Hotărârea nr. 60/2018

Hotărârea nr.60 – aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.60

din data de 28.02.2018

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 28.02.2018

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr.ad.2868/23.02.2018 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov;

Ținând cont de adresa nr.80/22.02.2018 a S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Carpaților nr.60, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08/ 1922 /2003, având CIF:RO15786047, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 2868/22.02.2018 precum și Decizia Consiliului de Administrație nr. 10/21.02.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 4 alin.l lit.”a” din O.G.R. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, dispozițiile, OMFP nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, art.lll, alin. (2), lit. „e1* din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și art.45, art.91 alin.(l) lit/’a” și alin.(2) lit.“d“ din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA precum și prevederile Legii nr. 31/1990 a societății comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, pentru S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Brașov și Direcția Economică vor


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTF E/LOCALE

Operatorul economic.....S.C.METROM INDUSTRIAL . XC S.A.

Sediul/Adresa.....BRAȘOV, STR. CARPATILOR, NR.60

Cod unic de înregistrare.....RO 15786047


ANEXA 1


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018


mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an precedent 2017

Propuneri an 2018

% 7=6/4*100

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

10=8/6*100

11=9/8*100

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2,258.5

2,271.0

100.55

2,352

2,452

103.57

104.25

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2,256.8

2,270.0

100.58

2,350

2,450

103.52

104.26

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în

4

2

Venituri financiare

5

1.7

1.0

58.82

2

2

200.00

100.00

3

Venituri extraordinare

6

0.0

0

0

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1,979.9

1,977.7

99.89

2,050

2,140

103.66

104.39

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1,979.9

1,977.7

305

2,050

2,140

103.66

104.39

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

701.4

738.8

105.33

750

800

101.52

106.67

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte

10

4.8

6.0

125.00

10

10

166.67

100.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

805.8

895.9

111.18

950

960

106.04

101.05

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

483.6

611.6

126.47

540

550

88.29

101.85

C1

ch. cu salariile

13

451.1

565.0

125.25

600

620

106.19

103.33

C2

bonusuri

14

32.5

46.6

143.38

80

85

171.67

106.25

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.0

0.0

0.00

0

0

0.00

0.00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.0

0.0

0.00

0

0

0.00

0.00

C4

Chelt. aferente contract.de mandat, CA, CENZORI

17

180.5

271.3

150.30

300

330

110.58

110.00

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

141.7

13.0

9.17

160

170

1230.77

106.25

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

467.9

337.0

72.02

340

370

100.89

108.82

2

Cheltuieli financiare

20

0.0

0.0

0.00

0

0

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.0

0.0

0.00

0

0

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

278.6

293.3

105.28

302

312

102.97

103.31

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

72.3

50.0

69.16

52

10

104.00

19.23INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent 2017

Propuneri an 2018

5

%

7=6/4*100

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

10=8/6*100

11=9/8*100

0

1

2

3

4

b’

7

8

9

10

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale Drevăzute de leae

26

0.0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

0.0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25. 26. 27. 28. 29

30

192.4

229.3

119.18

235.0

296.0

102.49

125.96

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul

31

0.0

0.0

0.00

0

0

0.00

0.00

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ comnaniilor naționale si societăților cti canital

32

96.2

114.7

0.00

117.5

148.0

102.49

125.96

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

96.2

114.6

119.13

117.5

148.0

102.53

125.96

c)

- dividende cuvenite altor acționari

'34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

35

96.2

114.7

119.18

117.5

148.0

102.49

125.96

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0.0

0.0

0.00

0

0

0.00

0.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI

3/

0.0

0.0

--TOTO

0

0

0.00

0.00

a)

cheltuieli materiale

38

0.0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0.0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0.0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0.0

e)

alte cheltuieli

42

0.0

VII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din

43

302.2

711.1

235.31

710.0

550.0

99.85

77.46

1

Alocații de la buget

44

0.0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0.0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

302.2

711.1

235.31

710.0

550.0

99.85

77.46

X

DATE DE FUNDAMENTARE

4/

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

8.0

8.0

100.00

8

8

100.00

100.00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent 2017

Propuneri an 2018

5

%

7=6/4*100

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

10=8/6*100

11=9/8*100

0

1

2

3

4

b

7

8

9

10

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4,477.8

6,370.8

142.28

5,625.0

5,729.2

88.29

101.85

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4,176.9

5,885.4

140.91

6,250.0

6,458.3

106.19

103.33

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

250.8

283.8

113.16

293.8

306.3

103.52

104.26

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

876.6

870.8

99.34

871.6

872.8

100.09

100.13

8

Plăți restante

55

0

0

0

0

0.00

0.00

9

Creanțe restante

b6

340.7

340.7

100.00

340.7

340.7

100.00

100.00

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic.....S.C.METROM INDUSTRIAL PARC S.A.

Sediul/Adresa.....BRAȘOV, STR. CARPATILOR, NR.60

Cod unic de înregistrare.....RO 15786047

ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2016

Prevederi an precedent 2016

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Realizat 2017

din care:

7=6d/5

8 = 5/3a

conform

Hotărârii CJ

26/2016

conform Deciziei CA nr.81/2016

Trim 1

Trim II

Trim III

An 2018

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

2137.3

2,076.0

2,118.0

2,258.5

568.0

568.0

568.0

2,271.0

100.55

105.67

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd.

2

2136.3

2,074.0

2,116.0

2,256.8

568.0

568.0

568.0

2,270.0

100.58

105.64

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

2009.8

2,004.0

1,994.0

2,188.7

550.0

550.0

550.0

2,200.0

100.52

108.90

al)

din vânzarea produselor

4

32)

din servicii prestate

S

502.6

505.0

495.0

553.0

145.0

145.0

145.0

580.0

104.88

110.03

a3)

din redevențe și chirii

6

1507.2

1,499.0

1,499.0

1,635.7

405.0

405.0

405.0

1,620.0

99.04

108.53

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd.

9

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

MM

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd.

14

126.5

70.0

fl)

din amenzi și penalități

15

117.1

70.0

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.

18 + rd. 19), din care:

16

-active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

9.4

0.0

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25

22

1.0

2.0

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

1

2.0

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

1900.4

1,970.8

III

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd.

30

1900.4

1,970.8

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd.

31

672.8

691.5

A

1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

407.6

373.5

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

8.5

10.0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din

34

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0.1

4.0

4.0

4.1

2

1

1

5.0

121.95

125.00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

13.8

14.5

14.5

10.2

3

3

3

12.0

117.65

73.91

C)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

9.1

15.0

15.0

10.7

5

2

2

11.0

102.80

117.58

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

376.1

330.0

380.0

391.3

100

110

110

420.0

107.33

104.04

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0.00

0.00

A

2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

73.1

115.0

77.0

69.6

15

20

21

56.0

80.46

95.21

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

66.7

100.0

70.0

64.1

10

20

20

50.0

78.00

96.10

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

0

0.00

0.00

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

c)

prime de asigurare

45

6.4

15.0

7.0

5.5

5

0

1

6.0

109.09

85.94

A

3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd.

46

192.1

203.0

200.0

206.4

57

57.5

59.5

225.3

109.16

107.44

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0.0

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

2.7

25.2

6.2

9.5

6

6

6

19.3

203.16

351.85

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

2.7

25.2

6.2

9.5

6

6

6

19.3

203.16

0.00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

26.4

30.5

28.0

20.4

5

5

7

22.0

107.84

77.27

cl)

cheltuieli de protocol, din

care:

51

18.2

19.0

19.0

12.5

3

3

5

13.0

104.00

68.68

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

8.2

11.5

9.0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

dl)

ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0

1.0

1.0

f)

cheltuieli de deplasare, detașare.

63

8.4

3.0

9.0

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din

64

-interna

65

-externa

66

7.9

2

2

2

9.0

113.92

96.34

0.0

0

0

0

0.0

0.00

0.00

9.2

2

2

2

9.5

103.26

109.52g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

17.6

15.8

17.8

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

5.1

6.5

5.5

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de

69

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

76

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri—

77

j)

alte cheltuieli

78

131.9

121.0

132.5

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte

79

12.4

16.0

13.0

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

17.9

4.5

5

5

18.5

103.35

101.70

4.4

1.5

1.5

1.5

6.0

136.36

86.27

145.0

38

38

38

150.0

103.45

109.93

4.8

2

2

1

6.0

125.00

38.71

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

12.4

16.0

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 +

86

828.7

904.9

C

0

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd.

92)

87

495.1

524.2

c

1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd.

91), din care:

88

448.00

461.8

a) salarii de bază

89

317.7

324.0

b) sporuri, prime și alte bonificații

90

130.3

137.8

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

c

2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

47.1

62.4

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

1 eeii nr. 193/2006. cu

95

b) tichete de masă;

96

17.9

19.0

c)tichete de vacanță;

97

21.5

35.5

d) ch. privind participarea salariaților la

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

7.7

7.9

C

3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd.

102 + rd. 103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente

103

C

4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și

104

190.5

229.2

a) pentru directori/directorat

105

119.8

121.2

-componenta fixă

106

74.6

76.0

13.0

4.8

2

2

1

6.0

125.00

38.71

904.9

805.8

219.4

262.5

209.6

895.9

111.18

97.24

524.2

483.6

162.8

152.9

152.9

619.3

128.06

97.68

461.8

451.1

142

143

143

573.0

127.02

100.69

324.0

319.1

99

99

99

395.0

123.79

100.44

137.8

132.0

43

44

44

178.0

134.85

101.30

62.4

32.5

20.8

9.9

9.9

46.3

142.46

69.00

19.0

21.1

7

7

7

26.7

126.54

117.88

35.5

7.0

5.8

2.9

2.9

11.6

165.71

32.56

7.9

4.4

8.0

0

0

8.0

229.2

180.5

53.4

106.4

53.4

263.6

146.04

94.75

121.2

121.0

29.4

82.4

29.4

170.6

140.99

101.00

76.0

83.5

29.4

29.4

29.4

117.6

140.84

111.93 _

-componenta variabilă

107

45.2

45.2

b) pentru consiliul de

108

32.1

36.0

-componenta fixă

109

32.1

36.0

-componenta variabilă

110

0

0.0

c) pentru AGA și cenzori

111

38.6

72.0

d) pentru alte comisii și comitete

112

0

c

5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații

113

143.1

151.5

a) ch. privind contribuția la asigurări

114

100.8

106.0

b) ch. privind contribuția la asigurări

115

2.9

3.0

c) ch. privind

116

33.2

35.0

d) ch. privind contribuțiile la fondurile

117

5.2

6.0

e) ch. privind contribuția unității la

118

f) cheltuieli privind alte contribuții și

119

1.0

1.5

0. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd.

120

386.5

358.4

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:

121

0.6

0.0

- către bugetul general consolidat

122

- către a Iți creditori

123

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

120.8

0.0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli cont 654

126

20.7

78.0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

282.5

290.0

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de

128

-38.1

-9.6

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

82.3

126.3

fl.l)

provizioane privind deprecierea clientilor

130

45.2

37.5

0

53.0

0

53.0

141.33

82.96

36.0

37.1

15

15

15

57.0

153.64

115.58

36.0

37.1

15

15

15

57.0

153.64

115.58

0.0

0.0

0

0

0

0.0

72.0

22.4

9

9

9

36.0

160.71

58.03

0

0

0

151.5

141.7

3.2

3.2

3.3

13.0

9.17

99.02

106.0

99.8

3.0

2.9

35.0

32.8

6.0

5.2

1.5

1.0

0.5

0.5

0.5

0.0

0.00

100.00

394.4

467.9

98

46.0

101.0

337.0

72.02

121.06

0.0

0

0

0

0.0

121.0

0.0

0

0

0

0.0

0.00

0.00

21.0

6.4

0

0

0.0

0.0

0.00

30.92

290.0

308.1

83.0

84.0

86.0

330.0

107.11

109.06

-37.6

153.4

15.0

-38.0

15.0

7.0

4.56

-402.62

83.3

235.7

15.0

15

15.0

60.0

25.46

286.39

fl.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

76.3

76.3

76.3

53.0

15

15.0

15.0

60.C

113.21

69.46

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

120.4

135.9

120.9

82.3

0

53.0

0.0

53.0

64.40

0.00

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd.

135), din care:

132

120.4

135.9

120.9

82.3

0

53

0.0

53.0

64.40

0.00

din anulare proviz. Ct.mandat

133

57.9

57.9

57.9

76.3

0

53

0.0

53.0

69.46

0.00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

62.5

78.0

63.0

6.0

0

0

0

0.0

0.00

0.00

-venituri din alte provizioane

135

0

0.0

0

0

0

0.0

0.00

0.00

2

Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 +

136

0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0.0

0.00

0.00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

137

0

0.0

0

0

0

0.0

0.00

0.00

al)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

140

bl)

aferente creditelor pentru

innnrtitli                ,

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.

145

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IMPOZIT PE PROFIT

148

64.4

25.0

25.0

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)

150

495.1

524.2

524.2

2

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

448.0

461.8

461.8

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

9

9.0

9.0

4

Nr. mediu de salariați

153

10

9

9

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000

154

3733.3

4,275.9

4275.9

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 -rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000

155

4125.83

4,853.7

4853.70

5

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

213.63

230.4

235.11

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse

157

cl )

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

- cantitatea de produse

159

- preț mediu (p)

160

- valoare = OPF x o

161

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd.

162

7

Plăți restante

163


72.3

1

2

4

50.0

69.16

112.27

483.6

162.8

152.9

152.9

619.3

128.06

97.68

451.1

142

143

143.0

573.0

127.02

100.69

8.0

9

10

10

10

125.00

88.89

9

8

8

8

8

88.89

90.00

4,176.9

X

X

X

5968.75

142.90

111.88

4,477.8

X

X

X

6451.0417

144.07

108.53

250.8

X

X

X

283.8

113.16

117.38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

- de la operatori cu capital privat

166

298.2

252.7

340.7

340.7

340.7

340.7

340.7

100.00

114.25

-de la bugetul de stat

167

- de la bugetul local

168

- de la alte entitati

169

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

170

DIRECTOR GENERAL,


CONTABI
S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A.

BRAȘOV, STR. CARPATILOR, NR.60


ANEXA 3


Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt

INDICATORI

Prevederi an (N-2)

% 4=3/2

Prevederi an precedent (N-1)

%

7=6/5

Aprobat 2016

Realizat 2016

Aprobat 2017

Realizat 2017

0

1

2

3

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

2,118.0

2,137.3

100.91

2,235.3

2,258.5

101.04

1

Venituri din exploatare

2,116.0

2,136.3

100.96

2,234.0

2,256.8

101.02

2.

Venituri financiare

2

1

50.00

1

1.7

130.77

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0

0

0.00

Director general,

Hârșovdscu Silviu ' X


j ștefan

A' MTTRCM Si

; ■■ industrial J

l \ parc » 1

\.j S.AS.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A.

BRAȘOV, STR. CARPATILOR, NR.60


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2018


mii lei     I

INDICATORI

Valoare

Valoare 1

Aprobat 2017 conf.Hot.CJ nr.169/03.04.201 7

Aprobat 2017 conf.Deciziei CA nr.81 712.2017

Realizat

2017

Propuneri an 2018

Propuneți

an 20191

0

1

2

4

5

6

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:

548.5

337.0

302.2

711.1

71 ol

1

Surse proprii, din care:

316.8

337.0

298.5

444.7

467l

a) - amortizare

301.0

309.0

282.5

330.0

35ol

b) - profit

15.8

28.0

16.0

114.7

1171

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a)- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

231.7

231.7

231.7

236.2

236]

Ajutor minimis(scutire impozit clădire si teren)

231.7

231.7

231.7

236.2

2361

Alte surse'

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

548.5

337.0

302.2

711.1

71o|

1

Investiții în curs, din care:

226.3

254.8

227.2

352.0

14ol

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

226.3

254.8

227.2

352.0

14ol

Reabilitare hala 146

180.8

254.8

227.2

0

Reabilitare hala 156

45.5

0

165.0

110l

Document.pt.autorizare ISU pt. hala 156+AT

170.0

Dotări ISU

Realizare studiu prefezabilitate poligon

17.0

301

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

9.5

0

0.0

293.1

5201

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

Instalație de iluminat

9.5

0

0.0

9.5

Proiectare și realizare o hală ob.126

283.6

520

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv

- (denumire obiectiv)

-

opuneri n 2020550.0INDICATORI

Valoare

Valoare ■

Aprobat 2017 conf.Hot.CJ nr.169/03.04.201

7

Aprobat 2017 conf.Deciziei CA nr.81 /12.2017

Realizat

2017

Propuneri an 2018

Propune® an 20191|

d) pentru bunurile luate in concesiune. închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

312.7

74.8

75.0

56.0

40.1

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

312.7

74.8

75

56.0

40.1

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0.0

7.4

0.0

10.0

10.0

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

0

a)- interne

b)- externe

DIRECTOR GENERAL,


Hârșo\tescu Silviu'ștefan


S.C. "METROM INDUSTRIAL PARC" S.A. BRAȘOV

PROGRAMUL DE LUCRĂRI DE REPARA Tll SI ÎNTREȚINERE PE ANUL 2018

Parcul industrial METROM a fost creat cu scopul de valorificare a potențialului I material existent, ca rezultat al restructurării industriei de apărare dar și pentru a activitatea economica locală. Pentru a menține in stare corespunzătoare bunurile și □ putea funcționa, sunt necesare următoarele lucrări:                                   I

în și nula ru a


'ei.


lei

rită nite cu


Lucrări de reparații și întreținere pentru anul 2018 sunt estimate la 5O.d

/. Lucrări de reparații și întreținere

 • 1. Reparații la acoperișul clădirilor si la clădiri                       - cca 25.

Acoperișurile multor obiective au fost reparate, in cursul anului 2004-2005. [ intemperiilor, acesta prezintă numeroase infiltrații de apă pluvială. Au fost efectuate s reparații in cursul anului 2015 la membrana bituminoasă, dar încă sunt proble infiltrațiile de apă.

 • 2.  Reparații drumuri de acces                                       - cca. 12. (Utilei.

în vederea menținerii în stare corespunzătoare a drumurilor de acces, sunt n^Hare lucrări de reparaDii (repararea gropilor formate ).

 • 3.  Reparații rețea de apă, hidranți și canalizare                     - cca. 3.5«Be/.

în vederea menținerii în stare de funcționare, sunt necesare lucrări de reflmi a defecțiunilor care apar la rețeaua de apă și canalizare.

 • 4.  Reparații rețea electrică                                            - cca. 3.5A|b/.

în vederea menținerii în stare de funcționare, sunt necesare lucrări de rep^mi a defecțiunilor care apar la rețeaua electrică.                                                 | J

 • 5. Reparații echipamente de birotică și calculatoare                 - cca.

în vederea menținerii în stare de funcționare, sunt necesare lucrări de rep^M i a defecțiunilor care apar la aceste echipamente.                                           I

6. Revizii și reparații a autoturismelor din dotare


în vederea menținerii în stare de funcționare a autoturismelor din dotare sunt n lucrări de revizii și reparții a defecțiunilor care apar la acestea pe parcurs.


7. Revizii și întreținere branșamente gaz si centrala termica


în vederea menținerii în stare de funcționare si legalitate din punct de v legislației in vigoare, având în vedere finalizarea perioadei de garanție, este nevo încheia un contract de intretinere post-garanție cu o firmă autorizată pentru astfel de I


în forma prezentată, solicităm Adunării Generale a Acționarilor aprobarea Prog de reparații și întreținere pe anul 2018.


Director General,


Director Tehnic


Hârșovesdg Ștefan Silviu

nijnȚRCM 'NOUSTRiAL < PARC

SA. <3-/

ying.Ciambi


-Tț,

Jo
lei.


S.C. "METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. BRAȘOV

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2018

Parcul industrial METROM a fost creat cu scopul de valorificare a potențialului! ian și material existent, ca rezultat al restructurării industriei de apărare dar și pentru âlimula activitatea economica locală. Pentru a atinge performanțele cerute și a funcționa pBBrmen lung sunt necesare investiții care sunt prezentate în continuare.                          j

Lucrările de investițiile propuse pentru anul 2018 sunt estimate la 701.100 /M

 • 1. Proiectarea și realizarea unei hale de cca 600 mp la ob. 126 -2018   - cca. 28®|©0/e/

- 2019   - cca. 52BlpO lei

2018- proiectare și DTAC - cca. 3WE0_/e/'

 • 2018 - realizare          -cca. 25(Mlo lei

 • 2019 - realizare            - cca. 52Blbo lei

La ob 126 - statie de betoane, exista disponibil un teren in suprafața de 960 nMunde propunem proiectarea și obținerea AC pentru o hală de mici dimensiuni, cu trei compsBIțiente a câte 200 mp, pe o suprafață de cca 600 mp, pe structura metalică cu elementBBe tip sandwich, amplasarea de geamuri, usi acces pietonal si auto și realizarea de sBIrupuri sanitare racordate la rețeaua de apa potabila si canalizare și a trei birouri.               | !

 • 2.  Reabilitare spațiu 850 mp la hala 156                              - cca. 765.M| lei

In cadrul halei 156 avem disponibil un spațiu de 850 mp, dar starea acestlfâ este necorespunzătoare. Este nevoie de lucrări de reabilitare a planseului, a acoperi»!, de realizare a accesului in hala, de executarea unui perete despărțitor către hala din pro»|tatea SC METROM SA, de inlocuit ramele metalice deteriorate ale fostelor ferestre cu zBlrie si montarea de geamuri termopane precum si de reparații la soclul deteriorat al halei.

 • 3. Realizarea documentației tehnice de autorizare ISU pentru hala 156+AT

- cca. 770.WM lei

In vederea obținerii autorizațiilor de funcționare de la ISU, este nevoie de intocmBa unei documentații tehnice de specialitate, cu obținerea tuturor avizelor necesare.

 • 4. Amenajări, modernizări,compartimentări, - reabilitări acoperișuri - cca. 56jO/e/'

în vederea diversificării ofertei de închiriere, este nevoie ca spațiile eliberatBIh fie reamenajate și modernizate in funcție de cerințele clienților.

De asemenea, au mai ramas la hala 156 cca 600 mp de acoperiș și un numHpe 6 luminatoare nereabilitate, care trebuiesc rezolvate pentru a permite desfășurarea acBlatății normale a chiriașului.

 • 5. Realizarea unui studiu de prefezabilitate in vederea utilizării eficiente a zonei\ din cadrul poligonului.

- cca. l\

In vederea valorificarea la maxim a suprafeței de teren din zona poligonului, va solicitată și de administratorii societății (AGA si CA), este nevoie in prima fază de înto unui studiu de prefezabilitate pentru stabilirea variantei optime ale investițiilor majore vor derula în perioada următoare pe amplasamentul acestui teren.

 • 6. Realizarea unei instalații de iluminat a zonei aferente zonei poligonului- cca.

Zona sediului administrativ și perimetrul halei 156, ob 49 și 126 are realizate in iluminat performante, utilizând surse de iluminat cu LED-uri.

Este necesara extinderea acestei instalații de iluminat a cailor de acces si in spate, cea a poligonului, unde nu exista iluminat.

în forma prezentată, solicităm Adunării Generale a Acționarilor aprobarea Pr de investiții pe anul 2018.

teren

20 lei

Icare

rea

j se

00 lei

ații de

»

na din


amului
Pag.2/2


BRAȘOV

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI ADMINISTRATORI NEEXECUTIVI PENTRU ANUL 2018

conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 460/26.10.2017

Nr. crt.

