Hotărârea nr. 476/2018

Hotărârea nr.476 - aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘO'


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: MO 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.476

din data de 20 decembrie 2018 privind aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorilor teimico-economici. precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ..Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru (Copii Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2018;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 21.306/19(12.2018 și Expunerea de motive înregistrat sub nr. Ad21.306/19.12.2018. întocmite de către DirecțialManagement Proiecte, prin care se propune aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnicp-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov”;

Având în vedere lansarea în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. a Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale. PrioritatEa de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la pivei național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere. precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități. Obiectivul Specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar. în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii, cod apel de proiecte POR/266/8; I

Luând în considerare prevederile secțiunii 7.4.1, din Ghidul Solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 - 2020 (cu modificările și dompletările ulterioare) în vederea depunerii cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții specificai;

Având în vedere dispozițiile art. 44. alin. (1) din Legea nr. 2T3/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R1 nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economicq aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și dispozițiile art. Sl. alin.(l) lit.”b” și alin. (3) lit. ”f’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată! cu modificările și completările ulterioare;                                                                  I

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă studiul de oportunitate, conform anexei, cara face parte integrantă din prezenta hotărâre, a investiției propuse a fi realizata prin proiectul „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov”.

Art.2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici. ai investiției r ropuse a fi realizată prin proiectul .Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii E rașov”, după cum urmează:

 • 1. Valoarea totală a obiectului de investiții, exprimata în lei, c i TVA si, respectiv, Jară TVA, din care constructii-montai fC+M). în conformitate cu devi: ul venerai

  Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

  Valoare fără TVA

  TVA.

  Valoare cu

  Lei

  Lei

  Lei

  TOTAL GENERAL

  8,399,690.00

  1,595,941.10

  9,995,631.10

  Din care C+M

  (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

  0.00

  0.00

  0.00

 • 2. Eșalonarea investiției

=> Anul 1:66,174.35 lei

=> Anul 2: 5,004,735.14 lei

=> Anul 3: 4,924,721.61 lei

 • 3.  Capacități fizice

=> 83 buc echipamente medicale

 • 4. Durata estimată de realizare, exprimată în luni

Durata estimată de realizare a investiției este preconizată a fi c e 30 luni și cuprinde activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, perioada de evali are a proiectului și activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului.

Art.3.


- Se aprobă anexa, care face parte integrantă din pre; enta hotărâre, privind descrierea


sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Dotarea A nbulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov” în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul programului Operațional Regional (POR) 2014 - 2020.

ucerea la îndeplinire a prezentei


Art4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură ac hotărâri, prin Direcția Management Proiecte.

rasemnează,

SECRETAR


Maria DUrnbrăveariu


Studiu de oportunitate

pentru proiectul

„Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copi i Brașov1

cod SMIS 128069

- Anexa 21 la Ghidul Solicitantului -

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și soci sie

Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și social î care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sanatate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățire s accesului ta serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de ta servit iile instituționale

la serviciile prestate de comunități


:omunitare și a


Obiectivul Specific 8.1- Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și iz< late

Operațiunea A - Ambulatorii

Solicitant: Județul Brașov

POR/2018/8/8.1/8.1 .A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21 Mai 2018

Cuprins

 • 1.   Date generale

 • 2.   Analiza situației actuale, necesitatea și oportunitatea promovării investiției

  • 2.1.   Context

  • 2.2.   Justificare

  • 2.3.    Descrierea investiției

  • 2.4.   Descrierea tehnică................................................ ,

 • 3.  Anexe

POR/2O18/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21 Mai 2018

1._ Date generale

Denumirea obiectivului de investiție: "Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov”

Amplasament: Str. Nicopole nr. 45, Municipiul Brașov, Județul Brașov

Titularul investiției: Județul Brașov

Elaborator: S.C. EVOLVA TREND CONSULTANT S.R.L.

Obiectivele proiectului

Obiectiv general:

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii sociale prin dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov în vederea creșterii accesului la servicii de îngrijire medicală primară în regim ambulatoriu.

Scopul proiectului este de a contribui la eficientizarea sistemului de sănătate din județul Brașov, prin reducerea internărilor evitabile în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, cât și la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul Ambulatoriului.

Obiective specifice:

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • 1.  Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 2.  Scăderea numărului de pacienți internați prin dotarea Ambulatoriului cu aparatură medicală complexă.

 • 3.  Diagnosticarea pacienților în stadiul incipient și tratarea cu succes a unor afecțiuni mai ușoare, prevenind agravarea lor, ca urmare a dotării și instrumentării la standarde europene.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ UI

Anexa 21

Mai 2018

 • 2. Analiza situației actuale, necesitatea și oportunitatea promovării investiției

  • 2.1. Context

Starea de sănătate a populației reprezintă un fenomen complex, biologic, psihologic, social și cultural, care exprimă sintetic nivelul și caracteristicile sănătății membrilor comunității, în ansamblul ei. Totodată, starea de sănătate a populației reprezintă un indicator major al nivelului de trai al comunității, ocupând primul loc în lista celor 12 indicatori, alcătuită de experții ONU, pentru definirea calității vieții.

Sănătatea este o prioritate pentru cetățenii europeni care se așteaptă să fie protejați împotriva bolilor și potențialelor riscuri de îmbolnăvire. Aceste aspecte implică o serie de subiecte, de la protecția consumatorului (siguranța alimentară), la siguranța de la locul de muncă și politicile sociale și de mediu.

Calitatea serviciilor sanitare este condiționată de infrastructura specifică, de numărul personalului specializat, dar și de nivelul de salarizare din domeniu. Accesul la serviciile medicale este inegal ca urmare a diferențelor economice (costul tratamentului și al transportului), de așezarea geografică (distanța față de unitățile medicale) și de calitatea serviciilor sanitare.

Sănătatea este un domeniu cu un impact deosebit de important asupra resurselor publice și calității vieții. Fiecare țară își propune ca prin sistemul de sănătate să satisfacă nevoia de sănătate și îngrijire a populației. O sănătate bună a populației este una dintre premisele asigurării prosperității economice și sociale a societății. O problemă complexă apare atunci când ne punem întrebarea în ce măsură oferta de asistență și servicii medicale reflectă în mod adecvat nevoia reală a populație.

Nevoia pentru servicii de asigurare a sănătății pentru polulație reprezintă o trăsătură comună și joacă un rol semnificativ pentru toate țările.

Așa cum se arată și în Acordul de Parteneriat (2014R016M8PA001.1.2) încheiat între România și Uniunea Europenă pentru accesarea Fondurilor Structurale și de Investiții pentru perioada 2014 - 2020, România prezintă disparități puternice la majoritatea indicatorilor de sănătate față de media din UE, clasându-se adesea fie pe ultimul loc, fie pe unul dintre ultimele locuri.

La nivel național, speranța de viață a crescut în mod constant, însă se situează sub media europeană. Mortalitatea infantilă este, în continuare, de trei ori mai mare decât media UE, din cauza factorilor socio-economici subiacenți, legați de sărăcie și de lipsa accesului la servicii medicale, împreună cu deficiențe serioase în furnizarea serviciilor medicale, în special asistența medicală primară.

Rețeaua spitalicească actuală nu este compatibilă cu furnizarea unor servicii medicale moderne și eficiente. în general, este cunoscut faptul că infrastructura spitalicească este deficitară. Unele servicii sunt furnizate în clădiri cu o vechime de peste 100 de ani, răspândite pe o suprafață mare și în care nu pot fi puse în practică standardele aplicabile mediului spitalicesc modern sau care dispun de echipare insuficientă (de exemplu, clădiri care se găsesc la mai mulți kilometri una de alta, care împiedică diagnosticarea/tratarea promptă și multidisciplinară a cazurilor, circuite deficitare în cadrul spitalelor sau echiparea insuficientă a acestora).

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

P0R/2018/8/8.1 /8.1 ,A/1 / ÎȚI

Anexa 21

Mai 2018

Diagnosticul timpuriu si tratamentul în fază incipientă ar contribui ta o mai bună calitate a vigtii. si la o speranță de viată mai ridicată. îndeosebi în rândul celor insuficient deserviți din cauza situației lor socio-economice sau a obstacolelor legate de accesibilitate.

Unitățile sanitare sunt organizate pe baza mai multor criterii, în funcție de nivelul teritorial la care funcționează și de gradul de specializare. Din punct de vedere teritorial, spitalele pot fi județene, municipale, orășenești și comunale. în funcție de specificul patologiei, spitalele se organizează și funcționează ca spitale generale, de urgență, de specialitate și pentru afecțiuni cronice. Din punct de vedere al proprietății, acestea pot fi spitale publice, private sau spitale publice în care funcționează și secții private. Gradul de complexitate crește în concordanță cu categoria spitalului (clinic, județean, de urgenta), acestea furnizând servicii specializate unei arii teritoriale mai largi, urgențelor și cazurilor grave, care nu pot fi rezolvate la nivelul spitalelor locale. Prezentul proiect vizeaza dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic de Urgentă pentru Copii Brașov.

Serviciile de asistență ambulatorie de specialitate necesită consolidarea suplimentară a capacității pentru a reduce numărul de spitalizări evitabile. Ambulatoriile oferă asistență medicală specializată în regim ambulatoriu, inclusiv pentru persoanele neasigurate diagnosticate cu anumite patologii incluse în Programele Naționale de Sănătate. Astfel, sunt necesare investiții în echiparea ambulatoriilor cu scopul de a reduce cererea de servicii spitalicești mai costisitoare din perspectiva resurselor.

în conformitate cu Strategia Națională pentru Sănătate 2014-2020, stabilirea priorităților investițiilor sectoriale din fondurile ESI este menită să sprijine reforma din sectorul sanitar prin promovarea unei eficiențe sporite a alocării și utilizării resurselor. Se va reuși acest lucru „reducând utilizarea excesivă a internărilor în spitale și îmbunătățind asistența primară și sistemele de orientare a pacienților către centrele specializate". Obiectivul de maximă importanță este un răspuns mai bun la nevoile persoanelor vulnerabile și defavorizate, îndeosebi la nivelul de asistență medicală primară și ambulatorie, reducând, astfel, inechitatea care ține de acces și calitate.

Pe lângă distribuția inechitabilă, în cazul multora dintre ambulatorii se înregistrează o acută nevoie de echipamente modeme, cu ajutorul cărora pot fi diagnosticate timpuriu și tratate în fază incipientă afecțiunile de care suferă populația de la nivel urban, dar, mai ales, cea de la nivel rural pentru care accesibilitatea la serviciile medicale în regim ambulatoriu reprezintă o problemă, ceea ce relevă nevoia finanțării sistemului de sănătate în regim ambulatoriu prin dotarea cu echipamente moderne, contribuind astfel la trecerea de la îngrijirea spitalicească acută la tratarea majorității pacienților în regim ambulatoriu.

Conform unui studiu realizat de către Comisia Europeană httDs://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp românia romanian.pdf, asistența medicală românească se confrunta cu modalități ineficiente de finanțare și de prestare a serviciilor de îngrijire.

Starea de sănătate a românilor s-a îmbunătățit, dar speranța de viață la naștere rămâne printre cele mai scăzute din UE. Deși oamenii trăiesc mai mult, gradul de acoperire nu este universal, iar inegalitățile socio-economice în materie de sănătate persista. Reforma sistemului sanitar a fost constantă, dar ineficientă în mod frecvent, datorită în parte unui grad ridicat de instabilitate politică. Reformele recente s-au axat pe introducerea unor măsuri de reducere a costurilor și de îmbunătățire a accesului la servicii medicale în regim abulatoriu și a eficientei.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI P0R/2018/8/8.1/8.1. A/1 / ITI

Anexa 21 Mai 2018

Accesul la asistența medicală este deosebit de redus în zonele rurale și este exacerbat de diferențele în ceea ce privește acoperirea demografică. La nivelul României, nevoile nesatisfacute de asistență medicală sunt substanțial peste media UE.

Finanțarea scăzută și utilizarea ineficientă a resurselor publice îngreunează sistemul sanitar. Totodată, există o legătura slabă între deciziile de planificare și nevoile de sănătate ale populației, din cauza lipsei de sisteme de informare adecvate.

La nivel european descoperim o statistică dureroasă: Bulgaria și România sunt țările cu rata cea mai mare a mortalității din Uniunea Europeană. Potrivit datelor furnizate de Biroul European de Statistică (Eurostat) România este pe penultimul loc în UE, fiind devansată doar de Bulgaria, ca țara cu rata cea mai mare a mortalității din Uniunea Europeană.

Rata mortalității în Bulgaria a fost 1660 la 100.000 de locuitori, în timp ce media europeană a fost de 1036 la 100.000 de locuitori. Pe locul doi în acest clasament se află România, cu o rată de 1530 la 100.000 de locuitori. Statele cu rata cea mai mică a mortalității sunt Franța (859 la 100.000 de locuitori), Spania (873), Italia (901), Suedia (927) și Luxemburg (930).

Sănătatea este o condiție necesară pentru prosperitate, iar utilizarea eficientă a resurselor în domeniul sănătății produce o creștere economică la nivel național. Probelemele de sănătate survenite la mamă și copil constituie în orice societate civilizată, una dintre prioritățile majore de sănătate publică.

Dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor oferite în ambulatoriile de specialitate reprezintă un obiectiv stabilit la nivel național. România cheltuiește doar 15% pentru serviciile de asistență în ambulatoriu față de 35% - media din țările OECD (Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică). Starea de sănătate este afectată negativ de discrepanța în favoarea serviciilor spitalicești prin accentuarea cauzată de lipsa asistenței preventive, primare și ambulatorii. Trecerea de la serviciile de bază de spitalizare la cele de ambulatoriu poate rezolva în parte lipsa accesului anumitor grupuri vulnerabile de cetățeni, în special prim ambulatorii eficiente care să acopere specializări diverse, potrivit Studiului de politică sectorială ECSHD, România Sectorul de sănătate.

Cauzele inegalităților și ale performanțelor negative din sectorul sanitar din România sunt diverse și constituie provocări complexe pentru viitor:

=> slaba planificare/gestiunea deficitară și eficiența financiară scăzută din sectorul medical, serviciile fiind furnizate în mod disproporționat la nivelul spitalelor și insuficient la nivelul comunităților. Rețeaua serviciilor medicale ar trebui supusă unor mecanisme mai eficiente de control al calității;

=> furnizarea de servicii de o calitate inegală, capacitatea instituțională slabă de a defini și sprijini implementarea unor mecanisme continue de creștere a calității, precum și calitatea sub nivelul optim a programelor de formare continuă adresate profesioniștilor din domeniu;

=> infrastructură și echipamente subdezvoltate și adesea depășite, concentrarea resurselor în zonele urbane și o capacitate redusă de acoperire a zonelor rurale sărace și izolate. Cauzele acestor deficiențe sunt invesțiile strategice insuficiente din trecut în sănătate în perioada postcomunistă, dar și alți factori externi (de exemplu, infrastructura rutieră), care au drept consecință o capacitate limitată de a susține accesul echitabil la servicii medicale de calitate.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21 Mai 2018

Prin urmare, provocările cheie specifice acestor servicii sunt:

=> distribuția inegală a asistenței medicale publice sau la nivelul comunității, cu un nivel redus de acoperire a zonelor rurale, asociate cu sărăcia, izolarea geografică și factorii etnia, dar și o integrare insufidentă și relativ inegală la nivelul comunității (în cadrul sectorului, dar mai ales între servidile medicale și cele sodale);

=> calitatea și accesul sub nivelul optim la asistența medicală de nivel secundar (servidi spedalizate în regim ambulatoriu), chiar dacă acest servidu, împreună cu servidile medicale primare, au potențialul de a supraveghea și împiedica în mod efident utilizarea îngrijirilor spitalicești mult mai costisitoare;

=> dezvoltarea lentă și precară a asistenței pe termen lung (inclusiv unități de tip rezidențial sau servidi de îngrijire la domidliu a populației dependente);

=> infrastructura TIC sub nivelul optim, cu sisteme de informații dezoltate în etape și cu o slabă corelare a datelor;

=> defidtul sau distribuția inegală a personalului medical la toate nivelurile sectorului, accentuată de migrația în străinătate a personalului înregistrată după aderarea la UE, care necesită investiții în capitalul uman disponibil.

Potrivit Raportului de țară pentru România pe primul semestru al anului 2018, realizat la nivelul Uniunii Europene, s-au înregistrat progrese limitate la nivel național în creșterea disponibilității servidilor de îngrijire medicală ambulatorie. Astfel, sistemul de sănătate se confruntă cu provocări structurale, precum axarea pe asistență medicală spitalicească, existând puține servidi de îngrijire primare și ambulatorii. Accesul la asistența medicală rămâne o provocare majoră și în raport cu egalitatea de șanse, generând repercursiuni negative asupra dezvoltării copiilor.

Cheltuielile pentru sănătate ale României în anul 2018, calculate pe cap de locuitor sunt cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Dependența execesivă de servidile medicale spitalicești în detrimentul centrelor de asistență comunitară și ambulatoriilor indică o alocare inefidentă a resurselor și limitează accesul la o asistență medicală de calitate. Angajamentele României față de Uniunea Europeană în domeniul sănătății au în vedere susținerea la nivel național a tratamentelor în ambulatorii.

Dotarea cu echipamente necesare în vederea soluționării cazurilor prezentate în ambulatoriu este înă departe de standardele din țările europene avansate și deseori distribuția echipamentelor în teritoriu este insufident echilibrată și caibrată potrivit Strategiei Naționale de Sănătate pentru perioada 2014-2020. Astfel, calitatea și utilizarea optimă a diferitelor tipuri de servidi de sănătate oferite în regim ambulator este influențată defavorabil de echiparea și dotarea necorespunzătoare a ambulatoriilor, fapt ce determină spitalizarea chiar și numai pentru investigații care ar putea fi realizate în regim ambulator sau spitalizarea de scurtă durată, dar cu costuri mai mari.

Regiunea Centru este cea mai diversă din punct de vedere etnic, cu o densitate generală redusă a populației, în spedal în județele cu teren muntos. Infrastructura de sănătate este insufidentă comparativ cu potențialul geografic și este distribuită inegal. Acest lucru generează inegalități importante în ceea ce privește accesul la servidile medicale la nivelul județelor.

La nivelul anului 2017, în Județul Brașov au fost înregistrați 6076 născuți vii, în creștere cu aprox. 150% față de anul 2016, când au fost înregistrați 2430 născuți vii. Conform

P0R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ITI

Anexa 21 Mai 2018

prognozelor demografice, se estimează ca populația Regiunii Centru va creste cu aproximativ 1,8% până în 2020 și cu 2,3% până în 2030.

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (http://statistid.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table). populația regiunii Centru număra 2,6 mii locuitori la data de 01.01.2018, dintre care 633.686 locuitori în județul Brașov și 289.878 în Municipiul Brașov. Din totalul populației județului Brașov, populația cu varsta cuprinsa intre 0 si 19 ani reprezintă 126.931 locuitori,astfel:

Vârste și grupe de vârstă

Nr. persoane județul Brașov

Nr. persoane Municipiul Brașov

0- 4 ani

32.170

12.289

5- 9 ani

33.909

12.802

10-14 ani

32.159

11.198

15-19 ani

28.693

9196

TOTAL

126.931

45.385

Consolidarea îngrijirii în regim ambulatoriu este esențială pentru gestionarea eficace și eficientă din punct de vedere al costurilor a cazurilor de o complexitate medie care nu necesită internare. în prezent, majoritatea pacienților trec prin ambulatorii și ajung să fie internați în spital. Pentru contracararea acestei tendințe sunt avute în vedere două direcții strategice: în primul rând, consolidarea capacității ambulatoriilor integrate prin extinderea/renovarea/modernizarea/dotarea în acord cu nevoile medicale regionale; în al doilea rând, accesibilitatea la serviciile în regim ambulatoriu va crește prin promovarea unui program de lucru prelungit, mai flexibil. Pentru ambulatoriile care oferă servicii paraclinice, prioritatea este aceea de a reduce distribuția arbitrară a echipamentelor de înaltă performanță prin criterii normative.

Prin plusul de calitate a infrastructurii pe care o va deține Ambulatoriul din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, investiția va conduce atât la eficientizarea sistemului de sănătate, prin reducerea internărilor evitabile, cât și la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov este o unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, proprietate publica și care funcționează în baza legii nr. 95/2006, asigurând asistență medicală complexă de specialitate (preventivă, curativă și de) a copilului din județul Brașov.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov este un spital de interes județean si regional si împreună cu ambulatoriul integrat spitalului, asigură asistență medicală a întregii populații de copii cu diverse patologii, de pe teritoriul județului Brașov, precum și din județele învecinate Covasna, Harghita și Prahova.

Spitalul are în componență secții clinice de pediatrie și respectiv chirurgie pediatrică, înființate în anul 2005. Pe lângă numărul mare de cazuri care se adresează serviciilor medicale din acest spital este de remarcat diversitatea și complexitatea cazurilor tratate. Aid ajung toate cazurile care nu au putut fi rezolvate la nivelul medicului de familie, ambulatoriilor de specialitate sau secțiilor de spedalitate de pe raza județelor Brașov, Covasna, Harghita, Prahova și nu numai.

Astfel, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov reprezintă unitatea sanitară cea mai complexă a județului din punct de vedere al serviciilor de sănătate -oferite copiilor, asigurând asistență medicală de spedalitate a locuitorilor până la 18 ani din județ, precum și din județele limitrofe, îndeplinind următoarele funcții:

POR/2018/8/8.1/8.1 .A/1 / 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ UI

Anexa 21 Mai 2018

=> spital cu profil UNIC, pediatric, organizat în reședința de județ, cu o structură complexă de specialități medico-chirughicale, asigurțnd servicii medicale pentru un număr mare al populației, inclusiv pentru cazurile grave din județ ce nu pot fi rezolvate la nivelul spitalelor locale;

=> spital CLINIC, având în structură secții clinice universitare care asigură asistență medicală, desfășoară activitate de învățământ, cercetare științifică medicală și educație continuă, are specialiști de înal nivel, totodată cadre universitare ale Facultății de Medicină;

=> spital de URGENȚĂ, asigumând prin unitatea de primiri urgențe (UPU) serviciile de urgență ale întregului județ și zonele limitrofe, având amplasament și accesibilitate pentru teritorii extinse;

=> spital MULTIDISCIPLINAR, cu o structură complexă de specialități medico-chirugicale, asigurând servicii de specialitate în domenii unice în județ și chiar în jur (pediatrie cu supraspedalități ca neonatologie, gastroenterologie, diabetologie, nefrologie, imunologie, cardiologie, neurologie, psihiatrie, chirurgie generală și plastică, ortopedie, urologie, imagistică laborator etc.).

Conform Structurii organizatorice aprobate de AAS - Direcția Management și Structuri Sanitare nr.XI/A/53389,53520/NB/8021/30.09.2014, completat/modificat cu aviz M.S. nr. X/A/23154,36538/FB/6741/12.07.2017 si cu aviz M.S. nr. XI/A/45403/SP/11694/9.10.2018, precum și a ASF nr. 678/A/12.04.2018 - 0051EV din 12.04.2018, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov funcționează cu Ambulatoriu integrat in specialitățile: pediatrie, alersologie si imunologie, ORL, ginecologie infantilă, endocrinologie, gastroenterologie hematologie, chirurgie plastică, microchirugie reconstructivă, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, onclogie medicală, medicină dentară - nefuncțional, sală de tratamente, Centrul de sănătate mintală (CSM - neuropsihiatrie, logopedie, psihologie), situat în Mun. Brașov, str. Nicopole nr.45. Laboratoarele deservesc atât spitalul, cât și ambulatoriul integrat, încadrându-se astfel în prevederile Ghidului Solicitantului ("Sunt eligibile si cheltuielile aferente lucrărilor/dotărilor pentru spatiile folosite în comun de spital si de ambulatoriu feg. Laboratorul de analize) în conformitate cu documentele de aprobare a structurii organizatorice a unității sanitare avizate/aprobate de către Ministerul Sănătății").

Facem precizarea că, în vederea autorizării Stucturii de spitalizare de zi cu un număr de 11 paturi și a Compartimentului de sterilizare (renovat, dotat complet cu echipamente noi), unitatea sanitară a solicitat Notificare de asistență de specialitate din partea D.S.P.J. Brașov. Asistența de specialitate a fost transmisă către Ministerul Sănătății cu solicitarea de modificare de structura organizatorică, solicitare ce a fost aprobată prin Decizia nr. XI/A/45403/SP/11694/9.10.2018. Solicitarea eliberării Autorizației sanitare de funcționare pe noua structură se va face la momentul în care lucrările de reabilitare din compartimentul sterilizare vor fi finalizate. Aceste modificări nu au impact asupra structurii Ambulatoriului integrat, acesta rămânând nemodificat.

Structura Ambulatoriului integrat este în conformitate cu Ordinului 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului emis de Ministerul Sănătății Publice, asigură asistență medicală ambulatorie și are în structură cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialitățile secțiilor și compartimentelor cu paturi, precum și cu cabinete medicale în alte specialități, după caz, pentru a asigura o asistență medicală complexă.

POR/2O18/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI P0R/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

La nivelul anilor 2016-2017, situația consultațiilor în Ambulatoriul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, a fost următoarea:

Număr de pacienți prezentați în 2016 Ambulatoriu integrat

Număr de pacienți prezentați în 2017 Ambulatoriu integrat

Specialități

Număr consultații

Specialități

Număr consultații

Pediatrie

9537

Pediatrie

10771

ORL

6626

ORL

5288

Oftalmologie

2904

Oftalmologie

2953

Endocrinologie

2678

Endocrinologie

2806

Obstetrică-ginecologie

2009

Obstetrică-ginecologie

2277

Dermatologie

2098

Dermatologie

1731

Chirurgie plastică

1711

Chirurgie plastică

1675

Chirurgie ortopedie

3836

Chirurgie ortopedie

4910

Diabet

353

Diabet

324

Hematologie

155

Hematologie

148

TOTAL

32.419

TOTAL

32.889

Număr de pacienți prezentați în 2016 Ambulatoriu integrat

Număr de pacienți prezentați în 2017 Ambulatoriu integrat

Pacienți prezentați cu bilete de externare

1844

Pacienți prezentați cu bilete de externare

2300

Media prezentări/zi

129

Media prezentări/zi

131

Media prezentări/lună

2701

Media prezentări/lună

2741

Ambulatoriul integrat al unității nu are dotare proprie cu apartură medicală de investigație, iar veniturile obținute doar din consultații sunt extrem de reduse. Astfel, infrastructura deținută de Ambulatoriul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, raportată la nevoile existente ale populației deservite este insuficientă, ceea ce duce la disproporționalitatea dintre numărul de pacienți și capacitatea echipamentelor deținute. Datorita acestei disproportionalități, activitatea specifică nu poate răspunde tuturor necesităților de natură medicală pentru tratarea în ambulatoriu, ceea ce duce la apariția unor situații nefavorabile, deseori fiind nevoie de internarea pacienților pentru investigații suplimentare în vederea stabilirii diagnosticului și terapiei.

Având în vedere situația actuală a dotărilor deținute, dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii cu echipamente medicale de specialitate reprezintă o prioritate majoră pentru sistemul de sănătate, venind în întâmpinarea nevoilor medicale ale pacienților, dar creând și un mediu propice pentru desfășurarea activității medicilor din cadrul ambulatoriului și cel mai important dotarea unității la standarde europene care la momentul actual este deficitară, fiind realizată doar din bugetul local.

De asemenea, pentru creșterea calității actului medical este nevoie de echipamente modeme și performante care să satisfacă necesitățile actuale și care să ofere informații cât mai exacte cu privire la starea de sănătate a pacienților.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

Prin realizarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov” se dorește a se asigura o locație optimă din punct de vedere al echipării, unde să poată fi acordată asistența medicală pediatrică în regim ambulatoriu pentru toți locuitorii de până în 18 ani din județul Brașov, în principal, dar și pentru pacienții care vin din celelalte județe ale țării.

Este necesară astfel dotarea unității cu aparatură medicală performantă, concomitent cu dezvoltarea planului de formare profesională a personalului angajat și atragerea de resurse umane cu competențe noi, în conformitate cu necesitățile actuale, ceea ce va conduce la ridicarea nivelului calitativ al actului medical, preluarea unei proporții din cazuistica medicală (afecțiuni de gravitate mică etc.) și pentru a asigura prevenția necesară, pentru ameliorarea stării de sănătate și sporirii incluziunii sociale a persoanelor.

Unul din aspectele importante ale investiției îl reprezintă achiziția unor echipamente noi și moderne care nu există în acest moment în cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii și care sunt esențiale pentru specialitatea medicală a spitalului (de exemplu, lămpi UV, instrumentar, electrocardiograf, holtere, ecograf doppler, biomicroscop, aparat de computer - tomografie, analizorul de hidrogen din aerul expirat tip Gastrolyzer, aparat pentru depistarea infecției cu Helicobacter Pylori etc).

în tabelul următor sunt prezentate echipamentele existente în cadrul Ambulatoriului și Laboratoarelor din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și gradul lor de utilizare:

Nr

cri i             Denumire echipament

An fabricație

Caracteristici tehnice

Grad de uzura

Facilitați de întreținere

1 {Stafie de lucru fara monitor DEII Optiplex3040MT-2buc

2016

2020

Contract Service

2|Echip.calculator rețea elec.unitimp.-12 buc

2012

Amortizat

2015

Contract Service

^Monitor AOC E2060 SWADA-2 buc

2014

Amortizat

2017

Contract Service

4|Statie ticni Maguay Office Power EX-4buc

2014

Amortizat

2017

Contract Service

5lAutoreiractokeratrometru PRK6000-1 buc

2018

-

2030

Contract Service

6Lensmetru

2018

-

2030

Contract Service

7|Ecograf Optos Scan 3000 B(monîtor+unftate)

2017

-

2029

Contract Service

ejsuport Ac Oftahnofogrc Barraquer

2017

-

2029

Contract Service

9 Portal SI informare dosar pacient

2014

-

2019

Contract Service

10jstatieHnontontastatuia+mouse-3buc

2015

-

2019

Contract Service

11 [Xerox WC 5325-Workcentre

2017

2023

Contract Service

12[Switch extreme Networks Summitx 460

2014

-

2017

Contract Service

13jDap-Metre

2017

-

2032

Contract Service

14|Ecograf Doppler color Logiq C5 Premium

2015

-

2030

Contract Service

1 System achizffie digitala a imaginii

2018

-

2033

Contract Service

1wAparatptrxlevelo|Hrej)rocesorMEDICALXREY

2005

Amortizat

2017

Contract Service

1 ^Echipament rarfiografic Mercury 332

2005

Amortizat

2017

Contract Service

iBREcograf Sorroline

2008

Amortizat

2018

Contract Service

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI P0R/2018/8/8.1/8.1 .A/1/fTI

Anexa 21

Mai 2018

19

Stafie

2015

20'9

Contract Service

20

Centrifuga 8 locuri

2017

2029

Contract Service

21

Microscop-2 buc

2017

2029

Contract Service

22

Microscop IfironE 100

2015

2027

Contract Service

23

Analizator automat de eledroforeza pe gel agarosa

2018

2030

Contract Service

| 24

Anafeator hemoglobina glicozîlata cu accesorii

2016

2028

Contract Service

25

Autoclav vertical semiautomat 3870 MLV

2015

2027 ~

Contract Service

26

Sistem automat de Identificare microbiana si antibiogra.

2017

2029

Contract Service

27

Masa de lucru inox 3 sertare

2017

2023

Contract Service

28

Spălător inox 4 cuve

2017

2032

Contract Service

29

AnaTizator gaze in sânge Easy Stat

2015

-

2027

Contract Service

30

Analizator hematologiesysmex XT20001SN12406

2015

-

2027

Contact Service

31 (Licența soft detecție erori în laborator

2014

2019

Contact Service

32|Licenta soft medical modul detecție erori

2014

2019

Contract Service

33Microscop

2003

Amortizat

2013

Contact Service

34'Analizator hematologie de laborator

2003

Amortizat

2013

Contract Service

35

AnaBzator ptr.deter.gaze sânge Easy

2009

-

2019

Contract Service

36

Centrifuga Rotofix32A1Xl6

2012

Amortizat

2017

Contact Service

37

Hota biologica clasa R

2013

-

2021

Contrari Service I

38

Incubator standard 222L

2013

-

2021

Contract Service |

39

Ultaccngelator

2013

Amortizai

2018

Contact Service    |

Se poate observa așadar că din dotarea Ambulatoriului si laboratoarelor Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov lipsesc foarte multe dintre dotările propuse a fi achiziționate în cadrul prezentului proiect, dotări necesare unei bune funcționări în concordanță cu evoluția tehnică din domeniul medical, precum și pentru a asigura servicii medicale de calitate în regim ambulatoriu.

Din punct de vedere al resurselor umane, în conformitate cu Ordinul nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului, art. 1, alin. 2, "Ambulatoriul integrat al spitalului face parte din structura spitalului, QgtigțajgQjițggfiajțțz se desfășoară în sistem integrat si utilizea în comun platoul tehnic, cu respectarea legislației în vigoare de prevenire a infecțiilor nosocomiale. în vederea creșterii accesibilității oacientilor la servicii medicale diverse si complete. Serviciile medicale ambulatorii vor fi înregistrate și raportate distinct”.

La Art. 2 al Ordinului 39 din 16 ianuarie 2008 este menționat:

"(2) Medicii de specialitate încadrați în spital vor desfășura activitate în sistem integrat, spital - ambulatoriul integrat, în cadrul programului normal de lucru, asigurând asistența medicală spitalicească continuă, în regim de spitalizare de zi și ambulatorie. Activitatea integrată se poate desfășura zilnic, săptămânal sau lunar, în conformitate cu modul de organizare a activității de către comitetul director, de comun acord cu șefii de secții, în vederea creșterii accesibilității pacientului la servicii medicale corespunzătoare și a asigurării continuității în acordarea îngrijirilor de sănătate. Programul astfel stabilit va fi comunicat casei de asigurări de sănătate cu care spitalul are contract.

P0R/2018/8/8.1/8.1 .A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21 Mai 2018

(3) în vederea creșterii accesibilității populației la serviciile medicale ambulatorii de specialitate, activitatea ambulatoriului integrat al spitalului se va desfășura, de regulă, în două ture, de către toți medicii, prin rotație. Programarea nominală a medicilor din secțiile de specialitate pe parcursul unei zile, săptămâni, luni, în funcție de organizarea activității, este propusă de șeful secției, avizată de directorul medical și aprobată de managerul spitalului. ”

în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Clinic pentru Copii Brașov, medicii de specialitate încadrați în spital vor desfășura activitate în sistem integrat, spital - ambulatoriu integrat, în cadrul programului normal de lucru, asigurând asistență medicală continuă după un program stabilit de comun acord cu șefii de secții, program ce va fi comunicat Casei de Asigurări de Sănătate cu care spitalul are contract. în vederea creșterii accesibilității populației la serviciile medicale ambulatorii de specialitate, activitatea ambulatoriului integrat al spitalului se va desfășura de regulă în două ture de către toți medicii prin rotație.

Astfel, echipamentele cu care este dotat și cu se propune a fi dotat Ambulatoriul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, sunt și vor fi deservite de personalul care deservește ambulatoriul, în conformitate cu legislația în vigoare. Precizăm că dotările propuse a fi achiziționate vor fi vor fi accesate și operate de personalul medical doar când iși desfășoară activitatea în Ambulatoriu, iar acele dotări din spațiile comune cu spitalul, vor putea fi utilizate atât în cadrul activității derulate în spital, cât și în cadrul activității desfășurate în Ambulatoriu, respectând astfel prevederile legislative și Ghidul Solicitantului ("Sunt eligibile si cheltuielile aferente lucrăriloridotărilor pentru spatiile folosite în comun de spital și de ambulatoriu leg. Laboratorul de analize) în conformitate cu documentele de aprobare a structurii organizatorice a unității sanitare avizateiaprobate de către Ministerul Sănătății”).

în cadrul Amultatoriului integrat al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov sunt 37 de posturi aprobate, dintre care ocupate - 35 de posturi.

Prezentăm în continuare organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 420/29.11.2018:

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1 .A/1/ ITI


Anexa 21

Mat 2018


QonslM Judeteen Brașov

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRAȘOV Hfvcrl de competenta.* M M


Nr.pmtHI;229« BVinsolliOfl        ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRAȘOV

OpCRhu do dațe cu ramelor pormnihl iu, I5B0N


^^Xprobal irt HCJBV rtr.; Președinte: ir» — (oan Voslea


STERHMARE SI posturi rnțe --•£*•
COMP. INTERNĂRI EXTERHAMfL-?


din dnta do j, Staarotor.

M«rl« Q|CCWWRlTWEWrȘ5QffliWtAMUffCftPStrBOT6CrgCWLA>5irUATgbBUgsewrA rx-r 1


--IsERVKW rtWAT PENTRU SITUAȚII RE UROETOA RC.«< fi*-4


Consiliul JudeUian Brașov □«mclo» Fxecutlv,

Aiieuw V&axiȘu^'

zO^..,-vv_SȘCKAClimCA PED.fc

Crep

O.’:*' rouwto^i pțt-Cwfz/’xjnr'J l.€-2.r£’W


SECTIACUNICA PEO.H.

Drrtr t&g CEcțiUrJ-4 «41a TG-7


SECȚIA CLINICA P£O,«: ton 44M(MV tutu '* .4'VW.

f«aț» «A» t c» -; > f >n *■


•;r*


SECȚIA ATI.


SECI U CLINICA CWAURDtEPEn.: &*n<

Corsf

Jf.e?


comp.cuwlplasuca

40CROCItm.REC.OM8T-

C«=np. ptnlw kU

_


SECTtA PSIHIATRIE PEDIATRICA-.


UNITATEA DEPRVW URGENTE ?<-?. re- -V


FARMACIE 11:-1 -t-5


LABORATOR AKAMZE MEMUALE rc-2.r.L»2DLABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE: rr-3


BLOC OPERATOR

FC-H.rFMT

CENTRU DE SĂNĂTATE WNTALA »2MC

r

1 Cewp. RU.F.8.  1

M«Sti tetMcMI

1 tlr’ . 1

»F « »}AMBULATORIU INTEGRAT IN SPEC1AUTATKE;

MAittr eu

Mt{Âit£vjȚarafpț: -po&MdS;

 • - A^tioțd» ti îmrKtonia: ■OIU_*

■ cKfCrtpfrdJ >attVC*M«<«lu0i»-

 • - bMntatoQN;

 • - chorțlatEea.C»mp.

Bloc

AChltițll

Ml<nbnt*f

P«Mke

FF».T

££.>«

PenenM Qpcnpy MwicUctl

► fc’j


Mnnoger,

Ee. Moalea SobaduaiSE RVKiU ANATOMIE PATOLOGICA-, Cz*rp.(:xfjg* Ct»«v-î«’>rF*fețp> CcJrt: IVsxwblă TT>3
//


ț • fc-


*•


f-'


;.v'


Funcții de conducere (F.Cv) »30

FunclH de exeoutie (F.E.) »’ 5â0

Total nr. posturi existente in statul de funcții ^620


Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1.Â/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1 /8.1. A/1 / ITI

Anexa 21

Mai 2018

în continuare prezentăm modul în care proiectul relaționează/se încadrează/răspunde cu următoarele documente relevante pentru P.l. 8.1. A Ambulatorii:

Documentul relevant

Mod de relationare

Programul        Operațional

Regional (POR) 2014 - 2020

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general POR 2014-2020 prin îmbunătățirea condițiilor infrastructurale și a serviciilor oferite de Ambulatoriul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, ca urmare a dotării Ambulatoriului la standarde europene, ceea ce va conduce la consolidarea bazei piramidei pentru a putea prelua o proporție din cazistica medicală (afecțiuni de gravitate mică etc.) sau pentru a asigura prevenția necesară, pentru ameliorarea stării de sănătate și sporirii incluziunii sociale a persoanelor, în concordanta cu obiectivul specific al Axa prioritara 8 -Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - investiții in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional si local, reducând inegalitățile in ceea ce privește starea de sanatate si promovând incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate , Operațiunea A - Ambulatorii.

Astfel, prin prezentul proiect, Solicitantul va putea să gestioneze în mod eficient serviciile medicale în regim ambulatoriu, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic și să contribuie la scăderea numărului internărilor evitabile.

Strategia    Națională    de

Sănătate 2014-2020

Proiectul răspunde obiectivelor strategice din Strategia Naționala de Sanatate 2014-2020, Obiectivul strategic 4.3. Consolidarea serviciilor ambulatorii de specialitate pentru creșterea ponderii afecțiunilor rezolvate în ambulatorul de specialitate și reducerea poverii prin spitalizarea continuă, care prevede ca direcție strategică de acțiune “îmbunătățirea infrastructurii in ambulatoriu de specialitate” și Obiectivul strategic 7.2 îmbunățirea infrastructurii serviciilor de sănătate oferite în regim ambulatoriu prin asistență medicală comunitară, medicină de familie și ambulatorul de specialitate.

Astfel, este necesară creșterea nivelului de calitate și utilizarea optimală a diferitelor serviciilor de sănătate oferite în regim ambulator, inclusiv prin echiparea și dotarea corespunzătoare a ambulatoriului, contribuind astfel la "îmbunățirea stării de sănătate a populației, mai ales pentru cei dezavantajați socioeconomic, fapt ce justifică direcționarea investițiilor și către servidilor de la baza piramidei sectorului de sănătate”

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/IT1

Anexa 21

Mai 2018

Strategia   Sănătate   2020

(Health 2020)

Proiectul răspunde prioritățtilor strategice ale strategiei Health 2020 care reprezintă cadrul european de politia ce sprijină acțiuni ale guvernelor și societăților în vederea obținerii sănătății și bunăstării dorite din totdeauna.

Proiectul propune dotarea cu echipamente de specialitate a Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru copii Brașov, ceea ce va conduce la ridicarea nivelului calitativ al actului medical, scăderea reducerea numărului internărilor evitabile, scăderea timpului necesar pentru diagnosticare și tratament ca urmare a dotării și instrumentării la standarde europene.

Strategia Națională pentru Dezvoltare     Durabilă     a

României Orizonturi 2013-2020-2030

Proiectul este in concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 care stabilește direcțiile prindpale de acțiune pentru însușirea și aplicarea principiilor dezvoltării durabile în perioada imediat următoare, cea mai importantă fiind “Modernizarea accelerată a sistemelor de educație si formare Drofesională si de sănătate publică, ținând seama de evoluțiile demografice nefavorabile și de impactul acestora asupra pieței muncii". Astfel, obiectivul național propus pentru Orizontul 2020 este: “Atingerea unor parametri apropiați de nivelul mediu actual al stării de sănătate a populației și al calității serviciilor medicale din celelalte state membre ale UE; integrarea aspectelor de sănătate și demografice în toate politicile publice ale României”.

Prin dotarea la standarde europene a Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, tehnologiile noi de care vor dispune echipamentele achizionate vor contribui la respectarea principiilor dezvoltării durabile, inclusiv prin eficienta energetică a echiapamentelor.

Strategia     Integrată     de

Dezvoltare a Județului Brașov orizonturi 2013-2020-2030

Proiectul se încadrează în persectivele de dezvoltare ale Strategiei Integrate de Dezvoltare a Județului Brașov orizonturi 2013-2020-2030, Direcția 6, Obiectivul 2 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sănătate, creșterea calității serviciilor în unitațiile medicale -încurajarea proiectelor care au ca scop măsuri de prevenție

si/sau eficientizarea tratamentelor în ambulatoriu. Prin

prezentul proiect se urmărește eficientizarea tratamentelor în ambulatoriu, prin scăderea numărului internărilor evitabile, accesibi Uzarea ofertei de servidi de asistență în cadrul Ambulatoriului, diagnosticarea în stadiul indpient și tratarea cu succes a unor afecțiuni mai ușoare, prevenind agravarea lor, ca urmare a dotării și instrumentării la standarde europene.

Strategia     Integrată     de

Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Brașov

Proiectul răspunde Obiectivului Strategic 3 Calitate și mod de viață: Atragerea de rezideați și eliminarea disparităților urban-rural, prin planificarea teritoriului, reabilitarea fondului construit și creșterea calității serviciilor publice din cadrul Strategia Integrate de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Brașov prin îmbunătățirea infrastructurii sodale ca urmare a dotării la standard europene a Ambulatoriului din

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov în vederea creșterii accesului la servicii de îngrijire medicală primară în regim ambulatoriu. Scopul proiectului este de a contribui la eficientizarea sistemului de sănătate din județul Brașov, prin reducerea internărilor evitabile în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, cât și la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul Ambulatoriului

Strategia    de    Dezvoltare

Durabilă a Municipiului Brașov 2030

Proiectul de încadrează în direcția de dezvoltare a Muncipiului Brașov "oraș_ocrotitor”. în centrul acestei direcții de dezvoltare se află cetățenii municipiului Brașov și nevoilor lor. Prin dotarea la standard europene a Ambulatroriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, proiectul contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor Municipiului Brașov prin accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului și eficientizarea sistemului de sănătate local.

Planul     Regional     privind

serviciile de sănătate pentru Regiunea Centru

Conform Planul Regional privind serviciile de sănătate pentru Regiunea Centru, din analiza situției prezente a reieșit că îngrijirea în regim ambulatoriu este distribuită inadecvat și există un procent mare de internări ce pot fi evitate. Planul de acțiune vizează consolidarea capacității de îngrijire în regim ambulatoriu pentru specialitățile clinice de bază în toate zonele urbane și dezvoltarea unităților de îngrijire în regim ambulatoriu.

Prezentul proiect răspunde planului de acțiune stabilit prin Planul Regional privind serviciile de sănătate pentru Regiunea Centru, prin dotarea cu echipamente mendicale performante a Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, ceea ce va contribui la consolidarea capacității de îngrijire în regim ambulatoriu pentru specialitățile clinice de bază ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și dezvoltarea unității de îngrijire în regim ambulatoriu.

Proiect cod SMIS 110264 -Modernizare,     dotare    și

eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrica - Ginecologie Dr. I. A. Sbârcea Brașov, depus ta data de 28.05.2017, în valoare totală de 26.552.919,96 lei, valoare totală eligibila de 19.525.137,99 lei, finanțat prin POR 2014-2020, nr. de înregistrare           contract:

1583/20.03.2018

Proiectul "Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov” este complementar cu proiectul cod SMIS 110264, ambele proiecte contribuind la îmbunătățirea serviilor medicale oferite locuitorilor Municipiului Brașov, în principal, alinierea la standardele europene, creșterea calității actului medical și a condițiilor de desfășurare a acestuia.

Proiect cod SMIS 116281, Reparații             capitale,

modernizare si eficientizarea

Proiectul "Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov” este complementar cu proiectul cod SMIS 116281, ambele proiecte contribuind la îmbunătățirea serviilor

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1.A/V ITl

Anexa 21

Mai 2018

energetica a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, depus la data de 28.06.2017, în valoare totală de 8.584.757,90 lei, valoare totală eligibilă de 6.346.926,02 lei, finanțat prin POR 2014-2020, nr. de înregistrare           contract:

1571/20.03.2018

medicale oferite locuitorilor Municipiului Brașov, în principal, alinierea la standardele europene, creșterea calității actului medical și a condițiilor de desfășurare a acestuia.

Proiect cod SMIS 118293, Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov, depus la data de 03.10.2017, în valoare totală de 30,700,529.22 lei, valoare totală eligibilă de 28,271,197.31 lei, finanțat prin POR 2014-2020

Proiectul "Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov” este complementar cu proiectul cod SMIS 118293, ambele proiecte contribuind la îmbunătățirea serviilor medicale oferite locuitorilor Municipiului Brașov, în principal, alinierea la standardele europene, creșterea calității actului medical și a condițiilor de desfășurare a acestuia.

Proiect cod SMIS 125706, Imbunatatirea       serviciilor

sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie    Brașov    prin

achiziționarea de dotări, depus la data de 11.09.2018, în valoare        totală        de

10,573,045.28 lei,   valoare

totală        eligibilă        de

10,573,045.28 lei, finanțat prin POR 2014-2020

Proiectul "Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgenta pentru copii Brașov” este complementar cu proiectul cod SMIS 125706, ambele proiecte contribuind la îmbunătățirea serviilor medicale oferite locuitorilor Municipiului Brașov, în principal, alinierea la standardele europene, creșterea calității actului medical și a condițiilor de desfășurare a acestuia.

Proiect cod SMIS 122508, Dotarea cu echipamente si aparatura           medicala

performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgenta Brașov, depus la data de 18.04.2018, în valoare totală de 6,793,628.72 lei, valoare totală eligibilă de 6,793,628.72 lei, finanțat prin POR 2014-2020

Proiectul "Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov” este complementar cu proiectul cod SMIS 122508, ambele proiecte contribuind la îmbunătățirea serviilor medicale oferite locuitorilor Municipiului Brașov, în principal, alinierea la standardele europene, creșterea calității actului medical și a condițiilor de desfășurare a acestuia.

Având în vedere cele expuse anterior, considerăm necesară și oportună invesția propusă prin prezentul proiect, constând în achiziționarea echipamentelor medicale necesare creșterii calității actului medical din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, ținând cont în primul rând de faptul că investiția se realizează într-o clădire publică de importanță strategică ce se adresează unui beneficiar final, un grup țintă variat, atât din mediul rural, cât și din mediul urban, ambulatoriul făcând parte dintr-un spital clinic de urgentă de importantă județeană si regională, în primul rând.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 1TI

Anexa 21 Mai 2018

Totodată, având în vedere politicile publice stabilite la nivel european, este fundamentală dotarea ambulatoriului integrat, astfel încât să răspundă cu promptitudine și exactitate noilor provocări. Echipamentele medicale performante care să permită o diagnosticare rapidă și precisă sunt obligatorii în vederea soluționării eficiente a cazurilor și reducerii necesității de spitalizare continuă sau de zi. existența unor echipamente modeme va permite personalului medical să soluționeze cu celeritate cazurile prezentate, astfel încât timpul de așteptare se va reduce, iar numărul padenților va crește.

Proiectul „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov” propus a fi finațat în' cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 8 - "Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1 - "Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Operațiunea A - Ambulatorii, va conduce la îndeplinirea obiectivelor priorității de investiție respectiv va contribui la accesul sporit la servidi de îngrijire medicală pediatrică primară a persoanelor sărace și celor din zonele cu acces redus din județul Brașov, în spedal, dar și din celelelalte județe ale țării, în general.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21 Mai 2018

 • 2.2. Justificare

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov este o unitate sanitară publică cu personalitate juridică, proprietate publică, care asigură servicii medicale pediatrice (preventive, curative și de recuperare), funcționând pe principiile prevăzute în Legea 95/2006 cu modificările și completările ulterioare. Sarcina prioritară a Spitalului o reprezintă asigurarea asistenței medicale de specialitate(spitalicească și ambulatorie).

Secțiile și compartimentele Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, inclusiv Ambulatoriul integrat funcționează în baza ordinului Ministerului Sănătății de aprobare a structurii organizatorice și au autorizație sanitară de funcționare.

Dezvoltarea și promovarea spitalului se bazează pe activitate medicală competitivă și sustenabilă, o infrastructura în curs de modernizare prin prezentul proiect, activitate științifică dinamică și servirii de înaltă calitate, accesibile tuturor, sprijinită de o forță de muncă înalt calificată și responsabilă.

Misiunea Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov este acordarea celor mai bune servirii medicale de profil pentru copiii între 0-18 ani, atât din Județul Brașov, cât și cazurile adresate spitalului din alte județe ale țării, astfel încât să se realizeze asigurarea și îmbunătățirea stării de sănătate a populației deservite.

Asistența medicală ambulatorie se asigură de către toți medicii de specialitate, împreună cu alt personal mediu sanitar. Consultația medicală efectuată în cadrul ambulatoriului integrat cuprinde:

=> anamneză, exemenul clinic general, exemaneul clinic specific specialității respective, stabilirea protocolului de explorări și/sau interpretarea integrativă a explorărilor și a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie și/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;

=> unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;

=> stabilirea conduitei terapeutice și/sau prescrierea tratamentului medical și igieno-dietetic, precum și instruirea în legătură cu măsurile terapeutice și profilactice.

Structura Ambulatoriului integrat este în conformitate cu Ordinului 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului emis de Ministerul Sănătății Publice, asigură asistență medicală ambulatorie și are în structură cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialitățile secțiilor și compartimentelor cu paturi, precum și cu cabinete medicale în alte specialități, după caz, pentru a asigura o asistență medicală complexă.

POR/2018/8/8.1/8.1 ,A/1/ 7 REGUNJ POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ UI

Anexa 21

Mai 2018

Prin prezentul proiect se dorește achiziționarea următoarelor dotări:

Nr. crt

Denumire echtpament/dotare

Preț unitar

Preț total faraTVA lei

Preț Total cu

lei

CABINET ORL

1.

Trusa instrumentar de specialitate ORL (specul nazal, ace aspirație, ace miringototmie, foarfeci, specul auricular, pense anatomice, pense baioneta)

3

16,450.00

49,350.00

58,726.50

2.

Trusa videofibronazofaringoscop

1

131,600.00

131,600.00

156,604.00

3.

Lampa cu UV (bacteridda)

1

4,600.00

4,600.00

5,474.00

4.

Unit ORL

1

98,600.00

98,600.00

117,334.00

CABINET PEDIATRIE

5.

Set instrumentar pentru diagnostic de specialitate pediatrica, format din:

3

9,620.00

28,860.00

34,343.40

Balon resuscitare

Otoscop cu iluminare directa 2.7 V

Putsoximetru pediatric pentru deget SUGARI

Tensiometru - sfingomanometru pentru copii (manșeta mica)

Tensiometru electronic de braț pentru copilul mare

Glucometru

6.

Electrocardiograf portabil cu 12 canale

1

27,700.00

27,700.00

32,963.00

7.

Defibrilator

1

41,800.00

41,800.00

49,742.00

8.

Ecograf multifuncțional cu sonde

1

284,000.00

284,000.00

337,960.00

9.

Lampa cu UV (bactericida)

4

4,600.00

18,400.00

21,896.00

10.

Lift pentru scări - servoscari

1

84,600.00

84,600.00

100,674.00

11.

Aparat EEG

1

43,240.00

43,240.00

51,455.60

12.

Electromiograf

1

52,170.00

52,170.00

62,082.30

CABINET GINECOLOGIE

13.

Lampa de examinare cu suport iluminare

1

7,880.00

7,880.00

9,377.20

14.

Scaun examinare ginecologic

1

18,600.00

18,600.00

22,134.00

15.

Canapea de examinare pentru ecografie ginecologica cu paravan

1

22,000.00

22,000.00

26,180.00

16.

Ecograf multifuncțional cu sonde pentru ginecologie

1

210,700.00

210,700.00

250,733.00

17.

Lampa cu UV (bactericida)

1

4,600.00

4,600.00

5,474.00

CABINET ENDOCRINOLOGIE

18.

Canapea de examinare cu taburet medic si paravan

1

15,040.00

15,040.00

17,897.60

P0R/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

P0R/2018/8/8.1/8.1.A/1/ UI

Anexa 21

Mai 2018

19.

Lampa cu UV (bactericida)

1

4,600.00

4,600.00

5,474.00

20.

Lampa de examinare cu suport iluminare

1'

7,880.00

7,880.00

9,377.20

CABINET DERMATOLOGIE

21.

Lampa W00D (cu ultraviolete)

1

1,740.00

1,740.00

2,070.60

22.

Videodermatoscop

1

35,700.00

35,700.00

42,483.00

23.

Canapea de examinare cu taburet medic si paravan

1

15,040.00

15,040.00

17,897.60

24.

Electrocauter - dimensiunii mici /medii

1

15,000.00

15,000.00

17,850.00

25.

Reflector / lampa examinare cu lupa

1

2,490.00

2,490.00

2,963.10

26.

Lampa cu UV (bactericida))

1

4,600.00

4,600.00

5,474.00

CABINET OFTALMOLOGIE

27.

Biomicroscop

1

43,000.00

43,000.00

51,170.00

28.

Tonometru l-Care

1

10,300.00

10,300.00

12,257.00

29.

Lentila Wolk 78 D

1

1,500.00

1,500.00

1,785.00

30.

Camera fundus

1

96,200.00

96,200.00

114,478.00

31.

Lampa cu UV (bactericida))

1

4,600.00

4,600.00

5,474.00

32.

Oftalmoscop indirect

1

15,000.00

15,000.00

17,850.00

CABINET CHIRURGIE SI ORTOPEDIE PEDIATRICA

33.

Masa pentru tratamente chirurgicale, cu cadru metalic, escamotabil, cu sistem hidraulic si saltea cu suprafața tavabila

2

45,700.00

91,400.00

108,766.00

34.

Lampa de examinare mobila, cu un far cu halogen sau led si sistem de focalizare, reglabila pe inaltime si cu stativ pe role

2

3,100.00

6,200.00

7,378.00

35.

Lampa cu UV (bactericida)

2

4,600.00

9,200.00

10,948.00

36.

Motor taiat gips

1

3,600.00

3,600.00

4,284.00

37.

Canapea de examinare cu taburet medic si paravan

1

15,040.00

15,040.00

17,897.60

38.

Masa instrumentar cu roti, stativ perfuzie si bol deșeuri medicale

3

1,980.00

5,940.00

7,068.60

CABINET RADIOLOGIE

39.

Aparat de computer - tomografie cu 16 slice-uri

1

1,580,000.00

1,580,000.00

1,880,200.00

40.

Aparat ecografie doppler multidisciplinar

1

198,000.00

198,000.00

235,620.00

41.

Aparat pentru fluoroscopie si radiografie digital -post fix cu Sistem de susținere si imobilizare pentru sugari si copii (1 buc)

1

1,664,000.00

1,664,000.00

1,980,160.00

42.

Sistem de stocare si arhivare a imaginîlor-PACS, format din:

1

338,400.00

338,400.00

402,696.00

Statie de diagnostic pentru imaginile radiologice

1

Statii de vizualizare a imaginilor radiologice

6

43.

Suport examinare nou născut displazie sold

1

10,000.00

10,000.00

11,900.00

44.

Sertare de filme pentru imprimanta laser

2

46,530.00

93,060.00

110,741.40

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1 /8.1. A/1 / IT1

Anexa 21

Mai 2018

Sorturi si paravane de protecție pentru raze X

2

20,000.00

40,000.00

47,600.00

LABORATOR

45.

Analizor de gaze sangvine

1

82,000.00

82,000.00

97,580.00

46.

Analizor automat de hematologie

1

107,000.00

107,000.00

127,330.00

47.

Analizor automat de hematologie back-up

1

80,000.00

80,000.00

95,200.00

48.

Analizor automat de biochimie+imunologie

1

520,000.00

520,000.00

618,800.00

49.

Analizor automat de biochimie

1

292,000.00

292,000.00

347,480.00

50.

Analizor automat de coagulare

1

112,000.00

112,000.00

133,280.00

51.

Etuva

1

7,000.00

7,000.00

8,330.00

52.

Analizor automat rapid pentru VSH

1

54,000.00

54,000.00

64,260.00

53.

Multiplex PCR

1

200,000.00

200,000.00

238,000.00

54.

Analizor urini

1

27,000.00

27,000.00

32,130.00

55.

Sistem semiautomat de detectare alergeni

1

5,000.00

5,000.00

5,950.00

56.

Sistem de biologie moleculara real-time PCR

1

485,000.00

485,000.00

577,150.00

57.

Analizor de hidrogen din aerul expirat tip Gastrolyzer insotit de kit-ul si device-urile necesare pentru funcționarea aparatului

1

65,000.00

65,000.00

77,350.00

58.

Aparat pentru diagnosticarea fibrozei chistice (testul sudorii)

1

58,000.00

58,000.00

69,020.00

59.

Aparat pentru depistarea infecției cu Helicobacter Pylori prin metoda testului respirator

1

189,000.00

189,000.00

224,910.00

CABINET CHIRURGIE PLASTICA

60.

Microscop

1

288,000.00

288,000.00

342,720.00

61.

Lampa frontala binoculara cu lupa si camera video

1

71,600.00

71,600.00

85,204.00

62.

Dermatoscop

1

35,700.00

35,700.00

42,483.00

63.

Electrocauter - dimensiunii mici /medii

1

15,000.00

15,000.00

17,850.00

TOTAL ECHIPAMENTE MEDICALE

83

8,149,530.00

9,697,940.70

Pentru fiecare dotare in parte, a fost luată în calcul valoarea cea mai mică dintre ofertele de preț obținute.

Dotările achiziționate vor beneficia de o perioadă de garanție acordată de producător, iar ulterior, după expirarea perioadei de garanție, urmând a se încheia contracte de service cu firme specializate.

Entitatea responsabilă cu administrarea bunurilor Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și implicit a Ambulatoriului integrat, aflate în domeniul public al Județului Brașov, este Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, unitate sanitară publica cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov.

Costurile de operare a investiției constau în cheltuieli salariale, cheltuieli pentru întreținere și reparații, cheltuieli pentru utilități, cheltuieli specifice: consumabile, medicamente, etc. Aceste cheltuieli vor fi bugetate și acoperirea lor se va face de la bugetul de stat, prin Casa de Asigurări de Sănătate și de la bugetul local - Consiliul Județean Brașov.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2O18/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21 Mai 2018

Operațiunile de întreținere și reparații se vor face la termenele reglementate legal sau prin specificații tehnice.

Astfel, întreținerea noilor echipamente/dotări pe întreaga perioadă de viață a acestora va fi atât în responsabilitatea Unității Administrativ Teritoriale Județul Brașov, în calitate de Solicitant, cât și în sarcina Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, în calitate de administrator al bunurilor ce fac obiectul proiectului.

Autoritatea publică locală va prevedea în bugetele anuale sume corespunzătoare cheltuielilor asumate. Pe toată perioada de garanție acordată echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului, cheltuielile se vor limita la asigurarea consumabilelor necesare și la întreținerea lor. După expirarea perioadei de garanție, autoritatatea publică va prevedea în bugetul anual și cheltuielile de reparații/mentenanță. Asupra Ambulatoriului dotat prin proiectul de investiții, se vor efectua permanente lucrări de întreținere a echipamentelor achiziționate prin proiect.

Planul de mentenanță al echipamentelor vizează derularea de activități tehnice și administrative cu scopul menținerii caracteristicilor rezultate în urma implementării proiectului pentru ca structura sanitară să poată deservii pacienții, medicii și personalul auxiliar în condiții standard de calitate.

Pentru a putea realiza această operațiune, directorul spitalului, va crea o procedură de mentenanță. Procedura va cuprinde informații cu privire la echipa responsabilă de supraveghere, intervalele de timp și acțiunile concrete desfășurate în timpul inspecției de mentenanță. Se va numi o echipa operativă alcatuita din minimum 3 persoane ce va verifica clădirea conform procedurii. Inspecția va avea loc o dată pe an și se va finaliza prin depunerea la Directorul spitalului a unui raport privind situația existentă. Raportul va fi înaintat Președintelui Consiliului Județean Brașov. Inspecția se va axa pe evaluarea situației curente a spitalului din perspectiva siguranței echipamentelor, a exploatării acestora, a siguranței la foc și la factorii de mediu. în funcție de constatări, echipa va distribui situațiile identificate în 3 categorii: foarte urgente, urgente și planificate. Pe baza urgențelor, responsabilitii vor hotărî un plan de acțiune. Deteriorările ce intră sub incidența garanției furnizorului/producătorului, vor fi remediate de acesta, restul urmând să fie acoperite de la bugetul local. Mentenanță va include măsurile menționate anterior în vederea păstrării pentru o perioadă îndelungată a investiției operate.

Alegerea echipamentelor propuse prin prezentul proiect și detaliate în tabelul de mai sus este susținuta de următorii indicatori de utilizare a serviciilor aferenți perioadei 2016-2017:

Nr crt

Indicatorul

Valoare 2016

Valoare 2017

1.

Număr de padenți care au benefidat de servidile Ambulatoriului

32.419

32.889

2.

Număr de padenți/zi

129

131

3.

Număr de padenți/lună

2701

2741

4.

Număr padenți prezentați în ambulatoriu cu bilete de externare

1844

2300

5.

Număr analize efectuate în cadrul laboratorului

-

261.020

6.

Număr radiografii efectuate în cadrul radiologie

-

31.080

în duda îmbunătățirilor din ultimii ani, sistemul de sănătate brașovean reflectă starea generală ce caracterizează sistemul național de sănătate: pe de o parte există un sistem sanitar de stat cu o infrastructură modestă, cu o bază materială insufidentă pentru a statisface nevoile legate de sănătate a cetățenilor (de exemplu condițiile în care se desfășoară actul

POR/2018/8/8.1/8.1JV/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ITI

Anexa 21 Mai 2018

medical în unele unități sanitare, lipsa unor medicamente, exodul personalului sanitar către alte domenii sau alte țări etc) și, pe de o parte, dezvoltarea în paralel a unui sistem sanitar privat care beneficiază de o infrastructură medicală de multe ori superioară celei de stat și care, în unele specializări, se dovedește mai competitiv și modern decât cel public.

Pentru ca Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov să poată reduce numărul internărilor evitabile, cât și să crească gradul de accesibilizare a ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului, este necesar să achiziționeze echipamente medicale la standarde europene în scopul creșterii calității actului medical și asigurării unui diagnostic și tratament de înaltă calitate tuturor pacienților.

în continuare prezentă o descriere detaliată a echipamentelor propuse a fi achiziționate în urma implementării prezentului proiect:

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2O18/8/8.1/8.1 .A/1/ ITI

Anexa 21

Mal 2018

Nr. crt

Denumire echipament/dotare

Rol și funcțiune

CABII

1ETORL

1.

Trusa instrumentar de specialitate ORL ( specul nazal, ace aspirație, ace miringototmie, foarfeci, specul auricular, pense anatomice, pense baioneta)

Trusa este utilizată în cazul micilor intervenții chirurgicale și operații realizate în Ambulatoriu, din cadrul cabinetului ORL.

2.

Trusa videofibronazofaringoscop

Trusa necesara realizării controlului ORL.

3.

Lampa cu UV (bactericida)

Lampă bactericidă utilizată pentru dezinfecția aerului și a suprafețelor prin intermediul radiației UV-C.

Avantaje:

 • - Eficiență mare în distrugerea microorganismelor dăunătoare sănătății umane: dezinfectie 99,99%.

 • - Reducerea cu până la 80% a riscului de îmbolnăviri

 • - Dezactivează ireversibil bacterii, viruși, mucegai, ciuperci si alte microorganisme.

 • - Consistenta ridicata a unui nivel mare de dezinfectie a aerului

 • - Dezinfectează aerul si suprafețele

 • - Se poate utilzia in zone cu concentrare mare de oameni

 • - Consum de energie redus datorita lămpilor speciale dar si a posibilității de programare a perioadei de lucru

Dezinfectarea aerului obținută cu ajutorul razelor UV-C are loc în lămpile fluorescente din interiorul camerei de dezinfectare. Aerul contaminat este aspirat de un ventilator și după trecerea printr-un filtru, al cărui scop este de a opri praful și alți poluanți, ajunge în camera de dezinfectare. Intensitatea radiației UV-C precum și timpul cât trebuie să stea aerul contaminat în interiorul camerei este selectat în așa fel încât aerul ce iese din lampă este practic lipsit de orice germeni.

Datorită faptului că radiația UV-C nu scapă în exterior, în timpul cât lampa este în funcțiune, oamenii pot sta lângă ea, în contrast cu acele lămpi care operează direct.

4.

Unit ORL

Oferă confort pacientului, foarte util pentru uz medical. Un scaun multifuncțional, pentru cabinete ORL.

Scaun confortabil cu spatar ergonomie relaxant si plăcut, cu un suport pentru picioare, brațe si cap, pentru a obține o poziție buna.

POR/2O18/8/8.1/8.1.Â/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

CABINET PEDIATRIE

5.

Set instrumentar pentru diagnostic de specialitate pediatrica format din:

• Balon resuscitare

• Otoscop cu iluminare directa 2.7 V

• Pulsoximetru pediatric pentru deget SUGARI • Tensiometru - sfingomanometru pentru copii (manșeta mica) • Tensiometru electronic de braț pentru copilul mare • Glucometru

=> Balonul de resuscitare este destinat pentru resuscitarea pulmonară.

=> Otoscopul cu iluminare directă permite examinarea canalului auditiv extern și a timpanului, în scopul observării anomaliilor anatomice și afecțiunilor urechii externe.

=> Pulsoximetrul pediatric măsoară saturația oxigenului și pulsul copiilor si nou-născuților, având dimensiuni potrivite celor mici.

=> Tensiometru este un instrument pentru masărurarea presiunii arteriale. Tensiometrul permite o evaluare a acestei presuni în milimetri de coloană de mercur.

=> Glucometrul permite măsurarea concentrației sanguine a glucozei.

6.

Electrocardiograf portabil cu 12 canale

Electrocardiograf portabil cu display 12 canale și imprimare 6 canale.

Avantaje:

 • - Afișare simultană pe display a 12 derivații

 • - Display color mare, tip LCD

 • - Măsurarea parametrilor, analiză și interpretare în funcție de vârsta și sexul pacientului

 • - Memorie pacienți (memory cârd SD)

 • - Modul pentru testare la efort și comunicare cu ergometrul

 • - înregistrări periodice cu durata prestabilită tip semiholter

 • - Tastatură alfanumerică tip touch panel

 • - Posibilitate cuplare PC prin Wireless Lan sau USB

 • - înregistrare manuală sau automată

 • - Printare pe grupe de 6 derivații

 • - Hârtie termică tip fax, înregistrează singur caroiajul)

 • - Avertizează în cazul desprinderii electrozilor.

 • - Alimentarea cu acumulator propriu și de la rețea 220 V

 • - Compact și ușor

7.

Defibrilator

Defibrilatoarele sunt aparate care încearcă să repornească inima aflată în stop cardiac cu ajutorul șocurilor electrice.

Acestea sunt aparate profesionale ce se folosesc în sălile de operații și aparate automate AED cu ghidare vizuală și auditivă ce pot fi utilizate de orice persoană pentru a putea salva vieți omenești.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ITI

Anexa 21

Mal 2018

8.

Ecograf multifuncțional cu sonde

Ecografie complexă care permite măsurarea vitezei circulației fluidelor corporale. Se folosește în special pentru evidențierea fluxului sanguine, se pot detecta ușor trombi (cheaguri de sânge). Exminarea Doppler reprezintă o examinare noninvazivă care are drept scop evaluarea circulației în diverse zone și segmente ale corpului, bazându-se pe utilizarea ultrasunetelor.

Examinarea ecografică clasică, ce se poate face in modul M sau B, plus achiziții ce permit imagini 3D sau 4D, folosește ultrasunete ce produc imagini pe ecran sub forma unei scale de gri-uri, ce pot fi interpretate de un operator, fără însă a da nici un fel de informații despre fluxurile sanguine, respectiv despre circulația prin vase sau diverse organe. Aceste tipuri de ecografe ce generează doar acest tip de imagini, sunt de acuratețe mai slabă și nu pot face întotdeauna diferența clară între structurile vizualizate pe ecran, putându-se astfel confunda unele structuri cu altele.

Examinarea Doppler clasică are la baza efectul Doppler, folosește în general sonde creion, utilizabile numai la nivelul membrelor, putând da unele informații cu caracter orientativ despre vitezele și direcția fluxului și semnale sonore și grafic vizuale, fără însă a putea da nici un fel de detalii morfologice la nivelul structurilor interogate. De asemenea anumite tipuri de reglaje tehnice ce sporesc acuratețea și corectitudinea metodei nu pot fi efectuate în aceasta varianta mai simpla de examinare.

Ecografia Doppler se realizează cu aparate mult mai performante care posedă softuri avansate, sonde de diverse forme, mărimi și frecvențe de examinare. Aceste aparate pot accesa practic orice zona a corpului (inclusiv endocavitara), dând informații foarte complexe atât în legătură cu morfologia zonei interogate cât și în legătură cu circulația pe segmentul examinat, fie el membru (inferior sau superior), zona cervicală (vasele de la baza gâtului), intratoracic (pleuro-pulmonar, cord si vase mari), fie organ abdomino-pelvin (ficat, splină, rinichi, tub digestiv inclusiv apendice, vezică urinară, ovare, uter), fie părți moi diverse (tiroida, glanda mamara,scrot) sau musculo-scheletal (inflamator, tumoral sau posttraumatic.

Astfel un eco-Doppler poate fi de real folos în diagnosticul diverselor boli si condiții, rezulatele fiind comparabile cu alte explorări de vârf (CT, RMN), care însă sunt mult mai costisitoare, au caracter invaziv și numeroase contraindicași.

Eco - Dopplerul poate diagnostica cu mare acuratețe situații critice, ce pot fi la un moment dat amenințătoare de viață: prezența trombilor vasculari venoși și arteriali, sindromul de insuficiență venoasă a membrelor inferioare, sindromul de ocluzie arterială sau scăderea circulației la nivelul membrelor (arteriopatie obliterantă a membrelor), prezența dilatărilor arteriale cu risc (ectazii si anevrisme), stenoze la nivelul arterelor carotide și vertebrale responsabile de vascularizația creierului.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1 /8.1. A/1 / ITI

Anexa 21

Mai 2018

Examinarea Eco -Doppler în toate celelalte structuri și organe dă mult mai multe informații despre zonele studiate, putând face evaluări mult mai precise.

9.

Lift' pentru scări - servoscari

Utilizat Denru deplasarea cu ușurință a persoanelor cu dizabilităti si care au nevoie de consultație în cadrul cabinetelor situate la etajului ambulatoriului.

10.

Aparat EEG

Permite înregistrarea în timp real a activității electrice cerebrale. Aparatul EEG înregistrează activitatea cerebrală, în stare de veghe, lâ pacientul relaxat, cu ochii închiși.

11.

Electromiograf

Electromiografia (EMG) permite evaluarea nervilor periferici sau a activității musculare. Este folosită pentru a ajuta la diagnosticul afecțiunilor neuromusculare.

12.

Lampa cu UV (bactericida)

Lampă bactericidă utilizată pentru dezinfecția aerului și a suprafețelor prin intermediul radiației UV-C.

Avantaje:

 • - Eficiență mare în distrugerea microorganismelor dăunătoare sănătății umane: dezinfectie 99,99%.

 • - Reducerea cu până la 80% a riscului de îmbolnăviri

 • - Dezactivează ireversibil bacterii, viruși, mucegai, ciuperci si alte microorganisme

 • - Consistenta ridicata a unui nivel mare de dezinfectie a aerului

 • - Dezinfectează aerul si suprafețele

 • - Se poate utilzia in zone cu concentrare mare de oameni

 • - Consum de energie redus datorita lămpilor speciale dar si a posibilității de programare a perioadei de lucru

 • - Dezinfectarea aerului obținută cu ajutorul razelor UV-C are loc în lămpile fluorescente din interiorul camerei de dezinfectare. Aerul contaminat este aspirat de un ventilator și după trecerea printr-un filtru, al cărui scop este de a opri praful și alți poluanți, ajunge în camera de dezinfectare. Intensitatea radiației UV-C precum și timpul cât trebuie să stea aerul contaminat în interiorul camerei este selectat în așa fel încât aerul ce iese din lampă este practic lipsit de orice germeni.

Datorită faptului că radiația UV-C nu scapă în exterior, în timpul cât lampa este în funcțiune, oamenii pot sta lângă ea, în contrast cu acele lămpi care operează direct.

CABINET GINECOLOGIE

13.

Lampa de examinare cu suport iluminare

Asigură lumina rece optima pentru examinările care se efectuează.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

14.

Scaun examinare ginecologic

Utilizat pentru consultații medicale, asigurând confortul pacientului și ușurând desfășurarea actului medical.

15.

Canapea de examinare pentru ecografie ginecologica cu paravan

Utilizată pentru consultații medicale, asigurând confortul pacientului și ușurând desfășurarea actului medical.

16.

Ecograf multifuncțional cu sonde pentru ginecologie

Ecografie complexă care permite vizualizarea organelor interne. Este utilizat pentru diagnosticarea pacienților din cadrul cabinetului de ginecologie.

17.

Lampa cu UV (bactericida)

Lampă bactericidă utilizată pentru dezinfecția aerului și a suprafețelor prin intermediul radiației UV-C.

Avantaje:

 • - Eficiență mare în distrugerea microorganismelor dăunătoare sănătății umane: dezinfectie 99,99%.

 • - Reducerea cu până la 80% a riscului de îmbolnăviri

 • - Dezactivează ireversibil bacterii, viruși, mucegai, ciuperci si alte microorganisme

 • - Consistenta ridicata a unui nivel mare de dezinfectie a aerului

 • - Dezinfectează aerul si suprafețele

 • - Se poate utilzia in zone cu concentrare mare de oameni

 • - Consum de energie redus datorita lămpilor speciale dar si a posibilității de programare a perioadei de lucru

Dezinfectarea aerului obținută cu ajutorul razelor UV-C are loc în lămpile fluorescente din interiorul camerei de dezinfectare. Aerul contaminat este aspirat de un ventilator și după trecerea printr-un filtru, al cărui scop este de a opri praful și alți p o lu an ți, ajunge în camera de dezinfectare. Intensitatea radiației UV-C precum și timpul cât trebuie să stea aerul contaminat în interiorul camerei este selectat în așa fel încât aerul ce iese din lampă este practic lipsit de orice germeni.

Datorită faptului că radiația UV-C nu scapă în exterior, în timpul cât lampa este în funcțiune, oamenii pot sta lângă ea, în contrast cu acele lămpi care operează direct.

CABINET ENDOCRINOLOGIE

18.

Canapea de examinare cu taburet medic si paravan

Utilizată pentru consultații medicale, asigurând confortul pacientului și ușurând desfășurarea actului medical.

19.

Lampa cu UV (bactericida)

Lampă bactericidă utilizată pentru dezinfecția aerului și a suprafețelor prin intermediul radiației UV-C.

Avantaje:

- Eficiență mare în distrugerea microorganismelor dăunătoare sănătății umane: dezinfectie 99,99%.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

 • - Reducerea cu până la 80% a riscului de îmbolnăviri

 • - Dezactivează ireversibil bacterii, viruși, mucegai, ciuperci si alte microorganisme

 • - Consistenta ridicata a unui nivel mare de dezinfectie a aerului

 • - Dezinfectează aerul si suprafețele

 • ■ Se poate utilzia in zone cu concentrare mare de oameni

 • ■ Consum de energie redus datorita lămpilor speciale dar si a posibilității de programare a perioadei de lucru

Dezinfectarea aerului obținută cu ajutorul razelor UV-C are loc în lămpile fluorescente din interiorul camerei de dezinfectare. Aerul contaminat este aspirat de un ventilator și după trecerea printr-un filtru, al cărui scop este de a opri praful și alți poluanți, ajunge în camera de dezinfectare. Intensitatea radiației UV-C precum și timpul cât trebuie să stea aerul contaminat în interiorul camerei este selectat în așa fel încât aerul ce iese din lampă este practic lipsit de orice germeni.

Datorită faptului că radiația UV-C nu scapă în exterior, în timpul cât lampa este în funcțiune, oamenii pot sta lângă ea, în contrast cu acele lămpi care operează direct.

20.

Lampa de examinare cu suport iluminare

Asigură lumina rece optimă pentru examinările care se efectuează.

CABINET DERMATOLOGIE

21.

Lampa W00D (cu ultraviolete)

Examenul la lampa WOOD este un test diagnostic util în anumite tipuri de afecțiuni dermatologice.

22.

Videodermatoscop

Utilizat pentru diagnosticarea precoce a melanomului, o formă agresivă de cancer cutanat.

23.

Canapea de examinare cu taburet medic si paravan

Utilizată pentru consultații medicale, asigurând confortul pacientului și ușurând desfășurarea actului medical.

24.

Electrocauter - dimensiunii mici /medii

Utilizat pentru a opri sângerea pe parcursul unei intervenții chirurgicale sau după o leziune și pentru excizia unor formațiuni.

Electrocauterizarea este o procedură care constă în încălzirea țesutului prin electricitate. Această metodă implică introducerea unui curent de frecvență înaltă într-o anumită zonă din organism cu scopul de a îndepărta țesutul nedorit, de a închide vasele de sânge sau de a crea o incizie chirurgicală. Instrumentul utilizat pentru a efectua această procedură se numește electrocauter. Intervenția se realizează cu anestezie locală cu xilina astfel încât confortul pacientului să fie maxim. Ulterior are loc îndepărtarea leziunii prin cauterizare și pansamentul zonei respective.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ITI

Anexa 21

Mai 2018

25.

Reflector / lampa examinare cu lupa

Utilizată pentru micile intervenții de precizie în cadrul cabinetului dermatologie.

26.

Lampa cu UV (bactericida)

Lampă bactericidă utilizată pentru dezinfecția aerului și a suprafețelor prin intermediul radiației UV-C.

Avantaje:

 • - Eficiență mare în distrugerea microorganismelor dăunătoare sănătății umane: dezinfectie 99,99%.

 • - Reducerea cu până la 80% a riscului de îmbolnăviri

 • - Dezactivează ireversibil bacterii, viruși, mucegai, ciuperci si alte microorganisme

 • - Consistenta ridicata a unui nivel mare de dezinfectie a aerului

 • - Dezinfectează aerul si suprafețele

■ Se poate utilzia in zone cu concentrare mare de oameni

 • - Consum de energie redus datorita lămpilor speciale dar si a posibilității de programare a perioadei de lucru

Dezinfectarea aerului obținută cu ajutorul razelor UV-C are loc în lămpile fluorescente din interiorul camerei de dezinfectare. Aerul contaminat este aspirat de un ventilator și după trecerea printr-un filtru, al cărui scop este de a opri praful și alți poluanți, ajunge în camera de dezinfectare. Intensitatea radiației UV-C precum și timpul cât trebuie să stea aerul contaminat în interiorul camerei este selectat în așa fel încât aerul ce iese din lampă este practic lipsit de orice germeni.

Datorită faptului că radiația UV-C nu scapă în exterior, în timpul cât lampa este în funcțiune, oamenii pot sta lângă ea, în contrast cu acele lămpi care operează direct.

CABINET OFTALMOLOGIE

27.

Biomicroscop

Este un instrument esențial în diagnosticarea bolilor oculare.

Biomicroscopul este utilizat pentru examinarea microscopică a polului anterior, a vitrosului și a polului posterior, prin realizarea de secțiuni optice ale mediilor oculare. O dilatatie pupilara prealabila este necesara si poate fi provocata cu ajutorul unor midriatice, cu scopul de a permite o viziune mai larga. Odata dilatatia realizata, examenul nu dureaza mai mult de 3 minute pentru un ochi.

Examenul fundului de ochi, practicat sistematic cu prilejul oricărui examen oftalmologie complet, este indicat pentru a stabili diagnosticul afecțiunilor retinei si pe cele ale coroidei (membrana lipita de retina cu rol in nutriția acesteia). El da posibilitatea, de asemenea, sa se observe vascularizatia retiniana, care poate fi modificata de numeroase boli. Foarte multe boli oculare (desprinderea retinei) sau generale, cum ar fi diabetul, dau anomalii ale fundului de ochi.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

28.

Tonometru l-Care

Utilizat pentru a măsura presiunea interoculară (PIO), rapid, precis și fără anestezie.

29.

Lentila Wolk 78 D

Lentilă de dagnosticare. Utilizată pentru îmbunătățirea câmpului de vedere și magnificarea imaginii.

30.

Camera fundus

Camerele digitale pentru retină sau camerele digitale fundus sunt utilizate pentru a capta imagini ale suprafeței interioare a ochiului. Multe dintre aceste camere digitale cu retină au caracteristici precum variațiile de unghiuri, culori, imaginile fără roșu si angiografie. monitoare LCD de înaltă calitate, cu facilități ușor de utilizat, precum și compatibilitate DICOM și interfață EMR. Aceste imagini ale retinei, discului optic, maculei și polului posterior sunt digitale, ceea ce permite transferul rapid și studiul detaliat al imaginii, precum și compararea comparativă a imaginilor și urmărirea longitudinală în timp. Aceste imagini sunt esențiale în identificarea și îngrijirea diferitelor boli oculare.

31.

Lampa cu UV (bactericida)

Lampă bactericida utilizată pentru dezinfecția aerului și a suprafețelor prin intermediul radiației UV-C.

Avantaje:

 • - Eficiență mare în distrugerea microorganismelor dăunătoare sănătății umane: dezinfectie 99,99%.

 • - Reducerea cu până la 80% a riscului de îmbolnăviri

 • - Dezactivează ireversibil bacterii, viruși, mucegai, ciuperci si alte microorganisme

 • - Consistenta ridicata a unui nivel mare de dezinfectie a aerului

 • - Dezinfectează aerul si suprafețele

 • - Se poate utilzia in zone cu concentrare mare de oameni

 • - Consum de energie redus datorita lămpilor speciale dar si a posibilității de programare a perioadei de lucru

Dezinfectarea aerului obținută cu ajutorul razelor UV-C are loc în lămpile fluorescente din interiorul camerei de dezinfectare. Aerul contaminat este aspirat de un ventilator și după trecerea printr-un filtru, al cărui scop este de a opri praful și alți poluanți, ajunge în camera de dezinfectare. Intensitatea radiației UV-C precum și timpul cât trebuie să stea aerul contaminat în interiorul camerei este selectat în așa fel încât aerul ce iese din lampă este practic lipsit de orice germeni.

Datorită faptului că radiația UV-C nu scapă în exterior, în timpul cât lampa este în funcțiune, oamenii pot sta lângă ea, în contrast cu acele lămpi care operează direct.

32.

Oftalmoscop indirect

Oftalmoscopul indirect este un aparat care permite vizualizarea mai profundă a straturilor ochiului. în cadrul acestei proceduri, medicul își pune pe cap o cască. Aceasta emană o lumină, iar ochiul pacientului este studiat printr-o lentilă.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2O18/8/8.1/8.1 .A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

Printre afecțiunile care pot fi diagnosticate cu ajutorul oftalmoscopiei se numără glaucomul (alterarea câmpului vizual), dar și edemul ocular (acumularea de lichid în maculă).

Este o analiză des întâlnită și în cazul pacienților care suferă de diabet, deoarece aceștia sunt predispuși la apariția retinopatiei diabetice, o boală ce duce la degradarea vaselor de sânge din interiorul retinei, până la pierderea vederii dacă nu este urmat un tratament.

Oftalmoscopia mai poate depista, încă din stadii incipiente, arterioscleroza, hipertensiunea, anemiile, leucemiile sau tuberculoza.

Oftalmoscopia este o analiză de rutină în cadrul examenului oftalmologie și durează în jur de 3 minute.

CABINET CHIRURGIE SI ORTOPEDIE PEDIATRICA

33.

Masa pentru tratamente chirurgicale, cu cadru metalic, escamotabil, cu sistem hidraulic si saltea cu suprafața lavabila

Masa este utilizată în cazul intervențiilor chirugicale și operații de mică chirugie din cadrul cabinetului ortopedie.

34.

Lampa de examinare mobila, cu un far cu halogen sau led si sistem de focalizare, reglabila pe inaltime si cu stativ pe role

Asigură lumina rece optima pentru examinările care se efectuează în cadrul cabinetului.

35.

Lampa cu UV (bactericida)

Lampă bactericidă utilizată pentru dezinfecția aerului și a suprafețelor prin intermediul radiației UV-C.

Avantaje:

 • - Eficiență mare în distrugerea microorganismelor dăunătoare sănătății umane: dezinfectie 99,99%.

 • - Reducerea cu până la 80% a riscului de îmbolnăviri

 • - Dezactivează ireversibil bacterii, viruși, mucegai, ciuperci si alte microorganisme

 • - Consistenta ridicata a unui nivel mare de dezinfectie a aerului

 • - Dezinfectează aerul si suprafețele

 • - Se poate utilzia in zone cu concentrare mare de oameni

■ Consum de energie redus datorita lămpilor speciale dar si a posibilității de programare a perioadei de lucru

Dezinfectarea aerului obținută cu ajutorul razelor UV-C are loc în lămpile fluorescente din interiorul camerei de dezinfectare. Aerul contaminat este aspirat de un ventilator și după trecerea printr-un filtru, al cărui scop este de a opri praful și alți poluanți, ajunge în camera de

POR/2O18/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2O18/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

dezinfectare. Intensitatea radiației UV-C precum și timpul cât trebuie să stea aerul contaminat în interiorul camerei este selectat în așa fel încât aerul ce iese din lampă este practic lipsit de orice germeni.

Datorită faptului că radiația UV-C nu scapă în exterior, în timpul cât lampa este în funcțiune, oamenii pot sta lângă ea, în contrast cu acele lămpi care operează direct.

36.

Motor taiat gips

Este utilizat pentru tăierea și îndepărtare imobilizărilor din rășină sintetică sau gips.

37.

Canapea de examinare

Utilizată pentru consultații medicale, asigurând confortul pacientului și ușurând desfășurarea actului medical.

38.

Masa instrumentar cu roti, stativ perfuzie si bol deșeuri medicale

Permite manipularea facilă a instrumetarului medical.

CABINET RADIOLOGIE

39.

Aparat de computer - tomografie cu 16 slice-uri

Aparat care servește la producerea unor imagini, utilizând razele X, imagini care sunt utilizate pentru stabilirea diagnosticului.

40.

Aparat      ecografie      doppler

multidisciplinar

Ecografie complexă care permite măsurarea vitezei circulației fluidelor corporale. Se folosește în special pentru evidențierea fluxului sanguin și contribuie la detectarea cu ușurință a trombilor (cheaguri de sânge).

41.

Aparat pentru fluoroscopie si radiografie digital - post fix cu Sistem de susținere si imobilizare pentru sugari si copii (1 buc)

Aparat utilizat pentru stimularea procedurilor de citoscopie și ureteroscopie cu telescoape rigide.

42.

Sistem de stocare si arhivare a imaginilor-PACS, format din:

• Stafie de diagnostic pentru imaginile radiologice -1 buc • Statii de vizualizare a imaginilor radiologice - 6 buc

Este un sistem funcțional de stocare și arhivare a radiografiilor.

Picture Archiving and Communication Systems (PACS) este o combinație hardware și software dedicată pentru stocare pe termen scurt și lung, recuperare, management, distribuție și prezentare de imagini. Imaginile electronice și rapoartele sunt transmise digital prin intermediul PACS; aceasta elimină necesitatea de a descărcă manual, prelua sau transmite studiile realizate. Formatul universal pentru stocare și transfer imagini PACS este DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Datele non-imagine, cum ar fi documentele scanate, pot fi încorporate folosind formate standard din industria de consum cum ar fi PDF (Portable Document Format), o dată ce a fost încapsulat în DICOM. Un PACS constă în patru componente majore: modalitățile de tratare a imaginii, cum ar fi CT și MRI, o rețea securizată pentru transmiterea de informații pentru pacient, stații de lucru pentru interpretarea și vizualizarea imaginilor și arhive

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI P0R/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

pentru depozitarea și regăsirea de imagini și rapoarte. Combinat cu tehnologia disponibilă și în curs de dezvoltare web, PACS are capacitatea de a oferi acces în timp util și eficient la imagini, interpretări și datele conexe. PACS-ul pune capat barierelor fizice și de timp asociate cu extragerea tradițională pe bază de imagine de film, distribuție și afișare.

43.

Suport examinare nou născut displazie sold

Este utilizat pentru diagnosticarea maladiei numita dispazie de șold.

44.

Sertare de filme pentru imprimanta laser

Utilizate pentru imprimanta laser, pentru filme de dimensiunile 20x25 cm si 25x30 cm.

45.

Sorturi si paravane de protecție pt razeX

Sisteme speciale de protecție la radiații X (Roentgen).

LABORATOR

46.

Analizor de gaze sangvine

Utilizat pentru determinarea parametrilor echilibrului acido-bazic, analiza extrem de importantă.

47.

Analizor automat de hematologie

Dotat cu tehnologie de citometrie în flux cu fluorescență, care să determine în plus și reticulocitele și care să poată lucre atât sânge venos, cât și capilar.

48.

Analizor automat de hematologie back-up

Utilizat drept back-up în situația oricărei probleme intervenite la analizorul principal, pentru a nu rămâne în niciun moment în incapacitatea efectuării hemoleucogramei.

49.

Analizor        automat        de

biochimie+imunologie

Permite ca pentru toate testele imunologice să se lucreze eficient (costuri mai mic ice rezultă din prelucrarea unui număr mai mare de teste de același tip, rezultate obținute mai rapid prin prelucrarea probă cu probă, abordarea unei game diversificate de tipuri de teste imunologice, asocierea unui analizor de biochimie cu unul de imunologie fiind benefică întrucât ambele analizoare folosesc ca probă serul de pacient).

50.

Analizor automat de biochimie

Analizorul conține și o stație de purificare a apei pe bază de rășini schimbătoare de ioni, absolut necesară într-un laborator în care prepararea tuturor soluțiilor de lucru, iar funcționarea analizoarelor depinde de calitatea apei distillate/demineralizate.

51.

Analizor automat de coagulare

Utilizat pentru determinarea următorilor indicatori: D-Dimeri, Factor Von Willebrand și determinarea deficitului de Factor VII, factor VIII.

52.

Etuva

Permite sterilizarea în condiții optime a sticlăriei de laborator, utilizată în special în compartimentul de microbiologie.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2O18/8/8.1/8.1 .A/1/ IT1

Anexa 21

Mai 2018

53.

Analizor automat rapid pentru VSH

Permite analizarea rapidă (sub 1 min) a unui număr mare de probe, din același vacutainer din care se recoltează hemoleucograma, folosind o cantitate foarte mica de sânge (apox. 200pl).

54.

Multiplex PCR

Destinat detecției mai multor agenți patogeni direct din eșantioanele clinice, prin tehnica extrem de precisă de amplificare a acizilor nucleici, într-un interval extrem de scurt: 1 oră.

Permite să se lucreze probă cu probă, scurtând foarte mult durata unui diagnostic microbilogic sau virusologie.

55.

Analizor urini

Utilizat pentru examenul sumar de urină.

56.

Sistem semiautomat de detectare alergeni

Utilizat pentru detectarea alergenilor specifici alimentari și respiratorii.

57.

Sistem de biologie moleculara real-time PCR

Biologia moleculară este metoda gold-standard pentru:

 • - identificări calitative și cantitative în bacteriologie și virusologie

 • - determinări de gene de rezistență la antibiotic

 • - determinarea prezenței genelor care codifică anumite toxine bacteriene

 • - decelarea unor cantități foarte mici de acizi nucleici specifici unor anumite microorganism în probe primare (produse patologice de la pacienți)

58.

Analizor de hidrogen din aerul expirat tip Gastrolyzer insotit de kit-ul si device-urile     necesare     pentru

funcționarea aparatului

Testarea Hidrogenului Respirat (HBT) este un mijoc de diagnostic non-invaziv, sensibil și specific al malabsorbției zahărului la nivelul intestinului subțire. Testul face uz de capacitatea bacteriilor intestinale de a digera zaharuri și de a le transforma în hidrogen, care este apoi absorbit în sânge și poate fi măsurat în aerul expirat.

Testul este folosit frecvent în secțiile de gastroenterologie pediatrică pentru diagnosticul malabsorbției zaharurilor lactoză, fructoză și sucroză. Este de asemenea utilizat pentru investigarea suprapolulării bacteriene la nivelul intestinului subțire (SIBO).

59.

Aparat pentru diagnosticarea fibrozei chistice (testul sudorii)

Testul sudorii măsoară cantitatea de sare (ionii de sodiu și clor) din sudoare (transpirație). în mod normal, sudoarea de la suprafața pielii conține foarte puțin sodiu și clor. Copii ce suferă de mucoviscidoză (fibroză chistică) vor avea de 2 până la 5 ori mai mult sodiu și clor în sudoare. Testul sudorii este metoda standard de diagnosticare a fibrozei chistice. Metoda poate fi aplicată începând de la vârsta de 2 zile. Nu este dureroasă, nu necesită o pregătire specială, rezultatul nu este modificat de medicația copilului.

60.

Aparat pentru depistarea infecției cu Helicobacter Pylori prin metoda testului respirator

Acesta este cel mai fidel test neinvaziv de depistare a infecției cu Helicobacter Pylori, având o specificitate și o senzitivitate de 95%. Procedura indică infecția activă și poate verifica și eradicarea acesteia, după tratamentul corespunzător.

Metoda este simplă și constă în măsurarea concentrației de amoniu din aerul expirat, după

POR/2O18/8/8.1/8.1 .A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

administrarea unei soluții de uree marcată cu un izotop de carbon (C13). Pacientul suflă inițial într-un tub de unică folosință, timp de 6 minute, apoi bea o soluție specială, după care suflă din nou timp de 6 minute. Procedura durează aproximativ 15 minute, iar rezultatul se eliberează pe loc.

CABINET CHIRURGIE PLASTICA

61.

Microscop

Utilizat pentru studiul componentelor anatomice de mici dimensiuni (nervi, vase, tendoane etc).

62.

Lampa frontala binoculara cu lupa si camera video

Conferă claritate optică și confort, asigurând precizia chirugicală pentru îndeplinirea actului medical.

63.

Dermatoscop

Utilitatea examinării dermatoscopice constă în posibilitatea identificării unor leziuni cutanate maligne sau a unora cu potențial malign.

64.

Electrocauter - dimensiunii mici /medii

Utilizat pentru a opri sângerea pe parcursul unei intervenții chirurgicale sau după o leziune și pentru excizia unor formațiuni.

Electrocauterizarea este o procedură care constă în încălzirea țesutului prin electricitate. Această metodă implică introducerea unui curent de frecvență înaltă într-o anumită zonă din organism cu scopul de a îndepărta țesutul nedorit, de a închide vasele de sânge sau de a crea o incizie chirurgicală. Instrumentul utilizat pentru a efectua această procedură se numește electrocauter. Intervenția se realizează cu anestezie locală cu xilina astfel încât confortul pacientului să fie maxim. Ulterior are loc îndepărtarea leziunii prin cauterizare și pansamentul zonei respective.

P0R/2018/8/8.1/8.1 .A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1 .A/1/ ITI

Anexa 21 Mai 2018

Echipamentele propuse a fi achiziționate prin proiect asigură operarea și utilizarea acestora și de către persoanele cu dizabilități, în scopul integrării pe piața muncii și facilitării dreptului la muncă al persoanelor cu dizabilități, pentru a acoperi necesitățile speciale ale acestora, prezentând următoarele avantaje din punct de vedere al accesului și operării de către persoane cu dizabilități.

=> Sisteme de ultima generație, ce includ tehnologii inovative care permit o operare extrem de facilă și nesolicitantă fizic pentru persoana care le operează.

=> Sistemele pot fi operate de persoane cu diferite dizabilități.

=$ Lampa UV: echipamentul va putea fi operat și utilizat și de către personalul medical cu dizabilități, deoarece va fi dotat cu un programator de lucru tip termostat-telecomandă, pravazut cu cheie de blocare.

=> Ecografe:

Ecografele clasice nu prezintă facilități clare pentru utilizarea lor și de către operatori cu diverse dizabilități. Prin urmare, echipamentele propuse prezintă următoarele facilitați:

- conexiune fără fir, de unde rezultă un flux de lucru flexibil cu posibilități de imprimare+arhivare fără fir

Prevăzute cu roți pentru o manipulare mai ușoară, inclusiv de către terapeuți cu diverse dizabilități motrice

înălțimea consolei este reglabilă în inaltime, rotabil stânga-dreapta

=> Lift pentru scări - servoscari: utilizat pentru deplasarea cu ușurință a persoanelor cu dizabilități și care au nevoie de consultație în cadrul cabinetelor situate la etajul ambulatoriului.

Echipamentele propuse a fi achiziționate sunt mai eficiente energetic ca urmare a tehnologiilor moderne de care vor beneficia:

=> Electrocautere:

- în modul standby consumul de energie este foarte redus (sub 15 w),

ecran LCD (un monitor mediu de tip LCD consumă cu aproximativ 50% mai puțină energie decât un monitor convențional de tip CRT. Mai mult, un monitor LCD necesită mai puțină materie primă pentru a fi produs).

=> Ecografe:

se poate activa modul: „Power safe mode”, un mod de economisire a energiei

vor dispune de mod de economisire a bateriei, de unde rezultă nu doar economisire, ci și optimizarea duratei de viață a bateriei pentru protejarea mediului

Ecran LCD/LED (un monitor mediu de tip LCD consumă cu aproximativ 50% mai puțină energie decât un monitor convențional de tip CRT. Mai mult, un monitor LCD necesită mai puțină materie primă pentru a fi produs)

=> Lampa de examinare

tehnologie LED: LED Thermal Management.

POR/2O18/8/8.1/8.1.A/1/7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21 Mai 2018

Sistemele de iluminare cu LED necesită gestionarea termică pentru a asigura performanța pe termen lung și stabilitatea produselor. Materialul de difuzie a căldurii selectat și aplicat cu atenție în lumina de examinare a LED-urilor garantează o calitate și performanță consecventă pe durata de viață a LED-urilor de până la 30.000 de ore.

=> Pulsoximetru:

ecran LCD( un monitor mediu de tip LCD consumă cu aproximativ 50% mai puțină energie decât un monitor convențional de tip CRT. Mai mult, un monitor LCD necesită mai puțină materie primă pentru a fi produs).

Totodată, în urma implementării prezentului proiect, unitatea sanitară va obține certificarea standardului internațional ISO 14001 care solicită unei organizații să declare ceea ce face în privința controlării și reducerii impactului său asupra mediului înconjurător; să realizeze în practică ceea ce a declarat în politica sa de mediu; să înregistreze ceea ce s-a întâmplat și sa învețe din experiențe.

Astfel, prin prezentul proiect, Solicitantul are în vedere utilizarea noilor tehnologii în vederea îmbunătățirii continue a actului medical, creșterii eficienței activității medicale derulate prin calitate, facilitarea dreptului la muncă al persoanelor cu dizabilități, protecției mediului, oferirea unui mediu adecvat atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical.

Echipamentele achiziționate vor fi de înaltă tehnologie, în pas cu ultimele trenduri din domeniul medical, vor respecta normele de siguranță în vigoare și vor fi adaptate la cerințele UE privind protecția mediului și eficiența energetică.

Proiectul prevede măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice ce vizează utilizarea eficientă a resurselor prin achiziția unor echipamente prietenoase cu mediul. Echipamentele achiziționate avea un consum redus de energie electrică, iar prin automatizările deținute se va minimiza la sursa deșeurile generate.

De asemenea, prin utilizarea acestor tipuri de echipamente se crește eficiența economisirii consumului de energie deoarece în perioada de neutilizare, acesta au funcția de intrare în stand-by, funcție ce generează un consum mult mai redus de energie. Unele echipamente au in componenta becuri led.

Proiectul "Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov” urmărește crearea următoarelor avantaje pentru Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov:

=> creșterea accesibilității populației de până la 18 ani din județul Brașov și Regiunea Centru la serviciile de sănătate oferite de Ambulatoriul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

=> întărirea capacității administrației publice locale de a implementa inițiative în domeniul infrastructurii serviciilor de sănătate;

=> asigurarea egalitarii de șanse în ceea ce privește accesul persoanelor cu dizabilități, a celor provenind din medii sociale vulnerabile și a celor de altă etnie la servicii de sănătate de calitate, moderne și efieienteîn regim ambulatoriu;

=> în urma implementării proiectului va rezulta o unitate sanitară în regim ambulatoriu dotată corespunzător, propice pentru desfășurarea activităților medicale zilnice și care va respecta prevederile legale în vigoare;

=> eficienta energetică sporită a dotărilor;

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 1TI

Anexa 21 Mai 2018

=> creșterea capacității de primire și răspuns în ambulatoriu;

=> scăderea numărului internărilor evitabile;

=> asigurarea unor servirii medicale de calitate, care au ca efect salvarea de vieți omenești;

=> reducerea costurilor specifice de utilități și consumabile medicale, datorită echipamentelor modeme achiziționate;

=> grad sporit de dezvoltare a infrastructurii;

=> echiparea Ambulatoriul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii cu dotări performante, la standarde europene;

=> ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

=> diagnosticarea parienților în stadiul incipient și tratarea cu succes a unor afecțiuni mai ușoare, prevenind agravarea lor, ca urmare a dotării și instrumentării la standarde europene;

=> atragerea de personal medical sperializat/calificat.

POR/2O18/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1 .A/1/ UI

Anexa 21

Mai 2018

 • 2.3. Descrierea investiției

Entitatea responsabilă cu elaborarea și implementarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgenta pentru copii Brașov” este Județul Brașov, în calitate de Solicitant.

Amplasamentul investiției este în Municipiul Brașov, Str. Nicopole, Nr. 45, Județul Brașov.

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov este instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov.

Imobilele, compuse din construcții și terenurile aferente, în care își desfășoară activitatea Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, inclusiv Ambulatoriul integrat, fac parte din domeniul public al Județului Brașov și sunt administrate de Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Spitalul de Urgență pentru Copii Brașov, este integrat într-un sistem funcțional unitar prin care se asigură:

=> accesul populației cu vârstă cuprinsă între 0 și 18 ani la toate formele de asistență medicală;

=> continuitatea acordării asistenței medicale în toate stadiile de evoluție a bolii, cooperare permanentă a medicilor din unitate sau cu medicii din unități sanitare diferite;

=> utilizarea eficientă a personalului de specialitate și a mijloacelor tehnice de investigații și tratament;

=> dezvoltarea și perfecționarea continuă a asistenței medicale, corespunzător nivelului medianei modeme.

Spitalul de Urgență pentru Copii Brașov cuprinde în structura organizatorică aprobată Consiliul Județean Brașov prin Hotărârea nr. 384/30.08.2017, conform adresei MS - Direcția Management și Structuri Sanitare nr.XI/A/53389,53520/NB/8021/30.09.2014 completat/modificat cu aviz M.S. nr. X/A/23154,36538/FB/6741/12.07.2017 si cu aviz M.S. nr. XI/A/45403/SP/11694/9.10.2018, următoarele secții și compartimente:

 • - Secția clinică pediatrie I - 50 paturi, din care:

 • - compartiment gastroenterologie - 3 paturi

 • - compartiment de neonatologie patologica -15 paturi

 • - compartiment cardiologie pediatrică - 3 paturi

 • - Secția pediatrie II - 45 paturi, din care:

 • - compartiment alergologie si imunologie clinică - 3 paturi

 • - compartiment mediană respiratorie pediatrică - 3 paturi

 • - compartiment terapie acută -10 paturi

 • - Secția pediatrie III - 30 paturi, din care:

 • - compartiment diabet zaharat, nutriție si boli metabolice - 5 paturi

P0R/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21 Mai 2018

 • - compartiment hematologie-oncologie pediatrică -10 paturi

 • - Secția ATI - 20 paturi

 • - Unitate de transfuzie sanguina

 • - Secția clinică chirurgie pediatrică - 35 paturi, din care:

 • - compartiment ortopedie pediatrică -15 paturi

 • - compartiment oftalmologie - 2 paturi

 • - Compartiment chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă -10 paturi, din care:

 • - pentru arși - 3 paturi

 • - Secția psihiatrie pediatrică - 25 paturi, din care:

 • - compartiment neurologie pediatrică -15 paturi

 • - Compartiment ORL -10 paturi

 • - Unitatea de Primiri Urgențe (UPU)

 • - Spitalizare de zi -11 paturi

 • - Farmacie

 • - Bloc operator

 • - Sterilizare

 • - Laborator analize medicale

 • - Serviciu anatomie patologică

 • - compartiment citologie

 • - compartiment histopatologie

 • - compartiment prosectura

 • - Laborator radiologie si imagistică medicală

 • - Laborator explorări funcționale

 • - Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale

 • - Compartiment de evaluare și statistică medicală

 • - Compartiment kinetoterapie

 • - Centrul de Sănătate Mintală (CSM)

 • - Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

 • - Cabinet oncologie pediatrică

 • - Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitățile:

 • - pediatrie

 • - alergologie și imunologie

-ORL

 • - ginecologie infantilă

POR/2018/8/8.1/8.1 .A/1/7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1 .A/1/ JTI

Anexa 21 Mai 2018

 • - endocrinologie

 • - oftalmologie

 • - recuperare, medicină fizică și balneologie

 • - dermatovenerologie

 • - chirurgie și ortopedie pediatrică

* gastroenterologie

 • - hematologie

 • - chirurgie plastică, microchirugie reconstructivă

 • - cabinet de medicină dentară

 • - sală de tratament

- Aparat funcțional

Laboratoarele deservesc atât paturile cât si ambulatoriul integrat.

Rezultatul așteptat în urma implementării proiectului este crearea unui spațiu dotat cu echipamente medicale, în vederea creșterii calității serviciilor de sănătate și a nivelului de trai a populației din Municipiul Brașov și din întreg județul Brașov. Se urmărește asigurarea unui acces egal al tuturor cetățenilor cu vârstă cuprinsă între 0 și 18 ani la serviciile de sănătate, în vederea creșterii speranței de viață sănătoasă prin sporirea accesibilității serviciilor medicale în ambulatoriu și îmbunătățirea calității acestora.

în urma implementării proiectului vor fi achiziționate 83 buc echipamente medicale de specialitate care vor fi amplasate în spațiul alocat desfășurării activității Ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, instituție publică, funcționează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile încasate, denumite venituri proprii conform Legii nr. 95/2006, provin din sumele încasate pentru serviciile medicale furnizate pe bază de contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov, din sume aferente contractului încheiat cu Direcția de Sănătate Publică Brașov, subvenții primite de la Consiliul Județean Brașov, precum și din alte surse conform legii.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov poate realiza venituri proprii suplimentare din:

=> donații și sponsorizări

=> legate

=> asocieri investiționale în domenii medicale sau de cercetare medicală ori farmaceutică

=> contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări de sănătate private sau agenți economici

=> editarea și difuzarea unor publicații cu caracter medical

=> servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea pacienților

=> servicii de asistență medicală la domiciliu, acordate la cererea pacienților sau, după caz, în baza unui contract de furnizare de servicii de îngrijiri la domiciliu, în condițiile stabilite

P0R/2018/8/8.1/8.1. A/1/7 REGIUNI POR/2018/8/8.1 /8.1 .A/1 / ITI

Anexa 21 Mai 2018

prin contractul -cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

=> contracte de cercetare

=> alte surse.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov monitorizează lunar execuția bugetară, urmărind realizarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat.

Costurile de operare a investiției constau în cheltuieli salariale, cheltuieli pentru întreținere și reparații, cheltuieli pentru utilități, cheltuieli specifice: consumabile, medicamente, etc . Aceste cheltuieli vor fi bugetate și acoperirea lor se va face de la bugetul de stat, prin Casa de Asigurări de Sănătate și de la bugetul local - Consiliul Județean Brașov. Operațiunile de întreținere și reparații pentru echipamente se vor face la termenele reglementate legal sau prin specificații tehnice.

Astfel, întreținerea noilor echipamente/dotări pe întreaga perioadă de viață a acestora va fi atât în responsabilitatea Unității Administrativ Teritoriale Județul Brașov, în calitate de Solicitant, cât și în sarcina Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, în calitate de administrator al bunurilor ce fac obiectul proiectului.

Autoritatea publică locală va prevedea în bugetele anuale sume corespunzătoare cheltuielilor asumate. Pe toată perioada de garanție acordată echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului, cheltuielile se vor limita la asigurarea consumabilelor necesare și la întreținerea lor. După expirarea perioadei de garanție, autoritatatea publică va prevedea în bugetul anual și cheltuielile de reparații/mentenanță.

Asupra Ambulatoriului dotat prin proiectul de investiții, se vor efectua permanente lucrări de întreținere a echipamentelor achiziționate prin proiect.

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2O18/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1. A/1 / ITl

Anexa 21

Mai 2018

 • 2.4. Descrierea tehnică

Prin documentația de atribuire a contractului de furnizare bunuri, Județul Brașov va solicita ofertanților și asigurarea serviciilor de garanție pe o perioadă de cel puțin 2 ani, în conformitate cu legislația în vigoare. După expirarea perioadei de garanție, vor fi încheiate contracte de service/mentenanță care să asigure funcționarea echipamentelor la parametri optimi.

în conformitate cu ofertele obținute pentru echipamentele incluse în cadrul proiectului, acestea nu necesită montaj.

Demararea activității vizate prin acest proiect nu implică modificarea structurii existente, pentru punerea în funcțiune a echipamentelor medicale nefiind necesare lucrări de modificare a locului de implementare a proiectului sau modificări de infrastructură.

Instalarea echipamentelor se va face prin conectarea la rețeaua de utilități existentă prin intermediul prizelor existente, fara a necesita lucrări suplimentare.

în consecință, pentru elaborarea proiectului, în conformitate cu legislația în vigoare, nu este necesar obținerea certificatului de urbanism, pentru derularea activităților proiectului nefiind necesare lucrări de construcții.

Detalierea specificațiilor tehnice pentru echipamentele propuse a fi achiziționate în urma implementării proiectului se regăsește în Anexa I la prezentul studiu de oportunitate. Specificațiile tehnice din Anexa I au stat la baza solicitării și primirii ofertelor în etapa de elaborare a proiectului, necesare justificării rezonabilității costurilor și necesității achiziționării dotărilor propuse prin prezentul proiect.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1 /8.1. A/1 / ITI

Anexa 21

Mai 2018

3. Anexe

1. Anexa nr. I - Fișe tehnice dotări

Elaborator,

S.C. EVOLVA TREND CONSULTANT S.R.L.

DOBRE VIOLETA-IOANA Administrator

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR.

DENUMIRE: Trusa instrumentar de specialitate ORL TIP / MODEL: 3 buc.

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

CARACTERISTICI TEHNICE / COMPONENTA

Pensa in baioneta model JANSEN , 16 cm - 1 buc.

Pensa in baioneta GRUENWALD , 19 cm - 1 buc.

Specul ureche HARTMANN , set x 2 buc., dimensiuni 0 8/9 mm - 1 buc.

Specul ureche HARTMANN,set x 3 buc., pentru copii, dimensiuni 01.7/3.2/4.7 mm -1 buc.

Apăsător de limba BRUENINGS, 19 cm - 1 buc.

Lampa frontala model CLAR - 1 buc.

Transformator pentru lampa frontala CLAR,220V - 1 buc.

Oglinda laringiana, 014 mm - 1 buc.

Oglinda laringiana, 022 mm - 1 buc.

Sonda auriculara LUER, model HARTMANN, lungime 15 cm, 0 3.0 mm - 1 buc.

Sonda auriculara LUER, model HARTMANN, lungime 15 cm, 0 4.0 mm - 1 buc.

Canula aspirație FERGUSSON, 0 2,7 mm,lungimea 18.5 cm - 1 buc.

Canula aspirație FERGUSSON, 0 3.3 mm,lungimea 18.5 cm- 1 buc.

Canula aspirație FERGUSSON, 0 4.0 mm,lungimea 18.5 cm- 1 buc.

Diapazon model HARTMANN , set x 5 bucăți, in cutie -1 set

Tavita renala 250 mm x140 x40 mm - 1 buc.

Cureta ureche BUCK,curba, ascuțita - 1 buc.

Perforator timpan POLITZER, 18cm-1 buc.

Canula aspirație PLESTER, 0 2.0 mm - 1 buc.

Canula aspirație PLESTER, 0 2.5 mm - 1 buc.

Ac paracenteza LUCAE , 18 cm, pentru adulti - 1 buc.

Pensa hemostatica PEAN , dreapta, 140 mm -1 buc.

Specul nazal 3 set x3 buc pentru copii

Ace aspirație pentru copii

Foarfeci diverse mărimi copii

Cutie sterilizare, dimensiuni 325x275x75 mm - 1 buc.

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR.

DENUMIRE: Trusa videonazofaringoscop TIP / MODEL: 1 buc.

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

1. Videoendoscop flexibil interventional -1 buc.

Camera video in vârful endoscopului

Rezoluția minima a camerei: 400x400 pixeli

Fara fibra optica in tubul de inserție

Lungimea de lucru: 370mm ±10mm

Deflectie vârf: min. 130° /130° ±10%

Unghi vedere: min. 120 grade

Diametrul tubului de inserție: max. 5 mm

Diametrul canalului de operare: min. 2,2 mm

Cu sistem complet reutilizabil prin reprocesare in substanțe chimice sau ETO

Butoane de comanda pe situat pe corpul de control al endoscopului pentru inregistrare imagini si filme, modificarea dimensiunii imaginii, înghețarea imaginii

Alimentare: din unitatea de procesare imagine la care este conectat

Greutate maxima: 320g

2. Videoendoscop flexibil de diagnostic -1 buc.

Camera video in vârful endoscopului

Rezoluția minima a camerei: 400x400 pixeli

Fara fibra optica in tubul de inserție

Lungimea de lucru: 300mm ±10mm

Deflectie vârf: min. 130°/130°

Unghi vedere: min. 120°

Diametrul tubului de inserție: max. 3 mm

Cu sistem complet reutilizabil prin reprocesare in substanțe chimice sau ETO

Butoane de comanda pe situat pe corpul de control al endoscopului pentru inregistrare imagini si filme, modificarea dimensiunii imaginii, inghetarea imaginii

Alimentare: din unitatea de procesare imagine la care este conectat

Greutate maxima: 300g

3. Procesor de imagini endoscopice 2 buc.

Se ataseaza pe troliu sau unde dorește medicul

Rezoluție minima: 640x480 pixeli

Legat prin cablu la endoscop

Diagonala 8-10”

Posibilitatea de inregistrare in memoria interna a cadrelor si filmelor: min. 16GB

Suport de memorie extern: SD

Procesor de imagine incorporat

Funcții solicitate: ieșiri video, redare imagini si filme inregistrate, afișare data/ora, etalonare de alb, indicator de incarnare a acumulatorului

Cârd de memorie SD

Durata de funcționare a acumulatorului plin: min. 5 ore

Greutate maxima: 600g

4. Tester de etanșeitate 1 buc.

5. Pensa de biopsie - 2 buc

6. Pensa apucătoare -1 buc.

CONDIȚII DE GARANȚIE Si SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR.

DENUMIRE: Lampă UV TIP / MODEL: 1 buc.

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Lampa tip UV pentru sterilizare aer in salon, cu prindere pe perete

Aparatul sa aiba in dotare un purificator de aer cu camera UV-C

Camera de purificare sa aiba minim doua tuburi cu UV-C

Puterea unui tub din camera de purificare cu UV-C: minim 55 W

Alimentare: 230V la 50 Hz

Puterea necesara: aprox 115 VA

Capacitatea ventilatorului: minim 199 m3/h

Volumul dezinfectat: minim 45-90 m3

Aria dezinfectată : minim 18-35 m2

Durata de viata a lămpii: minim 8000 h

Dimensiunea totala a aparatului: aproximativ 1190 x 215 x 150 mm

Greutate aproximativa: 9 kg

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR.

DENUMIRE: UnitORL TIP / MODEL: 1 buc PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Funcțiile unitului sa fie operate de pe un panou tactil

In caz de mentenata si intervenții service, unitul sa permită accesul din partea frontala, posterioara si de sus

Carcasa unitului sa fie realizata din otel

Unitul sa includă următoarele module/ accesorii:

 • -   Modul aspirație

 • -   Modul apa- irigator urechi

 • -   Modul insuflatie

 • -  Suporturi endoscoape

 • -  Modul suplimentar cu sertare pentru depozitare

 • -  Modul lumina rece

 • -  Lampa frontala mobila

 • -   Scaun consultații hidraulic Trusa ORL

Modul aspirație

Presiune ajustabila intre minim 0 - 0.8 bar

Capacitate de aspirație: minim 60 lt/ minut

Piesa de mana cu comutator automat on/ off

Furtunul sa fie detașabil si autoclavabil

Prevăzut cu vas de colectare secreții cu o capacitate de minim 2 lt

Sa fie echipat cu sisteme de siguranța si control:

- valva de supraplin (oprirea automata a aspirației daca vasul de colectare este plin)

Filtru antibacterian hidrofobic

Modul apa- irigator urechi

Temperatura apei sa fie controlata electronic: 37 grade C

Sistem de dezinfectie termica automata a apei pentru prevenirea dezvoltării bacteriilor (ex: legionella)

Furtunul sa fie detașabil si autoclavabil

Prevăzut cu piesa de mana care sa permită ajustarea debitului in intervalul minim 0 - 800 ml/ min

Piesa de mana sa fie prevăzută cu canula detașabila rezistenta la o presiune de minim 3 bar

Prevăzut cu piesa anti-stropire

Prevăzut cu pâlnie de colectare, cu sistem automat de aspirație a apei

Piesa de mana sa fie prevăzută cu un filtru antibacterial

Modul insuflatie

Presiune ajustabila intre minim 0 - 2.5 bar

Prevăzut cu piesa de mana care sa permită ajustarea presiunii

Furtunul sa fie retractabil automat

Suporturi endoscoape

Minim 1 suport pentru laringoscop, cu funcție de pre-incazire ajustabila, cu comutator automat on/off lumina rece

Minim 1 suporturi pentru endoscoape, cu funcție de pre-incazire ajustabila,

Minim 1 recipient pentru soluție de neutralizare

Minim 3 recipiente pentru soluție de dezinfectie

Modul suplimentar cu sertare pentru depozitare

Compartiment pentru instrumente retractabil, prevăzut cu tăvi depozitare din inox si iluminare interna cu lumina rece

Sertar pentru instrumentar folosit, retractabil si prevăzut cu amortizoare la închidere

Sertar pentru materiale folosite, retractabil si prevăzut cu amortizoare la inchidere

Blat de lucru retractabil in totalitate si placat cu material inox

Compartiment deschis pentru depozitarea de echipamente/ dispozitive suplimentare

Lungimea modului sa fie de minim 650 mm

Toate sertarele sa fie prevăzute cu amortizoare la inchidere

Modul lumina rece

Echipamentul sa includă minim 2 surse de lumina rece

Echipamentul sa permită echiparea cu pana la 4 surse de lumina

Temperatura de culoare: 5700 K (±3 %)

Prevăzut cu comutator automat on/off a luminii la utilizarea laringoscopului si a lămpii frontale

Lampa frontala mobila

- Cu cablu din fibra optica, lungime 2,2 metri, 0 3.5 mm

 • -   Cablul din fibra optica sa fie prevăzut cu adaptor pentru atașarea la sursa de lumina

 • -  Sistem dublu de lentile pentru crearea unui punct de lumina omogen, ajustabil in direcție si dimensiune

 • -  Spot luminos reglabil intre 40 - 90 mm la 25 cm distanta

Spot luminos reglabil intre 90-160 mm la 50 cm distanta

Scaun medic

Scaun rotund cu spătar și înălțime reglabilă.

Șezut 0 33 cm tapitat cu imitație de piele (disponibila in diferite culori.

Ușor de curățat și dezinfectat cu substanțe comune.

Părțile metalice cromate.

înălțime reglabila cu piston de gaz 53-68 cm.

Baza metalica pe roti.

Scaun consultații hidraulic

Scaun pentru pacient, cu inaltime ajustabila pe o distanta de minim 20 cm

Secțiunea spatar ajustabila

Dimensiuni minime ale secțiunii șezut (I x a): 500 x 450 mm

Scaunul sa poata fi poziționat in poziție orizontala

Sa fie prevăzut cu suport de cap capitonat cu spuma, ajustabil pe sistem dublu tip “bila”

Sa fie prevăzut cu suporturi pentru brațe

Greutatea maxima a pacientului: minim 150 Kg

Trusa ORL compusa din:

 • - cutie instrumentar,

 • - tavita renala,

 • - spirtiera,

 • - termometru,

 • - recipiente inox diferite dimensiuni (6 buc),

 • - oglinzi frontale (5 buc),

 • - Spatule limba drepte portac (10 buc),

 • - spatula urechi diferite mărimi (10 buc),

 • - oglinzi laringe diferite mărimi 24, 25 mm (6 buc),

 • - chiureta 1 mm (2 buc),

 • - chiureta 3 mm (2 buc),

 • - Pense baionete (25 buc),

 • - cutii instrumentar folosit (6 buc)

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR.

DENUMIRE: Set instrumentar pentru diagnostic de specialitate pediatrica, compus din: TIP / MODEL: 3 buc.

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indepiinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

1. Otoscop cu FO, LED.

- 20.000 de cicluri de comutare pornit / oprit garantate.

- fibra optica (FO) Iluminare: Iluminare fără reflexii timpan și canalul urechii.

- fereastra de vizualizare cu 3X măriri și suprafața carcasei optimizată pentru imagini foarte clare și minimă reflecție. Fereastra de vizualizare pivotantă construită în instrumente.

- Testarea pneumatică a mobilității timpanului folosind portul de insuflare și un conector opțional.

- clemă de fixare cu dispozitiv integrat de pornire/oprire.

- baterii care pot fi înlocuite: dimensiunea AA sau opțional o baterie reîncărcabilă cu mini-încărcător de masă NT.

- 2 piese mânerul și capul. Ușor de întreținut, flexibil. Compatibil cu alte mânere.

- fără întreținere, nu este nevoie să se schimbe vreodată LED-ul.

- LED-uri cu management termic pentru o putere constantă de lumină pe toată durata de lucru.

- înaltă performanță LED: iluminare strălucitoare și absolut omogenă cu o redare excelentă a culorilor

- temperatura de culoare 4000 ° K, indicele de redare a culorii > 95 și index de redare a culorii roșii > 90.

- de două ori mai luminos ca un instrument Xenon halogen.

- Indicator exclusiv de performanță baterie

- funcția fade-out reduce intensitatea iluminării odată cu nivelul bateriei pentru a vă anunța când trebuie înlocuită.

- timp de funcționare de până la 10 ore.

Dotare standard: otoscop, mâner reîncărcabil, baterie reîncărcabilă, încărcător.

2. Pulsoximetru pentru pacient neonatal.

- display mare de 3.5 inch TFT cu rotire automată pentru SpO2, PI, Plethysmogram, PR și temperatură

- tehnologia MoveOxy ™ SpO2 patentat cu îndepărtarea artefact și performantă anti-mișcare

- alegere diverse sonde SpO2 pentru adulți, copii și neonatale

- baterie litiu încorporată cu până la 20 ore de monitorizare continuă

- limită de alarmă reglabilă, nivel ton, tonuri taste și luminozitate

- până la 1.000 de ore de stocare a datelor SpO2

- upgradabil la termometru cu infrarosu de ureche.

Livrat cu sonda adult, senzor neonatal reutilizabil cu cablu de 0,9 m, software, bază de încărcare, cablu USB.

Specificații tehnice

Tehnologie: lungime de undă cu LED dublu

Gama saturația în oxigen: 35 până la 100% ± 3%

Interval de ritm puls: 30-250 bpm ± 2%

Interval index perfuzie (PI): 0,2 până la 20%

Display: 3.5" TFT

Stocarea datelor: până la 1.000 de ore

Mod de măsurare: verificare continuă sau spot

Alimentare electrică: baterie litiu

Stativ încărcare sau cablu USB

Dimensiuni: 158 x 73 x 25 mm

Greutate: 240 g

încărcare de date cablu USB sau wireles.

3. Tensiometru pentru copii

Construcție carcasă excepțional de puternic cu montură triplă, rezistent la șocuri de mișcare.

Carcasă rezistentă la impact din materiale speciale cu absorbție a șocurilor încorporează cele mai recente progrese în tehnologia de turnare prin injecție.

Un microfiltru protejează supapa și mișcarea.

Pompa supradimensionată accelerează inflația manșetei.

5 ani garanție.

Livrat cu geantă de transport HEINE de înaltă calitate Manșetă Heine originală - fara latex -1 tub pentru copil # 2.

Dimensiuni: 10 x 34 cm.

Circumferința: 13-20 cm.

Material rezistent la apă si lavabil.

4. Tensiometru electronic copil mare cu software.

Tensiometru electronic cu măsurare complet automata a tensiunii arteriale și ecran LCD color de înaltă definiție cu dimensiune mare.


Potrivit pentru adulti, copii si utilizarea neonatală.

Să permită stocarea datelor (3 utilizatori) pentru până la 100 de grupuri de date.

Să asigure operare automată cu o singură atingere.

Să aibă funcția de alarmă cu posibilitatea de a stabili limite de alarmă.

Să permită selecția din cinci dimensiuni de manșeta.

Să aibă oprire automata, daca nu este folosit.

Software PC pentru revizuirea datelor, analiza rezultatelor, observare diagramă tendință și raport de imprimare.

Furnizat cu manșetă medie (18-26 cm), manșetă copil mic/mediu: 10-19 cm și manual de utilizare.

Specificații tehnice

Metoda de măsurare: oscilometrică

Gama Măsurarea: 0-38.67 kPa (0-290 mmHg) cu rezoluție de 1 mmHg.

Precizie: Presiune statica: ± 0,4 kPa (± 3 mmHg)

Inflație: automată.

Dezumflare: automată multipas.

Ecran: 2.8" LCD color și interfața USB.

Alimentare: patru "baterii AA" și adaptor de alimentare.

Siguranță: clasa II dispozitiv de tip BF aplicat părților

Dimensiuni: 130 x 110 x 80 mm.

Greutate maximă 300 g

5. Glucometru

Kit care cuprinde 10 benzi de testare, 10 Lanțete, dispozitiv de intepare, soluție de control, cablu USB de încărcare si cutie de călătorie.

Dimensiuni de buzunar, monitor ergonomie de glucoza cu tehnologie wireless avansată și fiabilitate ridicată.

Sistemul Gluco-monitorizare wireless inteligentă este o modalitate convenabilă de a măsura și înregistra nivelurile de glucoză din sânge de pe dispozitivul mobil.

- rezultatele se vad instantaneu pe dispozitiv wireless

- salvează până la 500 rezultate ale testelor pe pe dispozitiv wireless

- setați memento-uri și vedeți glucoza și tendințele de insulină în mai multe moduri

- cantitate de test strip și datele de expirare se vad automat, fără numărare sau scriere de cod

- funcționează on-line și off-line, cu încărcarea datelor în mod automat la fiecare conexiune

• Aplicația iHEALTH GLUCO gratuita (disponibilă în mai multe limbi)

Specificații tehnice• Dimensiunea aparat: 9 x 34,5 x 19 mm

• metoda de măsurare: tehnologia amperometrică folosind oxidarea glucozei

• interval rezultate: 20 mg/dl la 600 mg/dl (1,1 mmol/L la 33,3 mmol/L)

• sursa de alimentare: DC 3,6 V

• sursa de sânge: doar sânge capilar proaspăt

• volum de sânge: min. 0,7

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR.

DENUMIRE: Lampă UV TIP / MODEL: 3 buc

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Lampa tip UV pentru sterilizare aer in salon, cu prindere pe perete

Aparatul sa aiba in dotare un purificator de aer cu camera UV-C

Camera de purificare sa aiba minim doua tuburi cu UV-C

Puterea unui tub din camera de purificare cu UV-C: minim 55 W

Alimentare: 230V la 50 Hz

Puterea necesara: aprox 115 VA

Capacitatea ventilatorului: minim 199 m3/h

Volumul dezinfectat: minim 45-90 m3

Aria dezinfectată : minim 18-35 m2

Durata de viata a lămpii: minim 8000 h

Dimensiunea totala a aparatului: aproximativ 1190 x 215 x 150 mm

Greutate aproximativa: 9 kg

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR.

DENUMIRE: Electrocardiograf portabil 12 canale TIP / MODEL: 1 buc.

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

A. CONFIGURAȚIE SI CARACTERISTICI TEHNICE

Electrocardiograf portabil cu 12 canale cu ecran de diagonala minim 20 cm

Cablu pentru pacient - 1 buc.

Electrozi torace copii - 6 bucăți

Electrozi pentru membre copii - 4 bucăți

Flacon gel EKG

Hârtie termica de minim 200 mm.

Software in limba romana pentru conectare la PC

Cablu de alimentare

Suport mobil cu roti multidirectionale

B. CARACTERISTICI TEHNICE

Ecran color cu diagonala de minim 20 cm

Rezoluție ecran minim 600x400 pixeli

Tastatura pe ecran pentru o utilizare ușoara, rapida si de introducere facila a datelor

Avertizare pentru pierderea contactului electrozilor cu pacientul

Dimensiune hârtie mimin 200 mm

Posibilitatea de a modifica viteza de imprimare in cel puțin patru moduri diferite

Posibilitate de vizualizare 12 derivații pe ecranul electrocardiografului

Posibilitate de selectare a numărului de derivații tipărite in cel puțin zece moduri diferite

Posibilitate de tipărire direct pe hârtie A4 prin conectarea la ekg a unei imprimante externe

Transmisie in modul automat in timp real si sincron

Mod manual, automat si definit de utilizator

Detectare stimulator cardiac

Posibilitatea de a modifica amplitudinea in cel puțin patru moduri distincte

Memorie interna de minim 250 înregistrări stocate

Posibilitate de a realiza înregistrare lunga EKG pe cel puțin 1 derivație


Filtre multiple pentru preluarea unui semnal de inalta calitate de pe pacient

Posibilitatea de realizare a minim 10 protocoale prestabilite de utilizator

Posibilitatea de diagnosticare rapida a pacientilor prin informații suplimentare oferite de EKG privind analiza si interpretarea traseului

Posibilitate de conectare la computer

Posibilitate de utilizare ulterioara a electrocardiografului in cadrul unui sistem de testare la efort

Posibilitate de utilizare ulterioara a electrocardiografului in cadrul unui sistem de testare cardiopulmonar

Posibilitate utilizare ulterioara a electrocardiografului pentru realizarea de teste de spirometrie

Posibilitate de conectare ulterioara la EKG a unui sistem de vacuum

Posibilitatea de transmitere a datelor către calculator wireless

Alimentare la rețea sau cu acumulator

Rezoluție digitala minim 3.5 pV

Frecventa de eșantionare minim 1800 Hz

Dimensiuni max.: 410x320x150 mm.

Greutate max.: 6 kg.

SOFTWARE

Software in limba romana ușor de utilizat pentru înregistrări EKG pe 12 derivații

Posibilitate de a importa, exporta sau scrie direct pe CD sau DVD baza de date a pacientilor

Posibilitatea de a modifica si personaliza interfața cu utilizatorul prin redefinirea locațiilor si a dimensiunilor fiecărei componente sau ferestre, prin adaugarea sau eliminarea de noi componente sau prin modificarea culorilor

Sistem de avertizare pentru electrozi desprinși

Posibilitatea de a realiza măsurători manuale sau automate

Analiza segmentelor ST si QT

Compararea oricăror doua trasee EKG

Afișarea pe ecran in timpul realizării examinării următorilor parametrii: HR, RR, P, PQ, QRS si QT

Afișarea pe ecran a filtrelor utilizate, amplitudine, viteza

Posibilitatea identificare rapida a patologiilor legate de modificarea segmentului ST

Posibilitatea de a setare al timpului de pornire al înregistrării EKGPosibilitatea de a realiza măsurători manuale ale intervalului QT utilizând metoda tangentei

Posibilitatea software sa accepte informații ECG efort, monitorizarea holter EKG, holterTA, test cardiopulmonar si spirometrie

Opțional: Posibilitatea de diagnosticare a sindromului de moarte subita cardiaca prin interpretarea automata a cel puțin 18 criterii de evaluare pentru analiza a cel puțin 90 de parametri ai semnalului ekg.Softul sa prezinte definiția fiecărui criteriu in parte.

Posibilitate de a utiliza software-ul local si in rețea

Filtru izoelectric 0.125 (1.5s), 0.25 (0.6s), 0.5 (0.3s), 1.5(0.1s)

Minim 10 protocoale prestabilite de utilizator pentru modul automat si manual

Minim 10 protocoale pentru inregistrare lunga EKG

Posibilitate pentru medierea traseului EKG

Posibilitate pentru analiza semnalului EKG

Posibilitate pentru interpretarea semnalului EKG

Posibilitate pentru conectare la computer cu software sub Windows

Posibilitate upgrade ulterior pentru testare la efort

Posibilitate upgrade ulterior cu conectare directa EKG - spirometru

Alimentare 230 V 50/60 Hz si 115 V 50/60 Hz

Conversie A/D 13 biți

Capacitate acumulator 3-4 ore de inregistrare continua, 15 m de tipărire continua

Afișarea pe ecranul touch screen a profilului de tipărire selectat (automat, manual, profil utilizator, profil tip holter), ritmul cardiac, viteza de derulare a hârtiei, amplitudinea, filtrele utilizate, derivații fara contact (daca exista), denumire derivații afișate, traseul EKG, mesaje de eroare (pentru baterie,hârtie), salvarea traseului in memorie

Baza de date cu posibilitatea transferului datelor către computer

Funcții de setare pentru timp, data, profilul utilizat, ritmul cardiac maxim, semnalul acustic QRS, grosimea liniei la tipărire, detalii despre fisa pacientului, interval « stand by » pentru ecran, limba pentru afișarea textului, calibrarea panoului digital

Fisa pacientului trebuie sa includă : numele, prenumele, număr de identificare, varsta, sex, greutate, presiune arteriala, inaltime, pacemaker, alte 3 câmpuri

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR.

DENUMIRE: Defibrilator portabil bifazic TIP / MODEL: 1 buc.

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

DEFIBRILARE

Forma impuls extern : bifazic, impuls controlat in curent, extern

Energie in modul automat: 140 - 360 J energie in creștere in concordanta cu impedanta pacientului

Trepte manuale de energie : 5J, 10J, 20J, 30J, 50J,100J, 200J, 300J, 360J.

Timp de incarcare : < 6 sec. pentru 200 J

Cardioversie : activare manuala, marker QRS

E.K.G.

Derivații :Eindhoven I, II, III, Goldberger aVR, aVL, Avf

Rezistivitate pacient: 23-200 ohm

Puls : 30 - 300 / min

Alarme : 30 - 300 / min

DETECȚIE VF

Recunoaștere VF

Timp analiza : 7 -12 sec

Limite VF : 200 pV

Limita asistola : < 200 pV

Detecție Artefact

Detecție Pacemaker

ECRAN

TFT, LCD-Blue-Mode

Dimensiuni: minim 115 x 86mm (diagonala 5,7” /144 mm)

Rezoluție : minim 320 x 240

PACER

Transtoracic

Mod de operare : Fix, Demand, Overdrive

Frecventa Pacing : (Fix, Demand) 30 ... 180 /min

(Overdrive) 30 ... 250 /min

Forma de impuls : 10 mA...180mA (Fix, Demand, Overdrive)

Impuls curent: dreptunghiular 20ms

Perioada refractara (Demand):

340 ms (frecventa cardiaca s 100/min)

240 ms (frecventa cardiaca >100 /min)

Marker QRS pentru modul Demand

PULSOXIMETRU

Tip: Nellcor Oximax

ELECTROZI

Autoadezivi

Valabilitate : minim 36 luni

Lungimea cablului de conectare pentru padele : minim 3,5m

Suprafața activa a electrodului: minim 164 cm2

Padele cu electrozi pediatrici incorporați

IMPRIMANTA

Tip: termica

Rezoluție : minim 200 dpi

Lățime hârtie : minim 58 mm

Lățime tipărire : minim 50 mm

Viteza : 25, 50 mm/sec.

MANAGEMENTUL DATELOR

Cârd memorie : cârd CF minim 2GB

înregistrare date/voce > 75 ore date si inregistrare voce

înregistrare voce poate fi activata/dezactivata.

Software pentru citire

ALIMENTARE

Acumulator

Tip : NiCd, 12V, minim 1,4 Ah

Descărcări: minim 70 la 200 Joule

Monitorizare : minim 3 ore

Timp incarnare : aprox. 2.5 ore.

ALIMENTARE INTERNA

Tensiune : 90 - 264 V, 50/60 Hz

CONDIȚII DE MEDIU

Condiții de operare : 0° - 50° C (30...95% umiditate relativa fara condensare, 700...1060 hPa)

Condiții de stocare : -20° - +70° C (30...95% umiditate relativa fara condensare, 500...1060 hPa)

GHIDURI DE RESUSCITARE

AHA/ERC selectabile.

STANDARDE

IEC60601 -1:1988+A1:1991+A2:1995 (siguranța electrica a dispozitivului medical)

IEC60601-1-2:2001 (compatibilitate electromagnetica)

IEC60601-1-4:1996+A1:1999 (sistemele medicale electrice ce pot fi programate)

IEC60601-2-4: 2002 (defibrilatoare)

EN1789:2003 (standard ambulanta)

CEN EN ISO9919 :2005 (pulsoximetru)

CLASA DE PROTECȚIE

IP33

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR.

DENUMIRE: Ecograf multifuncțional pentru cabinetul de cardiologie si pediatrie TIP/MODEL: 1 buc.

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

A.SPECIFICATIE TEHNICĂ

Unitate de baza de înalta performanta, staționar, cărucior incorporat cu roti orientabile si spatii de plasare a perifericelor

Echipamentul sa nu aiba un consum mai mare de 850VA

Echipamentul sa nu emită un zgomot de fond mai mare de 35dB

Monitor

Monitor LED de inalta rezoluție, min. 21” diagonala.

rezoluție de minim: 1920 x 1080 pixeli

Monitorul plasat pe braț articulat

Consola de comanda

Ecograful trebuie sa aibe un ecran de comanda tactil, LCD color cu diagonala de cel puțin 10 inch

Funcțiile de pe ecranul “touch screen”sa fie complet configurabile la cererea utilizatorului

Tastatura alfanumerica pentru introducerea facila a datelor pacientilor

Minim 3 taste cu funcții ce pot fi definite in acord cu cerințele beneficiarului pentru ușurarea accesului la comenzile ecografice uzuale

Pentru accesul si adaptarea la spatii restrânse latimea sistemului nu va depăși 55 cm (+/-5%)

Conectori

3 conectori pentru sonde imagine 2D si un conector pentru sonde non imagine

Suport pentru sonde

Sistemul trebuie sa includă minimum 5 suporți pentru sonde si gel care se pot monta pe ambele laturi ale aparatului

Alimentare

Sursa de alimentare: 200 la 240 V +/-10%, 50 Hz

Gama de frecvente

Gama de frecvente de lucru ale sistemului in intervalul minim: 1-18 MHz

Sistemul sa aiba minim 570.000 canale de procesare

Sonde ecografice:

Sonde cu banda larga de frecvente:

- minimum 5 frecvente de lucru in 2D

- minimum 2 frecvente de lucru in mod Doppler

Sonde Convex (in gama de frecvente 1-9 MHz)

Sonde Liniare (in gama de frecvente: 3-18 Mhz)

Sonde microconvexe endocavitare vedere minim 150 grade

Sonde arie fazata in gama de frecvente 1-8 MHz

Sonde volumetrice convexe in gama de frecvente 1-8 MHz

MODUL 2D

Afișare a imaginii

 • -  2D imagine singulara

 • -  2D Dual afișarea a 2 imagini

 • -  2D Quad

Triplex in timp real

Gain pentru controlul amplificării selective in profunzime - minim 8 cursoare (TGC) digitali

Posibilitatea de salvare a curbelor TGC in memoria ecografului

Gain general - pentru controlul amplificării generale in timp real cat si in modul “freeze”

Zoom de inalta definiție in timp real

Zoom de inalta definiție in FREEZE

Minimum 5 frecvente de lucru selectabile de către utilizator pentru fiecare sonda

Tehnologie armonici superioare cu inversare de puls

Imagine trapezoidala pentru traductorii liniari cu extinderea zonei de scanare

Optimizarea automata a imaginii 2D prin apasarea unei singure taste

Imagine compunere spațiala reglabila in 3 pași

Tehnologie filtrare adaptiva a imaginii ecografice cu minim 5 posibilități de selecție a filtrării

Adâncime de scanare min 0-38 cm

Modul M

Viteza de rulare

Gain general pentru controlul independent al amplificării in mod M in timp real cat si in mod “freeze"

Mod M color.

Doppler Spectral

Doppler: PW, HPRF PW, CW (opțional)

Gama PRF pentru doppler spectral minim: 22 KHz

Pentru o evaluare cat mai precisa si variata eșantionul de volum PW doppler va asigura dimensiuni in intervalul minim: 0,5 - 25 mm

Harți de culoare (modul D): 11


Color Doppler

Doppler Color

Gama PRF pentru doppler color minim: 19 KHz

Harți de culoare: minim 11

Achiziție cadre pe secunda in Doppler Color: minim 350 fps

Power Doppler (ANGIO)

Minim 4 filtre de perete

Codare culori: min 11 selecții

Power Doppler Direcțional

Tehnologie avansata pentru vizualizare microvascularizare

Va include următoarele funcții

 • -   codificare color

 • -  codificare color cu informație de direcție

 • -  nu va depinde de tipul de sonda si aplicație

nu va depinde de poziționarea acesteia in imaginea ecografica

Memorie

Memorie tip „CINE” de lunga durata minim 45.000 cadre

Memoria 2D de tip”CINELOOP” va asigura memorarea unui număr mare de imagini in regim „CINELOOP” minim 14.000 cadre

Memorie permanenta a sistemului SSD capacitate -minim 510 GB

Unitate CD/DVD incorporata

Minim 5 porturi USB pentru salvare de imagini pe unități de tip memory-stick si conectare a imprimantelor externe

- Conversia imaginilor in format JPEG, BMP, AVI

- Compatibilitate totala DICOM 3.0: Storage,

SR, Prinț,Worklist

Măsurători si Rapoarte

Pachet complet de Măsurători si Rapoarte in următoarele aplicatiif pe imaginile din bucla « CINE » si pe imaginile stocate in memoria ecografului)

 • -  Abdominal

 • -  Ginecologie

 • -   Obstetrica

 • -   Urologie

 • -   Cardiologie

 • -  Vascular Parti Moi

Aplicații si presetari upgradabile pe sistem

Posibilitatea configurării unui protocol de lucru, care sa moduri de lucru si măsurătoriModul de reconstrucție 4D pentru sonda convexa si endovaginala

Soft de reconstrucție realista a țesuturilor

Posibilitate de reglare a unghiului de iluminare

Posibilitate de reglare a culorii țesutului

Calcul automat al dimensiunilor foliculilor pornind de la o achiziție 3D a ovarului

Modul Sonoelastografie in Timp Real

Moduri de afișare:

 • - sonoelastografie color suprapusa pe imaginea 2D

 • - dual imaginea sonoelastografica color si imagine 2D

Harți de culoare: minim 5

Modificarea gain in modul elastografie: minim 10 pași

Măsurători (evaluare cantitativa):

Măsurători de tip „străin ratio” sau echivalent permit realizarea unui raport intre regiuni de interes (ROI) de duritati diferite

Mauratori cantitative pentru evaluarea durității in cadrul unei regiuni de interes (ROI)

Măsurătorile se vor face atat pe imaginile din bucla CINE cat si pe imaginile din memorie (HDD).

Modul de Sonoelastografie compatibil cu sonde de tip:

liniar,

linear de inalta frecventa (18 MHz) endocavitar,

Soft de evidențiere a vascularizatiei țesutului, utilizând substanța de contrast.

Soft cuantificare a mișcării peretelui miocardic, prin tehnca Străin

Tehnologie momo cristal pentru sondele disponibile pe sistem, care sa asigure creșterea rezoluției de contrast

CONFIGURAȚIE DE LIVRARE

1. UNITATE de BAZA - incluzând minim cerințele tehnice de la punctul A

2. SONDA PHASED ARRAY PENTRU EXAMINĂRI PEDIATRIC, ABDOMEN, CARDIAC, VASCULAR

Gama de frecvente 2D Min. 1-5 MHz

Frecvente selectabile in 2D Min. 5 frecvente distincte

Frecvente selectabile in Color Doppler Min. 2 frecvente distincte

Unghi de scanare minim: 90°

Minim 80 elemente

Aplicații: abdomen, cardiac, vascular, pediatric

posibilitate de atașare a unui ghid de biopsie

3. SONDA LINIARA PENTRU EXAMINĂRI PEDIATRIC, ABDOMEN, OBSTETRICA, GINECOLOGIE


Gama de frecvente 2D Min. 3-14 MHz

Frecvente selectabile in 2D Min. 5 frecvente distincte

Frecvente selectabile in Color Doppler Min. 2 frecvente distincte

Câmp de scanare minim: 50 mm

Minim 256 elemente

Aplicații: abdomen, obstetrica, ginecologie, musculoscheletal, parti moi, pediatric

Posibilitate de atașare a unui ghid de biopsie

4. Pachet cardiologie compus din doppler continuu si măsurători cardiace

5. Soft de reducere a artefactelor si intarire a contururilor pentru imbunatatirea imaginii 2D

6. Soft de compunere spațiala pentru rezoluție superioara in modul 2D

7. Videoprinter alb negru

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 aniDESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manuai) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Sistem digital EEG cu minimum 36 canale.

Să ofere semnale EEG de înaltă calitate prin intermediul hardware și software proiectat, cu modul de testare a impedanței incorporat și tehnologie de transmisie a datelor protejate de interferențe.

Sa poata fi utilizat pentru EEG de rutină, achiziție de date pentru instituțiile medicale.

Alimentare electrica cu tensiune continua de la baterie reîncărcabilă încorporată.

Timp de operare cu monitorizare continua pana la 72 de ore.

Performante:

Impedanta de intrare: £ 1000 Mohm.

Nivel de zgomot: < 0.4 pV (rms).

CMRR: £ 110 dB.

Tensiunea rezistentei de polarizare: ± 300 mV.

Caracteristici de frecventa: 0,5 Hz la 10 KHz, eroare de +5 % la -30 %.

Testarea impedanței: să includă funcția de testare a impedanței scalpului: lumini de impedanță pe partea de sus a amplificatorului EEG; să poată fi setata la 5KQ, 10KQ, 15KQ sau valori de prag 20KQ pentru a indica starea de impedanță a fiecărui canal (prin cod de culori).

Configurarea canalelor: minimum 36 canale EEG, caz în care 12 dintre canale EEG să poată fi setate ca EEG bipolar; Canalele suplimentare pentru multi-parametri: EMG, ECG, EOG, SpO2.

Frecvență de eșantionare: 128, 256, 512 (Hz).

Tehnologie interfață: Interfață USB 2.0, rata de transmisie 480Mb (/12MB/sec).

Module de fibra optica cu ritm de lucru £84 Mb/sec.

Rezoluția de prelevare a probelor de precizie: 24bit.

Filtru banda joasa: 15Hz, 30Hz, 40Hz, 60Hz, 120Hz, 250Hz, 1kHz, 3kHz.

Constantă de timp: 0,01; 0,02; 0,03; 0,1; 0,2; 0,3; 1; 2; 3 (sec).


Amplificare: 1 - 10.000 de ori.

Componentele standard să aibă: amplificator EEG, controler EEG, electrozi, Software EEG, Manual de utilizare.

Componente opționale: electrozi, gel EEG, casca elastica pentru electrozi, troliu, sistem PC compus din laptop sau desktop cu sistem de operare Windows 10 si Microsoft Office licențiate, imprimanta.

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 aniDESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Sistem electromiograf cu preamplificator pe 2 canale.

Transmisie date de inalta calitate să fie realizată prin USB pentru a fi protejate de interferențele de la linia de alimentare electrica.

Să fie format din 3 module EMG standard si 8 module NCV.

Ilustrare ușor de inteles pentru poziționare electrozi, poziții de stimulare si forme de unda standard.

Să aibă acces ușor la compararea datelor formei de unda.

Abilitate in revizuirea si generarea rapoartelor pentru cazurile trecute.

Viteza conductoare a nervului (NCV)

Funcția cache a formelor de undă să permită salvarea mai multor forme de undă cu același punct de examinare.

Să afișeze pe ecran individual unda F, unda H-val și suprapuse.

Să afișeze valorile de latență și amplitudine cu linii de măsurare pentru referință ușoară.

A. Parametri Amplificator

• Canale: 2

• Senzitivitate afișare si amplificare să fie 0.05 pV/div - 20 KpV /div in pași variabili. Eroare de amplificare: s 10% pentru 50, 100, 200, 500, 1K, 2K, 5K, 10K, 20K pV/div. Nu există cerințe de precizie sub 50 pV/div.

• Caracteristica Frecventa-Amplitudine să fie 0.2 la 10 kHz, eroarea este +10% la -50% dintre 0,2 la s 0.5 Hz; si eroarea este +5% la -30% dintre > 0,5 Hz la 10 kHz.

• Viteza de scanare să fie 1 ms/div la 5000 ms/div; eroare ± 10%;

• Filtru trece-sus să fie 10 la 20.000 Hz in pași variabili; eroare +10% la -30%;

• Filtru trece-jos să fie 0,1 la 5000 Hz in pași variabili; eroare +10% la -30%.

• Filtru de absorbție să fie 50 sau 60 Hz.


• Raport de respingere in modul comun să fie s 110 dB;

• Impedanta de intrare să fie ă 1000 MQ;

• Tensiunea de zgomot să fie 2 0,4 pV (RMS) (Vp-p).

• Rezistenta la tensiunea de polarizare: la tensiunea de polarizare ± 300 mV CC, deviația sa fie s 5 %.

• Calibrarea amplitudinii să fie 1 pV -10 mV.

• CMRR să fie a 110 bB.

• Ritmul de eșantionare să fie 200 kHz.

• Rata de conversie A/D (analog/digital) să fie 24 bit

B. Parametrii curentului de stimulare

• Intensitatea impulsului de curent la ieșire să fie maximum 100 mA; la 0 - 4 mA, diferența de pas este 0,01 mA. Eroare ±10%;

• Frecventa impulsului de curent la ieșire să fie 0,1 — 120 Hz, eroare ±10%;

• Lățime impuls tinta să aibă valori de 50 ps, 100 ps, 200 ps, 300 ps, 500 ps, 1000 ps; cu eroare ±10%;

• Direcție stimulare să fie Pozitiva, Negativa si in ambele sensuri.

• Să aibă următoarele moduri impuls: singular, împerecheat, repetitiv.

Dotarea standard: amplificator EMG, stimulatori curent, acustic si vizual, panou de operare, electrozi si accesorii, software EMG+NCV, manual de utilizare.

Componente opționale: electrozi, troliu, sistem PC compus din laptop sau desktop cu sistem de operare Windows 10 si Microsoft Office licențiate, imprimanta.

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 aniDENUMIRE: Lampă UV TIP / MODEL: 1 buc

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini întocmit de beneficiar

Lampa tip UV pentru sterilizare aer in salon, cu prindere pe perete

Aparatul sa aiba in dotare un purificator de aer cu camera UV-C

Camera de purificare sa aiba minim doua tuburi cu UV-C

Puterea unui tub din camera de purificare cu UV-C: minim 55 W

Alimentare: 230V la 50 Hz

Puterea necesara: aprox 115 VA

Capacitatea ventilatorului: minim 199 m3/h

Volumul dezinfectat: minim 45-90 m3

Aria dezinfectată : minim 18-35 m2

Durata de viata a lămpii: minim 8000 h

Dimensiunea totala a aparatului: aproximativ 1190 x 215 x 150 mm

Greutate aproximativa: 9 kg

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Mișcarea brațului tubular articulat este servo-asistată de un arc de torsiune, care asigură ușurința de mișcare și stabilitate.

Performanță unica de 80.000 de lux la 50 cm.

Reglarea intensității luminii: șase niveluri diferite de ajustare prin tastele de pe panoul frontal.

Selecție temperatura culorii 4500-5000°K: comparația între două culori (°K) crește vizibilitatea detaliilor.

Aspectul de lentila radială și lampa de diametru mare (195 mm) permite suprimarea umbrei și iluminat tridimensional.

Lumina reglabila: integrează lumina ambientală cu lumina concentrata tradiționala.

Mâner sterilizabil detașabil permite cea mai buna sterilizare.

Lumina rece: iluminarea cu LED reduce emisia de radiații infrarosii, asigurând un consum redus si o emisie minima de căldură.

Forma netedă și rotunjită a cupolei și structurii o face ușor de curățat și de dezinfectat.

Cupola din aluminiu permite schimbul de căldură, reducând astfel temperatura de lucru și crescând considerabil durata de viață a LED-urilor.

în conformitate completa cu standardele medicale generale și standardele speciale IEC 60601-1 și 60601-1-2 IEC 60601-2-41 93/42 CEE și standardele 43/2007 CE și este marcaj clasa I CE dispozitiv medical.

Aluminiu turnat și structură tubulară din oțel testat mecanic pentru siguranță.

Brațul articulat a suferit teste mecanice pentru 40.000 mișcările continue pentru siguranță maximă pentru utilizator în timpul utilizării.

Design modular al circuitului de alimentare asigură continuitatea luminii chiar și în cazul în care un LED este defect.

Următoarele funcții sunt controlate de tastele de pe panou:

-pornit/oprit

-selectare intre temperatura culorii 5000°K si 4500°K -6 niveluri de reglare a intensității luminoase -integrarea cu lumina ambientala.

Specificații tehnice

• Durata de viata a LED-urilor: 50.000 ore

• Intensitatea iluminării: 80.000 lux la 50 cm, 20.000 lux la 1 m

• Temperatura culorii: 4.500-5.000 °K

• Indicele de redare a culorii: 95

• Câmp iluminat la 50 cm: 0 140 mm

• Diametrul exterior al reflectorului: 190 mm

• Creșterea temperaturii in câmpul operator la 1 m 1°C

• înălțime reglabila: 600 mm - max 1600 mm

• Alimentare electrica: 81-240V - 50/60 Hz

• Putere consumata: 21 VA

• Greutate: 10 kg (cu troliu inclus)

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Masa pentru ginecologie cu minim 2 motoare

înălțime ajustabila electric

Spătarul ajustabil electric

înălțime ajustabila 80 -100 cm

Lățime standard 60 cm

Lungimea pârtii din spate 90 cm

Lungimea pârtii pentru șezut 40 cm

Unghiul standard pentru ridicarea pârtii din spate 30°

Ajustarea unghiului pentru partea din spate + 5° / + 50°

Unghiul standard pentru șezut 0°

Ajustarea unghiului pentru șezut + 0° / + 45°

Sarcina utila 180 kg

Alimentare 220-230V/50-60 Hz

Telecomanda

Mânere

Tavita din inox

Suport pentru hârtie (spatar si șezut)

Suport pentru cap

Suport cu articulație speciala pentru genunchi

Roti retractabile,

Scarita inclusa in construcție

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Canapea examinare

Structura puternică și solidă din tub otel oval, vopsita cu pulbere epoxidica, de culoare albă.

Cu trei secțiuni cu tapițerie de înaltă densitate, acoperită cu material înlocuitor piele lavabila, ignifuga, clasa 1 IM.

înălțime reglabilă, de până la 95 cm, prin motor electric (putere 6000 N), cu control la picior.

Secțiunea cap reglată printr-un piston cu gaz

Secțiunea centrală prin piston cu gaz

Livrata cu 2 suporturi pentru picior de inalta calitate, tava deșeuri din oțel inoxidabil și suport pentru rola cearșaf hârtie.

Sarcina minimă 140 kg.

Greutate maximă 70 kg.

Suporți picioare complet reglabili.

Secțiunea centrala reglabila până la 65°. Reglarea: +65° la-10°.

Dimensiuni tava inox deșeuri: 370x270x50 mm.

Dimensiuni masa minim 190 x 60 x h 50/90 cm.

Paravan cu ramă aliaj aluminiu 4 secțiuni cu roti (0 50 mm)

Greutate maximă 8 kg.

Perdea ignifuga, lavabila.

Dimensiuni: 200xh 170 cm.

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manuai) care justifica îndeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Lampa tip UV pentru sterilizare aer in salon, cu prindere pe perete

Aparatul sa aiba in dotare un purificator de aer cu camera UV-C

Camera de purificare sa aiba minim doua tuburi cu UV-C

Puterea unui tub din camera de purificare cu UV-C: minim 55 W

Alimentare: 230V la 50 Hz

Puterea necesara: aprox 115 VA

Capacitatea ventilatorului: minim 199 m3/h

Volumul dezinfectat: minim 45-90 m3

Aria dezinfectată : minim 18-35 m2

Durata de viata a lămpii: minim 8000 h

Dimensiunea totala a aparatului: aproximativ 1190 x 215x150 mm

Greutate aproximativa: 9 kg

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Ecograf doppler color staționar

Echipamentul trebuie sa sa permită conectarea simultana a 3 sonde de imagine selectate electronic

Pentru o manevrabilitate lejera a sistemului, acesta trebuie sa dispună de 4 roti pivotante

Alimentare cu energie in plaja 110VAC - 240VAC

Putere maxima consumata, fara periferice maxim: 850VA

Căldură disipată: maxim: 2800 BTU/h

Zgomot generat in mediu ambiant de către echipament sa fie mai mic de 38dB

Pentru stocarea de imagini, clipuri dinamice sau rapoarte de măsurători echipamentul trebuie sa aiba memorie interna de min. 500GB .Memoria ram a sistemului sa fie de minim 8 Gb.

Echipamentul trebuie sa permită stocarea a minim 300.000 de imagini in format brut

Pentru o viteza de procesare rapida, echipamentul trebuie da dispună de memorie tip SSD

Echipamentul sa permită opțional atașarea unui incalzitor de gel

Monitor tip LED pentru un contrast superior si o rezoluție crescută a imaginii ecografice Rezoluția monitorului sa fie de minim 1920 x 1080

Dimensiunea monitorului sa fie de minim 21 inch

Monitorul sa poata fi rotit stnga - dreapta cu ±160° minim

Pentru imbunatatirea fluxului de lucru sistemul trebuie sa aiba un ecran de comanda tactil LED

Ecranul tactil trebuie sa aiba diagonala de cel puțin 10 inch.

Rezolutiea minima a ecranului tactil sa fie minim de 1280x800

TGC digital disponibil pe ecranul tactil

Posibilitatea de a salva presetari pentru curbele TGC

Echipamentul trebuie sa permită urmatorele aplicații:

Abdominal


Ginecologie

Obstetrica

Urologie

Vasular

Parti moi

Muscoscheletal

San

Pediatrie

Cardiologie

Transcranial

Echipamentul trebuie sa dispună de sonde convexe de minim 1-9MHz

Echipamentul trebuie sa dispună de sonde liniare de minim 4-16MHz

Echipamentul trebuie sa dispună de sonde endocavitare de minim 4-9MHz

Echipamentul trebuie sa dispună de sonda sectoriala de minim 2-8MHz

Echipamentul trebuie sa dispună de sonda microconvexa de minim 3-9MHz

Echipamentul trebuie sa dispună de sonde convexe volumetrice de minim 1.5-8MHz

Echipamentul trebuie sa dispună de sonde endocavitare volumetrice de minim 5-9MHz

Echipamentul trebuie sa dispună de sonda tip creion de 2MHz si 6MHz

Moduri de scanare si vizualizare:

2 D

Modul M

M anatomic

Modul M Color

Doppler Color

Modul Doppler Power Color.

Modul Doppler Power Color direcțional.

Doppler Pulsat

Doppler Continuu

Duplex pentru vizualizare simultana a modurilor 2D si Doppler

Mod de comparare Color care sa asigure afișarea simultana si in timp real a modului 2D in scala de gri, cu modul Color sau Color Angio de putere.

Triplex pentru vizualizare simultana a modurilor 2D, Doppler si Doppler Color sau Doppler Color Angiografic de putere.

Doppler color de tesut (TDI)

Doppler pulsat pentru imaginile Doppler Color de tesut

Zoom cu inalta definiție atat in timp real cat si pe imaginea inghetataImagini panoramice pentru vizualizare structuri pe lungimi extinse.

Imagini 2D obținute prin prelucrarea armonicilor superioare cu tehnologie de inversie de puls in vederea imbunatatirii rezoluției imaginii.

Echipamentul trebuie sa aiba posibilitatea lărgirii câmpului vizual la funcționarea cu transductori lineari pentru afișarea pe ecran a unor zone suplimentare de tesut - imagine trapezoidala.

Echipamentul trebuie sa permită optimizarea imaginii in 2D printr-o singura apasare a unei taste

Echipamentul trebuie sa permită prin apasarea unei singure taste optimizarea spectrului Doppler

Ecograful trebuie sa ofere o tehnica de procesare a imaginii prin analiza comparativa a tuturor pixelilor ce formează imaginile, in relație cu pixelii din imediata vecinătate, avand ca rezultat imbunatatirea calitatii imaginii

Modul de lucru in tehnica Compounding -Echipamentul trebuie sa poata obține imaginea prin emisia semnalului ultrasonic in mai multe planuri de scanare urmata de combinarea ecourilor si obținerea unei imagini fara artefacte.

tehnica compounding sa fie selectabila in minim 3 trepte

Echipamentul trebuie sa permită exportul datelor in format JPEG, BMP, TIFF si DICOM

Exportul datelor sa se poat face pe CD, DVD sau Stick USB

Echipamentul trebuie sa aiba minim 8 zone de focalizare selectabile in transmisie

Pentru o investigație completa, ecograful trebuie sa permită o scanare in profunzime de minim 38cm (se va specifica)

Memoria CINE sa fie de minim 45000 cadre

Cadrele de imagine in B-mode sa se afișeze cu frecventa de peste 1800Hz ( se va specifica)

Gama dinamica a sistemului sa fie de minim 250dB ( se va specifica)

Sa permită selectarea a minm 5 frecvente de lucru pentru sonde in scopul optimizării suplimentare a calitatii imaginii privind penetrarea si rezoluția.

Echipamentul sa aiba soft pentru memorarea datelor pacientilor in Baza de Date, înregistrați după nume, nr. identificare, tipul examinării, data studiului.

Formatorul de fascicule sa aiba peste 570.000 de canale de procesare

Moduri de lucru Doppler:

Doppler Color

gama de PRF: 200Hz - 19kHz ( se va specifica)


selectarea a minim 12 harți de culoare

inclinarea ferestrei Doppler Color minim ± 30°

Power Doppler (Angio Doppler)

PRF de pana la minim 19kHz (se va specifica)

selectarea a minim 12 harți de culoare

inclinarea ferestrei Doppler Color minim + 30°

selectabil minim 4 filtre

Doppler Spectral Pulsat

gama de PRF: minim 1000Hz - 21.000Hz ( se va specifica)

gama de viteze:minim intre 0,1cm/s si 8m/s (se va specifica)

selectabil minim 4 filtre de perete

ajustarea mărimii porții (eșantionului): 0,5-25,0 mm

conturarea automata a spectrului Doppler si masurarea automata minima: PI, Rl, S/D, PSV, DEV

sa fie posibila inversarea spectrului

Selectarea unghiului Doppler minim ±80 grade

gama dinamica reglabila pana la minim 250dB

Doppler Continuu

gama de PRF: minim 1800Hz - 55kHz ( se va specifica)

gama de viteze:minim intre 1cm/s si 19m/s (se va specifica)

Software pentru următoarele tipuri de examinări:

Achiziția si prelucrarea de volume 3D/4D cu următoarele caracteristici:

Static 3D

Static 3D / Doppler color

4D (3D in timp real)

Vizualizarea volumelor sub forma de imagini tomografice.

Permite vizualizarea datelor de volum in secțiuni după orice plan, trasat din orice direcție

Permite vizualizarea biplane a oricărei secțiuni oblice dintr-un volum achizitonat

Permite vizualizarea volumelor in nuanțe reliste a fetusului

Post procesarea volumelor reconstruite trebuie sa se poata face cu diverse instrumente software care pot inlatura reconstrucțiile afectate de artefacte, ducând la o imagine mai clara si mai realista

Programe de aplicații si măsurători:

protocoale minim pentru: abdomen, obstetrica-ginecologie, urologie, parti moi, musculoscheletala, vascular, sold pediatrie, carotid, cord fetal si cord adult.

calcule automate de Doppler in timp real

trasare automata a spectrului DopplerModul Elastografie. Echipamentul trebuie sa dispună de software de elastografie pe sondele lineare si endocavitare (se vor preciza)

Echipamentul trebuie sa poata achiziționa si afișa pe ecran zone largi de scanare - imagine panoramica

Echipamentul sa perimita instalarea unui soft de calcul automat al intimei medii

Echipamentul trebuie sa aiba posibilitatea obținerii imaginilor tridimensionale ale cordului fetal in modul standard, fara artefacte de mișcare, cu ajutorul unui program specializat (STIC = spatio temporal image correlation)

Echipamentul trebuie sa permită upgradarea cu soft dedicate de determinare automata si măsurare automata a foliculilor

Echipamentul trebuie sa permită upgradarea cu soft dedicate de determinare automata si măsurare automata a translucentei nucale

Modul 3D sa funcționeze împreuna cu următoarele moduri de operare:

Echipamentul sa perimita instalarea unui soft de măsurare automata a translucentei nucale dintr-un volum achiziționat

CONFIGURAȚIE DE LIVRARE:

1.Unitatea de baza incluzând minim cerințele tehnice de la punctul A.

2. Transductor convex multifrecventa

- gama de frecventa in intervalul minim 1-6,5 MHz

- minim 3 frecvente selectabile in modul B

- minum 160 elemente

- unghi de scanare: 70°

- aplicații: abdomen, obstetrica, ginecologie, musculoscheletal, pediatric, urologie, vascular

- posibilitate de atașare a unui ghid de biopsie

3. Transductor endocavitar multifrecventa

- gama de frecventa in intervalul minim 4-9 MHz

- minim 3 frecvente selectabile in modul B

- minim 120 elemente

- unghi de scanare minim: 145°

- aplicații: obstetrica, ginecologie, urologie

- posibilitate de atașare a unui ghid de biopsie

4. Modul de lucru in tehnica Compounding -Echipamentul trebuie sa poata obține imaginea prin emisia semnalului ultrasonic in mai multe planuri de scanare urmata de combinarea ecourilor si obținerea unei imagini fara artefacte.

5. Unitate printer alb-negru video pentru imprimarea rezultatelor si a imaginilor ecografice

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE


Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 aniDENUMIRE: Canapea de examinare cu taburet medic si paravan TIP / MODEL:

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE Si CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Canapea de examinare compusa din 2 secțiuni

Telecomanda pentru reglarea inaltimii

CARACTERISTICI TEHNICE

Masa terapie compusa din doua secțiuni cu inaltime ajustabila electric

Partea pentru cap ajustabila mecanic

Structura vopsita in câmp electrostatic

Inaltime ajustabila: 45-90 cm

Orificiu pentru respirație

Sarcina utila : minim 170 kg

Alimentare : 230V/50 Hz

Taburet medic

Scaun rotund cu spătar și înălțime reglabilă.

Șezut 0 33 cm tapitat cu imitație de piele (disponibila in diferite culori.

Ușor de curățat și dezinfectat cu substanțe comune.

Părțile metalice cromate.

Inaltime reglabila cu piston de gaz 53-68 cm.

Baza metalica pe roti.

Paravan cu ramă aliaj aluminiu cu 4 secțiuni

Greutate maximă 8 kg.

Perdea ignifuga, lavabila.

Dimensiuni: 200xh 170 cm.

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DENUMIRE: Lampă de examinare mobilă TIP/MODEL: 1 buc.

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Mișcarea brațului tubular articulat este servo-asistată de un arc de torsiune, care asigură ușurința de mișcare și stabilitate.

Performanță unica de 80.000 de lux la 50 cm.

Reglarea intensității luminii: șase niveluri diferite de ajustare prin tastele de pe panoul frontal.

Selecție temperatura culorii 4500-5000°K: comparația între două culori (°K) crește vizibilitatea detaliilor.

Aspectul de lentila radială și lampa de diametru mare (195 mm) permite suprimarea umbrei și iluminat tridimensional.

Lumina reglabila: integrează lumina ambientală cu lumina concentrata tradiționala.

Mâner sterilizabil detașabil permite cea mai buna sterilizare.

Lumina rece: iluminarea cu LED reduce emisia de radiații infrarosii, asigurând un consum redus si o emisie minima de căldură.

Forma netedă și rotunjită a cupolei și structurii o face ușor de curățat și de dezinfectat.

Cupola din aluminiu permite schimbul de căldură, reducând astfel temperatura de lucru și crescând considerabil durata de viață a LED-urilor.

în conformitate completa cu standardele medicale generale și standardele speciale IEC 60601-1 și 60601-1-2 IEC 60601-2-41 93/42 CEE și standardele 43/2007 CE și este marcaj clasa I CE dispozitiv medical.

Aluminiu turnat și structură tubulară din oțel testat mecanic pentru siguranță.

Brațul articulat a suferit teste mecanice pentru 40.000 mișcările continue pentru siguranță maximă pentru utilizator în timpul utilizării.

Design modular al circuitului de alimentare asigură continuitatea luminii chiar și în cazul în care un LED este defect.

Următoarele funcții sunt controlate de tastele de pe panou:

-pornit/oprit

-selectare intre temperatura culorii 5000°K si 4500°K -6 niveluri de reglare a intensității luminoase -integrarea cu lumina ambientala.

Specificații tehnice

• Durata de viata a LED-urilor: 50.000 ore

• Intensitatea iluminării: 80.000 lux la 50 cm, 20.000 lux la 1 m

• Temperatura culorii: 4.500-5.000 °K

• Indicele de redare a culorii: 95

• Câmp iluminat la 50 cm: 0 140 mm

• Diametrul exterior al reflectorului: 190 mm

• Creșterea temperaturii in câmpul operator la 1 m 1°C

• înălțime reglabila: 600 mm - max 1600 mm

• Alimentare electrica: 81-240V - 50/60 Hz

• Putere consumata: 21 VA

• Greutate: 10 kg (cu troliu inclus)

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica îndeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Lampa tip UV pentru sterilizare aer in salon, cu prindere pe perete

Aparatul sa aiba in dotare un purificator de aer cu camera UV-C

Camera de purificare sa aiba minim doua tuburi cu UV-C

Puterea unui tub din camera de purificare cu UV-C: minim 55 W

Alimentare: 230V la 50 Hz

Puterea necesara: aprox 115 VA

Capacitatea ventilatorului: minim 199 m3/h

Volumul dezinfectat: minim 45-90 m3

Aria dezinfectată : minim 18-35 m2

Durata de viata a lămpii: minim 8000 h

Dimensiunea totala a aparatului: aproximativ 1190 x 215 x 150 mm

Greutate aproximativa: 9 kg

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in viqoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Canapea de examinare compusa din 2 secțiuni

Telecomanda pentru reglarea inaltimii

CARACTERISTICI TEHNICE

Masa terapie compusa din doua secțiuni cu inaltime ajustabila electric

Partea pentru cap ajustabila mecanic

Structura vopsita in câmp electrostatic

Inaltime ajustabila: 45-90 cm

Orificiu pentru respirație

Sarcina utila : minim 170 kg

Alimentare: 230V/50 Hz

Taburet medic

Scaun rotund cu spătar și înălțime reglabilă.

Șezut 0 33 cm tapitat cu imitație de piele (disponibila in diferite culori.

Ușor de curățat și dezinfectat cu substanțe comune.

Părțile metalice cromate.

Inaltime reglabila cu piston de gaz 53-68 cm.

Baza metalica pe roti.

Paravan cu ramă aliaj aluminiu cu 4 secțiuni

Greutate maximă 8 kg.

Perdea ignifuga, lavabila.

Dimensiuni: 200xh 170 cm.

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/cataiog/manual) care justifica îndeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

VIDEO DERMATOSCOP FULL HD

CARACTERISTICI TEHNICE

Soluția optima pentru telemedicina

Acest model este cel mai potrivit pentru folosire in telemedicina care permite diagnosticarea de la distanta

Joystick

Folosire intuitiva pe baza de joystick pe piesa de mana - pentru funcții ca freeze, salvare, zoom, vizualizare imagini, ajustare parametrii camera video. Management fișiere

Imaginile capturate pot fi salvate selectiv in memoria interna sau USB

Se poate conecta la PC cu cablul USB livrat Imaginile se pot compara si afișa %

Zoom in/out optic 1-3x

Conversie imagine

Normal / oglinda / rotatie / inversie / negativ / nuanțe de gri

Videodermascop - diagnoza dermatologica cu zoom x35 / x100 / x450, cap de polarizare, cu iluminare laterala, pentru vizualizare pori, pigmentări etc.

Specificații tehnice

Imagine live FULL HD 16:9

Comparare de imagine

Mod USB 2.0 PC - slave

Ajustare imagine

Luminozitate, claritate, contrast, gama, expunere Conversie imagine

Mod culoare 4 moduri

Vizualizare imagini memorate

Creare folder / fișiere - ștergere folder / fișiere Reglare data si ora

Rezoluție camera : 1920 x 1080

Ieșire video : 1920 x 1080i, 60 cadre/s, HDMI

Interfața PC : USB2.0, mod SLAVE, Conectare PC directa

Memorie interna: 32GB

Memorie externa : stick memorie USB2.0 / FAT32

Captura imagine : 1920 x 1080 JPEG

Interfața cu joystick pe 5 direcții

Sursa de lumina : 18W LED, temperatura culoare 4800K, intensitate ajustabila

Lungime cablu optic : 2m

Pedala : pentru FREEZE si captura imagine Alimentare : 90-264VAC Max 45Wat

Dimensiuni: 209x101 x250mm

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani


DENUMIRE: Electrocauter TIP/MODEL: 1 buc PRODUCĂTOR:


SPECIFICAȚIE TEHNICA NR.


DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Electrocauter mono-bipolar potrivit pentru chirurgie plastică.

Unitate de înaltă frecvență pentru electrochirurgie potrivite pentru intervenții chirurgicale minore și medii.

Să permită tăiere pură CUT, tăiere- coagulare BLEND, coagulare superficială FORCED COAG, coagulare adâncă în absența unor necroze SOFT COAG și, cu forcepsul, coagulare BIPOLAR.

Citirea digitală a puterii livrate și monitorizarea funcției operative de către microcontroler pentru a garanta fiabilitatea absolută a condițiilor de lucru.

Să permită o operare extrem de profesionistă prin caracteristici ergonomice și siguranță.

Conexiunea electrodului neutru să fie in permanență monitorizată.

Controlul de siguranță al contactului plăcii/ pacient utilizând electrodul neutru separat.

Posibilitatea de a controla funcțiile de ieșire, precum și livrarea puterii de ieșire la mâner, pentru o intervenție chirurgicală, fără a abate atenția de la câmp chirurgical.

Intervenții chirurgicale minim invazive.

Posibilitatea de a folosi forcepsul bipolar.

Posibilitatea de a utiliza separat electrodul neutru.

Memorarea ultimelor setări folosite.

Activare putere de la pedala și / sau mâner.

Ajustare digitală și indicare a puterii de ieșire.

Ajustarea intensității indicatorului acustic.

Specificații tehnice:

Puterea maxima de ieșire CUT: 120W/250 ohm;

Puterea maxima de ieșire BLEND: 90W/200 ohm;

Puterea maxima de ieșire FORCED COAG: 80W/150 ohm;

Puterea maxima de ieșire SOFT COAG: 60W/100 ohm;

Puterea maxima de ieșire BIPOLAR: 40W/100 ohm;

Circuit pacient: F;

Frecventa de lucru: 600 KHz;

Puterea electrica de intrare: 300VA;Tensiunea de operare: 230V/ 50 - 60 Hz;

Dimensiuni maxime: 255x105x290 mm.

Greutate maximă 5 Kg.

Controale: monitorizare circuit placa/pacient, monitorizare putere de ieșire, autoverificare.

Dotare standard: mâner cu 2 butoane MB de unică folosință, pedală comutator standard, placă neutrală cu cablu, kit de 10 electrozi scurti autoclavabili, 0 2,4mm lungime 5 cm; Cablu alimentare 2m cu stecher shuko.

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR.

DENUMIRE: Lampă de examinare cu lupă

TIP / MODEL: 1 buc PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Lupa magnificare iluminata cu LED pe troliu.

Lampa cu LED-uri proiectata inteligent cu mărire si lumina rece.

Generează o lumină fără umbră.

Brațul articulat cu arc să permită mișcarea cu ușurință și fixarea în diferite poziții.

Dispozitiv medical Clasa I.

Specificații tehnice

• Tip lumină: 80 LED - HF 8 W

• dioptrii: 5

• Obiectiv: 0 12,7 cm

• Temperatura Culoare: 6.500 ° K

• Tensiune alimentare: 230 V - 50 Hz

• Clasa I

• securitate electrică: UNI EN 60601- 1 (1990)

• compatibilitate electromagnetică: EN 60601-1-2 (1993)

• Durată de viață a lămpii: 40.000 de ore

înălțime minimă: 80 cm (braț) + 90 cm (troliu)

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Lampă Wood de mână

Un instrument de diagnosticare pentru starea pielii.

Să scoată fn evidență diferite afecțiuni ale pielii, sub razele ultraviolete ale lămpii, apărând în culori diferite.

Lentilă din sticlă șlefuită 10.5x7 cm - 3 dioptrii.

Tuburi speciale 9W fluorescente compacte cu lungime de undă aproximativ 360 nm.

Tensiune de lucru: 230 V - 50 Hz.

Mâner si întrerupător.

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR.

DENUMIRE: Lampă UV TIP / MODEL: 1 buc

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Lampa tip UV pentru sterilizare aer in salon, cu prindere pe perete

Aparatul sa aiba in dotare un purificator de aer cu camera UV-C

Camera de purificare sa aiba minim doua tuburi cu UV-C

Puterea unui tub din camera de purificare cu UV-C: minim 55 W

Alimentare: 230V la 50 Hz

Puterea necesara: aprox 115 VA

Capacitatea ventilatorului: minim 199 m3/h

Volumul dezinfectat: minim 45-90 m3

Aria dezinfectată : minim 18-35 m2

Durata de viata a lămpii: minim 8000 h

Dimensiunea totala a aparatului: aproximativ 1190 x 215 x 150 mm

Greutate aproximativa: 9 kg

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DENUMIRE: Biomicroscop TIP / MODEL:

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Biomicroscop oftalmologie.

Magnificare (mărire): 3 trepte prin rotire rozeta;

Unghi stereo: 12°;

Oculare: 12,5x;

Total Magnificatii (câmp vizual): 10x (28,5mm), 16x (14mm), 25x (7mm);

Ajustare Pupilara: 48~78mm;

Distanta Focalizare: 106mm;

Ajustare Dioptrii: +4/-5D;

ILUMINARE:

Dimensiuni Fanta: 0~10mm;

Diametru Apertura : 0.2;1;3;4;6;10mm;

Lungime Fanta: 0~10mm;

Rotatie Fanta: +/-900;

Filtre : Albastru Cobalt, Absorbție căldură, Verde,1/2 Gri, galben (opțional adaptor filtru galben YF57)

înclinare Fanta: 5°, 10°, 15°, 20°,

Bec LED;

Intensitate maxima: 35000 Lux;

Coloana tip semiluna pentru atașare sistem laser.

BAZA

Mișcare verticala: 30mm;

Mișcare longitudinala: 70mm;

MENTONIERA:

Mișcare Verticala: 75mm;

Lampa de fixare pacient: bec Tungsten 6,3V; 0.14A;

Alimentare: CA 220V 50Hz

Consum: 65VA;

Greutate : 18.5 kg;

Dimensiuni: 550(W)x400(D)x680(H)mm;

ACCESORII OPȚIONALE: lentila Hruby, aplanotonometru

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare


Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 aniDENUMIRE: Tonometru

TIP/MODEL:

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Tonometru Goldman prin aplanație.

Să fie compatibil cu biomicroscopul din dotarea cabinetului de oftalmologie.

Domeniul de măsurare: 0 -10.64 kpa.

Deplasarea inelului luminos: 1.53 x 2=3.06mm.

Diametrul capului de testare să fie de 7 mm.

Accesorii necesare capete prismatice 3 buc și greutăți de calibrare.

Volumul ocular afectat să fie de 0.56 mmc.

Toleranta măsurătorilor să fie mai mica de ±0.066KPa (0.5mmHg).

Să fie livrat în cutie rigidă de protecție.

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica îndeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Lentilă tip Volk.

Să fie de tip 78D.

Să aibă magnificarea de minim 0,95X.

Să aibă FOV static de 88°.

Apertura să fie de 26 mm.

Distanta de lucru să fie de 7 mm

Culoarea monturii metalice: negru.

Dimensiuni maxime: 31x14 mm.

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DENUMIRE: Camera fundus TIP / MODEL: PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Aparat cu funcție de camera fundus și angiograf.

Sistemul de cameră retiniană să ofere imagini de înaltă rezoluție de 16 megapixeli, cu o viteză mare, detalii, contrast și fidelitatea culorilor.

Aceasta să poată fi folosită pentru a documenta glaucom, retinopatie diabetică, degenerescenta maculară și alte condiții de afecțiuni ale vederii.

Caracteristici tehnice:

Distanța de lucru de la cornee: 40 mm, ±2mm.

Câmp vizual: peste 45°.

înclinare orizontal: ±30°.

înclinare verticala: ±12,5°.

Dimensiune inel exterior: 0 7,4 mm.

Dimensiune inel interior: 0 4 mm.

Să aibă filtre de stimulare: roșu și albastru.

Adâncimea distanței contracție câmp să fie & 5 mm.

Compensație refractivă să fie ±15D.

Distanța de mișcare față / spate să fie de 60 mm.

Distanța de mișcare dreapta/stânga să fie 120 mm.

Distanța de mișcare sus / jos să fie 30 mm.

Alimentare electrica: 220 v/50 Hz.

Puterea de intrare să fie <300W

Funcționare: NON-Midriatic

Ajutor poziționare ochi: aliniere puncte.

Dimensiunea minima a pupilei: 3 mm.

Sursa observare: LED roșu.

Focalizare: manuala/auto-focalizare.

Reglare automată a intensității flash / intensitate de iluminare în funcție de dimensiunea pupilei pacientului

Fixare interna 5 puncte (opțional 9 puncte)/ lampă fixare externa 5 puncte

Rezoluția camerei de minim 10 Megapixeli.

Angiografie fundus cu fluorisceină.

Imagini FFA și video.

Interfață internet: Dicom 3.0, Lan (Opțional)

Ecran secundar de vizualizare: Opțional (7”LCD)


Recunoașterea poziției ochiului: automat.

Limita reglare masa electrica: 200 mm.

Dimensiuni maxime aparat 350x550x600 mm.

Greutate maximă 50kg.

Soft-ul să poată asigura:

Postprocesare imagine: luminozitate, contrast, corecție gamma, culoare, măsurare, netezire, fixare, etc.

Focalizare procesare: măsurare, marcare, colare, etc.

Administrarea documentelor: inregistrare, cautare, sortare, raport, etc..

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 aniDENUMIRE: Lampă UV TIP / MODEL: 1 buc

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica îndeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Lampa tip UV pentru sterilizare aer in salon, cu prindere pe perete

Aparatul sa aiba in dotare un purificator de aer cu camera UV-C

Camera de purificare sa aiba minim doua tuburi cu UV-C

Puterea unui tub din camera de purificare cu UV-C: minim 55 W

Alimentare: 230V la 50 Hz

Puterea necesara: aprox 115 VA

Capacitatea ventilatorului: minim 199 m3/h

Volumul dezinfectat: minim 45-90 m3

Aria dezinfectată : minim 18-35 m2

Durata de viata a lămpii: minim 8000 h

Dimensiunea totala a aparatului: aproximativ 1190 x 215 x 150 mm

Greutate aproximativa: 9 kg

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

SPECIFICAȚIE

Oftalmoscop pentru examinare, folosit in oftalmoloqie.

CONFIGURAȚIE

Oftalmoscop de calitate cu 5 aperturi diferite pentru toate tipurile de examinări.

Instrument cu înalte calități optice. Lumină strălucitoare foarte puternică cu LED.

5 aperturi diferite:

Spot mare: pentru examinarea normală a fundului de ochi.

Spot mic: pentru reducerea reflexelor la pupilele mici.

Semiccerc: pentru reducerea reflexelor la pupilele mici.

Stea de fixare: pentru determinarea centrului sau fixarea excentrică, potrivit pentru examinarea copiilor.

Filtru infraroșu (verde): pentru asigurarea contrastului la examinarea vaselor fine.

CARACTERISTICI TEHNICE

Durata de viata estimata pentru LED: 50000 ore.

Iluminare puternica de cel puțin 80000 Lux.

Temperatura culorii 5000°K.

CRI > 80.

Lentile reglabile de la -20 D la +20 D.

Livrat in carcasa rigida.

înălțime spatar minim 12 cm.

înălțime șezut de la 43 la 53 cm

Lățime minim 60 cm.

Adâncime minim 55 cm.

Greutate proprie maxim 20 kg.

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Detalii tehnice:

înălțime: 740mm la 1040 mm;

Lungime: 1980mm;

Lățime: 480mm

Dimensiuni baza: 500mm x 1000mm

Secțiune cap: 480mm x 270mm

Secțiune spatar: 480mm x 500mm

Secțiune șezut: 480mm x 460 mm

Secțiune picioare: 240mm x 645mm

Motor: 3 buc,

capacitate ridicare: 150 kg

Vopsire: electrostatica

Modul de comanda: comutator la picior

Detalii funcționale:

Secțiune cap: detașabila, reglabila in inaltime 0-80mm, sus-jos: -90° la +10°

Secțiune spatar: -25° la +70°.

Secțiune picioare/ inclinare: -22° la 22°; detașabile fiecare dreapta - stanga; fata de orizontala: -90°

Accesorii Standard:

Suport perfuzii (inox), cadru anestezie (inox), sine&suport braț (2 buc), Curea pentru corp antistatica. Rotile otel pentru mutare (3 buc) Acumulator reincarcabil.

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Lampă de examinare mobilă cu halogen sau LED.

Funcționare în condiții de siguranță de joasă tensiune cu transformator electronic.

Brațul flexibil să permită reglarea și fixarea lămpii la înălțimea dorită.

întregul sistem să fie fixat pe un troliu stabil cu roți pentr manevrabilitate.

Clasa II de protecție.

Tip de iluminare: halogen sau LED

Consum maxim 10W.

Durata de viata a becului cel puțin 20000 ore.

Intensitatea luminoasa minimă 13 Klux.

Temperatura culorii 3000 K.

Culoare: alba

Să respecte normele de siguranță electrică EN 60601-1-2 și să aibă marcaj CE 93/42.

Tensiunea de alimentare: 230V CA/ 50 Hz.

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Lampa tip UV pentru sterilizare aer in salon, cu prindere pe perete

Aparatul sa aiba in dotare un purificator de aer cu camera UV-C

Camera de purificare sa aiba minim doua tuburi cu UV-C

Puterea unui tub din camera de purificare cu UV-C: minim 55 W

Alimentare: 230V la 50 Hz

Puterea necesara: aprox 115 VA

Capacitatea ventilatorului: minim 199 m3/h

Volumul dezinfectat: minim 45-90 m3

Aria dezinfectată : minim 18-35 m2

Durata de viata a lămpii: minim 8000 h

Dimensiunea totala a aparatului: aproximativ 1190 x 215 x 150 mm

Greutate aproximativa: 9 kg

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Clește electric pentru taiat aparat gipsat (include 2 pânze)

Cutit electric pentru taiat si îndepărtat gipsul din rasina sintetica

Se prezintă sub forma de trusa si conține si 2 lame

Se poate folosi si la gipsul clasic

Aparatul este special construit ca atunci când atinge materialul moale (tifonul) sa se oprească

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DENUMIRE. Canapea de examinare cu taburet medic si paravan

TIP / MODEL: 1 buc

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Canapea de examinare compusa din 2 secțiuni

Telecomanda pentru reglarea inaltimii

CARACTERISTICI TEHNICE

Masa terapie compusa din doua secțiuni cu inaltime ajustabila electric

Partea pentru cap ajustabila mecanic

Structura vopsita in câmp electrostatic

Inaltime ajustabila: 45-90 cm

Orificiu pentru respirație

Sarcina utila : minim 170 kg

Alimentare : 230V/50 Hz

Taburet medic

Scaun rotund cu spătar și înălțime reglabilă.

Șezut 0 33 cm tapitat cu imitație de piele (disponibila in diferite culori.

Ușor de curățat și dezinfectat cu substanțe comune.

Părțile metalice cromate.

Inaltime reglabila cu piston de gaz 53-68 cm.

Baza metalica pe roti.

Paravan cu ramă aliaj aluminiu cu 4 secțiuni

Greutate maximă 8 kg.

Perdea ignifuga, lavabila.

Dimensiuni: 200xh 170 cm.

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Masă instrumentar mobilă pe 4 roți 0 80 mm.

Fabricată din oțel inox medical.

Dimensiuni: 60x40xh80 cm.

Sarcina utila minim 50 kg.

Configurabilă opțional cu bare laterale raft, suport sticle si cos de gunoi.

Troliu cu 2 boluri pentru pansamente.

Suport oțel cromat cu baza din otel inoxidabil si 5 roti, din care una cu frana.

Reglabil pe înălțime 60 - 90 cm.

Bol din oțel inoxidabil 0 32 cm inclus. Disponibil cu două boluri.

Suport perfuzii cu troliu 5 roti.

Cu 2 cârlige din material plastic.

Material suport: aluminiu.

Reglabil pe inaltime: 160-245 cm.

Greutate maximă 3 Kg.

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de ia solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

Nr. crt

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerințe minime si obligatorii)

DA

NU

CONFORMITATE

(va rugam parametrului indeplinire a trimitere la pagina din care justifica caietul de beneficiar

indicați valoarea sau modul de cerinței si indicați cu documentul (respectiv, pliant/catalog/manual) indeplinirea cerinței din sarcini intocmit de

1.

CONFIGURAȚIE

 • - Gantry

 • - Sistemul de detecție si achiziție

 • - Generatorul de înalta frecventa

 • - Tub Raze X

 • - Masa pentru pacient

 • - Consola de operare

 • - Managementul sistemului

 • - Calitatea imaginii si doza

 • - Conectivitate DICOM

 • - Accesorii incluse

2.

CARACTERISTICI TEHNICE

2.1.

Gantry

Număr maxim de slice-uri achizitionate/rotatie: minim 32

Cel mai scurt timp de scanare pentru o rotatie completa de 360° :maxim 0.75 secunde

Distanta Fosus- isocentru: intre 500- 520 mm

Distanta focus detector: intre 850- 900 mm

Apertura gantry: minim 65 cm

Pitch liber selectabil in domeniul: minim 0.5-1.5

Comenzi si afisaje pentru gantry:

 • - de la consola si

 • - de la panouri de comanda situate bilateral pe gantry

Laser de poziționare pacient

2.2.

Sistemul de detecție si achiziție

Numărul de rânduri de detector de-a lungul axei z min 16

Numărul fizic de elemente de detector pe fiecare rând: minim 700

Lungimea efectiva a detectorului la izocentru c: 12 mm

Număr total min de detectori pentru cele 16 rânduri: min 11.000

Achiziție min 1200 imagini/rotatie completa

Matricea imaginilor achiziționate pentru o rezoluție inalta a imaginii si o calitatate excelenta pentru vizualizarea detaliilor fine: minim 512 x 512

2.3.

Generator de inalta frecventa

Putere nominala (se va declara valoarea reala, nu se accepta echivalente: minim 25 kW

Domeniu tensiune anodica: min 70-140 kV

Tensiune anodica selectabila: cel puțin 4 valori diferite

Domeniu curent anodic: min 10- 230 mA

Timp total de expunere: 100 sec

2.4.

Tub raze X

Focare: minim doua

Capacitatea anodei de inmagazinare a căldurii (valoarea reala fara echivalente: minim 3 MHU

Rata maxima de răcire a anodei care sa permită efectuarea de expuneri îndelungate, precum protocoale run-off, de angiografie periferica si ortopedice: min 3 MHU/min;

2.5.

Masa pentru pacient

Viteza maxima de deplasare in plan longitudinal care, impreuna cu un pitch corespunzător, permite efectuarea de examinări rapide dinamice: min1-100 mm/s

Greutate maxima pacient pentru o funcționare normala, cu menținerea preciziei de poziționare: minim 200 kg

Domeniu maxim de scanare ce asigura acoperirea unei anatomii extinse minim 135 cm

Reglarea inaltimii mesei pe un interval de minim 50 cm

2.6.

Consola de achiziție imagini

Procesor de mare viteza multi core: minim 2.8 Ghz

Memorie RAM procesor reconstrucție: minim 8 GB

Matricea de reconstrucție a imaginii: minim 512 x 512, min 750 000 imagintf 512x512)

Capacitate maxima de stocare pe HDD a imaginilor: minim 1 TB

Monitor LCD, color, marimea ecranului: minim 19”

Matrice afișare: minim 1024x 1024

Unitate de stocare pe CD/DVD; USB

UPS pentru statia de achiziție

Sistem de comunicare bidirecționala examinator-pacient

2.6.

1.

Aplicații clinice la consola de achiziție

2D, 3D, MPR

Sisteme software de selecție expunere

Sisteme de modulare automata a curentului prin tub

Software pentru utilizarea optima a substanței de contrast

Navigare virtuala endoluminala

Generarea automata a imaginilor axiale, sagitale, coronale, dublu-oblice din protocoalele de scanare standard, eliminandu-se astfel pașii de reconstrucție manuala

Program de scanare pediatrica, cu tehnici de reducere a dozei si protocoale dedicate, inclusiv protocol pediatric

Platforma software de automatizare si eficientizare a fluxului de lucru

Sistemul sa includă tehnici de reconstrucție iterativa care sa permită reducerea maxima dozei de si imbuntatirea calitatii imaginilor, asigurând posibilitatea examinărilor multiple pentru pacientii oncologici, care necesita investigații repetate pentru stadializari: minim 60%

Software- licențe definitive pe consola:

-bolus tracking

-perfuzie cerebrala

-evaluare nodul pulmonar

-evaluare vasculara complete( determinarea automata a centrului vasului, măsurători, secțiuni, diameter, lungime, estimarea stenozei) -colonoscopie virtuala

-metal artifact reduction

2.7.

Managementul sistemului

Scanare automata si manuala

Achiziție dinamica fara mișcarea mesei

Startare sincrona a achiziției la apariția bolusului de contrast in zona de interes

Posibilitatea reglării directe a parametrilor de scanare

Asistenta sistem la setarea parametrilor de scanare

Funcție de browser pentru acces la date si pacienti

- Reconstrucția imaginilor:

- Marimea câmpului de imagine: minim 5-45cm

- Matricea de reconstrucție: minim 512 x 512

- Matricea imaginilor afișate: 1024 x 1024

I

- Viteza de reconstrucție a imaginilor prin metoda filtered back projection: minim 10 imagini/s

- Port USB 2.0 extern pentru stocare rapida date brute

2.8

Calitatea imaginii si doza

Rezoluția izotropica maxima de contrast inalt la 0% MTF minim 15 Ip/cm

Low contrast resolutie min 3mm- max 40mGy( pe fantoma CATPHAN 20cm)

Vizualizarea distribuției dozei de-a lungul tomogramei înainte de scanare

Specificați si descrieți toate procedeele de reducere a dozei incluse in sistemul oferit

2.9

Conectivitate DICOM

DICOM Worklist

DICOM Query/Retrieve

DICOM Basic Prinț

DICOM MPPS

DICOM Export

DICOM Send/Receive

2.10

Accesorii

Benzi de restrictionare pacient 1 set

Suport cap achiziție standard cu pernute de fixare 1 buc.

Suport cap achiziție coronala (pronatie si supinatie) 1 buc.

Saltea masa 1 buc.

Suport brațe 1 set

Interfon 1 buc.

Injector pentru substanța de contrast Configurația:

cap injector-1 buc, monitor de control-1 buc, telecomanda- 1 buc

Descrierea componentelor sistemului:

A Cap injector cu următoarele caracteristici: -ecran touch-screen color de minim 5”

-meniul de utilizare sa fie in limba romana, intuitiv (pictograme grafice)

-sistem de menținere la temperatura constanta pentru substanței de contrast +37 grade (+1-2 grade)- in vederea evitării incidentelor la injectare-frison, reacții adverse etc

-incarcare duala( manuala si automata) a seringii, cu debit reglabil minim in intervalul flux-timp de :0.1-10.0 mL/s

-presiune maxima de injectare reglabila pana la minim 300 PSI

-volum presetabil de incarcare automata a seringii posibilitatea de setare de protocoale, configurabile min 4 faze de injectare

-capacitate de memorare de min 20 de protocoale de injectare distincte

-volum de umplere seringa: pana la min 200 mL -debit de injectare setabil min intre intervalele de 0.1 si 10.0 mL/s

-funcție de arhivare si afișarea retrospective a min 40 de injectări anterioare incluzând min date distincte ale acestora legate de: debitul injectare, volumul de injectare si presiunea de injectare.

B Monitor de control din camera de comanda, -comunicare wireless/ Bluetooth cu INJECTORUL -display color, touchscreen

-funcții minime de: programarea protocoalelor de injectare, salvarea si modificarea de protocoale de injectare

-obligatoriu licența software definitiva de evaluare estimativa a funcționalității renale

-funcție de arhivare si afișarea retrospective a min 200 de injectări anterioare incluzând min date distincte ale acestora legate de: debitul injectare, volumul de injectare si presiunea de injectare.

C Telecomanda care sa se permită declanșarea si oprirea injectării

Funcționarea injectorului sa fie duala: alimentarea directa la rețeaua electrica si independenta prin baterii( la nevoie) pentru mobilitatea crescută a echipamentului.

Masa si cabinet computer 2 seturi

Geam plumbat cu rama: 80 x 100 cm 1 buc.

Tablou general de comanda 1 buc.

UPS pentru consola de achiziție 1 buc.

Inscriptor- cititor de CD uri pentru imprimarea si salvarea rezultatelor examinărilor ptr pacienti pe acest format.

Alte caracteristici- cerințe obligatorii

Service de la distanta (remote service)

Curs de aplicație la sediul beneficiarului

Amenajarea spatiilor conform normelor de amplasare CNCAN - in urma calculelor de radioprotectie.

3.

CARACTERISTICI GENERALE

Echipamentul trebuie sa indeplineasca toate condițiile legale pentru punerea pe piața - se vor prezenta următoarele documente:

 • - Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat;

 • - Declarație de conformitate CE pentru produs

 • - Certificat ISO 13485: 2003

Toate certificatele trebuie sa fie in termen de valabilitate.

Instalarea, punerea in funcțiune si service-ul in perioada de garanție, se asigura de către furnizor la beneficiar, cu personal autorizat al firmei care livrează si sunt operații incluse in preț. Se va anexa o declarație in acest sens

Producătorul va oferi o perioada de garanție completa (incluzând componentele cu vacuum) de minim 12 luni de la punerea in funcțiune cu timp maxim de intervenție de 24 de ore. Se va anexa o declarație in acest sens.

Producătorul trebuie sa furnizeze piese de schimb, cel puțin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declarație in acest sens.

Furnizorul va asigura la livrare autorizația de securitate radiologica pentru produs sau autorizația de furnizare emisa de CNCAN si manualele de utilizare ale aparatului in limba romana. Se va anexa o declarație in acest sens.

Furnizorul va asigura la locul instalării sistemului școlarizarea personalului utilizator. Se va anexa o declarație in acest sens.

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR.

DENUMIRE: Ecograf multifuncțional pentru radiologie TIP / MODEL: 1 buc.

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE Si CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/cataiog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Ecograf doppier color staționar

Echipamentul trebuie sa sa permită conectarea simultana a minim 3 sonde de imagine selectate electronic

Sistem de blocare a celor 4 roti

Ecograful sa dispună de spațiu pentru periferice

Suport pentru tubul de gel

Mâner pentru deplasarea cu ușurința a echipamentului

Posibilitate de atașare a unui incalzitor de gel

HDD minim 500 GB

Zgomot generat maxim 40 dB

Putere consumata (cu tot cu periferice) max 650VA

Monitor

Diagonala min 21 inch

Tehnologie LED sau superior

Rezoluție Full HD (1920 x 1080)

16.7 M culori

Posibilitate de reglare a luminozității

Monitorul trebuie sa fie fixat pe un braț articulat care sa permită:

Rotire pe orizontala ±160 grade

Rotire pe verticala +25/-70 grade

Reglarea inaltimii min 18 cm

Panou de control

Minim 4 taste configurabile de către utilizator

Minim 5 suporturi pentru sonde

înălțime reglabila pe minim 18 cm

Pentru simplificarea fluxului de lucru, ecograful trebuie sa dispună de ecran tactil

Ecran tactil

Tehnologie LED

Diagonala minim 10 inch

Rezoluție minim 1280 x 800

Tastatura alfa-numerica disponibila pe ecranul tactil

Ecran tactil de tip capacitiv

Aplicații disponibile pe echipament

Abdomen

Cardiologie

Ginecologie

Musculoscheletal

Obstetrica

Pediatrie

Parti moi

Urologie

Vascular

Preseturi standard

Abdomen

Cord adult

Adnexa

Aorta

Arc aortic

Arterial

Vezica urinara

Intestine

San

Carotida

Penetrare

Cord fetal

Cap (neonatologie)

Translucenta nucala

Abdomen pediatrie

Cord pediatrie

Sold pediatrie

Prostata

Renal

Tiroida

Testicul

Doppler transcranial

Uter

Venos

OB Trim 1

OBTrim 2

OB Trim 3

Moduri de operare

2D

Doppler color

Doppler pulsat

Doppler continuu

Power Doppler

Power Doppler direcțional

M

M anatomic

Single/Dual/Quad

3D

4D


STIC (Spatio Temporal Image Correlation)

Doppler color tisular

Doppler pulsat tisular

Elastografie

Imagine panoramica

Imagine trapezoidala

Mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuia

Transductori

Echipamentul sa fie compatibil cu :

Sonde liniare in gama totala de frecventa minim 3-16 MHz

Sonde convexe in gama totala de frecventa minim 2-8 MHz

Sonde micro-convexe in gama totala de frecventa minim 4-9 MHz

Sonde endocavitare in gama totala de frecventa minim 4-9 MHz

Sonde phased array in gama totala de frecventa minim 2-4 MHz

Sonde abdominale volumetrice in gama totala de frecventa minim 4-8 MHz

Sonde endocavitare volumetrice in gama totala de frecventa minim 5-9 MHz

Sonda creion de 2 MHz

Caracteristici standard ale echipamentului

Formator de unde digital

Gama totala de frecventa acoperita min 2-16 MHz

Minim 570 000 canale de procesare

Adâncime de scanare min 2-38 cm

Minim 4 focare

Soft de imbunatatire a imaginii 2D si 3D/4D prin intarirea contururilor si reducerea artefactelor

Reglabil in 5 trepte

Minim 256 tonuri de gri

Gama dinamica minim 256 dB

Sistemul sa atinga un frame rate de minim 950 fps

Posibilitate de inversare a imaginii

Sus/jos

Stanga/dreapta

Rotire a imaginii cu 90/180/270 grade

Mod de compunere a frecventelor reglabil in minim 3 pași

Memorie CINE min 45000 frame-uri

CINE Loop minim 14000 linii

Optimizare automata a imaginii in scala de gri prin apasarea unui singur buton

Timp de pornire a sistemului max 180 sec

Minim 30 preseturi personalizabile de către utilizatorBaza de date pacienti

Posibilitate de editare a meniului de pe ecranul tactil

Softuri disponibile opțional pe sistem

4D

Softuri de prelucrare a volumului

Vizualizare a volumului in slice-uri 2D cu grosime reglabila

Vizualizare a unei secțiuni in volum definita după orice plan trasat de către utilizator

Măsurare automata a intimei medii

DICOM 3.0

Elastografie de tip străin pentru parii moi

Modul de exportare a imaginilor pe smartphone prin intermediul unei aplicații disponibile pentru Android si IOS

Mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuia

Panoramic

Măsurătoare semi-automata a translucentei nucale

Măsurătoare automata a foliculilor ovarieni dintr-o achiziție 3D a ovarului

Mod de reconstrucție realista a țesuturilor in 3D/4D

STIC (Spatio Temporal Image Correlation)

Străin (cardiologie)

Modul 2D

Steer 2D minim 5 unghiuri

Chroma minim 11 harți

Afișare in mod dual 2D si Doppler Color in timp real

Minim 5 frecvente selectabile

Minim 12 harți de gri

Mod de lucru cu armonice fundamentale

Mod de lucru cu armonice cu inversie de faza

Posibilitate de reglare a densității de linii minim 3 pași

Soft de reducere a artefactelor si intarire a contururilor

Reglabil in minim 5 pași

Compunere spațiala

Reglabila in minim 3 pași

Imagine trapezoidala

Reglare a unghiului de scanare minim 40-100%

Zoom

Read zoom de minim 8 ori

Write zoom

Modul M

Minim 11 harți

Posibilitate de reglare a vitezei de baleiere (sweep speed)

Mod M anatomic

Modul Doppler Color

Minim 12 harți de culoare


Posibilitate de reglare a sensibilității

Hide color: on/off

Gama PRF minim 0.1 KHz - 19.5 KHz

înclinarea ferestrei doppler cu minim ±30 grade

Filtru de perete reglabil in minim 4 pași

Modul Doppler pulsat

Calcul automat pentru PSV, EDV, TAPV, Rl, PI, S/D, TAMV, D/S, Max Pressure Gradient, Mean Pressure Gradient, VTI, Peak A

Harți de culoare minim 11

Gama PRF minim 1-22.5 kHz

Optimizare automata a spectrului prin ajustarea baseline-ului si reglarea PRF-ului prin apasarea unui singur buton

Reglare a dimensiunii porții minim 0.5 - 25 mm

Corecție automata a unghiului de insonatie la 60 grade

Modul Doppler Continuu

Gama PRF minim 2-57 kHz

Modul Power Doppler

Minim 12 harți de culoare

Hide color

Inversare a harții de culoare (Power Doppler Direcțional)

Filtru de perete reglabil in minim 4 pași

Gama PRF minim 0.1 KHz - 19.5 KHz

înclinarea ferestrei doppler cu minim ±30 grade

Modul 3D/4D

Vizualizare tomografica a volumului in slice-uri 2D de grosime reglabila

Calcul automat al dimensiunilor folicuIilor pornind de la o achiziție 3D a ovarului

Soft de reconstrucție realista a țesuturilor

Posibilitate de reglare a unghiului de iluminare

Posibilitate de reglare a culorii țesutului

Unelte de prelucrare a volumului (ștergere, decupare pentru inlaturarea artefactelor sau a structurilor inutile)

ROI Curve - posibilitate de curbare a boxului pentru reconstrucția 3D/4D in zone cu puțin lichid amniotic)

Posibilitate de reglare a unghiului de reconstrucție pentru scurtarea timpului de achiziție

Elastografie

Echipamentul trebuie sa dispună de software de elastografie de tip străin pe sonda liniara si endocavitara

Modul elastografie sa fie realizabil fara compresia utilizatorului pentru mai multa acuratețe si reproductibilitate a examinăriiSoftul de elastografie sa dispună de un indicator de calitate a achiziției in timp real

Minim 5 harți de culoare selectabile

Afișare in mod dual

Reglare a transparentei harții de culoare

Inversare a harții de culoare

CONFIGURAȚIE DE LIVRARE

1.Unitatea de baza incluzând minim cerințele tehnice de la punctul A.

2. Transductor Convex multifrecventa

- gama de frecventa in intervalul minim 2-8 MHz

- minim 190 elemente

- unghi de scanare minim 55°

- aplicații: abdomen, obstetrica, ginecologie

- Posibilitate de atașare a unui ghid de biopsie

3. Transductor Liniar multifrecventa

- gama de frecventa in intervalul minim 3-16 MHz

- minim 190 elemente

- câmp de scanare minim 35 mm

- aplicații: pediatrie, musculoscheletal, parii moi, vascular

- Posibilitate de atașare a unui ghid de biopsie

4. Soft de reducere a artefactelor si intarire a contururilor pentru imbunatatirea imaginii 2D

5. Soft de compunere spațiala pentru rezoluție superioara in modul 2D

6. Videoprinter alb-negru digital

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR.

DENUMIRE: Aparat pentru fluoroscopie si radiologie digital - post fix TIP / MODEL: 1 buc.

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Componenta instalației RX cu grafie si scopie digitale:

Generator de inall

a frecventa

Masa basculanta telecomandată grafie si scopie

Coloana port-tub pentru tubul Rx peste masa

Detector digital minim 43x43cm

Post grafie digitala

Stativ vertical investigații in ortostatism

Detector digital minim 35x43cm

Stretcher mobil radiotransparent

Sistem digital pen

tru achiziția imaginii

Monitor in camera de comanda

DAP-metru

Accesorii

Curea de compresie

Suport picioare cu mișcare motorizata

Interfon pentru comunicarea dintre camera de examinare si camera de comanda

Mânere

Suporți umeri

Sistem de susținere si imobilizare pentru sugari si copii mici, radiotransparent; permite imobilizarea micilor pacienti, atat orizontal cat si vertical, si poziționarea acestora, inclusiv in poziții rotate axial de 45° 90° sau 180°, cu dispozitiv de siguranța pentru eliberarea imediata in caz de urgenta;

dispune de banda de fixare pentru cap;

are componente radiotransparente pentru imobilizare si fixare nou nascuti la stativul vertical: min 5 tavite cu dimensiuni in intervalul 100 -190 mm (lățime) x 500 - 1000 mm (lungime)

UPS pentru oprirea in siguranța a sistemului imagistic in timpul căderilor de tensiune

Tablou electric de distribuție

Geam cu rama, pentru protecție radiologica, minim 2,1 mmPb eq, min 100x80 cm

Cerințe de performanta si specifice componentelor sistemului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Generator de inalta tensiune

Generator de inalta frecventa controlat de microprocesor

Putere maxima: minim 65 kw

Frecvență de lucru generator: minim 400 kHz

Tensiune anodica reglabila intre: 40-150 kv

Curent anodic reglabil intre: minim 1 - 800 mA

Echipamentul trebuie sa fie prevăzut cu automat de expunere

Echipamentul trebuie sa fie prevăzut cu DAP-metru (Dose Area Product Meter)

Fluoroscopie pulsata: minim intervalul 1-30 pulsuri/secunda

Intensitate maxima a curentului in fluoroscopie pulsata: minim 95 mA

Interval timpi de expunere: minim 0.001 - 6 s

Ansamblu tub-cupola

Tub Rx cu anoda rotativa si doua focare

Focare: maxim 0.6/1.0 mm

Viteza de răcire a anodei: minim 185 kj/min

Capacitate de stocare a anodei: minim 600 kj

Capacitate maxima de stocare a căldurii ansamblului tub cupola: minim 1.800 kj

Masa basculanta telecomandată

Basculare masa: minim +90° / -30°

Oprire automata a mesei in poziție orizontala

Inaltimea blatului mesei (in poziție orizontala) fata de podea, variabila minim 20 cm

Blat masa: minim 210 x 80 cm

Deplasare motorizata longitudinala a blatului mesei: minim ±80cm

Viteza de deplasare longitudinala a mesei: minim 5 cm/s

Deplasare motorizata transversala a blatului mesei: minim 35 cm

Viteza deplasare motorizata transversal a mesei: min 5 cm/s

Greutatea maxima admisa pentru pacient fără limitarea mișcărilor mesei si a vitezei: minim 220 kg

Coloana port-tub pentru tubul Rx peste masa

înclinarea coloanei port-tub pentru protecții oblice: minim ±40°

Rotirea ansamblului tub-cupola: minim +90° pana la -180°

Deplasarea coloanei port-tub: minim 170 cm

Distanta focar-film (SID) variabila: minim 115-180 cm

Dispozitiv de compresie motorizat:

 • -  Forța maxima de compresie: minim 190 N

 • -   Decompresie in situații de urgenta

Afișarea forței de compresie

Parcare automata a dispozitivului de compresie

Dispozitiv de tomografie

Tomografie liniara digitala pe doua direcții

Unghiuri tomografie: minim 5

Minim doua viteze de realizare

Dimensiunea secțiunii tomografice : minim 0 -320 mm (cu variație milimetrica)

Detector digital

Dimensiune arie activa impresionabila a detectorului: minim 43 x 43 cm

Grila antidifuzanta retractabila motorizat: raport de grila minim 12:1, minim 80 linii/cm

Dimensiune pixel: maxim 140pm

Rezoluție spațiala: minim 3.5 Ip/mm

Adâncime digitalizare: minim 16 bits

Matrice achiziție: minim 3050 x 3000 pixeli

DQE: min 75%

MTF@1pl/mm: min: 54%

Minim 4 formate de imagine

Distanta blat masa - detector digital: maxim 7,5 cm

Colimator

Colimator automat cu fascicul luminos de centrare

Prefiltre de Cu si Al: minim 3 valori

Câmp luminos la distanta de 1 m, reglabil: 0x0 pana la 48 x 48 cm

Stativ vertical investigații in ortostatism

Suport detector pentru expuneri verticale, oblice si orizontale

Cursa verticala, din centrul detectorului, cuprinde intervalul minim: 38-174 cm

înclinare a suportului detectorului: 0 grade, +90 grade, -20 grade

Inaltimea maxima fata de podea a bucky in poziție orizontala: 70 cm

Conține suport pentru detector digital care include dispozitiv AEC si grila antiimprastiere cu min 90pl/inch si raport min. 12:1

Detector digital wireless minim 35x43cm

Dimensiune pixel: max. 140pm

Arie activa: min. 25x30 cm

DQE: min 68%

Conversie A/D: 16 bit

Greutate maxima: 2,1 kg

Autonomie de minimum 1000 imagini pentru un schimb de lucru de 6 ore (la o cadența de 20 sec per ciclu achiziție)

Stretcher mobil radiotransparent

Blat radiotransparent minim 210x65 cm din fibra de carbon

Mișcare de elevație verticala de la o poziție minima de 76 cm pana la cel puțin 105 cm

Greutate pacient maxima suportata: min 180 kg

Reducerea dozei de iradiere

Sistem automat de control pentru calculul si optimizarea valorilor de expunere bazat pe valorile din fluoroscopie

Prefiltre de Cu si Al pentru reducerea dozei pacientului

Selectarea filtrelor cu ajutorul programelor de organ cu monitorizare automata a dozei de absorbite pacient

Fluoroscopie pulsata cu minim 5 frecvente de puls in domeniul minim 1-30 p/s

Poziționarea fără iradiere a lamelor

J

colimatorului pe baza LIH

Poziționarea pacientului (regiunii de interes) fara iradiere, prin afișarea grafica a câmpului de vizualizare in LIH

Sistem digital pentru achiziția imaginii

Sistem pentru achiziția imaginii:

Sistem de operare: Windows sau echivalent

Microprocessor: minim 3.5 GHz

- Minim 8 GB RAM

Memorie pentru achiziție imagini: minim 60 000 de imagini in matricea maxima de achiziție a detectorului de 3000x3000x16bit

Stocare imaginilor DICOM pe CD/DVD sau USB cu program autorulant de vizionare

Achiziții de imagini cu o frecventa maxima de cel puțin 18 imagini/sec in fluoroscopia continua, la dimensiunea maxima a detectorului de 43x43 cm

Rezoluție maxima de achiziție in fluoroscopia continua: minim 1024x1024x16bit

Achiziții de imagini cu o frecventa maxima de cel puțin 15 imagini/sec in fluoroscopia pulsata, la dimensiunea maxima a detectorului de 43x43 cm

Rezoluție maxima de achiziție in fluoroscopia pulsata: minim 1024x1024x16bit

Achiziții de imagini cu o frecventa maxima de cel puțin 12 imagini/sec in radiografie, la


dimensiunea maxima a detectorului de 43x43 cm

Rezoluție maxima de achiziție in radiografie digitala: minim 3050x3000x16bit

Minim patru formate imagine (precizați aria)

Introducerea pacientilor: manuala cu ajutorul tastaturii sau preluarea automata din lista de lucru DICOM

Librărie preconfigurata de examene a pârtilor anatomice, cu posibilitatea modificării manuale a parametrilor de lucru;

Selectarea parametrilor de expunere pentru cel puțin patru mărimi de pacienti (mari, medii, mici, pediatrie)

Posibilitatea definirii regiunilor de interes (ROI) pentru optimizarea automata a parametrilor in fluoroscopie

Pachet software pentru aplicații de ortopedie -compunere de imagini pentru coloană si picior întreg

Console de operare

Consola de control a sistemului pentru operarea din camera de comanda

Control al mișcării mesei, coloanei port-tub si sistemului de compresie

Interfața utilizator cu touch screen pentru controlul generatorului, sistemului de imagistica si afișarea stării curente a sistemului

Pedala pentru achiziția radiografie si fluoroscopie

Controlul la masa pacientului (inclinarea tubului, mișcările mesei, inclinarea mesei, ajustarea distantei focar-detector, mișcarea coloanei port-tub, ajustarea colimatorului)

Monitor plat cu contrast inalt in camera de comanda

Monitor plat cu contrast inalt montat pe suport in camera de comanda

Dimensiune monitor: minim 19 inch

Rezoluție: minim 1280 x 1024

Luminozitate maxima: minim 1300 cd/m2

Contrast: minim 1000:1

Sensor de lumina ambientala pentru adaptarea optima de afișare imagine la luminozitatea camerei

Comunicare DICOM

DICOM Send

DICOM Store

DICOM Prinț

DICOM Worklist


Condiții de service si garanție

Service in garanție (furnizorul va prezenta/anexa o declaratie-angajament/document din care sa reiasa ca îndeplinește cerințele care urmeaza):________________________________

Perioada de garanție: minim 24 luniCheltuielile aferente mentenantei produsului cad in sarcina furnizorului, cu excepția celor rezultate in urma nerespectarii condițiilor de utilizare

Se va face dovada ca exista un service autorizat in Romania pentru dispozitivul medical ofertat. Service-ul va fi asigurat prin unitati de service autorizate de Ministerul Sanatatii si CNCAN pentru aceasta categorie de dispozitive medicale.

Furnizorul se oblica sa intervină la solicitarea scrisa a beneficiarului când constata funcționarea necorespunzatoare a aparatului in termen de maxim 48 de ore de la primirea acesteia.

In urma diagnosticării, furnizorul se oblica sa remedieze defecțiunile in termen de 72 ore.

In situația in care furnizorul nu poate remedia defecțiunea la sediul beneficiarului in termen de 72 ore si se impune transportul unuia dintre componentele principale ale aparatului, acesta va inlocui componenta defecta cu una similara, iar in situația in care nu exissta posibilitatea asigurării acesteia, in cazuri temeini justificate, va asigura repunerea aparatului in stare de funcționare, in maxim 10 zile.

Durata de viata a sistemului: minim 10 ani.

Pe durata de viata a sistemului, furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului la solicitarea scrisa a acestuia, piesele de schimb si kit-urile necesare efectuării lucrărilor de mententanta, indiferent de prestatorul acestor lucrări

Piesele de schimb si service-ul post-garantie se asigura la cerere, contracost pentru o durata de minim 8 ani de la expirarea perioadei de valabilitate a garanției, indifferent de prestatorul acestor lucrări.

Transportul, montarea si punerea in funcțiune se realizează de către furnizor, costul acestor operațiuni fiind incluse in preț.

Montarea, punerea in funcțiune si testele de acceptanta se vor efectua de către furnizor la sediul beneficiarului, cu personal autorizat al firmei care livrează echipamentul si sunt incluse in preț.

Declarație de conformitate din partea producătorului ca dispozitivul medical are marcaj CE

Certificatul de conformitate CE emis de un organism abilitat pentru dispozitivul medical

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR.

DENUMIRE: Sistem de stocare si arhivare a imaginilor - PACS TIP/MODEL: 1 buc.

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere documentul (respectiv, pagina pliant/catalog/manual) care justi indeplinirea cerinței din caietul sarcini intocmit de beneficiar

la din fica de

Sistem informatic pentru vizualizarea, procesarea si arhivarea imaginilor medicale in scop de diagnostic (PACS cu statii diagnostic si vizualizare)

- Sistem informatic de tip PACS, tehnologie server-client, pentru arhivare imagini, vizualizare si diagnostic in imagistica medicala, integrat cu echipamentele de imagistica, cu destinația de a asigura accesul medicilor radiologi si clinicieni la imagini si unelte de prelucrare de imagini in cadrul laboratorului de imagistica medicala, dar si in afara acestuia, pe secțiile spitalului si in cabinetele de consultații, in vederea contribuției la stabilirea diagnosticului clinic. Soluția informatica trebuie sa faciliteze colaborarea interdisciplinara intre medici de diferite specialități, prin acces imediat si securizat la imagini medicale de la orice calculator din rețeaua spitalului. Prin implementarea acestei componente informatice se urmărește, de asemenea, alinierea la noile norme de protecția datelor personale intrate in vigoare la 25 Mai 2018 prin securizarea imaginilor radiologice ale pacientilor pe server, eliminarea CD-urilor sau a filmelor radiologice pentru distribuția imaginilor in spital, dar si eficientizarea fluxului de lucru din cadrul spitalului si reducerea costurilor prin eliminarea consumabilelor.

Sistemul trebuie sa fie construit pe o arhitectura supla, de tip “web-based”, cu randare pe server (“server side rendering”), care sa asigure o administrare simplificata si accesul imediat al utilizatorilor din orice zona a spitalului. In acest sens, se aplicația pentru vizualizare si procesare de imagini este cu amprenta zero (“zero-footprint”) si va rula intr-un browser web fara a necesita instalare locala de software. Aplicațiile software se vor instala doar pe server.

Sistemul utilizează tehnologii de streaming de imagini de la server la client, fara a muta efectiv studiul pe calculatorul de unde se apeleaza. Pentru securitatea si confidențialitatea datelor, imaginile se pastreaza doar in memoria browser-ului si doar pe timpul sesiunii de lucru. La inchiderea browser-ului, imaginile se șterg din memoria calculatorului.

Hardware

Platforma server cu procesor de tip Xeon sau echivalent, minimum 6 nuclee, minimum 2 GHz, minimum 16 GB memorie RAM, 2x6 TB SATA 7.2K RPM hot plug HDD, configurabili in RAID1, adaptor rețea 2 x port Gigabit RJ45, sistem de operare instalat de tip Windows Server sau echivalent, compatibil cu aplicațiile PACS. UPS 1500 VA, monitor 17”, tastatura si mouse pentru server.

Statie de diagnostic (1 buc)

PC desktop cu procesor Intel I3 sau echivalent, memorie 8 GB, minimum 500 GB HDD, unitate CD/DVD, sistem de operare licențiat Windows 10 Professional sau echivalent, compatibil cu viewer-ul de imagini DICOM al sistemului PACS, placa grafica dedicata cu cu minimum 2 ieșiri (cel puțin o ieșire DisplayPort), monitor color 19.5”.

Monitor medical grade DICOM, diagonala 21.3”, rezoluție 1536x2048, contrast 1500:1, luminozitate 1000 cd/m2, DisplayPort.

Licența software pentru vizualizare si procesare de imagini medicale DICOM cu funcțiile descrise la punctul F.

- Statie de vizualizare (6 buc)

PC desktop cu procesor Intel 13 sau echivalent, memorie 8 GB, minimum 500 GB HDD, unitate CD/DVD, sistem de operare licențiat Windows 10 Professional sau echivalent, compatibil cu viewer-ul de imagini DICOM al sistemului PACS, monitor color 19.5”.

Licența software pentru vizualizare si procesare de imagini medicale DICOM cu funcțiile descrise la punctul F.

Aplicația software server PACS

Sistem software modular care va conține minimum următoarele componente: server baza de date, server web, DICOM server, server prelucrare si randare de imagini. Aceasta cerința este necesara pentru a se putea muta oricare din acest procese de pe serverul principal pe servere dedicate sau virtualizate (daca va fi necesar) pentru optimizarea vitezei de lucru.

Auto rutare bazata pe evenimente si reguli: Imaginile pot fi autorutate către mai multe destinații DICOM. Studiile se vor forwarda funcție de modalitate, medicul trimitator, medicul radiolog, etc.

Compatibilitate DICOM 3.0, servicii minime:

DICOM Store SCP/SCU

DICOM Study Root Query/Retrieve SCP/SCU

DICOM Echo

DICOM Forward

DICOM Prinț (imprimare pe filme)

Sistemul permite arhivarea imaginilor atat in format necomprimat cat si in format comprimat fara pierderi (“lossless”)

Interfața HL7 bidirecționala pentru comunicație cu alte aplicații software medicale.

Posibilitate de lucru cu certificat de securitate SSL pe server.

Funcție de “cache”, de pre-incarcare studii in memoria serverului pentru a micșora timpul de afișare al imaginilor pe calculatorul client.

Software pentru vizualizare si procesare de imagini medicale DICOM. Funcții si caracteristici tehnice:

Aplicație web-based.

Rularea aplicației din browser web si afișarea imaginilor fara instalarea de software de tip „desktop DICOM viewer” sau plugin-uri pentru browsere web de tip Silverlight sau Java pe calculatoarele client.

Autentificarea utilizatorilor pe baza de nume utilizator si parola.

Cautare pacienti in funcție de diferite criterii: nume pacient, ID pacient, data studiu, tip modalitate.

Interfața web ce permite accesul utilizatorilor la imagini de la orice calculator din spital folosind un browser web.

Interfața in limba Romana si Engleza.

Aplicația de vizualizare browser-based trebuie sa fie parte integranta a sistemului, fara a necesita 2 baze de date sau transfer de date DICOM intre doua aplicații distincte.

Lista de pacienti cu posibilitatea de filtrare după diverse criterii: nume pacient, data studiu, număr de prezentare ("accession number”), echipament imagistic, etc.

După logarea in sistem, aplicația prezintă utilizatorului in mod automat o lista de studii.

Odata cu lansarea unui studiu in viewer, aplicația va afișa automat toate celelalte studii ale aceluiași pacient (daca exista in arhiva sistemului) fara căutări explicite (auto query-retrieve).

Permite analiza comparativa intre studiul curent si studii anterioare, prin afișarea alaturata a seriilor.

Aplicația prezintă utilizatorului toate seriile studiului apelat cu poze in miniatura („thumbnails”), împreuna cu toate celelalte studii ale pacientului apelat, intr-o zona a ecranului separata de zona grafica principala de vizualizare imagini.

Seriile listate in aceasta zona se pot aduce in ferestrele de vizualizare prin “drag & drop” sau cu un simplu click pe acestea.

Modificare ferestre de contrast/luminozitate („window width/window level”).

Presetari pentru contrast/luminozitate (window/level) cu scurtaturi pe tastatura.

Mărire (zoom) la dimensiunea reală - 1 pixel achiziționat = 1 pixel afișat.

Mărire regiune de interes.

Lupa („magnifying glass”).

Rotire si oglindire imagine.

Repozitionare imagini („pan”).

Posibilitate de mărire sincronizată când sunt mai multe serii afișate.

Posibilitate de Window/Level sincronizat când sunt mai multe serii afișate.

Funcțiile zoom, contrast/luminozitate (window/level), derulare imagini, sunt accesibile printr-un singur click când cursorul se afla intr-o anumita zona a imaginii. De exemplu: poziționare cursorului in partea superioara a ferestrei de vizualizare conduce la operația de marire/micsorare, in coltul din dreapta jos al ferestrei de vizualizare conduce la operația de contrast/luminozitate. Aceasta funcție este utila pentru eficienta de lucru, deorece cursorul ramane tot timpul pe imagine, nefiind necesarea accesarea anumitor zone de butoane din afara imaginii evaluate.

Măsurători:

Rigla

Unghi

Cerc

Unghi Cobb pentru evaluare diformități coloana vertebrala

Unghi Wiberg pentru displazia de sold.

Translația TT-TG („patellar translation”) pe imagini IRM genunchi

Densități Hounsfield (inclusiv ROI)

Funcție pentru etichetare vertebre („vertebra labeling”).

Vizualizarea dinamica a imaginilor cu control asupra vitezei (mod CINE).

Utilizatorul are posibilitatea de a configura partitionarea ferestrei de vizualizare prin alegerea numărului de coloane si rânduri ale matricei de vizualizare imagini.

„Display protocols”: posibilitatea de a configura si salva schema de afișare a imaginilor direct de către utilizator si direct din interfața grafica a aplicației de vizualizare.

„Display protocols”: protocolul de afișare trebuie sa se lanseze automat la incarnarea tipului de studiu pentru care a fost creat.

„Display protocols”: protocolul de afișare trebuie sa suporte diferite layout-uri cu imaginile originale provenite de la aparate dar si cu reconstrucții MPR, MIP, MIP gros sau VR.

Display protocols: protocolul de afișare se poate seta pe utilizator sau global pentru toti utilizatorii.

Utilizatorii vor avea in aceeași fereastra a viewerului acces la minim următoarele: Examen curent si examene anterioare Informații studiu Rezultate

Documente (ex. Bilet de trimitere)

Posibilitatea transmiterii imaginilor către alte servere DICOM din interfața web a viewerului.

Funcție pentru unire pacienti.

MPR (reformatari multiplanare interactive, oblice).

MIP (“maximum intensity projection”).

MIP gros cu configurarea grosimii feliei (“slab” MIP).

Posibilitate de modificare distanta dintre slice-uri (pe examinări volumetrice CT sau IRM) din interfața web a aplicației.

VR (“Volume Rendering”).

Pre-setari pentru VR.

- Posibilitate de a modifica parametri de vizualizare VR (transfer function), de către utilizator, din interfața web.

- Instrument de decupare de tip “free-hand” pe randari VR sau MIP.

- Decupare planara in mod VR (ex. pentru eliminarea mesei pe examinări CT)

- Decupare cu forme de tip “box” sau eliptice (3D) in modul VR pentru izolarea si afișarea Volumelor de Interes (VOI) (ex. poligonul Willis)

- Posibilitate de a salva imagini de referința (“key images”).

- Localizare 3D a cursorului prin afișarea poziției in toate planurile disponibile (pe vederile axial, sagital, coronal).

Derulare sincronizată automata serii din același studiu.

Legare secvențe din studii diferite ale aceluiași pacient pentru derulare sincronizată si analiza comparativa („side-by-side”).

Posibilitate de atașare si vizualizare fișiere non-DICOM cum ar fi documente medicale scanate sau poze (PDF, JPG, etc.).

Import studii de pe CD/DVD.

Funcția de import imagini se poate activa sau dezactiva pentru fiecare utilizator de către administratorul de sistem.

Export imagini si viewer DICOM pentru inscripționare CD pacient.

Viewer-ul inscripționat pe CD este compatibil cu sistemele de operare Windows si MacOS.

Funcția de export imagini (cu sau fara viewer DICOM) se poate activa sau dezactiva pentru fiecare utilizator de către administratorul de sistem.

Opțiune de anonimizare studiu la funcția de export.

Utilizatorul poate selecta limba in care se prezintă interfața grafica a aplicației client web (Engleza sau Romana).

Lista studii: posibilitate de separare logica a studiilor pe secțiile unitatii medicale astfel incat personalul de pe o anumita secție sa vada numai pacientii trimiși de aceștia la investigațiile imagistice.

Separarea studiilor se poate face manual de către utilizatorii cu acest drept sau automat de către sistem pe baza informației din header-ul DICOM al studiilor sau pe baza mesajelor HL7 primite de la HIS/RIS.

Un utilizator poate avea acces la studiile apartinand uneia sau mai multor secții (drepturi configurabile de către administratorul de sistem).

Posibilitate de atribuire studiu medicului specialist care a efectuat trimiterea. In acest fel numai acel medic va fi in măsură sa vada imaginile pacientului lui. Funcția de atribuire este configurabila pe utilizator si poate fi activata sau inactivată de către administratorul de sistem.

Posibilitate de atribuire studiu unui al doilea medic specialist pentru situația in care pacientul este transferat pe o altă secție sau este consultat de un medic din altă specialitate. In aceasta situație ambii medici pot accesa si vizualiza imaginile pacientului.

Segmentare automata masa si eliminarea ei pentru examinări CT.

Segmentare automata fond osos si eliminarea lui pentru examinări angio CT.

Afișare vase in mod “stretched” CPR pentru studii angio CT.

Analiza stenozelor - detectarea automata a stenozelor in raport cu un nivel de referința. Afișarea diametrelor si suprafeței vaselor in secțiune.

Segmentare automata noduli pulmonari si caracterizarea lor prin afișarea dimensiunilor si a statisticii unităților Hounsfield in interiorul nodulului (pentru studii CT torace).

Modul pentru scriere rezultate integrat in viewer-ul web.

Modul pentru dictare digitala integrat in viewer-ul web al sistemului PACS.

Posibilitate de atașare imagini la rezultate.

Posibilitate de a folosi șabloane (template-uri) cu incarnarea automata a acestora in funcție de tipul examinării, pe baza informațiilor din headerul DICOM. Aceste șabloane trebuie sa permită desene specifice fiecărui tip de rezultat.

Posibilitatea selectării dintr-o lista a rezultatelor predefinite (macro-uri) - ex. Pentru Radiografie Torace, se poate selecta un rezultat predefinit, care poate fi modificat.

Funcție de trimitere (distribuție) a rezultatului către alte sisteme informatice, in format DICOM sau atașat la mesaj HL7 la cerere, de către utilizatori, din interfața web a viewer-ului.

Funcție de Query/Retrieve (Client) disponibila utilizatorilor in interfața web a aplicație de vizualizare cu posibilitate de interogare a altor noduri DICOM (PACS-uri diferite).

Asociere automata de stări unui studiu si utilizarea codurilor de culoare pentru diferențierea studiilor in funcție de stare in lista de studii (ex. Studiu nou, dictat, transcris, rezultat preliminar, rezultat final, etc.)

Partajare studiu prin transmiterea unui link web (adresa URL) pe EMAIL. Destinatarul are acces numai la studiul partajat, folosind un cont de utilizator parolat deschis de către administratorul de sistem din spital. Studiul în cauză nu se mută/transferă de pe server pe parcursul procesului de accesare și vizualizare de imagini de către destinatar. Se va utiliza o procedura de streaming de imagini.

Portal web pentru pacienti

Portal web prin care se oferă acces la imagini, rezultate si alte documente medicale pacientilor, pe Internet, pentru situațiile in care aceștia se transfera in alte spitale din tara sau din străinătate. Aplicația este touchscreen si ruleaza inclusiv pe tablete PC.

Portalul folosește baza de date si arhiva PACS. Nu se duplica datele in alta aplicație.

