Hotărârea nr. 54/2018

Hotărârea nr.54 – aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov

RomâniaConsiliul Județean Brașov


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.54

din data de 14.02.2018

- privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cui subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 14.02.2018

Analizând Expunerea de motive  nr.2340/12.02.2018  și Referatul de

nr.2341/12.02.2018, întocmite de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvo Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport, prin care se propun spre aprobare { activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brai Ținând cont de referatul de specialitate în care se precizează sumele prevăzute i venituri și cheltuieli pe anul 2018, necesare pentru susținerea programelor de acțiuni instituțiilor subordonate, după cum urmează:

Unitatea


Suma alocată

Muzeul de Artă Brașov

Muzeul Casa Mureșenilor

Muzeul de Etnografie

Muzeul Județean de Istorie

Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov

Centrul Cultural Reduta


57.000


123.000


130.000


659.000


217.000


550.000


Școala Populară de Artă și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov

153.000


Având în vedere prevederile art.91, alin.(l), lit.d și alin.(5), lit.a, pct.4 din Legea publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației republicată, cu modificările și completările ulterioare,


publice locale

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă programul de activități culturale pe anul 2018, pentru Muzeul de conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.~ Se aprobă programul de activități culturale pe anul 2018, pentru Muzeul Cas; conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Se aprobă programul de activități culturale pe anul 2018, pentru Muzeul de conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Se aprobă programul de activități culturale pe anul 2018, pentru Muzeul Județe;i conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,5. -Se aprobă programul de activități culturale pe anul 2018, pentru Biblioteca George Barițiu Brașov, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 - Se aprobă programul de activități culturale pe anul 2018, pentru Centrul Cult j conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 - Se aprobă programul de activități culturale pe anul 2018, pentru Școala Popu și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din prezeh

Art.8.- Se mandatează Președintele Consiliului Județean Brașov să aprobe prii modificarea programelor de acțiuni culturale, în condițiile în care nu se modifică suma totală propunerea direcției de specialitate și solicitarea unităților de cultură.

Art.9.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezer prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare/Serviciul Relații Externe, învățămf Turism, Sport și Direcția Economică.

Consiliul Județean Brașov

Instituția: Muzeul De Artă Brașov

/12. 02.


PROGRAM ACȚIUNI CULTURALE MUZEUL DE ARTĂ BRAȘOV PENTRU ANUL 2018Nr. crt.

Perioada

Genul

Titlul

Cheltuieli propuse

Buget prevăzut (mii lei

Spațiu

1

alocat

Responsabil/ curator

Observații

1.

8 martie -

Pictură,

Centenarul femeilor din

Materiale

1

3 săli

Radu Popica

Expoziție a

27 mai

2018

grafică

arta românească

promoționale, cazare invitați

PostModernism Museum itinerată în cadrul Programului Centenar

1

2.

19 mai

Noaptea Muzeelor-

Materiale promoționale

Radu ropica

2018

a XlII-a ediție a

Nopții Europene a Muzeelor

3.

8 iunie - 2 septembrie

Pictură

Pinacoteca Bucureștiului.

Un proiect interbelic

Materiale promoționale, materiale

13

3 săli

Radu Popica

Expoziție itinerată de la Muzeul Municipiului

- - - -■ -

— - =

=

--------- ------

=

=


4.

21 iunie - 9 septembrie 2018

Pictură, grafică

Hans Mattis-Teutsch.

Sub semnul avangardei

5.

8-21 iunie

2018

Fascinația reînnoirii 1896-2017. Artiștii brașoveni și Școala de la Baia Mare

6.

14

septembrie -11 noiembrie 2018

Grafică

Expoziție aniversară 65 de ani Bartha Ârpăd

7.

7-16 septembrie 2018

Instalație

BORDOS 3DART

8.

28

Pictură,

Un secol de artă

septembrie -11 noiembrie 2018

grafica.

brasoveană

sculptură

9.

23

Arte

CENTENART

noiembrie 2018-17 februarie 2019

—vizuale

10.

30

-noiembrie—

Pictură

Centenarul Marii Uniri reflectat în lucrări din—

-----Zul?/-----

Materiale expoziție, cazare

2

Radu Popica

Expoziție itinerată Ia Muzeul Județean de Artă „Centrul artistic Baia Mare”

Tipărire monografie

7

Bartha

Ârpăd

în colaborare cu Muzeul Județean de Artă „Centrul artistic Baia Mare”

Materiale expoziție, cazare

1

Bartha

Ârpăd

Expoziție itinerată la Muzeul Județean de Artă „Centrul artistic Baia Mare”

Materiale promoționale

1

2 săli

Bartha

Ârpăd

Materiale promoționale,

23

3 săli

Radu Popica

-

materiale expoziție, traduceri, rame, catalog, asigurări

Materiale

4

2 săli

Andreea

Expoziție

organizată în

pi omoționale, materiale expoziție, cazare invitați, catalog

cadrul Programului Centenar

Materiale promoționale,

1

1 sală

Andreea

Pocol

Expoziție organizată în

=

.....

Centenar

11.

Program educativ

Materiale promoționale, materiale pentru activități

3

Andreea Pocol Sânziana Dumitrescu

TOTAL

57


Compartiment financiar-contabil, Stoica Rodica

Director executrwDRPPD, Nicolae Săcuiu

Șef serviciu REICTS, Nicoletailureș


PROGRAM ACȚIUNI CULTURALE MUZEUL CASA MUREȘENILOR PENTRU ANUL 2018

\

\

Nr. crt.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe proiect -lei-

Buget prevăzut pe program -lei-

Sursa de finanțare

1

„Centenarul României

Program de cercetare și valorificare a

8

Gazeta Transilvaniei - tematică expozițională pentru Centenar

0

63.600

Subvenție Consiliul Județean Brașov

Mari 19 lo-

patrimoniului prin

2018

intermediul evenimentelor dedicate Centenarului

României Mari

„Arta din tranșee. Fenomenul Trench Art”

7.500

„Pe drumul spre Marea Unire”

20.000

Țara Bârsei - sesiune științifică, ediția a XVII-a

15.055

Program educațional „Pe drumul spre Marea

500

Unire”

ROMÂNIA E ACASĂ. Program expozițional național dedicat unor mari valori românești consacrate în afara țării: loan Petru Culianu, Eugen lonescu, Ștefan Baciu, Emil Cioran, Panait Istrati

9.345

16,94%- Subvenție Consiliul Județean Brașov *)

Mari °eosrafi brașoveni, ediția a XllI-a

? nan

Subvenție Consiliul

~——

=

~Ta~răBăisi-i, ii: , 17 -revista snlnținra      =

1,11 " '

------------ -

2

„Cultura și civilizație la Casa Mureșenilor”

Programe de educație muzeală ce se desfășoară la sediile muzeului și în școlile din municipiul Brașov

13

Joc, comunicare, învățare

1.500

15.400

Subvenție Consiliul

Județean Brașov

Vacanța artelor la muzeu

1.500

Cursuri de dans de societate ROMANA

1.900

Copiii restauratori

500

Poveștile Gazetei

1.000

Dinastia Mureșenilor

1.200

Mic și Mare la Muzeu

3.000

Aeromodelism

700

Educație incluzivă

1.200

Gramatica fanteziei

700

Atelier de linogravură și gravură metal

1.000

Atelier tehnica de embosare a hârtiei

200

Arte și meserii în vacanță - Casa „Ștefan Baciu"

1.000

3

„Țara Bârsei!!_

Program de cercetare

1

MUZEUL DIN ȘCOALĂ - proiect de

20.000

20.000

28,16%- Subvenție

și valorificare a patrimoniului cultural național

valorificare a colecției „Nicolae Frunteș” și a moștenirii culturale comunitare din Șirnea

Consiliul Județean

Brașov *)

4

„Showmuz”

Programe muzicale și metamuzeale -evenimente culturale care nu implică bunuri

6

Recital poezie „Mihai Eminescu”

1.600

22.000

Subvenție Consiliul

Județean Brașov

Concurs muzeal „24 Ianuarie 1859”

3.500

culturale

Concurs muzeal „Andrei Mureșanu - concurs de poezie”

1.400

„Recitalul de la ora 5”

10.000

„Poezie și muzică”

1.500

„Noaptea muzeelor”

4.000

5

„Muzeul vine la tine!”

„Muzeul vine la tine!”

1

Deplasări în școlile din județul Brașov unde se susțin ateliere educaționale de către specialiștii muzeului.

2.000

2.000

Subvenție Consiliul Județean Brașov

1

'O f AL, din cai

*e:

123.000

123.000

X

Subvenție Consiliul Județean Brașov (20.01.09)

123.000

AFCN (20.30.30)

Alte surse

Nota: *) Suma reprezintă contribuția Muzeului Casa Mureșenilor pentru derularea proiectelor culturale cu finanțare nerambursabilă din partea AFCN.

Contractele de finanțare sunt în curs de semnare.Director executiv,

Săcuiu Nict/ae


Șef Serviciu REICTS,

Iureș Nicoleta

7)-bJ ’t- X'/)*

Consiliul Județean Brașov

Instituția: MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAȘOV

PROIECTUL ACȚIUNILOR CULTURALE PE ANUL 2018

Nr. ctr.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programul ui/locul si perioada

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

A

in

program

Sursa de finanțare

1.

Cercetări de teren privind cetele de feciori din Țara Făgărașului, înscris pe lista patrimoniului reprezentativ UNESCO (continuare)

Program „Centenarul pentru

Realizarea de interviuri, imagini foto și video, achiziții, recuzită de ceremonial și sprijin logistic în revitalizarea obiceiului

4

Trim II -IV

Cercetări de teren privind cetele de feciori din Țara Făgărașului, înscris pe lista patrimoniului reprezentativ UNESCO în localitățile Sâmbăta de Sus, Voivodeni, Ludișor

5.000 lei

CJBv

toti”

2.

Programul Proetnicultura Continuarea cercetărilor în localitățile multietnice din jud. Brașov în vederea protecției patrimoniului etnologic (continuare)

Cercetări de teren de tip monografic pentru cunoașterea tradițiilor mocanilor saceleni și a ceangăilor, modificarea stilului de viață și consecințele migrației in Romania Mare

3

Programul de imbogatire a patrimoniului cuprinde activitatea de protecție in regim de urgenta a patrimoniului etnografic al jud. Brașov

Proiect major cu caracter strategic de protejare identitara a tradițiilor rurale prin cercetări complexe pentru imbogatirea patrimoniului muzeal prin achiziții si donații.

4.

Programul expozițional

Proiectul prezintă universul amplu a tehnicilor de impletit

practicate in sud-estul Transilvaniei

4

Trim. II - IV

Cercetări de teren de tip monografic în zona Săcele (loc. Săcele, Târlungeni, Purcăreni, Zizin) Poiana Sarata (jud.Covasna)

Cercetări de teren privind migratia mocanilor în raionul Cahul, Republica Moldova

5000 lei

CJBv Colab. Muzeul Brăilei si Institutul de Etnografie și Folclor București

3

Trim. I -IV

Proiectul A achiziționa azi pentru mâine; formarea de colecții noi muzeale si imbogatirea celor existente

40.000 lei

CJBv.

1

întâlnire în cadrul expoziției

1.000 lei

CJBv—

Trim II aprilie

permanente Memoria fibrelor textile: de la împletitul manual la tricotajul mecanic, cu dantelăresele din localitatea Sâncrai, jud. Harghita

5.

Programul expozițional

Proiectul prezintă universul amplu a tehnicilor de împletit practicate in sud-estul Transilvaniei

1

Trim II mai

-x--—---------- întâlnire cu tema Istoria tricotajelor la Brașov;

în cadrul expoziției permanente Memoria fibrelor textile: de la împletitul manual la tricotajul mecanic, cu

1.000 lei

CJBv

6.

Univesul urban transilvănean: oameni, locuri, mentalitati, ocupații specifice, mod de viata, obiceiuri

Marionetele- teatru de păpuși pentru copiii din orașele transilvănene este o tema majora pentru universul celor mici, un prilej sa cunoască o parte din istoria distracțiilor urbane dedicate lor

1

18 dec.2017-

1 apr.2018 MCU

Expoziția temporara O poveste cu marionete. Colecția familiei Sesan Ateliere cu marionete pt.copii

3.000 lei

CJBv colab. Boldor

Lucian

Cluj-Napoca

7.

Univesul urban transilvănean:

Proiectul cuprinde

1

Organizarea expoziției temporare Portrete de negustori scheieni si casele lor din Scheii Brașovului

o non IaJ

CJBv

oameni, locuri, mentalitati, ocupații specifice, mod de viata, obiceiuri (continuare)

documentarea si ilustrarea vieții comerciale a Brașovului prin prezentarea unor negustori renumiti din Scheii Brașovului

30 aprilie-

15 iulie 2018 MCU

8.

Programul „Centenarul pentru toti”

Promovarea iilor romanești in societatea actuala

Proiectul urmărește sa ridice nivelul artistic de replicare a decorațiilor iilor romanești de către asociații de femei din Romania

1

1 - 30 aug. 2018 MCU

Organizarea expoziției temporare

Ii aidoma

1.500 lei

CJBv

ONG arh.Ileana

Corduneanu

9.

Continuarea programului dedicat comunității scheienilor, ocupații, tradiții, obiceiuri specifice

Proiectul prezintă in premiera practici legate de sărbători si petreceri in Scheii Brașovului

1

15febr.- 1 mai Sediu MEBv

Organizarea expoziției temporare Gastronomia tradiționala din Scheii Brașov

2.000 lei

CJBv

10.

Programul „Centenarul pentru

Proiectul ilustrează

1

Oreanizarea exnozitiei Rnmdnii din

3.000 lei

toti”

participarea grupului de români din Rupea la Alba Iulia in 1918, prin interviuri, fotografii, documente

1 oct. 2018-

1 ian. 2019 Muzeul „Gh. Cernea” Rupea

Rupea la Marea Unire de la Alba Iulia în 1918 si concurs școlar pe tema Unirii

CJdV

Colab. scoli din or. Rupea

11

Programul Meserii uitate: cojocarii si blănării

Face parte din programul multianual de a aduce în atenția publicului meseriile manuale, oamenii specializați - valori ale patrimoniului imaterial, în comparație cu producția de serie care are consecințe negative în sectorul artizanal actual

1

15 mai - 1 aug.2018

Sediu MEBv

Organizarea expoziției temporare Meserii uitate: Meșteșugul cojocăritului în Țara Oltului

3.500 lei

CJBv

12.

Programul „Centenarul pentru toti”

Proiectul se înscrie in programul național de edificare a instituțiilor culturale romanești din Transilvania după Unirea din 1918. Se vor expune documente, exponate inedite care evoca interesul intelectualilor romani din

1

15 sept.2018 -

1 aprilie 2019 MCU

Organizarea expoziției temporare înființarea Muzeului Astra din Brașov in 1938 si elita romaneasca

Tema expoziției reprezintă tema concursului interactiv cu elevii brașoveni

7.000 lei

CJBv colab. scoli din mun.

Brașov, Biblioteca județeană, Biblioteca Academiei

Romane

Brașov pentru afirmarea identității romanești

13.

Programul „Centenarul pentru toti”

Cunoașterea tradițiilor mocanilor saceleni, stilul lor de viață și consecințele

1

loct. 2018 -

Organizarea expoziției temporare

Prezenta mocanilor săceleni în Basarabia si Dobrogea

3.000 lei

CJBv

colab. oii senii

migrapei in Komania îviare

1 mart, zuiy

Muzeu Etnografic

Sacele

si concurs școlar cu aceeași tema

din Săcele

14.

Program permanent de valorificare expozitionala a colecțiilor muzeului

Punerea in valoare a patrimoniului muzeal pentru a fi cunoscut de marele public

1

1 sept - 1 nov. 2018

MEBv Sediu

Organizarea expoziției temporare Ceasuri țărănești - instrumente de măsurare a timpului

1.500 lei

CJBv

3

15.

Programul „Centenarul pentru toti”

Proiectul aduce în prim plan specificul identitar românesc din zona Secuimii

1

1 dec.2018-

15 febr.2019

MEBv sediu

Organizarea expoziției temporare Tradiții românești în zona Secuimii -satul Voslobeni, jud. Harghita

2.500 lei

CJBv

■\

3

16.

Programul „Centenarul pentru toti”

Colecțiile muzeale brașovene ilustrează diversitatea

1

Trim.II

Albumul Costumul identitar și metamorfozele peisajului cultural din

19.000 lei

CJBv

costumului tradițional din jud. Brașov, perceput ca simbol identitar local, revitalizat in programul de afirmare a unitatii naționale după 1918

sud-estul Transilvaniei

Lansare de carte

500 ex.

1

17.

Program permanent de valorificare expozitionala a colecțiilor muzeului corelat cu dezvoltarea mijloacelor de informare si educare a publicului

Expozițiile trebuie explicitate vizitatorului si orientat spre intelelegerea rapida a temelor

Prezentate in lb.romana si lb de circulație internaționala

18

Programul de valorificare editoriala dedicat „Centenarului pentru toti”

Volumul va evoca activitatea muzeului, cu accent pe moștenirea culturala a tradițiilor din sud-estul Transilvaniei

19.

Programul Pedagogie muzeală

Programul anual de educație muzeală are în vedere vizite tematice și activități cu caracter practic destinate copiilor din ciclul primar și gimnazial din județul Brașov

20.

Programul Pedagogie muzeală

Concurs de oratorie pentru elevi (basme și teatru popular în limba maghiară)

1

Trim. III

Tipărirea mapei -catalog de prezentare a celor doua expoziții permanente Patrimoniul textil si Memoria fibrelor textile: de la împletitul manual, la tricotajul mecanic

în limbile română si engleză

15.000 lei

CJBV

1

Trim.IV

Editarea periodicului de specialitate bianual etno.brasov.ro/nr.9/2017 -2018

4.000 lei

200 ex.

CJBV

15

ian. - iunie 2018 oct. - dec.

2018

MEBv sediu Muzeu Sacele Muzeul Rupea

Ateliere pedagogice coordonate de meșteri și artizani;

tematica abordată: icoane pe sticlă, încondeiat ouă, modelare lut, crestături lemn, croșetat, țesut, tehnica șervețelului, grafică

5.000 lei

CJBv

Inspectoratul Școlar Județean Brașov

1

Trim. II

Muzeu Etnografic

Sacele

Concurs cu premii

Maratonul basmului popular ceangăiesc, ed. a XIV - a

3.000 lei

CJBv

Asociația

Culturală Maghiară din cele Șapte Sate Săcelene

21.

Programul Pedagogie muzeală

Finalizarea activității atelierelor pedagogice, ediția a XlII-a, prin valorificare expozițională

1

Trim II

Muzeu Etnografic

Sacele

Expoziția temporară

Copiii descoperă meșteșuguri tradiționale

3.000 lei

CJBv

Inspectoratul Școlar Județean Brașov

TOTAL: 130.000 lei

Șef serviciu REICTS

---Nicoleta Iure^^

MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE BRRȘOVMuzeul Județean de Istorie Brașov

Str. Nicolae Balccscu nr. 67, Brașov, jud. Brașov

Telefon / Fax: 0268/472.350 Mail: office@brasovlstorie.ro www.brasovistorie.ro


FM

Consiliul Județean

BrașovSecretar,

Dumbrăveanu Maria


PROGRAMUL DE ACȚIUNI CULTURALE 2018

Nr.

TIPUL Șl TITLUL ACȚIUNII

PERIOADA

Buget (lei)

crt.

1.

PROGRAMUL Cercetarea științifică și evidența patrimoniului cultural

01.-12.2018

40.000

1.1.

Subprogramul Cercetarea Arheologică sistematică

Trimestrul ll-lll

25.000

1.1.1.

Șantierul arheologic Castrul roman Cumidava (Râșnov)

Trimestrul ll-lll

25.000

1.2

Subprogramul Cercetare Istorie locală1

Trimestrul 1 - IV

15.000

1.2J.

Poarta Transilvaniei (colecția de arme)

Trimestrul 1 - IV

1.2.2

Județul Brașov în istoria turismului și sportului

Trimestrul 1 - IV

1.2.3

Istoriografia Județului Brașov

Trimestrul 1 - IV

1.2.4

Brașovul și Centenarul României

Trimestrul 1 - IV

1 Subprogramul Cercetare Istorie locală beneficiază și de Programele Cercetarea de arhivă și Valorificarea patrimoniului cultural din cadrul Planului de

1.2.5

Istoria muzeelor din Brașov

Trimestrul 1 — IV

2.

Programul Valorificarea patrimoniului cultural

01. -12.2017

540.913

2.1

Subprogramul Expoziții

Trimestrul 1 - IV

482.913

2.1.1

Expoziția temporară outdoor Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești

Trimestrul 1

0

2.1.2

Expoziția temporară Regele Mihai 1 (1921 - 2017)

Trimestrul 1 - IV

0

2.1.3

Expoziția temporară Minorități etnice în cultura vizuală -focus România

Trimestrul II

1.500

2.1.4

Expoziția temporară Lehmann vs. Lehmann

Trimestrul IV

20.000

2.1.5

Expoziția permanentă OLIMPIA - Muzeul sportului și turismului montan din Brașov

Trimestrul 1 - IV

241.000

2.1.6

Expoziția temporară outdoor BRAȘOV 100

Trimestrul IV

6.000

2.1.7

Expoziția Centenarului

Regina Maria, simbol al României Mari Brașov, capitala României Mari ?

Trimestrul IV

206.413

2.1.8

Expoziția permanentă outdoor Brașoveniile - Renașterea meșteșugurilor istorice ale Brașovului (sediu MODAROM)

Trimestrul IV

0

2.1.9

Expoziția temporară Brașov 1987 (acțiuni de promovare)

Trimestrul 1 - IV

5000

2.1.10

Expoziția temporară Orașul Stalin (acțiuni de promovare)

Trimestrul 1 - IV

2000

2.1.11

Expoziția temporară Lumea Promenadelor de altădată (acțiuni de promovare)

Trimestrul 1 - IV

1000

2.2

Subprogramul Apariții editoriale

Trimestrul II - IV

58.000

2.2.1

Album istoric Casa Sfatului-tipar

Trimestrul 1

30.000

2.2.2

Catalog Muzeul Județean de Istorie Brașov 2017

Trimestrul 1

25.000

3 nnn

2.2.3-

Descoperiri arheologice diubazinul superior și mijlociu al Oltului (secolul ai iv-iea unr.-1 p Chr).

i rimebir ui 11 i v

3.

Programul Educație muzeală

01.-12.2017

12.787

3.1

Arta mozaicului

Trimestrul II - IV

6.000

3.2

PREJMER- Regiunea Stalin

Trimestrul II - IV

402

3.3

Simte istoria

Trimestrul II -IV

5.314

4.

Agendă culturală

01. -12.2017

65.300

4.1

Noaptea Muzeelor

Trimestrul II

3.000

4.2

Festivalul Internațional de Reconstituire Istorică Brașov-ediția a lll-a. Tematica: Cetenarul Armistițiului Primului Război Mondial (finanțat AFCN, cofinantare Consiliul Județean). Buget total 115.100 lei

Trimestrul IV

40.300

4.3

Proiectul cultural european Am fost cetățeanul Orașului Stalin

Trimestrul 1 - IV

8.000

4.4

Filmul documentar Brașov 1987 (participări festival de film, acțiuni de promovare)

Trimestrul 1 - IV

8.000

4.5

Festivalul „Gloria Domini"

Trimestrul II

6.000

4.6

Festivalul de Reconstituire Istorică CUMIDAVA

Trimestrul III

0

4.7

Festivalul internațional de Film și Istorii Râșnov

Trimestrul III

0

TOTAL ACȚIUNI CULTURALE 2018

659.000


Contabil Șef, Sburlea Maria


Director executiv,

Săcuiu Nicolac/

Șef Serviciu, Iureș NicoleiaPROGRAM ACȚIUNI CULTURALE

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ GEORGE BARIȚIU BRAȘOV PENTRU ANUL 2018


Nr. crt.

Program

Scurta descriere a programului

Numărul de proiecte din cadrul programu lui

Denumirea proiectului

Bugetul prevăzut/ Sursa

1.

REVISTA

ASTRA

Editarea acestui periodic este pentru bibliotecă una din cele mai importante activități, biblioteca fiind editoarea singurului periodic cultural al județului.

3

-Revista istorie

- Supliment. Literatura, arte și idei -Suplimente carte

112000      lei/

Buget CJ

2.

BIBLIOTECA PENTRU/ ÎN COMUNITATE

Programul Biblioteca pentru/în comunitate vizează proiecte și activități culturale, informative, educaționale și de divertisment în beneficiul comunității.

4

- Serile George Barițiu

-Universul artelor

-Multiculturalitatea în spațiul bibliotecii

-SCIEFEST 2018

15000 lei/Buget CJ3.


BIBLIOTECA EXTRA MUROS


Programul Biblioteca extra muros muros însumează toate activitățile și evenimentele organizate de bibliotecă în afara spațiilor ei proprii, în comunitate, prin intermediul bibliotecilor sau cooperând direct cu comunitatea, atât în oraș, din județ.


4.


5.


BIBLIOTECA-CENTRU DE EXCELENȚĂ


Programul Biblioteca - centru de excelență are în vedere organizarea de acțiuni culturale care contribuie în mod direct la educația pentru dezvoltare a tuturor categoriilor socio-profesionale și de vârstă ale publicului brașovean în mod general și a copiilor și tinerilor în mod special.


BIBLIOTECA

DESPRE

BIBLIOTECĂ


Prin acest program Biblioteca Județeană Brașov își promovează propriile produse culturale, cu adresabilitate atât către beneficiarii brașoveni, cât și către bibliotecarii români. Prin acest program sînt puse în valoare mai ales parteneriatele bibliotecii cu alte biblioteci din România, dar și cu asociația profesionalăBIBLIOTECI

FĂRĂ

FRONTIERE


3

 • - Concursul jocurile tradiționale ale

Brașovului, ediția a patra

 • - Biblioteca centru metodologic

 • - Hamacul cititor/ Lecturi pentru alinare

15000 lei/Buget

CJ

3

 • - Educație pentru dezvoltare -Biblioteca - cluster cultural al patrimoniului imaterial

 • - Biblioteca - al treilea spațiu

20000 lei/ Buget

CJ

4

 • - BiblioBrașov - documente specifice și de promovare în ediții proprii

 • - Marea Unire in ediții sub egida bibliotecii

 • - Expozția colectivă de fotografii în colaborare cu ANBPR

 • - Bibliobicicleta

15000 lei/Buget

CJ

2

- Rrasovnl si IFT.A/ALA

10000 lei /Buget

- Brașovul în lume

CJ

s^=s

funcție =de^

-fie câ-este^vof ba-deproiectejntemationalc.

30000 lei /Buget
Șef Serviciu REICTS, Iureș Nicoleta A


/HEM- G
PROGRAM ACȚIUNI CULTURAL CENTRUL CULTURAL REDUTA PENTRU ANUL 2018

c R T.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul progra mului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe program

Sursa de finanțare

1.

",

ROMÂNIA

Evenimente   dedicate

Centenarului   Marii

Uniri (concerte de muzică folk, congrese, conferi nțe-spectacol, medalioane, aniversări, comemorări, editoriale, vernisaje)

6

 • 1. Ziua Culturii Naționale

 • 2. Ziua Micii Uniri

 • 3. Al IV-lea Congres Internațional de Numismatică„100 ANI de la Marea Unire de la Alba Iulia”

 • 4. Se ridică ȚARA ! (conferințe susținute de vectori în promovarea ideilor naționale și a patriotismului — Dan Puric, Mihai Neamțu, etc)

 • 5. Festivalul folk "Patria”

4000 lei

22 000 lei

11 000 lei

19 000 lei

56 000 lei

Subvenție

C.J.

2.

FESTART

Festival National de Teatru pentru Liceeni

Festival National de

Teatru pentru amatori

4

Amprente, ediția a Vl-a, martie

AM ACTOR, ediția a IV-a, aprilie

13 000 lei

17 000 Iei

190 000 lei Subvenție C.J.

Festival International de

Folclor

"Scenele Memoriei”, ediția I, octombrie

Garofita Pietrei Craiului, ediția a XlI-a, iulie

75 000 lei

85 000 lei

3.

CONTEMP-

ART

Expoziții de Arta contemporana, Digitala& Video-Sound

3

R.A.C. -2018

Rezidențe de artă contemporană, iulie

10 000 lei

Subvenție

C.J.

4.

EDU+

Cursuri    de    balet,

gimnastică ritmică. Susținerea creativității tinerilor

3

EDU+Junior

2000 lei

Taxe de curs

Subvenție

C.J.

5.

MAȘINA DE

VISE

Producții teatru, dans, muzicale, premiere, reprezentații la sediu și în deplasare

7

Spectacol de teatru UBU REGE, de Alfred Jarry, spectacole dans contemporan, happening, performance, Stagiune de spectacole Trupa de teatru Redoute.

80 000 lei

Subvenție

C.J.

6.

MERIDIAN

Participări ale ansamblurilor Redutei la festivaluri, gale în țară și în Uniunea Europeană

5

Ansamblul Poienița, Corul Concentus, Trupa de teatru Redoute,

Ansamblul de dansuri germane Korona, Corul mixt maghiar

40 000 lei

Subvenție

C.J.

7.

SUPORT

Programe       pentru

persoane     vârstnice,

evenimente caritabile

5

2.000 lei

Subvenție

C.J.

TOTAL

33

380 000 lei

Subvenție

C.J.

Serviciul Cultură Tradițională

CULTURĂ ȘI

TRADIȚIE

Activități de cercetare și documentare

2

Tezaurul culturii populare (permanent)

3.500 lei

Subvenție

C.J.

Expoziții cu caracter tradițional

3

Lada de zestre (permanent)

4.000 lei

Concurs de fotografie etnografică

1

Oameni și datini,

Ediția a IV-a (noiembrie)

5.500 lei

Concurs de interpretare a muzicii populare

1

Flori în Țara Bârsei, Ediția a Xl-a (aprilie)

55.000 lei

Concurs de interpretare și creație copii în limba română

1

Fulg de Nea, Ediția a XII-a (noiembrie)

16.000 lei

Festival de obiceiuri tradiționale

1

Cununa, Ediția a IlI-a (septembrie)

25.000 lei

Reconstituiri de evenimente tradiționale

6

Obiceiuri tradiționale (permanent)

30.000 lei

Culegere, orchestrare și prezentare

5

Promovarea cântecului popular din județ

(permanent)

31.000 lei

TOTAL

20

170.000 lei

TOTAL SUBVENȚIE

550.000 lei

Contabil șef, Aurica Tănăsescu


Șef Serviciu REICTS, Iureș


Nr. crt.

DATA

DENUMIRE ACTIVITATE

DEVIZ ESTIMAT

1

.01.2018

"E-Visual Art Debut" E-expoziția Națională de Arte PlasticeșiVizuale ediția III( continuare din 2017) Spațiul virtual pe site www.artebrasov.ro

-

2

.01.2018

Expoziție de grafica-a elevei Amelia DumitraGaleria „Ora 0”

3

16.01.2018

D'alelui Caragiale Sala festiva 1 h

4

18.01.2018

Ora deschisa-pian Sala 9, 90 min

5

.01.-.02.2017

Expoziție de grup- ceramica, sculptura, grafica Superland

6

22.01.2017

Spectacol de folclor„Unirea Principatelor Române„SalaFestivă ora 18,1 h

7

.01.2018

Workshop de pietre clasa design vestimentar- Sala de curs

8

20-27.01.2018

„Expresivități cromatice „ expoziție picture sigrafica Mediateca Biblioteca jud

9

.01.-02.2018

Absolvenții de aur-spectacol aniversar Sala festiva, 2h

10

29.01. 2018

„Teatrul comic „ de Goldoni spectacol de teatru - Sala Festiva ora 19

11

25.01. 2018

Munca actorului cu sine insuși-spectacol de teatru anul ISala Festiva ora 19, 1 h, 15 min

12

01-20.02.2018

Structuri vegetale-expozitie de artă decorative Biblioteca jud.

13

26.01.2018

IX

Producție de clasa clasa de orga electronica si saxofon Sala 7

------=

15

16.02.2018

„Steaua fara nume” spectacol de teatru Sala festiva ora 18 durata 2h

-

16

.02.-03.2018

Expoziție Accesorii de modă Spațiul expositional al scolii

-

17

22.02.2018

Producție de clasa saxofon Sala 7 ora.... Durata 75 min

-

18

23.02.2018

„Dragobetele cauta fetele” spectacol de Dragobete folclor-clasa de canto popular Sala festivă ora 18

-

19

Concert de muzică clasică -Pagini muzicale rw»awes///Sărbătorirea Centenarul Marii Uniri în anul 2018 Sala Festivă

-

20

.02.2018

Comoara din lada bunicii-Expoziție de obiecte de port popular zona Vladeni, cusături, si broderii vechi Căminul cultural Vladeni/Dumbravita

-

21

02.2018

Expoziție de arte plastice și vizuale „ Marea Unire exprimată in arta tinerilor artiști,,Centenarul Marii Uniri în anul 2018 CC Reduta

-

22

14.02.2018

Spectacol de Ziua îndrăgostiți lor Sala festiva ,2h

-

23

02.2018

Expoziția personală a ciștigătorilor Marelui Premiu E-Visual Art Debut

500

24

.02.2018

Lecție deschisa de canto

-

25

15-30.03.2018

Expoziție de grupgrafica „Armonii cromatice„CC Englez-Casa Baiulescu

-

26

26.02.2018

Gaițele de Al. Kiritescu Sala festivăora 17, 2h

-

27

02.2018

E dalba primavera- spectacol de muzica ușoara

-

28

05.03.2018

înfloresc grădinile Sala festiva 1 h, 15 min

-

29

12.03.2018

„Prietenii acordeonului,, spectacol de acordeon - Sala 15

-

30

.03-04.2018

Expoziție de obiecte minimaliste din material nonconventionale si hand made Foaier Școala de Arte

500

31

07.03.2018

Concert de pian-spectacol de ziua mamei Sala Festiva oral 7

-

32

08.03.2018

Spectacol de folclor de ziua mamei- secția externa Dumbravita Căminul cultural Dumbravita

-

33

08.03.2018

"Mărțișor musical pentru mama/ E ziua ta mamico"- spectacol folclor Sala Festivă ora 18 durata lh

-

34

03.2018

Colocviul,, Rolul acțiunii mâinii drepte la chitara,, parteneriat Liceul de muzica

-

35

08.03.2018

„ De ziua mamei "spectacol de pian si vioară Sala Festiva ora 17,30 durata lh ,30 min

