Hotărârea nr. 53/2018

Hotărârea nr.53 – aprobarea comisiilor de evaluare anuală, a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului pentru managementul instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov în anul 2018

România
Consiliul Județean Brașov


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.53

din data de 14.02.2018

- privind aprobarea comisiilor de evaluare anuală, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru managementul instituțiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov în anul 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 14.02.2018

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr.2135 din 08.02.2018 întocmite de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare- Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de informatizare, prin care se propun spre aprobare comisiile de evaluare anuală, comisiile de soluționare a contestațiilor și secretariatul pentru managementul instituțiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov în anul 2018, precum și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean.

Ținând cont de faptul că, așa cum se precizează în Raportul de specialitate, evaluarea anuală se va desfășură în perioada 16.02.2018-03.04.2018.

Având în vedere prevederile OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 269/2009 precum și prevederile art.3, art.7 și art.12, alin. (2) și (3) din Ordinul Ministerului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului -cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului -cadru al caietului de obiective, a modelului cadru al raportului de activitate, precum și a modelului -cadru al contractului de management;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se aprobă comisia de evaluare anuală, comisia de soluționare a contestațiilor și secretariatul pentru managementul Muzeului de Artă Brașov, Muzeului Județean de Istorie Brașov, Muzeului de Etnografie Brașov și Muzeului Casa Mureșenilor Brașov în anul 2018, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă comisia de evaluare anuală, comisia de soluționare a contestațiilor și secretariatul pentru managementul Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov în anul 2018, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă comisia de evaluare anuală, comisia de soluționare a contestațiilor și secretariatul pentru managementul Școlii Populare de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov și Centrului Cultural “Reduta” Brașov în anul 2018, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Evaluarea anuală a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, se va desfășura în perioada 16.02.2018-03.04.2018.

Art.5,- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare.Aprobat Președinte, fian V^șteaSecretar,

Maria Dumbraveanu

Comisia de evaluare anuală, comisia de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru managementul Muzeului de Artă Brașov, Muzeului Județean de Istorie Brașov și Muzeului de Etnografie Brașov, Muzeului Casa Mureșenilor Brașov în anul 2018:

Comisia de evaluare:

Președinte:

Manea Ioan, Consilier județean Consiliul Județean Brașov;

Supleant: Drăguțu Ionuț, Consilier județean Consiliul Județean Brașov.

Membrii:

Dr. Gorgoi Mihail Ion, consilier Ministerul Culturii, Director General Muzeul Național Bran Dumitrache Ștefan, Director Muzeul Municipal Curtea de Argeș;

Secretariat:

Agafiței Gabriela, Director executiv, Direcția economică;

Mone Mariana Elena, Șef Serviciu juridic Contencios;

Duicu Claudia Elena, Șef Serviciu Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare;

Iureș Nicoleta, Consilier Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport.

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Președinte:

Mitric Radu Teodor, Consilier județean Consiliul Județean Brașov;

Membrii:

Dr. Roșu Georgeta, Cercetător științific Muzeul Țăranului Român;

Crețu Mirela, Director Complexul Național Muzeal Astra - Muzeul Civilizației Transilvane Astra;

Secretariat:

Agafiței Gabriela, Director executiv, Direcția economică;

Mone Mariana Elena, Șef Serviciu juridic Contencios;

Duicu Claudia Elena, Șef Serviciu Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare;

Iureș Nicoleta, Consilier Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport.


Director executiv, Nicolae Săcuin Gbty


\ Vizat juridic SJC, Consilier juridic SăpunaruZ&lina


Secretar, Maria Dumbrăv nu

Aprobat Președinte,
Comisia de evaluare anuală, comisia de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru managementul Bibliotecii Județene ”George Barițiu ” Brașov în anul 2018:

Comisia de evaluare:

Președinte:

Drăguțu Ionuț, Consilier județean, Consiliul Județean Brașov;.

Supleant: Veștea Mihail, Consilier județean, Consiliul Județean Brașov;

Membrii:

Bara Sebastian, Manager, Biblioteca Județeană "Ovid Densusianu" Hunedoara - Deva; Neagu Dragoș Adrian, Director Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila;

Secretariat:

Săcuiu Nicolae, Director executiv, Direcția de Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare; Olteanu Viorica, Șef Serviciu Financiar Contabilitate;

Creangă Liliana, Consilier Serviciu Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare ; Mitroi Cristina, Consilier juridic, Serviciul Juridic Contencios.

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Președinte:

Nicoară Lucian, Consilier județean Consiliul Județean Brașov;

Membrii:

Dr. Dindirică Lucian, Director Biblioteca Județeană Dolj;

Mereuță Mihaela Director (Manager) - Biblioteca Județeană “G. T. Kirileanu” Neamț;

Secretariat:

Săcuiu Nicolae, Director executiv, Direcția de Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare; Olteanu Viorica, Șef Serviciu Financiar Contabilitate;

Creangă Liliana, Consilier Serviciu Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare ; Mitroi Cristina, Consilier juridic, Serviciul Juridic Contencios.Director executiy, Nicolae Săcui


Vizat juridic SJC, ' Consilier juridic

SăpunartZ/Alina


Aprobat

Secretar,


Maria Dumbrăveanu f

Comisia de evaluare anuală, comisia de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru managementul

Școlii Populare de Arte și Meserii ” Tiberiu Brediceanu Brașov ” și Centrului Cultural ”Reduta” Brașov în anul 2018:

Comisia de evaluare:

Președinte:

Szakal Andraș, Consilier județean, Consiliul Județean Brașov;

Supleant: Veștea Mihail, Consilier județean, Consiliul Județean Brașov;

Membrii:

Iuliu Praja, Manager - Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș; Țopa Dan, Director Centru Cultural European Pucioasa.

Secretariat:

Neamțu Paula, Consilier Serviciu Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare;

Popa Busuioc Ana Maria, Consilier juridic, Serviciul Juridic Contencios;

Șandor Ildiko, Consilier Serviciul Buget.

Belu Gabriela, Consilier Serviciu Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare;

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Președinte:

Tănase Ionuț, Consilier județean Consiliul Județean Brașov;

Membrii:

Morozan Gigi Cristian Manager - Școala Populară de Arte și Meserii “Vespasian Lungu” Brăila; Niculescu Grigore, Director General, Filarmonica Brașov

Secretariat:

Neamțu Paula, Consilier Serviciu Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare ; Popa Busuioc Ana Maria, Consilier juridic, Serviciul Juridic Contencios;

Șandor Ildiko, Consilier Serviciul Buget

Belu Gabriela, Consilier Serviciu Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare;

Vizat juridic SJC, Consilier juridic SăpunarirAlina