Hotărârea nr. 50/2018

Hotărârea nr.50 – restrângerea dreptului de administrare asupra mansardei situată în clădirea „Casa Baiulescu”, din Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 33, imobil aflat în domeniul public al judeţului Braşov şi administrarea Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov şi darea în folosinţă gratuită, a acestui spaţiu, pentru desfăşurarea activităţii, către Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov


Consiliul Județean Brașov

HOTĂRÂREA NR.50

din data de 14.02.2018

- privind restrângerea dreptului de administrare asupra mansardei situată în clădirea „Casa Baiulescu”, din Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 33, imobil aflat în domeniul public al județului Brașov și administrarea Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov și darea în folosință gratuită, a acestui spațiu, pentru desfășurarea activității, către Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 14.02.2018

Analizând referatul precum și Expunerea de Motive înregistrate sub nr. ad.2121/12.02.2017, întocmite de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune restrângerea dreptului de administrare, asupra mansardei situată în clădirea „Casa Băiulescu”, din Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 33, imobil aflat în domeniul public al județului Brașov, înscris în CF nr. 141300 Brașov, sub nr. top. 5696/5, 5696/3, 5696/4, 5697/3, și administrarea Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov și darea în folosință gratuită, a acestui spațiu, pentru desfășurarea activității, către Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov;

Restrângerea dreptului de administrare, asupra mansardei urmează a se face prin încheierea unui act adițional, la contractul de administrare nr. 1441/1.03.2016, contract ce s-a încheiat, în baza Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 77/3.02.2016, între Județul Brașov și Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov;

Ținând cont de propunera domnului președinte Adrian - loan Veștea din plenul Consiliului Județean Brașov privind modificarea sediului social al Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, în municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 33 -mansardă;

Văzând adresa Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov înregistrată cu nr.56/2018, înregistrată sub nr. 2121/07.02.2018 Ia Consiliul Județean Brașov, prin care solicită punera la dispoziție a acestui spațiu de la mansarda corpului B al Bibliotecii Județene „George Barițiu” pentru derularea în bune condiții a activității Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, pentru o perioadă de minimum 12 luni.

Luând în considerare adresa nr.678/09.02.2018, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. Ad.2121/12.02.2018 prin care Bibilioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, comunică, acordul privind punerea la dispoziție a spațiului de la Mansarda - Casa Baiulescu, cu titlu gratuit până în luna ianuarie 2019, Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l), lit „c”. art. 124 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile Cap.1V din OG nr.26/2000;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă restrângerea dreptului de administrare, asupra mansardei situată în clădirea „Casa Baiulescu”, din Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 33, imobil aflat în domeniul public al județului Brașov , înscris în CF nr. 141300 Brașov, sub nr. top. 5696/5, 5696/3. 5696/4, 5697/3. și administrarea Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov , prin încheierea unui act adițional, la contractul de administrare nr. 1441/1.03.2016, contract ce s-a încheiat, în baza Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 77/3.02.2016, între Județul Brașov și Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov.

Art.2. - (1) Se atribuie în folosință gratuită, pentru desfășurarea activității, către Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, a spațiului de la Mansarda situată în clădirea ..Casa Baiulescu”. din Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 33, imobil înscris în CF nr. 141300 Brașov, sub nr. top. 5696/5, 5696/3, 5696/4, 5697/3, aflat în domeniul public al județului Brașov și administrarea Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, din data de 01.03.2018 până la data de 01.01.2019, cu posibilitatea prelungirii prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov .

  • (2) - Spațiul care face obiectul prezentei hotărâri va fi predat prin proces-verbal de la data 01.03.2018, ce se va încheia între Județul Brașov, în calitate de proprietar al imobilului și comodant, Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, în calitate de administrator și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, în calitate de comodatar.

  • (3) - Se modifică Art. 3 din Actul Constitutiv al Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, în sensul modificării sediului social al agenției, în municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr.33 - mansardă.

  • (4) - Finanțarea cheltuielilor de întreținere, reparații curente ale spațiului acordat în folosință gratuită, precum și cele aferente utilităților se suportă de către Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotătâri prin Compartimentul Patrimoniu, Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu