Hotărârea nr. 6/2018

Hotărârea nr.6 – utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea golului de casă pe anul 2018

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.6

din data de 30.01.2018

2018


- privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea golului de casă pe anul

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.01.2018

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr.557/15.01.2018 întocmite de către Direcția Economică - Serviciul Buget prin care se propune utilizarea sumei de 5.000.000 lei din excedentul anului 2017, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare, în anul 2018;

Având în vedere dispozițiile art.58 alin.(l), lit „a",lit.”b” și lit/’c”, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă utilizarea sumei de 5.000.000 lei din excedentul anului 2017, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare, în anul 2018

Art.2, - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Contrasemnează,SECRETAR Maria Diimbrăveanu