Hotărârea nr. 51/2018

Hotărârea nr.51 – restrângerea dreptului de administrare asupra suprafeţei de 30 mp, situată în clădirea „Casa Baiulescu”, situată în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 33, imobil aflat în domeniul public al judeţului Braşov şi administrarea Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov şi darea în folosinţă gratuită, a acestui spaţiu, pentru desfăşurarea activităţii, către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.51

din data de 14.02.2018

- privind restrângerea dreptului de administrare asupra suprafeței de 30 mp, situată în clădirea „Casa Baiulescu”, situată în Municipiul Brașov. B-dul Eroilor nr. 33. imobil aflat în domeniul public al județului Brașov și administrarea Bibliotecii Județene „George Barițiu" Brașov și darea în folosință gratuită, a acestui spațiu, pentru desfășurarea activității, către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 14.02.2018

Analizând referatul precum și Expunerea de Motive înregistrate sub nr. ad. 1823/12.02.2017, întocmite de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune restrângerea dreptului de administrare, asupra suprafeței de 30 mp, situată în clădirea „Casa Baiulescu”, din Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 33, imobil înscris în CF nr. 141300 Brașov, sub nr. top. 5696/5, 5696/3, 5696/4, 5697/3, aflat în domeniul public al județului Brașov și administrarea Bibliotecii Județene „George Barițiu" Brașov; se propune, totodată și darea în folosință gratuită, a acestui spațiu, pe perioadă limitată, pentru desfășurarea activității, către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru;

Restrângerea dreptului de administrare, asupra acestei suprafețe de 30 mp urmează a se face prin încheierea unui act adițional, la contractul de administrare nr. 1441/1.03.2016, contract ce s-a încheiat, în baza Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 77/3.02.2016, între Județul Brașov și Biblioteca Județeană „George Barițiu" Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 83/31.01.2017 privind restrângerea dreptului de administrare asupra suprafeței de 150 mp. situată la etajul I. în clădirea ..Casa Baiulescu”, Brașov situată în Municipiul Brașov. B-dul Eroilor nr. 33. imobil aliat în domeniul public al județului Brașov și administrarea Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov și darea în folosință gratuită, a acestui spațiu, pentru desfășurarea activității, către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, precum și de Contractul de comodat nr. 7693/29.05.2017;

Văzând adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru înregistrată cu nr.3393/2018, înregistrată sub nr. 1823/02.02.20181a Consiliul Județean Brașov, prin care solicită suplimentarea suprafeței asigurate de Consiliul Județean Brașov pentru funcționarea Departamentului Dezvoltare Urbană Brașov și a Biroului Regional Brașov ;

Luând în considerare adresa nr.678/09.02.2018. înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. Ad.2121/12.02.2018 prin care Bibilioteca Județeană ..George Barițiu” Brașov comunică acordul privind suplimentarea suprafeței cu 30 mp. atribuită Agenției pentru Dezvoltare Regională Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 8, alin. (4) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificările și completările ulterioare, art. I din Anexa 2 a Statutului Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, aprobat prin Hotărârea nr. 15/2014 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională - Regiunea de Dezvoltare CENTRU, art. 866 și art. 874, art. 2146-2153 din Codul Civil - Legea 287/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.91 alin.(l), lit „c”. art. 124 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se aprobă restrângerea dreptului de administrare, asupra suprafeței de 30 mp, situată în clădirea „Casa Baiulescu". situată în Municipiul Brașov. B-dul Eroilor nr. 33, imobil înscris în CF nr. 141300 Brașov, sub nr. top. 5696/5. 5696/3. 5696/4, 5697/3. aflat in domeniul public al județului Brașov și administrarea Bibliotecii Județene ..George Barițiu" Brașov, prin încheierea unui act adițional, la contractul de administrare nr. 1441/1.03.2016, contract ce s-a încheiat, în baza Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 77/3.02.2016. între Județul Brașov și Biblioteca Județeană „George Barițiu" Brașov.

Art.2. - (1) Se atribuie în folosință gratuită, pentru deslășurarea activității, către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, suprafața de 30 mp. în clădirea ..Casa Băiulescu". situată în Municipiul Brașov. B-dul Eroilor nr. 33,

imobil înscris în CF nr. 141300 Brașov, sub nr. top. 5696/5, 5696/3, 5696/4, 5697/3, aflat în domeniul public al județului Brașov și administrarea Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, până la data de 15.05.2022

  • (2) - Spațiul care face obiectul prezentei hotărâri va fi predat prin proces-verbal de la data adoptării prezentei hotărâri, ce se va încheia între Județul Brașov, în calitate de proprietar al imobilului și comodant, Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, în calitate de administrator și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de comodatar.

  • (3) Finanțarea cheltuielilor de întreținere, reparații curente ale spațiului acordat în folosință gratuită, precum și cele aferente utilităților se suportă de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

Art3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotătâri prin Compartimentul Patrimoniu, Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu