Hotărârea nr. 57/2018

Hotărârea nr.57 – aprobarea repartizării sumelor propuse a fi alocate pentru plata cotizaţiilor pentru asociaţiile şi fundaţiile în care U.A.T. – Judeţul Braşov este membru, pe anul 2018


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 57

din data de 14.02.2018

privind aprobarea repartizării sumelor propuse a fi alocate pentru plata cotizațiilor pentru asociațiile și fundațiile în care U.A.T. - Județul Brașov este membru, pe anul 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ședință ordinară la data de 14 februarie 2018;

Analizând Expunerea de motive, precum și Referatul, înregistrate sub nr. 2352/12.02.2018, întocmite de către Direcția Resurse. Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea repartizării sumelor propuse a fi alocate pentru plata cotizațiilor pentru asociațiile și fundațiile în care U.A.T. - Județul Brașov este membru, pe anul 2018; în referat se face precizarea că, în repartizarea sumelor datorate asociațiilor și fundațiilor în care U.A.T. -Județul Brașov este membru, s-a avut în vedere: buna funcționare a activităților asociațiilor și fundațiilor pentru prima jumătate a anului 2018, plata restanțelor din anii anteriori datorate acestor asociații și fundații, precum și alocarea sumelor pe linie bugetară prevăzite pentru plata respectivelor cotizații;

Ținând cont de hotărârile Consiliului Județean Brașov, prin care se atestă calitatea de membru a Județului Brașov în aceste asociații și fundații, actele constitutive și statutele actualizate ale acestora;

Luând în considerare prevederile art. 46, alin. (I), lit. ‘*a" din O.G.R. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 14, alin. (5), art. 20 și art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 12, art. 91 alin. (1), lit. "o" și alin. (6), lit. “c" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă repartizarea sumei de 1.907.837,12 lei, (din care: 1.886.317,12 lei pentru plata cotizațiilor interne și 21.520.00 lei pentru plata cotizațiilor externe), propuse a fi alocate pentru plata cotizațiilor pentru asociațiile și fundațiile, în care U.A.T. - Județul Brașov este membru, pe anul 2018, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe. Proiecte de Dezvoltare și Direcția Economică.


Maria DumJbrăveanu

f'


Anexălei

Nr. crt

Denumire

Sumă propusă pt alocare 2018

Termen plată

1

ADDJB - Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului

Brașov

490.308,35

Anual

2

ADICT -Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei

-

-

3

ADI ISO MEDIU

145508,87

trimestrial

4*

i

ADR7 - Agenția pentru Dezvoltare Regională CENTRU

545.229,95

trimestrial

5

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Sibiu

3.000,00

lunar

6*

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov

84.779,00

anual

7

ASCRET -Asociația Clusterului Regional Electronic

4.750,00

trimestrial

8

AMB - Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă

12.500,00

trimestrial

9

i L

AMMB-

Asociația Microregiunea Munții Bucegi

-

-

1

1

10

ANATOP-Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică

2.500,00

anual

11

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din județul Brașov

75.000,00

lunar

12

ARE - Adunarea Regiunilor Europene

21.520,00

In primul trimestru din anul in curs

13

Asociația Valea

Zimbrilor

75.000,00

anual

14*

Club Sportiv

Țara Bârsei 2011

411.912,75

anual

15*

GALATBN -Asociația Transilvană Brașov Nord

17.845,5

trimestrul 1

16*

GALVS -Asociația Microregiunea GAL Valea

Sâmbetei

8.268,00

anual

17

GALRSTF-

Asociația GAL Răsăritul Tarii Fagarasului

7.640,50

anual

18

GALADDCC-Asociația de Dezvoltare Durabila Curbura Carpatilor

2.074,20

trimestrial

TOTAL cotizații

An 2018:

  • 1.907.837.12 lei -

  • 1.886.317.12 lei - cotizații interne 21.520,00 lei - cotizații externe