Hotărârea nr. 56/2018

Hotărârea nr.56 – aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreţi „Flori în Ţara Bârsei”, organizat de Centrul Cultural „Reduta”

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.56

din data de 14.02.2018

privind aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți „Flori în Țara Bârsei”. organizat de Centrul Cultural „Reduta"

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 14 februarie 2018;

Analizând Expunerea de Motive, precum și referatul, înregistrate sub nr. 3880/09.02.2018, întocmite de către Direcția Economică - Compartimentul Venituri, prin care se propune aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți „Flori în Țara Bârsei”, ediția a Xl-a, organizat de Centrul Cultural „Reduta” în perioada 24 - 25 martie 2018, în sumă de 50 lei/participant;

Văzând adresa înregistrată sub nr. 84/2018 a Centrului Cultural „Reduta”, formulată în același sens;

Având în vedere dispozițiile art. 2, alin. (2), art.4, alin.(3), lit. „a”, art. 15, alin. (2) și art.16, alin. (1) din O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 68, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit."b" și alin.(3) lit. "c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă laxa de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți „Flori în Țara Bârsei", organizat de Centrul Cultural „Reduta” în perioada 24 - 25 martie 2018, în sumă de 50 lei/participant.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Centrul Cultural „Reduta".


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu