Hotărârea nr. 65/2018

Hotărârea nr.65 – modificarea anexelor nr.1.2 -1.6 din cadrul art.4 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 48/2018 privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2018

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.65

din data de 28.02.2018

privind modificarea anexelor nr.1.2 -1.6 din cadrul art.4 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 48/2018 privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 28.02.2018;

Analizând Expunerea de motive și raportul de specialitate nr.2903/22.02.2018 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune modificarea anexelor nr. 1.2 -1.6 din cadrul art.4 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 48/2018 privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2018, respectiv diminuarea cu suma de 1.191,32 mii lei a articolului bugetar 57.02.01 - Ajutoare sociale în numerar, și cuprinderea sumei de 1.191,32 mii lei la articolul bugetar 57.02.02 - Ajutoare sociale în natură;

Ținând cont de faptul că achitarea facturilor reprezentând hrana copiilor cu cerințe educaționale speciale se face de la articolul bugetar 57.02.02 - Ajutoare sociale în natură;

Având în vedere dispozițiile art. 19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, precum și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea anexelor nr.1.2 -1.6 din cadrul art.4 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 48/2018 privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2018, conform noilor anexe nr. 1.2-1.6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 48/2018 privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2018 se modifică în mod corespunzător.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Durfbrăveanu

JU


JUDEȚUL:BRASOV

ANEXA 1.2


Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică:CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV

PREȘEDINTE


SECRETAR

.Dumbrăveanu Maria

11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE AN 018 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

CAP.65 INVATAMANT                                                        -mit lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingem plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.447,00

0,00

1.034

1.043

1.050

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

1.026,00

0,00

1.034

1.043

1.050

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.026,00

0,00

1.034

1.043

1.050

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

365,00

0,00

373

382

389

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

303,00

0,00

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

6,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

184,00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

18,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

2,00

Piese de schimb

20.01.08

8,00

Transport

20.01.07

20,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

40,00

Reparații curente

20.02

11,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3,00

0,00

0

0

0

Medicamente

20.04.01

2,00

Materiale sanitare

20.04.02

1,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20,00

0,00

0

0

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

0,00

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.08.01

2,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

Pregătire profesionala

20.13

3,00

Protecția muncii

20.14

7,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

15,00

0,00

0

0

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

583,00

0,00

583

583

583

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

583,00

0,00

0

0

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

224,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

359,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

78,00

0,00

78

78

78

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plâților restante

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

78,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

421,00

0,00

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

421,00

0,00

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

421,00

0,00

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

421,00

0,00

0

0

0

Construcții

71.01.01

340,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

65,00

Alte active fixe

71.01.30

16,00

Director executiv,Vizat:Șef serviciu buget - lldiko Sando întocmit:Consilier-Maria Poleac

JUDEȚUL: BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA 1.3


Instituția publiCă:CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA FAGARAS

11/06

Formular: __________


CAP.65 INVATAMANT                                                          - mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii picilor restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.117,00

0,00

1.120

1.133

1.147

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +79+85)

1.107,00

0,00

1.120

1.133

1.147

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.107,00

0,00

1.120

1.133

1.147

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

590,00

0,00

603

616

630

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

411,37

0,00

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

8,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20,50

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

255,40

Apa. canal si salubritate

20.01.04

34,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

5,00

Piese de schimb

20.01.08

0,70

Transport

20.01.07

12,47

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

8,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

15,30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

52,00

Reparații curente

20.02

158,44

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

5,60

0,00

0

0

0

Medicamente

20.04.01

4,00

Materiale sanitare

20.04.02

1,60

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

6,00

0,00

0

0

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

4,00

0,00

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

4,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,19

Pregătire profesionala

20.13

2,00

Protecția muncii

20.14

2,40

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

492,00

0,00

492

492

492

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

492,00

0,00

0

0

0

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

185,23

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

| Ajutoare sociale in natura

57.02.02

306,77

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

25,00

0,00

25

25

25

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

25,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

10,00

0,00

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

10,00

0,00

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

10,00

0,00

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

10,00

0,00

0

0

0

Construcții

71.01.01

10,00

Director executiy, Gabriela Agaftțm

/•

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publicăCENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

Formular

SECRETAR


ANEXA 1.4


11/06PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, ANUL 2018 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

CAP.65 INVATAMANT                                                           - mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din caro credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

345,00

0,00

348

351

353

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79+85)

345,00

0,00

348

351

353

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

345,00

0,00

348

351

353

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.09 la 20.16*20.18 la 20.25*20.27+20.30)

20

121,00

0,00

124

127

129

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

99,00

0,00

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

6,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

26,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

3,00

Piese de schimb

20.01.06

1,00

Transport

20.01.07

13,00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

8,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

17,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

15,00

Reparații curente

20.02

7,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3,00

0,00

0

0

0

Medicamente

20.04.01

1,00

Materiale sanitare

20.04.02

1,00

Dezinfectării

20.04.04

1,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03*20.05.30)

20.05

3,00

0,00

0

0

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01*20.06.02)

20.06

2,00

0,00

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

Protecția muncii

20.14

2,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

224,00

0,00

224

224

224

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

224,00

0,00

0

0

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

114,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

110,00

Director executiv. |

Gabriela Agafîței |

ZP

Vizat:Șef serviciu buget - lldiko Șantaj / . întocmit:Consilier-Maria Poleac (~\ \ l

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA 1.5


Instituția publică:SCOALA PROFESIONALA SPECIALA CODLEA


11/06CAP.65 INVATAMANT                                                           ■ mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.088,00

0,00

1.085

1.093

1.101

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

1.076,00

0.00

1.085

1.093

1.101

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.076,00

0,00

1.085

1.093

1.101

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.16 la 20.25+20.27+20.30)

20

375,00

0,00

384

392

400

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

354,50

0,00

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

1,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3,50

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

164,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

5,50

Piese de schimb

20.01.06

2,50

Transport

20.01.07

10,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3,20

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

6,30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

150,00

Reparații curente

20.02

8,28

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

7,22

0,00

0

0

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

7,22

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,20

0,00

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,20

Carii, publicații si materiale documentare

20.11

0,20

Pregătire profesionala

20.13

2,20

Protecția muncii

20.14

2,40

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

701,00

0,00

701

701

701

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

701,00

0,00

0

0

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

338,45

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

362,55

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

12,00

0,00

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

12,00

0,00

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

12,00

0,00

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

12,00

0,00

0

0

0

Construcții

71.01.01

12,00

Director executiv,//


Vizat:Șef serviciu buget - lldiko Sando întocmit:Consilier-Maria Poleac

JUDEȚUL: BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA 1.6


Instituția publiCă:CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRADET-SACELE

11/06


CAP.65 INVATAMANT                                                          - mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

343,70

0,00

311

316

320

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

306,00

0,00

311

316

320

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

306,00

0,00

311

316

320

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

214,00

0,00

219

224

228

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

197,38

0,00

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

2,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

118,78

Apa. canal si salubritate

20.01.04

3,45

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

1,25

Piese de schimb

20.01.06

1,00

Transport

20.01.07

20,00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

11,40

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

4,50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

33,00

Reparații curente

20.02

2,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,85

0,00

0

0

0

Dezinfectanti

20.04.04

0,85

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

3,00

0,00

0

0

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

0,00

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

Pregătire profesionala

20.13

5,50

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

4,27

0,00

0

0

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2,15

Chirii

20.30.04

2,12

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

92,00

0,00

92

92

92

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

92,00

0,00

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări                  1

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

39,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

53,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

37,70

0,00

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

37,70

0,00

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

37,70

0,00

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

37,70

0,00

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

32,90

Alte active fixe

71.01.30

4,80

I

Director executiv, Gabriela Agafiței »


Vizat:Șef serviciu buget - lldiko Sandqr întocmitConsilier-Maria Poleac