-

36

03.2018

Spectacol pentru copii

37

04.2018

Șezătoare in parteneriat cu grupul „ Șezătoare la Brașov” secția Dumbravita

500

38

08.03.2018

Mărțișorul artistului -spectacol de muzica ușoara Sala festiva

-

39

09.03.2018

Căsătorie cu bucluc de Claude MagnierSala festiva,2 h

-

40

13.03.2018

„Avarul,, de MoliereSala festiva 2h

1000

41

14.03.2018

Producție de clasa nai si orga electronica Sala 7.ora 17

-

42

15.03.2018

„Avarul,, de MoliereSala festiva 2h

1

44

03.2018

Povesti dc film- spectacol de muzica ușoara Sala festiva, 2h

-

45

01-30.03.2018

Mărțișor floral expoziție de arta decorative CCReduta

500

46

03.2018

Ipostaze ale timpului -expoziție de arta decorative Biblioteca jud. Alianța F ,

500

47

16.03.2018

Spectacol,concert instrumental „La șezătoare” pian Sala Festiva ora 18

-

48

27.03.2018

„Stele in lumina dimineții ”de Alexandr Galin Sala festivă

1000

49

27.03.2018

„Stele in lumina dimineții ”de Alexandr GalinSala festivă

-

50

31.05.2018

Cu copii pentru copii- producție de clasa pianSala 7,1 h

-

51

03.2018

Spectacol de muzica ușoara si populara Sala festiva

-

52

04.2017

Expoziție mediatică Biblioteca jud.

500

53

16-20.04.2018

Workschop de iconografie Asoc .Tinerii din ziua de azi Protopopiatul Brașov

500

54

.04.2018

Lecție deschisă la Fabrica de pielărie și accesorii Codlea

-

55

30.04.2018

Farmecul muzicii Sala festivaora 18 durata 1 h, 15 min

-

56

17.04. 2018

Munca actorului cu sine însuși- spectacol de teatru anul ISala Festiva ora 19, 1 h,l 5 min

-

57

19.03.2018

„Stele in lumina dimineții ”de Alexandr GalinSala festivă

-

58

24.04.2018

Sluga la doistapani de Carlo Goldoni Sala festiva , 1 h30 min

1000

59

26.04.2018

Sluga la doistapani dc Carlo Goldoni Sala festiva , 1 h30 min

-

60

26.04.2018

Producție de clasa canto popular Sala 7

-

61

.05.-2018

Schimb de experiența cu Asociația Culturala Junii Saceleni

-

62

08.05.2018

Sluga la doi stapani de Carlo Goldoni Sala festiva ,11130 min

-

63

.04-05.2018

Șezătoare in parteneriat cu grupul „ Șezătoare la Brașov,,

500

64

21.05.2018

Producție de clasă percutie-tobe Sala 16.1 h

-

65

.05.2018

Ore deschise balet Sala de muzica Reduta

-

66

.05.2018

Festivalul Național de Teatru „De-a rîsu’plînsu’ ‘ ed. VlII-a Sala de spectacole a școlii

12.000

67

.05.2018

„Sanziana si Pepelea” de Alecsandri-coproductie a claselor de teatru si coregrafie Reduta

3000

68

21.05.2018

Muzica pentru suflet- spectacol saxofon Sala 7, 75 min

69

21.05.2018

Flori de mai -spectacol de muzica ușoara si popular caritabil pentru persoane vârstnice la Căminul de batrani Noua

-

70

22.05.2018

Audiție de clasa pianSala 7,1 h

-

71

23.05.2018

Recital de chitară clasicaSala 7

-

72

23.05.2018

Lecție deschisa de pian Sala 6,2h

-

73

25.05.2018

Spectacol muzică -pian si vioara „ Cant de primavera”Sala 7 orele 18

-

_

-

75

24-.05.2018

Expoziție de icoane Reduta

500

76

28.05.2018

Lumea copiilor-productie de pian Sala festiva,2h

-

77

30.05.2018

Simfonia primăverii- Audiție de clasă vioara Sala 7, ora 18

-

78

31.05.2018

„Stele in lumina dimineții ”de Alexandr Galin Sala festivă

-

79

05.2018

Ce mica e vacanta mare-spectacol de muzica ușoara

-

80

.05.2018

ZileleȘcolii de Arte XLV ( a 45-a ediție)CCReduta

7.000

81

Ziua coregrafiei

82

Zilele Scolii de Arte-Ziua muzicii clasice-CC Reduta-Sala Mare ora 18

83

Gala Absolvenților CC Reduta Sala Mare ora 18

84

Vernisajul Expozițiilor de Arte Plastice si vizuale Ora 17 foaierul CCReduta

85

Ziua muzicii ușoare CC Reduta Sala Mare ora 18

86

Ziua muzicii populare CC Reduta ora 17

87

.06.2018

Saptamana lecțiilor deschiseSala 5

-

88

01-08.06.2018

Expoziție arta plastica -Lumea văzută de copii ed VlII-a GaleriaKron-Art

500

89

01.06.2018

„Ziua tinerctii”spectacol de muzica usoaraSala Festivă lh

-

90

.06.2018

Spectacol de sfarsit de an școlar- secția externa Dumbravita

500

91

.06.2018

întâlnire cu meșteri populari „Tainele războiului de tesut,, cu Olaianos Maria meșteșugar- secția externa Dumbravita

500

92

.06.2018

Parade de moda -clasa design vestimentar

1000

93

05.06.2018

Cu gândul la vacanta-spectacol de muzica ușoara Sala festiva, 2h

-

94

06.06.2018

Spectacol de chitara Sala 7,Ora 18

-

95

.06.2018

Workshop de percuție Sala 16, 120 min

-

96

07.06.2018

Audiție de clasa chitara Sala 7, ora 18

-

97

11.06.2018

Spectacol de clasă -pian „ De-a școala, fara glume„Sala 7 ora 18.80 min

-

98

12.06.2017

Recital de orga si saxofonSala 7,.ora.... durata 1 h,30 min

-

99

14.06.2018

Producție de clasa canto si clarinet Sala festiva, 1 h,30 min

100

08-09.06.2018

Festival concurs național de interpretare„Art Estival Brașov,, în colaborare cu Liceul de muzică„Tudor Ciortea,, Brașov ed.a VlII-aSala de spectacole a Școlii de Arte și Sala Festiva a Liceului

2.000

101

.06.2018

Festivalul Enterteinnient Masterclass ed.a VlII-aSala Festiva a Scolii, CCReduta

25.000

102

06.2018-08.2018

Participare a secției externe la Zilele comunei Dumbravita

-

103

Spectacol de teatru

1.000

TOTA1, SEMESTRUL-!

60.000

ANUL ȘCOLAR 2018-2019

104

.09.2018

Șezătoare la Muzeu satului - secția Dumbravita

-

105

.10.2018

Lecție deschisa la fabrica Rouleau-Guichard-Roumanie-Sacele clasa design vestimentar

-

106

10.2018

Spectacol-eveniment aniversar „90 de ani de la inființareaConservatorului Astra”

520

107

„E-Visual Art Debut" e-ExpozițiaNațională de Arte PlasticeșiVizualeediția IV

Spațiul virtual pe site www.artebrasov.ro

1000

108

.10.2018

Lecția deschisa cu meșteșugarul Dumitru Sofonea din Dragus -secția externa Dumbravita

1000

109

20.10.2018

Spectacol caritabil la Căminul de batrani Noua

-

110

21.10.2018

Prezentarea programului de procesare grafica muzicala pe computer-clasa de chitara clasica Sala 7

-

111

8.10.2018

Acordeon live Sala 15

-

112

.11.2018

Expoziție de icoane si art apopulara

500

113

.11.2018

Expoziție de sacose eco pictate

500

114

16.11.2018

Producție de clasă canto popular Sala festivă lh

-

115

.11.2018

„Brașov Art Talent" Festivalul Concurs de interpretareEdiția IV,Sala Reduta

30.000

116

-.11.2018

Expoziție de grup- ceramic, sculptura, grafica Biblioteca jud

500

117

22.11.2018

Strugurele de aur-productie de clasa canto popular Sala Festiva, lh

-

118

22.11.2018

Producție de clasa saxofon Sala 7

-

119

26.11.2018

Workschop de pian Sala 9

-

120

Centenarul Marii Uniri în anul 2018:

Spectacol dc teatru -inspirat din lirica românească având ca inspirație Marea Unire și Primul Război Mondial

-

121

29.11.2018

„1 Decembrieromânesc” spectacol de muzicăusoaraSala Festivaora 18.30

-

122

Spectacol comemorativ organizat la Dumbrăvița la Monumentul EroilorRomâni din Primul și Al Doilea RăzboiMondial(obiectiv amplasat în biserica ortodoxă din localitate). Proiect realizat în parteneriat cu Primăria Dumbrăvița

500

123

30.11.2018

Q AQft

1 decembrie Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri in anul 2018

124

04.12.2018

Mândru ca sunt roman-spectacol de muzica usoaraSala festiva, 2h

-

125

06.12.2018

Chitara de sărbători Sala7, ora 17, 2h

-

126

.12.2018

Schimb de experiența cu Asoc. Junii Saceleni

-

127

10.12.2018

Ornamente de Craciun-expozitie de artă decorative Librăria Cărturesti

1.000

128

13-14.12.2018

Orc deschise baletSala de Muzică CC Reduta

===-.


ACTIVITĂȚILOR CULTURAL-ARTISTICE


ALE ȘCOLII POPULARE DE ARTE ȘI MESERII„TiberiuBrediceanu„ BRAȘOV


Anul 2018


130

12.12.2018

Spectacoide colinde clasa vioara Sala 7,ora 18

131

11.12.2018

Producție de clasa orga el si saxofon Sala 7, ora I7,Durata 1 h,30 min

-

132

.12.2018

Expoziție de accesorii de moda si obiecte decorative-clasa de design

500

133

12.12.2018

Concert de Crăciun de pianSala 7, ora 18,70 min

-

134

13.12.2018

"De Iarna de sarbatori"-spectacol de pian Sala 7, lh

-

135

17.12.2018

"Povesti musicale de iarna"-spectacol de pian - Sala Festivă, ora 17,2h

136

. 12.2018

„Leru-i, ler„ Festivalul național de muzică, tradiții, obiceiuri și meșteșuguri populare cd. a VUI-aSala Reduta

52.000

137

.12.2018

Crăciunul in taina cusaturilor-expozitie de cusături populare secția Dumbravita

1500

138

.12.2018

Expoziție de Iconografie C.C.Reduta

139

18.12.2018

Concert de Crăciun -spectacol de muzică copii„Caleidoscop sonor”, Sala Festivă,ora 18,90 min

140

20.12.2018

Iarna pe portativ- spectacol de muzică ușoară si clarinet Sala festivă, 1 h,30 min

141

.12.2018

Expoziție de ornamente de Crăciun a clasei de arta decorative

142

22.12.2018

Spectacol saxofon Sala 7 ,ora 17,durata 80min

143

12.2018

Producție de clasă saxofon Sala 7

144

12.2018

A venit, a venit iama Sala festiva

145

12.2018

Spectacol copii

146

12.2018

Audiție de clasa pian

147

12.2018

Producție de clasa tobe Sala 16

148

12.2018

Vin colindătorii

TOTALSEMESTRUL II

93.000

TOTAL GENERAL

153.000

^LJU^

ȘCOALA % O POPULARĂ *■ de ARTE CA

Șl MESERII k“ TIBERIU BREDICEANU" PRAȘOV

Contabil Șef,

ANGELA MIRCEA

>


Director Executiv DRPPD, NICOLAE SĂCLLU


Șef Serviciu REICTS,

NICOLETAIUREȘ/