Hotărârea nr. 49/2018

Hotărârea nr.49 – aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2017

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.49

din data de 14.02.2018

- privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 14 februarie 2018;

Analizând expunerea de motive înregistrată cu nr. 2227/09.02.2018, precum și raportul de specialitate înregistrat cu nr.2226/09.02.2018, întocmite de către Direcția Economică - Serviciul Buget, prin care se propune spre aprobare utilizarea sumei de 139.792.883,69 lei din excedentul bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă utilizarea sumei de 139.792.883,69 lei din excedentul bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, după cum urmează:

  • •    5.273.927,08 lei pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene;

  • •  134.518.956,61 lei pentru alte obiective de investiții, proiectele cu finanțare externă nerambursabilă și alte cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare.

Art.2 -Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu