Hotărârea nr. 477/2018

Hotărârea nr.477 - aprobarea propunerii de colaborare între U.A.T. Județul Brașov şi Asociaţia Club Sportiv „Fii Independent”, în vederea încheierii unui acord de parteneriat privind asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu deficienţe locomotorii, utilizatoare de fotoliu rulant, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, din clădirea situată în municipiul Braşov, Bulevardul Eroilor, nr. 5 – sediul Consiliului Judeţean Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

România


!91(iZ0)6 I SÂHBÂIWIM iMPR-lUNÂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.477

din data de 20.12.2018

„Fii elor din


- privind aprobarea propunerii de colaborare între U.A.T. Județul Brașov și Asociația Club Sporti v Independent”, în vederea încheierii unui acord de parteneriat privind asigurarea accesului neîngrădit al persoin cu deficiențe locomotorii, utilizatoare de fotoliu rulant, la mediul fizic, informațional și comunicațional, clădirea situată în municipiul Brașov, Bulevardul Eroilor, nr. 5 - sediul Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 decembrie 2018;

Analizând referatul și expunerea de motive nr. 21331/19.12.2018/20.12.2018, întocmite de către Servi» Administrație Publică și Relații cu Publicul, privind aprobarea propunerii de colaborare între U.A.T. Judi Brașov și Asociația Club Sportiv „Fii Independent”, în vederea încheierii unui acord de parteneriat pd-asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu deficiențe locomotorii, utilizatoare de fotoliu rulant, la mediul fizic, informațional și comunicațional din clădirea situată în municipiul Brașov, Bulevardul Eroilor, nr. 5 - >e< Consiliului Județean Brașov;

Văzând adresa 1191218/19.12.2018 a Asociației Club Sportiv „Fii Independent”, cu sediul în municipiul Brașov, str. Vulturului, nr. 21, bloc 10, apartament 2, județul Brașov, înregistrată cu nr. 21331/20.12.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 50 din Constituția României, art. 61 și art. 62 din Legea 448/2006privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,cu modificării^ și completările ulterioare, art. 91 alin. (1) lit. “e”, și alin. (6) lit. “a” din Legea administrației publice nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicai modificările și completările ulterioare;


ciul ețul zind


diul


nr.


ocale


cu


HOTĂRĂȘTE:

Art.1.


- Se aprobă acordul de parteneriat privind asigurarea accesului neîngrădit al persoanel or deficiențe locomotorii, utilizatoare de fotoliu rulant, la mediul fizic, informațional și comunicațional din clădirea situată în municipiul Brașov, Bulevardul Eroilor, nr. 5 - sediul Consiliului Județean Brașov, între U.A.T. Jvd Brașov și Asociația Club Sportiv „Fii Independent”, conform anexei, care face parte integrantă din prezi hotărâre.


cu


lețul :enta


Art. 2. - Se împuternicește președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Veștea Adrian-Ioa semneze acordul de parteneriat prevăzut la art. 1, în numele și pentru LJ.A.T. Județul Brașov.

n, să


prin


Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâr Serviciul Administrație Publică și Relații cu Publicul.CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro
ACORD DE PARTENERIAT

l.PĂRȚILE ACORDULUI DE PARTENERIAT:

U.A.T. JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul în municipiul Brașov, Bulevardul Eroilor nr.5, cod fiscal 4384150, legal reprezentat prin domnul Adrian-Ioan Veștea în calitate de Președinte al Consiliului Județean Brașov

Și

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV “FII INDEPENDENT”, cu sediul în municipiul Brașov, str.

Vulturului nr.21, Bl.10, Ap.2, cod fiscal RO 33762968, reprezentată prin domnul Lupu Ciprian -în calitate de Președinte

1.2. Baza legală a acordului de Parteneriat:

Constituția României - art.50, Titlul II - Drepturile, îndatoririle și libertățile fundamentale;

Capitolul II - Drepturile și libertățile fundamentale, reglementează prin articolul 50 următoarele:”Persoanele cu handicap se bucură de protecție specială. Statul asigură realizarea unei politici naționale de egalitate a șanselor, de prevenire și de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viața comunității, respectând drepturile și îndatoririle ce revin părților și tutorilor”.

în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se referă în capitolul IV - Accesibilitate, la art.61 la următoarele obligații legale:” în vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informațional și comunicațional, autoritățile publice au obligația să ia următoarele măsuri specifice:

- lit.a) să promoveze și să implementeze conceptul - Acces pentru toți- pentru a împiedica crearea de noi bariere și apariția unor noi surse de discriminare;

lit.b) să sprijine cercetarea, dezvoltarea și producția de noi tehnologii de informare și comunicare și tehnologii asistive;

lit.c) să recomande și să susțină introducerea în pregătirea inițială a elevilor și studenților a unor cursuri referitoare la problematica handicapului și a nevoilor acestora, precum și la diversificarea modalităților de realizare a accesibilității;

lit.d) să faciliteze accesul persoanelor cu handicap la noile tehnologii;

lit.e) să asigure accesul la informațiile publice pentru persoanele cu handicap;

lit.f) să asigure interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual și ai limbajului specific persoanelor cu surdocecitate;

lit.g) să proiecteze și să deruleze, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de accesibilitate sau de conștientizare asupra importanței acesteia.

ART. 62

(1) “Clădirile de utilitate publică, căile de acces, clădirile de locuit construite din fonduri publice, mijloacele de transport în comun și stațiile acestora, taxiurile, vagoanele de transport feroviar pentru călători și peroanele principalelor stații, spațiile de parcare, străzile și drumurile publice, telefoanele publice, mediu informațional și comunicațional vor fi adaptate conform prevederilor legale în domeniu, astfel încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap”.

Hotărârea Consiliului Județean nr.477 din 20.12.2018 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat încheiat între Județul Brașov și Asociația Club Sportiv “Fii Independent”, în vederea accesului neîngrădit al persoanelor cu deficiențe locomotorii, utilizatoare de fotoliu rulant, la mediul fizic, informațional și comunicațional din clădirea situată pe Bulevardul Eroilor nr.5 - Sediul Consiliului Județean Brașov.

OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT:

Colaborarea între U.A.T. Județul Brașov și Asociația Club Sportiv “Fii Independent”, în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu deficiențe locomotorii, utilizatoare de fotoliu rulant, la mediul fizic, informațional și comunicațional din clădirea situată pe Bulevardul Eroilor nr.5 - Sediul Consiliului Județean Brașov.

OBLIGAȚIILE U.A.T. JUDEȚUL BRAȘOV:

- preluarea și înregistrarea cererilor adresate în scris de către persoanele cu deficiențe locomotorii, utilizatoare de fotoliu rulant, care solicit asigurarea accesului neîngrădit în sediul Consiliului Județean Brașov, în vederea realizării demersurilor necesare soluționării dificultăților întâmpinate, în funcție de cazuistică.

-  - informarea Asociației Club Sportiv “Fii Independent” cu privire la solicitările

primite din partea persoanelor cu deficiențe locomotorii, utilizatoare de fotoliu rulant, în vederea facilitării acestora în interiorul/exteriorul sediului Consiliului Județean Brașov.

OBLIGAȚIILE ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV “FII INDEPENDENT”:

- contactarea persoanelor cu deficiențe locomotorii, utilizatoare de fotoliu rulant, care au solicitat sprijin în vederea realizării accesului în interiorul/exteriorul sediului Consiliului Județean Brașov, pentru stabilirea de comun acord cu acestea a datei, respectiv intervalului orar când se va realiza transferul.

  • -   - utilizarea în regim gratuit a elevatorului în vederea asigurării accesului persoanelor cu deficiențe locomotorii, utilizatoare de fotoliu rulant, în interiorul/exteriorul sediului Consiliului Județean Brașov, în condiții de siguranță și securitate.

  • -  - în cazul în care nu există din diferite motive disponibilitatea elevatorului la o anumita oră sau zi solicitată, nu ne asumăm facilitarea accesului în interiorul/exteriorul sediului Consiliului Județean Brașov.

  • -  - conform legii 448/2006 art 61, lit c, dacă părțile cad de comun acord printr-un contract scris, Unitatea Protejată din cadrul Asociației Club Sportiv “Fii Independent” este autorizată de către Autoritatea Națională a Persoanelor cu Dizabilități, pentru susținerea de cursuri și seminarii în problematica dizabilității.

DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT:

Prezentul acord de parteneriat se aplică de la data semnării lui și este valabil 12 luni, cu posibilitatea de prelungire, prin acordul părților sub forma unui act adițional la prezentul document.

DISPOZIȚII FINALE:

Părțile vor urmări și asigura aplicarea unitară a dispozițiilor legale ce fac obiectul prezentului acord de parteneriat;

Modificarea prezentului acord de parteneriat se face numai prin acordul părților sub forma unui act adițional la prezentul document;

Părțile răspund, potrivit legii, de îndeplinirea obligațiilor prezente în acest acord de parteneriat.

Acordul de parteneriat s-a încheiat și semnat la data de ......... în 2 (două) exemplare

originale câte unul pentru fiecare parte.

PREȘEDINTE                  PREȘEDINTE

ADRIAN IO AN VESTEA              CIPRIAN LUPU

9

SECRETAR

MARIA DUMBRĂVEANU

DIRECTOR EXECUTIV DJRP

CLAUDIA CRĂCIUN

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC

AGAFITEI GABRIELA

»

DIRECTOR EXECUTIV DSAM

ADELINA DRĂGAN VĂSIOIU