Hotărârea nr. 61/2018

Hotărârea nr.61 – aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.61

din data de 28.02.2018

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 28.02.2018

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr.ad.2140/23.02.2018 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, la S.C.Carfil Industrial Parc S.A. Brașov;

Ținând cont de adresa nr.38/08.02.2018 a S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Zizinului nr.l 19, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08/ 1923 /2003, având CUI: 15786039, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 2140/08.02.2018 precum și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/31.01.2018, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov ;

Având în vedere dispozițiile art. 4 alin.l lit.’’a” din O.G.R. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, dispozițiile, OMFP nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, art. 111, alin. (2), lit. „e” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și art.45, art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.“d" din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA precum și prevederile Legii nr. 31/1990 a societății comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, pentru S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SRL

Sediu / adresa: BRAȘOV, str.ZIZINULUI Nr 119

Cod unic de înregistrare: RO 15786039


ANEXAI


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2018

mii lei

INDICATORI

Realizat

Nr.        an

rd.    precedent

(N-1) 2017

Propuneri an curent (N) 2018

%

N / N-1

Estimări an (N+1) 2019

Estimări an (N+2) 2020

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1

...                                          ■ ■                                 -7 - ■

VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.5+rd.6)

■                                                                                         7 $                                    .7 ■

! îfW;

1

. / : ■■ : ;

1.955,92

11911,00

fe30

■77 ■   ■ .■

1.911,00

1.911,00

77'777 7.

• ■ ; ... • ■'

0,00 ;77 7iOS7

■xf$$og

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.955,92

1.911,00

-2,30

1.911,00

1.911,00

•;^l 0,00

0,00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

: ; 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

•    .                                     7 •      7:..7     \              , .7   ..               ■

CHELTIEL! TOTALE (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)                     ■

7

7

7:

■1.816,05

1.825,05

■       7;.

.-7 ;7... ,77

0,50

.•■'/O

fSm.825,05

7 7-  ... 777.7.

. .   : .7

1.825,05

’ ■. '■

;. -77.777

^•0,00

sas®

W

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.815,89

: 1.823,05

..T 0,39

■7';’.; 1.823,05

170:^1.823,05

0,00

■LSfiOlOO

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

863,55

872,50

1,04

872,50

872,50

0,00

0,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

2,27

3,00

32,16

3,00

3,00

0.00

0,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

694,64

770,55.

7^10,93

:WW5

i^Ț-0,00

CO.

Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)

12

!       415,28

753,59

«-V81.47

-««‘753,59.

^IW753159

0,00

tW.o-.oo

C1.

cheltuieli cu salariile

13

372,12

705,09

89,48

705,09

705,09

0,00

0,00

C2.

bonusuri

14

43,16

48,50

12,37

48,50

48,50

0,00

0,00

C3.

alte cheltuieli cu presonalul, din care:

15

■ 0.

0,00

iiî&ftoîoo

i^SSOîiio

- chelt. cu plăti compensat, aferente disponibilizărilor de personal

. OM

16

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

C4.

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

~

17

152,24

0,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C5,

chelt cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale

18

127,12

16,96

-86,66

16,96

16,96

0,00

0,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

255,43

177,00

-30,71

177,00

177,00

0,00

0,00

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent (N-1) 2017

Propuneri an curent (N)2018

%

N/N-1

Estimări an (N+1) 2019

Estimări an (N+2) 2020

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

2

Cheltuieli financiare

.-20*

0,16

2,00

1150,00

2,00

2,00

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

2Tv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT . (profit / pierdere) (LII)1                         ■/...

22

« 139,87

'.i -             ■;

85,95

s

jjaffiS$Î85.95

- . ; ■:

wrw

TO°-00

iSIi

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

22,56

13,75

-39,05

13,75

13,75

0,00

0,00

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA

24-

117,31-

^5*W722a

^-38,45

72;2n..

:MK‘-^72t2o;

•' '.0,00

■ 0,00

1

Rezerve legale

25..

5,87

3,61

-38,50

3,61

3,61

0,00

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

2T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30-

111,44

68,59

-38,45

68,59

68,59

0,00

0,00

7

Participarea salariatiilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult

31;?

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Minim 50% varsaminte fa bugetul de stat sau focal, in. cazul regiilor autonome.

32

; 55,72:

■WW34C29:

-rî-38/46

:'34;29:

diiWCLOO

0,00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33.:

53,07

32,66

-38,46

32,66

32,66

0,00

0,00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

2,65

1,63

-38,49

1,63

1,63

0,00

0,00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31-rd.32 se repartizează la

35'

>   -55,72

.   -34,29

?ÎS?38',46

^•yi;/*3429(

W~V-34,2&

W1ÎOL00

W0.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37i‘<

0,00

0,00

Hiîtt0,00

.msmoioa;

^;0i00

i'-’%;X.O;00

a)

cheltuieli materiale

38.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariate

39;

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

;4o.<

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

313,15

300,00

-4,20

300,00

300,00

0,00

0,00

1

Alocații de la buget

44:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

313,15

300,00

-4,20

300,00

300,00

0,00

0,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

mii lei

INDICATORI

Realizat Nr.        an

rd.    precedent

(N-1)2017

Propuneri an curent (N)2018

%

N/N-1

Estimări an (N+1) 2019

Estimări an (N+2) 2020

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

9,00

9,00

0,00

9,00

9,00

0,00

0,00

2

Nr. mediu de salariati total

: 49

9,00

9,00

0,00

9,00

9,00

0,00

0,00

3;

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe.baza.cheltufelilor'i de natura.salariata (rd.12fcd.49) 112*1000?'; ;■.

50

țintii ^«4

3.845,19

■ Ti, 6.977.69

IWtâiISgMt

81,47

6.977,69

6.977,69

nnn

Or.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. cu salariile :' ? (lei/persoana) (rd.13/rd.49)/12*1000 !  .            |

51

:

; - '3.445,56

'    6.528,61

89,48

M?'- 6.528.6T

(sasawaăii ■■■■

■'

6.528.61

Knnn

. °’00

•0.00

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal

52

217,32

212.33-

»2g3O

212.33

212;33

■ș^ș^Xoo

ăsmoo

6

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total'personal mediu (cantitate produse

53

0

.0,00

0

0,00

0,00

7

Cheltuieli totale la-1000 lei venituri totale (rd;7 / rd.1)x 1000

54-

928,49

' 955,02

2.86

955,02

..955(02

;£<0(00

TShOîOO

8

Plăti restante

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Creanțe restante

56

85,41

80,00

-6,33

60,00

50,00

-25,00

-16,67CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA

Sediu I adresa: BRAȘOV, str. ZIZINULUI NR 119

Cod unic de inregistrare: RO 15786039

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI/2018

mii

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent (N) 2018 din cal

Previzion at 2017

Realizat

2017

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzl

an 2|

0

1

2

3

4

5

6a

6b

6c

61

1

•1W.92

1

Venituri totale exploatare;'

(rd.3+rd.8+rd.9+rd.i2+rd.13+rd.14),;dih care: ,?

2

fal .847,00

fa-;

1.955,92

fa 477,75

955,50

; 1.433,25

1

a)

din producția vânduta

(rd.4+rd.5+rd.6+rd.7j, din careiW^ ^țișil

3

1.845,00

<1.904,95

475,25

950,50

1.425,75

A?          r.“

d ol

1 9|

a1)

din vanzarea produselor

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

din servicii prestate

5

595,00

575,73

150,00

300,00

450,00

61

a3)

din redevente si chirii

6

1.150,00

1.328,95

325,25

650,50

975,75

1.3l

a4)

alte venituri

7

100,00

0,27

0,00

0,00

0,00

b)

din vanzarea mărfurilor

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din subvenții sl transferuri de eploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10+rd.11), din care: .

9

: o,oo

0,00

• • .

0,00

0,00

0,00

7< <.7.

>- ‘t r.5 ■ - ■

1

1

|

C1)

subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2)

subvenții, pt. acoperirea pierderilor

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din producția de imobilizări

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției in curs

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

alte venituri din exploatare

(rd.15+rd.16+rd.19+rd.20+rd,21),'din care!'

14

nn

.    .2,50

3.00

c-rr.

^7,50

■ < 1

1

1

f1)

din amenzi si penalitati

15

2,00

50,97

2,50

5,00

7,50

f2)

din vanzarea activelor si alte operații de capital

(rd.17+rd.18), din care:

16

? ' 0,00

0,00

fafa-"’ ■

0,00

> -5-’•'

0,00

0,00

1

active corporale

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

venituri din producția de imobilizări

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f5)

alte venituri

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare- .                 /

(rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+d.27), dlri care:

22

Vi. 7XWA- -

0,00

.0,00

!!&“

-■

0,00

a)

din imobilizările financiare

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

din investiții financiare

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din diferente de curs

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din dobânzi

26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

alte venituri financiare

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

28

-’vO.OO

0,00

■ 0,00

•0,00

0,00

O

W

29

fafatJ'Wl

. ’i.i.s£iî}z4si

1

Cheltuieli de exploatare

(rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:

30

1.822,00

1.815,89

455,76

. • ■

911,53

1.367,29

w

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii (rd.32+rd,40+rd.46), din care:

31

874,88

863,84

218,13

436,25

654,38

87

A1

Cheltuieli privind stocurile

32

605,00

583,15

150,25

300,50

450,75

(rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39) din care:

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (N) 2018 din ca

1  1M

1

Previzion at2017

Realizat

2017

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previî

an 2

0

1

2

3      4

5

6a

6b

6c

6

1

i :a

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

6,00

14,04

3,75

7,50

11,25

b)

Cheltuieli cu materialele consuMâbile/dln care: ?

34

4,00

2,00

r

1,3,00

■ ■ •

"3

i ii

"5

i ia

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb, din; care: -*'■ a'*

35

0,00

fe'o.âo

■i

6,00

w

b1.1

uleiuri/chimicale/gaze tehnice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i IR

* 9

1II

i IR

l'S i ii i IR

1 9

1II

I IR

1 3

1 II

: :3

b1.2

materiale intretineri+exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1.3

materiale folosite la reparații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1.4

cheltuieli materiale folosite pentru terti (refacturate)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1.5

materiale consumate pt. investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

cheltuieli combustibil

36

4,00

2,56

1,00

2,00

3,00

c)

cheltuieli privind materialele de natura

37

15,00

11,25

3,00

6,00

9,00

i ;3

d)

Cheltuieli privind energia si apa, dîn care:

38

SSJCW’WW

A<<555,30

■ .;’e.

142,50

■ ..

285,00

• •

427,50

»

1. cheltuieli gaze pt. populație folosite de

23,00

17,86

4,50

9,00

13,50

1 nv

1 : 3

2. cheltuieli cu energie termica cumparata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 I i3

3. cheltuieli cu servicii pompare agent

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i i3

4. cheltuieli cu apa adaos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i i3 i i i3 1    1  ”1

1 9

1     t   lk4

5. cheltuieli cu energie electrica

550,00

532,16

136,25

272,50

408,75

6. cheltuieli consum apa tehnologica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. cheltuieli utilitati (apa, energie termica)

7,00

5,28

1,75

3,50

5,25

1 i 13

8. reduceri comerciale primite

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 i i3

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de . terti

(rd.41+rd.42+rd,45), din care!

40

127,03

126,24

■. ••

26,75

53,50

80,25

a)

cheltuieli cu intretinerea si reparațiile

41

105,03

107,32

20,00

40,00

60,00

i i3

b)

cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44),; din'

42

4,00

' 1,80

'•'0,50

1,00

1,50

I

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat redevente cir cesiune

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

4,00

1,80

0,50

1,00

1,50

1 1 i3

c)

prime de asiguarare

45

18,00

17,12

6,25

12,50

18,75

1 i i3

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de ? terti (rd.47+rd.48+fd.50+rd.57+rd.62+rd.63+rd,6 7+rd.68+ rd.69+ rd.78), din care:

46

gȘsSSiR

142,85

154,45 >'•

.șv-,

li®

W

: •

82,25

. ■

ww

123,38

1

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 i i3

b)

Cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care: "                z';--

48

10,00

4 99

1 75

i,ro

3,50

5,25

i

b!)

cheltuieli privind consultanta juridica

49

10,00

4,99

1,75

3,50

5,25

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd,5i+rd,53), din care:

50

10,00

4,04

■ ■

1,50

. ■ -' "i ■ '

3,00

4-50

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

4,00

1,11

1,00

2,00

3,00

i 13

- tichete cadou potrivit Legii

nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 r 0

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (N) 2018 din ca

Previzion at2017

Realizat

2017

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previz

an 2

0

1

2

3      4

5

6a

6b

6c

6

c2)

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

53

6,00

2,93

0,50

1,00

1,50

- lichele cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate,potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiu pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltieli de promovare a produselor

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.

2/2015 (rd.58+rd.59+rd.61 j; din care:. W;

57

{K

SEi

dl)

cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d2)

cheltuieli de sponsorizare in dom. educ., invat., social si sport, din care:

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d3)

pentru cluburile sportive

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d4)

cheltuieli de sponsorizarea pt. alte acțiuni si activ.

61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri sa persoane

62

0,50

0,30

0,13

0,25

0,38

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

4,00

1,59

1,00

2,00

3,00

- cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care

64

4,00

1,59

1,00

2,00

3,00

- interna

65

4,00

1,59

1,00

2,00

3,00

- externa

66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

g)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

10,00

10,51

3,00

6,00

9,00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

10,00

6,56

2,50

5,00

7,50

i)

alte cheltuieli cu Serviciile executate de

69

85,00

90,44

25,00

50,00

75,00

>1)

cheltuieli de asigurare si paza

70

85,00

90,44

25,00

50,00

75,00

1

IZ)

chelt. privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0,00

0,00

0,00

0,00

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale (verificări metrologice , taxe verificare cazane CT.PT)

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16)

chelt. privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. ordonanței de urgenta a Guvernului nr.109/2011

76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (N) 2018 din ceBI

Previzion at 2017

Realizat

2017

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

PreviWBat an JHIS

0

1

2

3      4

5

6a

6b

6c

J)

alte cheltuieli cu servlciiie executate de ’

78

13,35

36,02

4-6)25

12,50

$*18,75

j1)

lucrări pentru protecția muncii

0,00

0,85

0,25

0,50

0,75

J2)

Abonament legis

0,00

2,19

0,63

1,25

1,88

II

J3)

taxe salubritate

0,00

0,79

0,25

0,50

0,75

11

J4)

Cheltuieli servicii informatice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

j5)

alte cheltuieli de natura celor de mai sus

13,35

32,19

5,13

10,25

15,38

H0

B. Cheltuieli Clî irhpbzite.’tâke sLVăfSămîhte

79

Ct^-3,00

.    '7'2,27

W*0(75

1,50

^Șj?:2)25

' ■kflo

a)

cheli, cu taxa pt. activ, de exploatare a resurselor minerale

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

c)

cheltuieli cu taxa de licența

82

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu taxa de autorizare(ITP auto)

83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu taxa de mediu

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

cheltuieli cu alte taxe si impozite

85

3,00

2,27

0,75

1,50

2,25

g)

cheltuieli cu impozite si taxe locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

h)

taxa ANRSC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Cheltuieli cu personalul

(rd.87+rd.100+rd.104+rd,113), din care:

86

fifâWîtV*»

699,61

■ss-wt1?:-'/’-

694,64

192,64

.385,28

■ " • ■

577,91

I5

CO

Chelt. de natura salariala (rd.88+rd,92)

87

420,72

415,28

138,46

276,92

■415,37

J,B3

C1

Cheltuieli cu salariile (rd.89+rd.90+rd,91);

88

372,22

372,12

71126,33

252,67

■■'379,00

103

a) salarii de baza

89

357,22

357,12

118,83

237,67

356,50

' B3

b) sporuri, prime si alte bonificații af. salariului de baza (cf.CCM)

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i

c) alte bonificații (conform CCM)

91

15,00

15,00

7,50

15,00

22,50

C2

Bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd,99), din care: .                                .

92

48,50

43,16

12,13

24,25

^^36,38

II

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cii modificările si completările ulterioare, din care:         '   4'-- -/.ZL..

93

0,00

0,00

6,oo

■. i-

- 'j ;• ' ■

0,00

0,00

■ |l|

- tichete de cresa, cf.legii nr. 193/2006, cu modif. ulterioare;

94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou pt. ch. sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare:

95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ir

b) tichete de masa

96

33,00

27,66

8,25

16,50

24,75

c) tichete de vacanta

97

15,50

15,50

3,88

7,75

11,63

d) ch. privind particip, salariatiilor la

98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM

99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul-;,^^^

(rd.101+rd.102+rd.103), din care:

100

0,00

0,00

0,00

v • -X.'- .- ■

74 7

0,00

; ......

0

a) ch.cu plățile compens. aferente disponibiliz. de personal

101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

b) ch.cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotarari judecat.

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

c) ch. de natura salariala aferente restruct., privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Page 4

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (N) 2018 din caH

Previzion at 2017

Realizat 2017

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previ2®W an 2HI

0

1

2

3      4

5

6a

6b

6c

(II 'î

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere sl control/ comisii si comitete

(rd.105+rd.108+rd.1 1II +rd.112), din care:

104

052,24

gjșș&itgȘțț

O?2>24

• V 49,94

|SK99,88

149,82

•* ** *'**',Z"              '

■fe ■1 m

a) pentru directori7 directorat^'^i^i ;;

105

89,60

■■ 89,60

1 29,15

' 58,30

yi- 87,45

'■BBp

- componenta fixa

106

69,60

69,60

23,10

46,20

69,30

- componenta variabila

107

20,00

20,00

6,05

12,10

18,15

b) pentru consiliul de administrație /

108

/ 41,76

41,76

:   13,86

27,72

•&«41;58

kllkl

- componenta fixa

109

41,76

41,76

13,86

27,72

41,58

- componenta variabila

110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

c) pentru AGA si cenzori

111

20,88

20,88

6,93

13,86

20,79

?

d) pentru alte comisii si comitete

112

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

)

C5

Ch. cu asigi și protecția sociala, fd>^^W speciale si alte obligații legale

(rd.114+rd.115+rd.116+rd,117+rd.1 18+rd.1

113

jgKWțSw» / 126,65 Sw

127,12

>■ ■ '

4,24

A','x

1^8,48

•Vcv. c...,

Sg'jjVfg;

12,72

■w

' i 5

a) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

114

91,64

90,30

0,00

0,00

0,00

)

b) cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

3,11

3,32

0,00

0,00

0,00

)

c) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sanatate

116

31,90

33,50

0,00

0,00

0,00

)

d) ch. privind contrib. la fd. speciale aferente fd. de salarii

117

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

)

e) cheltuieli privind contribuția unitatii la schemele de pensii

118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

)

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

0,00

0,00

4,24

8,48

12,72

5

D. Alte cheltuieli de exploatare

(rd.121+rd.124+rd.125+rd.126+rd.127+rd<l28),

120

244,51

255,14

■■ ■

88,50

- , ,.. .-

J:'.

/ 132,75

i

-        3

a)

Cheltuieli cu majorări si penalitati (rd.122+rd.123), din care:

121

2,00

0,71

0,50

1,00

1,50

)

- către bugetul general consolidat si

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

- către alti creditori

123

2,00

0,71

0,50

1,00

1,50

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_W

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ifc

d)

alte cheltuieli

126

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bl

e)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor

127

142,51

154,43

43,75

87,50

131,25

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de

128

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

)

fi)

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

129

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

3

f1.1

- provizioane privind particip, la profil a salariatilor

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1.2

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

f2.1

din anularea provizioanelor

(rd.133+rd.134+rd.135), din care:

132

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Page 5

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (N) 2018 din ca

Previzion at 2017

Realizat 2017

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona ttrim III

Previz

an 2

0

1

2

3      4

5

6a

6b

6c

6

- din participarea salariatilor la profit

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- din depreciarea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

134

0,00

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

135

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli firianciafd (rd.137+rd.140+rdi143), :

136

10,00

-0,16

-0,50

•^1,00

1,50

a)

Cheltuieli privind dobânzile

137

10,00

0,16

0,50

1,00

1,50

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

.139

10,00

0,16

0,50

1,00

1,50

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar

140

•"•:■• o.oo

.--■?0,00

0,00

0,00

• 0,00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

142

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o)

alte cheltuieli financiare

143

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinarei•■’*»»?

