Hotărârea nr. 58/2018

Hotărârea nr.58 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 februarie 2018

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 58

din data de 28.02.2018

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 februarie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 28 februarie 2018;

Analizând Dispoziția nr. 247/23.02.2018, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 28 februarie 2018, ora 1200, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. L - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unei propuneri la punctul nr. 21 - „ Diverse", al ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 28 februarie 2018.

Art. 2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 februarie 2018, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 247/23.02.2018.
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-05

PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA NR.247

din data de 23.02.2018

- privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 28.02.2018 ora 12°°, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin.(2) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Artunic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 28.02.2018, ora 1200, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 14.02.2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov pe anul 2018.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. CARF1L INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov pe anul 2018.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. CONSILPREST SRL Brașov pe anul 2018.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării a unei/ unor finanțări rambursabile interne în valoare de 200.000.000 lei.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1.2 - 1.6 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 48/2018 privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2018.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

 • 9. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului director al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de protecție a copilului Brașov.

 • 12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.l, din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr.8.

 • 13. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii în vederea radierii poziției nr.l 15 din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin HCJ nr.100/2001, aprobat prin HGR nr.972/2002 - Anexa nr.l, cu modificările și completările ulterioare.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării activității Serviciului Public Județean Salvamont Brașov.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului de Etnografie Brașov.

 • 18. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pentru anul 2018.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat între UAT Județul Brașov, UAT Județul Sibiu și UAT Județul Argeș în vederea realizării în comun a activităților privind promovarea și dezvoltarea turistică a zonei montane Masivul Făgăraș.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport rutier S.C. Mecena S.R.L.

 • 21. Diverse.