Hotărârea nr. 64/2018

Hotărârea nr.64 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.64

din data de 28.02.2018

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 28.02.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate nr. 2904/22.02.2018 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018;

Ținând cont de faptul că Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov este partener în proiectul cu finanțare nerambursabilă „Optimizarea prevenției și tratamentului Hepatitelor cronice B și C prin creșterea competențelor personalului medical din România” depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Apel de proiecte POCU/91/4/8 îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical. Cod generat MySMIS 106781;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018,

în temeiul art. 97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, respectiv bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, pe anul 2018, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă lista obiectivelor de investiții cu finanțare din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, SURSA 10-FEN anul 2018, conform anexei nr.2. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Generală Administrație Publică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


ANEXA nr. 1

PREȘEDINTE, Adrian - loanSECRETAR, Maria Dumbrăveanu

BUGETUL INS TIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

AN 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

0

1

2

3

4

MMj

jgj||||

IWMBi

fS®

Varsaminte din SF pentru finanțarea SD a bugetului din care:

37.10.03

Program an

0,00

0,00

0,00

Influență

-6,10

-4,00

-4,00

Buget rectificat

-6,10

-4,00

-4,00

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

SF

Program an

22.221,71

25.768,00

25.768,00

Influență

-6,10

-4,00

-4,00

Buget rectificat

22.215,61

25.764,00

25.764,00

Varsaminte din SF pentru finanțarea SD a bugetului din care:

37.10.03

Program an

0,00

0,00

0,00

Influență

-6,10

-4,00

-4,00

Buget rectificat

-6,10

-4,00

-4,00

L.\ ;J-:^£sdS§Șsa=L£ !

56Swtt

r          , <-*■.:,■£*•-

t^‘S5^6Țg00

h-wM»

k--

Titlul - Bunuri si servicii

20

Program an

132.682,43

127.293,00

127.293,00

Influență

-6,10

-4,00

-4,00

Buget rectificat

132.676,33

127.289,00

127.289,00

DENUMIRE INDICATORI

COD

AN 2018

EST MARI

2019

2020

0

1

2

3

4

SF y

•               i- .          •

‘ ■* ’ - -

/'^sȘieizjoo

sWW

532Î6J53s00

Titlul - Bunuri si servicii

20

Program an

126.463,07

122.032,00

122.032,00

Influentă

-6,10

-4,00

-4,00

Buget rectificat

126.456,97

122.028,00

122.028,00

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

SF

Program an

25.768,00

25.768,00

25.768,00

Influentă

-6,10

-4,00

-4,00

Buget rectificat

25.761,90

25.764,00

25.764,00

Titlul - Bunuri si servicii

20

Program an

12.240,00

12.240,00

12.240,00

Influentă

-6,10

-4,00

-4,00

Buget rectificat

12.233,90

12.236,00

12.236,00

DEFICIT

-18.291,37

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

AN 2018

EST MARI

2019

2020

0

1

2

3

4=2+3

£V <7

T?'?< i-\ V^r.»•’C-f.j’S

'•- C--.'*                .îiy.i.i

•..•X.SX5 ~X-.          i

S®i’           } .‘.-r-ă-s-

V‘

. < -: . •■■-■. •.' ■ ■ : ■:

îs;

J.'-VjMS,. „Ș ■. •„’■ ■: ■./: r ■■<■-wiHBBlI

^*‘y3ș ti     w

. ■■?              St-          Jț

?yz>V'WP®

;6Tb<C-Tt/'                • ^'.

• »         ‘-3.         « •l*î

^>242JQQ

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov -VENITURI

SD

Program an

1.505,00

0,00

0,00

Influență *

280,82

212,00

212,00

Buget rectificat

1.785,82

212,00

212,00

* INFLUENTE, DIN CARE:

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

6,10

4,00

4,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

37,61

29,00

29,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

42.10.70

37,61

29,00

29,00

DENUMIRE INDICATORI

COD

AN 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

0

1

2

3

4

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.10

237,11

179,00

179,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

166,62

179,00

179,00

Prefmanțare

48.10.02.03

70,49

0,00

0,00

•. î; :i £ -■ -i î. < ; : ■.. r &

iiBi

212,00

RSKWffl

* INFLUENTE, DIN CARE:

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

280,82

212,00

212,00

flHHWH®

BbHEoH

IBHiW

«■■■■■■£«

RJBIilIHI

aSffle^ss

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

SD

Program an

2.713,50

0,00

0,00

Influență *

280,82

212,00

212,00

Buget rectificat

2994,32

212,00

212,00

* PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

280,82

212,00

212,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

58.02

280,82

212,00

212,00

Finanțarea națională

58,02,01

37,61

Finanțare externă nerambursabilă

58,02,02

237,11

Cheltuieli neeligibile

58,02,03

6,10

DEFICIT

-3.135,28

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGAFIȚEI fi


Vizat: Șef Serviciu: Sândor lldiko


Vizat: Coord. Comp. Venituri: Both Eniko

Președinte Adrian-loan Veștea

Secretar

Maria Dumhrăveanu


/                                          ANEXA 2

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, SURSA 10 FEN

ANUL 2018
Mii lei

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE

PROPUS

2018

PROPUS

2019

PROPUS

2020

TOTAL

PROPUS

CAPITOLUL 66 TOTAL

280,82

212,00

212,00

704,82

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE

280,82

212,00

212,00

704,82

Optimizarea prevenției și tratamentului Hepatitelor cronice B și C prin creșterea competențelor personalului medical din România

280,82

212,00

212,00

704,82

întocmit: Borteș Didona