Hotărârea nr. 62/2018

Hotărârea nr.62 – aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru S.C. Consilprest SRL Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.62

din data de 28.02.2018

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru S.C. Consilprest SRL Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 28.02.2018

Având în vedere Expunerea de motive și referatul nr.Ad.3046/27.02.2018 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și chltuieli pe anul 2018 pentru S.C. Consilprest SRL Brașov precum și Decizia nr.2/2018 a Consiliului de Administrație al S.C.Consilprest SRL, privind însușirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC. Consilprest SRL Brașov;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 a societăților comerciale cu modificările si completările ulterioare, art.19 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.4 din OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoră, OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia nr.1-14;

A

In temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru S.C. Consilprest SRL Brașov, conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2. -S.C. Consilprest SRL Brașov și Direcția Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Bumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Anexa nr.1


Operatorul economic SC CONSILPREST S.R.L.

Sediul/Adresa BRAȘOV, STR. EROILOR, NR. 5

Cod unic de înregistrare 8008476

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

% |

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

t>=5/4

7

B

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

JT223

129.70

23S7

2,812

111

114

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1,713

2,222

129.71

2,466

2,811

111

114

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

0

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0

0

2

Venituri financiare

5

1

1

100.00

1

1

100

100

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1,768

2,159

122.11

2,366

2,693

110

114

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1,768

2,158

122.05

2,365

2,692

110

114

A.

cheltuieli cu bunuri sl servicii

9

846

952

112.53

1,047

1,183

110

113

B.

cheltuieli cu Impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

68

70

102.94

77

88

110

114

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

714

992

138.91

1,090

1,247

110

114

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

558

886

158.78

974

1,120

110

115

C1

ch. cu salariile

13

554

880

158.84

968

1,113

110

115

C2

bonusuri

14

4

6

150

6

7

100

117

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

0

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere sl control, comisii si comitete

17

25

84

336.00

92

101

110

110

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale si alte obligații legale

18

131

22

16.66

24

26

110

108

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

140

144

102.86

151

174

105

115

2

Cheltuieli financiare

20

0

1

1

1

100

100

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/plerdere)

22

-54

64

-118.84

101

119

157

118

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-54

64

-118.84

101

119

157

118

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

64

101

119

157

118

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor șl altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

-54

0

0

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

0

0

8

Minimim 50% vărsămlnte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

7

8

9

10

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

0

0

0

a)

alte cheltuieli

42

0

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

4B

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

27

27

100.00

28

28

104

100

2

Nr.medlu de salarlați total

49

24

27

112.50

28

28

104

100

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1,938

2,735

141.14

2,899

3,333

106

115

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1,924

2,716

141.20

2,881

3,313

106

115

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lel/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

71.38

82.30

115.30

88.07

100.39

107

114

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1,032

971

94.15

959

958

99

100

8

Plăți restante

55

899

870

96.77

850

835

98

98

9

Creanțe restante

56

37

30

25

20


CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


. CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV                                                                               Anexa nr.2

Operatorul economic SC CONSILPREST S.R.L.

Sediul/Adresa BRAȘOV, STR. EROILOR, NR. 5

Cod unic de înregistrare 8008476

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim. I

Trim.

II

Trim. III

Trim. IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

2,065

2,064

1,714

572

538

485

629

2,223

129.70

0.83

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

2,047

2,046

1,713

572

538

485

628

2,222

129.71

0.84

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

1,771

1,826

1,590

544

510

457

599

2,111

132.77

0.90

a1)

din vânzarea produselor

4

1,528

1,549

1,544

440

440

387

492

1,758

113.86

1.01

a2)

din servicii prestate

5

235

255

42

103

69

69

103

344

819.05

0.18

a3)

din redevențe și chirii

6

8

11

4

1

1

1

1

3

75.00

0.50

a4)

alte venituri

7

0

11

0

1

1

1

3

6

b)

din vânzarea mărfurilor

8

166

180

92

28

28

28

28

110

119.57

0.55

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

110

40

31

0

0

0

1

1

3.23

0.28

fi)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

28

25

25

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3 a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

- active corporale

17

28

25

25

0

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

fi)

alte venituri

21

82

15

6

0

0

0

1

1

16.67

0.07

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

18

18

1

0

0

0

1

1

100.00

0.06

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

0

0

0

0

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

18

18

1

1

1

100.00

0.06

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

2,056

2,045

1,768

533

542

502

582

2,159

122.11

0.86

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

2,055

2,044

1,768

533

542

502

581

2,158

122.05

0.86

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

1,000

1,011

846

243

233

212

265

952

112.53

0.85

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

880

864

737

213

203

182

233

830

112.62

0.84

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

566

570

556

155

155

136

174

620

111.51

0.98

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

67

75

51

15

15

13

17

60

117.65

0.76

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

5

5

1

1

1

1

1

4

400.00

0.20

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

14

10

9

6

6

6

7

25

277.78

0.64

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

3

8

5

3

3

2

3

10

200.00

1.67

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

184

145

89

30

20

20

30

100

112.36

0.48

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

60

66

36

10

10

10

10

40

111.11

0.60

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

20

24

12

4

4

4

5

17

141.67

0.60

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

11

12

10

3

3

3

3

12

120.00

0.91

Nr. rd.

Realizat

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

INDICATORI

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim. I

Trim.

II

Trim. III

Trim. IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

1

2

1

1

1

100.00

1.00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

1

2

1

1

100.00

1.00

c)

prime de asigurare

45

8

10

1

1

1

1

1

4

400.00

0.13

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

100

123

97

26

26

26

27

105

108.25

0.97

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

12

25

17

4

4

4

3

15

88.24

1.42

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

12

25

17

4

4

4

3

15

88.24

1.42

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

0

0

0

0

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim. I

Trim.

II

Trim. III

Trim. IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0

5

1

1

1

2

5

100.00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din

63

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

-interna

65

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

9

12

8

2

2

2

3

9

112.50

0.89

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

2

4

3

1

1

1

1

4

133.33

1.50

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

75

80

63

17

17

17

17

68

107.94

0.84

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

2

3

1

1

1

2

200.00

0.50

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

J)

alte cheltuieli

78

0

2

0

1

1

1

1

4

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vârsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

6

40

68

8

27

8

27

70

102.94

11.33

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

Nr. rd.

Realizat

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

INDICATORI

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hota rarii

C.A.

Trim. I

Trim.

II

Trim. III

Trim. IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

6

40

68

8

27

8

27

70

102.94

11.33

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

715

789

714

246

246

246

253

992

138.91

1.00

CO

Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

528

584

558

220

220

220

226

886

158.78

1.06

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

525

580

554

220

220

220

220

880

158.84

1.06

a) salarii de bază

89

525

580

554

220

220

220

220

880

158.84

1.06

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

3

4

4

6

6

150.00

1.33

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

3

4

4

6

6

150.00

1.33

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

95

b) tichete de masă;

96

c) vouchere de vacantă;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza iWQj-bolărâri judecătorești

102

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim. 1

Trim.

II

Trim. III

Trim. IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

54

74

25

21

21

21

21

84

336.00

0.46

a) pentru directori/directorat

105

41

60

12

15

15

15

15

60

500.00

0.29

-componenta fixă

106

41

60

12

15

15

15

15

60

500.00

0.29

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:

108

13

14

13

6

6

6

6

24

184.62

1.00

-componenta fixă

109

13

14

13

6

6

6

6

24

184.62

1.00

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

133

131

131

5

5

5

6

22

16.66

0.98

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121 +Rd.122), din care:

114

334

204

140

36

36

36

36

144

102.86

0.42

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

115

14

32

41

9

9

9

10

37

90.24

2.93

- către bugetul general consolidat

116

0

0

9

1

1

1

2

5

- către alți creditori

117

14

32

32

8

8

8

8

32

100.00

2.29

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

28

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

0

10

0

1

1

1

2

5

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

292

162

99

26

26

26

24

102

103.03

0.34

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii

C.A.

Trim. I

Trim.

