Hotărârea nr. 55/2018

Hotărârea nr.55 – completarea Hotărârii nr.45/2018 a Consiliului Judeţean Braşov pentru aprobarea contractării de către UAT Judeţul Braşov a proiectului ”Sistem de management Integrat la standarde europene pentru administraţia judeţului Brașov”, cod SIPOCA 125 si cod MySMIS 110505” în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate Administrativă privind Implementarea CAF - Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice și Certificarea ISO 9001:2015 la nivelul Județului Brașov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.55 din data de 14.02.2018

privind completarea Hotărârii nr.45/2018 a Consiliului Județean Brașov pentru aprobarea contractării de către UAT Județul Brașov a proiectului "Sistem de management Integrat la standarde europene pentru administrația județului Brașov", cod SIPOCA 125 si cod MySMIS 110505” în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate Administrativă privind Implementarea CAF - Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice și Certificarea ISO 9001:2015 la nivelul Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 14.02.2018;

Analizând expunerea de motive nr. Ad. 1357/09.02.2018 și raportul de specialitate înregistrat cu nr.Ad 1357/09.02.2018 întocmite de Compartimentul Manageri Publici prin care se propune completarea Hotărârii nr.45/2018 a Consiliului Județean Brașov pentru aprobarea contractării de către UAT Județul Brașov a proiectului „Sistem de management Integrat la standarde europene pentru administrația județului Brașov”, cod SIPOCA 125 si cod MySMIS 110505” în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate Administrativă privind Implementarea CAF - Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice și Certificarea ISO 9001:2015 la nivelul Județului Brașov cu precizarea sumei totale a proiectului propus spre contractare, respectiv: 553.873,40 lei din care 542.796,00 lei cheltuieli totale nerambursabile (98%) și 11.077,46 lei contribuție proprie în procent de 2%;

Având în vedere prevederile art. 91, alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de art.59-62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.,- Articolul 1 completat al Hotărârii nr.45/2018 a Consiliului Județean Brașov va avea următorul cuprins:

„Se aprobă contractarea de către UAT Județul Brașov a proiectului "Sistem de management Integrat la standarde europene pentru administrația județului Brașov”, cod SIPOCA 125 si cod MySMIS 110505” în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate Administrativă privind Implementarea CAF - Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice și Certificarea ISO 9001:2015 la nivelul Județului Brașov;

Suma totală a proiectului propus spre contractare, „Sistem de management Integrat la standarde europene pentru administrația județului Brașov”, cod SIPOCA 125 si cod MySMIS 110505” este 553.873,40 lei, din care, 542.796,00 lei cheltuieli totale nerambursabile (98%) și 11.077,46 lei contribuție proprie în procent de 2%.”

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Compartimentul Manageri Publici.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu