Hotărârea nr. 48/2018

Hotărârea nr.48 – aprobarea bugetului general al Judeţului Braşov pe anul 2018

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.48

din data de 14.02.2018

privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 14.02.2018

Analizând Raportul de specialitate nr.2200/09.02.2018 și Expunerea de motive nr.2202/09.02.2018 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2018;

Ținând cont de Nota nr.Ad.2202/13.02.2018 întocmită de Direcția Economică;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, precum și ale art. 19 alin.l lit.a și b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.91 a)in.(l) lit.b și alin.(3) lit.a din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul local al Județului Brașov pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă bugetul local al Județului Brașov pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, secțiunea de funcționare, conform anexei nr.la, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Se aprobă bugetul local al Județului Brașov pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr. Ib, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Se aprobă bugetul local al Județului Brașov pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, detaliat pe instituții publice, secțiunile de funcționare și dezvoltare, capitole, titluri, articole, alineate conform anexelor nr. 1.1-1.11. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. - Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021 , secțiunea de funcționare, conform anexei nr.2a, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. - Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2b, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. - Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, detaliat pe instituții publice, secțiunile de funcționare și dezvoltare, capitole, titluri, articole, alineate conform anexelor nr.2.1-2.19, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. - Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. - Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.3a, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.l 1. - Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, detaliat pe secțiunea de dezvoltare, capitole, titluri, articole, aliniate, conform anexelor nr.3.1-3.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. - Se aprobă numărul de personal neclerical și cuantumul sprijinului sub formă de contribuții la salarizarea personalului neclerical de la bugetul propriu al Județului Brașov pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13. - Se aprobă numărul de personal și fondul de salarii de bază pentru Consiliul Județean Brașov și al unităților de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14. - Se aprobă programul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15. - Se aprobă programul de investiții pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, pe surse de finanțare, conform anexelor nr.7a, 7b, 7c care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.l6. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE

Adrian-Ioan VeșteaContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGETMII LEI

INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI

428.662,04

384.265,00

392.769,00

378.285,00

Impozit pe profit (Compania Apa)

01.02.01

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

Cota defalcate din impozitul pe venit cota de 11,25%

04,02,01

74.884,00

81.615,00

91.426,00

101.894,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale (27% din cota de 17.25%)

04,02,04

31.002,00

36.238,00

40.594,00

45.242,00

Sume defalcate din TVA pt finanțarea cheltuielilor descentralizate

11,02,01

49.427,00

52.901,00

52.928,00

53.004,00

TVA drumuri

11,02,05

8.950,00

9.944,00

9.944,00

9.944,00

Sume defalcate din TVA pt echil bug locale(27%din jud)

11,02,06

0,00

27.291,00

21.601,00

11.081,00

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

1.483,00

1.483,00

1.483,00

1.483,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

227,50

227,00

227,00

227,00

Venituri din proprietate

30,02

714,24

714,00

714,00

714,00

alte venituri din concesiuni și închirieri

30,02,05,30

634,24

634,00

634,00

634,00

venituri din dividende

30.02.08.03

80,00

80,00

80,00

80,00

Venituri din preț servicii

33,02

416,80

416,00

416,00

416,00

venituri din prestări de servicii

33,02,08

66,00

66,00

66,00

66,00

contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

33,02,27

15,80

16,00

16,00

16,00

alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33,02,50

335,00

334,00

334,00

334,00

Amenzi, penalizări confiscări

35,02

1,00

0,00

0,00

0,00

venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de alte instituții de specialitate

35,02,01,02

1,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri

36,02

282,00

282,00

282,00

282,00

taxe speciale

36,02,06

142,00

142,00

142,00

142,00

alte venituri

36,02,50

140,00

140,00

140,00

140,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanatrea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37,02,03

-41.245,00

-55.209,00

-53.589,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37,02,04

41.245,00

55.209,00

53.589,00

Sume excedent buget local pt.finantarea secțiunii de dezvoltare

40,02,14

144.347,93

INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

93.992,24

101.382,00

101.382,00

98.915,00

Subvenție pentru finanțarea persoanelor cu handicap (ANPH)

42,02,21

88.638,00

88.638,00

88.638,00

88.638,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea unit, de asistenta medico-sociala

42,02,35

2.129,00

2.129,00

2.129,00

2.129,00

Subvenții pt.finantare din fonduri externe nerambursabile

42,02,69

3.225,24

10.615,00

10.615,00

8.148,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

21.584,33

70.422,00

70.422,00

53.733,00

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48.02.01

21.584,33

70.422,00

70.422,00

53.733,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

21.584,33

70.422,00

70.422,00

53.733,00

TOTAL CHELTUIELI

428.662,04

100,36

384.265,00

392.769,00

378.285,00

- cheltuieli de personal

10

57.963,00

0,00

65.943,00

65.943,00

71.105,00

- cheltuieli materiale

20

37.315,09

96,82

29.956,00

29.997,00

31.284,00

- dobânzi

30

2.847,00

0,00

2.938,00

2.155,00

1.439,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

22.280,32

0,00

22.384,00

22.384,00

25.270,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

13.653,84

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte transferuri

55 SF

1.771,52

0,00

1.372,00

1.374,00

1.376,00

- transferuri

55 SD

2.255,35

0,00

0,00

0,00

0,00

- ajutoare sociale

57

101.729,35

3,54

102.913,00

102.889,00

102.918,00

-programe din fondul european de

58

25.315,90

0,00

82.690,00

82.690,00

66.595,00

-alte cheltuieli

59

18.952,26

0,00

18.490,00

18.498,00

20.205,00

- cheltuieli de capital

71

127.932,41

0,00

39.592,00

53.556,00

48.875,00

- rambursări de credite interne/externe/

81

16.646,00

0,00

17.987,00

13.283,00

9.218,00

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

31.067,90

0,00

28.142,00

28.144,00

34.810,00

- cheltuieli de personal

10

20.375,81

0,00

20.380,00

20.380,00

24.456,00

- cheltuieli materiale

20

4.435,70

0,00

4.440,00

4.440,00

5.328,00

- alte transferuri

55 SF

421,52

0,00

22,00

24,00

26,00

- alte cheltuieli

59

3.225,34

0,00

3.300,00

3.300,00

5.000,00

- cheltuieli de capital

71

2.609,53

0,00

CAP.54.02 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

3.000,81

0,00

2.914,00

2.914,00

3.500,00

- cheltuieli de personal

10

420,00

0,00

420,00

420,00

504,00

- cheltuieli materiale

20

41,40

0,00

42,00

42,00

50,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.451,31

0,00

2.452,00

2.452,00

2.946,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

84,60

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

|

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

2.535,91

0,00

2.452,00

2.452,00

2.946,

30

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.451,31

2.452,00

2.452,00

2.946,(

30

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

84,60

Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale(OMEPTA)

41,50

0,00

38,00

38,00

46,

30

- cheltuieli materiale

20

38,00

0,00

38,00

38,00

46,00

- cheltuieli de capital

71

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica ATOP

423,40

0,00

424,00

424,00

508,00

I

- cheltuieli de personal

10

420,00

0,00

420,00

420,00

504,00

- cheltuieli materiale (acțiuni CJ)

20

3,40

0,00

4,00

4,00

4,00

Cap.55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ Șl ÎMPRUMUTUL

2.949,00

0,00

2.962,00

2.177,00

I

1.459,00

I

-comisioane

20

102,00

24,00

22,00

20,00

-dobânzi

30

2.847,00

2.938,00

2.155,00

1.439,00

Cap.60.02 APĂRARE (Centrul Militar Zonal)

321,00

0,00

241,00

241,00

265,00

- cheltuieli materiale

20

241,00

0,00

241,00

241,00

265,00

- cheltuieli de capital

71

80,00

0,00

CAP.61.02 ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NATIONALA(lnspectoratul pt. Situații de Urgenta Tara Barsei)

549,00

0,00

350,00

350,00

385,

00

- cheltuieli materiale

20

346,00

0,00

350,00

350,00

385,00

- cheltuieli de capital

71

203,00

0,00

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

15.268,20

0,00

16.231,00

16.250,00

16.319,00

- cheltuieli materiale

20

1.909,00

0,00

1.953,00

1.996,00

2.036,00

- ajutoare sociale

57

12.405,00

0,00

14.126,00

14.102,00

14.131,00

- alte acțiuni

59

152,00

0,00

152,00

152,00

152,00

- cheltuieli de capital

71

802,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

1.447,00

0,00

1.034,00

1.043,00

1.050,00

- cheltuieli materiale

20

365,00

373,00

382,00

389,00

- ajutoare sociale

57

583,00

583,00

583,00

583,00

- alte acțiuni

59

78,00

78,00

78,00

78,00

- cheltuieli de capital

71

421,00

Centrul școlar de educație incluziva Fagaras

1.117,00

0,00

1.120,00

1.133,00

1.147,00

- cheltuieli materiale

20

590,00

603,00

616,00

630,00

- ajutoare sociale

57

492,00

492,00

492,00

492,00

- alte acțiuni

59

25,00

25,00

25,00

25,00

- cheltuieli de capital

71

10,00

Centrul școlar de educație incluziva Victoria

345,00

0,00

348,00

351,00

353,00

- cheltuieli materiale

20

121,00

124,00

127,00

129,00

- ajutoare sociale

57

224,00

224,00

224,00

224,00

Școala profesionala speciala Codlea

1.088,00

0,00

1.085,00

1.093,00

1.101,00

- cheltuieli materiale

20

375,00

384,00

392,00

400,00

- ajutoare sociale

57

701,00

701,00

701,00

701,00

- cheltuieli de capital

71

12,00

0,00

0,00

0,00

Centrul școlar pentru educație incluziva Bradet Sacele

343,70

0,00

311,00

316,00

320,00

- cheltuieli materiale

20

214,00

219,00

224,00

228,00

-ajutoare sociale

57

92,00

92,00

92,00

92,00

INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

-cheltuieli de capital

71

37,70

Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

302,00

0,00

299,00

304,00

309 00

1 I

- cheltuieli materiale

20

244,00

250,00

255,00

260^00

- alte acțiuni

59

49,00

49,00

49,00

49,00

-cheltuieli de capital

71

9,00

Consiliul Județean Brașov

10.625,50

0,00

12.034,00

12.010,00

12.039,00

-ajutoare sociale in natura( produse lactate si de panificație,implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli)

57

10.313,00

12.034,00

12.010,00

12.039,00

-cheltuieli de capital •

71

312,50

rr

CAP.66.02 SANATATE

27.779,33

0,00

10.131,00

5.765,00

5.765,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

5.765,74

0,00

5.765,00

5.765,00

5.765,00

-transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

13.318,59

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

8.695,00

0,00

4.366,00

0,00

0,00

-rambursări de credite

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consiliul Județean Brasov-spitale

8.695,00

0,00

4.366,00

0,00

0,00

I

- cheltuieli materiale

20

f

-cheltuieli de capital

71

8.695,00

4.366,00

-rambursări de credite

81

0,00

0,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

2.129,00

0,00

2.129,00

2.129,00

2.129,00

I

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.129,00

2.129,00

2.129,00

2.129,ojo

Spitalul Clinic de Copii Brașov

3.011,60

0,00

1.689,00

1.689,00

1.689,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.689,40

1.689,00

1.689,00

1.689,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

1.322,20

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

1.525,80

0,00

21,00

21,00

21,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

20,80

21,00

21,00

21,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

1.505,00

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

7.738,05

0,00

1.030,00

1.030,00

1.030,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.030,40

1.030,00

1.030,00

1.030,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

6.707,65

Spitalul Clinic Obstetrica Ginecologie

DR, I.A. SBARCEA Brașov

2.096,40

0,00

86,00

86,00

86,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

86,40

86,00

86,00

86,0C

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

2.010,00

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

1.652,80

0,00

347,00

347,00

347,00

INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

346,80

347,00

347,00

347 00

l

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

1.306,00

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

930,68

0,00

463,00

463,00

463,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

462,94

463,00

463,00

463,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

467,74

CAP. 67.02 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

30.785,56

0,00

30.065,00

30.073,00

33.442,10

- cheltuieli de personal

10

3.569,50

0,00

3.570,00

3.570,00

4.284,00

-cheltuieli materiale

20

1.280,50

0,00

1.280,00

1.280,00

1.536,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

10.610,65

0,00

10.713,00

10.713,00

13.105,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

153,65

0,00

0,00

0,00

°’ll

- alte cheltuieli

59

14.795,26

0,00

14.502,00

14.510,00

14.517,00

- cheltuieli de capital

71

376,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-rambursări de credite

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

5.175,50

0,00

4.880,00

4.880,00

5.850,00

- cheltuieli de personal

10

3.569,50

3.570,00

3.570,00

4.284,d0

- cheltuieli materiale

20

1.280,50

1.280,00

1.280,00

1.536,00

- alte cheltuieli

59

29,50

30,00

30,00

30,00

- cheltuieli de capital

71

296,00

Consiliul Județean- propriu

3.181,20

0,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

- alte cheltuieli

59

3.101,20

2.400,00

2.400,00

2.400,0'0

- cheltuieli de capital

71

80,00

Ț

Culte religioase + Reparații biserici

11.664,56

0,00

12.072,00

12.080,00

12.087,00

-alte cheltuieli, din care:

59

11.664,56

0,00

12.072,00

12.080,00

12.087,00

-reparații biserici

59,12

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

-salarii personal neclerical

59,15

10.664,56

11.072,00

11.080,00

11.087,00

Muzeul de Arta

963,45

0,00

957,00

957,00

1.152,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

958,45

957,00

957,00

1.152,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

5,00

Muzeul Județean de Istorie

3.037,90

0,00

2.947,00

2.947,00

3.566,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.942,40

2.947,00

2.947,00

3.566,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

95,50

Muzeul de Etnografie

1.683,00

0,00

1.660,00

1.660,00

2.020,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.660,50

1.660,00

1.660,00

2.020,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

22,50

Muzeul Casa Mureșenilor

1.113,89

0,00

1.210,00

1.210,00

1.455,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.113,89

1.210,00

1.210,00

1.455,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

Școala Populara de Arte si Meserii “Tiberiu Brediceanu"

2.025,84

0,00

2.010,00

2.010,00

2.558,00

ANEXA NR. 1

INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.007,19

2.010,00

2.010,00

2.558,60

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

18,65

0,00

0,00

0 00

1

Centrul Cultural Reduta

1.940,22

0,00

1.929,00

1.929,00

2.354 00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.928,22

1.929,00

1.929,00

2.354 00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

12,00

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

141.933,78

100,36

140.248,00

140.248,00

140.248,00

- cheltuieli de personal

10

32.161,96

0,00

40.137,00

40.137,00

40.137,00

- cheltuieli materiale

20

14.529,69

96,82

7.334,00

7.334,00

7.334,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.452,62

0,00

3.454,00

3.454,00

3.454, DO

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

97,00

0,00

0,00

0,00

0,30

- asistenta sociala

57

89.324,35

3,54

88.787,00

88.787,00

88.787,00

- alte cheltuieli

59

779,66

0,00

536,00

536,00

536,00

- cheltuieli de capital

71

1.588,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Consiliul Județean Brașov

1.477,40

0,00

536,00

536,00

536,00

- alte cheltuieli

59

537,40

536,00

536,00

536,00

- cheltuieli de capital

71

940,00

0,00

0,00

0,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

3.549,62

0,00

3.454,00

3.454,00

3.454,(j)0

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.452,62

0,00

3.454,00

3.454,00

3.454,6d

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

97,00

0,00

0,00

0,00

1

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

136.906,76

100,36

136.258,00

136.258,00

136.258,(0

- cheltuieli de personal

10

32.161,96

0,00

40.137,00

40.137,00

40.137,do

- cheltuieli materiale

20

14.529,69

96,82

7.334,00

7.334,00

7.334, C 6

- asistenta sociala

57

89.324,35

3,54l

88.787,00

88.787,00

88.787,C0

- alte cheltuieli

59

242,26

0,00

0,00

0,00

O,DQ

- cheltuieli de capital

71

648,50

0,00

0,00

0,00

0,00

a)Asistenta acordata persoanelor in vărs ta

1.269,17

0,00

1.092,00

1.092,00

1.092,00

- cheltuieli de personal

10

573,10

739,00

739,00

739,00

- cheltuieli materiale

20

625,07

309,00

309,00

309,00

- asistenta sociala

57

40,50

44,00

44,00

44,03

- alte cheltuieli

59

5,50

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

25,00

0,00

0,00

0,03

b)Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.525,62

6,36

8.115,00

8.115,00

8.115,03

- cheltuieli de personal

10

5.147,84

6.534,00

6.534,00

6.534,0 3

- cheltuieli materiale

20

3.587,31

5,91

1.492,00

1.492,00

1.492,0 3

- asistenta sociala

57

558,05

0,45

89,00

89,00

89,00

- alte cheltuieli

59

63,42

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

169,00

0,00

0,00

0,00

c) Asistenta sociala pt.familie si copii

28.102,97

94,00

28.053,00

28.053,00

28.053,00

- cheltuieli de personal

10

18.444,41

23.171,00

23.171,00

23.171,00

- cheltuieli materiale

20

8.436,90

90,91

4.216,00

4.216,00

4.216,00

- asistenta sociala

57

737,80

3,09

666,00

666,00

666,06

- alte cheltuieli

59

81,86

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

- cheltuieli de capital

71

402,00

0,00

0,00

6

00

d)Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

9.371,00

0,00

10.360,00

10.360,00

10.366

00

- cheltuieli de personal

10

7.996,61

9.693,00

9.693,00

9.696

00

- cheltuieli materiale

20

1.230,41

667,00

667,00

667

00

- alte cheltuieli

59

91,48

0,00

0,00

6

00

- cheltuieli de capital

71

52,50

0,00

0,00

(

00

e)Asistenta sociala in caz de invaliditate-ANPH

88.638,00

0,00

88.638,00

88.638,00

88.636

00

- cheltuieli materiale

20

650,00

650,00

650,00

65C

00

- asistenta sociala

57

87.988,00

87.988,00

87.988,00

87.98E

00

CAP. 70.02 LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

5.151,35

0,00

2.408,00

2.408,00

2.586

00

- cheltuieli de personal

10

738,00

0,00

738,00

738,00

886

00

- cheltuieli materiale

20

320,00

0,00

320,00

320,00

344

00

- transferuri

55 SF

1.350,00

0,00

1.350,00

1.350,00

1.35C

00

- transferuri

55 SD

2.255,35

0,00

0,00

0,00

t

00

- cheltuieli de capital

71

488,00

0,00

0,00

0,00

6

00

Serviciul public județean Salvamont Brașov

866,00

0,00

858,00

858,00

1.03C

j)0

- cheltuieli de personal

10

738,00

738,00

738,00

886

00

- cheltuieli materiale

20

120,00

120,00

120,00

144

00

- cheltuieli de capital

71

8,00

Consiliul Județean Brașov

4.285,35

0,00

1.550,00

1.550,00

1.55C

00

- cheltuieli materiale

20

200,00

200,00

200,00

206

00

- alte transferuri

55 SF

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.35C

00

- transferuri

55 SD

2.255,35

0,00

0,00

6

00

- cheltuieli de capital

71

480,00

0,00

0,00

c

00

CAP.74.02 PROTECȚIA MEDIULUI Consiliul Județean Brașov

3.128,30

0,00

200,00

200,00

20C

00

- cheltuieli materiale

20

291,30

200,00

200,00

206

00

- cheltuieli de capital

71

2.837,00

0,00

0,00

6

00

CAP.83.02 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ,PISCICULTURA Șl VANATOARE

854,33

0,00

770,00

770,00

924

00

- cheltuieli de personal

10

697,73

0,00

698,00

698,00

836

00

- cheltuieli materiale

20

72,00

0,00

72,00

72,00

86

00

- cheltuieli de capital

71

84,60

0,00

0,00

0,00

C

00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor Brașov

854,33

0,00

770,00

770,00

92'

j)0

- cheltuieli de personal

10

697,73

698,00

698,00

836

00

- cheltuieli materiale

20

72,00

72,00

72,00

86

00

- cheltuieli de capital

71

84,60

0,00

0,00

6

00

CAP. 84.02 - TRANSPORTURI

165.429,86

0,00

149.303,00

162.929,00

138.086

.1)0

- cheltuieli materiale

20

13.350,00

13.400,00

13.400,00

13.406

,00

-programe din fondul european de

58

25.315,90

0,00

82.690,00

82.690,00

66.596

,00

- cheltuieli de capital

71

110.117,96

35.226,00

53.556,00

48.876

,00

- rambursări de credite

81

16.646,00

17.987,00

13.283,00

9.216

,00

AEROPORT (84.06,02)

83.280,50

0,00

24.171,00

53.400,00

37.934

,00

- cheltuieli materiale

20

400,00

400,00

400,00

406

,00

- cheltuieli de capital

71

82.880,50

0,00

23.771,00

53.000,00

37.534

,00

RAMBURSĂRI BCR,CEC AEROPORT

9.590,00

0,00

10.670,00

10.920,00

8.507

,00

- rambursări de credite

81

9.590,00

10.670,00

10.920,00

8.507

,00

DRUMURI (84.03.01)

65.503,36

0,00

107.145,00

96.246,00

90.936

,0o

- cheltuieli materiale DIN CARE:

20

12.950,00

13.000,00

13.000,00

13.00C

,00

- reparații drumuri

20.02

12.000,00

ANEXA NR. 1

INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

-programe din fondul european de dezvoltare FEDR

58

25.315,90

0,00

82.690,00

82.690,00

66.595,

^0

- cheltuieli de capital

71

27.237,46

11.455,00

556,00

11.341,

00

RAMBURSĂRI BERD (84.03.01)

6.345,00

0,00

6.606,00

1.652,00

0,

00

- rambursări de credite

81

6.345,00

6.606,00

1.652,00

C,

00

RAMBURSĂRI EXIMBANK DRUM (84.03.01)

711,00

0,00

711,00

711,00

711,

- rambursați de credite

81

711,00

711,00

711,00

711,

00

CAP. 87,02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

443,62

300,00

300,00

300,

- cheltuieli materiale

20

396,50

300,00

300,00

300,

00

- cheltuieli de capital

71

47,12

EXCEDENT/DEFICIT

0,00

-100,36

0,00

0,00

0,

00

DIRECTOR EXECUTIV,


ȘEF SERVICIU BUGET, lldiko Săndor

DIRECȚIA ECONOMICA

SERVICIUL BUGET


MII EI

INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI

259.504,54

0,00

261.983,00

256.523,00

262.815

30

Impozit pe profit (Compania Apa)

01.02.01

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.350

io

Cota defalcate din impozitul pe venit cota de 11,25%

04,02,01

74.884,00

81.615,00

91.426,00

101.894

30

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale (27% din cota de 17.25%)

04,02,04

31.002,00

36.238,00

40.594,00

45.242

30

Sume defalcate din TVA pt finanțarea cheltuielilor descentralizate

11,02,01

49.427,00

52.901,00

52.928,00

53.004

00

TVA drumuri

11,02,05

8.950,00

9.944,00

9.944,00

9.944

30

Sume defalcate din TVA pt echil bug locale(27%din jud)

11,02,06

0,00

27.291,00

21.601,00

11.081

00

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

1.483,00

1.483,00

1.483,00

1.483

oo

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

227,50

227,00

227,00

227

oo

Venituri din proprietate

30,02

714,24

714,00

714,00

714

00

alte venituri din concesiuni și închirieri

30,02,05,30

634,24

634,00

634,00

634

oo

venituri din dividende

30.02.08.03

80,00

80,00

80,00

80

oo

Venituri din preț servicii

33,02

416,80

416,00

416,00

416

00

venituri din prestări de servicii

33,02,08

66,00

66,00

66,00

66

Oo

contribuția lunara a părinților pentru intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

33,02,27

15,80

16,00

16,00

16

00

alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33,02,50

335,00

334,00

334,00

334

00

Amenzi, penalizări confiscări

35,02

1,00

0,00

0,00

0

00

venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de alte instituții de specialitate

35,02,01,02

1,00

0,00

0,00

0

co

Diverse venituri

36,02

282,00

282,00

282,00

282

00

taxe speciale

36,02,06

142,00

142,00

142,00

142

00

alte venituri

36,02,50

140,00

140,00

140,00

140

00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanatrea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37,02,03

0,00

-41.245,00

-55.209,00

-53.589

co

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

90.767,00

90.767,00

90.767,00

90.767

00

Subvenție pentru finanțarea persoanelor cu handicap (ANPH)

42,02,21

88.638,00

88.638,00

88.638,00

88.638

00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea unit, de asistenta medico-sociala

42,02,35

2.129,00

2.129,00

2.129,00

2.129

00

TOTAL CHELTUIELI

259.504,54

100,36

261.983,00

256.523,00

262.815

00

- cheltuieli de personal

10

57.963,00

0,00

65.943,00

65.943,00

71.105

00

- cheltuieli materiale

20

37.315,09

96,82

29.956,00

29.997,00

31.284

00

- dobânzi

30

2.847,00

0,00

2.938,00

2.155,00

1.439

00

- fonduri de rezerva

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0

00

ANEXA NR. 1 a

BUGET AN 2018

Estimări

INDICATORI

cod

TOTAL 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

22.280,32

0,00

22.384,00

22.384,00

25.27C

00

- alte transferuri

55 SF

1.771,52

0,00

1.372,00

1.374,00

1.370

00

- transferuri

55 SD

0,00

0,00

0,00

0,00

0

00

- ajutoare sociale

57

101.729,35

3,54

102.913,00

102.889,00

102.918

00

- alte cheltuieli

59

18.952,26

0,00

18.490,00

18.498,00

20.205

00

- rambursări de credite interne/externe/

81

16.646,00

0,00

17.987,00

13.283,00

9.218

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

28.458,37

0,00

28.142,00

28.144,00

34.810

ΰ

- cheltuieli de personal

10

20.375,81

0,00

20.380,00

20.380,00

24.456

00

- cheltuieli materiale

20

4.435,70

0,00

4.440,00

4.440,00

5.328

00

- alte transferuri

55 SF

421,52

0,00

22,00

24,00

26

00

- alte cheltuieli

59

3.225,34

0,00

3.300,00

3.300,00

5.000

00

CAP.54.02 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

2.912,71

0,00

2.914,00

2.914,00

3.500

io

- cheltuieli de personal

10

420,00

0,00

420,00

420,00

504

00

- cheltuieli materiale

20

41,40

0,00

42,00

42,00

50

00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.451,31

0,00

2.452,00

2.452,00

2.946

io

- fonduri de rezerva

50

0,00

0,00

0,00

0

00

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

2.451,31

0,00

2.452,00

2.452,00

2.946

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.451,31

2.452,00

2.452,00

2.946

(Jo

Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale(OMEPTA)

38,00

0,00

38,00

38,00

46

r

- cheltuieli materiale

20

38,00

0,00

38,00

38,00

46

00

Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica ATOP

423,40

0,00

424,00

424,00

508

00

- cheltuieli de personal

10

420,00

0,00

420,00

420,00

504

00

- cheltuieli materiale (acțiuni CJ)

20

3,40

0,00

4,00

4,00

4

oo

Cap.55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ Șl ÎMPRUMUTUL

2.949,00

0,00

2.962,00

2.177,00

1.459

-comisioane

20

102,00

24,00

22,00

20

00

-dobânzi

30

2.847,00

2.938,00

2.155,00

1.439

00

Cap.60.02 APĂRARE (Centrul Militar Zonal)

241,00

0,00

241,00

241,00

265

00

- cheltuieli materiale

20

241,00

0,00

241,00

241,00

265

Oo

CAP.61.02 ORDINE PUBLICĂ SI

SIGURANȚA NATIONALA(lnspectoratul pt. Situații de Urgenta Tara Barsei)

346,00

0,00

350,00

350,00

385

|o

I

- cheltuieli materiale

20

346,00

0,00

350,00

350,00

385

00

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

14.466,00

0,00

16.231,00

16.250,00

16.319

00

- cheltuieli de personal

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0

00

- cheltuieli materiale

20

1.909,00

0,00

1.953,00

1.996,00

2.036

00

- ajutoare sociale

57

12.405,00

0,00

14.126,00

14.102,00

14.131

00

- alte acțiuni

59

152,00

0,00

152,00

152,00

152

00

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0

oo

Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

1.026,00

0,00

1.034,00

1.043,00

1.050

tjo

- cheltuieli materiale

20

365,00

373,00

382,00

389

00

- ajutoare sociale

57

583,00

583,00

583,00

583

00

- alte acțiuni

59

78,00

78,00

78,00

78

Oo

2

ANEXA NR. 1 a

INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

Centrul școlar de educație incluziva Fagaras

1.107,00

0,00

1.120,00

1.133,00

1.147,

00

- cheltuieli materiale

20

590,00

603,00

616,00

630,

00

- ajutoare sociale

57

492,00

492,00

492,00

492,

00

Oo

- alte acțiuni

59

25,00

25,00

25,00

25,

Centrul școlar de educație incluziva Victoria

345,00

0,00

348,00

351,00

353,

- cheltuieli materiale

20

121,00

124,00

127,00

129,

00

- ajutoare sociale

57

224,00

224,00

224,00

224,

00

Școala profesionala speciala Codlea

1.076,00

0,00

1.085,00

1.093,00

1.101,

00

- cheltuieli materiale

20

375,00

384,00

392,00

400,

00

- ajutoare sociale

57

701,00

701,00

701,00

701,

00

Centrul școlar pentru educație incluziva Bradet Sacele

306,00

0,00

311,00

316,00

320,

00

I

- cheltuieli materiale

20

214,00

219,00

224,00

228,

00

-ajutoare sociale

57

92,00

92,00

92,00

92,

Oo

Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

293,00

0,00

299,00

304,00

309,

00

T

- cheltuieli materiale

20

244,00

250,00

255,00

260,

00

- alte acțiuni

59

49,00

49,00

49,00

49,

oo

Consiliul Județean Brașov

10.313,00

0,00

12.034,00

12.010,00

12.039,

00

-ajutoare sociale in natura( produse lactate si de panificație,implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete in scoli)

57

10.313,00

12.034,00

12.010,00

12.039,

00

CAP.66.02 SANATATE

5.765,74

0,00

5.765,00

5.765,00

5.765,

00

- cheltuieli materiale

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,

00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

5.765,74

0,00

5.765,00

5.765,00

5.765,

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

2.129,00

0,00

2.129,00

2.129,00

2.129,

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.129,00

2.129,00

2.129,00

2.129,

00

Spitalul Clinic de Copii Brașov

1.689,40

0,00

1.689,00

1.689,00

1.689,

00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.689,40

1.689,00

1.689,00

1.689,

00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

20,80

0,00

21,00

21,00

21,

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

20,80

21,00

21,00

21,

io

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

1.030,40

0,00

1.030,00

1.030,00

1.030,

00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.030,40

1.030,00

1.030,00

1.03C,

00

Spitalul Clinic Obstetrica Ginecologie

DR. I.A. SBARCEA Brașov

86,40

0,00

86,00

86,00

86,

00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

86,40

86,00

86,00

86,

00

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

346,80

0,00

347,00

347,00

347,

00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

346,80

347,00

347,00

347

00

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

462,94

0,00

463,00

463,00

467,

00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

462,94

463,00

463,00

46-

00

3

ANEXA NR. 1 a

INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

CAP. 67.02 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

30.255,91

0,00

30.065,00

30.073,00

33.442,

- cheltuieli de personal

10

3.569,50

0,00

3.570,00

3.570,00

4.284,

oo

- cheltuieli materiale

20

1.280,50

0,00

1.280,00

1.280,00

1.536,

00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

10.610,65

0,00

10.713,00

10.713,00

13.105,

00

- alte cheltuieli

59

14.795,26

0,00

14.502,00

14.510,00

14.517,

00

Biblioteca Județeană “George Baritiu"

4.879,50

0,00

4.880,00

4.880,00

5.850,

j)0

- cheltuieli de personal

10

3.569,50

3.570,00

3.570,00

4.284,

oo

- cheltuieli materiale

20

1.280,50

1.280,00

1.280,00

1.536,

00

- alte cheltuieli

59

29,50

30,00

30,00

30,

Oo

Consiliul Județean- propriu

3.101,20

0,00

2.400,00

2.400,00

2.400,

Oo

- alte cheltuieli

59

3.101,20

2.400,00

2.400,00

2.40C,

Oo

Culte religioase + Reparații biserici

11.664,56

0,00

12.072,00

12.080,00

12.087,

00

-alte cheltuieli, din care:

59

11.664,56

0,00

12.072,00

12.080,00

12.087,

00

-reparații biserici

59,12

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,

00

-salarii personal neclerical

59,15

10.664,56

11.072,00

11.080,00

11.087,

Oo

Muzeul de Arta

958,45

0,00

957,00

957,00

1.152,

do

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

958,45

957,00

957,00

1.152,

Muzeul Județean de Istorie

2.942,40

0,00

2.947,00

2.947,00

3.566,

00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.942,40

2.947,00

2.947,00

3.566,

Muzeul de Etnografie

1.660,50

0,00

1.660,00

1.660,00

2.020,

00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.660,50

1.660,00

1.660,00

2.020,

Muzeul Casa Mureșenilor

1.113,89

0,00

1.210,00

1.210,00

1.455,

00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.113,89

1.210,00

1.210,00

1.455,

00

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

2.007,19

0,00

2.010,00

2.010,00

2.558,

00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.007,19

2.010,00

2.010,00

2.558,

00

Centrul Cultural Reduta

1.928,22

0,00

1.929,00

1.929,00

2.354,

00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.928,22

1.929,00

1.929,00

2.354,

00

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

140.248,28

100,36

140.248,00

140.248,00

140.248,

00

- cheltuieli de personal

10

32.161,96

0,00

40.137,00

40.137,00

40.137,

00

- cheltuieli materiale

20

14.529,69

96,82

7.334,00

7.334,00

7.334,

00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.452,62

0,00

3.454,00

3.454,00

3.454

00

- asistenta sociala

57

89.324,35

3,54

88.787,00

88.787,00

88.787

Oo

- alte cheltuieli

59

779,66

0,00

536,00

536,00

536

00

Consiliul Județean Brașov

537,40

0,00

536,00

536,00

536

00

- asistenta sociala

57

- alte cheltuieli

59

537,40

536,00

536,00

536

6o

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

3.452,62

0,00

3.454,00

3.454,00

3.454

.0

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.452,62

0,00

3.454,00

3.454,00

3.454

00

Centralizator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

136.258,26

100,36

136.258,00

136.258,00

136.258

00

4

INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

- cheltuieli de personal

10

32.161,96

0,00

40.137,00

40.137,00

40.137 00

- cheltuieli materiale

20

14.529,69

96,82

7.334,00

7.334,00

7.334 00

- asistenta sociala

57

89.324,35

3,54

88.787,00

88.787,00

88.787 00

- alte cheltuieli

59

242,26

0,00

0,00

0,00

0 00

a)Asistenta acordata persoanelor in varsta

1.244,17

0,00

1.092,00

1.092,00

1.092.00

- cheltuieli de personal

10

573,10

739,00

739,00

739 00

- cheltuieli materiale

20

625,07

309,00

309,00

309, Op

- asistenta sociala

57

40,50

44,00

44,00

44,00

- alte cheltuieli

59

5,50

0,00

0,00

0,00

b)Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.356,62

6,36

8.115,00

8.115,00

8.115,00

- cheltuieli de personal

10

5.147,84

6.534,00

6.534,00

6.534, Op

- cheltuieli materiale

20

3.587,31

5,91

1.492,00

1.492,00

1.492,00

- asistenta sociala

57

558,05

0,45

89,00

89,00

89, Op

- alte cheltuieli

59

63,42

0,00

0,00

0,00

c)Asistenta sociala pt.familie si copii

27.700,97

94,00

28.053,00

28.053,00

28.053,00

- cheltuieli de personal

10

18.444,41

23.171,00

23.171,00

23.171,00

- cheltuieli materiale

20

8.436,90

90,91

4.216,00

4.216,00

4.216,00

- asistenta sociala

57

737,80

3,09

666,00

666,00

666,0 0

- alte cheltuieli

59

81,86

0,00

0,00

o, op

d)Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

9.318,50

0,00

10.360,00

10.360,00

10.360,) )

- cheltuieli de personal

10

7.996,61

9.693,00

9.693,00

9.693, )0

- cheltuieli materiale

20

1.230,41

667,00

667,00

667,00

- alte cheltuieli

59

91,48

0,00

0,00

0,00

e)Asistenta sociala in caz de invaliditate-ANPH

88.638,00

0,00

88.638,00

88.638,00

88.638,D0

- cheltuieli materiale

20

650,00

650,00

650,00

650,1)0

- asistenta sociala

57

87.988,00

87.988,00

87.988,00

87.988,(10

CAP. 70.02 LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

2.408,00

0,00

2.408,00

2.408,00

2.580,00

- cheltuieli de personal

10

738,00

0,00

738,00

738,00

886,00

- cheltuieli materiale

20

320,00

0,00

320,00

320,00

344,Op

- transferuri

55 SF

1.350,00

0,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

Serviciul public județean Salvamont Brașov

858,00

0,00

858,00

858,00

1.030, (I0

- cheltuieli de personal

10

738,00

738,00

738,00

886,00

- cheltuieli materiale

20

120,00

120,00

120,00

144,00

Consiliul Județean Brașov

1.550,00

0,00

1.550,00

1.550,00

1.550,( 0

- cheltuieli materiale

20

200,00

200,00

200,00

200.CC

- alte transferuri

55 SF

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.350,(0

CAP.74.02 PROTECȚIA MEDIULUIConsiliul Județean Brașov

291,30

0,00

200,00

200,00

200,(0

- cheltuieli materiale

20

291,30

200,00

200,00

200,(0

CAP.83.02 AGRICULTURĂ , SILVICULTURĂ,PISCICULTURA Șl VANATOARE

769,73

0,00

770,00

770,00

924,(C

- cheltuieli de personal

10

697,73

0,00

698,00

698,00

838,CC

- cheltuieli materiale

20

72,00

0,00

72,00

72,00

86,CC

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor Brașov

769,73

0,00

770,00

770,00

924,CO

- cheltuieli de personal

10

697,73

698,00

698,00

838,C0

- cheltuieli materiale

20

72,00

72,00

72,00

86,CO

CAP. 84.02 - TRANSPORTURI

29.996,00

0,00

31.387,00

26.683,00

22.618,00

- cheltuieli materiale

20

13.350,00

13.400,00

13.400,00

13.400,0 O

- rambursări de credite

81

16.646,00

17.987,00

13.283,00

9.218,00'

AEROPORT (84.06,02)

400,00

0,00

400,00

400,00

400,00

ANEXA NR. 1 a

INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

- cheltuieli materiale

20

400,00

400,00

400,00

40C

Oo

RAMBURSĂRI BCR,CEC AEROPORT

9.590,00

0,00

10.670,00

10.920,00

8.507

)0

- rambursări de credite

81

9.590,00

10.670,00

10.920,00

8.507

DO

DRUMURI (84.03.01)

12.950,00

0,00

13.000,00

13.000,00

13.00C

00

- cheltuieli materiale DIN CARE:

20

12.950,00

13.000,00

13.000,00

13.00C

DO

- reparații drumuri

20.02

12.000,00

RAMBURSĂRI BERD (84.03.01)

6.345,00

0,00

6.606,00

1.652,00

C

oo

- rambursări de credite

81

6.345,00

6.606,00

1.652,00

c

po

RAMBURSĂRI EXIMBANK DRUM

(84.03.01)

711,00

0,00

711,00

711,00

711

)0

- rambursări de credite

81

711,00

711,00

711,00

711

po

CAP. 87,02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

396,50

300,00

300,00

30C

DO

- cheltuieli materiale

20

396,50

300,00

300,00

30C

DO

EXCEDENT/DEFICIT

0,00

-100,36

0,00

0,00

(

00

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU BUGET, lldiko SăndorGabriela Agafi^i,

DIRECȚIA ECONOMICA


SERVICIUL BUGETSECRETAR,INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL 2018

din care credite

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI

169.157,50

122.282,00

136.246,00

115.470 00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37,02,04

0,00

41.245,00

55.209,00

53.589 CO

Sume excedent buget local pt.finantarea secțiunii de dezvoltare

40,02,14

144.347,93

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

3.225,24

10.615,00

10.615,00

8.148 00

Subvenții pt.finantare din fonduri externe nerambursabile

42,02,69

3.225,24

10.615,00

10.615,00

8.148 C0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

21.584,33

0,00

70.422,00

70.422,00

53.733 00

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48.02.01

21.584,33

70.422,00

70.422,00

53.733 00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

21.584,33

70.422,00

70.422,00

53.733 00

TOTAL CHELTUIELI

169.157,50

0,00

122.282,00

136.246,00

115.470 00

- transferuri

55 SD

2.255,35

0,00

0,00

0,00

o o‘o

-programe din fondul european de

58

25.315,90

0,00

82.690,00

82.690,00

66.595 0^0

- cheltuieli de capital

71

127.932,41

0,00

39.592,00

53.556,00

48.875 0'0

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

2.609,53

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

2.609,53

0,00

CAP.54.02 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

88,10

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale

51 SD

84,60

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

3,50

0,00

0,00

0,00

000

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

84,60

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

84,60

Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale(OMEPTA)

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

3,50

0,00

0,00

0,00

0,30

Cap.60.02 APĂRARE (Centrul Militar Zonal)

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

80,00

0,00

CAP.61.02 ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NATIONALA(lnspectoratul pt. Situații de Urgenta Tara Barsei)

203,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

203,00

0,00

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

802,20

0,00

0,00

0,00

O,Db

- cheltuieli de capital

71

802,20

0,00

0,00

0,00

0,D0ANEXA NR. 1 b

BUGET AN 2018

Estimări

INDICATORI

cod

TOTAL 2018

din care credite

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

421,00

0,00

0,00

0,00

0

c

0

- cheltuieli de capital

71

421,00

Centrul școlar de educație incluziva

10,00

0,00

0,00

0,00

n

f

)0

Fagaras

- cheltuieli de capital

71

10,00

Școala profesionala speciala Codlea

12,00

0,00

0,00

0,00

0

c

>0

- cheltuieli de capital

71

12,00

0,00

0,00

0

c

Centrul școlar pentru educație incluziva Bradet Sacele

37,70

0,00

0,00

0,00

0

(

io

-cheltuieli de capital

71

37,70

Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

9,00

0,00

0,00

0,00

0

IO

-cheltuieli de capital

71

9,00

Consiliul Județean Brașov

312,50

0,00

0,00

0,00

0

>0

-cheltuieli de capital

71

312,50

CAP.66.02 SANATATE

22.013,59

0,00

4.366,00

0,00

0

,(

30

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

13.318,59

0,00

0,00

0,00

0

,00

- cheltuieli de capital

71

8.695,00

0,00

4.366,00

0,00

0

,00

Consiliul Județean Brasov-spitale

8.695,00

0,00

4.366,00

0,00

0

,(

IO

-cheltuieli de capital

71

8.695,00

4.366,00

Spitalul Clinic de Copii Brașov

1.322,20

0,00

0,00

0,00

0

,(

30

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

1.322,20

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

1.505,00

0,00

0,00

0,00

c

,<

)0

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

1.505,00

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

6.707,65

0,00

0,00

0,00

c

)0

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

6.707,65

Spitalul Clinic Obstetrica Ginecologie

DR. I.A. SBARCEA Brașov

2.010,00

0,00

0,00

0,00

c

30

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

2.010,00

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

1.306,00

0,00

0,00

0,00

(

30

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

1.306,00

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

467,74

0,00

0,00

0,00

(

'■

30

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

467,74

CAP. 67.02 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

529,65

0,00

0,00

0,00

c

I,

30

- transferuri intre unitati ale

51 SD

153,65

0,00

0,00

0,00

I,

00

- cheltuieli de capital

71

376,00

0,00

0,00

0,00

I,

Ido

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

296,00

0,00

0,00

0,00

I,

30

- cheltuieli de capital

71

296,00

Consiliul Județean- propriu

80,00

0,00

0,00

0,00

,

00

2

ANEXA NR. 1 b

INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL 2018

din care credite

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

- cheltuieli de capital

71

80,00

Muzeul de Arta

5,00

0,00

0,00

0,00

0

10

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

5,00

Muzeul Județean de Istorie

95,50

0,00

0,00

0,00

0

0

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

95,50

Muzeul de Etnografie

22,50

0,00

0,00

0,00

0

30

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

22,50

Școala Populara de Arte si Meserii “Tiberiu Brediceanu"

18,65

0,00

0,00

0,00

0

10

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

18,65

0,00

0,00

0(

:o

Centrul Cultural Reduta

12,00

0,00

0,00

0,00

0

00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

12,00

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1.685,50

0,00

0,00

0,00

0

30

- transferuri intre unitati ale

51 SD

97,00

0,00

0,00

0,00

0

30

- cheltuieli de capital

71

1.588,50

0,00

0,00

0,00

0

30

Consiliul Județean Brașov

940,00

0,00

0,00

0,00

0

30

- cheltuieli de capital

71

940,00

0,00

0,00

0

:o

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sănpetru

97,00

0,00

0,00

0,00

0

30

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

97,00

0,00

0,00

0

:o

Centralizator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

648,50

0,00

0,00

0,00

0

oo

- cheltuieli de capital

71

648,50

0,00

0,00

0,00

0

30

a)Asistenta acordata persoanelor in varsta

25,00

0,00

0,00

0,00

0

oo

- cheltuieli de capital

71

25,00

b)Asistenta sociala in caz de invaliditate

169,00

0,00

0,00

0,00

0

00

- cheltuieli de capital

71

169,00

0,00

0,00

0

00

c)Asistenta sociala pt.familie si copii

402,00

0,00

0,00

0,00

0

00

- cheltuieli de capital

71

402,00

d)Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

52,50

0,00

0,00

0,00

0

00

- cheltuieli de capital

71

52,50

CAP. 70.02 LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

2.743,35

0,00

0,00

0,00

0

00

- transferuri

55 SD

2.255,35

0,00

0,00

0,00

0

00

- cheltuieli de capital

71

488,00

0,00

0,00

0,00

0

00

Serviciul public județean Salvamont Brașov

8,00

0,00

0,00

0,00

0

00

- cheltuieli de capital

71

8,00

Consiliul Județean Brașov

2.735,35

0,00

0,00

0,00

0

00

- transferuri

55 SD

2.255,35

0,00

0,00

0

00

- cheltuieli de capital

71

480,00

0,00

0,00

0

00

3

ANEXA NR. 1 b

INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL 2018

din care credite

2019

2020

202

1

0

1

2

3

4

5

6

CAP.74.02 PROTECȚIA MEDIULUIConsiliul Județean Brașov

2.837,00

0,00

0,00

0,00

0

10

- cheltuieli de capital

71

2.837,00

0,00

0,00

0(

:o

CAP.83.02 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ,PISCICULTURA Șl VANATOARE

84,60

0,00

0,00

0,00

0(

30

- cheltuieli de capital

71

84,60

0,00

0,00

0,00

0(

:o

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor Brașov

84,60

0,00

0,00

0,00

0(

10

- cheltuieli de capital

71

84,60

0,00

0,00

0(

Jo

CAP. 84.02 - TRANSPORTURI

135.433,86

0,00

117.916,00

136.246,00

115.470

30

-programe din fondul european de dezvoltare FEDR

58

25.315,90

0,00

82.690,00

82.690,00

66.595

30

- cheltuieli de capital

71

110.117,96

35.226,00

53.556,00

48.875

30

AEROPORT (84.06,02)

82.880,50

0,00

23.771,00

53.000,00

37.534

30

- cheltuieli de capital

71

82.880,50

0,00

23.771,00

53.000,00

37.534

qo

DRUMURI (84.03.01)

27.237,46

0,00

11.455,00

556,00

11.341

30

-programe din fondul european de dezvoltare FEDR

58

25.315,90

0,00

82.690,00

82.690,00

66.595

30

- cheltuieli de capital

71

27.237,46

11.455,00

556,00

11.341

10

CAP. 87,02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

47,12

0,00

0,00

0

30

- cheltuieli de capital

47,12

DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela AgafițeȘEF SERVICIU BUGET, lldiko Sândor

CAP 51,02 AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Vr-JTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

31.067,90

0,00

28.142,00

28.144,00

34.810,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

28.458,37

0,00

28.142,00

28.144,00

34.810,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

28.458,37

0,00

28.142,00

28.144,00

34.810,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod

10.01+10.02+10.03)

10

20.375,81

0,00

20.380,00

20.380,00

24.456,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

19.443,31

0,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

16.283,31

Sporuri pentru condiții de munca

10,01,05

2.000,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

840,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

120,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

200,00

altuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la

W02.06+10.02.30)

10.02

304,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

10,02,06

304,50

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

628,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

159,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

5,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

53,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

9,00

Contribuție asiguratorie de munca

10,03,07

400,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

4.435,70

0,00

4.440,00

4.440,00

5.328,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3.048,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

150,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

235,70

Apa. canal si salubritate

20.01.04

23,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

100,00

Piese de schimb

20.01.06

50,00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

170,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

300,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2.000,00

Reparații curente

20.02

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

puri de natura obiectelor de inventar (cod zd.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

200,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

300,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

100,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

217,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

130,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

30,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

25,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

12,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

20,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod

55.01+ 55.02}

55 SF

421,52

0,00

22,00

24,00

26,00

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

421,52

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

21,52

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

400,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01 +59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.2

59

3.225,34

0,00

3.300,00

3.300,00

5.000,00

Asociații si fundații

59.11

1.886,64

Despăgubiri civile

59.17

1.225,40

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

113,30

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2.609,53

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

2.609,53

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2.609,53

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1.353,19

Alte active fixe

71.01.30

1.256,34

lei


Director Executiv, Gabriela Aga iței

Vizat: Sef serviciu buget-lldiko Sandor întocmit: Consilier-Ligia-Florina PoznaCAP 54,02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

OTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE ^Jncționare+secțiunea DE DEZVOLTARE)

3.000,81

0,00

2.914,00

2.914,00

3.500,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+80+81+84)

2.912,71

0,00

2.914,00

2.914,00

3.500,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.912,71

0,00

2.914,00

2.914,00

3.500,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod

10.01+10.02+10.03)

10

420,00

0,00

420,00

420,00

504,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

393,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

393,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

27,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

3,00

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1,00

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ta 20.06+20.09 ta 20.16+20.18 la

20

41,40

0,00

42,00

42,00

50,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

4,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,00

0,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

14,40

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

0,60

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,80

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,20

0,00

Reparații curente

20.02

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2,00

0,00

Deplasări, detasari. transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

3,40

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3,40

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51 SF

2.451,31

0,00

2.452,00

2.452,00

2.946,00

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.0

51.01

2.451,31

0,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

2.451,31

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

88,10

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

84,60

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la

51.02.28)

51.02

84,60

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

51,02,29

84,60

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

3,50

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

3,50

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3,50

0,00

Director Executiv,

JUDEȚUL: BRAȘOV


Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV


Instituția publică: JUDEȚUL BRAȘOV


Formular:


11/06


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL?01SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021


JUDEȚULBRASOV


Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV


Instituția publică: JUDEȚUL BRAȘOV


Formular:


11/06


B U 6 E T U.


PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE. PE AN

JUDEȚUL: BRAȘOV


Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL

BRAȘOV

Instituția publicăJUDETUL BRAȘOV

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 201

55,02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI_________________ - mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE NCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2.949,00

0,00

2.962,00

2.177,00

1.459,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2.949,00

0,00

2.962,00

2.177,00

1.459,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.949,00

0,00

2.962,00

2.177,00

1.459,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

102,00

0,00

24,00

22,00

20,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

102,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

102,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

2.847,00

0,00

2.938,00

2.155,00

1.439,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

2.654,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

2.654,00

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

193,00

0,00

Director economic,


Gabriela Agafițqfl /

/T


Vizat: Șef serviciu buget: lldiko Sand întocmit: Consilier. Maria Stoica p,


JUDEȚUL:BRASOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

Anexa 1.1.4


Instituția publică.CENTRUL MILITAR ZONAL


PREȘEDINTE,


Formular:


11/06


Vestea Adrian


>an


BUGETUL     p

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 20\8


SECRETAR

Dumbravd/nu Maria

l'


lESTIMARI PENTRU XniI 2019-2021


CAP 60,02 APARARE NATIONALA-CENTRUL MILITAR ZONAL

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARE)

321,00

0,00

241,00

241,00

265,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

241,00

0,00

241,00

241,00

265,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

1”+20+30+40+50+51SF+55SF+5 7+59)

01

241,00

0,00

241,00

241,00

265,00

LUL II BUNURI SI SERVICII (cod

20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

241,00

0,00

241,00

241,00

265,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

203,11

0,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

20,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,49

încălzit. Iluminat si forla motrica

20.01.03

75,00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

18,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

15,00

Piese de schimb

20.01.06

4,00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

25,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

38,62

Reparații curente

20.02

21,39

0,00

0,00

0,00

0,00

Wodi. publicații si materiale documentare

20.11

6,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

10,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

40,00

Alte active fixe

71.01.30

40,00

Director Executiv,


JUDEȚUL BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publicăINSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA TARA BARSEI BRAȘOV


PREȘEDINȚI


Formular:


11/06


Vestea


BUGETUL


rîăn loan

/r


iNE£A<i.5


SECRETAR


luMaria


PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2018

il ESTIMĂRI PENTRU ANIf2019-2021


CAP 61,02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONALA-

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA TARA BARSEI BRAȘOV

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

549,00

0,00

350,00

350,00

385,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+80+81+84)

346,00

0,00

350,00

350,00

385,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

346,00

0,00

350,00

350,00

385,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

346,00

0,00

350,00

350,00

385,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

214,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

34,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

11,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

40,00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

3,50

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

15,00

Piese de schimb

20.01.06

11,60

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

15,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

9,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

75,00

Reparații curente

20.02

25,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

85,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

21,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

9,00

Chirii

20.30.04

12,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

203,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

203,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

203,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

174,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

29,00

Vizat: Sef serviciu buget-lldiko Sandor întocmit: Consilier-Ligia-Florina Pozna


Instituția publică: JUDEȚUL BRAȘOV


Formular:


11/06PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

CAP.65 INVATAMANT                                                            - mii lei -


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

T'' ^L CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

F^CȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

10.625,50

0,00

12.034

12.010

1

2.039

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

10.313,00

0,00

12.034

12.010

1

2.039

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

10.313,00

0,00

12.034

12.010

1

2.039

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

10.313,00

0,00

12.034

12.010

1

2.039

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

10.313,00

0,00

0

0

0

| Ajutoare sociale in natura

57.02.02

10.313,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

312,50

0,00

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

312,50

0,00

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

312,50

0,00

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

312,50

0,00

0

0

0

Construcții

71.01.01

312,50Director executiv, Gabriela Ag
Instituția publică:CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Formular?


11/06


BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021
CAP.66.02 - SANATATE

Buget

2018

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

27.779,33

0,00

10.131,00

5.765,00

5

.7(

5

,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

5.765,74

0,00

5.765,00

5.765,00

,Ț(

5

,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5.765,74

0,00

5.765,00

5.765,00

5

.7(

5

,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

5.765,74

0,00

5.765,00

5.765,00

5

.7(

5

,00

V    Ieruri curente (cod

5^01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

51.01

5.765,74

0,00

5.765,00

5.765,00

5

.7f

5

.00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

2.129,00

0,00

2.129,00

2.129,00

2

,1i

9

.00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

3.636,74

0,00

3.636,00

3.636,00

3

.6!

6

,00

!iE?='“Nclto°ro^°;';TARE (cod

nu

22.013,59

' 0.00

4.366,00

.0,00

§

0

,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

13.318,59

0,00

0,00

0,00

0

,00

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.46)

51.02

13.318,59

0,00

0,00

0,00

0

,00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

13.318,59

0,00

0,00

0,00

0

,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

8.695,00

0,00

4.366,00

0,00

0

,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

8.695,00

0,00

4.366,00

0,00

0

,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

8.695,00

0,00

4.366,00

0,00

0

,00

Construcții

71.01.01

8.695,00

0,00

4.366,00

0,00

0

,00

Vizat: Sef Serviciu Buget Sandor lldiko


întocmit: Consilier - Attila KopeDIRECTOR EXECUTIV Gabriela Âgafitei J

JUDEȚUL:BRASOVANEXA 1.1.8SECRETAR

Maria. Dumbraveanu


BUGETU

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

CAP. 67,02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

- mu lei -

Buget 2018

Estimar

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

202

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

25.610,06

0,00

25.185,00

25.193,00

27.59

2,03

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

25.376,41

0,00

25.185,00

25.193,00

27.59

2 00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

25.376,41

0,00

25.185,00

25.193,00

27.59

2 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.02+10.03)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la

10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

0,00

0,00

0,00

0,00

ooo

Salarii de baza

10.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

Indemnizație de conducere

10.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.C

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

Vouchere de vacanță

10.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0(0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,(0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

ol.oo

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

o.do

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli nrofesionale

10.03.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

0,00

0,00

0,00

c .90

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

0,00

0,00

0,00

0,00

(,60

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

0,00

0,00

0,00

0,00

(,1)0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0,00

0,00

0,00

0,00

(,')0

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

(,)0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

(,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

(,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,D0

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

),00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.

20.05

0,00

0,00

0,00

0,00

),00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

),00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

0,0

0

0,(K

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

0,00

0,00

0,00

O,(j)(J

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,lj)0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

q,D(i

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

0,0

0

d,'4

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

0,0

0

o.oi

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

0,00

0,0

0

0,4

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

0,00

0,0

0

0, >0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07

20.30

0,00

0,00

0,00

0,00

q, 4

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

o, >6

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

0,00

q, 4

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTF

51 SF

10.610,65

0,00

10.713,00

10.713,00

13.105, )U

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51 .£

51.01

10.610,65

0,00

10.713,00

10.713,00

13.105,))

|Transferuri către instituții publice

51.01.01

10.610,65

0,00

10.713,00

10.713,00

13.105,))

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +5

59

14.765,76

0,00

14.472,00

14.480,00

14.487,))

Susținerea cultelor

59.12

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,))

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

10.664,56

0,00

0,00

0,00

0,))

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

1.570,20

0,00

0,00

0,00

0,))

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

1.531,00

0,00

0,00

0,00

0,))

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,))

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

233,65

0,00

0,00

0,00

0,0)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

153,65

0,00

0,00

0,00

0,0)

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.46)

51.02

153,65

0,00

0,00

0,00

0,0)

| Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

153,65

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

80,00

0,00

0,00

0,00

qoo

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

80,00

0,00

0,00

0,00

ooo

Construcții

71.01.01

80,00

0,00

0,00

0,00

qoo

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

qoo

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

000

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

qoo

Director executiv, Gabriela Agafiței


Ai

CAP.68 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

- mii

lei -

Buget 2018

Estima

ri

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5.027,02

0,00

3.990,00

3.990,00

3.9£

) 00

b 2ȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

3.990,02

0,00

3.990,00

3.990,00

3.9£

) 00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.990,02

0,00

3.990,00

3.990,00

3.9£

100

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

3.452,62

0,00

3.454,00

3.454,00

3.45

100

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

51.01

3.452,62

0,00

0,00

0,00

3 00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

3.452,62

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

537,40

0,00

536,00

536,00

5 5 00

Asociații si fundații

59.11

537,40

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

1.037,00

0,00

0,00

0,00

3 00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

97,00

0,00

0,00

0,00

3 00

|Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

97,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

940,00

0,00

0,00

0,00

3 00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

940,00

0,00

0,00

0,00

ooo

’vefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

k J___

71.01

940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

940,00


Director executiv,


Gabriela (Agafiței
Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV


Instituția publică: CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Formular:


11/06
BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII

2019-2021

CAP. 70.02 LOCUINȚE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA                                    - mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2(

)21

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingeni plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4.285,35

0,00

1.550,00

1.550,00

1

.5i

50

0

3

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

1.550,00

0,00

1.550,00

1.550,00

1

50

00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59

01

1.550,00

0,00

1.550,00

1.550,00

1

.51

50

00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

200,00

0,00

200,00

200,00

2(

)0

00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

200,00

0,00

0,00

0,00

3

00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

200,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

1.350,00

0,00

1.350,00

1.350,00

1

4

50

00

A. Transferuri Interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01

1.350,00

0,00

1.350,00

1.350,00

1

.3

50

00

|Alte transferuri curente interne

55.01.18

1.350,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

- . - .

2.735,35

0,00

0,00

0,00

0

.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

2.255,35

0,00

0,00

0,00

0

,00

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 m 1? +■ ss ni 13

55.01

2.255,35

0,00

0,00

0,00

0

,00

Programe de dezvoltare

55.01.13

2.255,35

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

480,00

0,00

0,00

0,00

0

,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

480,00

0,00

0,00

0,00

0

,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

480,00

0,00

0,00

0,

00

c

,0

0

Alte active fixe

71.01.30

480,00


DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Adafiței

afiței

Vizat.Șef serviciu buget - Sandor lldiko întocmit:Consilier-loana JefleaUnitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV


Instituția publică: CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Formular: 111/061PREȘEDI

Adrian - Io


BUGETUL

ANEXA 1.1.1 I


SECRETAR, Maria Dumbrăveatit

IPE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

CAP. 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI                                                - mii lei -

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela ^gafiței

Vizat:Șef Serviciu Buget - Sandor lldiko întocmit:Consilier-loana Jeflea \Jl/Buget 2018

Estimar

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2o;

-

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.128,30

0,00

200,00

200,00

2

)

1,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

291,30

0,00

200,00

200,00

k

j

),00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

291,30

0,00

200,00

200,00

2

)

),00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.05+20.09 la

20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

291,30

0,00

200,00

200,00

2

j

1,00

Studii si cercetări ; Taxe avizare (APM ) - Plan de menținere a calitatii aerului.

20.16

1,50

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere; Studiu reactualizare,, Plan județean de gestionare a deșeurilor" ; Raport mediu / Studiu de impact+taxe avizare APM Brașov pentru Planul Județean de Gestionare a deșeurilor.

20.19

289,80

■■ . ■ ■

2.837,00

0,00

0,00

0,00

jgf

\ .

h

),00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2.837,00

0,00

0,00

0,00

),00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

2.837,00

0,00

0,00

0,00

3.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2.837,00

0,00

0,00

0,00

),00

Alte active fixe

71.01.30

2.837,00

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV


Instituția publică: CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Formular:


11/06


BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-202'

CAP. 84.02 TRANSPORTURI

mii lei

Buget 2018

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2C

C

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

165.429,86

0,00

149.303,00

162.92S

,00

138

C

t

8,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

29.996,00

0,00

31.387,00

26.683,00

2

1

8,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5Î

01

13.350,00

0,00

13.400,00

13.400,00

1

3

'1

(

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

13.350,00

0,00

13.400,00

13.400,00

1

3

t

0,00

Reparații curente

20.02

12.000,00

0,00

0,00

C

,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

16.646,00

0,00

17.987,00

13.283,00

I

9

I'

8,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

6.345,00

0,00

6.606,00

1.652,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

6.345,00

0,00

0,00

0,00

I

0,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

10.301,00

0,00

711,00

711,00

1,00

IRambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

10.301,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51+55+56+58+70+79+85)

135.433,86

0,00

■ ■' ’

117.916,00

• •

136.246,00

i

!1'

5

0,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58,15+58.16+58,30)

58

25.315,90

0,00

82.690,00

82.690,00

56

.

>1

5,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

(58.01.01 la 58.01.03)

58.01

25.315,90

0,00

0,00

J,00

0,00

Finanțarea națională

58.01.01

3.225,24

0,00

0,00

3,00

0,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

21.584,33

0,00

0,00

3,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

506,33

0,00

0,00

3,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

110.117,96

0,00

35.226,00

53.556,00

1E

î

’5,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

110.117,96

0,00

35.226,00

53.556,00

18

î

'5,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

110.117,96

0,00

0,00

3,00

0,00

Construcții

71.01.01

110.117,96

0,00

0,00

3,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Agafiței ||
Vizat:Șef serviciu buget - Sandor lldiko întocmit:Consilier-loana Jeflea Jll

JUDEȚULBRASOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV


Instituția publică: JUDEȚUL BRAȘOV


Formular:


11/06


BUGETULSECRETAR


DumbraveaPE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021


CAP 87,02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

/TAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE i UNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

443,62

0,00

300,00

300,00

300,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+80+81+84)

396,50

0,00

300,00

300,00

300,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

396,50

0,00

300,00

300,00

300,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

396,50

0,00

300,00

300,00

300,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

297,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

297,60

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

38,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

38,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

21,50

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

8,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

13,50

0,00

r..<e cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

39,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

7,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

32,40

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

47,12

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

47,12

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

47,12

0,00

Alte active fixe

71.01.30

47,12

0,00

Director Executiv. Gabriela Aoafitei


JUDEȚUL:BRASOV


Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV


Instituția publică:CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV


11/06ANEXA


SECRETAR

Dumbrăyeanu Maria l I


ibrăyeai

OP


BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

CAP.65 INVATAMANTTOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)_________

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)


Furnituri de birou


Materiale pentru curățenie


încălzit. Iluminat si forța motrica


Apa. canal si salubritate


Carburanți si lubrifianti


Piese de schimb


Transport


Posta, telecomunicații, radio, tv. internetReparații curente


Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)


Medicamente


Materiale sanitare


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)


Alte obiecte de inventar


Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări


Cârti, publicații si materiale documentare


Pregătire profesionala


Protecția muncii


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)


Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)


Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)


Ajutoare sociale in numerar


TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)


Sume aferente persoanelor cu handicap neincadratc
1.034


1.043
1.026,00

1.026,00


303,00

6,00


2,00

1,00 20,00 20,00

2,00

2,00


15,00

583,00

583,00


0,00

0,00


0,00


0,00


1.034


1.043SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod
51+55+564-58+70+794-85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)___________

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)


Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)Buget 2018


PREVEDERI ANUALE


TOTAL


421,00


421,00


421,00


421,00Construcții


71.01.01
Mașini, echipamente si mijloace de transport


Alte active fixe


71.01.02


65,00


71.01.30


16,00


Director executiv, Gabriela Aga


din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante


0,00


0,00


0,00


0,00
JUDEȚUL: BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV


ANEXA


.3


Instituția publică:CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA FAGARAS

Formular:


11/06


BUGETULPE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 18 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019

Mari a


•2021

CAP.65 INVATAMANT                                                          . mii lei -

Buget 2018

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.117,00

0,00

1.120

1.133

1.147

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

1.107,00

0,00

1.120

1.133

•(.147

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.107,00

0,00

1.120

1.133

1. I47

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

590,00

0,00

603

616

i >30

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

411,37

0,00

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

8,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20,50

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

255,40

Apa. canal si salubritate

20.01.04

34,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

5,00

Piese de schimb

20.01.06

0,70

Transport

20.01.07

12,47

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

8,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

15,30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

52,00

Reparații curente

20.02

158,44

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

5,60

0,00

0

0

0

Medicamente

20.04.01

4,00

Materiale sanitare

20.04.02

1,60

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

6,00

0,00

0

0

p

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

4,00

0,00

0

0

3

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

4,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,19

Pregătire profesionala

20.13

2,00

Protecția muncii

20.14

2,40

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

492,00

0,00

492

492

(492

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

492,00

0,00

0

0

I )

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

492,00


Buget 2018


PREVEDERI ANUALE


TOTAL


din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante


TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)


Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod
51+55+56+58+704-79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)___________

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)


Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)
25,00


25,00


10,00


10,00


10,00


10,00


10,00


Director executiv.

Gabriela Agafiței


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00VizatȘef serviciu buget - lldiko Sando intocmit:Consilier-Maria Poleac
Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV


Instituția publică:CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA


Formular

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021


CAP.65 INVATAMANT

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din caro credito bugetaro dostinate stingeni plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

345,00

0,00

348

351

353

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

345,00

0,00

348

351

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

345,00

0,00

348

351

353   |

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

121,00

0,00

124

127

129

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

99,00

0,00

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

6,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

Încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

26,00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

5,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

3,00

Piese de schimb

20.01.06

1,00

Transport

20.01.07

13,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

17,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

15,00

|

Reparații curente

20.02

7,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3,00

0,00

0

0

0 |

Medicamente

20.04.01

1,00

Materiale sanitare

20.04.02

1,00

Dezinfecta nti

20.04.04

1,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

3,00

0,00

0

0

0 I

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3,00

[

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

0,00

0

0

o |

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

Protecția muncii

20.14

2,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

224,00

0,00

224

224

224

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

224,00

0,00

0

0

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

224,00

JUDEȚUL:BRASOV

Unitatea administrativ -

teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA 1.5

Instituția publică:SCOALA PROFESIONALA SPECIALA CODLEA

Formular

11/06

PREȘEDINTE

SECRETAR

Veștea Adrian I92

Dumbrăveanu Ma

ria

BUGETUL      ( /

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

CAP.65 INVATAMANT

- mii

lei-

Buget 2018

Estimări

Cod

PREVEDERI ANUALE

indicator

TOTAL

din caro crodite bugetare destinate stingerii plăților restanta

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.088,00

0,00

1.085

1.093

1.10'

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

1.076,00

0.00

1.085

1.093

',1

£4

1.10-

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.076,00

0,00

1.085

1.093

1.10-

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

375,00

0,00

384

392

406

Bunuri si servicii

(cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

354,50

0,00

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

1,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3,50

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

164,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

5,50

Piese de schimb

20.01.06

2,50

Transport

20.01.07

10,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3,20

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

6,30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

150,00

Reparații curente

20.02

8,28

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

7,22

0,00

0

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

7,22

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,20

0,00

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,20

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.20

Pregătire profesionala

20.13

2,20

Protecția muncii

20.14

2,40

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

701,00

0,00

701

701

701

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

701,00

0,00

0

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

701,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

12,00

0.00

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

12,00

0,00

0

0

1

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

12,00

0,00

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

12,00

0,00

0

0

Construcții

71.01.01

12,00

Director executk, Gabriela Agafițai

Vizat:Șef serviciu buget - lldiko Sandor b / întocmitConsilier-Maria Poleac


JUDEȚULBRASOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA

Instituția publică:CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRADET-SACELE

Formular:

11/06

PREȘEDINTE

SECRETAR

Vestea Adriark

l6an

Dumbrăveanufv

aria

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 201 £

)-2

021

CAP.65 INVATAMANT

- mii

lei -

I

Buget 2018

Estimări

Cod

PREVEDERI ANUALE

UCINUMIKEA INUILAIUNILUK

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2

o:

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

343,70

0,00

311

316

320

SEC

PUNEA D

EFUNCTK

3NARE (cod 01+79+85)

306,00

0,00

316

1

320

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

306,00

0,00

311

316

320

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

214,00

0,00

219

224

228

Bunuri si servicii

(cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

197,38

0,00

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

2,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

118,78

Apa. canal si salubritate

20.01.04

3,45

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

1,25

Piese de schimb

20.01.06

1,00

Transport

20.01.07

20,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

11,40

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

4,50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

33,00

Reparații curente

20.02

2,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,85

0,00

0

0

0

Dezinfecta nti

20.04.04

0,85

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

3,00

0,00

0

0

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

0,00

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

Pregătire profesionala

20.13

5,50

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

4,27

0,00

0

0

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2,15

Chirii

20.30.04

2,12

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

92,00

0,00

92

92

92

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

92,00

0,00

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estima

ri

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

20

2

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

92,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

37,70

0,00

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

37,70

0,00

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

37,70

0,00

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

37,70

0,00

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

32,90

Alte active fixe

71.01.30

4,80

A

Vizat:Șef serviciu buget - lldiko Sandor J întocmit:Consilier-Maria Poleac            —JUDEȚUL:BRASOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică:CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONAl A BRAȘOV

At

MEXA

.7

11/06

Formular.

PREȘEDIN1

Vestea Adrian

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ĂN

CAP.65 INVATAMANT

SECRETAR loan /              DumbrăVi^anu Maria

% J

UL 2018 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-202

- mii lei -

1

Buget 2018

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

indicator

TOTAL

din care credite bugotare destinate stingerii plăților rostanto

2019

2020

>021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

302,00

0,00

299

304

309

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

293,00

0,00

299

304

309

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

293,00

0,00

299

304

309

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

244,00

0,00

250

255

260

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

188,70

0,00

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

3,80

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

54,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2,30

Transport

20.01.07

50,00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

4,50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

39,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

34,10

Reparații curente

20.02

25,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3,00

0,00

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3,50

Pregătire profesionala

20.13

12,00

Protecția muncii

20.14

0,80

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

11,00

0,00

0

0

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

11,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

49,00

0,00

49

49

4

9

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

49,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

9,00

0,00

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

9,00

0,00

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

9,00

0,00

0

0

o

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

9,00

0,00

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

8,30

Alte active fixe

71.01.30

0,70

Vizat:Șef serviciu buget - lldiko Sandon ' h întocmit:Consilier-Maria Poleac             ____-

Director executiv, Gabriela Agaflfei

JUDEȚUL:BRASOV

Unitatea administrativ - teritorială :JUDETUL BRAȘOV                                                ANEXA 1.8

Instituția publică: BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARITIU"

CAP. 67,02 - CULTURA, RECREERE Si RELIGIE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estima

ri

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

20

2-

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5.175,50

0,00

4.880,00

4.880,(

)0   5.8

50,) )

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

4.879,50

0,00

4.880,00

4.880,(

)0   5.8

50, )0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SI

01

4.879,50

0,00

4.880,00

4.880,(

)0   5.8

50, JQ

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.02+10.03)

10

3.569,50

0,00

3.570,00

3.570,(

)0   4.2

B4,)()

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la

10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.315,63

0,00

0,00

0,(

)0

C; )i

Salarii de baza

10.01.01

3.284,13

Indemnizație de conducere

10.01.03

4-50

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

30,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.(

10.02

124,70

0,00

0,00

0,(

)0

0,66

Vouchere de vacanță

10.02.06

124,70

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

10.03

129,17

0,00

0,00

0.C

)0

o.oo

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

40,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

13,50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si

10.03.04

0,50

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

69,17

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

1.280,50

0,00

1.280,00

1.280,00   1.5

36, ((

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

658,50

0,00

0,00

0,00

0(C

Furnituri de birou

20.01.01

15,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

190,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

7,50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

38,50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

217,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

165,50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30,00

0,00

0,00

0,00

0(0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

18,00

0,00

0,00

0,00 0 00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

15,00

Deplasări in străinătate

20.06.02

3,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

200,00

Consultanta si expertiza

20.12

7,00

Pregătire profesionala

20.13

8,00

Protecția muncii

20.14

1,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

358,00

0,00

0,00

0,00        (I,))

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

8,00

Chirii

20.30.04

350,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08

+59.11 +59.12 +59.15+59.17 +59.20+59.22 +59.25

59

29,50

0,00

30,00

30,00      3C,)0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

29,50

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

296,00

0,00

0,00

0,00        C,)l)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

296,00

0,00

0,00

0,00        c,')|

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

296,00

0,00

0,00

0,00       C;)|

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

296,00

0,00

0,00

0,00 0.00

Construcții

71.01.01

65,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

30,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

14,00

Alte active fixe

71.01.30

187,00

Director executiv,

Gabriela Agafiței

J


Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

ANI


Instituția publicâ:DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

Formular:


11/06


BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 Șl


DumbrăVeanu Maria

7ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

CAP.68 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA                 TOTAL                         - mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020          2I:1

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOT FUN

SL,

AL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE CȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

136.906,76

100,36

136.258,00

136.258,00   1361'8,00

. IUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

136.258,26

100,36

136.258,00

136.258,00   136ÎȘ8.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

136.258,26

100,36

136.258,00

136.258,00   136 2 £(8,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

32.161,96

0,00

40.137,00

40.137,00    4013,7,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

30.707,26

0,00

0,00

0,00 0,00

Salarii de baza

10.01.01

25.338,51

0,00

0,00

0,00 0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

3.009,06

0,00

0,00

0,00           Io,00

Alte sporuri

10.01.06

2.110,78

0,00

0,00

0,00 0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

93,11

0,00

0,00

0,00 ),00

Indemnizații de delegare

10.01.13

27,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

128,80

0,00

0,00

0,00          p,oo

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

10.03

1.454,70

0,00

0,00

0,00 ),00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

412,36

0,00

0,00

0,00        koo

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

12,62

0,00

0,00

0,00            <Jl,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

134,58

0,00

0,00

0,00 6,00

.’ontributii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4,15

0,00

0,00

0,00 (.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

327,12

0,00

0,00

0,00 <,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

563,87

0,00

0,00

0,00 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

14.529,69

96,82

7.334,00

7.334,00     7.514,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

6.300,00

50,08

0,00

o.oo          q.oo

Furnituri de birou

20.01.01

125,00

1,22

0,00

0,00 0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

350,00

8,61

0,00

0,00           ol,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

2.000,00

1,36

0,00

0,00           ol,00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

500,00

0,00

0,00

0,00          ol op

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

275,00

0,00

0,00

0,00 0 00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

250,00

0,02

0,00

0,00 0 00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

800,00

15,99

0,00

0,00 0 00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2.000,00

22,88

0,00

0,00 0 00

Reparații curente

20.02

600,00

3,39

0,00

0,00          Io 00

.. I

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

5.445,08

39,94

0,00

0,00 ) 00

Hrana pentru oameni

20.03.01

5.445,08

39,94

0,00

0,00 ) 00MedicamenteMateriale sanitareDezinfectanti


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)Uniforme si echipamentLenjerie si accesorii de patAlte obiecte de inventar


Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)


Deplasări interne, detașări, transferări


Cârti, publicații si materiale documentare


Pregătire profesionala


Protecția muncii


Alt altuieli (cod 20.30.01 la

20.Jv;t)4+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)


Prime de asigurare non-viata

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii410,00


30,00


1.207,11


88.787,00


0,00


0,00

Maria DumbrăvetPE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

CAP. 70,02 Serviciul Public Județean SALVAMONT                   - mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020          2(C1

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

866,00

0,00

858,00

858,00    1JJI.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

. 858,00

0,00

858,00

858,00    1.0^0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

858,00

0,00

858,00

858,00    1.3 10,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

738,00

0,00

738,00

738,00      8î$,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

694,06

0,00

0,00

0,00 0,00

Salarii de baza

10.01.01

552,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

82,48

Indemnizații de delegare

10.01.13

15,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

44,58

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

15,95

0,00

0,00

0,00        C,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

15,95

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

27,99

0,00

0,00

0,00 0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

8,89

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,29

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

2,93

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,11

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,48

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

15,29

TITLL

20.16

L II BUNURI Si SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la +20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

120,00

0,00

120,00

120,00     14100

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

52,00

0,00

0,00

0 00        J 00

Furnituri de birou

20.01.01

1,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

6,00

Carburanți si tubrifianti

20.01.05

13,00

hl 1' l

Piese de schimb

20.01.06

7,00

Transport

20.01.07

4,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

8,00

Reparații curente

20.02

35,00

■ 1

Buget 2018

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

K2I

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2,00

0,00

0,00

0,00

0,

00

Medicamente

20.04.01

1,00

Materiale sanitare

20.04.02

1,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

5,00

0,00

0,00

0,00

0,

00

Uniforme si echipament

20.05.01

4,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1,00

l!l

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

4,00

0,00

0,00

0,00

0

00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

4,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3,00

Pregătire profesionala

20.13

2,00

Protecția muncii

20.14

4,50

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

12,50

0,00

0,00

0,00

0

00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

12,50

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

■ .'

8,00

0,00

0,00

' 'i lUii-

' i rlU >

0,00

' ' -i '

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

8,00

0,00

0,00

0,00

0

00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

8,00

0,00

0,00

0,00

0

00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

8,00

0,00

0,00

0,00

0

00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

8,00

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Agșfiței

Vizat:Șef serviciu buget - Sandor lldiko întocmit:Consilier-loana JefleaUnitatea administrativ - teritorială .JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA 1


Instituția publică:SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIA PLANTELOR

Formular:


11/06Maria


BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL'2018 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

CAP.83 AGRICULTURA.SILVICULTURA,PISCICULTURA SI VANATOARE                     - mii |ei -

Buget

2018

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FIJNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

854,33

0,00

770,00

770,00

9;

T,

J0

JȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

769,73

0,00

770,00

770,00

9;

J0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

769,73

0,00

770,00

770,00

9:

v,

J0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

697,73

0,00

698,00

698,00

8:

I?,'

30

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

671,20

0,00

0,00

0,00

(,'

10

Salarii de baza

10.01.01

615,80

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

55,40

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

10.03

26,53

0,00

0,00

0,00

(,|

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

6,39

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.21

Contribuții de asigurări sociale de sanatale

10.03.03

2,11

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,07

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,35

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

17,40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la ~ -5+20.27+20.30)

20

72,00

0,00

72,00

72,00

f,(

30

tenuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

45,70

0,00

0,00

0,00

(,(

30

Furnituri de birou

20.01.01

1,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,50

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,50

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

16,50

Piese de schimb

20.01.06

1,20

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

5,50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

19,50

Reparații curente

20.02

7,50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1,50

0,00

0,00

0,00

C.(

30

Uniforme si echipament

20.05.01

1,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,50

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

9,00

0,00

0,00

0,00

(,

10

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

9,00

Pregătire profesionala

20.13

3,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2

02

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Protecția muncii

20.14

3,00

,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2,30

0,00

0,00

o.loic

I I

(

Reclama si publicitate

20.30.01

0,50

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

1,80

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

84,60

0,00

0,00

o.oc

(

,C0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

84,60

0,00

0,00

0,^

(

,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

84,60

0,00

0,00

o,oc

I I

(

.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

84,60

0,00

0,00

o,bt

(

,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

84,60

Director executiv.

Gabriela Agafițai

Vizat.Șef serviciu buget • lldiko Sandori [ I intocmitConsilier-Maria Poleac

MII LEI

INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI

580.341,72

0,00

554.576,00

554.576,00

557.462,00

VENITURI PROPRII

522.980,91

0,00

532.192,00

532.192,00

532.192,00

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

17,00

17,00

17,00

17,00

Direcția de Paza si Ordine

3.937,21

3.937,00

3.937,00

3.937,00

Școala profesionala speciala Codlea

3,15

3,00

3,00

3,00

SPITALE

517.687,56

526.902,00

526.902,00

526.902,00

BIBLOTECA -

10,59

10,00

10,00

10,00

UNITATI DE CULTURA

1.282,54

1.281,00

1.281,00

1.281,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

1,63

1,00

1,00

1,00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

41,23

41,00

41,00

41,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15.01 +

40.10.15.02

21.426,65

0,00

0,00

0,00

I li Ti

Subvenții de la alte administrații

43,10

35.934,16

0,00

22.384,00

22.384,00

25.270,00

Subvenții pentru instituții publice

43,10,09

18.643,58

18.748,00

18.748,00

21.634^00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43,10,10

3.636,74

3.636,00

3.636,00

3.636,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43,10,14

13.318,59

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43,10,19

335,25

TOTAL CHELTUIELI

580.341,72

1.192,02

554.576,00

554.576,00

557.462,00

- cheltuieli de personal

10

426.809,32

0,00

423.257,00

423.257,00

425.375;00

- cheltuieli materiale

20

132.682,43

1.192,02

127.293,00

127.293,00

128.061,00

-alte cheltuieli - 037

59

4.060,85

0,00

4.026,00

4.026,00

4.026,00

- cheltuieli de capital

71

16.789,12

0,00

0,00

0,00

I ooo

CAP.54.10. ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

2.552,91

0,00

2.469,00

2.469,00

2.963 00

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

2.552,91

0,00

2.469,00

2.469,00

2.963,00 r

- cheltuieli de personal

10

2.279,61

0,00

2.280,00

2.280,00

2.736'00

- cheltuieli materiale

20

188,00

0,00

188,00

188,00

226^00

-alte cheltuieli

59

0,70

0,00

1,00

1,00

1 00

- cheltuieli de capital

70

84,60

0,00

CAP.61.10 ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NAȚIONALA

4.958,73

0,00

3.937,00

3.937,00

3.937,00

Direcția de Paza si Ordine

4.958,73

0,00

3.937,00

3.937,00

3.937'00

- cheltuieli de personal

10

3.679,19

0,00

3.679,00

3.679,00

|3.679^00

- cheltuieli materiale

20

1.279,54

0,00

258,00

258,00

258 00

INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

CAP. 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT

7,22

0,00

3,00

3,00

5,00

Școala profesionala speciala Codlea

7,22

0,00

3,00

3,00

5,00

- cheltuieli materiale

20

7,22

3,00

3,00

5,00

CAP.66.10 SANATATE

557.146,04

1.192,02

532.667,00

532.667,00

532.667,00

- cheltuieli de personal

10

410.228,10

0,00

406.669,00

406.669,00

406.669,00

- cheltuieli materiale

20

126.463,07

1.192,02

122.032,00

122.032,00

122.032,00

-alte cheltuieli - burse

59

4.001,00

0,00

3.966,00

3.966,00

3.966,00

- cheltuieli de capital

71

16.453,87

0,00

0,00

0,00

),00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala San petru

2.129,00

0,00

2.129,00

2.129,00

2.129,00

- cheltuieli de personal

10

1.912.58

1.913,00

1.913,00

1.913,00:

- cheltuieli materiale

20

216,42

216,00

216,00

216,00

Spitalul Clinic de Copii Brașov

85.597,61

671,21

83.553,00

83.553,00

£

13,553,00

-cheltuieli de personal

10

63.456,40

62.834,00

62.834,00

f

>2.834.0d

-cheltuieli materiale

20

20.359,01

671,21

20.359,00

20.359,00

10.359,00

- alte cheltuieli

59

410,00

360,00

360,00

360,0d

-cheltuieli de capital

71

1.372,20

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

28.481,50

0,00

25.768,00

25.768,00

>

>5.768,00

-cheltuieli de personal

10

13.400,00

13.400,00

13.400,00

3.400,00

-cheltuieli materiale

20

12.240,00

12.240,00

12.240,00

2.240,00

- alte cheltuieli

59

128,00

128,00

128,00

128,00

-cheltuieli de capital

71

2.713,50

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

260.502,88

6,40

249.117,00

249.117,00

249.117,00

-cheltuieli de personal

10

189.782,02

185.581,00

185.581,00

|1Î

35.581,0d

-cheltuieli materiale

20

61.550,21

6,40

61.551,00

61.551,00

|(

51.551,00

- alte cheltuieli

59

1.985,00

1.985,00

1.985,00

1.985,00

-cheltuieli de capital

71

7.185,65

li I II

Spitalul Clinic de Ostetrica Ginecologie

64.274,85

0,00

63.900,00

63.900,00

>3.900,00

-cheltuieli de personal

10

50.033,60

52.000,00

52.000,00

Ț

>2.00

3,00

-cheltuieli materiale

20

10.532,97

11.000,00

11.000,00

1.000.0C

- alte cheltuieli

59

885,00

900,00

900,00

900,00

-cheltuieli de capital

71

2.823,28

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

81.184,71

0,00

73.691,00

73.691,00

03.691,00

-cheltuieli de personal

10

62.177,00

61.474,00

61.474,00

51.474,00

-cheltuieli materiale

20

16.667,21

11.768,00

11.768,00

1.768,00

- alte cheltuieli

59

449,00

449,00

449,00

449,00

-cheltuieli de capital

71

1.891,50

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

34.975,49

514,41

34.509,00

34.509,00

54.509,00

-cheltuieli de personal

10

29.466,50

29.467,00

29.467,00

29.467.0C

-cheltuieli materiale

20

4.897,25

514,41

4.898,00

4.898,00

4.898,00

- alte cheltuieli

59

144,00

144,00

144,00

144,00

-cheltuieli de capital

71

467,74

CAP. 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl

RELIGIE

12.058,83

0,00

12.004,00

12.004,00

14.39

5,00

- cheltuieli de personal

10

8.304,17

0,00

8.310,00

8.310,00

9.972,00

- cheltuieli materiale

20

3.570,86

0,00

3.664,00

3.664,00

4.394,00

- alte cheltuieli

59

30,15

30,00

30,00

30,00

- cheltuieli de capital

71

153,65

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

10,59

0,00

10,00

10,00

1 T’°(

- cheltuieli materiale

20

10,59

10,00

10,00

1

0,00

Muzeul de Arta

983,25

0,00

976,00

976,00

1.17

1,00

- cheltuieli de personal

10

706,25

706,00

706,00

84

7,o6

- cheltuieli materiale

20

272,00

270,00

270,00

324,00

- cheltuieli de capital

71

5,00

2

INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare

2019

2020

2

021

0

1

2

3

4

5

6

Muzeul Județean de Istorie

3.185,30

0,00

3.093,00

3.093,00

1.712,00

- cheltuieli de personal

10

1.936,80

1.940,00

1.940,00

’.328,00

- cheltuieli materiale

20

1.153,00

1.153,00

1.153,00

.384,00

- cheltuieli de capital

71

95,50

Muzeul de Etnografie

1.823,00

0,00

1.800,00

1.800,00

!.160,00

- cheltuieli de personal

10

1.158,50

1.158,00

1.158,00

.390,00

- cheltuieli materiale

20

642,00

642.00

642,00

770,00

- cheltuieli de capital

71

22,50

Muzeul Casa Mureșenilor

1.127,84

0,00

1.224,00

1.224,00

.469,00

- cheltuieli depersonal

10

793,42

794,00

794,00

953,00

- cheltuieli materiale

20

334,42

430,00

430,00

516,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

2.788,63

0,00

2.772,00

2.772,00

1

1.320,00

- cheltuieli de personal

10

2.367,98

2.370,00

2.370,00

>.844,00

- cheltuieli materiale

20

371,85

372,00

372,00

446,00

alte cheltuieli

59

30.15

30,00

30,00

30,00

- cheltuieli de capital

71

18,65

Centrul Cultural Reduta

2.140,22

0,00

2.129,00

2.129,00

>.554,00

- cheltuieli de personal

10

1.341,22

1.342,00

1.342,00

.610,00

- cheltuieli materiale

20

787,00

787,00

787,00

944,00

- cheltuieli de capital

71

12,00

Cap.68.10 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

3.551,25

0,00

3.455,00

3.455,00

i.455,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

3.551,25

0,00

3.455,00

3.455,00

1.455,00

- cheltuieli de personal

10

2.318,25

2.319,00

2.319,00

>.319,00

- cheltuieli materiale

20

1.107,00

1.107,00

1.107,00

.107,00

alte cheltuieli

59

29,00

29,00

29,00

29,00

- cheltuieli de capital

71

97,00

CAP.83.10. AGRICULTURĂ Șl

SILVICULTURĂ

66,74

0,00

41,00

41,00

41,00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

66,74

0,00

41,00

41,00

41,00

II

-cheltuieli materiale

20

66,74

41,00

41,00

41,00

EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC

GABRIELA AGAFIȚEI

SEF SERVICIU BUGET, ILDIKO SANDOR 7

ANEXA NR. 2.a

DIRECȚIA ECONOMICA

SERVICIUL BUGET

PREȘEDINTE,

Adrian - loan Veștea

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021 - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

MII LEI

INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI

563.552,60

0,00

554.576,00

554.576,00

557.462,00

VENITURI PROPRII

522.980,91

0,00

532.192,00

532.192,00

532.192,00

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

17,00

17,00

17,00

17,00

Direcția de Paza si Ordine

3.937,21

3.937,00

3.937,00

3.937,00

Școala profesionala speciala Codlea

3,15

3,00

3,00

3,00

SPITALE

517.687,56

526.902,00

526.902,00

526.902,00

BIBLOTECA

10,59

10,00

10,00

10,00

UNITATI DE CULTURA

1.282,54

1.281,00

1.281,00

1.281,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sănoetru

1,63

1,00

1,00

1,00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

41,23

41,00

41,00

41,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15.01

18.291,37

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43,10

22.280,32

0,00

22.384,00

22.384,00

25.270,00

Subvenții pentru instituții publice

43,10,09

18.643,58

18.748,00

18.748,00

21.634,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43,10,10

3.636,74

3.636,00

3.636,00

3.636,00

TOTAL CHELTUIELI

563.552,60

1.192,02

554.576,00

554.576,00

557.462,00

- cheltuieli de personal

10

426.809,32

0,00

423.257,00

423.257,00

425.375,00

- cheltuieli materiale

20

132.682,43

1.192,02

127.293,00

127.293,00

128.061,00

-alte cheltuieli - 037

59

4.060,85

0,00

4.026,00

4.026,00

4.026,00

CAP.54.10. ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

2.468,31

0,00

2.469,00

2.469,00

2.963,00

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

2.468,31

0,00

2.469,00

2.469,00

2.963,00

- cheltuieli de personal

10

2.279,61

0.00

2.280,00

2.280,00

2.736.00

- cheltuieli materiale

20

188.00

0.00

188,00

188,00

226,00

-alte cheltuieli

59

0,70

0,00

1,00

1,00

1,00

CAP.61.10 ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NAȚIONALA

4.958,73

0,00

3.937,00

3.937,00

3.937,00

Direcția de Paza si Ordine

4.958,73

0,00

3.937,00

3.937,00

3.937,00

- cheltuieli de personal

10

3.679,19

0,00

3.679,00

3.679,00

3.679.00

- cheltuieli materiale

20

1.279,54

0,00

258,00

258,00

258,00

INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

CAP. 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT

7,22

0,00

3,00

3,00

3,00

Școala profesionala speciala Codlea

7,22

0,00

3,00

3,00

3,00

- cheltuieli materiale

20

7.22

3,00

3,00

3,00

CAP.66.10 SANATATE

540.692,17

1.192,02

532.667,00

532.667,00

532.667,00

- cheltuieli de personal

10

410.228,10

0,00

406.669,00

406.669,00

406.669,00

- cheltuieli materiale

20

126.463,07

1.192,02

122.032,00

122.032,00

122.032,00

-alte cheltuieli - burse

59

4.001,00

0,00

3.966,00

3.966,00

3.966,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

2.129,00

0,00

2.129,00

2.129,00

2.129,00

- cheltuieli de personal

10

1.912,58

1.913,00

1.913,00

1.913,00

- cheltuieli materiale

20

216,42

216,00

216,00

216,00

Spitalul Clinic de Copii Brașov

84.225,41

671,21

83.553,00

83.553,00

83.553,00

-cheltuieli de personal

10

63.456,40

62.834,00

62.834,00

62.834,00

-cheltuieli materiale

20

20.359,01

671,21

20.359,00

20.359,00

20.359,00

- alte cheltuieli

59

410,00

360,00

360,00

360,00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

25.768,00

0,00

25.768,00

25.768,00

25.768,00

-cheltuieli de personal

10

13.400,00

13.400,00

13.400,00

13.400,00

-cheltuieli materiale

20

12.240,00

12.240,00

12.240,00

12.240,00

- alte cheltuieli

59

128,00

128,00

128,00

128,00

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

253.317,23

6,40

249.117,00

249.117,00

249.117,00

-cheltuieli de personal

10

189.782,02

185.581,00

185.581,00

185.581,00

-cheltuieli materiale

20

61.550,21

6,40

61.551,00

61.551,00

61,551,00

- alte cheltuieli

59

1.985.00

1.985,00

1.985,00

1.985,00

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. I.A. Sbarcea Brașov

61.451,57

0,00

63.900,00

63.900,00

63.900,00

-cheltuieli de personal

10

50.033.60

52.000,00

52.000,00

52.000,00

-cheltuieli materiale

20

10.532,97

11.000,00

11.000,00

11.000,00

- alte cheltuieli

59

885,00

900,00

900,00

900,00

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neuroloqie Brașov

79.293,21

0,00

73.691,00

73.691,00

73.691,00

-cheltuieli de personal

10

62.177.00

61.474,00

61.474,00

61.474,00

-cheltuieli materiale

20

16.667,21

11.768.00

11.768,00

11.768,00

- alte cheltuieli

59

449,00

449,00

449,00

449.00

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

34.507,75

514,41

34.509,00

34.509,00

34.509,00

-cheltuieli de personal

10

29.466,50

29.467,00

29.467,00

29.467,00

-cheltuieli materiale

20

4.897,25

514,41

4.898,00

4.898,00

4.898,00

- alte cheltuieli

59

144,00

144,00

144,00

144,00

CAP. 67.10 CULTURĂ, RECREERE $l RELIGIE

11.905,18

0,00

12,004,00

12.004,00

14.396,00

- cheltuieli de personal

10

8.304,17

0,00

8.310,00

8.310,00

9.972,00

- cheltuieli materiale

20

3.570,86

0,00

3.664,00

3.664,00

4.394,00

- alte cheltuieli

59

30,15

30,00

30,00

30,00

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

10,59

0,00

10,00

10,00

10,00

- cheltuieli materiale

20

10,59

10,00

10.00

10,00

Muzeul de Arta

978,25

0,00

976,00

976,00

1.171,00

- cheltuieli de personal

10

706,25

706,00

706,00

847,00

- cheltuieli materiale

20

272,00

270,00

270,00

324,00

Muzeul Județean de Istorie

3.089,80

0,00

3.093,00

3.093,00

3.712,00

- cheltuieli de personal

10

1.936,80

1.940,00

1.940,00

2.328,00

- cheltuieli materiale

20

1.153,00

1.153,00

1.153.00

1.384,00

Muzeul de Etnografie

1.800,50

0,00

1.800,00

1.800,00

2.160,00

- cheltuieli de personal

10

1.158,50

1.158,00

1.158,00

1.390,00

- cheltuieli materiale

20

642,00

642,00

642,00

770,00

Muzeul Casa Mureșenilor

1.127,84

0,00

1.224,00

1.224,00

1.469,00

- cheltuieli de personal

10

793,42

794,00

794,00

953,00

- cheltuieli materiale

20

334,42

430,00

430,00

516,00

INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu”

2.769,98

0,00

2.772,00

2.772,00

3.320,00

- cheltuieli de personal

10

2.367,98

2.370,00

2.370,00

2.844,00

- cheltuieli materiale

20

371,85

372,00

372,00

446,00

- alte cheltuieli

59

30,15

30.00

30,00

30,00

Centrul Cultural Reduta

2.128,22

0,00

2.129,00

2.129,00

2.554,00

- cheltuieli de personal

10

1.341,22

1.342,00

1.342,00

1.610,00

- cheltuieli materiale

20

787.00

787,00

787,00

944,00

Cap.68.10 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

3.454,25

0,00

3.455,00

3.455,00

3.455,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

3.454,25

0,00

3.455,00

3.455,00

3.455,00

- cheltuieli de personal

10

2.318.25

2.319,00

2.319,00

2.319,00

- cheltuieli materiale

20

1.107.00

1.107,00

1.107,00

1.107,00

- alte cheltuieli

59

29,00

29,00

29,00

29,00

CAP.83.10. AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

66,74

0,00

41,00

41,00

41,00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

66,74

0,00

41,00

41,00

41,00

-cheltuieli materiale

20

66,74

41,00

41,00

41,00

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC

SEF SERVICIU BUGET.

ILDIKO SANDOR

MII LE

INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI

16.789,12

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

3.135,28

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43,10

13.653,84

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43,10,14

13.318,59

0,00

0,00

(1,00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43,10,19

335,25

TOTAL CHELTUIELI

16.789,12

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

16.789,12

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP.54.10. ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

84,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

84,60

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

70

84,60

0,00

1 1 'I

CAP.66.10 SANATATE

16.453,87

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

16.453,87

0,00

0,00

0,00

0,00

Spitalul Clinic de Copii Brașov

1.372,20

0,00

0,00

0,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

1.372,20

Spitalul de Boli Infectioase

2.713,50

0,00

0,00

0,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

2.713,50

IT

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

7.185,65

0,00

0,00

0,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

7.185,65

Spitalul Clinic de Ostetrica Ginecologie

2.823,28

0,00

0,00

0,00

(|,00

-cheltuieli de capital

71

2.823,28

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neuroloqie Brașov

1.891,50

0,00

0,00

0,00

J,00

-cheltuieli de capital

71

1.891,50

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

467,74

0,00

0,00

0,00

oj.oo

-cheltuieli de capital

71

467,74

CAP. 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

153,65

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

153,65

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

cod

BUGET AN 2018

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020 12021

0

1

2

3

4

5           6

Muzeul de Arta

5,00

0,00

0,00

0,00 | 0,00

- cheltuieli de capital

71

5,00

1

Muzeul Județean de Istorie

95,50

0,00

0,00

0,00 lll Ii 0,00 | |

- cheltuieli de capital

71

95,50

jt 1

Muzeul de Etnografie

22,50

0,00

0,00

0,00 || 1' 0,00 1

- cheltuieli de capital

71

22,50

1 r| i

Muzeul Casa Mureșenilor

0,00

0,00

0,00

0,00 H I1 0,06 |

- cheltuieli de capital

71

0,00

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

18,65

0,00

0,00

0,00 1 0,00

II in

- cheltuieli de capital

71

18,65

4

Centrul Cultural Reduta

12,00

0,00

0,00

o.oo | b,oo | |

- cheltuieli de capital

71

12,00

[. 1 li

Cap.68.10 ASIGURĂRI Șl

ASISTENTĂ SOCIALĂ

97,00

0,00

0,00

0,00 M

Unitatea de Asistenta Medico-

Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

97,00

0,00

0,00

0,00 j | 0,0c

- cheltuieli de capital

71

97,00

o,oo'

0,00 Iii i! o.ooi 11

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC GAB^IELA AGAFIȚEI 4/

SEF SERVICIU BUGET, ILDIKO SANDORZ


ANEXA NR.


ȘiJUDEȚUL: BRAȘOV

ANEXA 2.1


Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV Instituția publică: DIRECȚIA JUDEȚEANĂ

COMUNITARA DE EVIDENTA A                                         >

PERSOANELOR

PREȘEDINTE/

Formular:

11/06

Vestea Adrian loan /


SECRETAR


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL ÎQ.18 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

CAP 54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARA DE EVIDENTA A PERSOANELOR

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2.552,91

0,00

2.469,00

2.469,00

2.963,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+80+81+84)

2.468,31

0,00

2.469,00

2.469,00

2.963,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.468,31

0,00

2.469,00

2.469,00

2.963,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.279,61

0,00

2.280,00

2.280,00

2.736,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la

10.01.16+10.01.30)

10.01

2.160,45

0,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

1.878,65

Sporuri pentru condiții de munca

10.01,05

262,80

Indemnizații de delegare

10.01.13

3,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

16,00

’ltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la x_-}2.06+10.02.30)

10.02

42,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

10,02,06

42,05

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

77,11

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

22,10

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,66

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

7,26

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,22

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,19

Contribuție asiguratorie de munca

10,03,07

45,68

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

188,00

0,00

188,00

188,00

226,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

124,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

10,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,10

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

23,00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

3,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10,20

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

29,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

28,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

6,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6,50

—•plasari, detasari. transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

39,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

39,50

Pregătire profesionala

20.13

7,00

Protecția muncii

20.14

1,20

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

9,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

9,50

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01 +59.02+59.11+59.12+59.15+59.17

59

0,70

0,00

1,00

1,00

1,00

Despăqubiri civile

59.17

0,70

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

84,60

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

84,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

84,60

0,00

0,00

0,00

0,00

i

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

84,60

Vizat: Sef serviciu buget-lldiko Sandor întocmit: Consilier-Ligia-Florina Pozna

JUDEȚUL: BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV

Anexa 2.2


Instituția publică: DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE


Formular:


11/06SECRETAR

Dumbrave&nu^ Mari;


ina


PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2018zSI ESTIMĂRI PENTRU a'nII 2019-2021


CAP61.10 ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4.958,73

0,00

3.937,00

3.937,00

3.937,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4.958,73

0,00

3.937,00

3.937,00

3.937,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.958,73

0,00

3.937,00

3.937,00

3.937,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod

10.01+10.02+10.03)

10

3.679,19

0,00

3.679,00

3.679,00

3.679,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.376,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

3.083,00

Sporuri pentru condiții de munca

10,01,05

263,50

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

30,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

182,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

10,02,06

182,70

contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

119,99

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

34,92

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1,66

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

11,49

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,60

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,88

Contribuție asiguratorle de munca

10,03,07

69,44

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ta 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

1.279,54

0,00

258,00

258,00

258,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

266,54

0,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

8,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

50,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plă(ilor restante

Apa. canal si salubritate

20.01.04

2,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

75,00

Piese de schimb

20.01.06

16,00

Transport

20.01.07

8,00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

25,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

80,54

Reparații curente

20.02

1,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

,..iuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

100,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

60,00

Pregătire profesionala

20.13

20,00

Protecția muncii

20.14

11,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

801,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

17,00

Chirii

20.30.04

64,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

720,00Director Executiv. Gabriela Agpfitei

Instituția publică:SCOALA PROFESIONALA SPECIALA COCLEA


Formular:


11/06


BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL

CAP.65 INVATAMANT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE NCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) |SgCȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0H-7S+ȘS)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)


Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare0120.01.09


20.01.303,00


0,00


iVlariz


Instituția publică:UNlTATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SANPETRU

Formular:


11/06


BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 201

CAP. 66.10-SANATATE                                                      . mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2.129,00

0,00

2.129,00

2.129,00      2.12S,OO

v . ;ȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2.129,00

0.00

2.129,00

2.129,00     il2£,IIO

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.129,00

0,00

2.129,00

2.129,00     2.12S.Q0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1.912,58

0,00

1.913,00

1.913,00      1.913,(0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

1.832,25

0,00

0,00

0,00 0,(0

Salarii de baza

10.01.01

1.123,86

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

532,79

Alte sporuri

10.01.06

175,60

Indemnizații de hrana

10.01.17

0,00

I

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00 0 00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

80,33

0,00

0,00

0,00        oco

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

30,39

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,59

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

6,08

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca sl boli profesionale

10.03.04

0,35

W7

Contribuție asiguralorie pentru munca

10.03.07

42,92

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

216,42

0,00

216,00

216,00 216,0)

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

216,42

0,00

0,00

0,00 6,0)

Medicamente

20.04.01

118,00

Materiale sanitare

20.04.02

98,42


DIRECTOR EXECUTIV Gabriela Agafitei

CAP. 66.10-SANATATE                   . mjj |ei.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plâților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

85.597,61

671,21

83.553,00

83.553,00    83.553,pj

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

&4.225,41

671,21

83.553,00

83.553,00    83.553,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

84.225,41

671,21

83.553,00

83.553,00    83.554,po

T'~ l

C_.r

10.01

LI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

63.456,40

0,00

62.834,00

62.834,00    62.8<4,0O

uieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 16+10.01.30)

10.01

60.780,40

0,00

0,00

0,00 0,00

Salarii de baza

10.01.01

36.990,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

11.692,00

Alte sporuri

10.01.06

5.032,00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

5.107,00

Indemnizații de hrana

10,01,17

1.883,00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

76,40

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

786,00

0,00

0,00

0,00          o|qo

Vouchere de vacanță

10.02.06

786,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.890,00

0,00

0,00

0,00          o|qo

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

455,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

12,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

127,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

21,00

Contribuție asiguratorie pentru munca

10,03,07

1.268,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

20.359,01

671,21

20.359,00

20.359,00    2C.3p)|o|o

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3.144,00

121,29

0,00

0,00           0|0j0

Furnituri de birou

20.01.01

80,00

14,56

Materiale pentru curățenie

20.01.02

185,00

15,66

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

1.100,00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

315,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

8,00

Transport

20.01.07

24,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

43,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.389,00

91,07

Instituția publică:SPITALUL CLINIC DE COPII BRAȘOV


Formular:


11/06


BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 Șl


Maria I

J


ANII 2019-2021Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)MedicamenteMateriale sanitareReactiviDezinfectanti


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)


Deplasări interne, detașări, transferări


Pregătire profesionala


I .'ctla muncii


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20,30.07+20.30.09+20.30.30)TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)


Burse


Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (coc 51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)


Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)ConstrucțiiMașini, echipamente si mijloace de transport


Alte active fixe


rații capitale aferente activelor fixe


Vizat: Sef Serviciu Buget Sandor lldiko


întocmit: Consilier - Attila Kope / z "L
3,99


0,00


0,00


360,00


360,00


50,00

360,00


0,00


360,00


360,00


0,00


0,00


DIRECTOR EXECUTIV

Gabriela Aga


Instituția publică:SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE BRAȘOV


Formular:


11/06


BUGETUL


Maria


CRETAF:,


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

CAP. 66.10-SANATATE                  . mii |ei .

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020        , 20:

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

28.481,50

0,00

25.768,00

25.768,00    25.763,00

r

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

25.768,00

0,00

25.768,00

25.768,00    25. 6 I, )0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

25.768,00

0,00

25.768,00

25.768,00    25.5 63, )0

ȚI- 1

C>—,r

10.01

L I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13.400,00

0,00

13.400,00

13.400,00  , 13.4(1, )0

uieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 16+10.01.30)

10.01

12.736,00

0,00

0,00

0,00 (1, )0

Salarii de baza

10.01.01

9.390,48

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

1.225,52

t "

Alte sporuri

10.01.06

800,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

780,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

18,00

Indemnizații de hrana

10,01,17

498,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

24,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

213,00

0,00

0,00

0,00 0,(0

Norme de hrana

10.02.02

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

213,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

451,00

0,00

0,00

0,00            jo|c 0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

106,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

35,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

6,00

Contribuție asiguratorie pentru munca

10.03.07

298,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ta 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

12.240,00

0,00

12.240,00

12.240,00    12.2^03

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.723,00

0,00

0,00

0,00           j)|o3

Furnituri de birou

20.01.01

50,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

134,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

298,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

113,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

11,00

Piese de schimb

20.01.06

5,00

Transport

20.01.07

2,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

18,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

408,00


Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)Materiale sanitareReactiviDezinfectanti


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)Uniforme si echipamentLenjerie si accesorii de pat


Alte obiecte de inventar


Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)


Deplasări interne, detașări, transferări


Materiale de laborator


Cârti, publicații si materiale documentare


Consultanta si expertiza


Pregătire profesionala


Protecția muncii


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)Prime de asigurare non-viataAlte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse


Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)____________

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)


Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Mașini; echipamente si mijloace de transport


Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale


Reparații capitale aferente activelor fixe


Vizat: Sef Serviciu Buget Sandor lldiko

// întocmit: Consilier- Attila Kope

r


128,00


128,00


128,00


128,00


0,00
0,00DIRECTOR EXECUTIV

“i


Instituția publică:SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV


timbralei r uFormular:


11/06


BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 20:

CAP. 66.10-SANATATE                   . mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

21?

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

260.502,88

6,40

249.117,00

249.117,00

249.1

——

—o—

o

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

253.317,23

6,40

249.117,00

249.117iCQ

•24^

|-,(0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

253.317,23

6,40

249.117,00

249.117,lip

^1

lî’,00

T|t- .

C,._

10.01

LI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

189.782,02

0,00

185.581,00

185.581 ,Qd

185 5

,oo

jieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 16+10.01.30)

10.01

181.083,76

0,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

117.410,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

24.327,00

Alte sporuri

10.01.06

15.684,99

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

14.725,99

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

10,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

4,80

Indemnizații de hrana

10.01.17

7.283,98

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

1.637,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

o.ț:

(.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

8.698,26

0,00

0,00

0,00

C,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.938,90

-

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

39,80

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

426,78

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

23,06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

88,63

Contribuție asiguratorie pentru munca

10,03,07

6.181,09

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

61.550,21

6,40

61.551,00

61.551,c:

I !5V

51,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

12.850,00

0,00

0,00

0.C ]

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

163,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

360,00

0,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

3.000,00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

1.500,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

60,00

Piese de schimb

20.01.06

1.077,00

0,00

Transport

20.01.07

120,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

120,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.950,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

3.500,0020.13


200,00


0,00Vizat: Sef Serviciu Buget Sandor lldiko întocmit: Consilier- Attila Kope i, >1.985,00


1.985,00


1.985


1.265,00

720,00


1.985,00


1.985.
Instituția publică:SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE "Dr. I A. SBARCEA BRAȘOV


Formular:


11/06


BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANI?


Maria Di


ibravea î


ii


018 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2

CAP, 66.10-SANATATE. mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2O2o| | l 20 !

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii planilor restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

64.274,85

0,00

63.900,00

63.900,0: j (i3. D)0il

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

61.451,57

0,00

63.900,00

63.900,0C H 43.9 0,00

C   TUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

61.451,57

0,00

63.900,00

63.900,0c | (3.Ș)),00

TULUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

50.033,60

0,00

52.000,00

52.000,00 i Ș2.dO )j00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

47.050,60

0,00

0,00

O.Olj)              i),3(i

Salarii de baza

10.01.01

35.140,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

5.000,00

Alte sporuri

10.01.06

2.900,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

2.600,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,60

Indemnizații de hrana

10.01,17

1.000,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

410,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

500,00

0,00

0,00

0,0C        1      (,1)0

Vouchere de vacanță

10.02.06

500,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2.483,00

0,00

0,00

0,00 (,<*)0|

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

450,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

10,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

105,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

22,00

Contribuție asiguratorie pentru munca

10,03.07

1.890,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

10.532,97

0,00

11.000,00

11.000,00    1 .0X)C0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

5.569,97

0,00

0,00

0,00         loco

Furnituri de birou

20.01.01

40,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

650,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

1.020,00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

250,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

9,00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

70,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.000,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.530,97

Reparații curente

20.02

80,00

I I
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)


Medicamente


Materiale sanitare


Reactivi


Dezinfectanti


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament


Lenjerie si accesorii de pat


Alte obiecte de inventar


Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)


Deplasări interne, detașări, transferări


t iale de laborator


Consultanta si expertiza


Pregătire profesionala


Protecția muncii


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate


Prime de asigurare non-viata


TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)


Burse


Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate


SECȚIUNEA DE DEZ' 5H-55+56+58+70+79H

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

T IL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

_

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)Vizat: Sef Serviciu Buget Sandor lldiko


întocmit: Consilier - Attila Kope900,00


900,00


250,00

635,00


900,00


900,00
DIRECTOR EXECUTIV

Gabriela AgafiteiInstituția publică:SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOV

Formular:


11/06SE


BUGETUL

2)2


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-)

CAP. 66.10-ȘANATATE                                          . mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

20:

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FI INCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

81.184,71

0,00

73.691,00

73.691,0)

3.1 i

l'l,

00

L-JȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

79.293,21

0,00

73.691,00

73.691,Ot

sh

K;

3Q

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

79.293,21

0,00

73.691,00

73.691,00

i

3.6

00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

62.177,00

0,00

61.474,00

61.474,00

6

V

'4,

30

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

59.374,50

0,00

0,00

0,00

<>,

)0

Salarii de baza

10.01.01

37.520,95

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

11.256,00

Alte sporuri

10.01.06

5.526,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

3.056,00

Indemnizații de hrana

10.01,17

1.968,60

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

46,95

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

900,50

0,00

0,00

0,00

0,

30

Vouchere de vacanță

10.02.06

900,50

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.902,00

0,00

0,00

6,00

I),

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

510,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

15,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

150,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

60,00

Contribuție asiguratorie pentru munca

10.03.07

1.159,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

16.667,21

0,00

11.768,00

11.768,0:

1 "

B,

00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

6.300,21

0,00

0,00

6,0:

),

00

Furnituri de birou

20.01.01

80,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

210,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

1.400,00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

250,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

30,00

Transport

20.01.07

39,50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

60,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

4.110,71

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

120,00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)MedicamenteMateriale sanitareReactiviDezinfectanti


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)Uniforme si echipamentLenjerie si accesorii de patD^nlasari, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări


Cârti, publicații si materiale documentare


Pregătire profesionala


Protecția muncii


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20,30.30)Prime de asigurare non-vialaAlte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse


Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod
51+55+56+58+70+79+85)

< -TUIEL1 DE CAPITAL (cod 71+72+75)

iîviULXIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)


Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)


Construcții


Mașini, echipamente si mijloace de transport


Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale


Alte active fixe


Vizat: Sef Serviciu Buget Sandor lldiko


întocmit: Consilier - Attila Kope
207,00

2,00

240,00


449,00


449,00


•     nnn

0,00


0,00


0,00


0,00


DIRECTOR EXECUTIV Gabriela Agafitei


Instituția publicăSPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV


Formular:


11/06


BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL


CAP. 66.10-SANATATESEC


Maria Di


18 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)


T'-ULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

l__xuleli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la

10.01.16+10.01.30)Salarii de baza


Estimări


34.975,49


514,41


514,41

0,00


0,00


0,00


0,00


34.5)


2$.


i.4 i


0010.01.01


16.482,00Sporuri pentru condiții de munca


10.01.05


Alte sporuri


10.01.06Fond aferent plătii cu ora


10.01.11Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de hrana


10.01.12Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)Contribuții de asigurări sociale de stat


10,01,17


10.01.30


10.02


10.02.06


10.03


10.03.01Contribuții de asigurări de șomaj


Contribuții de asigurări sociale de sanatate


10.03.02


10.03.03Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale


10.03.04Contribuții pentru concedii si indemnizații


10.03.06Contribuție asiguratorie pentru munca


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)


10,03,07Furnituri de birou20.01.01Materiale pentru curățenie


20,01.02încălzit, Iluminat si forța motrica


20.01.03Apa. canal si salubritate


20.01.04Carburanți si lubrifianti


20.01.05Piese de schimb


20.01.06T ransport


20.01.07Posta, telecomunicații, radio, tv. internet


20.01.08
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


20.01.09


20.01.30514,41


4.898,00


4.898,00


0,00


0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)MedicamenteMateriale sanitareReactiviDezinfectanti


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)Uniforme si echipamentLenjerie si accesorii de patAlte obiecte de inventar


D"n|asari, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)


Deplasări interne, detașări, transferări


Materiale de laborator


Cârti, publicații si materiale documentare


Pregătire profesionala


Protecția muncii


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)


SECȚIUNEA DE DEZVOI 51+55+56+58+70+79+85

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Vizat: Sef Serviciu Buget Sandor lldiko


întocmit: Consilier- Attila Kope ,z

X
0,48


144,00


144,00


144,00


0.00

. —

0,00


0,00


DIRECTOR EXECUTIV  Gabriețd Agafltei
BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante


Estima


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20,27+20.30)

Cârti, publicații si materiale documentare
JUDEȚUL:BRASOV

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV


Instituția publică: MUZEUL DE ARTA
BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019121


CAP. 67,10 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIETOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.02+10.03)________________________________________

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01,10 la 10.01.16+10.01.30)
Salarii de baza


Sporuri pentru condiții de munca Indemnizații de delegare


Alte drepturi salariale in bani


Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.31Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)Contribuții de asigurări sociale de stat


Contribuții de asigurări de șomaj


Contribuții de asigurări sociale de sanatate


Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli nrrJaci/inalQ----------------------------------------------

Contribuția asiguratorie pentru munca


TITLUL li BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)


Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)
Furnituri de birou


Materiale pentru curățenie


încălzit, Iluminat si forța motrica


Apa, canal si salubritate


Carburanți si lubrifianti


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet


Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


Reparații curentedin care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

976,00


976,0


706,0


0,00


270,00Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Materiale de laborator


Cârti, publicații si materiale documentare


Pregătire profesionala


Protecția muncii


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)


Chirii


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)____________

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)


Alte active fixe
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante


0,00


0,00


2,50


JUDEȚULzBRASOV

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV


Instituția publică: MUZEUL DE ISTORIEMana D


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2


CAP. 67,10 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIETOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.02+10.03)_______________________________________

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)
lei -


Estima

Salarii de baza_________

Indemnizații de delegare


Alte drepturi salariale in bani


Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.31Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)
Contribuții de asigurări sociale de stat


Contribuții de asigurări de șomaj


Contribuții de asigurări sociale de sanatate


Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli nrnfQcinn-alQ----------------------------------------------

Contribuții pentru concedii si indemnizații


Contribuția asiguratorie pentru munca


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)


Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)


Furnituri de birou


Materiale pentru curățenie


încălzit, Iluminat si forța motrica


Apa, canal si salubritate


Carburanți si lubrifianti


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet


Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


Reparații curentedin care credite bugetare destinate stingerii plăților restante1.940,


0,00


0.00


0,20


1.153,00DENUMIREA INDICATORILOR


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20,05.0'1+20.05.03+20.05.30)__________________

Alte obiecte de inventar


Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Pregătire profesionala

Protecția muncii


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30,04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)____________

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)


Mașini, echipamente si mijloace de transportCod indicator


20.05


20.05.30


20.06


20.06.01


20.06.02


20.13


20.14


20.30


20.30.3071.01


71.01.02din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante0,00


Director executiv,

“TMaria Dumbl


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2(j


CAP. 67,10 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIETOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)__________

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10,02+10.03)________________________________________

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08

+10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza_________

Indemnizații de delegare


Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.31Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)
Contribuții de asigurări sociale de stat


Contribuții de asigurări de șomaj


Contribuții de asigurări sociale de sanatate


Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli nrnfQcinnaLQ____________________________________________

Contribuții pentru concedii si indemnizații


Contribuția asiguratorie pentru munca


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)


Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)0,22


Furnituri de birou


Materiale pentru curățenie


încălzit. Iluminat si forța motrica


Apa, canal si salubritate


Carburanți si lubrifianti


Piese de schimb


Transport


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet


Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționaredin care credite bugetare destinate stingerii plăților restante


1.800,00


1.800,00


1.160


390JQ


0,00

642,00


XA2.


.1


PREȘEDINTE

Adrian - loan Vestea


Maria Du


SECR j i b


ETAI


rave;


BUGETUL (

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 Șl ESTIMĂRI

71

OT

PENTRU ANII 2019-21


CAP. 67,10 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE                                - mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estima

PREVEDERI ANUALE

2019

202^ .| | '

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.127,84

0,00

1.224,00

HI     I I Ul

1.224,0C      1.46£,00

HI    I I Ți

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

1.127,84

0,00

1.224,00

1.224.0C   | |l.4B£,6o

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

1.127,84

0,00

1.224,00

1.224,0C ||j   L4W-(|0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.02+10.03)

10

793,42

0,00

794,00

794,o'p        953,(0

iii I in

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

743,01

0,00

0,00

0,00 (0

I

Salarii de baza

10.01.01

638,34

Alte sporuri

10.01.06

98,67

Indemnizații de delegare

10.01.13

4,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

2,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.3(

10.02

24,65

0,00

0,00

0,00          | |oo

Vouchere de vacanță

10.02.06

24,65

~T |

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

10.03

25,76

0,00

0,00

O.Op         |djo3

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

8,85

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,26

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

2,91

fi

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

0,10

I

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,48

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

13,16

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

334,42

0,00

430,00

430,00 I     5lkoi)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

282,92

0,00

0,00

o.oo |       plpo

Furnituri de birou

20.01.01

4,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

34,32

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7,50

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

4,00

Piese de schimb

20.01.06

6,00

ii

Transport

20.01.07

1,10

IPosta, telecomunicații, radio, tv, internet
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)


Deplasări interne, detașări, transferăriCârti, publicații si materiale documentare


Pregătire profesionala


Protecția muncii


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)Prime de asigurare non-viataChirii
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante


6,00


16,00


Estimat


BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE


CAP. 67,10 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE                                 - mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020 I 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2.788,63

0,00

2.772,00

2.772,00    3. 121,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2.769,98

0,00

2.772,00

2.772,00 j |3.i2C,0D

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

2.769,98

0,00

2.772,00

2.772,00    3.|;2(,țl)

4n      noxin

10

2.367,98

0,00

2.370,00

2.370,00   . 2.844,)}

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.241,25

0,00

0,00

0,00 1 (.))

Salarii de baza

10.01.01

2.051,44

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

180,81

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

9,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.31

10.02

44,95

0,00

0,00

0,0() IU 0,0)

Vouchere de vacanță

10.02.06

44,95

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

10.03

81,78

0,00

0,00

°,0(j IU oflo

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

21,05

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,62

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

6,93

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

0,22

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,13

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

51,83

IIIL

20.11

ul ii bunuri si Servicii (cod 20.01 ia 20.06+20.09 ia î+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

371,85

0,00

372,00

372,00      446 9.(1

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

313,11

0,00

0,00

0,00 ||      0 Od

Furnituri de birou

20.01.01

3,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

66,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7,00

Transport

20.01.07

1,61

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

153,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

76,00

Reparații curente

20.02

37,50

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00 IU      0,:

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05,01+20.05.03+20.05.30)

Alte obiecte de inventar


Pregătire profesionala

Alte cHeftuieli (cod 20.30.01 la-----------------

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Chirii


TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08

+59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25

Despăgubiri civile_____________________________________

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)____________

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporaledin care credite bugetare destinate stingerii plăților restante


30,00
Vizat: Șef serviciu buget - Ildiko Sando întocmit: Consilier - Ramona Broscatan xJUDEȚUL:BRASOV


Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică: CENTRUL CULTURAL "REDUTA"

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 Șl ESTIMĂRI


PENTRU ANII 2019-20


CAP. 67,10 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

I l i Ll>L 1 bllCL j UIL-L-I L7C2 rLfÂOUlMML ^UUU

4n               __

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08

+10.01,10 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza
Alte sporuri______________

Indemnizații de delegare

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.31


Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)


Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli nrnfQeinnalQ____________________________________________

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca

III LULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6,00


Maria D


Estimăr


din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

787,00


0,00Furnituri de birou


Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifiant!

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

2Q J15.01+20.05.03+20.05.301_________________

Alte obiecte de inventar

I III

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estirru

PREVEDERI ANUALE

202(

II

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

8,00

0,0

0 0,00

0

ini         i'ii

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

8,00

Pregătire profesionala

20.13

2,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ia

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

4,00

0,0

0 0,00

6

d|j Ldd

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

4,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

12,00

0,0

0 0,00

I

T III

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

12,00

0,0

0 0,00

9

H      III

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

12,00

0,0

0 0,00

!| |M

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

12,00

0,0

0 0,00

0

H        I 11

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

12,00

1II

Director executiv,

Gabriela Agafitei

Vizat: Șef serviciu buget - lldiko Sandor , î >->

întocmit: Consilier - Ramona Broscatan    //

/<•

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV


Instituția publică:UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA DE 11/06

Formular:


BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE,


ia


2.1


CAP.68 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA                      . mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020 20:1

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.551,25

0,00

3.455,00

3.455,00 I, 3.45‘,0D

I II I II II

K ÎȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

3.454,25

0,00

3.455,00

3.455,00 Jlll 3. I5J.OO

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.454,25

0,00

3.455,00

3.455,00     | 3. .5',b)

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.318,25

0,00

2.319,00

2.319,00    | | 2.31EJ)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la

10.01.16+10.01.30)

10.01

2.231,43

0,00

0,00

0.00          C, O

Salarii de baza

10.01.01

1.510,45

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

555,98

Alte sporuri

10.01.06

165,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00 III ' 0 00

Vouchere de vacanță

10.02.06

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

10.03

86,82

0,00

0,00

o.oo         090

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

25,70

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,85

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

8,50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,50

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,10

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

51,17

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

1.107,00

0,00

1.107,00

1.107,00 III -.lb7,cq

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

519,89

0,00

0,00

o.oo ||       o.qq

Furnituri de birou

20.01.01

9,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

29,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

170,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

14,40

Piese de schimb

20.01.06

9,00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

30,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

258,49

Reparații curente

20.02

20,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

515,01

0,00

0,00

0,00 IU 0, )p

Hrana pentru oameni

20.03.01

515,01

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30,00

0,00

0,00

0.00 III ' o.op

Uniforme si echipament

20.05.01

4,00M I

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimați ||||l

PREVEDERI ANUALE

2019

2020 j ' 1 |

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

6,00

|j||| | || ||

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

5,00

0,00

0,00

0.00 |||| || I U'tlt

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5,00

IUI [ 11 |

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,10

Pregătire profesionala

20.13

8,00

Protecția muncii

20.14

8,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

29,00

0,00

29,00

29,00   |     2© ac

Despăgubiri civile

59.17

5,00

1 illlul l n~

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

24,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

97,00

0,00

0,00

o.oo ||H lao

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

97,00

0,00

0,00

0,00 || ,| |

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

97,00

0,00

0,00

o.oo          o do'

zefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

97,00

0,00

0,00

0,00 ' n

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

97,00

Director executiv,

VizatiȘef serviciu buget - lldiko Sando)    l 1

întocmit:Consilier-Maria Poleac           17

I

Instituția publică:SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIA PLANTELOR


Formular:


11/06
BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 26<8 Și ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019

CAP.83 AGRICULTURA,SILVICULTURA,PISCICULTURA SI VANATOARETOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


IȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)


Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20,30.09+20.30.30)
Buget 2018


PREVEDERI ANUALE


TOTAL


din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante
20.01.09


20.30


20.30.30


66,74


0,00


41,00


66,74

66,74


66,74


0,00


58,74


58,74


8,00


8,00


Director executiv.

Gabriela Agifiței

/T


0,0041,00

41,00


DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET


INDICATORI


0________

TOTAL VENITURIPPREȘEDINȚ Vestea Adri


Bugetul creditelor interne pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-


Cod indicator


ANEXA nr.


SECRETAR Dumbrăvtfanu


din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante


Alte operațiuni finnciare_________

Sume aferente creditelor interne

TOTAL CHELTUIELI__________

- cheltuieli de capital______________

66,07- SANATATE____________

CEC - Proiectare și execuție, reabilitare -Spital Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reabilitare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov Corp B)______________________

-cheltuieli de capital_________________

84.07- TRANSPORT__________

-cheltuieli de capital

1. CEC -AEROPORT Internațional B- )v -Ghimbav etapa -III- a


-cheltuieli de capital


DIRECTOR EXECUTIV,


GABRIELA AGAFITEI2______

29,432,00

29.432,00

29.432,00

29.432,00

29.432,00

6.792,00


ȘEF SERVICIU BUGET,DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET


XA nr. 3.a


PPREȘEDINTE Vestea Adrian - loan

SECRETAR Dumbrăvdanu Maria

i I

1 /

Bugetul creditelor interne pe anul 2018 și estimările anii 2019-2021-SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

DIRECTOR EXECUTIV ,MII LEI

INDICATORI

Cod indicator

PROPUNERI BUGET AN 2018

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI

29.432,00

0,00

0,00

0,00

0,00

t     perațiuni finnciare

41,07

29.432,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suine aferente creditelor interne

41,07,02

29.432,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

29.432,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

29.432,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,07- SĂNĂTATE

6.792,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CEC - Proiectare și execuție, reabilitare -Spital Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reabilitare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov Corp B)

6.792,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

6.792,00

0,00

0,00

0,00

84.07- TRANSPORT

22.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

22.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. CEC -AEROPORT Internațional Brașov -Ghimbav etapa -III- a

22.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

22.640,00

0,00

0,00

SEF SERVICIU BUGET,

!

ILDIKO SANDOR


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 și estimări pe anii 2019-2021

66,07- SĂNĂTATE                                                          ’           MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

6.792,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+70+79+84)

6.792,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

6.792,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

6.792,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

6.792,00

0,00

X

X

X

Construcții

71.01.01

6.792,00

X

X

X

Director executiv,


Vizat: Șef serviciu buget: lldiko Sandor întocmit: Consilier - Maria Stoica

JUDEȚUL: BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV


Formular:


11/06


TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 și estimări pe anii 2019-2021

84,07- TRANSPORT

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

201S

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

22.640,00

0,00

0,

DO

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+70+79+84)

22.640,00

0,00

(

),00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

22.640,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

22.640,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

22.640,00

0,00

X

X

X

Construcții

71.01.01

22.640,00

X

X

X

Director economic,

Gabriela Agat ței

I

Vizat: Șef Serviciu Buget, lldiko Sandor întocmit: Consilier, Stoica Maria

Direcția: Economică

Serviciul: BugetJpUnitate cult


Arhiepiscopia Ortodoxă Romană Sibiu_______________

Arhiepiscopia Romano Catolică București____________

Arhiepiscopia Romano Catolică Alba lulea___________

Mitropolia Romana Unită cu Roma Greco Catolica Blaj Eparhia Reformată din Ardeal Cluj Napoca___________

Consistoriu Superior al Bisericii Evanghelice Sibiu Biserica Evanghelică Lutherană Cluj Napoca_________

Cultul creștin după Evanghelie București______________

Episcopia Unitariană Cluj Napoca


TOTAL GENERAL


Nr. personal neclerical conform Anexa nr.10 a Legii nr. 2 a bugetului de stat din 2018

331 __________8__________ _________19________ _________19 ________23________ _______39 _______27_______ _________9________ _________6________

481


Propune: buget ar


7.338

177

421

421

509

864

598

199

133


10.664. Sfi


Șef Serviciu, Săndor Ildiko


Director Executiv,

Agafitei GabrielaINSTITUȚIILE DE SUB AUTORITATEA CONSILIUL

DETEAN BRAȘOV


PREȘEDINTE, Adrian - loan Veste


SECRETAR, Maria Dumbfăveanu p


Situație privind numărul de personal si fondul salariilor de baza al Consiliului Judetea^i Brașov si al unităților de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov pe anul 2018ȘEF SERV.BUGET Săndor lldikăSecretar

reanu


Maria Dumbrav

JV IVELOR DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021

Anexa 6

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE

PROPUS 2018

2019

2020

2021

CAPITOLUL 84.2

Modernizare drum interjudetean DJ 104A, DJI05C si DJ105P- format din DJ104A km 0+000-45+000, DJ105C km 6+300-3+800, DJ105P km 0+000-3+800

17.222,14

Modernizare drum interjudetean Covasna -Brașov care face legătură între drumul național DN 12 si drumul național DN 13 - format din DJ 131 km 0+000 - 7+856 si DJ 131B 0+000 - 12+978

8.093,76

TOTAL

25.315,90

82.690,00

82.690,00

66.595,00|
PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL- ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANIIPropus 2018


Estimări 2019


Estimări 2020


Estimări 2021


Capitolul 51 -TOTAL


2.609,53


1

2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

9

10

11


CJ BRAȘOV__________________________

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

Computere 57 buc________________________________

Unitate de procesare și stocare electronică a datelor 1 buc Multifuncțională A3 laser color 3 buc___________________

Scanner A3 1 buc

Scanner A4 2 buc_________________________________

Plotter A0/A1 jet de cerneală, color 1 buc________________

Licențe Windows 37 buc____________________________

Licențe Office 115 buc__________________________________

Sistem vot și sonorizare sala 120 1 buc_

Sistem infonnatic integrat 1 buc_________________________

Echipament de protecție Gatewey - CJBv 1 buc_________

Echipament de protecție Gatewey - DSM 1 buc

Echipament de protecție Gatewey - Drumuri 1 buc

Hardware-_Datacenter Disaster - Recovery-l-buc—


2.609,53

2.609,53

220,00

160,00

29,00

11,50

7,27

10,00

39,00

172,14


650,00

1045,20

71,16185,00


STRUCTURI TERITORIALE PENTRU PROBLEME SPECIALE

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

1

Laptop 1 buc

Capitolul 60 TOTAL

CENTRUL MILITAR ZONAL

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

1

Sistem informatic 10 buc

2

Soft 28 pachete

Capitolul 61 TOTAL

ISU

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

1

Sistem acces parcare 2 buc

2

Autospecială pirotehnică 1 buc

3

SMART - UPC 3 KVA 1 buc

4

ROUTER 1 buc

5

Imprimantă matricială 2 buc

Capitolul 65 TOTAL

CJ BRAȘOV

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

1

Expropiere suprafețe de teren proprietate privată Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov - Corp B (situat în Brașov, str. Pictor Luchian nr. 26B

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BRADET- SACELE

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

1

Copiator A3 1 buc

“2

Calculator 2 buc

3

Laptop 1 buc

4