II

Trim. III

Trim. IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

f)

ajust provi

ări și deprecieri pentru pierdere de valoare și zioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

fi)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:

127

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

1

1

0

1

1

0.00

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.1384-Rd.139), din care:

132

1

1

0

1

1

0.00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

1

1

0

1

1

0.00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:

135

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-

140

9

19

-54

39

-4

-17

47

64

-118.84

-6.00

venituri neimpozabile

141

0

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

0

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A

Trim. I

Trim.

II

Trim. III

Trim. IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

1

Venituri totale din exploataren din care: (rd.2)

144

- venituri din subvenții și transferuri

r”l45

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Leqii

146

2

Cheltuieli de natură salariată (Rd.87)

147

528

584

558

220

220

220

226

886

158.78

1.06

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

148

525

580

554

220

220

220

220

880

158.84

72.20

a)

149

b)

150

c)

151

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

21

22

27

27

27

27

27

27

100.00

1.29

5

Nr.mediu de salariați

153

24

22

24

27

27

27

27

27

112.50

1.00

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială /Rd.147-rd.93‘-rd.98VRd.153V12*1000

154

1,823

2,197

1,924

2,037

2,037

2,037

2,037

2,716

141.20

1.06

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, reclaculat cf. Legii anuale a bugetului de

155

1,833

2,197

1,924

2,037

2,037

2,037

2,093

2,735

142.16

1.05

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

85

93

71

21

20

18

23

82

115.30

0.84

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, reclaculat cf. Legii anuale a

157

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/oersoană) W=QPF/Rd.153

158

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- preț mediu (p)

161

- valoare=QPF x p

162

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2

163

7

Plăți restante

164

956

924

899

890

885

875

870

870

96.77

0.94

8

Creanțe restante, din care:

165

37

37

37

37

35

33

30

30

81.08

1.00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

37

37

37

37

35

33

30

30

81.08

1.00

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


JICA RADUCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Operatorul economic SC CONSILPREST S.R.L.

Sediul/Adresa BRAȘOV, STR. EROILOR, NR. 5 Cod unic de înregistrare 8008476

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr

INDICATORI

Prevederi an 2016

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2017

% 7=6/5

Crt

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

2,227

2,065

93

2,064

1,714

83

1

Venituri din exploatare

2,215

2,047

92

2,046

1,713

84

2.

Venituri financiare

12

18

150

18

1

6

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
INDICATORI

Data finalizării Investiției

an precedent (N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N)

an N+1

an N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

Surse proprii, din care:

a) * amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții tn curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniu! public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

• (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate In concesiune. închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

• (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la Imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bununle luate in concesiune, închinate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferento creditelor pentru Investiții, din caro:

a) - interne

b)- externe


CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Vv       <£a

f (j                   w

3consilpbest;i i* S.R L. v-ll
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Anexa nr.5


Operatorul economic SC CONSILPREST S.R.L.

Sediul/Adresa BRAȘOV, STR. EROILOR, NR. 5

Cod unic de înregistrare 8008476

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2017

An curent 2018

An 2019

An 2020

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe

(+/-)

influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1 Exploatarea patinoarului in lunile ianuarie - februarie 2018

X

X

100

-8

2

Măsura 2 Punerea in exploatare a patinoarului pentru luna decembrie 2018

01.12.2018

X

X

40

-5

120

-15

140

-12

3

Măsură 3 Prestări servicii - închiriere teren tenis

01.06.2018

X

X

40

-5

12

-3

14

-3

TOTAL PctI

X

X

180

-18

132

-18

154

-15

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Măsura 1 Cheltuieli cu intretinerea si reparațiile

X

X

-40

1

2

Măsura 2 Cheltuieli cu punerea in exploatare a patinoarului pentru luna decembrie 2018

01.12.2018

X

X

-15

1

-30

-2

-35

-3

3

Măsură 3 Cheltuieli intretinere teren tenis

01.06.2018

X

X

-30

2

-4

-1

-4

-1

TOTAL Pct. II

X

X

-85

4

-34

-3

-39

-4

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

95

-14

98

-21

115

-19