144

0,00

0,00

0,00

■ .0,00

-?»^o,00

III

REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (rd.1-rd.29)

145

15,00

139,87

21,49

42,98

64,46

venituri neimpozabile

146

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscale

147

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

2,40

22,56

3,44

6,88

10,31

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Cheltuieli de natura salarlala (rd.87)

150

-'420,72

415,28

138,46

«3276,92

' 415,37

'' 5

2

Cheltuieli cu salariile (rd.88) "

151

372,22

■ 372,12

' 126,33

252,67

379,00

-5

3

Nr. de personal prognoza! la finele anului

152

10

9

9

9

9

4

Nr. mediu de salariati

153

10

10

9

9

9

5

a)

Câștigul mediu l.unar pe salariat determinat-

154

"3:101,83

.-3.101,00

4:678,98

v4;678,98

4.678,98

•c-4.6

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat

155

.3.506,00

3.460,67

5.128,06

5.128,06

5.128,06

• 5.1

6

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe

156

184,70

195,59

212,33

212,33

212,33

2

b)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total

157

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

Elemente de calcul a producliv.muncii in

158

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cantitate de produse finite (QPF)

159

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- preț mediu (p)

160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- valoare = QPF x p

161

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- pondere in venituri totale de exploat. =

162

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Plăti restante

163

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Creanțe restante, din care:

164

90,00

85,41

80,00

80,00

'80,00

de la operatori cu capital integral/majoritar de

165

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

de la operatori cu capital privat

166

90,00

85,41

80,00

80,00

80,00

de la bugetul de stat

167

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

de la bugetul local

168

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

de la alte entilati

169

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Credite pt. finanțarea activ, curente (soldul ramas

170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Page 6

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SC CARFIL IDUSTR1AL PARC SA

Sediu/adresa: BRAȘOV, str. ZIZINULUI NR119

Cod unic de înregistrare: RO 15786039

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE
mii lei

Nr.

Crt.

INDICATORI

Denumire cont

Prevederi an (N-2)

%

4=3/2

Prevederi an precedent (N-1)

%

7=6/5

Aprobat (rectificare cf.

HCL656/2015

Realizat

Aprobat (cf.

HCL 527  31

10 2016

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (rd-1+rd.2+rd.3),- din care:

.1.941,00

1.916,70

«o

; 1;847,00

2^1.956,11:

< ■/.< :.6;

1

Venituri din exploatare

1.941,00

1.916,51

-1

1.847,00

1.955,92

6

2

Venituri financiare

0,00

0,19

0

0,00

0,19

rWSÎS’gOi

3

Venituri extraordinare

0,00

0,00

0,00

0,00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SCCARFIL INDUSTRIAL PARC SA

Sediu/adresa: BRAȘOV, str. ZIZINULUI NR 119

Cod unic de înregistrare: RO 15786039

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI SI SURSELE DE FINANTARE/2017

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-1) (2017)

Valoare

Previziuni cf

HCL 527/2017

Realizat

Previziuni an 2018

An N+1 (2019)

An N+2 (2020)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: ■

'  300,00

313,15

300,00

300,00

5® 400,00

1

Surse proprii, din care:

300,00

313,15

300,00

Ș$7®300,00

400,00

a) - amortizare

298,00

312,65

265,00

265,00

365,00

b) - profit

2,00

0,50

35,00

35,00

35,00

2

Alocații de la buget

70,00

0,00

. 0,00

7 0,00

0,00

3

Credite bancare, din.'care:

•0,00

770,00

7^7. 0,00

0,00

77 7?' 0,00

a) - interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 •

Alte surse, din care:

i-WW*

S«O,00

.. 0,00

7»<0,00

0,00

0,00

- Incasari surse proprii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Buget Local

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Buget de Stat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Surse atrase

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIT!!, din care:              .  : Ț

^SW300,00

77S313,15

*^0.300,00

833^300,00

7 300,00

.1

Investiții in curs; din care:               : ■       .   < ■ i . :

:«®0,00

•0,00

- 0,00

7  0,00

0,00

• ■ ' ■■ -t J                                      \      .•      <7 7:

a) pentru bununle proprietate privata a operatorului economic*-?

■ 0,00

0,00

-1C

• -0,06

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului publicai statului sau al j unitatii admiriistrâtiv-teritoriaie:      - I        .              7 77

Jgf||

«W

ww $•:

; ' 0,00

REABILITARE REȚELE TERMICE DE TRANSPORT SI DISTRIBUȚIE AGENT TERMIC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) cheltuieli de proiectare

■MW

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-1) (2017)

Valoare

Previziuni cf HCL 527/2017

Realizat

Previziuni an 2018

An N+1 (2019)

An N+2

(2020)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 ■ i

d) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

>Â<?313,15

.   300,00

300,00

300,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ț'

;b.-5 :t-

e) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau m locație de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sa privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

mi

□ °'00

°,°0

rSWBS

|< 0.00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Investiții noi, din care:

5 <0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunuri proprietate privata a operatorului economic:

MMI

4™

-An

0 00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al' unitatii administrativ-teritoriale:

0,00

. ' . ’ c 0,00

■ ■■ ■ ■

^^^b.oo

0,0°

c) cheltuieli proiectare

0,00

0,00

0,00

jS^ii.0,00

■ • : < : o;oo

>< ■■ Ă:

d) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al ’ unitatii administrativ-teritoriale:

li®

0,00

SSSiE

0,00

ni

o,oo

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4? 5

•V---'- x        •• v=-:

e) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune,exclusiv.cele din domeniul publicsa •    x I x x ■  -      '    !      -x x-- 'J -  - x x- i -x    - ■

privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale: <

•                             ir >                               •? ■

mi

SI

0,00

B x|

0,00

sis

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• -3 ■

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

300,00

:. ■ ■ ';■■■ ■

.   313,15

®i$iB300,00

300,00

5$

■ ■ ■

&<^300',00

■ ■■

a) pentru bunuri proprietate privata a operatorului, economic:                                     ■ ■  ■

°’°°

* f           •>

ffiKNB&SSRDlRâiKc

•         ^t£ 0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale: -      •

313,15

<               > x.v,.-

«8&2

300,00

1

^300,00

- (denumire obiectiv)

300,00

313,15

300,00

300,00

300,00

c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al A unitatii administrativ-teritoriale:         '                   .

O^^b.bd

ME8

Olfcoo

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-1) (2017)

Valoare

Previziuni cf HCL 527/2017

Realizat

Previziuni an

2018

An N+1

(2019)

An N+2 (2020)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

>

: Ț/ '! ■!

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sa privat si statului sau âl unitatii administrativ-teritoriale: >

0,00

«R

o.oo

flHS

. 0,00

*

SSa8lg(E65

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

v?>

■■ 4

Dotări         >

0,00

■•Ții^o;oo

0,00

0,00

0,00

(Mini)Buldoexcavator

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

..

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru    <

investiții, din care:

°’00

0,00

.. °’00

0,00

0,00

a) - interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00CONTABIL SEF

Ec NEDELcb DUMITRUCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA

Sediu / adresa: BRAȘOV, str. ZIZINULUI NR 119

Cod unic de înregistrare: RO 15786039


ANEXA 5


MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE AN 2018

Nr. Crt.

MASURI

Termen de realizar e

an precedent (N-1) 2017

an curent (N) 2018

an (N+1J2019

an (N+2) 2020

Preliminat / Realizat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

plăti restante

Rezultat brut

plăti restante

Rezultat brut

plăti restante

Rezultat brut

plăti restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

1

Măsură 1........................

X

X

0,00

0,00

0,00

2

Măsură 2......................................

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

Măsură n.................

X

X

0,00

0,00

0,00

TOTAL Pct. I                                   . ..:                 ;

WsWO-oof

1^0,00

•^0,005

a&o;oo.i

^S0,00:

Pct II

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la pct I

X

X

1

Măsură 1........................

X

X

0,00

0,00

0,00

2

Măsură 2......................................

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

Măsură n.................

0,00

0,00

0,00

'■ ; > :«•£

TOTAL Pct. II                  ■

0,00

’ 0,00

0,00

wo;oo?

0,00

iw.oo'

Pct. III

TOTAL GENERAL Pctl+Pctll

x

. . 0,00

0,00

Oo,oo;

- 0,00

j.


DIRECTOR GENERAL, Ec BLEJDEA ELVISS LIVILfJ

BIL SEF CU DUMITRU