile art. 18, alin. (1), lit. "b” din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, conform anexei, care face parte integramntă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală Administrație Publică - Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


ANEXADirector G^ieral, Mihai Lu Pas


Director Executiv^

Adelina Mihaela Văsioiu ț 1/


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

BRAȘOV

Secția pneumologie I- Stejăriș

62 paturi

din care:

-compartiment TBC-adulți

28 paturi

-compartiment recuperare medicală respiratorie

8 paturi

Secția clinică pneumologie II- Stejăriș

54 paturi

din care:

-compartiment TBC-adulți

25 paturi

-compartiment recuperare medicală respiratorie

10 paturi

Secția pneumologie copii-Stejăriș

25 paturi

din care:

-compartiment TBC-

15 paturi

Compartiment îngrijiri paliative

9 paturi

Camera de gardă

TOTAL

150 paturi

Spitalizare de zi

10 paturi

Farmacie

Laborator radiologie și imagistică medicală

Compartiment explorări funcționale

Compartiment endoscopie bronșică

Laborator somnologie

Puncte de recoltare analize medicale Stejăriș

Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie(baza de tratament)

Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale

Compartiment de evaluare și statistică medicală

Compartiment de asistență socială

Dispensar TBC

-cabinete consultații

-cabinete asistente teren

-cabinet DOT

-laborator analize medicale cu punct de recoltare la Stejăriș

-laborator radiologie și imagistică medicală

-compartiment explorări funcționale

-compartiment endoscopie bronșică

Dispensar TBC-Săcele

Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitățile:

-pneumologie

-cardiologie

Aparat funcțional

Laboratoarele deservesc paturile, ambulatoriu integrat și Dispensarul TBC