Este obligatoriu ca la logarea in sistem, pe Internet, pacientii sa vada doar examinările imagistice ce le aparțin, atat studiul curent cat si studiile anterioare efectuate in spital sau importate de pe CD in arhiva PACS.

Funcție de atribuire manuala a unui studiu cu un pacient accesibila doar utilizatorilor cu rol de administrator de sistem PACS.

Posibilitate de atribuire automata a unui studiu cu un pacient pe baza informațiilor din header-ului DICOM sau mesaje HL7 primite de la HIS/RIS

Imaginile afișate in portal sunt imaginile DICOM originale provenite de la echipamente, intr-un viewer de tip “zero-footprint” care nu necesita descărcare si instalare de software.

Viewer-ul incorporat in portalul web pentru pacienti dispune de cel puțin următoarele funcții de procesare de imagini: mărire imagine, repozitionare, derulare, “window width/window level” (modificare contrast/luminozitate).

Funcție de partajare studiu - in portalul web, pacientul va avea posibilitatea sa ofere online acces temporar unui medic la examinările imagistice. Medicul va primi un email cu un link către portalul pacientului si cu informațiile de logare.

Alte caracteristici ale sistemului PACS

Vizualizare avansata de tip VRT, MPR sau MIP la calitate de diagnostic (format original DICOM necomprimat) pe calculatoarele existente din rețeaua unitatii fara a fi necesare componente hardware specializate (ex. placa grafica dedicata).

Funcție pentru streaming progresiv - inițial se transmite o imagine de rezoluție joasa pentru afișare rapida, imaginea se rafineaza treptat pe măsură ce tot conținutul este transmis către client.

Sistemul permite compresia JPEG a imaginilor cu o rata de 50:1 sau mai mult, pentru transmitere pe lățimi de banda reduse. Utilizatorul poate configura rata de compresie inainte de transfer pe rețea din interfața grafica a aplicației web de vizualizare.

Aplicația web pentru vizualizare si prelucrare de imagini este accesibila atat pe sisteme Windows cat si Mac sau Linux, intr-un browser web, pe baza de nume de utilizator si parola. Toate interfețele de control si toate funtionalitatile enumerate mai sus ruleaza in browser web, fara instalare de client PACS sau plugin-uri pentru browser (Active X, Silverlight, Java, etc.)

Aplicația web pentru vizualizare este compatibila cu cel puțin următoarele browsere: Google Chrome, Firefox, Edge, Safari, Internet Explorer.

Imaginile afișate sunt cele originale DICOM si se prezintă utilizatorilor la calitate de diagnostic fara a fi comprimate.

Viewer web cu suport pentru touchscreen pentru utilizare pe tablete PC sau telefoane “smart” indiferent de sistemul de operare al acestora. Vizualizarea se face prin afișarea imaginilor DICOM necomprimate si fara descărcare și instalare de software. Accesul se realizează printr-un browser web cu nume de utilizator si parola.

Licența software PACS pentru număr nelimitat de studii/pacienti pe an.

Licența software PACS nelimitata in timp.

Certificări

Sistemul software pentru imagistica medicala va fi utilizat pentru diagnostic medical. In acord cu legislația in vigoare trebuie sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa Ila, cu marca CE in conformitate cu directiva 93/42/CEE din 1993.

Se va prezenta certificatul CE și declarație de conformitate in acord cu directiva 93/42/CEE din 1993.

Aviz de funcționare emis de Ministerul Sanatatii.

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR

DENUMIRE: Sertare de filme pentru imprimanta laser TIP / MODEL: 1 buc.

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Specificații generale

Imprimanta filme radiologice cu minim următoarele caracteristici:

Tehnologia de tipărire: imprimare directa la lumina zilei

Rezoluție spațiala: minim 320 dpi (12,6 pixeli/mm)

Viteza de tipărire: minim pana la 100 file pe ora

Timpul de încălzire: maxim 5 minute (de la “oprit” pana la “gata de tipărire”)

Rezoluție de contrast: minim 12 biți (4096)

Consumabile la intrare: minim doua casete de alimentare, cu cel puțin 80 coli fiecare

Consumabile la ieșire: minim o tava de ieșire, capacitate de minim 50 coli

Dimensiuni filme: minim 8” x 10”, 14” x 17” (bleu si clar), 11” x 14" (bleu) Direct Vista Film,Opțional Hârtie Grayscale Paper A, A4, 14” x 17"

Densitate maxima: cel puțin 3.10 pe Film

Arhivare: minim 20 de ani, conform condițiilor de depozitare ANSI

Casete de alimentare: toate consumabilele sunt ambulate in fabrica, in casete sigilate, de unica folosința

Protocoale de rețea: DICOM 24 conexiuni, FTP, LPR, Opțional: protocol rețea Windows

Format imagini: Standard: DICOM, TIFF, GIF, PCX, BMP, PGM, PNG, PPM, XWD, JPEG, SGI (RGB), Sunraster, Targa

Calitatea imaginii: Calibrare manuala

Controlul imaginii: Gamma, Contrast, Polaritate, Rotatie, Scalare, Antialiasing

Controlul paginii: Ajustarea densității (Dmax), Cautare tabele (LUT), Avertizare imagine, legend, acoperirea paginii, umplerea marginii, crop

Formatarea imaginii: de la 1:1 la 1:81; VMF multiformat variabil; FMF multiformat fix

Panou de control: Larg, cu afisaj LCD iluminat, afisaj luminous al stărilor “In funcțiune”, “Alerta”, “Defecțiune”, butoane de pornire si navigare prin meniu

Sa fie dotata cu processor

Memorie: minim 1 GB

Hard disk: minim SSD 32 GB (24 GB pentru spooling)

Unitate externa: USB pentru upgrade software

Cartela: minim 72 KB pentru memorarea datelor de configurare

Tensiune de alimentare 230 V: 50 Hz

Reglementare: Dispozitivul medical trebuie sa fie in deplina conformitate inclusive cu clasa 2 FDA si clasa 1 MDD CE, GMP/QSR, ISO: 13485:2003, 60601 - 1 Siguranța (Edițiile 2 si 3). EMC/EMI (60601-1-2 si FCC Clasa B), pentru unitățile sanitare

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR.

DENUMIRE: Suport examinare nou născut displazie sold

TIP / MODEL: 1 buc PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Suport mobil examinare

Atașata la sonda de ecograf

Folosita pentru displazie sold la nou nascuti

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR.

DENUMIRE: Set echipamente radioprotectie TIP / MODEL: 1 buc.

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață în România si sa prezinte următoarele documente:

-Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat;

-Declarație de conformitate CE;

-Certificat ISO 9001 sau echivalent emis de un organism notificat;

-Să aibă Autorizație de securitate radiologică, emisă de CNCAN,

sau

- Autorizație de furnizare pentru produsul respectiv, emisă de CNCAN.

Toate certificatele și autorizațiile trebuie să fie în termen de valabilitate.

Perioadă de garanție completă: minim 12 de luni de la livrare. Se va anexa o declarație în acest sens.

Se va face dovada că există o unitate autorizata pentru activitati de comercializare pentru aceste tipuri de produse si avand aviz de funcționare emis de Ministerul Sanatatii.

CERINȚA

- guler de protecție tiroida 0,5 mm Pb eq adulti (4 buc)

- fusta de protecție 0,5 mm Pb eq adulti (2 buc)

- fusta de protecție 0,5 mm Pb eq copii (2 buc)

- paravan mobil 0,5 mm Pb eq 170x150 cm (2 buc)

Perioadă de garanție completă: minim 12 de luni de la livrare. Se va anexa o declarație în acest sens.

Se va face dovada că există o unitate autorizata pentru activitati de comercializare pentru aceste tipuri de produse si avand aviz de funcționare emis de Ministerul Sanatatii.

CERINȚA

SORT DE PROTECȚIE COPII; FUSTA DE PROTECȚIE


Material de radioprotectie frontala (o fata) confecționat din material flexibil stratificat

Ușor adaptabil formei corpului, pentru o protecție eficienta

Materialul nu permite oxidarea, emiterea de vapori sau bule

Strat de protecție cu impregnare speciala, rezistent la șocuri mecanice

Stratul de protecție, rezistent la agenti corozivi si substanțe diverse (cum ar fi sânge, substanța de contrast, betadina) permite o curatare rapida si ușoara cu apa calda si săpun

Echivalent plumb material: minim 0,50 mm Pb

Greutate material plumbat:

echivalent plumb 0,50 mm (fata): maxim 7,5 kg/m2

Material care sa asigure atenuarea cu cel puțin 97% a radiației directe si a cel puțin 99% a radiației imprastiate in cazul expunerilor cu tensiuni de 80 kV

Sistem de închidere cu "arici”

Dimensiuni solicitate sort copii:

lungime: minim 60 cm

lățime: minim 35 cm

Dimensiuni solicitate fusta copii:

lungime: 30 cm (±10%)

lățime: 30cm (±10%)

Sa aiba eticheta de identificare cu cel puțin următoarele informații:

atenuarea medie a radiației

 • -   valoarea inaltei tensiunii radiogene folosite pentru obținerea

atenuării medii, in conformitate cu standardul EN61331-3

marimea sortului (lungime, circumferinta/latime)

 • -   tipul materialului

 • -   ASR-ul produsului

GULER DE RADIOPROTECTIE TIROIDA

Confecționat din material flexibil, stratificat

Ușor adaptabil formei gatului, pentru o protecție eficienta

Materialul nu permite oxidarea, emiterea de vapori sau bule

Strat de protecție cu impregnare speciala, rezistent la șocuri mecanice

Stratul de protecție, rezistent la agenti corozivi si substanțe diverse (cum ar fi sânge, substanța de contrast, betadina) permite o curatare rapida si ușoara cu apa calda si săpun

Echivalent plumb material: minim 0,50 mm PbGreutate material plumbat: maxim 7,5 kg/m2

Material care sa asigure atenuarea cu cel puțin 97% a radiației directe si a cel puțin 99% a radiației imprastiate in cazul expunerilor cu tensiuni de 80 kV

Sistem de închidere cu "arici”

Sa aiba eticheta de identificare cu cel puțin următoarele informații:

atenuarea medie a radiației

valoarea înaltei tensiunii radiogene folosite pentru obținerea

atenuării medii, in conformitate cu standardul EN61331-3

marimea sortului (lungime, circumferinta/latime)

- tipul materialului

ASR-ul produsului

PARAVAN MOBIL

UTILIZAT PENTRU: radiologie convenționala si interventionala ,in sălile de operație si saloane pacienti.

DIMENSIUNI: aproximativ 150 cm lungime aproximativ 170 cm inaltime

CARACTERISTICI:

 • -  montat pe cadru care sa fie mobil;

 • -   sa fie confecționat din material flexibil, stratificat;

 • -  sa conțină echivalent Plumb minim 0,50 mm / pentru 80 kV

 • -  Material care sa asigure atenuarea cu cel puțin 97% a radiației directe si a cel puțin 99% a radiației imprastiate in cazul expunerilor cu tensiuni de 80 kV

 • -   sa fie prevăzut cu roti si frâne; materialul sa nu permită oxidarea, emiterea de vapori sau bule;

sa prezinte strat de protecție cu impregnare speciala, rezistent la șocuri mecanice.

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR.

DENUMIRE: Analizor de gaze sangvine TIP / MODEL: 1 buc

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Analizor rapid si portabil de gaze in sânge , electroliti si metaboliti compus din doua unitati:cititor si gazda.

Mod de lucru:test cu test/card individual cu toti parametrii pentru fiecare pacient

Cititorul și computerul mobil gazdă cuprind toate modulele ce se găsesc în general într-un analizor de sânge tradițional care funcționează cu senzori de unică folosință și cu reactivi.

Specificații cititor:

Cititorul este un dispozitiv periferic și ușor de utilizat pentru captarea semnalului brut

Dispozitiv portabil cu baterie reincarcabila litiu-ion integrata

Prevăzut cu scanner de coduri de bare integrat pentru citirea codului de bare al cârdului de testare.

Prevăzut cu slot pentru introducerea cârdului de testare

Prevăzut cu indicatori de statut pentru a informa utilizatorul asupra progresului testului

Măsoară semnalele electrice date de senzorii cârdului de testare

Transmite rezultatele testului fără a avea nevoie de cablu via bluetooth-ul gazdei

Cititorul are un slot pentru cârdul de testare și un ansamblu cu comandă electro-mecanică pentru conectarea cu cârdul de testare după ce acesta a fost introdus în slot-ul pentru cârd

în slot există un Comutator pentru Introducerea Cârdului, un Scaner de Cod de Bare, un Contact Electric care ajută la cuplarea Senzorului Cârdului de Testare după inserare și un Subsistem Termic pentru încălzirea la 37°C a zonei de măsurare a cârdului în timpul testării

După introducerea cârdului de testare se activează motorul de antrenare intern un pin mobil al cititorului străpunge supapa cârdului de testare și acționează pistoanele, permițând astfel fluidului de calibrare să curgă de-a lungul senzorului

Cititorul conține circuite care amplifică, codifică și convertesc semnalele brute ale senzorului într-un format transmisibil wireless prin bluetooth

Cititorul are un ax de prindere prevăzut cu un orificiu pentru gazda. Axul de prindere asigură o conexiune pentru încărcarea bateriei gazdei

Cititorul funcționează cu o baterie reîncărcabilă încorportă

Cititorul funcționează doar cu energia unei baterii reincarcabile pe baza de litiu ion sau, atunci când bateria este la încărcat, cu ajutorul unui adaptor AC aflat in dotarea cititorului

Cititorul poate fi acționat la presiuni atmosferice cuprinse între 400-825 mmHg

Cititorul trebuie să fie utilizat acolo unde umiditatea corespunzătoare este mai mică de 85%.

Cititorul este dotat cu proceduri automatizate de control al calității interne care se efectuează electronic în timpul inițializării cititorului, când acesta se conectează la o gazdă și chiar înainte de procesul de testare aferent unui test.

Testele sunt automatizate astfel că nu sunt necesare nici un fel de proceduri pentru utilizator

Cititorul conține un subsistem de control termic compus din două blocuri încălzitoare,

fiecare fiind prevăzut cu un senzor de temperatură încorport, pe bază de cip

Lungime maxim 215 mm

Lățime minim    85 mm

înălțime maxim 50mm

Greutate    500g

Specificații Gazda

Gazda funcționează cu o baterie reîncărcabilă încorportă

Computer mobil cu utilizare specifică ce are instalată aplicația software a gazdei

Comunică wireless prin bluetooth cu cititorul

Calculează valorile analitice din informațiile date de sensor și transmise de cititor

Afișează rezultatele testului pe display

Prevăzut cu scaner pentru coduri de bare integrat, permite utilizatorului să scaneze un text, precum cel referitor la identitatea pacientului.

La un singur sistem gazda se pot conecta pana la patru module cititor.

Lungime minim 147 mm

Lățime maxim 77 mm

înălțime maxim    28 mm

Greutate    maxim 338 g

Parametri calculați si masurati simultan:

Minim 11 parametrii masurati pe un singur cârd (pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, CI; Glu, Lac, Crea, Hct)

PH

Presiunea parțial de dioxid de carbon: pCO2

Presiunea parțial de oxigen : pC>2

Sodiu : Na+,

Potasiu : K+,

Calciu: Ca++

Clor: CI-

Glucoza: Glu

Lactat: Lac

Creatinina: Crea

Hematocrit Hct

Parametrii calculați simultan pe cârdul de testare:

Minim 10 parametrii calculate pe cârdul de testare:

cTCO2, cHCO3-, BE(ecf), BE(b), cSO2, cHgb, eGFR, eGFR-a, AGap, AGapK

Dioxidul de carbon total; CTCO2

Bicarbonat actual: CHCO3-

Excesul de baze extracelular: BE(ecf),

Excesul de baze al sângelui: BE(b),

Saturația de oxigen : CSO2

Rata filtrării glomerulare: eGFR

Rata filtrării glomerulare pt pacient afro-american eGFR-a

Gaura anionica: AGap

Gaura anionica la potasiu : AGapK

Fiecare cârd trebuie sa conțină toti reactivii necesari(lichid de calibrare, senzori, membrane) pentru efectuarea tuturor testelor dintr-o singura proba.

Sângele integral sa se transfere direct in cârdul de testare, fara alte etape intermediare

Testele sa poata fi folosite imediat, fara timp pierdut cu incalzirea acestora la temperatura camerei, valabilitatea testelor fiind de minim 4 luni.

Sistem de control de calitate incorporat (QC) in fiecare cârd, lucru ce elimina necesitatea rulării controalelor de calitate zilnic, avand astfel garanția acuratetii rezultatelor fara intervenția operatorului.

Operare cu baterii: 50 cârduri de testare (aproximativ)

Timp de stand-by cu baterii: 30 ore cu bateriile încărcate (aproximativ)

Timp de reîncarnare: 4 ore (aproximativ)

Senzori electronici: amperometric, potențiometric, conductometric

Alimentare 100-240 V curent alternativ,

Marimea probei minim 92 pl

Tipul probei sânge proaspăt integral din surse arteriale, venoase sau capilare

Timpul de testare: aproximativ 35 secunde pentru toti analitii specificați.

Caracteristici control calitate:

Sistem de control de calitate incorporat (QC). Fiecare cârd sa conțină acest sistem.

Display: tip touch screen

Consumabile

Cârduri cu reactivi pentru gaze , electroliti si metaboliti, de unica folosința, cu diamensiunile de:

Lungime aproximativ 74 mm Lățime aproximativ 52 mm înălțime aproximativ 1,5 mm Fiecare cârd conține toti reactivii necesari pentru efectuarea unei analize complete dintr-o singura proba

Imprimanta wireless/bluetooth externa cu hârtie termosensibila

Capacitatea memoriei: pana la 2000 de rezultate ale pacientilor si ale controalelor de calitate

Mod de funcționare continuu

Software-ul analizorului stochează informațiile legate de fiecare rulare (timpul, data, ID-ul utilizatorului, rezultatele pacientilor, informațiile referitoare la controale)

Rezultatele pot fi transferate intr-un computer prin sistemul EDM.

Intervalul de temperatura ambientala necesara funcționarii 15-30 °C

Sarcina termica de protecție 70 °C (158 °F)

Total fara mentenanta.

Meniu in limba romana, calibrari automate, fara intervenția operatorului.

Controale de calitate automate, incorporate in fiecare cârd de testare

Service-ul si piesele de schimb care se vor dovedi necesare, vor fi asigurate gratuit pe o perioada de 2 ani.

Declarație din partea ofertantului ca service-ul, precum si piesele de schimb, sunt gratuite pe o perioada de 2 ani de la incheierea contractului.

Service-ul va fi asigurat 24 ore din 24, 7 zile din 7, cu un timp de intervenție de max. 12 ore din momentul solicitării pana la intervenția propriu-zisa.

Ofertantul sa prezinte autorizația de la Ministerul Sanatatii sau un contract de service cu o firma autorizata de Ministerul Sanatatii.

Consumabilele complementare necesare funcționarii analizorului: sisteme de recoltare (seringi 2ml), role hârtie termosensibila vor fi asigurate gratuit.

Instruirea personalului sa se realizeze gratuit de către furnizorul aparatului

Documente necesare : Declarație de conformitate CE

Certificat ISO 13485:2012 de la producător, si ofertant

Certificat ISO 9001:2008, de la ofertant. Certificat ISO 14001: 2005 de la ofertant. Certificat ISO 18001: 2007 de la ofertant Autorizație de la producător

Furnizorul sa faca dovada instruirii de către firma producătoare a cel puțin 1 angajat al firmei distribuitoare pentru suport tehnic-profesional, instruire efectuata la sediul producătorului.

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR.

DENUMIRE: Spectrometru pentru determinarea Helicobacter Pylori prin metoda Urea Breath Test

TIP / MODEL: 1 buc

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Ecran LCD diag. minim 4”

Butoane pentru selectarea funcțiilor si operare, protejate la umezeala

Afișare meniu, status si rezultate operații pe ecran

Micro-imprimanta termica incorporata

Semnalizare sonora

Filtru de CO2

Filtru de praf

Software pentru achizitie/prelucrare de date si remote control de pe un calculator extern

Timp necesar pentru o analiza completa: maxim 3 min.

Compatibil cu Rituri de testare autorizate in Romania

îndeplinește cerințele normelor EN6060 directoare ale Comisiei Uniunii Europene privind Produsele Medicale MDD 93/42/EWG

Test respirator 200 buc.

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR

DENUMIRE: Aparat pentru diagnosticarea fibrozei chistice (testul sudorii) TIP / MODEL: 1 buc.

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Citire - Afișaj grafic LCD de 128 x 64 Citire pe 8 rânduri de 18 caractere sau cifre, cu selecție limba: engleză, franceză, germană și spaniolă.

Semnale de avertizare și alarmă.

Tastatură: ON, OFF, SELECT și ENTER.

Conectarea la electrozi

- Conector medical de blocare cu 6 pini care se îmbină cu celula de inducție / conductivitate,

Ieșiri:

RS-232 (format ASCII), Conector tată D-Sub cu 9 pini, USB.

Temperatura de Operare: 15 până la 30 ° C

Temperatura de depozitare: 0 până la 60 * C Dimensiuni: (Hx Wx D): 19,1 x 12,7 x5,1 cm.

Greutate:0,5kg

Carcasă de transport (greutate cu instrument): 34,3 x 26,7 x 10,2 cm /1,8 kg.

Citire Conductivitate analiza sudoare: mmol / L (NaCI echivalent).

Domeniu Conductivitate: 3 până la 200 mmol /1.

Precizie: CVS 1% de la 25 până la 150 mmol / 1 (NaCI echivalent).

Rata sudoare: 0 până la 50 g / m2 / min.

Calibrarea

• Etalonarea automată la un singur punct la 80 mmol / L (echivalent cu NaCI) utilizând plăcuța de calibrare AC-081.

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR. 1

DENUMIRE: Analizor automat de hematologie

TIP / MODEL: 1 buc PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Analizorul de hematologie trebuie sa fie complet automat si sa poata măsură elementele figurate ale sângelui in sistem WBC + 5 DIFF pe modul Close Tube

Analizorul de hematologie trebuie sa evidențieze parametrii prin următoarele tehnologii:

 • -   Impedanta electrica

 • -  Fotometrie

 • -   flow citometrie

Analizorul de hematologie trebuie sa fie capabil sa evidențieze minim 22 parametri, histogramele pentru RBC, PLT si matricea de diferențiere pentru WBC

Parametri: WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, HGB, RBC, HCT, MCV, RDWcv, RDWsd, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDWsd, PDWcv, P-LCR%, P-LCC

Coeficienții de variație (CV%) ai analizorului de hematologie trebuie sa fie:

WBC < 3%

RBC < 2%

PLT < 5%

HGB < 2%

Liniaritatea analizorului de hematologie trebuie sa fie cel puțin:

WBC 0- 100 x103/pL

RBC 0- 8.0x106/pL

HGB 0- 25 g/dL

PLT(sange total) 0-1000 x103/pL

Viteza analizorului de hematologie trebuie sa fie cel puțin 60 probe/ora

Volumul de proba trebuie sa fie de maxim 25 pL

Analizorul trebuie sa folosească maxim 2 reactivi pentru măsurare (fara cianuri) si 1 reactiv pentru mentenanta zilnica si materiale de referinta(controale de calitate) stabile minim 60 zile.

Mentenanta zilnica trebuie sa fie efectuata automat cu reactivul aflat la bordul analizorului.

Sistemul trebuie sa permită identificarea reactivilor prin cod de bare iar reactivii trebuie sa prezinte 2 coduri de bare, unul pentru identificare lot si expirare si altul pentru identificarea originalității reactivului.

I

Analizorul de hematologie trebuie sa permită monitorizarea automata a reactivilor: volum ramas, lot, data expirării.

Analizorul trebuie sa prezinte o stafie de lucru integrata cu un monitor cu ecran touch screen

Statia de lucru trebuie sa permită vizualizarea rezultatului complet, cu parametri, histograme, matrice si avertizări morfologice.

Statia de lucru prezintă meniu pentru controlul intern, diagrame Levey-Jennings si statistica, diagrama circulara (grafic radar)

Calibrarea analizorului de hematologie trebuie sa se efectueze automat pentru cel puțin 5 parametri: WBC, RBC, HGB, PLT, MPV

Capacitatea de memorare a analizorului de hematologie trebuie sa permită salvarea a minim 40.000 de rezultate cu grafice, matrici, alarme si posibilitatea de salvare pe USB in format PDF cu posibilitatea de vizualizare pe orice PC extern

Statia de lucru trebuie sa permită cautarea rezultatelor după mai multe criterii

Statia de lucru trebuie sa permită inregistrarea unui istoric despre calibrare, reactivi, startup, mentenanta.

Analizorul de hematologie trebuie sa permită comunicarea cu softul integrat al laboratorului.

Analizorul de hematologie trebuie sa fie dotat cu imprimanta externa

Compact si ușor (max 10 kg)

Identificare pacient prin metoda manuala sau prin cod de bare

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR. 1

DENUMIRE: Analizor automat de hematologie back-up TIP/MODEL: 1 buc.

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere 10 documentul (respectiv, pagina di^ pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Analizorul de hematologie trebuie sa fie complet automat si sa poata măsură elementele figurate ale sângelui in sistem WBC + 3 DIFF pe modul Close si Open Tube

Analizorul de hematologie trebuie sa evidențieze parametrii prin următoarele tehnologii:

 • -  Impedanta electrica

 • -  flow citometrie

Analizorul de hematologie trebuie sa fie capabil sa evidențieze minim 22 parametri, histogramele pentru WBC, RBC, PLT

Parametri: WBC, LYM, MID, NEU, LYM%, MID%, NEU%, HGB, RBC, HCT, MCV, RDWcv, RDWsd, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDWsd, PDWcv, P-LCR%, P-LCC

Coeficienții de variație (CV%) ai analizorului de hematologie trebuie sa fie:

WBC < 3%

RBC < 2%

HCT<3%

HGB < 2%

Viteza analizorului de hematologie trebuie sa fie cel puțin 60 probe/ora

Volum proba aspirat trebuie sa fie de maxim 10 pl in sistem OPEN

Analizorul trebuie sa folosească maxim 2 reactivi pentru măsurare (fara cianuri) si 1 reactiv pentru mentenanta zilnica si materiale de referinta(controale de calitate) stabile minim 60 zile.

Mentenanta zilnica trebuie sa fie efectuata automat cu reactivul aflat la bordul analizorului.

Analizorul de hematologie trebuie sa permită monitorizarea automata a reactivilor: volum ramas, lot, data expirării.

Analizorul trebuie sa prezinte o statie de lucru integrata cu un monitor cu ecran touch screen

Statia de lucru trebuie sa permită vizualizarea rezultatului complet, cu parametri, histograme, matrice si avertizări morfologice.

Statia de lucru prezintă meniu pentru controlul intern, diagrame Levey-Jennings si statistica, diagrama circulara (grafic radar)

Calibrarea analizorului de hematologie trebuie sa se efectueze automat pentru cel puțin 3 parametri

Capacitatea de memorare a analizorului de hematologie trebuie sa permită salvarea a minim 40.000 de rezultate cu grafice, matrici, alarme si posibilitatea de salvare pe USB in format PDF cu posibilitatea de vizualizare pe orice PC extern

Statia de lucru trebuie sa permită cautarea rezultatelor după mai multe criterii

Statia de lucru trebuie sa permită inregistrarea unui istoric despre calibrare, reactivi, startup, mentenanta.

Analizorul de hematologie trebuie sa permită comunicarea cu softul integrat al laboratorului.

Analizorul de hematologie trebuie sa fie dotat cu imprimanta externa

Compact si ușor (max 10 kg)

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR.

DENUMIRE: ANALIZOR AUTOMAT DE BIOCHIMIE + IMUNOLOGIE TIP / MODEL: 1 buc.

PRODUCĂTOR:

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

A. CONFIGURAȚIE

Analizor automat random acces (stand alone)

Software de comunicare

Cablu de alimentare/USB

Manual de utilizare in limba romana

Certificate de calitate

Marcaj CE

Consumabile analizor automat BA 400 set complet

B.CARACTERISTICI TEHNICE

Viteza de lucru: minim 400 teste pe ora

Metoda de lucru colorimetrică, turbidimetrică

j

Capacitate rotor probe: 135 poziții

Cititor coduri de bare cu poziții probe coduri bare 90

Tuburi de probe: diametrul 12-16 mm; înălțimea până la 100 mm

Tuburi pediatrice: 13.5 mm diametru

Tipul seringii: cu piston ceramic, diametrul pistonului: 3 mm; întreținere minimă

Volume pipetare: între 2-40 pL cu precizie de pipetare 0.1 pL

Prediluții probă: până la 1:200

Detecție nivel: reactivi, probe

Detecție cheag; detecție coliziune pe verticală

Tipul spălării: pe interiorul și exteriorul acului de pipetare

REACTIVI

Volum flacoane de reactivi: 20 mL, 60 ml_

Capacitate rotor reactivi: 88 poziții (44 flacoane de 20 mL sau 60 mL + 44 flacoane de 20 mL)

Răcire reactivi: temperatură compartiment reactivi: între 5-8 °C (măsurată la temp. amb. de 25°C)

Brațe pipetare reactivi: 2 brațe ( R1 și R2)

Volum reactiv R1: 150-500 pL

Volum reactiv R2: 40-300 pL

Diametrul piston pipetare: 8 mm

Ac pipetare preîncălzit

Detecție coliziune pe verticală

Rotoare (cuvete) de reacție

Volum minim de reacție: 200 pL

Volum maxim de reacție: 600 pL

Numărul celulelor de recție: 120 UV metachrylate

Mediul de incubare uscat

Uscat

Timpul pipetării R2: 5 min fixat

5 min. (fixat)

Temperatura rotorului de reacție: 37 °C

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I------------------------

Precizia reglajului de temperatură: ±0.2 °C

Stabilitatea temperaturii: ±0.1 °C

Mixere 2

Sistemul de spălare cuvete

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i---------------------------------------------

Numărul acelor de spălare:         7

Ace (vârfuri) cu soluție de spălare: 2

Ace (vârfuri) pentru clătire cu apă: 3

Ace (vârfuri) de uscare:             2

Volum de spălare / ac (vârf)         711 ml_

Consum soluție de spălare:         1.42 mL/ ciclu

Sistemul optic

i

Sursă de lumină: LED + filtru hard coating

Număr lungimi de undă: 8

Lungimi de undă disponibile: 340-405-505-535-560-600-635-670 nm

Lățimea benzii filtrelor:             10nm±2nm

Precizia lungimilor de undă:         2 nm

Domeniul de măsurare fotometru: de la -0.2 la 3.5

Rezoluția fotometrului:              0.0001

Tipul detectorului: Fotodiodă principală + fotodiodă de referință

Acuratețe de măsurare: CV < 1 % la 0.1 A (pentru 340, 405 și 505 nm) CV < 0.1 % la 2 A

i

i

i

Unitate de Operare

Procesor:        minim Intel Core i3 @3.10 GHz

Sistem de operare: minim Windows 7 (64b)

Memorie RAM:           minim 4 Gb

Hard disk:                 minim 40 Gb

CD-ROM / DVD:         Da

Rezoluție monitor:           minim 1024 x 768

Conexiune serială:                 USB

Condiții de Lucru

Temperatura ambiantă: între 10 °C - 30 °C

Umiditate: < 85 %

înălțime maximă de utilizare: < 2500 m

Gradul maxim de poluare: 2

Tensiune: 115V-230V

Frecventa: 50 Hz sau 60 Hz

Putere: 500 VA

Cerințe fluidice

Alimentare cu apă: Rezervor extern sau prin conectare la sursă continuă de apă

Apă distilată: Tip II

Conductivitate:      < 5 mS / cm

Consum apă distilată: < 14 U oră

Rezervor intern pentru reziduuri concentrate: 5 L

Rezervor intern soluția de spălare: 5 L

Dimensiuni si Greutate

Dimensiuni (lățime/adâncime/înălțime): 1200 x 720 x 1258 (mm)

Greutate: 210 kg


CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in viqoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata periadei de post - garanție: 10 aniSPECIFICAȚIE TEHNICA NR

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica îndeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

A. CONFIGURAȚIE

Analizor automat random acces

Software de comunicare

Cablu de alimentare/USB

Manual de utilizare in limba romana

Certificate de calitate

Marcaj CE

Consumabile analizor set complet

B. CARACTERISTICI TEHNICE

Viteza de lucru: minim 200 teste pe ora

Metoda de lucru colorimetrică, turbidimetrică

PROBE

Capacitate probe: maxim 87

Cititor coduri de bare probe

Nr maxim probe cu coduri de bare: 87

Tuburi de probe: diametrul 12-16 mm; înălțimea până la 100 mm

Tuburi pediatrice: 13.5 mm diametru


Tipul seringii: cu piston ceramic, diametrul pistonului: 8 mm; întreținere minimă

Volume pipetare probe: 2 pL.. 40 pL

Prediluții probă: până la 1:200

Detecție nivel: reactivi, probe

Detecție cheag; detecție coliziune pe verticală

Tipul spălării: pe interiorul și exteriorul acului de pipetare

REACTIVI

Volum flacoane de reactivi: 20 mL, 60 ml_

Capacitate reactivi: maxim 87

Refrigerare reactivi

Răcire reactivi: temperatură compartiment reactivi: între

6-11 °C (măsurată la temp. amb. de 21 °C)

Brațe pipetare reactivi: 1 braț

Volum reactiv R1: 90-300 pL

Volum reactiv R2: 10-100 pL

Ac pipetare preîncălzit

Rotoare (cuvete) de reacție

Volum minim de reacție: 180 pL

Volum maxim de reacție: 440 pL

Numărul celulelor de recție: 120 UV metachrylate

Mediul de incubare uscat

Uscat

Timpul pipetării R2: 5 min fixat5 min. (fixat)

Temperatura rotorului de reacție: 37 °C

Precizia reglajului de temperatură: ±0.2 °C

Stabilitatea temperaturii: ±0.1 °C

Mixere 1

Sistemul de spălare cuvete

Numărul acelor de spălare:         7

Ace (vârfuri) cu soluție de spălare: 2

Ace (vârfuri) pentru clătire cu apă: 3

Ace (vârfuri) de uscare:             2

Volum de spălare/ac (vârf)        711 mL

Consum soluție de spălare:         1.42 mL/ ciclu

Sistemul optic

Sursă de lumină: LED + filtru hard coating

Număr lungimi de undă: 8

Lungimi de undă disponibile: 340-405-505-535-560-600-635-670 nm

Lățimea benzii filtrelor:              10 nm ± 2 nm

Precizia lungimilor de undă:        2 nm

Domeniul de măsurare fotometru: de la -0.2 la 3.5

Rezoluția fotometrului:              0.0001

Tipul detectorului: Fotodiodă principală + fotodiodă de referință

Acuratețe de măsurare: CV < 1 % la 0.1 A (pentru 340,

405 și 505 nm) CV < 0.1 % la 2 A

Unitate de Operare

Procesor:minim echivalent cu Intel Core i3 @3.10 GHz Sistem de operare: minim Windows 7 pe 64b Memorie RAM:      minim 4 Gb

Hard disk:          minim 40 Gb

CD-ROM / DVD:         Da

Rezoluție monitor:          minim 1024 x 768

Conexiune serială:          USB

Condiții de Lucru

Temperatura ambiantă: între 10 °C - 35 °C

Umiditate: < 85 % fără condensare

Altitudine maximă de utilizare: < 2500 m

Gradul maxim de poluare: 2

Tensiune: 115V-230 V

Frecventa: 50 Hz sau 60 Hz

Putere: 500 VA

Cerințe fluidice

Alimentare cu apă: Rezervor extern sau prin conectare la sursă continuă de apă

Apă distilată: Tip II

Consum apă distilată: < 9 U oră

Rezervor intern pentru reziduuri concentrate: 2.4 L

Rezervor intern soluția de spălare: 2.4 L

Dimensiuni si Greutate

Dimensiuni (lățime/adâncime/înălțime): max 1077 x690 x 680 (mm)

Greutate: 166 kg

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere I? documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justific^ indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

A. CONFIGURAȚIE

Unitate de baza: Analizor automat de coagulare

Nu necesita Computer (built In)

i

Imprimanta incorporata

Opțional imprimanta externa si cititor cod de bare

Cuvete de reacție

Hârtie termica

Cablu de alimentare

Manual de utilizare in limba romana

Certificat de calitate

Marcaj CE

B. CARACTERISTICI TEHNICE

Analizor automat de tip Random

Sursa de lumina: LED

Metode de măsurare: coagulare (metoda detecției luminii dispersate), colorimetric (405nm) si imunologic (turbidimetric 575 nm)

Interfața de operare display LCD cu funcție TOUCH

Cititor cod de bare, opțional

Detecție automata pentru nivel proba/reactivi

Interfața de STARE cu informații in timp real

VITEZA DE LUCRU:

Min 60 de teste /ora PT

Min 50 de teste /ora PT+ APTT

ACUL: funcție de preincalzire, spalare automata atat pe interior cat si pe exterior, protecție coliziune

PT (Timp de protrombina), APTT (Timp parțial de tromboplastina activa), TT (Timp de trombina), FIB (Fibrinogen), PLG, D-DIMER, FDR, Fa E (factori extrinseci FII, FV, FVI1, FX)

Incubare si citire automata a probei

Programare probe in regim de urgenta

Repetare si dilutie automata

Stativ probe cu 27 de poziții incubare 37±0.5°C

23 de poziții reactivi la temperatura maxima de 16°C

Capacitate 72 de cuvete

Volum minim de reacție: 150 pL

Rezultatele calculate automat afișate pe display si printate (Imprimanta termica incorporata, externa opțional)

Control calitate: 12 controale, a cate 30 curbe per control pentru 10 parametrii

Calibrare: in 6 puncte cu memorare a 10 curbe calibrare

Stocare: min 100.000 de rezultate + 10.000 de curbe de reacție

Alimentare: AC 110/240 V, 50-60+/- 1 Hz

Temperatura de lucru: 10 .. 30 °C, umiditate relativa < 85%

Consum de apa: < 0.5 L / ora

Dimensiuni: max 660x580x510 mm (LxWxH)

Greutate: max 53 Kg

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Volumul util

min. 53 I

Interior /Exterior

otel -inox

Număr rafturi Domeniu de temperatura

-2 ajustabile pe inaltime din otel inox

Pana la 300 C

Programator de temperatura

electronic PID, timer digital (1 min...99h 59 min.)

Inițierea încălzirii programabil in intervalul ((1 min...99h 59 min.) Memorie pentru min. 3 programe

Semnalizare

-funcționare in stand-by -încălzire

 • - operare normala -operare in perioada de timp presetat

-defecțiune sensor de temperatura

 • - întreruperea accidentala a alimentarii

Senzor de temperatura

PT100, clasa A

Protecție la supratemperatura

Dubla protecție la supratemperatura:

Circulația aerului

Convectie fortata

Funcție SELFCHECK -autotestare după pornire

Da

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

A. CONFIGURAȚIE

Analizor automat VSH, random acces

Cablu de conectare la rețea

Cutie accesorii echipament

Cititor cod de bare

Cablu serial pentru conectare la calculator

CD cu programul de utilizare

Manual de utilizare si intretinere in limba romana

Marcaj CE

B. CARACTERISTICI TEHNICE

Nr de teste/h: min 150 teste/ora

Sistem complet automat destinat determinării vitezei de sedimentare a hematiilor VSH sau ESR, cu măsurare infrarosu

Sistem de control cinetic cu verificare a linearității testului

Sistem de erori: pe nivel sânge, pe proba, pe rezultat

Măsurare a vitezei de sedimentare la 1 ora si la 2 ore prin sistem optic, cu incarcare continua si exprimare in mm Westergren

Mod de citire parțial pentru urmărirea evoluției testului VSH

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina d|n pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Multiplex PCR

Capacitate probe: 96 x 0.1-0.2 mL tuburi PCR,

 • - Domeniu control temperatura bloc: 4-99°C,

 • - Mod control temperatura: rapid, standard, in siguranța

 • - Tehnologie de incalzire a blocului :elemente peltier, tehnologie

circuit triplu

 • - Domeniu gradient temperatura: 30-99°C

 • - Domeniu gradient: 1-30°C

 • - Intervalul de temperatura al capacului: 37-110°C

 • - Rata de incalzire: 10°/s

 • - Rata de răcire: 5’/s

 • - Consum maxim de putere : 850 W

 • - Termobloc: Argint

 • - Greutate totala: 11.5 kg

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani


Tastatura, display, meniu prietenos

Mod de operare selectabil: 1 ora sau 2 ore

Sistem de introducere ID pacient tastatura sau cod de bare

încărcare maxima pe 10 rânduri: 60

LCD cu 24 de caractere pe 2 linii

Temperatura de lucru: 15 - 32 C

Umiditate: max 82% la temperatura de 32 C

Alimentare: 120 - 240 V

Frecventa: 50/60 Hz +/- 2 Hz

Consum energie: 20 W

Sistem de protecție SKS impotriva fluctuațiilor de tensiune

Sistem intern de ventilație

Greutate: 10 Kg

Latime/inaltime/lungime: 385/195/395 mm

Port RS232 cu protocol cu comunicare si posibilitate legare la PC

Imprimanta termica incorporata

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in viqoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 aniDESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manuai) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

A. CONFIGURAȚIE

Unitate principală

Unitate încărcare probe

Cititor cod de bare

Certificate de calitate

Manual de utilizare in limba romana

Marcaj CE

Se poate lega la analizorul de sediment urinar

B. CARACTERISTICI TEHNICE

Măsurători: urobilinogen, bilirubina, corpi cetonici, hematii, proteine, nitriți, leucocite, glucoză, pH, vitamina C, microalbumină, greutatea specifică

Metoda de testare: reflectivitate (stripuri reactivi), refractometru (greutatea specifică), turbidimetrică, colorimetrică

Lungimi de undă: 525, 572, 610, 660 nm

Efectuează măsurători din probe de urină

Viteza: 240 stripuri / oră

Capacitatea stativelor de probe: 5 stative (50 de probe pe stativ)

Volumul probei: 4 ml in tuburi standard

Stripuri acceptate: H10-800, H11-800

Funcționează cu coduri de bare


Permite încărcarea continuă cu probe

Capacitatea de salvare date: 10.000 înregistrări uzuale, 5.000 înregistrări de urgență, 1.000 înregistrări control al calității

Afișare: display LCD 5,7 inch

Printer intern

Permite printer extern

Interfața externa: Conector serial RS-232

Permite conectarea la sistemul informatic

Putere: 100-240 VAC

Condiții de mediu: temperatura 15 °C..35°C, umiditatea relativă < 80%

Gabarit: lung x lățime x înălțime 660mm x 625 mm x 581 mm

Greutate: 45 kg

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 aniDESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica îndeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

A. CONFIGURAȚIE

Unitate de baza: CITITOR IMUNOLOGIE ELISA

Cablu de alimentare

Manual de utilizare

Certificate de calitate

Marcaj CE

B. CARACTERISTICI TEHNICE

Software Easy Windows cu ecran tactil

Viteza de citire: max 5 secunde pentru o placa de 96 godeuri

Sistem cu fibra optica pe 8 canale

Multitest-ul permite pana la 12 teste diferite pe platan

Măsurare bicromatica, 4 lungimi de unda sau mai multe (opțional)

Precizie lungime de unda: ± 2nm

Funcție de autotestare

Meniu de control intern (normal si patologic), Grubs, reguli Westagrd, grafice Levey Jennings (opțional)

Metode de calcul: ABS, Cut-off, Curba, Regresie liniara Regresie index, Regresie logaritmica, Regresie exponențiala

Raport complet pacient

Memorie: 100 parametri si 10.000 rezultate


Ecran: min 5.7”LCD cu touch-screen

Rezoluția: 0.001 Abs (afișat), 0.0001 Abs (calculat)

Sursa lumina: lampa halogen

Gama fotometrica: (0.000-2.000) Abs ± 0.03Abs

Latimea de banda <10 nm

Interfața RS 232

Greutate neta: max 8 kg

Dimensiuni LxWxH (mm): max 460x330x200

Alimentare: 110-220V± 10%, 50-60Hz

Condiții de lucru: temperatura 0°C-40°C, umiditate S85%

A. CONFIGURAȚIE

Unitate de baza: SPĂLĂTOR PLACI ELISA

Cablu de alimentare

Manual de utilizare

Certificate de calitate

i

Marcaj CE

B. CARACTERISTICI TEHNICE

Spala orizontal stripuri si placi in forma de U si V in partea de jos

Poziționare automata si manuala in 8 sau 12 cai

j

Canale multiple (1-3 spalare, 1 clatire, 1 deșeuri)

Viteza si timpul reglabile si cu funcție de agitare a plăcii

I

Detectare nivelului de lichid si funcție de alerta

Volum rezidual: <3pl si de spalare 10~3000pl/celula, 1pl in funcție de etapa

Maxim 99 cicluri de spalare

Timp de inmuiere si agitare: de la 0-24 oreMemorie: 99 protocoale de spalare

Interfața RS 232, Alimentare 110V-220V, 50Hz

Dimensiuni: max450mmx390mmx190mm

Temperatura incubator (opțional): 25°C, 30°C, 37°C

Greutate neta: max 13 kg

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica

indeplinirea cerinței din caietul sarcini intocmit de beneficiar

de

Dimensiuni (fara computer)

60 cm x 60 cm x 54.5 cm (24 in x 24 in x 21.5 in) (WxDxH)

Greutate

Approximately 55 kg (121 Ibs)

Calculator

Windows 7

Număr eșantioane de testare

96

Vas de reacție

96-well PCR plate

Volum reacție

96-well PCR plate: 10-100 ML;

Sursa excitare

Broad-spectrum, high-intensity LED (390-710 nm)

Filtre excitare

440, 465, 498, 533, 618 nm (System II)

Detectare

camera CCD

Filtre detecție

488, 510, 580,610,640, 660 nm (System II)

Mod de măsurare

Real-time, online (continuous display of readings)

Control temperatura

Peltier-based heating/cooling

Run Time

<40 minutes (384-well PCR plate)

Soft de operare cu PC

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta    -    cu

trimitere la documentul (respectiv, pagina   din

pliant/catalog/manual) care justifica îndeplinirea cerinței din caietul de sarcini     întocmit     de

beneficiar

Analizor de hidrogen din aerul expirat.

Protocoale de lucru presetate cu cronometru Permite testarea a pana la 10 pacienți în același timp Software cu baza de date inclus

Calibrare trimestrială

Sistem de prelevare a probelor cu mască de față

Sistem de prelevare a probelor cu piesă de gură de unică folosință Configurația de livrare: dispozitiv +, kit de prelevare cu mască de față, 250 de piese de gură de unică folosință, 12 piese D (se schimba lunar), butelie de calibrare, adaptor butelie cu regulator, șervetele umede, mască neonatologică, mască pediatrică, mască pentru adulți

—------------------1—

!

i

i

Interval concentrație               0-500ppm (H2)

Ecran:                               Ecran tactil color

Principiul de detecție:             Senzor electrochimie

Acuratețe (citire repetată)         10%diferență la citirea consecutivă

Sensibilitate încrucișată             < 1%

monoxid de carbon:

Putere:                          3xAA(LR6 sau echivalent)

1 x CR 2032 cu litiu

Timp de răspuns:                 < 45 secunde

Interval de temperatură de         15 - 35°C (Depozitare 0-50°C)

funcționare:

Presiune atmosferică de           800 -1200 mbar

operare/transport/depozitare

Umiditate relativă de operare      10-90 % fără condens

Durată de viată senzor:            2 ani

Dimensiuni:                    Aprox: 34x75x140 mm

Greutate:                         Aprox.200g cu baterii

Material construcție               Carcasă: policarbonate/ABS

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post-garanție: 10 ani


DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Microscop profesional potrivit pentru chirurgie plastică.

Magnificare continua 3x-26x.

Lentile obiectiv apocromatice (distanta de lucru): 400 mm.

Oculare: 10x, 12.5xsi 20x.

Câmp vizual: 14-70 mm.

Reglare oculare: -6/+6 D.

Distanta interpupilara 48 la 78 mm pentru capul inclinat la 45°.

Câmp iluminat: 50 mm.

Sursa de lumina LED standard cu panou control multifuncțional pentru iluminare, focalizare, magnificare si resetare la 0.

Iluminare in zona de operare: 100.000 lux.

Durata de viata LED: 50.000 ore.

Cap inclinabil: 0-200°.

înălțime de lucru verticala: (fără XY): 0,7 la 1,45 m; (cu XY): 0,67 la 1,44 m.

Dimensiuni: 2,32x1,20x0,80 m.

Microfocalizare verticala: 40 mm.

Filtre: anti UV, portocaliu (blocare albastru), verde (infrarosu), termic.

Mânere si protecții butoane autoclavabile.

Braț pantografic cu mișcare lenta, tensiune reglabila, rotativ cu 5 rozete de fixare in poziția dorita.

Baza cu 4 roti cu sistem de blocare si distribuire egala a greutății pe fiecare din ele.

Greutate: 103 Kg (fara accesorii). Greutate totala: 170 Kg (împachetat).

Sistemul de mișcare XY muta in plan orizontal in axele XY axul optic cu 22,5 mm in fiecare parte fata de poziția centrala.

Mișcare se comanda de la pedala multifuncționala cu 14 funcții și 8 funcții de control la mână.

Accesorii opționale:

Despărțitor de unda zoom

Permite adaptarea la capul microscopului a unui post asistent si a unei camere video.Post asistent binocular

Se montează prin despărțitorul de unda la capul microscopului, permițând vizualizarea câmpului operator de către o a doua persoana, in același timp cu chirurgul. Format din cuplă și cap binocular pentru asistent.

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere ța documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual) care justific a indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

Cameră video digitală cu înaltă rezoluție de 1,3 megapixeli.

- LED-uri în HQ; definind intensitatea optimă a luminii (50000 lux la 250 mm), luminozitate și omogenitate de la un capăt la altul și de redare a culorii (4500 k, CRI> 90, R9> 75). Aceasta asigură culoarea adevărată a țesutului pentru diagnosticul cel mai exact.

i

l

i

- iluminare coaxial: asigură o imagine completă fără umbre și permite o iluminare excelentă în cele mai dificile locuri de observat.

i

- Baterie Litiu: timp de până la 8,5 ore de lucru continuu.

- LED-uri de management termic: garantează o calitate constantă și performanță pe toată durata de viață a LED-urilor (50.000 de ore).

- dimensiunea spotului de iluminare reglabilă: 30 până la 80 mm, gama de dimensiuni la fața locului (la o distanță de lucru 420 mm) pentru a se potrivi orice situație de examinare.

- se potrivesc confortabil și sigur: puncte de reglare multiple și umplutură moale pentru confort și stabilitate chiar și în timpul procedurilor lungi.

I i i

- Controlul Intensității de Iluminare: pentru reglarea precisă a luminozității. Baterii reîncărcabile și directe la rețea transformator inclus.

Specificații tehnice

• Alimentare: Pachet Baterie reîncărcabilă cu Li-ion și transformator de alimentare directă

• Iluminare: 50.000 lux la o distanță de lucru de 250 mm

• Durată de viață LED-uri: 50.000 de ore

• ajustare spot: 30 mm până la 80 mm domeniu iluminate diametru (la 420 mm)

• Temperatura Culoare: 4.500 ° K.

Set de lupe binoculare cu o gamă largă de aplicații: medicina generala, dermatologie, chirurgie plastica, neuro-chirurgie, etc.

Filtru polarizat pentru lampă și lupe

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere la documentul (respectiv, pagina din pliant/catalog/manual)       care

justifica indeplinirea cerinței din caietul de sarcini intocmit de beneficiar

VIDEO DERMATOSCOP FULL HD

CARACTERISTICI TEHNICE

Soluția optima pentru telemedicina Acest model este cel mai potrivit pentru folosire in telemedicina care permite diagnosticarea de la distanta

Joystick

Folosire intuitiva pe baza de joystick pe piesa de mana - pentru funcții ca freeze, salvare, zoom, vizualizare imagini, ajustare parametrii camera video. Management fișiere

Imaginile capturate pot fi salvate selectiv in memoria interna sau USB

Se poate conecta la PC cu cablul USB livrat Imaginile se pot compara si afișa %

Zoom in/out optic 1-3x Conversie imagine

Normal / oglinda / rotatie / inversie / negativ / nuanțe de gri

Videodermascop - diagnoza dermatologica cu zoom x35 / x100 / x450, cap de polarizare, cu iluminare laterala, pentru vizualizare pori, pigmentări etc.

Specificații tehnice

Imagine live FULL HD 16:9 Comparare de imagine Mod USB 2.0 PC - slave Ajustare imagine

Luminozitate, claritate, contrast, gama, expunere Conversie imagine

Mod culoare 4 moduri

Vizualizare imagini memorate

Creare folder / fișiere - ștergere folder / fișiere Reglare data si ora

Rezoluție camera : 1920 x 1080

Ieșire video : 1920 x 1080i, 60 cadre/s, HDMI

Interfața PC : USB2.0, mod SLAVE, Conectare PC directa

Memorie interna: 32GB

Memorie externa : stick memorie USB2.0 / FAT32

Captura imagine : 1920 x 1080 JPEG

Interfața cu joystick pe 5 direcții

Sursa de lumina : 18W LED, temperatura culoare 4800K, intensitate ajustabila

Lungime cablu optic : 2m

Pedala : pentru FREEZE si captura imagine Alimentare : 90-264VAC Max 45Wat

Dimensiuni: 209x101x250mm

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA FT. NR

DENUMIRE: Dermatoscop

TIP/MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

--

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimiter^ (pag) la document (in original si cel tradus in Ib. romana) care justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

Magnificare optica: de la 10X până la 16X

Posibilitatea de a schimba intre lumina polarizata si nepolarizata

Iluminare prin becuri tip LED

Durata de viata a becurilor tip LED 50.000 ora

Acuratețea culorii este mai mare de 80 CRI

Temperatura culorii 5000 Kelvin

Posibilitatea adaptarii la aparat foto

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 12 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

i

CONDIȚII DE SERVICE POST-GARANȚIE

Durata perioadei de post-garanție: 10 ani

i


SPECIFICAȚIE TEHNICA NR.


DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta - cu trimitere | documentul (respectiv, pagina di pliant/catalog/manual) care justific indeplinirea cerinței din caietul CI sarcini intocmit de beneficiar

a n a e

Electrocauter mono-bipolar potrivit pentru chirurgie plastică.

Unitate de înaltă frecvență pentru electrochirurgie potrivite pentru intervenții chirurgicale minore și medii.

Să permită tăiere pură CUT, tăiere- coagulare BLEND, coagulare superficială FORCED COAG, coagulare adâncă în absența unor necroze SOFT COAG și, cu forcepsul, coagulare BIPOLAR.

Citirea digitală a puterii livrate și monitorizarea funcției operative de către microcontroler pentru a garanta fiabilitatea absolută a condițiilor de lucru.

i

Să permită o operare extrem de profesionistă prin caracteristici ergonomice și siguranță.

Conexiunea electrodului neutru să fie in permanență monitorizată.

Controlul de siguranță al contactului plăcii/ pacient utilizând electrodul neutru separat.

Posibilitatea de a controla funcțiile de ieșire, precum și livrarea puterii de ieșire la mâner, pentru o intervenție chirurgicală, fără a abate atenția de la câmp chirurgical.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Intervenții chirurgicale minim invazive.

Posibilitatea de a folosi forcepsul bipolar.

Posibilitatea de a utiliza separat electrodul neutru.

Memorarea ultimelor setări folosite.

Activare putere de la pedala și / sau mâner.

Ajustare digitală și indicare a puterii de ieșire.

Ajustarea intensității indicatorului acustic.

Specificații tehnice:

Puterea maxima de ieșire CUT: 120W/250 ohm;

Puterea maxima de ieșire BLEND: 90W/200 ohm;

Puterea maxima de ieșire FORCED COAG: 80W/150 ohm;

Puterea maxima de ieșire SOFT COAG: 60W/100 ohm;

Puterea maxima de ieșire BIPOLAR: 40W/100 ohm;

Circuit pacient: F;

Frecventa de lucru: 600 KHz;

Puterea electrica de intrare: 300VA;Tensiunea de operare: 230V/ 50 - 60 Hz;

Dimensiuni maxime: 255x105x290 mm.

Greutate maximă 5 Kg.

Controale: monitorizare circuit placa/pacient, monitorizare putere de ieșire, autoverificare.

Dotare standard: mâner cu 2 butoane MB de unică folosință, pedală comutator standard, placă neutrală cu cablu, kit de 10 electrozi scurti autoclavabili, 0 2,4mm lungime 5 cm; Cablu alimentare 2m cu stecher shuko.

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

Specificație Tehnica

Denumire:    Platforma liftata

Destinație:

Model:            ....................

Producător/țara:   .....................

A. Performanțe - caracteristici

Caracteristici

DA

NU

Observații

Sistemul îndeplinește normele comunității europene. Sistemul este în concordanță cu normativele ISO.

B. Configurație

Repere

DA

NU

Observații

1. STRUCTURA DE BAZĂ

Caracteristici generale:

Sistemul ajuta la urcarea sau coborârea scărilor fara nici un efort si in condiții de siguranța.

Spătarul si șezutul tapitat cu panza.

Centura de siguranța.

Brațele, șezutul si suportul de picioare sunt rabatabile.

Suport scaun pivotant.

Buton de pornit/oprit poziționat pe brațul scaunului pentru o ușoara folosire.

Sistem de siguranța pentru obstacolele întâlnite in cale (oprirea automata a scaunului).

Cale de rulare: deplasare prin intermediul a doua țevi din otel aliat, care sunt ghidate spre partea interioara a scării

Deservire: prin comanda din brațul de sprijin, radiotelecomanda sau comanda la un cablu in spirala

Viteza: 0,1 m/s

Sarcina nominala: 150 kg

 • - Alimentarea cu energie electrica - procedeu automat de incarcare la 220V, alimentare prin acumulator in timpul deplasării, IP 54;

 • - Numărul de statii - 2;

 • - Viteza de deplasare - 0.1 m/s.

Dimensiuni: 70 cm lățime in timpul deplasării, 40 cm in staționare Finisaje: minim 12 culori in nuanțe RAL pentru scaun si mânere, minim 10 modele de tapițerie din stofa si minim 5 nuanțe diferite din piele sintetica

General: fixarea caii de rulare pe partea interioara a scării, in cazul in care căpătui caii de rulare se afla in zona unei usi, o parte a caii se poate rabate in sus, pentru ca usa sa poata fi deschisa, scaun rotativ electric pentru urcare si coborâre comoda.

C. Condiții de service și garanție

Repere

DA

NU

Observații

1. SERVICE ÎN GARANȚIE

• Durata: 2 ani

• Timp maxim de intervenție: 72 ore

2. SERVICE POSTGARANȚIE

• Durata: 10 ani

• Pe teritoriul țării -10 ani

• Timp maxim de intervenție:

3. INSTALARE Șl PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

• Prin grija furnizorului, la sediul beneficiarului

• Amenajare spații și condiții specifice

4. ASIGURAREA PIESELOR DE SCHIMB Șl A CONSUMABILELOR PE 10 ANI

5. CURS DE INSTRUIRE

• Personal

- nr. persoane, durata și locul: 2 persoane, la sediul beneficiarului

Data:

OFERTANT

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții


11 Date generale


 • 1- Denumirea obiectivului de investiție

"Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic da Urgență pentru Copii Brașov”

 • 2- Atnglasam enit

Str. Nicopole nr. 45, Municipiul Brașov, Județul Brașov

 • 3- Titularul investitei

Județul Brașov

 • 4- Gentfisiarul investiției

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

5. Elaborator

S C. EVOLVA TREND CONSULTANT S.R.L.

Sediul social: București, str. Doamna Ghica. nr. 1, bl. 1, sc. 2. ap. 72, sector 2

Nr. înregistrare ORC J40/24051/2007

Cod fiscal RO22968130


II. Principalii indicatori tehnico-economici al Investiției


TVAși,reapebtivtfără.TVA. din care constructii-montai fC+ML fn conformitate cu devizul general


Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

TOTAL GENERAL

8,399,690.00

1,595341.10

9395,631.10

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

0.00

0.00

0.00


2- Eșalonarea investiției

=» Anul 1:66.174.35 lei

=> Anul 2: 5,004,735.14 lei

=> Anul 3: 4,924,721.61 lei

=> 83 buc echipamente


•                                                                   ptncl de lucru: Su. Agricultori, Nr. 37-39. Etaj 2. Camera 3. Sector

I                                                                                                                                  2. București

S.C EVOLVA TREND CONSULTANT S.R.U                                              Fax: 021 f 315.901»

|                                                                                                                   E-mai I: oftice ^•svoiva<wn5ult;»nl.;'ft

I                                                                                                     Web: snvw.evolvdconTulton: ro lEv/OLVA

&xnutt«rt fonduri Ncnratucsatale


4. Durata estimată de realizare, exprimată în luni

Durata estimată de realizare a investiției este preconizată a fi de 30 luni și cuprinde activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, perioada de evaluare a proiectului și activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului.


întocmit:

S.C. EVOLVA TREND CONSULTANT S.R.L. DOBRE VIOLETA-IOANA

AdministratorS.C. EVOLVA TREND CONSULTANT S.R.L.


I. Date generale


Propus spre aprobare,
Descrierea sumară a investiției • 1- Denumirea obiectivului de investiție

"Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov”

 • 2- Amnlsuișip^t


Str. Nicopole nr. 45, Municipiul Brașov, Județul Brașov

Județul Brașov

* gffleffff/OTl inYtftiției

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

5. Elaborator

S C. EVOLVA TREND CONSULTANT S.R.L.

Sediul social: București, str. Doamna Ghica, nr. 1, bl. 1. sc. 2, ap. 72, sector 2 Nr. înregistrare ORC J40/24051/2007


Cod fiscal RO22968130


II. Informații generale privind proiectul                                    -

 • 1- swMtâfinanftn

 • 1. Fonduri nerambursabile

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sanatate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități

Obiectivul Specific 8.1 - Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate

Operațiunea A - Ambulatorii

 • 2. Buget local

 • 2- Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii sociale prin dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov în vederea creșterii accesului la servicii de îngrijire medicală primară în regim ambulatoriu.

Scopul proiectului este de a contribui la eficientizarea sistemului de sănătate din județul Brașov, prin reducerea internărilor evitabile în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, cât și la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul Ambulatoriului.


.Mrtsâ puftCl de lucru: Str. Agricultori. Nr. 37-J9, Etoj 2, Camera j. Sector ;

2. Bucurejfi

SC. EVOLVA TREN» CONSLLTANT S.R.L.                                             Fax: 021 . .51J.W 06 ?

Web:

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • 1.  Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 2. Scăderea numărului de pacienți internați prin dotarea Ambulatoriului cu aparatură medicală complexă.

 • 3.  Diagnosticarea în stadiul incipient și tratarea cu succes a unor afecțiuni mai ușoare, prevenind agravarea lor, ca urmare a dotării și instrumentării la standarde europene.

3. Descrierea investiției

Entitatea responsabilă cu elaborarea și implementarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov” este Județul Brașov, în calitate de Solicitant.

Rezultatul așteptat în urma implementării proiectului este crearea unui spațiu dotat cu echipamente medicale, în vederea creșterii calității serviciilor de sănătate și a niveluiui de trai a populației din Municipiul Brașov și din întreg județul Brașov.

Se urmărește asigurarea unui acces egal al tuturor cetățenilor cu vârstă cuprinsă între 0 și 18 ani la serviciile de sănătate, în vederea creșterii speranței de viață sănătoasă prin sporirea accesibilității serviciilor medicale în ambulatoriu și îmbunătățirea calității acestora.

în urma implementării proiectului vor fi achiziționate 83 buc echipamente medicale care vor fi amplasate la în spațiul alocat desășurării activități Ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Prin proiectul „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov” se dorește achiziționarea următoarelor echipamente:

Nr. crt ;

Denumire echipament/dotare

Nr. buc

CABINET ORL

1.

Trusa instrumentar de specialitate ORL (specul nazal, ace aspirație, ace miringototmie, foarfeci, specul auricular, pense anatomice, pense baioneta)

3

2.

Trusa videofibronazofaringoscop

1

3.

Lampa cu UV (bactericida)

1

4.

Unit ORL

1

CABINET PEDIATRIE

5.

Set instrumentar pentru diagnostic de specialitate pediatrica, format din:

3

5.1

Balon resuscitare

5.2

Otoscop cu iluminare directa 2.7 V

5.3

Pulsoximetru pediatric pentru deget SUGARI

5.4

Tensiometru - sfingomanometru pentru copii (manșeta mica)

5.5

Tensiometru electronic de braț pentru copilul mare

5.6

Glucometru

6.

Electrocardiograf portabil cu 12 canale

1

7.

Defibrilator

1

8.

Ecograf multifuncțional cu sonde

1

9.

Lampa cu UV (bactericida)

4

10.

Lift pentru scări - servoscari

1

11.

Aparat EEG

1

12.

Electromiograf

1


RoyalCert

OHSAS 18001

EV/OLVA

CaHufbfrtFondunNearotiurs»t»le

CABINET GINECOLOGIE

13.

Lampa de examinare cu suport iluminare

1

14.

Scaun examinare ginecologic

1

15.

Canapea de examinare pentru ecografie ginecologica cu paravan

1

16.

Ecograf multifuncțional cu sonde pentru ginecologie

1

17.

Lampa cu ultraviolete (bactericida)

1

CABINET ENDOCRINOLOGIE

18.

Canapea de examinare cu taburet medic si paravan

1

19.

Lampa cu UV (bactericida)

1

20.

Lampa de examinare cu suport iluminare

1

CABINE

F DERMATOLOGIE

21.

Lampa WOOD (cu ultraviolete)

1

22.

Videodermatoscop

1

23.

Canapea de examinare cu taburet medic si paravan

1

24.

Electrocauter - dimensiunii mici /medii

1

25.

Reflector / lampa examinare cu lupa

1

26.

Lampa cu UV (bactericida)

1

CABINET OFTALMOLOGIE

27.

Biomicroscop

1

28.

Tonometru l-Care

1

29.

Lentila Wolk 78 D

1

30.

Camera fundus

1

31.

Lampa cu UV (bactericida)

1

32.

Oftalmoscop indirect

1

CABINE

r CHIRURGIE SI ORTOPEDIE PEDIATRICA

33.

Masa pentru tratamente chirurgicale, cu cadru metalic, escamotabil, cu sistem hidraulic si saltea cu suprafața lavabila

2

34.

Lampa de examinare mobila, cu un far cu halogen sau led si sistem de focalizare, reglabila pe inaltime si cu stativ pe role

2

35.

Lampa cu UV (bactericida)

2

36.

Motor taiat gips

1

37.

Canapea de examinare cu taburet medic si paravan

1

38.

Masa instrumentar cu roti, stativ perfuzie si bol deșeuri medicale

3

CABINET RADIOLOGIE

39.

Aparat de computer - tomografie cu 16 slîce-uri

1

40.

Aparat ecografie doppler multidisciplinar

1

41.

Aparat pentru fluoroscopie si radiografie digital -post fix cu Sistem de susținere si imobilizare pentru sugari si copii (1 buc)

1

42.

Sistem de stocare si arhivare a imaginilor-PACS, format din:

1

42.1

Stafie de diagnostic pentru imaginile radiologice

1

42.2

Stafii de vizualizare a imaginilor radiologice

6

43.

Suport examinare nou născut displazie sold

1

44.

Sertare de filme pentru imprimanta laser

2

45.

Sorturi si paravane de protecție pentru raze X

2eJolva

CmuAmiI fondun Ncomburubilt

LABORATOR

46.

Analizor de gaze sangvine

1

47.

Analizor automat de hematologie

1

48.

Analizor automat de hematologie back-up

1

49.

Analizor automat de biochimie+imunologie

1

50.

Analizor automat de biochimie

1

51.

Analizor automat de coagulare

1

52.

Etuva

1

53.

Analizor automat rapid pentru VSH

1

54.

Multiplex PCR

1

55.

Analizor urini

1

56.

Sistem semiautomat de detectare alergeni

1

57.

Sistem de biologie moleculara real-time PCR

1

58.

Analizor de hidrogen din aerul expirat tip Gastrolyzer insotit de kit-ul si device-urile necesare pentru funcționarea aparatului

1

59.

Aparat pentru diagnosticarea fibrozei chistice (testul sudorii)

1

60.

Aparat pentru depistarea infecției cu Helicobacter Pylori prin metoda testului respirator

1

CABINET CHIRURGIE PLASTICA

61.

Microscop

1

62.

Lampa frontala binoculara cu lupa si camera video

1

63.

Dermatoscop

1

64.

Electrocauter - dimensiunii mici /medii

1

TOTAL ECHIPAMENTE MEDICALE

83
Pentru fiecare echipament medical, în devizul general a fost luată în calcul valoarea cea mai mică dintre ofertele de preț obținute.

Dotările achiziționate vor beneficia de o perioadă de garanție acordată de producător, iar ulterior, după expirarea perioadei de garanție, urmând a se încheia contracte de service cu firme specializate.

Entitatea responsabilă cu administrarea bunurilor Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și implicit a Ambulatoriului, aflate în domeniul public al Județului Brașov, este Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, unitate sanitară publica cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov.

Costurile de operare a investiției constau în cheltuieli salariate, cheltuieli pentru întreținere și reparații, cheltuieli pentru utilități, cheltuieli specifice: consumabile, medicamente, etc. Aceste cheltuieli vor fi bugetate și acoperirea lor se va face de la bugetul de stat, prin Casa de Asigurări de Sănătate și de la bugetul local - Consiliul Județean Brașov. Operațiunile de întreținere și reparații se vor face la termenele reglementate legal sau prin specificații tehnice.

Astfel, întreținerea noilor echipamente/dotări pe întreaga perioadă de viață a acestora va fi atât în responsabilitatea Unității Administrativ Teritoriale Județul Brașov, în calitate de Solicitant, cât și în sarcina Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, în calitate de administrator al bunurilor ce fac obiectul proiectului.

Autoritatea publică locală va prevedea în bugetele anuale sume corespunzătoare cheltuielilor asumate. Pe toată perioada de garanție acordată echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului, cheltuielile se vor limita la asigurarea consumabilelor necesare și la întreținerea lor. După expirarea perioadei de garanție, autoritatea publică va prevedea în bugetul anual și cheltuielile de
EV^OLVA

Censuttanl fondun Henmiwrsabile


reparații/mentenanță. Asupra Ambulatoriului dotat prin proiectul de investiții, se vor efectua permanente lucrări de întreținere a echipamentelor achiziționate prin proiect.

Planul de mentenanță al echipamentelor vizează derularea de activități tehnice și administrative cu scopul menținerii caracteristicilor rezultate în urma implementării proiectului pentru ca structura sanitară să poată deservii pacienții, medicii si personalul auxiliar în condiții standard de calitate.


III. Costurile estimative ale investiției


Valoarea totală a investiției cu detalierea ne structura devizului general conform HG 907/2016


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

„Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov” -conținut cadru-


I t

I

I

1

1

I

1


I

I-------

: z

i    n

1                                                                                                                                                                                                                                                  1

 • ■   Denumirea capitolelor și subcapitolelor de   '

 • ■                        cheltuieli

'                                                                                                                                                                                                 1

Valoare i (fără TVA) !

TVA    :

1

Valoare    1

(cu TVA) :

Lei        ■

Lei      ;

Lei        '

: 1

:                                 2

3.00       :

5.00      ;

6.00 1

; CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

i                       ;

i

0.00 ;     '

; 1.1.

; Obținerea terenului                                ;

0.00 ;

o.oo ■

! 1.2.

; Amenajarea terenului                          >

o.oo:

0.00 !

o.oo:

Iii

1

i Amenajări pentru protecția mediului și aducerea ! ! la starea inițială                         '              !

o.oo:

l

o.oo:

1

f

o.oo:

1

; 1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților ;

o.oo:

o.oo:

o.oo

; TOTAL CAPITOL 1                               ;

0.00 ;

0.00 ;

0.00 ;

; CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții                 ;

! TOTAL CAPITOL 2                              !

o.oo:

o.oo:

0.00 j

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică                                        '

: 3.1.

; Studii                                                    j

o.oo;

o.oo;

o.oo ;

1 u _ . _ .

> 3.1.1. Studii de teren                                    '

0.00 ;

0.00 !

0.00 ;

1 »

'< 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului       j

0.00 *.

0.00 !

0.00 :

l

1

! 3.1.3. Alte studii specifice                              !

0.00 :

o.oo:

o.oo;

; 3.2.

1

; Documentații- suport și cheltuieli pentru ;

4,500.00 ;

1

855.00 j

• î

5,355.00 j

obținerea de avize, acorduri și autorizații        ‘

! 3.3.

> Expertizare tehnică                                ;

o.oo:

0.00 !

0.00 !

i

: 3.4.

1

i Certificarea performanței energetice și auditul i ! energetic al clădirii                                    ■'

1

o.oo:

1

1

o.oo:

1

1

0.00 !

: 3.5.

j Proiectare                                            !

o.oo;

o.oo;

o.oo;

1-----

1

1

; 3.5.1. Tema de proiectare                          ;

0.00 ;

0.00 ;

0.00 ;

I

1

> 3.5.2. Studiu de prefazabilitate                       ■

0.00 !

0.00 !

o.oo:

1

1

1

i 3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de i I avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general    !

o.oo:

1

o.oo:

1

o.oo:

1

I I

; 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea ; ; obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor             ;

o.oo;

t

o.oo;

l

o.oo i

(


S.C. EVOLVA TREND CONSULTANT S.R.L.


; 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului ; ; tehnic și a detaliilor de execuție

L 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

I---r------ -                                   ----------

; Consultanță

; 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul

; de investiții

; 3.7.1.1 Managementul de proiect pentru obiectivul > ;                                                  de investiții!

 • •  3.7.1.2 Servicii de consultanță la elaborarea cererii! j de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii!

 • •                                                  acesteia I

I--------------------------------------------

! 3.7.2. Auditul financiar                                  !

-i"

i

i

"T

l

-!■

I t

l

i

I

I ’ t

T

I

I


I

l

r

i

i______________________________________

L ?:?■_ I Organizarea procedurilor de achiziție

: 3.7.       ....................

r ~ -

i

i

i

r - - -

i

i t

i____

t

i

i

i i

i

t

i k - - -

; 3.8. | Asistență tehnică

( r

1

i r i i i i i i

t r t

; TOTAL CAPITOL 3

i_ CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază ! 4.1.

f- - - -

: 4.2. iii

I,

I

I

)

>

_______________________

: 4 5. ! Dotări

! 4.6. l Active necorporale f TOTAL CAPITOL 4 f CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli ! 5.1.

U - - -

fc

I

I

I

t

u - - -

r

i

i r- — - —

l

i

l

I

i


[ ?ĂÎ-ÂșiȘțențăJehnică_dir? jD_arte_a_projectantului_

!         3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

I-------------------------------'-----------

i i i i i i i r

; 3.8.2. Dirigenție de șantier


3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții


EUOLVA


165,000.00 ■   31,350.00 ■

I

- - - • “ Ț 135,000.00     25,650.00 !

’                        l                    ’

__________A.          -______k t

l

30,000.00 ;     5,700.00 !

I

4,200?00~798.00

o.oo;

o.oo î ’ "o.oo

----------r

I

i

o.oo;

1

I

I

o.oo;

233,700.00 ;   44,403.00


o.oo;

i

"’o.Oo’; 71,400.00 !

201,348.00 î 196,350.00 j

r

160,650.00 ■'

'                             t

I 35,700.00.;

I

4,998.00 ; ......o.oo-: ’”l”o.po ;

6.00 •

l

o.oo ;

I

I 1

o.oo;

278,103.00 ;

I __________ I


Construcții și instalații                              i            0.00 !          0.00 !            0.00

; Montaj utilaje, echipamente  tehnologice  și !           o 00 '         o 00 *           0.00

I funcționale                                                ;                    ;                  ]

l------------------------------------------1-------------r-----------t

; Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale 1           n nn '>         n nn •           n nn

; care necesită montaj                            ;           u uu ;         ouu ;           u uu

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale ■                •              •

’  ;  8,149,530.00 ; 1,548,410.70 ;   9,697,940.70 ;

I    II

.1________________________1

j             0.00 !           0.00 !             0.00 >

.........o7ooî         o?ooo.oo :

’  8,149,530.00 ;1,548,410.70 ;   9,697,940.70;

■'   “ ■—..... "  - r - - >

i _____ 1 0.00 1 . ____- 1

o.oo:

1

o.oo;

0.00 ;

— “ “ “ , o.oo:

I

o.oo:

i

I

o.oo;

I I


r

i

4.4. ț care nu necesită montaj și echipamente de ; transport


Organizare de șantier                        J

!      5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente !

!                                 organizării de șantier!

— — — — — — — — — _ — — — — ~ — — — — — — — — — — ~ — —( — ;       5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului;

I-------------------------------------

; Comisioane, cote, taxe, costul creditului

! 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului '■ !_ băncii finanțatoare

! 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calității I ! lucrărilor de construcții

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului în ! amenajarea teritoriului, urbanism și pentru ; autorizarea lucrărilor de construcții


r i i t i t t -M.


S.C. EVOLVA TREND CONSULTANT S.R.L.


RoyalCert

OHSAS 18001

ev/olva

Comutații Fonduri Heomburwbile

!      ; 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor!

:       : -esc                                                     :

o.oo;

o.oo;

o.oo •

;      ; 5.2.5. Taxe și acorduri, avize conforme și •

autorizația de construire/desființare                  ;

»

0.00 ;

1

0.00 ■'

1

0.00 ;

■_ 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute                !

o.oo:

o.oo:

o.oo:

' 5.4. [ Cheltuieli de informare și publicitate             ;

16,460.00 !

3,127.40 ;

19,587.40 I

; TOTAL CAPITOL 5

16,460.00 ;

3,127.40 j

19,587.40 j

; CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste                                            ;

[6.1. [ Pregătirea personalului de exploatare               !

o.oo:

o.oo:

o.oo:

! 6.2. ! Probe tehnologice și teste                            ;

o.oo:

o.oo:

o.oo:

! TOTAL CAPITOL 6                              •

o.oo;

0.00 ;

0.00 j

■ TOTAL GENERAL                             "j

8,399,690.00 ;

1,595,941.10* T

9,995,631.10 ;

; din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)    ;

o.oo;

0.00 *

o.oo ;

1

I

I

I t I I

I

I                      I

î în prețuri la data de 14.12.2018; 1 euro = 4.6540 lei.


2. Valoarea totală a investiției cu detalierea oe surse de finanțare

NR.

1 CRT.

i SURSE DE FINANȚARE                                '               !

1                                                                                                                                                                                                                                                                               1                                                                                 <

J

; Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:                 j

9,995,631.10   ;

a.

Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent                    ;

0.00

t

1 _ J

b.

! Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent                       !

9,995,631.10

1

— -1

II

'■ Contribuția proprie, din care:                                     1

199,912.62

l

<

1

! Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent ■

199,912.62

1

l

• Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA ■

n nn

“ "l (

1

i D-

! aferent                                                                      I

1

__1

:111

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ;

9,795,718.48

1

__1


întocmit:

S.C. EVOLVA TREND CONSULTANT S.R.L.S.C. EVOLVA TREND CONSULTANT S.R.L.