Indicator

Formula de calcul

UM

Nivel de realizat

2018

Coeficient de pondere planificat

2018

1.

Rata profitului net

Profit net/cifra de afaceri x 100

%

8,5

0,2

2.

Productivitatea muncii în prețuri curente

Cifra de afaceri/Nr. mediu de salariați

mii lei

212

0,2

3.

Gradul de ocupare a parcului

Nr de spații Închiriate/Nr. total de spații x

100

%

80

0,2

4.

Rata creanțelor restante

Creanțe restante/Cifra de afaceri x 100

%

30

0,2

5.

Gradul de satisfacere a clienților

Reclamații legate de activitatea societății la care s-a răspuns în 10 zile/Reclamații legate de activitatea societății la care s-a răspuns

%

82

0,2

Coeficient     global     de

îndeplinire a criteriilor

1,0

S. C. "METROMINDUSTRIAL PARC" S.A.

BRAȘOV

CRITERII DE PERFORMANȚĂ

ADMINISTRATOR EXECUTIV conform Contractului de mandat nr. 4/2016

Nr. crt.

Indicator

Formula de calcul

UM

Realizat an

2017

Nivel de realizat

2018

Coeficient de pondere planificat

1.

Cifra de afaceri

mii lei

2.188,7

2.200

0,2

2.

Rata profitului

profit brut x 100

venit, totale

%

12,33

12,91

0,2

3.

Perioada de rambursare a

Datoriilor - furnizori

datorii          x 180 zile

cifra de afaceri

zile

8,13

max.

30 de zile

0,2

4.

Perioada de recuperare a creanțelor - clienti cerți -

creanțe         x 180 zile

cifra de afaceri

zile

104,14

max.

150 de zile

0,2

5.

Cheltuieli la 1000 lei venituri

cheltuieli totale x 1000 venituri totale

lei

876,6

870,8

0,2

Coeficient    global    de

îndeplinire a criteriilor

1,0

BRAȘOV

BUGETUL VENITURILOR DIN EXPLOATARE PE ANUL 2018

1. Venituri din chirii

1

2

3

4

5

6

7

Nr.

crt

Denumirea locatarului

Nr. și dată contract

Chirie lunară negociată euro

Chirie lunară negociată lei

Chirie anuală lei

5 x 12 luni

Chirie anuală euro

1

S.C. Accounting Factory S.R.L.

113/03.05.2017

564

6.768

1.471

2

S.C. Auto Hybride Europe S.R.L.

111/01.03.2017

2.336

28.032

6.094

3

S.C. RO HR 2017 S.R.L.

109/18.01.2017

322

3.864

840

4

Asociația Clubul Sportiv Transilvania Brașov

110/31.01.2017

1.083

12.996

2.825

5

S.C. Axa Plus S.R.L.

52/17.01.2011

-

719

8.628

1.856

6

S.C. Axa Plus S.R.L.

53/17.01.2011

-

7.734

92.808

20.176

7

S.C. Axa Plus S.R.L.

84/19.03.2014

-

2.049

24.588

5.345

8

S.C. Consoft S.R.L

61/14.04.2011

1.436

6.602

79.224

17.232

9

S.C. Consoft S.R.L

68/30.11.2011

871

3.987

47.844

10.452

10

S.C. Consoft S.R.L

35/02.10.2006

1.276

260

5.912

1.205

70.944

14.460

15.312

3.120

11

S.C. Cubo Showroom & Style S.R.L.

51/17.01.2011

-

5.110

61.320

13.330

12

86/^04201^^^

13

S.C. Davlaso S.RL.

67/01.09.2011

58

X.  /

3.204

696

14

S.C. Denimar Advertising S.R.L.

92/04.11.2014

628

2.836

34.032

7.536

15

S.C. Ecoplannet S.R.L.

88/12.06.2014

-

894

10.728

2.332

16

S.C. Grup Global DMS S.R.L.

72/25.07.2012

530

2.385

28.620

6.360

17

S.C. Guiny Serv S.R.L.

57/15.03.2011

346

1.583

4.152

4.152

18

Ingrediente Carp S.R.L.

104/25.01.2016

73

361

4.332

876

19

S.C. Intimi Moda S.R.L.

100/09.09.2015

270,35

1.236

13.596

3.244

20

S.C. Licofrig S.R.L.

66/15.07.2011

5.269

22.539

270.468

63.228

21

S.C. Licofrig S.R.L.

85/18.03.2014

1.803

8.048

96.576

21.636

22

S.C. Licofrig S.R.L.

87/24.04.2014

485

2.165

25.980

5.820

23

N.C.M.T. Design S.R.L.

103/25.01.2016

95

440

5.280

1.140

24

S.C. Rop Rias S.R.L.

97/29.07.2015

153

698

8.376

1.836

25

S.C. Rotherm Cortina S.R.L.

87/03.06.2014

-

1.142

13.704

2.979

26

S.C. Rusta S.RL.

82/02.07.2013

2.097

25.164

5.470

27

S.C. Rusta S.RL.

101/23.09.2015

1.990

23.880

5.191

28

S.C. Sablamet S.R.L.

108/09.02.2017

16

72

864

192

29

S.C. Sanosan S.R.L.

48/16.07.2010

909

4.014

48.168

10.908

30

S.C. Sanosan S.R.L.

54/28.01.2011

1.762

7.827

93.924

21.144

31

S.C. Sanosan S.R.L.

55/28.01.2011

1.289

5.726

68.712

15.468

33

S.C. Santa S.A.

se reziliază de Ia 01.03.2018

105/27.01.2016

6 x 2.422

7 x . .927

7x 10.927

76.489

7 x 2.422

16.954

35

S.C. Termoprot S .R.L.

15/02.12.2003

-

5.413

64.956

14.121

36

S.C. Xtel Com S.R.L.

106/08.04.2016

3.337,18

40.046

8.706

37

UPS

347

4.153

905

38

S.C. Kol Trading S.R.L.

37/29.11.2006

-

169

2.028

441

39

S.C. Kol Trading S.R.L.

45/04.01.2010

-

573

6.876

1.495

40

S.C. Marfa Mara Metal S.R.L.

112/22.03.2017

145

662

7.944

1.740

41

Cabinet Individual de Expertize

Tehnice Judiciare Vlad N. Valeriu -

Cristian

114/21.09.2017

229

1.053

12.636

2.748

42

Obiectiv 156 - birouri

147 mp (1,7 euro/mp)

250

1.125

8x 1.125 = 9.000

8 x 250 = 2.000

43

Hală-ob. 141

192 mp construcție

108 mp teren

672

3,5 euro

3.091

8 luni x 3.091 lei

24.728

5.376

44

Obiectiv 156 - birouri      mp

2,9 euro

226

1.017

6 luni x 1.017 lei

6.102

6 luni x 226

1.356

45

Hală 850 mp

1.234

5.449

7 luni x 5.449

38.143

7 luni x 1.234

8.638

Total venituri din chirii

(1 euro = 4,6 lei)

(1.617.502)

1.620.000 lei

351.849

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA

www.mlpbrasov.ro office^mipbrasov.ro


nr.60 2003 >10-13 6 OOO1


DECIZIA NR. 24

a consiliului de administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

din data de 20.12.2017


Consiliul de administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, legal întrun ședința din data de 20.12.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 - republica modificată precum și cu prevederile actelor constitutive ale S.C. Metrom Industrial Parc ! Brașov, cu unanimitate de voturi a adoptat următoarea


DECIZIE


Punctul l

Se aprobă Organigrama și Statul de funcții al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2 conform anexelor.

Punctul 2

Se împuternicește directorul general cu ducerea la îndeplinire.


Președinte CA.                ■''l' ■                             Secretar CA,


Chelbuță Ban George Augustin ' ?


tNDU'STHt'i PARC


-------;--------------—   .)---------------------------------x_________

Organigrama S.C. Metrom Industrial Parc S.A. valabilă pentru anul 2018 aprobată în ședința C.A. din 20.12.2017