Hotărârea nr. 63/2018

Hotărârea nr.63 – aprobarea contractării şi garantării unei/ unor finanţări rambursabile interne în valoare de 200.000.000 lei

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Website: www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOT ARARE NR.63 din data de 28.02.2018

privind aprobarea contractării și garantării unei/ unor finanțări rambursabile interne în valoare de 200.000.000 lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 28 februarie 2018;

Luând act de:

 • a) expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brașov, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 2897/22.02.2018;

 • b) raportul de specialitate al Direcției Economice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr. 2897/22.02.2018;

 • c) raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Județean Brașov - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, înregistrat sub nr. 3190/28.02.2018;

In temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. b), alin. (3), lit. b), ale art. 45, alin. (2) coroborat cu art. 98, art. 104, alin. (1), lit. c), alin. (4), lit. d), precum si ale art. 115, alin. (1), lit. c), alin. (4),(5),(6), si art. 97, alin. (1), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. f) si g) si art. 61, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare:

Potrivit prevederilor art. 29, lit. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Website: www.judbrasov.ro


Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean nr. 8 din data de 30.01.2018 privind aprobarea inițierii procedurii de contractare a unei/ unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local,

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru finanțarea investițiilor publice de interes local,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de 200.000.000 lei, cu o maturitate de 15 ani, din care o perioadă de grație de 3 ani și perioada de rambursare de 12 ani.

Art.2. Contractarea și garantarea finanțării/ finanțărilor rambursabile prevăzute la art.l se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în anexa la prezenta.

Art.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Brașov, să negocieze și semneze, în numele și pe seama Județului Brașov, contractul/contractele de împrumut intern, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern.

Art.4. Din bugetul local al Județului Brașov se asigură integral plata:

 • a)  serviciul anual al datoriei publice locale;

 • b)  oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c)  alte cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul/ împrumuturile în valoare de 200.000.000 lei.

Art.5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Consiliului Județean Brașov, următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

 • c) gradul de îndatorare al Județului Brașov;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f)  plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin.(l) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.6. (1) Garantarea împrumutului/ împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al Județului Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Website: www.judbrasov.ro


 • (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

 • (3) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Brașov să semneze în numele și pentru Județul Brașov acordul/ acordurile de garantare a împrumutului/ împrumuturilor și să semneze în numele Județului Brașov toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării/finanțărilor rambursabile interne.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele Consiliului Județean Brașov și aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Consiliului Județean Brașov, în termenul prevăzut de lege, Președintelui Consiliului Județean Brașov și Prefectului Județului Brașov și se aduce la cunoștința publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Brașov, precum și pe pagina de internet www.judbrasov.ro.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dunrbrăveanu


Anexa nr. 1SECRETAR, Maria DumbrăVeanu


Nr. Crt

Denumire obiectiv de investiții

Valoare investiție TVA inclus mii RON

HCJ indicatori

Valoarea propusa a se finanța din credit mii RON

1

Aeroport International Brașov - Ghimbav

259.309,98

HCJ BV nr. 202 /06.12.2016

155.000,00

2

Modernizare, dotare si eficientizare energetica a corpului S+P+7+M si corp extindere (de legătură) existent intre corpul nou si corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. I.A. Sbarcea Brașov

26.507,92

HCJ BV nr. 230 / 21.06.2017

3

Reparații capitale, modernizare si eficientizare energetica a Unitatii de Asistenta Medico - Sociala de Pneumoftiziologie Sanpetru

8.553,69

HCJ BV nr. 277 / 28.06.2017

4

Modernizare drum interjudetean Covasna-Brasov care face legătură intre drumul național DN 12 si drumul național DN 13 - format din DJ131, km 0+000 - km 7+856 si DJ 131 B, km 0+000 - km 12+978

132.583,09

HCJ BV nr. 396 / 06.09.2017

45.000,00

5

Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

30.726,93

HCJ BV nr. 426 / 29.09.2017

6

Modernizare drum interjudetean DJ 104A, DJ 105C si DJ 105P - format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P km 0+000-3+800

147.156,41

HCJ BV nr. 167 / 03.04.2017

Total

604.838,01

200.000,00


DIRECTOR EXECUTIV


GABRIELA AGAFIȚEI j

Â